2017-11-Listopad

2017-11-listopad Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : listopad  2016 - CLICK
RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA

KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ


www.RadioChrystusaKrola.com
                                              ZA OBRAZKI  ZE ZNAKAMI MASOŃSKIMI UMIESZCZONYMI NA FILMACH  ORAZ MATERIAŁACH Z SIECI

                             NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI !

                                      - NIE MOŻEMY  MODYFIKOWAĆ OBRAZKÓW, KTÓRYCH SAMI NIE WKŁADAMY - !!!
 DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK

Czwartek, 30 listopada 2017
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Święto
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
 
 
 
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Jana
 

Znaleźliśmy Mesjasza


Andrzej pozostał więc u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się śpiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: "Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa". Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy, która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia. 
Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast nie zwlekając. "Przyprowadził go" - powiada ewangelista - "do Jezusa". Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają wszystko w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej "przyprowadził go do Jezusa", pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także brał udział w spotkaniu. 
Podobnie jak Jan Chrzciciel mówiąc: "Oto Baranek Boży" oraz "On chrzci Duchem Świętym", pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła bez żadnej zwłoki z wielką radością i weselem.
 
 
Święty Andrzej
Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), ale mieszkał ze św. Piotrem, swoim starszym bratem i jego teściową w Kafarnaum (por. Mk 1, 21. 29-30). Był - jak Piotr - rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa; to on przyprowadził do Niego Piotra: "Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa" (J 1, 35-41). Andrzej był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa na Apostoła.
Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe dołączyli do tłumów chodzących z Panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał; odtąd pozostaną z nim aż do Jego śmierci i wniebowstąpienia. Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i powtórne wezwanie przekazał nam św. Mateusz: "Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim" (Mt 4, 18-20). Św. Łukasz dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się z cudownym połowem ryb (Łk 5, 1-11). Pan Jezus chciał w ten sposób umocnić w swoich pierwszych uczniach wiarę w to, że prawdziwie jest Tym, za Kogo się podaje.
W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze dwa razy. Kiedy Pan Jezus przed cudownym rozmnożeniem chleba zapytał Filipa: "Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?" - Andrzej rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" (J 6, 5. 8-9). I jeszcze raz występuje św. Andrzej, kiedy pośredniczy w przekazaniu prośby, aby poganie także mogli ujrzeć Chrystusa i zetknąć się z Nim bezpośrednio: "A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi" (J 12, 20-22). Chodziło w tym wypadku o prozelitów, czyli pogan, którzy przyjęli religię judaistyczną.
W spisie Apostołów wymieniany jest na drugim (Mt i Łk) lub czwartym (Mk) miejscu. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w Kanie (J 2, 1-12) i cudownego rozmnożenia chleba (J 6, 8-15).

W tradycji usiłowano wybadać ślady jego apostolskiej działalności po Zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes (+ 254) wyraża opinię, że św. Andrzej pracował w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Byłby to zatem Apostoł Słowian, których tu właśnie miały być pierwotne siedziby. Według św. Hieronima (+ 421) św. Andrzej miał także pracować w Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, skąd udał się do Achai. Ten sam pogląd podziela Teodoret (+ 458), który twierdzi, że św. Andrzej przeszedł ze Scytii do Tracji i Epiru, aby zakończyć życie śmiercią męczeńską w Achai. Wszystkie źródła są zgodne, że św. Andrzej zakończył swoje apostolskie życie śmiercią męczeńską w Patras w Achai, na drzewie krzyża. Patras leży na Peloponezie przy ujściu Zatoki Korynckiej.
Niemniejsze zainteresowanie osobą i działalnością, a zwłaszcza śmiercią św. Andrzeja, okazują apokryfy: Dzieje Andrzeja z wieku II-III oraz Męka św. Andrzeja z wieku IV. Są to dokumenty bardzo dawne, sięgające niemal czasów poapostolskich. Zwłaszcza Dzieje Andrzeja cieszyły się kiedyś wielkim powodzeniem. Według tych źródeł, po Zesłaniu Ducha Świętego Andrzej miał nauczać i dokonać wielu cudów (nawet wskrzeszania zmarłych) w miejscach, do których dotarł: w Poncie i Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji. Tam też, w Patras, 30 listopada 65 lub 70 roku (w tradycji wschodniej - w 62), przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą imienia Chrystusa w języku greckim (od Christos,czyli Pomazaniec). Prawosławni uważają, że św. Andrzej umierał aż trzy dni, bo do krzyża został przywiązany, a nie przybity - w ten sposób chciano wydłużyć jego cierpienie. Przez cały ten czas w obecności tłumu wyznawał wiarę w Chrystusa, pouczał zebranych, jak należy wierzyć i jak cierpieć za wiarę.
Kult św. Andrzeja był zawsze w Kościele bardzo żywy. Liturgia bizantyjska określa św. Andrzeja przydomkiem Protokleros, to znaczy "pierwszy powołany", gdyż obok św. Jana jako pierwszy został przez Chrystusa wezwany na Apostoła. Achaja chlubi się przekonaniem, że jej pierwszym metropolitą był św. Andrzej. Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z najważniejszych świętych, nazywają go Apostołem Słowian. Według ich tradycji św. Andrzej dotarł nad Dniepr i Don i jest założycielem Kijowa.

Święty AndrzejW 356 roku relikwie św. Andrzeja przewieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele Apostołów. Krzyżowcy, którzy w czasie czwartej wyprawy krzyżowej w 1202 r. zdobyli Konstantynopol, zabrali relikwie i umieścili w Amalfi w pobliżu Neapolu. Głowę św. Andrzeja papież Pius II w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, do bazyliki św. Piotra - uważając, że skoro wspólna chwała połączyła obu braci, ta sama chwała powinna połączyć także ich ciała.
25 września 1964 r. papież Paweł VI zwrócił głowę św. Andrzeja kościołowi w Patras. Najpierw 23 września złożyli hołd relikwii wszyscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, zebrani na trzeciej sesji wraz z papieżem, który w procesji przeniósł relikwię z kaplicy Najświętszego Sakramentu na ołtarz auli soborowej. Mszę świętą odprawił przy tej okazji kardynał Marcella, archiprezbiter bazyliki św. Piotra, a kazanie wygłosił kardynał Koenig z Wiednia, kończąc homilię modlitwą o zjednoczenie Kościołów. Po południu przewieziono relikwie do kościoła św. Andrzeja della Valle, gdzie były wystawione do publicznej czci. Dnia 25 września do Rzymu przybyła delegacja greckiego Kościoła prawosławnego. Paweł VI przyjął ją na osobnej audiencji i przy tej okazji wręczył święte relikwie. Jeszcze tego samego dnia zostały one przewiezione samolotem do Patras. Kościół grecki posiada też relikwie krzyża, na którym umarł św. Andrzej. Natomiast relikwia prawej ręka Apostoła znajduje się w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim. Od 2003 r. cząstka relikwii św. Andrzeja jest także w Polsce, w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Pl. Teatralnym.
Kult św. Andrzeja był i nadal jest żywy w różnych krajach. Święty Grzegorz I Wielki założył ku jego czci klasztor i kościół w Rzymie. Otrzymał także relikwie Apostoła z Konstantynopola (+ 604). Wiele narodów i państw ogłosiło św. Andrzeja za swojego szczególnego patrona. Tak uczyniły: Neapol, Niderlandy, Szkocja, Hiszpania, arcybiskupstwo Brunszwiku, księstwo Burgundii, Limburg, Luksemburg, Mantua i Szlezwig, a z innych krajów - Bitynia, Grecja, Holandia, Niemcy, Pont, Prusy, Rosja i Sycylia. Także bardzo wiele miast chlubi się patronatem św. Andrzeja: Agde, Aranches, Baeza, Bordeaux, Brescia, Bruggia, Hanower, Neapol, Orange, Pesaro, Rawenna, Rochester. Jest także patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników. Ten orędownik zakochanych wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa.
Dużą czcią cieszył się św. Andrzej również w Polsce. Istniał u nas zwyczaj wróżb andrzejkowych. W wigilię św. Andrzeja dziewczęta lały roztopiony wosk przez ucho klucza na wodę i zgadywały z figur, jakie się tworzą, która z nich jako pierwsza będzie miała wesele i jak będzie wyglądał wybranek.

Święty Andrzej


W ikonografii św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi płaszcz. Czasami ukazywany jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną w sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. Atrybutami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja" w kształcie litery X, księga, ryba, sieć. Formę krzyża św. Andrzeja mają znaki drogowe ustawiane przy przejazdach kolejowych.
 
 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA

Kyrie  eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże , zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Maryjo, Królowo Apostołów,
Święty Andrzeju, chwalebny Apostole,
Święty Andrzeju, pierwszy powołany,
Święty Andrzeju, bracie św. Piotra,
Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco,
Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
Święty Andrzeju, wierny sługo Boży,
Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany,
Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa,
Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym,
Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa,
Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie,
Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza.”,
Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele,
Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole,
Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła,
Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie,
Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła,
Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem,
Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele,
Święty Andrzeju, niech Twoja sieć nas wyłowi z burzliwych świata odmętów,
Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo,
Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę,
Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli,
Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem,
Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela,
Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś sieci, i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego,
Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę,
Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,
Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego,
Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych,
Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach,
Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości,
Święty Andrzeju, oświecenie biskupów,
Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco,
Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym,
Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe,

 

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !
 
K.: Módl się za nami święty Andrzeju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

_____________________________________________________________

Pan Jezus do Stanisławy na 93 rocznicę jej urodzin

​ - 29 listopad 2017 r.​
..


                            Znalezione obrazy dla zapytania życzenia urodzinowe religijne

         Znalezione obrazy dla zapytania kartki urodzinowe religijne

​   NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
     PAN JEZUS
​ do STANISŁAWY na 93 URODZINY​
" Ty Moja ukochana niewiasto, kobieto, mamo, babciu i prababciu
​- ​
Błogosławię ciebie każdego dnia i pomagam każdy dzień przeżywać w spokoju, gdyż żyjesz według Przykazań Bożych, a także mów o Nich innym,
​ ​Moim wiernym, a rozmowa z tobą jest dla nich przyjemna. Jestem rad z twojej postawy Bogu oddanej i wiem, że tęsknisz do swojej córki ukochanej. Ja zapewniam ci zajęci
​a​
modlitewne i wiem, że twoje serce jest całej Trójcy Przenajświętszej zawsze wierne. Maryja zagląda często do twojego domu i obdarza ciebie Łaskami znoszenia cierpienia dla Bożej Chwały. Na tym nie koniec jeszcze - będziesz żyła i będziesz nadal swoje Modlitwy dziękczynne do Nieba zanosiła. Masz dobrą opiekę od twojej bliskiej rodziny i cieszysz się ze wszystkiego, bo oni nie widzą u ciebie żadnej winy. Jesteś odbiciem Mojego cierpienia, a Ja obdarzam ciebie siłą i Łaską dobrego zrozumienia.
W dalszym ciągu przepraszaj Jezusa Chrystusa za grzechy świata i poucza
​j​
ludzi, których znasz, że Bóg Ojciec
​ ​nie mówi o datach przyszłości, lecz czeka na wynagradzanie i przepraszanie za grzechy ludzkości.
 
​ Patrz Mnie prosto w oczy a Mój Wizerunek Jezusa Miłosiernego cię zauroczy.  Pamiętaj - prawdziwy jest Mój Wizerunek z Wilna, bo ten z Polski to ma "wężowe ozdoby".
                    Jezus Miłosierny zapatrzony w swój lud Jemu wierny".
                    --------------------------------------------------------------------------------------

Pan Jezus Miłosierny z Wilna jest przepasany w pasie sznurkiem, a ten z Polski ma zamiast paska  - węża z łbem wyglądającym z pod lewej ręki. To dziwne - tacy "uczeni w piśmie" oglądają i akceptują masońskie dekoracje Boga?

_____________________________________________________________

-szukam-             -szukam-  

                 Orędzie z Medziugorje 25 listopada 2017 r.

 
Marija during an apparition
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On – mój Syn i wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
 

                  Ave Maria - Ave Medjugorje II

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7ZVsuyrD8qU_____________________________________________________________


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Apokalipsa św.Jana

http://www.biblijni.pl/biblia/73,apokalipsa_sw_jana.html 


_____________________________________________________________

Obrazek


Tak ogromne poparcie społeczeństwa za zakazem aborcji, to dowód na brak akceptacji zabijania dzieci w łonie matki, najmniejszych obywateli naszej Ojczyzny! Każde życie jest darem i powinno być w sposób szczególny otoczone ochroną i opieką. Dzisiejszy dzień jest niezwykły i radosny i z całą pewnością zapisze się w historii naszego kraju. 

 

 
 

 

 


KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.
Kaja Godek
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
#ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 
   


PS. Razem z Panem pragniemy świętować ten rekordowy wynik. To jest potężny głos obywateli opowiadających się za ochroną życia ludzkiego. Jednak to dopiero część naszej działalności w kierunku zmiany obecnego prawa i możliwości narodzin dla każdego dziecka szczególnie tych słabych, chorych i bezbronnych. Teraz przed nami kolejne etapy wytężonej pracy, aby głos społeczeństwa został usłyszany przez posłów. Na bieżąco będę Panu przekazywać informacje o dalszych postępach w ramach inicjatywy #ZATRZYMAJABORCJĘ.

 
OBRAZEK-MODEL.jpg
 
 
 
 
 
 
0-Jezusek-3.jpg
 
 

OBRAZ- inwestuj w wartości


WSPIERAJ
KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.
W takiej sytuacji należy skorzystać z linku -
Inwestuj w wartości

 
 
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku - wersja przeglądarkowa

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie raportów z działalności Fundacji Życie i Rodzina.
Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, napisz na: kontakt@zycierodzina.pl.
    Fundacja Życie i RodzinaOBRAZ     - logo ŻiR
   ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa

_____________________________________________________________

Szok - małżeństwa z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku - podpisz protest


 

Hazte Oir - Comunidad de ciudadanos activos

Nie dla "małżeństw" z 9-letnimi dziewczynkami

Adresat petycji: specjalny przedstawiciel pomocniczej misji ONZ w Iraku, Ján Kubiš

Jako podpisani pod niniejszą petycją nalegamy na zatrzymanie propozycji legislacyjnej, której celem jest zmiana irackiego prawa cywilnego z 1959 r. i umożliwienie zawierania małżeństw z 9-letnimi dziewczynkami.

Prosimy o wykorzystanie wszystkich środków politycznych i prawnych w celu zatrzymania propozycji stojącej wprost w sprzeczności z dobrem dzieci, wyrażonym m.in. w Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanej przez Irak w 1994 r.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w celu powstrzymania wspomnianych zmian.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
PODPISZ

Szanowni Państwo,

Skandaliczna wiadomość płynie z Iraku. Tamejsza partia szyicka chce pozwolić na zawieranie małżeństw z dziewczynkami od 9 roku życia. Proszę o podpisanie petycji w tej sprawie:

http://www.citizengo.org/pl/pc/120115-sprzeciwiamy-sie-malzenstwom-z-9-letnimi-dziewczynkami-w-iraku

Taka poprawka zmiany art. 188 prawa cywilnego obowiązującego od 1959 r. została zaproponowana przez szyickich parlamentazystów. Obok innych poprawek, jedną z nich jest właśnie obniżenie wieku, w którym dziewczynka może zawrzeć małżeństwo, z 18 do 9 lat...

Co więcej, w listopadzie br. iracki parlament wstępnie tę poprawkę przyjął, jednak sam proces legislacyjny ciągle trwa. Warto dodać, że propozycja ta wywołała liczne protesty Chrześcijan i Jazydów oraz innych grup. W odpowiedzi na te protety, Ján Kubiš, przedstawiciel ONZ w Iraku, 9 listopada br. wezwał do podjęcia konsultacji, których celem ma być wzmocnienie praw kobiet i ochrona dzieci.

http://www.citizengo.org/pl/pc/120115-sprzeciwiamy-sie-malzenstwom-z-9-letnimi-dziewczynkami-w-iraku

Adresatem petycji jest Ján Kubiš, czyli przedstawiciel ONZ w Iraku. Prosimy w niej o to, aby ze swojej pozycji wymógł na irackich władzach zatrzymanie tej poprawki. Przypominamy, że propozycja ta jest wprost niezgodna z Konwencją Praw Dziecka, którą Irak ratyfikował w 1994 r.

Dziękujemy za podpisanie tej pilnej petycji!

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Senkowska z Zespołem CitizenGO

P.S. Link do petycji:

http://www.citizengo.org/pl/pc/120115-sprzeciwiamy-sie-malzenstwom-z-9-letnimi-dziewczynkami-w-iraku

---
_____________________________________________________________

JUŻ DAWNO ŻYDOM PODOBAŁA SIĘ ZIEMIA POLSKA OBFITA W BOGACTWA NATURALNE, KTÓRE TERAZ NIE SĄ  POBIERANE, GDYŻ ZABRONILI ŻYDZI. RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE NIE CHCĄ PANA BOGA KRÓLEM UCZYNIĆ, BO BÓG NIE POZWOLI NA MORDOWANIE LUDZI SZCZEPIONKAMI. TO ZNACZY, ŻE RZĄD I EPISKOPAT WOLĄ BYĆ WIECZNIE POTĘPIENI NIŻ ŻYĆ UCZCIWIE W POKOJU, W WOLNYM I PIĘKNYM PAŃSTWIE POLSKIM.
Żydzi już dawno przymierzali się do "podbicia" Polski - przyjeżdżali, przyjeżdżali, ale przeszkodził im Hitler. Teraz Bóg Ojciec im przeszkodzi - zdrajcom od istnienia świata. Izrael BYŁ wybrany przez Boga Ojca, ale Ojcu powiedzieli - NIE BĘDZIEMY CIĘ SŁUCHAĆ, no i wybrali niewolę pond 2000-letnią, niż uznać Pana Jezusa - Bogiem. Teraz też żydowski Rząd i Episkopat wybierają nieposłuszeństwo Panu Jezusowi - BOGU i wolą zginąć w wojnie  i kataklizmach, które są zapowiadane przez proroków za zdradę Boga w Trójcy Jedynego, niż żyć w pokoju               i uczciwie po przyjacielsku z innymi narodami i dziękować Panu Bogu, że chce nas prowadzić szczęśliwie, uczciwie i sprawiedliwie. A oni chcą z Bogiem walczyć, z właścicielem Wszechświata. Powinni cieszyć się, że będą razem   z Bogiem w Niebie i nauczyliby się kochać Pana Boga i bliźniego. Jak do tej pory, to ta ich diabelska PYCHA zawsze prowadziła ich do niewoli, cierpienia i piekła i dalej to samo robią. A teraz przyjeżdżają do Polski namawiać Rząd, aby polscy żołnierze walczyli z Iranem. I co? I po co? Tym Żydom zawsze mało i wojen im mało. Odczepcie się od Polski raz na zawsze, bo przez nich wojny były. Chcą Iranem rządzić. No i wreszcie Bóg Ojciec upomni się o swoją Własność i Ziemi nie będzie i .....nic nie będzie. mk.
​------------------------------------------------------------------------------​


Przymusowe szczepienia dla dzieci i dorosłych w Polsce

  

Opresja szczepień - nieznany zapis wideo - prof. Stansiław Wiąckowski

 
 

Ostro o szczepieniach - Jerzy Zięba w Katowicach na Targach Bliżej Zdrowia - Bliżej Natury

 

Szczepienna bomba zegarowa - prof. Maria Dorota Majewska - 26.08.17

 

ZASZCZEPIONE DZIEWCZĘTA – duński dokument o powikłaniach po szczepionce przeciwko HPV (maj 2015)

 

Szczepionki, szczepienia i powikłania poszczepienne (tzw. NOP-y)

 
 

Szczepionki Z Rtęcią Powodujące Autyzm-Film Dokumentalny Lektor

 

Autystyczne trojaczki po szczepionce p. PNEUMOKOKOM

 
 

„Kto zabił Alexa Spourdalakisa” (14-letniego autystycznego chłopaka, po szczepieniu MMR) popr.
_____________________________________________________________


Przeciwko obrażaniu czci Matki Bożej

 
Na portalu Deon.pl doszło bowiem przede wszystkim do pohańbienia czci Maryi. Oczekuję zatem natychmiastowego usunięcia tego tekstu i podjęcia przez całą redakcję Deon.pl akcji ekspiacyjnej mającej na celu wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ogromnego błędu, jakim była publikacja artykułu.
 
 
 
Obraz w treści 1
 
http://www.protestuj.pl/przeciwko-obrazaniu-czci-matki-bozej,86,k.html?utm_content=buffer84d32&utm_medium=social&utm_source=pch24-fb&utm_campaign=buffer
 
 

Skandaliczny artykuł na katolickim portalu Deon.pl! Autor posuwa się w nim do nazwania obrazu Edvarda Muncha „Madonna” wartościowym i godnym celebracji wizerunkiem Matki Bożej! A dzieło Muncha przedstawia nagą kobietę w erotycznym uniesieniu!

 

Takie treści publikuje się na portalu należącym do Towarzystwa Jezusowego i redagowanym przez jego członków – kapłanów!

 

Jako katolicy musimy powiedzieć dosyć!

 

Nie zgadzamy się na tego typu prowokacje progresywnych środowisk w Kościele!

 

Nie pozwólmy, by na portalach nazywających się katolickimi pojawiały się tego typu artykuły, w dodatku zilustrowane omawianym obrazem. Nawet, jeśli sama reprodukcja została ze strony artykułupost factum usunięta, to i tak dokonano pohańbienia czci Najświętszej Maryi Panny – ostentacyjnej obrazy Tej, która była bez grzechu!.

 

Dołącz do naszej akcji petycyjnej. Wysyłamy zamieszczony obok list protestacyjny do opiekującego się portalem jezuity ojca Jacka Siepsiaka, a także do redaktora naczelnego Piotra Żyłki. Informacja o naszej akcji dotrze również do ojca Jakuba Kołacza - prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy sprzeciw staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.

 

Inicjatorzy akcji zachęcają wszystkich katolików do modlitwy wynagradzającej Panu Jezusowi znieważenie Jego Matki. 

 
_____________________________________________________________


Amoris Laetitia – między posłuszeństwem a prawdą  
 

Amoris Laetitia to owoc kryzysu jaki pojawił się wskutek Soboru Watykańskiego II. Ten ścisły związek między Soborem a Amoris Laetitia podkreślali sami zwolennicy zmian podczas synodu na temat rodziny sprzed dwóch lat - papieski dokument jest podsumowaniem obrad”, mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Czy można powstrzymać zamieszanie związane z „interpretacjami” Amoris Laetitia?

Zamieszanie można powstrzymać tylko w jeden sposób: odrzucając niejasne fragmenty i przypominając Tradycję. Jednak kto miałby tego dokonać? Wyraźnie nie chce tego zrobić papież Franciszek, autor całego zamieszania. Jego wybór na Stolicę Piotrową pokazuje zresztą, że zwolennikami nowego podejścia, będącego praktycznie katolicką wersją liberalnego protestantyzmu, musiało być wielu kardynałów.

Papież Franciszek i Amoris Laetitia to owoc kryzysu, jaki pojawił się wskutek Soboru Watykańskiego II. Ten ścisły związek między Soborem a Amoris Laetitia podkreślali sami zwolennicy zmian podczas synodu na temat rodziny sprzed dwóch lat - papieski dokument jest podsumowaniem obrad. Otóż najbardziej radykalni uczestnicy synodu, zwolennicy zmiany stosunku Kościoła do związków homoseksualnych, wskazywali, że uznanie dla takiej formy współżycia wynika z wcześniejszego uznania przez Kościół na Soborze tezy, że w innych religiach są pierwiastki uświęcenia i prawdy. Skoro godzimy się na to - zauważali zwolennicy zmian - powinniśmy też przyjąć, że takie pierwiastki obecne są w innych rodzajach związków seksualnych. I trudno im odmówić logiki.

Rozchwianie nauki moralnej jest pochodną coraz większej niejasności dogmatycznej, uznanie dla ludzkiej godności jako absolutnie bezwzględnej i zamazanie, rozmycie, niekiedy wręcz odrzucenie nauki o grzechu pierworodnym, tak charakterystyczne dla czasów soborowych, z czego dalej wynika docenienie innych religii i innych systemów etycznych, faktycznie musi prowadzić do zakwestionowania tradycji etycznej chrześcijaństwa. 

A więc tylko wskazując słabości tekstów soborowych i późniejszych papieży dociera się do istoty kryzysu. To nie tylko kwestia moralna, ale przede wszystkim dogmatyczna. Nie wiem i nie umiem sobie wyobrazić, jak mogłoby to praktycznie wyglądać. W takiej sytuacji katolikowi pozostaje jedynie wiara w Ducha Świętego i w to, że nie opuści On swego Kościoła, Kościoła Chrystusa.

więcej: https://www.pch24.pl/amoris-laetitia---miedzy-posluszenstwem-a-prawda,56461,i.html
_____________________________________________________________


NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

29 listopada - 7 grudnia

 
 
 
        Podobny obraz

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna (Modlitwę wstępną należy odmawiać każdego dnia nowenny)

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

Dzień 1.

Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie. Ciebie anioł Gabriel przywitał w imieniu Boga słowami: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą" (Łk 1, 28). Spraw, prosimy, by wzywanie Twojego imienia pokonało w nas złe skłonności i pożądliwości. Amen.

Dzień 2.

Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. Sama nazwałaś się tak w rozmowie z wysłannikiem Bożym: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38). Spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen.

Dzień 3.

Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce. Twój Syn uczył modlitwy do Ojca: "Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili" (Mt 6, 12). Ulecz nas z niechęci do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

Dzień 4.

Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. W rozmowie z aniołem pytałaś: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" (Łk 1, 34). Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.

Dzień 5.

Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu swoim. On mówił: "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni" (Łk 6, 37). Zachowaj nas Matko, od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen.

Dzień 6.

Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych" (Łk 21, 34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

Dzień 7.

Maryjo Niepokalana, Ty byłaś zawsze wierną w wypełnianiu woli Bożej. Święty Jan składa o Tobie świadectwo, że wytrwałaś przy Jezusie do końca: "A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego..." (J 19, 25). A my ileż razy wykraczaliśmy przeciwko przykazaniom Bożym? Naucz nas, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

Dzień 8.

Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37), czyli prosta i szczera, a tymczasem w nas tyle nieszczerości i pozy. Uproś nam łaskę prostoty i prawdy. Amen.

Dzień 9.

Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

Antyfona

Cała piękna jesteś, Maryjo, 
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. 
Tyś chwałą Jeruzalem, 
Tyś weselem Izraela, 
Tyś chlubą ludu naszego, 
Tyś ucieczką grzeszników, 
o Maryjo, Panno Najroztropniejsza, 
o Matko Najmiłosierniejsza, 
módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. 
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się. 
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

 
 
 
 
 
Litania na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
   
O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy.
Cała piękna i bez zmazy,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości,
Chwało Izraela, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa,
Lilio jaśniejąca pośród ciernia,
Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami Ducha Świętego,
Ofiaro całopalna Bożej miłości,
Żywy Przybytku Wcielonego Słowa,
Matko Jezusa, zawsze Panno,
Chwało Kościoła Bożego,
Zapowiedziana przez Proroków,
Błogosławiona między niewiastami,
Królowo Aniołów i ludzi,
Ucieczko grzesznych,
Podporo słabych,
Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej,
Powiernico łask Bożych,
Pocieszycielko strapionych i umierających,
Opiekunko wszystkich Cię wzywających,
Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci,
Stojąca pod krzyżem,
 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.
 
Módlmy się: 
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


_____________________________________________________________


Znaki końca czasów: Masowe burzenie kościołów

            Znaki końca czasów: Masowe burzenie kościołów

Według raportu Senatu we Francji w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wyburzonych ok. 2800 katolickich kościołów. Od 2000 r. zburzono już 18 świątyń, 242 kolejnych może zostać zniszczonych w najbliższej przyszłości.

Proces wyburzania cennych zabytków będzie prawdopodobnie we Francji trwał latami. Każda osoba posiadająca jakąkolwiek nieruchomość wie, że musi o nią stale dbać. Lokalne francuskie władze jako właściciele obiektów sakralnych nie są zainteresowane stałymi drobnymi ich naprawami. I tak niekonserwowane zabytki sakralne ulegają stałej dewastacji, a kiedy ich remont staje się kosztowny, przeprowadza się ich wyburzenie. Kościoły zwykle stoją w atrakcyjnych punktach dla lokalnej społeczności, a teren w ten sposób odzyskany można łatwo wykorzystać dla celów komercyjnych.  Masowe wyburzanie kościołów ma miejsce w jednym z najbogatszych państw europejskich, w którym:

Francuzi pamiętają hasła rewolucji francuskiej oraz jej skutki.

W 1905 roku uchwalono ustawę, na mocy której we francuskich szkołach nie można nauczać religii. Kościół nie otrzymuje żadnych dotacji na remonty, budynki sakralne są własnością samorządów, a w przypadku zabytkowych własnością państwa.
W latach 60-tych XX wieku miała miejsce gwałtowna przemiana obyczajowa, głoszono hasła, że Dekalog jest główna przeszkodą do osiągnięcia „bezgranicznej” wolności.
Przeciętny Francuz oglądający telewizję słyszy, że w dalszym ciągu zagraża mu powrót katolickiego „totalitaryzmu”.
W ostatnich latach wielu polityków na korzenie masońskie. Iskierką nadziei jest zjawisko stale rozwijającego się we Francji ruchu pielgrzymkowe oraz w wielu miejscach Francuzom udało się uratować lokalne obiekty sakralne przed wyburzeniem.

http://www.fronda.pl/a/znaki-konca-czasow-masowe-burzenie-kosciolow,103079.html

Skandaliczne bluźnierstwo! Krowa na krzyżu w belgijskim kościele

                             Skandaliczne bluźnierstwo! Krowa na krzyżu w belgijskim kościele
Nieprawdopodobne doniesienia z Belgii. W kościele św. Jana Chrzciciela w Kuttekoven „artysta” Tom Herck ustawił ukrzyżowaną krowę. Protest katolików miała zignorować nawet miejscowa diecezja.
więcej: http://www.fronda.pl/a/skandaliczne-bluznierstwo-krowa-na-krzyzu-w-belgijskim-kosciele,103016.html
 


_____________________________________________________________JAKA SZKODA, 
ŻE PAN JEZUS NIE MOŻE KRÓLOWAĆ NA ZIEMI, GDYŻ SAMI KATOLICY ODEBRALI BOGU WŁADZĘ NA ZIEMI​. mk.

Ks. Natanek - Bóg będzie panował...nie Saul kazanie z 26.11.2017r.

https://www.youtube.com/watch?v=8H765zY7jFc


_____________________________________________________________


Króluj nam Chryste !

Mimo moich ostrożnych  przemyśleń na temat całego spektrum działania  Grzegorza Brauna  muszę mu oddać , że robi mocne i warte uwagi filmy. Luter może u ludzi  choćby troszkę zainteresowanych mechanizmami kreującymi rzeczywistość tego świata wzbudzić ( w pewnym sensie) szok mentalny. Tych biernych lub wrogich i tak nic nie poruszy.

W załączonych linkach jest  , najnowszy i jeszcze nie publikowany film Grzegorza Brauna. Byłem na  pokazie przedpremierowym i przyznam , że naprawdę robi wrażenie. Kupiłem płytkę i postanowiłem podzielić się z Tobą  tym materiałem .  Szary człowiek raczej  mało wie , a przecież warto wiedzieć więcej. Z powodu szokujących treści jakie zawiera ten film nie jest i jak się zorientowałem raczej nie będzie łatwy dostępny.

Ze względu na rozmiar podzieliłem film na  5 części .

 

Linki do pobrania będą aktywne jeszcze przez 5 dni

 

Link do części pierwszej (odc. 1 , 2 , 3 ) 

https://we.tl/TXcKVSbXr2

    

Link do części drugiej ( odc.4 i 5 )

 

https://we.tl/4xUU0vtg7K

 

Pozdrawiam

Pozostań z Duchem Świętym

_____________________________________________________________

PRÓBUJCIE WASZE LUDOBÓJSTWO - SZCZEPIENIA​ NA NARODZIE ŻYDOWSKIM A OD POLAKÓW WYNOCHA.....

 

_____________________________________________________________

JAKOŚ ŻYDZI NIGDY NIE OPŁAKUJĄ POLAKÓW, KTÓRYCH ZGINĘŁO W OKRESIE WOJNY KILKA MILIONÓW ALE I PO WOJNIE POD ZABOREM ROSYJSKIM TEŻ A ŻYDZI NIEUSTANNIE ATAKUJĄ ZIEMIĘ POLSKĄ W DALSZYM CIĄGU I CHCĄ CAŁKIEM TUTAJ SIĘ OSIEDLIĆ. WSZĘDZIE ICH PEŁNO I ATAKUJĄ KŁAMSTWAMI POLSKĘ A TERAZ RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE TYLKO ICH WYWYŻSZAJĄ ZAMIAST PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA TRWAŁY POKÓJ NA ŚWIECIE I DLA ŻYDÓW TEŻ, A ŻYDZI GO NIENAWIDZĄ, BO Z NIENAWIŚCI TORTUROWALI  I ZABILI W OKRUTNY SPOSÓB​. mk

W Toruniu odbyła się konferencja „Pamięć i Nadzieja”         

               zdjecie
 

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się w niedzielę Międzynarodowa Konferencja „Pamięć i Nadzieja”. Spotkanie było poświęcone postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Kaplica pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II to szczególne miejsce.

– Gdy postanowiliśmy wybudować tę świątynię, postanowiliśmy upamiętnić tych, którzy ginęli w transzach w czasach II wojny światowej, ratując w czasie Holocaustu swoich braci, współobywateli – mówił założyciel i Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

W kaplicy znajduje się 1170 nazwisk tych, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów w czasie drugie wojny światowej. Dziś w tym szczególnym miejscu odbyła się międzynarodowa konferencji „Pamięć i Nadzieja” poświęcona postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

– Chciałem podziękować o. Rydzkowi za odwagę, za wzniesienie tej kaplicy – dziękował w imieniu narodu żydowskiego  prezes fundacji „From the Depths” i współorganizator wydarzenia Jonny Daniels.

Specjalny list do uczestników skierował Prezydent RP Andrzej Duda.

„Toruńskie sanktuarium (…) staje się jednym z najważniejszych miejsc pamięci o osobach, które na równi z żołnierzami AK i cywilnymi działaczami Polskiego Państwa Podziemnego zasłużyły na miano naszych najważniejszych bohaterów narodowych” – napisał prezydent.

Dzięki takim konferencjom świat może poznać prawdę o swoich bohaterach – mówiła premier Beata Szydło.

– Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi. Dzisiaj musimy razem głośno mówić prawdę o tamtych czasach. Musimy mówić o bohaterskich Żydach i o bohaterskich Polakach. To właśnie Polacy i Żydzi – Polska i Izrael, mamy w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. Bo to jest nasza wspólna sprawa, wspólna nadzieja, wspólna prawda, wspólna miłość – podkreśliła premier.

Społeczny obraz pomocy, jakiej Polacy udzieli Żydom jest wciąż zafałszowany. To doprowadziło do wielu manipulacji. Temu zjawisku trzeba przeciwdziałać – podkreślał w liście do uczestników konferencji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

„Stało się tak w ogromnej mierze z powodu wieloletniego hołdowania przez polski establishment pedagogice wstydu i wynikającej z niej prowadzonej polityki, by tak rzec, antyhistorycznej – wskazał prezes PiS.

Specjalne przesłanie skierował do zebranych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki.

„Ufam też, że przyczyni się on do dalszego pogłębienia braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami” – napisał.

– Trzeba nazwać tych zbrodniarzy. Bo zbrodniarze nie mogą spać spokojnie. (…) I to nie byli żadni „naziści”, jacyś kosmici nie wiadomo skąd. To byli Niemcy. Oni zgotowali ten los tutaj, na tej ziemi –  mówił wicepremier Morawiecki.

na koniec wspomniał też o Polsce jako wspólnym Państwie Żydów i Polaków

więcej: http://www.radiomaryja.pl/informacje/toruniu-odbyla-sie-konferencja-pamiec-nadzieja/
_____________________________________________________________


​ CZY POMÓGŁ AKT ZAWIERZENIA CHRYSTUSOWI KRÓLOWI -  POLSKI PRZEZ EPISKOPAT? ZDECYDOWANIE TAK, ALE W ZWIĘKSZENIU PRZYJEŻDŻAJĄCYCH ŻYDÓW DO POLSKI I JUŻ MÓWIĄ, ŻE NASZA UKOCHANA OJCZYZNA JEST KRAJEM OBYDWU NARODÓW. A CZY W IZRAELU TEŻ MÓWIĄ, ŻE IZRAEL JEST KRAJEM OBYDWU NARODÓW, CZYLI I POLSKI TEŻ? mk.
​                     -------------------------------------------------------------------​

       Polska chce być królestwem Chrystusa 

   
 
Czy proklamowany rok temu, 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach – z udziałem Episkopatu Polski oraz Prezydenta Rzeczypospolitej – Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, powtórzony następnego dnia we wszystkich polskich kościołach w jakikolwiek sposób odmienił oblicze naszej ziemi?Odpowiedzmy wprost – krótko i bez wahania – zdecydowanie tak!  Oto bowiem, gdy cały świat brutalnie ruguje Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię z całej swojej przestrzeni, zarówno metafizycznej (dusz, serc i umysłów), jak i fizycznej (historii, polityki, organizacji życia społecznego, obyczajów, postaw, zachowań i świątyń powszechnie zmienianych w obiekty wyższej dziś dlań użyteczności: puby, baseny, galerie handlowe – bo przed masową dewastacją pamiątek po chrześcijańskiej przeszłości jeszcze go na razie powstrzymuje wyczerpująca się z wolna resztka dawnej kultury), Polska jako jedyny w całym tym świecie kraj zwraca się ku Jezusowi Chrystusowi, by z kornie schylonym czołem otwarcie zadeklarować, iż ma On do niej święte i nigdy niewygasłe prawa, a ona uznaje nad sobą Jego panowanie, poddaje się Jego Prawu i całkowicie Mu się zawierza i poświęca.
Gdy postchrześcijański świat pokłada się plackiem przed Lucyperem, naród polski wyrzeka się złego ducha i wszystkich spraw jego, przeprasza za wszelkie swoje grzechy, za odwracanie się od wiary świętej i brak miłości względem Boga i bliźnich, a zwłaszcza za narodowe grzechy społeczne oraz wszelkie wady, nałogi i zniewolenia.
„Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania, powierzając się matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej Ojczyzny.”
 _____________________________________________________________


 MB FATIMSKA.jpg

ŻANIEC

PUBLICZNY

W  INTENCJI  ODNOWY  MORALNEJ  NARODU  POLSKIEGO

 

13 DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA

 

1.        Gdańsk: godz. 17:30, przed budynkiem Nowego Ratusza ul. Wały Jagiellońskie 1

 

2.        Gdynia: godz. 17:30, przed budynkiem Urzędu Miasta - skrzyżowanie ulicy Świętojańskiej i Piłsudskiego

 

3. Wejherowo: godz. 17:30, Plac Wejhera

    4. Bydgoszcz: godz.17:00, Stary Rynek

5. Kraków: godz. 17:00, Rynek Główny

 

 

WKRÓTCE  PLANUJEMY DOŁĄCZENIE  NASTĘPNYCH  MIAST

NIECH  NIE  ZABRAKNIE  TAKŻE I CIEBIE – Pan Jezus i Matka Boża czeka!  ____________________________________________________________


Niedziela, 26 listopada 2017
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość
 
Podobny obraz
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=omADGEJiOYA
 
 
(Mt 25,31-46)
Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
 
 
 
 

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:


Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.


Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełnienie "Wszechświata".
 
 
Podobny obraz
 
 
Z dzieła Orygenesa, kapłana, O modlitwie
 

Przyjdź królestwo Twoje

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego "królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu", to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało. Bóg bowiem króluje w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje w duszy doskonałej Chrystus, zgodnie ze słowami: "Do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy". 
To zaś królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa Apostoła, że Chrystus, pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże "królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich". Dlatego modląc się nieustannie z przebóstwionym dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, który jest w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje". 
Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy pamiętać, że jak "sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością" ani też jak "nic wspólnego nie ma światło z ciemnością", ani wreszcie jak nie ma "wspólnoty Chrystusa z Belialem", tak też królestwo Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu. 
Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, "niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele", ale raczej zadajmy śmierć "temu, co jest przyziemne w naszych członkach", by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się "podnóżkiem Jego stóp", dopóki nie usunie spośród nas wszelkich Władz, Panowań i Zwierzchności. 
Wszystko to dokonać się może w każdym z nas, a w końcu "jako ostatni wróg" ma być pokonana śmierć, aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzie jest, o śmierci, twój oścień, gdzie twe zwycięstwo, otchłani?" Odtąd to, co zniszczalne w nas, przyodzieje się w świętość i "niezniszczalność", i to, co "śmiertelne", po usunięciu śmierci przyodzieje się w "nieśmiertelność" Ojca. W ten sposób Bóg będzie królował nad nami, my zaś będziemy się radować dobrodziejstwami odrodzenia i zmartwychwstania.
 
 
                                               Znalezione obrazy dla zapytania chrystus wodzem christus vincit
 
 
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=aiAkZnxpZz0
 

Dopuść nas, Panie, do swego „królestwa sprawiedliwości, miłości, pokoju” (MP: prefacja)

Kościół przypomniawszy już w ciągu roku liturgicznego tajemnice życia Chrystusowego, przez które dokonuje się dzieło zbawienia, w ostatnią niedzielę roku gromadzi się wokół swego Pana, by świętować ostateczny tryumf, gdy On powróci jako chwalebny Król, by zebrać owoce swojej męki. Tak można by streścić znaczenie dzisiejszej uroczystości.

Liturgia słowa przedstawia dzisiaj trzy szczególne aspekty władzy królewskiej Chrystusa. Drugie czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28) jasno określa Jego władzę królewską nad grzechem i śmiercią. Chrystus umarły i zmartwychwstały dla zbawienia ludzkości jest „pierwocinami” tych, którzy uwierzyli w Niego i kiedyś zmartwychwstaną do życia wiecznego. Istotnie, „jak w Adamie wszyscy umierają” z powodu grzechu, „tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (tamże 22) dzięki Jego zmartwychwstaniu. Zwycięstwo nad śmiercią — ostatnim nieprzyjacielem Chrystusa — uwieńczy dzieło zbawienia; a przy końcu czasu, kiedy umarli powstaną, Chrystus będzie mógł oddać Ojcu Królestwo, jakie zdobył, królestwo zmartwychwstałych, którzy będą śpiewać na wieki chwałę Boga życia. W ten sposób całe stworzenie, które Ojciec poddał Synowi, aby je wyzwolił od grzechu i śmierci, teraz już całkowicie odkupione i odnowione, Syn sam podda i przekaże Ojcu, „aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (tamże 28) i był uwielbiony na wieki przez każde stworzenie.

Pierwsze czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17) podkreśla natomiast miłość Chrystusa Króla, Przyszedł na ziemie, by ustanowić królestwo Ojca nie siłą zdobywcy, lecz dobrocią i łagodnością pasterza. „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec” (tamże 11-12). Chrystus był w całym tego słowa znaczeniu dobrym pasterzem, troskliwie strzegł, pasł, bronił, zachowywał trzodę, którą powierzył Mu Ojciec. A ponieważ ludzie byli rozproszeni, oddaleni od Boga i Jego miłości, On ich szukał, jak pasterz szuka owiec zagubionych, leczył ich tak samo, jak pasterz opiekuje się owcami zranionymi i leczy chore (tamże 16).

Co więcej, aby przyprowadzić ich do miłości Ojca, oddał swoje życie. Chrystus, oddawszy się całkowicie, patrząc na swoją trzodę może słusznie powiedzieć: „Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły” (tamże 17). Chrystus Król–Pasterz będzie kiedyś Królem–Sędzią.

A oto trzeci aspekt Jego władzy królewskiej, który szeroko rozwija Ewangelia (Mt 25, 31–46). „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim... zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów” (tamże 31-33). Syn Boży przyszedł w pokorze i w cierpieniu, by zbawić trzodę powierzoną przez Ojca, powróci zaś jako Król chwalebny przy końcu czasów sądzić tych, którzy byli przedmiotem Jego miłości. Z czego będzie ich sądził? Z miłości, ponieważ miłość jest streszczeniem Jego posłannictwa, pobudką i celem całego dzieła zbawienia. Kto nie miłuje, wyklucza się dobrowolnie z królestwa Chrystusa, a w ostatni dzień zobaczy takie wykluczenie potwierdzone na zawsze. Sąd z miłości będzie bardzo dokładny; nie ograniczy się do słów, lecz obejmie czyny: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić...” (tamże 35). Chociaż Jezus jest Królem chwalebnym, to stał się naszym bratem i nagradza — jako sobie wyświadczone — najdrobniejsze akty miłości, spełnione względem najmniejszego z ludzi: „Pójdźcie... weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata” (tamże 34). Miłość, streszczenie chrześcijaństwa, jest warunkiem dopuszczenia do królestwa Chrystusa, które jest królestwem miłości. Kto miłuje, nie musi się lękać sądu Chrystusa Króla miłości.

Uwielbiam Cię, o Jezu, Panie mój... Ty jesteś Królem. Widzę w duchu, jak zasiadasz na tronie, po prawicy Boga... Wszystko zależy od tego tronu; to wszystko, co zależy od Boga i od panowania nieba, podlega temu tronowi: oto Twoje królestwo.
Lecz to królestwo jest święte: jest to kapłaństwo... Ty spełniasz za nas ten obowiązek i obchodzisz wieczne święto po prawicy Ojca. Ukazujesz Mu nieustannie blizny ran, które uśmierzają Jego gniew i zbawiają nas. Ofiarujesz Mu nasze modlitwy, przyczyniasz się za nami z powodu naszych grzechów, błogosławisz nas i poświęcasz. Z wysokości nieba chrzcisz Twoje dzieci, przemieniasz dary ziemskie w Twoje ciało i krew, odpuszczasz grzechy; zsyłasz swojego Ducha Świętego, uświęcasz Twoje sługi i spełniasz wszystko, co oni wykonują w Twoim imieniu. Kiedy się rodzimy, obmywasz nas wodą niebieską, gdy umieramy, podtrzymujesz nas namaszczeniem, które nas pokrzepia; w ten sposób nasze grzechy stają się lekarstwem, a śmierć przejściem do prawdziwego życia.
O Boże, o Królu, o Kapłanie, łączę się z Tobą, uwielbiam Cię... poddaję się Twojemu Bóstwu, Twojemu panowaniu, Twojemu kapłaństwu... Wszyscy Twoi nieprzyjaciele, o mój Królu... zostaną podbici, zwyciężeni, zmuszeni całować ślady Twoich stóp... Tymczasem zasiadasz na swoim tronie, o Królu chwały... pozostajesz w niebie aż do dnia, w którym powrócisz jeszcze raz, aby sądzić żywych i umarłych... Wówczas zstąpisz; lecz powrócisz szybko, aby zająć swoje miejsce ze wszystkimi wybranymi, którzy będą ściśle zjednoczeni z Tobą; i okażesz Bogu to Królestwo: cały lud zbawiony, to znaczy Głowę i członki, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich (J. B. Bossuet).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 488

 

                                    Znalezione obrazy dla zapytania chrystus król polski\

 

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, PANUJ NAD DUSZAMI
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, PANUJ NAD RODZINAMI

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

Chryste, Królu królów i Panie nad panami, PANUJ NAD NARODAMI
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, PANUJ NAD SWYMI NIEPRZYJACIÓŁMI

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa do jezusa króla

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości - przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat został stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pasterzy i mędrców,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi - panuj nad nami!
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokorny, dla wyszydzenia szatą szkarłatną odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w  Marii Magdalenie uznałeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, który obdarzyłeś nas królewskim darem Twej miłości - Eucharystią świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego - panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który małżeństwo podniosłeś do godności sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez ukryte życie w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który własnym trudem uświęciłeś pracę człowieka,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzicom młodzieńca z Naim, córkę Jaira i wskrzesiłeś przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Władco nad władcami - panuj nad narodami!
Chryste, Królu nieśmiertelny wieków,
Chryste, Królu wiecznej chwały,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, którego królestwo jest nieskończone,
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami,
Chryste Królu, który ukazujesz miłość wszystkim narodom, a szczególnie tym, które są Tobie wierne,
Chryste Królu, który strącasz władców z  tronu, a wywyższasz pokornych,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją pełną miłości modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!
Panie Jezu Chryste Królu który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

W. Pan zasiada jako Król na wieki.
O. Pan błogosławi swój lud pokojem.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z  niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i  króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen._____________________________________________________________


   M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA

​  

         

     M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.

                        ( podyktowana przez Pana Jezusa)

               Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata
                      – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
                który pragnie Cię wywyższać każdego dnia;
           który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały,
        KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym,
 KRÓLEM życia i śmierci.
                      Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy,
                 jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA
        i kochamy Cię !
        Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich
             pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś
   – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków.
   Amen._____________________________________________________________


RÓŻANIEC W IRLANDII DO WYBRZEŻY – ZA ŻYCIE I ZA WIARĘ – MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS SOBOTNIEGO CZUWANIA RÓŻAŃCOWEGO   
 
https://gloria.tv/article/rbx8Ss1k8jCJ1YdTJX1r2Y8R6_____________________________________________________________


Piątek, 24 listopada 2017
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
 
 
Z listu św. Pawła Le-Bao-Tinh do alumnów Seminarium Ke-Vinh,
wysłanego w roku 1843
 

Udział męczenników w zwycięstwie Chrystusa-Głowy

Ja, Paweł, uwięziony dla imienia Chrystusa, chcę wam opisać moje cierpienia, w których codziennie jestem pogrążony, abyście zapaleni miłością do Boga, oddawali Mu ze mną chwałę, "bo na wieki Jego miłosierdzie". To więzienie jest prawdziwym obrazem wiecznego piekła: do okrutnych udręczeń wszelkiego rodzaju, jak pęta, żelazne łańcuchy i kajdany, dołącza się nienawiść, mściwość, obelgi, słowa nieprzyzwoite, przesłuchania, złe czyny, fałszywe przysięgi, przekleństwa, wreszcie trwoga i smutek. Bóg, który niegdyś wybawił trzech młodzieńców z pieca ognistego, zawsze jest przy mnie, uwolnił mnie od tych utrapień i zmienił je w słodycz, "bo na wieki Jego miłosierdzie". 
Pośród tych cierpień, które innych zwykle przerażają, z łaski Bożej napełniony jestem radością i weselem, ponieważ nie jestem sam, lecz z Chrystusem. 
Sam nasz Mistrz dźwiga cały ciężar krzyża, a na mnie nakłada najmniejszą i ostatnią część. Jest On nie tylko widzem mojej walki, lecz sam walczy i zwycięża, i całą walkę doprowadza do końca. Dlatego na Jego głowie spoczywa wieniec zwycięstwa, a w Jego chwale uczestniczą także Jego członki. 
Jak zniosę to widowisko, oglądając codziennie władców, mandarynów oraz ich siepaczy znieważających święte imię Twoje, Panie, "który siedzisz nad Cherubinami" i Serafinami? Oto krzyż Twój jest deptany stopami pogan! Gdzie jest Twoja chwała? Widząc to wszystko, zapalony miłością ku Tobie, wolę, po obcięciu członków, umrzeć na świadectwo Twojej miłości. 
Okaż, Panie, swoją potęgę, zachowaj mnie i podtrzymaj, aby moc ukazała się w mojej słabości i wsławiła się wobec pogan, aby Twoi nieprzyjaciele nie mogli w pysze podnosić swojej głowy, gdybym się zachwiał w drodze. 
Najdrożsi bracia, słysząc to wszystko, z radością składajcie dzięki Bogu, od którego pochodzą wszelkie dobra, błogosławcie ze mną Pana, "bo na wieki Jego miłosierdzie". Niech uwielbia dusza moja Pana i niech się raduje duch mój w moim Bogu, bo wejrzał na pokorę swojego sługi i odtąd wszystkie przyszłe pokolenia będą mnie nazywać błogosławionym, "bo na wieki Jego miłosierdzie". 
"Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy", bo "to, co jest niemocne w oczach świata, Bóg wybrał, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone, i wzgardzone wybrał Bóg", by szlachetnych zawstydzić. Przez moje usta i mój rozum zawstydził filozofów, którzy są uczniami mędrców tego świata, "bo na wieki Jego miłosierdzie". 
Piszę wam to wszystko, aby zjednoczyła się wiara wasza i moja. Wśród tej burzy aż przy tronie Bożym zarzucam kotwicę, żywą nadzieję, która jest w moim sercu. 
Wy zaś, najdrożsi bracia, tak biegnijcie, abyście osiągnęli wieniec, włóżcie "pancerz wiary" i chwyćcie oręż Chrystusa "zaczepny i obronny", jak uczył święty Paweł, mój patron. Lepiej wam z jednym okiem lub bez członków wejść do życia, niż z wszystkimi członkami być odrzuconymi. 
Pomóżcie mi waszymi modlitwami, abym mógł walczyć według prawa, i to "toczyć dobry bój" aż do końca, abym szczęśliwie ukończył mój bieg; jeżeli już się nie zobaczymy w tym życiu, w przyszłym świecie będziemy szczęśliwi, gdy stojąc przy tronie niepokalanego Baranka, jednogłośnie będziemy śpiewali Jego chwałę, radując się zwycięstwem na wieki. Amen.
 
 
 

Święci męczennicy Wietnamu
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów; było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu.

Andrzej Dung-Lac, który reprezentuje wietnamskich męczenników, urodził się jako Dung An Tran około 1795 r. w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie i schronienie. Przez trzy lata uczył się od niego chrześcijańskiej wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Nauczywszy się chińskiego i łaciny, sam został katechetą. Został wysłany na studia teologiczne. 15 marca 1823 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan w parafii Ke-Dam nieustannie głosił słowo Boże. Często pościł, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło chrzest. W 1835 r. Andrzej Dung został aresztowany po raz pierwszy. Dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony. Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię na Andrzej Lac i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować swą pracę misyjną. 10 listopada 1839 r. ponownie go aresztowano, tym razem wspólne z innym kapłanem, Piotrem Thi,którego odwiedził, by się u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu odpowiedniej kwoty. Okres wolności nie potrwał jednak długo. Po raz trzeci aresztowano ich po zaledwie kilkunastu dniach; trafili do Hanoi. Tam przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali ścięci mieczem 21 grudnia 1839 r. Andrzej był w pierwszej grupie męczenników wietnamskich beatyfikowanych w 1900 r.

Tomasz Tran Van-Thieu urodził się w 1820 roku w Trung-Quang w rodzinie chrześcijańskiej. Był seminarzystą wietnamskim. Po aresztowaniu proponowano mu uwolnienie, gdyby poślubił córkę mandaryna, co oczywiście wymagałoby zmiany wiary. Zniósł mężnie okrutne przymuszanie do odstępstwa od wiary i straszne tortury. Zginął uduszony 21 września 1838 roku.

Emanuel le Van-Phung (ur. 1796 r.) był mężnym katechetą wietnamskim, który odważył się dać schronienie katolickiemu kapłanowi ks. Piotrowi Doan Cong Qui. Odkryto to i obu zgładzono w Chan-doc 31 lipca 1859 r.

Agnieszka (Agnes) Le Thi Thanh, znana również jako Agnieszka Ðê (wiet. Anê Lê Thi Thành) jest jedyną kobietą z grona 117 kanonizowanych w 1988 r. męczenników wietnamskich. Urodzona ok. 1781 r. w rodzinie chrześcijańskiej, była mężatką i matką sześciorga dzieci, które wychowywała po katolicku. W okresie prześladowania chrześcijan udzielała pomocy misjonarzom. Została aresztowana w marcu 1841 r. razem z księdzem, którego ukrywała w swoim domu. Żołnierze splądrowali dom i rozkradli dobytek rodziny. Była torturowana, ale nie wyrzekła się wiary. Oprawcy nie zdążyli wykonać na niej wyroku, ponieważ w więzieniu zaraziła się czerwonką i zmarła 12 lipca 1841 r.

Biskup Ignacy Delgado OP (właściwie Clemente Ignacio Delgado y Cebrián) urodził się w Hiszpanii 23 listopada 1761 r. W 19. roku życia wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Catalayud w prowincji Saragossa, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Pod koniec nauki został wysłany na misje do Manili (stolicy Filipin), gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1787 r. Od 1790 r. przebywał na misjach w Wietnamie. Szybko nauczył się języka i rozpoczął pracę w seminarium duchownym. W wieku zaledwie 33 lat został mianowany biskupem koadiutorem Wschodniego Tonkinu (konsekracja biskupia miała miejsce prawie dwa lata po decyzji papieża Piusa VI, dnia 20 listopada 1795 r.). Wielką troską otaczał seminarium i kapłanów pracujących w rozległej diecezji. Odwiedził niemal wszystkie placówki, docierając do nich wszelkimi środkami komunikacji, często pieszo. Podczas kolejnej fali prześladowań, w maju 1833 r. został aresztowany i przez 3 miesiące przetrzymywany był w małej klatce. Został ścięty 12 lipca 1833 r.

Ojciec Wincenty Pham Hiêu Liêm OP urodził się na północy Wietnamu w szlacheckiej, pobożnej rodzinie. Naukę w seminarium rozpoczął w 12. roku życia. Dominikanie pomogli mu wyjechać na Filipiny, gdzie od 1738 r. działała legalna uczelnia teologiczna. W 1753 roku Wincenty wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1758 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach wrócił do Wietnamu, gdzie najpierw wykładał w seminarium, a potem poświęcił się ewangelizacji mieszkańców. Działalność ta uznawana była przez władze za nielegalną. 3 października 1773 r. został aresztowany ze swoimi dwoma świeckimi pomocnikami. Strasznie bity, był na noc zamykany w klatce. Potem przenoszono go do kolejnych więzień. Został ścięty 7 listopada 1773 r. razem ze spotkanym w jednym z więzień o. Casteñedą.

Ojciec Hiacynt Casteñeda Puchasons OP urodził się 13 listopada 1743 r. w Walencji. Wstąpił do dominikanów w Hiszpanii i został wysłany na misje. Początkowo był w Chinach, gdzie został uwięziony i skazany na wydalenie. Powrócił do Makau (europejska kolonia na terenie Chin), skąd został wysłany do Wietnamu w 1770 r. Na terenie nowej misji od początku musiał ewangelizować w ukryciu. W końcu, 12 lipca 1773 r. został aresztowany i uwięziony w nieludzkich warunkach. W jednym z więzień spotkał współbrata o. Liêm, z którym został ścięty 7 listopada 1773 r.

Dominik Pham Trong Kham urodził się ok. 1780 r. w Wietnamie w katolickiej, zamożnej rodzinie urzędniczej. Zdobył wykształcenie i został sędzią. Miał żonę i dzieci. Był tercjarzem dominikańskim. W okresie prześladowań udzielał schronienia misjonarzom (m.in. biskupowi Sampedro). W ramach represji jego dom zniszczono, a jego samego aresztowano. Został ścięty 13 stycznia 1859 r. razem z jednym ze swoich synów, Łukaszem Pham Trong Thìn.

Łukasz Pham Trong Thìn urodził się ok. 1819 r. w katolickiej rodzinie. Tak jak ojciec był sędzią, a także dominikańskim tercjarzem. Został aresztowany w 1858 r., w czasie prześladowania chrześcijan. Mimo tortur nie dał się zmusić do podeptania krzyża. Został stracony tego samego dnia co jego ojciec, 13 stycznia 1859 r.

Biskup Józef Melchór García-Sampedro Suárez OP, urodzony 26 kwietnia 1821 r. w północnej Hiszpanii, od dzieciństwa chciał zostać księdzem. W 1845 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, a w 1847 r. w Madrycie przyjął święcenia kapłańskie. W następnym roku wyruszył przez Filipiny do Wietnamu. Dotarł tam w lutym 1849 r. i rozpoczął pracę misyjną. W 1855 r. został mianowany biskupem koadiutorem i tytularnym biskupem Tricomia. 8 lipca 1858 r. został aresztowany i w klatce przewieziono go do stolicy. Został stracony w Hanoi 28 lipca 1858 r.

Biskup Walenty Berrio-Ochoa OP urodził się w Hiszpanii 14 lutego 1827 r. w ubogiej, pobożnej rodzinie. Od dzieciństwa bywał u dominikanów, ponieważ jego ojciec, który był stolarzem, robił meble dla klasztoru. Walenty był ministrantem i już jako 12-latek deklarował, że chce wstąpić do Zakonu Kaznodziejskiego i jechać na misje do Wietnamu. Chłopięce marzenia spełniły się, choć nie od razu. Najpierw ukończył diecezjalne seminarium duchowne, 14 czerwca 1851 r. przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze przez dwa lata pracował w tym seminarium. Dopiero w 1853 r. wstąpił do dominikanów i wyjechał na misje na Filipiny. W marcu 1858 r. przybył do Wietnamu i z powodu prześladowań od początku musiał się ukrywać. Biskup Józef Sampedro, sam zagrożony, mianował go swoim zastępcą (korzystając ze specjalnego przywileju). Msza św. z tej okazji była celebrowana potajemnie w nocy z 13 na 14 czerwca 1858 r. Mitra dla nowego biskupa została zrobiona z grubego papieru, a pastorał - z bambusa z końcem owiniętym słomą i okręconym papierem pomalowanym na złoto. Po trzech latach pracy misyjnej biskup Walenty został aresztowany 25 października 1861 r., a tydzień później, 1 listopada, stracony jednocześnie z biskupem Hieronimem Hermosillą OP i o. Piotrem Almato OP.

 
Módlmy się. 
 
Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy Andrzej i jego Towarzysze aż do przelania krwi byli wierni krzyżowi Twojego Syna,  pozwól dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, * mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

_____________________________________________________________


Rycerze Jasnogórskiej Pani    http://www.jasnagora.com/wydarzenie-8974


Rycerze Jasnogórskiej Pani
 
  http://www.jasnagora.com/wydarzenie-8974
 
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
 
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
 
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
 
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
 
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link
 

Europejska Pielgrzymka Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy listopad 19.2017....
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

_____________________________________________________________

Pilnie potrzebuję Twojego zaangażowania – nie pozostawiaj mojej prośby bez odpowiedzi…


Protestuj

Drogi Pawle,

Ta sprawa jest bardzo pilna, dlatego proszę odpowiedz na mój list.

Trzy tygodnie temu pisałem do Ciebie o naszej akcji, ale nie otrzymałem od Ciebie żadnej odpowiedzi. Być może moja poprzednia korespondencja została zablokowana, bądź omyłkowo trafiła do folderu spam.

Postanowiłem więc raz jeszcze do Ciebie napisać, gdyż – w mojej opinii – ta kampania wymaga zaangażowania wszystkich katolików: Twojego, mojego, naszych bliskich.

Dlaczego?

Wciąż oboje – Ty i ja – mamy realne szanse wpłynąć na decyzje francuskiej Rady Stanu i ocalić wizerunek św. Jana Pawła II przed zbezczeszczeniem.

Większość informacji na ten temat zawarłem w moim poprzednim liście – który dołączam poniżej do tej korespondencji – dlatego przypomnę Ci tylko to, co najważniejsze.

Otóż... Francuska Rada Stanu przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia Wolnomyślicieli z Moribhan – skrajnie antykatolickiej organizacjiaby okaleczyć pomnik papieża Polaka znajdującego się we francuskiej miejscowości Ploermel i usunąć jego integralną część – krzyż.

Sprawa wydaje się być na tyle absurdalna, że sam mer Ploermel sprzeciwił się tej decyzji i zapowiedział już walkę o zachowanie pomnika w Parlamencie Europejskim.

W związku z tym, naszym katolickim obowiązkiem jest powstrzymanie tej haniebnej inicjatywy i uchronienie wizerunku Jana Pawła II przed zbezczeszczeniem.

Drogi Pawle, portal protestuj.pl niejednokrotnie udowodnił, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wywrzeć pozytywny wpływ na rządzących i zmieniać ich – nierzadko – kuriozalne decyzje.

Tak też może się stać i tym razem jeśli...

... dołączysz do naszej akcji i zaprotestujesz razem z nami!

Nie zwlekaj i dołącz do protestu!

Wystarczy, że klikniesz w poniższy link i podpiszesz się pod apelem skierowanym do francuskiej Rady Stanu oraz ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce Pierrea Levyego. Całość zajmie Ci zaledwie 2 minuty!

Proszę Cię, nie odkładaj tego na później.

Żeby nasza kampania mogła się udać, musimy zebrać ponad 50 000 podpisów jeszcze przed końcem roku. Dlatego gorąco namawiam Cię do wzięcia udziału w naszym proteście oraz do przekazania informacji o naszej akcji Twoim znajomym.

Kończąc, chciałbym Cię zachęcić do przeczytania mojego poprzedniego listu, który umieściłem poniżej.

Z góry dziękując za Twój udział w naszej kampanii, życzę Ci wszelkich błogosławieństw.

Z pozdrowieniami,

Arkadiusz Stelmach
Wiceprezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi


Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?
Jan Paweł II
1985.

Nie usuwajcie krzyża z
pomnika św. Jana Pawła II!

Drogi Pawle,

Zapewne dotarły do Ciebie szokujące wieści znad Sekwany, gdzie decyzją francuskiej Rady Stanu krzyż znajdujący się na pomniku św. Jana Pawła II w miejscowości Ploermel ma zostać usunięty.

Co więcej, „postępowi” aktywiści – a za nimi Rada Stanu – powołując się na ustawę z 1905 roku uznali, że pomnik byłego papieża w obecnej formie jest... niezgodny z tamtejszym prawem!

Nie pozwólmy na to, by antykatolickie prawo upokarzało postać świętego obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej, jakim był pochodzący z Polski papież. Okaleczenie pomnika z krzyża to cios w katolików z całego świata!

Nie usuwajcie krzyża z pomnika św. Jana Pawła II

Kliknij link u góry i podpisz list protestacyjny, który - w języku polskim oraz francuskim - zostanie skierowany do przedstawicieli Francuskiej Rady Stanu i Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce – Pierre’a Levy’ego.

Karol Wojtyła jako papież odegrał bardzo ważną rolę w walce o godność i wolność narodów a historia jego życia i pontyfikatu już na zawsze stanowić będzie symbol Europy wolnej od totalitaryzmów.

Krzyż, który tak bardzo „przeszkadza” lewackim aktywistom stanowi nie tylko nieodłączny element wizerunku papieża z Polski, ale także symbol jego głębokiej wiary i wyznawanych przezeń wartości chrześcijańskich, od wieków kształtujących Europę!

„Konstytucyjny rozdział Kościoła od państwa” to jedna z największych bzdur, jaką pozostawili po sobie architekci rewolucji francuskiej.

Niestety mimo upływu lat ta chora idea nadal jest realizowana przez tamtejszych rządzących, którzy w ostatnim czasie postanowili przywrócić „anty-katolicki porządek” wprowadzony w życie przez Maximiliena Robespierre’a.

Naszym katolickim obowiązkiem jest powstrzymanie tej haniebnej inicjatywy i uchronienie wizerunku Jana Pawła II przed zbezczeszczeniem.

Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, masowy sprzeciw często staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu na kompromitujące się władze.

Sprawmy, aby i tym razem było podobnie! Wystarczy kliknąć w ten link i podpisać się pod protestem. To banalnie proste zadanie, które zajmie Ci mniej niż 2 minuty.

Z nadzieją na Twoje zaangażowanie w naszą akcję, kończę mój list i pozdrawiam Cię serdecznie.

Z pozdrowieniami,

Arkadiusz Stelmach
Wiceprezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
_____________________________________________________________


Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola w W-wie - pewnie innym też by się przydało

http://www.haloursynow.pl/artykuly/beda-pierwsze-oczyszczacze-powietrza-dla-ursynowsk,8552.htm?utm_source=wp&utm_medium=sg&utm_campaign=trendy

_____________________________________________________________

Petycja o ukaranie europosłów PO znieważających MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI na stronie:
http://www.citizengo.org/pl/116432-zadamy-ukarania-europoslow-po-i-zniewazajacych-marsz-niepodleglosci?tc=fb&tcid=43133825

P.Ch.
     Znalezione obrazy dla zapytania obrazy dla marszu
   niepodległości

_____________________________________________________________


​ PRZECIEŻ ONI SĄ WSZYSCY ZDRAJCAMI PANA BOGA I POLSKI - RZĄD I EPISKOPAT, BO MAJĄ OCZY A NIE WIDZĄ. MAJĄ USZY NIE SŁYSZĄ ANEDDZY. 

Stanisław Michalkiewicz w Radiu Maryja zasugerował, że prezydent Duda to marionetka Berlina współpracująca z środowiskiem WSI

                            

Na antenie Radia Maryja, katolickiej rozgłośni oskarżanej o sojusz z PiS, Stanisław Michalkiewicz zasugerował, że prezydent Duda to marionetka Berlina współpracująca z środowiskiem byłego WSI, a Jarosław Kaczyński jest nieporadnym intrygantem.

W najnowszym felietonie „Wokół przyjazdu Donalda Tuska” wygłoszonym w Radiu Maryja Stanisław Michalkiewicz stwierdził, że

— „pojawienie się byłego premiera Donalda Tuska na obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje, że konflikt między panem prezydentem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim, nie jest żadną „ustawką”, tylko dzieje się naprawdę”. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „Donald Tusk od wielu lat jest faworytem” władz niemieckich i Angela Merkel

„przeniosła go na europejskie salony, z których w roku 2020 powróci do Warszawy na białym koniu, by objąć stanowisko prezydenta naszego i tak już przecież nieszczęśliwego kraju”. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza celem Jarosława Kaczyńskiego jest zniszczenie Donalda Tuska, więc   „zaproszenie przez pana prezydenta Dudę Donalda Tuska na uroczystości do Warszawy oznacza po pierwsze, że ta sama ręka, która prowadzi Donalda Tuska, kieruje również panem prezydentem Dudą, dzięki czemu lepiej rozumiemy przyczynę, dla której decyzję o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie sądownictwa ogłosił on po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z Naszą Złotą Panią.” „Po drugie – nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na niepodległościowych uroczystościach w otoczeniu prezydenta oznacza, że pan prezydent nieodwołalnie wkroczył na szlak przetarty wcześniej przez Kazimierza Marcinkiewicza.”

„Po trzecie – że w tej sytuacji pan prezydent musi poszukiwać sobie sojuszników i to raczej w kręgach od politycznego zaplecza rządu raczej oddalonych.   To wyjaśnia, dlaczego panu prezydentowi tak zależało, by w wyborach sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa opozycja miała zagwarantowany parytet: PiS wybierze dziewięciu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a opozycja – sześciu”.

W opinii Stanisława Michalkiewicza   „konsekwencje emancypacji pana prezydenta Dudy mogą mieć daleko idące skutki nie tylko dla naszego i tak już przecież wystarczająco nieszczęśliwego kraju, ale również dla sławnej „dobrej zmiany”. Dobra zmiana robiona do spółki ze starymi kiejkutami dobra być nie może z natury rzeczy, bo stare kiejkuty nigdy, ani przez chwilę nie służyły, ani nie służą Polsce”.

https://forumemjot.wordpress.com/2017/11/18/stanislaw-michalkiewicz-w-radiu-maryja-zasugerowal-ze-prezydent-duda-to-marionetka-berlina-wspolpracujaca-z-srodowiskiem-wsi/_____________________________________________________________


WIDZICIE ZDRAJCY RZĄDZĄCY POLSKĄ - POLITYCZNI I RELIGIJNI - PRZEZ WAS BĘDZIE INGERENCJA PANA BOGA WŁAŚCICIELA CAŁEJ ZIEMI   I PRZEZ WAS BĘDZIE TA TRAGEDIA NA ZIEMI - KATAKLIZMY I WOJNY - TO ILE WAM ZAPŁACIŁ ROTHSCHILD - MORDERCA ZA ZDRADĘ BOGA    I POLSKI?​ PRZECIEŻ WSZYSCY WIECIE, ŻE MUSICIE UMRZEĆ, ALE WIECZNOŚĆ DLA WAS BĘDZIE W WIECZNYM PALĄCYM NIEKOŃCZĄCYM SIĘ OGNIEM - PIEKLE. A POLACY ZAMORDOWANI PRZEZ WAS - W CUDOWNYM, PEŁNYM SZCZĘŚCIA - NIEBIE. " I BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO" ALE JUŻ BEZ TYCH DIABŁÓW ROTHSCHILDÓW I IM PODOBNYCH. mk.
​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Rothschildowie rządzą Polską, doradzają MSZ, wykupują polskie spółki i przejmują gazociągi

            Rothschild - herb
Rothschild Polska specjalizuje się w fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Jest to bardzo istotna dziedzina gospodarki. Każda większa fuzja bądź przejęcie musi zostać zaakceptowane przez UOKiK. Fuzje stanowią główną drogę do tworzenia międzynarodowych korporacji. Pojedyncza firma, rozwijając się naturalnie, zmuszona jest do konkurencji na rynku, która utrudnia ponadnormatywny rozwój. Najwięksi giganci rynków finansowych powstali właśnie dzięki fuzjom i przejęciom. Ci, którzy odpowiadają za fuzje decydują o kształcie gospodarki w znacznie większym stopniu niż prezesi wielkich firm, czy nawet premier.
Rodzina Rothschildów jest zaangażowana w wiele przedsięwzięć na całym świecie. Chociaż najczęściej nie są oni oficjalnymi właścicielami danego przedsiębiorstwa, to oni sprawują w nich realną władzę. Świetnym przykładem może być korporacja Vivendi (nota bene Andrzej Olechowski był członkiem rady nadzorczej polskiego oddziału tej firmy, piszę o tym, by zwrócić uwagę, z której strony sceny politycznej należy szukać powiązań rodziny Rothschildów w Polsce). Powstała za czasów Napoleona III, a jej największym prywatnym udziałowcem był James Rothschild. Do dzisiaj, to właśnie Rothschildowie stanowią doradców tej korporacji (niestety nie udało mi się dotrzeć do rzeczywistej struktury udziałowców, w szczególności, że obecnie najczęściej nazwiska są pochowane za szyldami grup kapitałowych).

Jak Rothschild przejęli kontrolę nad Polską?

Nasi politycy nie tylko przy pomocy ludzi finansjery wywołali hiperinflacje na początku lat dziewięćdziesiątych, zastopowali wzrost wynagrodzeń, sprzedali i zniszczyli polskie firmy, ale oddali kontrolę nad gospodarką w ręce żydowskiej rodziny Rothschild.

Wojciech Błasiak poseł na sejm w latach 1993-1997 tak to relacjonuje:

„Ukrywanie i maskowanie rzeczywistych celów było regułą procesów szokowej transformacji w polskiej gospodarce. I tak w sektorze bankowym rzeczywistym celem przekształceń od początku transformacji, było przejęcie polskiego systemu bankowego w drodze jego prywatyzacji przez zagraniczny kapitał finansowy krajów Zachodu. Cel ten nigdy nie był ujawniony.

Kto jest odpowiedzialny za kolonizację Polski?

Proszę zwrócić uwagę na podstawowy fakt.

Korporacja Rothschildów opracowuje i przygotowuje plan zawładnięcia gospodarką Polski. Powstaje Polski Fundusz Prywatyzacji Banków, który zasilany jest pieniędzmi z zachodu. Zebrali ponad 600 mln dolarów i wykupili za nie banki oraz zbudowali system finansowy na wzór jaki nakazała finansjera.

Kto jest odpowiedzialny za sprzedaż banków?

Pan Buzek jako figurant, który dostał posadę w Unii Europejskiej. Tam trafia się w nagrodę za wykonaną usługę na rzecz międzynarodowej finansjery. Unia jest ich tworem…

 
 

_____________________________________________________________

logo

       Droga dojrzewania – z dzienników  

       duchowych             Lenczewskiej

                                 Znalezione obrazy dla zapytania lenczewska    
Przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej (1934-2012) – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Bóg za pośrednictwem Alicji zachęca każdego z nas, by praktykować miłość.

Czym jest czystość serca?

† Czystość serca nie polega na tym, że ty nie dopuszczasz do niego żadnych zanieczyszczeń – bo takiej władzy nad swoim sercem nie masz – czystość serca polega na tym, że udostępniasz Mi, że pozwalasz i prosisz nieustannie, bym je oczyszczał, bym nim dysponował według Mojej woli.

Ja mam moc oczyszczania serc i tylko Ja mogę to uczynić, i pragnę to czynić. Jakże bardzo mylą się ci, którym się wydaje, że cokolwiek uczynią sami i przyjdą do Mnie już czyści.

Jakie są etapy tego wychowania?

† Proces wychowywania do czystej miłości prowadzi od miłości hedonistycznej, szukającej swego, do miłości Bożej szukającej cierpienia, by pomagać innym – ubogacać ich dusze i ich radość we Mnie. Pragnienie cierpienia dla dobra braci jest punktem szczytowym rozwoju duszy. Moja Miłość przynagla i zaprasza do tego.

Dusza, która osiąga ten stan, jest radosna, bo wszystko w niej jest Boże, a zjednoczenie ze Mną tu na ziemi pełne. Jest przepełniona pokojem i radością, choćby nawet wokół było piekło, bo nie dotyczy i nie dotyka jej Boskiego wnętrza to, co jest na zewnątrz. Do takiej czystości chcę doprowadzić wielu, aby ich dusze swą czystością uświęcały pragnienia ciała. Żeby nie było pragnień innych niż pragnienie Boga mieszkającego w ludzkiej duszy.

Jak długo trwa ten proces?

† Wychowywanie do czystej miłości to proces, który trwa w człowieku całe życie. Każdego człowieka zabieram z tego świata wtedy, gdy osiągnął maksimum swych możliwości w tym zakresie. Maksimum niektórych jest punktem zerowym miłości lub nawet poniżej tego punktu, ale jest to ich wybór wynikający z wolnej woli, z dobrowolnego uzależnienia się od szatana. Kto chce do Mnie powrócić, choćby w najmniejszym pragnieniu i ostatniej chwili życia, zawsze ma taką możliwość i pomoc ode Mnie.

Czy dotyczy to każdego?

† Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu Mojemu. Powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia: świadczenie Dobra i Miłości Mojej. Nie sądź, że można uzyskać świętość, myśląc o sobie i zajmując się sobą. Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć Go. Oraz troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich.

Jak kochać innych?

† Kochać ludzi to nie znaczy przeżywać stany emocjonalnej radości z powodu tego, że zaspokoili twoje pragnienia. Kochać ludzi to znaczy świadczyć im dobro, które prowadzi ich do Nieba niezależnie od uczuć i emocji, jakie zjawiają się w twoim sercu. […]

Jeżeli nie kochasz taką samą miłością tych, którzy cię miłują, i tych, którzy cię nienawidzą, to nie łudź się, że kochasz kogokolwiek oprócz siebie samej. […] Kochać to obdarzać Bogiem, a nie sobą. […] Osądzać i potępiać trzeba czyn zły, ale człowiekowi trzeba okazać miłość i pomoc. Pomoc i miłość trzeba okazać nie z pozycji domniemanej własnej wyższości, ale z pozycji uniżenia, pokory, zrozumienia i przeprosić, jeśli w jakikolwiek sposób przyczyniłaś się do tego, że szatan wszedł do jego serca.

W jaki sposób można obronić się przed szatanem?

† Czuwaj, dziecko, by nie zaskakiwały cię pokusy. Walkę toczy szatan o każdą myśl twoją i każde poruszenie serca. Wszystko, co budzi smutek, żal, niechęć, niepokój, pochodzi od niego. Wszystko to jest atakiem na twoją duszę, by zniszczyć czystość i świętość, do których cię prowadzę. Dlatego pragnę miłości i adoracji, by cię schronić. Dla ciebie tego pragnę, bo wtedy jesteś bezpieczna. W duszy pełnej Boga nie ma miejsca dla pokus podsuwanych przez szatana.

Jak w praktyce żyć czystością serca?

† Świętość jest w codzienności, w znoszeniu tego, co małe i niepozorne. W dziękowaniu za to, co nudne i męczące. W znoszeniu ludzi: ich pędu ku dominowaniu, ich gadatliwości, ich małostkowości, ich nieopanowania. Rozwijaj w sobie cechy przeciwne i Moją Miłość dla nich – cierpliwość i współczucie. Patrz na wszystko z punktu widzenia potrzeby dla Mojego Królestwa, a nie od strony własnego upodobania. Na każdą swoją myśl, słowo, czynność patrz Moimi oczyma – czy są przydatne dla budowania Mojego Królestwa w sercach ludzi i w twoim sercu. Największą ofiarą jest uczciwe i dobre wypełnianie codziennych obowiązków, uczynność i miłość w każdych okolicznościach.

Twoje usta, twój umysł, twoje serce muszą być pełne wdzięczności i uwielbienia. W przeciwnym wypadku szatan wciśnie ci zwątpienie, bunt i bluźnierstwo. Strzeż się, wołaj o pomoc, mobilizuj swoją wolę i pragnij. Chcę, abyś dała z siebie wszystko, a co ponad to, należy do Mnie, który jestem i czuwam przy tobie.

https://milujciesie.org.pl/droga-dojrzewania-z-dziennikow-duchowych-lenczewskiej.html

_____________________________________________________________


Środa, 22 listopada 2017
ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
 
Znalezione obrazy dla zapytania SW. CECYLIA
 
 
 
 
 
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
 

Śpiewajcie pięknie Panu z okrzykami radości


"Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach". Odrzućcie wszystko, co dawne, wy, którzy poznaliście pieśń nową. Do ludzi nowych należy Nowe Przymierze i nowa pieśń. Pieśń nowa nie jest dla ludzi dawnych. Uczą się jej jedynie ludzie nowi, którzy dzięki łasce ze starych stali się nowymi i przynależą do Nowego Przymierza, do królestwa niebieskiego. Ku niemu wzdycha cała nasza miłość i śpiewa pieśń nową. Niech śpiewa ją nie językiem, ale życiem. 
"Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pięknie Mu śpiewajcie". Zapyta ktoś, w jaki sposób mam śpiewać Bogu? Śpiewaj, ale nie fałszuj. Nie wolno ranić Jego uszu. Śpiewajcie pięknie, bracia moi. Kiedy śpiewasz przed kimś, kto się zna na muzyce, a powiedzą ci, śpiewaj tak, abyś się spotkał z uznaniem, wówczas nie mając wykształcenia muzycznego, wzbraniasz się, abyś przypadkiem nie zasłużył na naganę artysty. To bowiem, czego niedoświadczony nawet nie zauważy w twoim śpiewie, artysta dostrzeże i zgani. A któż się podejmie śpiewać pięknie wobec Boga, wobec Tego, który w taki właśnie sposób ocenia śpiewającego, który dostrzega wszystko, który wszystko słyszy? Kiedyż potrafiłbyś okazać taką doskonałość śpiewu, aby w niczym nie urazić tak doskonałych uszu? 
Otóż Bóg sam wskazuje ci niejako sposób śpiewania. Nie szukaj słów, jak gdybyś był w stanie wyrazić to, w czym Bóg znajduje upodobanie. Śpiewaj z okrzykami radości. Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem. Bo też ci, którzy śpiewają czy to w czasie żniwa, czy winobrania, czy też podczas jakiejś napełniającej radością pracy, z początku wyrażają swą radość w słowach, ogarnięci jednak niewypowiedzianą radością, porzucają słowa i wydają okrzyki radości. 
Okrzyk radości wskazuje, że serce wypełnione jest uczuciem, którego nie można wypowiedzieć. Komuż może się ono należeć najbardziej, jeśli nie niewysłowionemu Bogu. Niewysłowionym bowiem jest Ten, którego nie możesz zamknąć w słowach. Jeśli zaś nie potrafisz Go wypowiedzieć, a nie wolno ci milczeć, cóż innego pozostaje, jak wznieść okrzyk wesela? Niech więc twe serce raduje się bez słów, niech bezgraniczna twa radość nie zamyka się w granicach słów. "Śpiewajcie pięknie z okrzykami radości".
 
 
Święta Cecylia
Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy.
Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. Według niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła w postaci młodzieńca, który trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii. Anioł włożył je na głowę Waleriana i Cecylii, mówiąc: "Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł".
Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu.
Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu.
Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha.
Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w.
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością (otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu). Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach - prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na harfie.

W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka (osoba modląca się na stojąco, ze wzniesionymi rękoma). Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy; płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność i męczeństwo.
 
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania * i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_____________________________________________________________


Ład Miłości nakazuje kochać własną Matkę i Braci - Norbert Polak_____________________________________________________________


      Dla przypomnienia Polakom gdzie jest miejsce Pana Boga w Polsce i
​u ​
każdego z nas
.
 SŁUCHAJCIE  RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM - MY POLACY WYBIERAMY BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ZA K
​R​
ÓLA I PANA
​,​
  NIE CHCEMY NIEWOLI U  WROGÓW POLSKI. NASZYM PANEM 
​od​
100
​​0
lat JEST BÓG JEZUS I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

​ NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

​          "JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ, JAK TYLKO PRZEZE MNIE"

      Panie Jezus otrzymałam kilka przepowiedni dla Polski od różnych autorów.
 ​
Czy możesz potwierdzić?

PAN JEZUS

  " Wszystkie przepowiednie dla przyszłości Polski mają jeden cel - JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI. Te wszystkie słowa wypowiedziane
przez wielu mistyków, czy Boga proro ków są prawdziwe, jeśli  będę - KRÓLEM POLSKI.  Maryja bardzo pragnie POKOJU na ZIEMI i wie, że tylko Jej Syn go zapewni. Matka Moja zna wszystkie Tajemnice przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i nigdy nie lubi tragedii ludzkich. Dlatego wie, co będzie z planetą Ziemi, jeśli nie będę ogłoszony oficjalnie przez Rząd  i Episkopat KRÓLEM POLSKI.  DLACZEGO NAJPIERW POLSKI? Dlatego, że wasz Kraj wybrał Maryję według serc ludzkich i według WIARY w BOGA w Trójcy Przenajświętszej i w Niej Matkę Boga. Wasz Król Sobieski bardzo wierzył w Boga, ale nie wiedział dokładnie jak się zwrócić do Mnie i do Maryi mówił. Maryi zawierzył waszą Ojczyzn POLSKĘ. Kobieta Matka Boga przemawiała do niego i on w Jej Słowa uwierzył, bo chciał uwierzyć. Gdy będę oficjalnie KRÓLEM POLSKI, to wówczas wasza OJCZYZNAbędzie jaśniała Dobrem , Majestatycznością i Serdecznością. Wówczas inne Kraje wezmą z was przykład i także będą chciały mieć ŁASKI BOGA  i będę Królował w większości narodów. Ja nie po to mówiłem przez wybraną duszę Rozalię o swojej woli i żeby dopuścić do wojny światowej. Ja mówiłem po to, aby zapanował POKÓJ, gdy będę Królował. Niech każdy wyobrazi sobie co by uczynił, gdyby mógł być na Moim miejscu? I gdyby syn człowieka był tak bardzo obrażany przeróżnymi grzechami? Ja wiem, że byłby bardzo rygorystyczny. Te wszystkie przepowiednie będą mogły być zrealizowane, tylko gdy będzie panował Bóg pokojowo i miłosiernie JEZUS CHRYSTUS KÓL POLSKI, a potem innych Krajów. Dlatego Ja nie umiem zrozumieć, chociaż Bogiem Jestem wszystkich duchownych z Episkopatu w Polsce. Każdy wie, że musi stanąć przede Mną Bogiem Jezusem Sędzią Sprawiedliwym i na wszystko będzie za późno.  Już tak dużo lat do was Polaków mówię. Już tak dużo podyktowałem swoich Słów wam o przyszłości Polski i dlatego zwlekam z wypełnianiem Bożej Woli. Maryja wie, że dookoła Polski jest dużo wrogów i tylko czekają na rozpoczęcie jakiejś zaczepki, jak sąsiedzi Niemcy, a powód zawsze się znajdzie - tym bardziej, że jakieś oskarżenia cały czas są na was za niepopełnione winy.  Bóg Ojciec dał wolną wolę człowiekowi, więc Ja czekam prosząc Rządzących Moim Kościołem, ale jeśli się nie doproszę, to Bóg Ojciec powie - STOP. Pokazywałem Rozalii Polskę w czasie wojny i po wojnie, ale i przed wojną. Kiedyś nie było takiej szybkiej komunikacji jak teraz. Dlatego wszyscy ludzie z Episkopatu z Rządu i Episkopatu powinni się cieszyć, że Bóg przybędzie z pomocą, lecz Bóg KRÓL, bo  Boga "sługi" nikt nie będzie słuchał. Politycy i duchowni powinni się cieszyć, że Bóg Polskę wywyższy i będzie czynił CUDA z wdzięczności za zrozumienie wiary i zaufanie Bogu w całej Trójcy Przenajświętszej. Widzicie, jak ludzie cierpią, gdy nie chcą Boga znać,
bo szatan czyni tylko "zło". Jezus Chrystus jeszcze Miłosierny i ludziom wierzącym zawsze wierny".

    

Dzisiaj jest
​73 ​
rocznica śmierci Rozalii Celakówny - mistyczki Pana Jezusa Chrystusa Króla. Urodziła się 19 września 1901 r. w Archidiecezji Krakowskiej, a zmarła 13 września 1944r​ podczas choroby anginy o godzinie 2 w nocy w szpitalu w Krakowie. Pan Jezus wybrał tę skromną i pokorną dziewczynę do misji, aby Pana Jezusa prośba o Królowanie w Polsce 
​dotarła ​
poprzez kapłanów do prymasa Hlonda i spełniła Jego polecenie. Pan Jezus jest Królem Wszechświata, ale chciał, aby z własnej wolnej woli, szacunku i miłości do Boga - wszyscy rządzący Jego Kościołem Katolickim uznali Pana Boga uroczyście poprzez AKTY INTRONIZACYJNE i wywyższyli Pana Boga Jezusa Chrystusa na KRÓLA
​POLSKI​ pod względem politycznym i religijnym.
Pan Jezus jako KRÓL POLSKI zamieniłby serca wszystkich ludzi na "miłosierne" i nie byłoby wojen, ani kataklizmów, nikt nie byłby głody, a ziemia rodziłaby obficie Dary Boże. Nie mielibyśmy wrogów, bo inne państwa wzięłyby przykład i także zaprosiliby Pana Boga do zarządzania ich Narodami w POKOJU i SPRAWIEDLIWOŚCI.

Panie Jezu bardzo proszę pozwól mówić do nas Świętej Rozalii Celakównie na temat Twojego Królowania w Polsce.

                
 ​
 -----------------------------
-------------------------------
CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI, BO O GODZINIE, KTÓREJ SIĘ NIE DOMYŚLACIE SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE"

  Nasza Kochana Różyczko bardzo proszę opowiedz nam jak pokonywałaś drogę przekonywania Pasterzy Kościoła Katolickiego - prymasa Augusta Hlonda, aby Pan Bóg Jezus Chrystus mógł być uznany oficjalne przez Episkopat i Rząd w Polsce - KRÓLEM POLSKI.

  ROZALIA CELAK. KRÓLA POLSKI
 " Tak Moja siostro Mieczysławo p rzez miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla okryłaś się sławą. Moja MISJA była trudna, bo wtedy świadomość ludzka była obłudna, a moja droga do Nieba była bardzo żmudna. Ludzie nie wierzyli tak jak i tobie, że ja prosta, skromna młoda dziewczyna wal czę o Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI jako wtedy jedyna. Nasi pasterze nie chcieli mi pomagać i ja musiałam z wieloma trudnościami się zmagać. Pisałam ja i moi kapłani do prymasa Hlonda o uznanie Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, ale nie zostały uznane przez niego nasze wnioski. Wrogowie już chcieli na Polskę napadać, a przecież to takie łatwe - AKTAMI INTRONIZACYJNYMI tytuł Królowi - Bogu nadać. Przecież każdy kapłan modli się do Niego i wie, że po śmierci spotka na powitanie Jego i to dla mnie nie było zrozumiałe - dlaczego zachowanie pasterzy Jego Kościoła było zuchwałe. Bóle serce ściskały, gdyż tak ordynarnie duchowni działali. Oczywiście - byli wyjątkowi kapłani,  którzy nawet o to bardzo płakali. No, ale cóż prymas Hlond był uparty i nawet nie wiedziałam dlaczego w tej upartości był hardy. Ja bardzo płakałam, gdyż wszystko z siebie dałam, aby nasz Bóg w Polsce panował, naszą Ojczyzną kierował i cudami ratował. Taka decyzja arogancka była dla nas niezrozumiała - dlaczego grzesznicy i śmiertelnicy mówili Panu Bogu - "nie będziesz Królem" i dlatego nasza Ojczyzna okryła się wojennym bólem.
Obecnie to samo się dzieje na świecie, że wasi wrogowie dążą do opanowania całej Ziemi, to nawet nie wiecie. Bardzo im przeszkadzają katolicy polscy, ale przykro mówić, bo Polacy stają się zarozumiali i wyniośli. A przecież obecni duchowni wszystko przemienili i my
​​w Niebie gorąco się modlimy, aby odeszli od Polski obywatele Jerozolimy. Oni nie byli i nie są posłuszni Panu Bogu, ale bardzo zazdrośni
  o katolików w ilości mnogiej.  Proszę was Nasi drodzy biskupi i kardynałowie abyście nałożyli BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI
KORONĘ na JEGO PRZENAJŚWIĘTSZĄ GŁOWĘ, bo widzicie ilu ludzi jest mordercami na świecie, a najbardziej żal nam dzieci. Już nie wiem jak mamy
zareagować i nie wiemy jak Polskę ratować. Nasz ukochany Jezus Chrystus
przecież powiedział, że nie będzie nikogo sądził surowo i nie będzie nikt więzieniu siedział, bo jako KRÓL POLSKI zamieni serca ludzi na miłosierne i wrogowie sami odejdą od Polski biernie. BARDZO NAM TĘSKNO, ABY NASZA OJCZYZNA POLSKA  MOGŁA BYĆ POCZĄTKIEM POKOJOWEGO ZWYCIĘSTWA.
"Zwyciężyłaś - zwyciężaj" śpiewacie, a Maryja boleje, że Polska znowu krwią się zaleje. Teraz przeciwnicy Jezusa Chrystusa KRÓLA służą dwom bogom - czy nie myślą, że ich dusze okryją się diabelską trwogą? Przeciwnicy Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI jak Jezusowi w oczy spojrzą - czy zdążą, bo na pewno za szatanem do piekieł podążą. Ja nie rozumiem rządzących Kościołem Katolickim, że chcą zgotować wojnę nie tylko Polakom, ale ludziom wszystkim. Przemyślcie proszę i Jezusa Chrystusa Pana Wszechświata i naszego w Niebie uznajcie KRÓLEM POSKI i ratujcie ZIEMIĘ, bo jest  w wielkiej pokojowej potrzebie.  Nasz Jezus Chrystus KRÓL całego Wszechświata BŁOGOSŁAWI was i niech to będzie niebiańska poświata i aby Duch Święty opanował wasze serca a także niech usunie waszego przeniewiercę - dusz ludzkich mordercę. Rozalia Celakówna - oddana Bogu Jezusowi Chrystusowi Królowi lecz małomówna i ze swojej ważnej MISJI
bardzo dumna".

                              ​"BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE​ WIERNI".
 "SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU BOGU".
       "TERAZ WŁADCA TEGO ŚWIATA ZOSTANIE PRECZ WYRZUCONY, A JA, GDY ZOSTANĘ NAD ZIEMIĘ WYWYŻSZONY,
  PRZYCIĄGNĘ WSZYSTKICH DO SIEBIE"

_____________________________________________________________


11 listopada 2017 r. obchodzimy w naszej Ojczyznie 99 rocznicę odzyskania

  
"NIEPODLEGLOSCI NASZEJ OJCZYZNY POLSKI"
 
Date: 2017-11-11 15:04 GMT-06:00
​ -  ​
 Marsz Niepodległości 2017
 
 
 
 

Marsz Niepodległości w Warszawie

 
 

P
anie Jezu​ - dzisiaj jest 99 rocznica odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI dla NASZEJ OJCZYZNY POLSKI i bardzo proszę o Twoje Królewskie Błogosławieństwo na dalsze szczęśliwe życie dla NIEJ i dla nas
​​
- w zgodzie, miłości i poszanowaniu wszystkiego co Boże bez niepokojów.
 
 

  PAN JEZUS

            "Moi kochani i bezcenni Polacy - nie jesteście w świecie byle jacy. Tak dużo walk zwycięskich stoczyliście, tak dużo razy z Błogosławieństwem Maryi walczyliście, a teraz Nas z i wasz nieprzyjaciel pragnie odebrać wam wszystko to,  co w kraju macie. Do nieprzyjaciół zaliczam wszystkich -  napadających na wasz KRAJ z nienawiści, a wy jesteście dla  Nas prawie wszyscy czyści.  No, ale cóż - Naród przez Mego Ojca wybrany znienawidził Mnie - Syna Bożego bardzo  i teraz już na was "swoich" nasyłają. Tak,oni wszyscy nie mają nigdy dość wszystkiego, a nie respektują "kochaj Boga i bliźniego jak siebie samego". Ten Naród IZRAEL wpierw przed wami wybrany zawsze był i jest bardzo zachłanny, a obecnie różnymi sposobami już teraz, ale także będzie mścił się nad wami To wszystko jest  z zazdrości, bo oni światem rządzić chcą i nieustannie między wami mącą.  To dlatego Moi drodzy Polacy nie mogą Mnie KRÓLEM POLSKI ogłosić, bo Izrael nigdy nie chce panowania nad sobą znosić. JA CAŁY CZAS POWIADAM, ŻE NIKOGO NIE SKRZYWDZĘ I DO SĄDÓW NIE PODAM. GDY BĘDĘ PANOWAŁ  W POLSCE JAKO "KRÓL POLSKI", BĘDĘ PATRZYŁ SPRAWIEDLIWIE NA WASZE WNIOSKI. DLACZEGO RZĄDZĄCY POLITYCZNI I RELIGIJNI NIE CHCĄ POKOJU NA ŚWIECIE, A JAK BĘDĄ RZĄDZIĆ BEZ BOGA, TO WIECIE  ........ . Całemu piekłu zależy na następnej wojnie światowej, a wtedy dla ludzkości długo nie będzie ZIEMI NOWEJ. Wiecie przecież jak zachowują się ludzie głodni - "są do nieboszczyków podobni", a także popełniają straszne grzechy diabłu na uciechę. Za morderstwa ludzi, a przede wszystkim dzieci - BÓG OJCIEC sprawi, że SŁOŃCE nie zaświeci. I PO CO WAM TE WOJNY, MARNOTRAWIENIE I NIEPOKOJE  - TU NIC NIE MA WASZEGO,JA JESTEM PANEM ŚWIATA CAŁEGO I TO JEST WSZYSTKO MOJE. Mój Ojciec dał wam wolną wolę, a teraz okazuje się, że to nic dobrego. Ludzie rządzący światem wykorzystują te Łaski nadal i bezkarnie, a Ja - Jezus Chrystus KRÓL pragnę panować w Polsce i na Świecie lega l nie i sprawiedliwie, a wszystko będę badał wnikliwie. Walczcie o mnie KRÓLA, żeby was "śpiących"  nie zastała wojenna awantura.  No tak Polacy - nieustannie walczcie o SPRAWIEDLIWOŚĆ i WIARĘ w Boga w Trójcy Świętej  i o wolną waszą Ojczyznę, bo jeśli nie będę KRÓLEM POLSKI, to nie będziecie mieli Ojcowizny. Bronię i wołam was do modlitwy Różańcowej, Msze Święte i o pokojowe intencje  , a wy Polacy weźcie sprawy POLSKI w swoje ręce. BŁOGOSŁAWIĘ WAS I WASZĄ OJCZYZNĘ DNIA KAŻDEGO I CZEKAM NA UZNANIE MNIE KRÓLEM PAŃSTWA  I NARODU WASZEGO, A MARYJA KRÓLOWA WASZA PRAGNIE RZĄDU I EPISKOPATU MĄDREGO  I RELIGIJNEGO. Amen".

​​
 
      Image result for marsz niepodleglosci mapa     ​Image result for marsz niepodleglosci mapa       
 
Image result for marsz niepodleglosci mapa Image result for marsz niepodleglosci mapa

Panie Jezu - ratuj naszą Ojczyznę i nasz naród polski, bo my pragniemy, abyś panował i nam Królował, ale Episkopat i Rząd niby katolicki a zdradzili Ciebie i wybrali Lutra za Boga, zaakceptowali ABORCJĘ - zabijanie niemowląt polskich.  Przez nieposłuszeństwo Tobie Władcy Wszechświata wybierają  i wolą- WOJNĘ  (też zginą),
KATAKLIZMY i wieczne potępienie
niż POKÓJ  z Tobą - KRÓLEM POLSKI .


​                                                    
PAN JEZUS.
   " GDY NIE BĘDĘ KRÓLEM POLSKI, TO BĘDZIECIE MIELI NIEUSTANNE TROSKI.
To będzie, ale nie od razu. Ile czasu toczyła się "II wojna świtowa" - a jak się zakończyła?
- ekspansją na wasz Kraj Rządu komunistycznego - rosyjskiego. Teraz dłużej będzie trwał krwawy czas, aż wreszcie Bóg Ojciec powie - dość marnotrawienia Mojej Ziemi, a wtedy nie będzie nikogo i was wrogów też. 
 To wszystko będzie na rozkaz lucyfera i na uciechę całego piekła, że będzie miał więcej diabłów do nienawiści i maltretowania. Będzie używał gorącego ognia aż zakończy się panowanie bezbożnych i demonicznych ludzi na Naszej Bożej Ziemi i nastanie NOWA ZIEMIA i wszystko na Boże stworzenia się zamieni. Ten czas będzie długi, ale wiecie ile trwa odnowa spalonej i zbrukanej Bożej Chwały i wtedy będziecie nad Ziemią mieszkali. To powiedziałem - jeszcze nie będzie końca, bo wtedy CAŁA ZIEMIA
okryje się dla wszystkich męczarni bólem.  Wybierajcie : "kładę przed wami POKÓJ ze Świętymi do słuchania Boga gotowymi i NIEBO wieczne......czy WOJNA, morderstwa, nieustający GŁÓD, kataklizmy, śmierć i potępienie wieczne?"

                                   ----------------------------------------------------
                MODLITWA ZA OJCZYZNĘ - BOŻE MIEJ W OPIECE NARÓD  CAŁY


Modlitwa za Ojczyznę: Boże miej w opiece naszą kochaną Polskę!
                                                                      
   Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
  Boże, Rządco i Panie narodów, 
     z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
  a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
  błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
 a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
 Wszechmogący wieczny Boże, 
 spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
  i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
 mogli służyć uczciwie.
 Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
   by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
 mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

_____________________________________________________________


Ks. Natanek - Oto Bóg wasz! Kazanie z 10.11.2017 r.

"Bóg upomina – „Nawróćcie się, bo będzie wojna….”

O. Augustyn Pelanowski Niewiasta vs syn zatracenia -

kazanie biblijne na czasy ostateczne

o Augustyn Pelanowski OSPPE - Grzech ukryty - obłuda

 
 

ks. ADAM SKWARCZYŃSKI cała rozmowa_____________________________________________________________

Wtorek, 21 listopada 2017
OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
Znalezione obrazy dla zapytania OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa

W wierze zaufała, w wierze poczęła

Zastanówcie się, proszę, nad słowami, które powiedział Chrystus Pan, wyciągając rękę ku swoim uczniom: "Oto moja matka i moi bracia", oraz: "Kto pełni wolę Ojca mego, który Mnie posłał, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Czyż więc Maryja Dziewica nie pełniła woli Ojca? Czyż nie pełniła woli Ojca Ta, która w wierze zaufała, w wierze poczęła, która została wybrana, aby z Niej się narodziło dla nas, ludzi, zbawienie, która została stworzona przez Chrystusa pierwej, zanim Chrystus w Niej został stworzony? Ależ tak! Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniała wolę Ojca. Dlatego ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Szczęśliwszym było, że stała się uczennicą Chrystusa, niż to, że była Jego matką. A zatem Maryja była błogosławioną, ponieważ zanim zrodziła Nauczyciela, wcześniej nosiła Go w swoim łonie. 
Zobacz, czy nie jest tak, jak mówię. Kiedy Pan otoczony rzeszą ludzi przechodził czyniąc niezwykłe cuda, pewna niewiasta wykrzyknęła: "Szczęśliwe, błogosławione łono, które Cię nosiło". Pan zaś pouczając, aby nikt nie upatrywał szczęścia w ciele, cóż wtedy odpowiedział? "Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go". A zatem Maryja jest błogosławiona, ponieważ słuchała słowa Bożego i strzegła go. Bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Chrystus jest Prawdą, Chrystus jest Ciałem. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu znaczy więcej niż być w łonie. 
Maryja jest święta, jest błogosławiona. Ale Kościół bardziej. Dlaczego? Bo Maryja jest cząstką Kościoła, jest członkiem świętym, najwspanialszym, najwznioślejszym, ale jednak członkiem całego Ciała. Jeśli zaś cząstką całego ciała, to oczywiście czymś więcej jest całe ciało niż jego cząstka. Pan jest Głową, cały zaś Chrystus, to zarazem Głowa i Ciało. Krótko mówiąc: Mamy Bożą Głowę, mamy Boga jako Głowę. 
A zatem, umiłowani, uważajcie na samych siebie: wy również jesteście członkami Chrystusa, wy jesteście ciałem Chrystusa. Pamiętajcie, w jaki sposób się stajecie tymi, o których Chrystus mówi w słowach: "Oto matka moja i bracia moi". W jakiż sposób możecie się stać matką Chrystusa? "Kto słucha i pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Mówię dobrze: bracia, dobrze mówię: siostry, ponieważ istnieje jedno dziedzictwo. Dlatego Chrystus będąc Jednorodzonym, w swym miłosierdziu nie chciał być jedynym; chciał, abyśmy byli dziedzicami Ojca, a współdziedzicami Jego samego.
 
 
 
Ofiarowanie Maryi w świątyni - Domenico Ghirlandaio

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy lata. Opis ten powtarza apokryf z VI w. - Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także pochodzący z tego samego czasu inny apokryf, Ewangelia Narodzenia Maryi.
W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie, że Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych. Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli, o ustanowieniu święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa. Skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święta ofiarowania Jego Matki.
Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny), potem od VIII w. na całym Wschodzie. W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r. Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.

Ofiarowanie Maryi w świątyniChociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu - od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38).
W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (Wwiedienije Preświatoj Bohorodicy wo Chram). Bracia prawosławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie weszła po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona arcykapłana Zachariasza, który wprowadził Ją do Świętego Świętych, gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.
W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek, założonych w 1626 r. w Krakowie przez Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczania i wychowania dziewcząt. Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych, o czym przypomniał św. Jan Paweł II w 1999 r.: "Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania".
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie chrztu. Nie powinniśmy zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukania Jego woli.
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski,  spraw za Jej wstawiennictwem, *abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_____________________________________________________________


MÓDLCIE SIĘ DO MARYI - MATKI BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, ABY PAULINI ODDALI JEJ SYNA, KTÓREGO TRZYMAJĄ W NIEWOLI W LOCHACH JASNOGÓRSKIEGO KLASZTORU. PRZECIEŻ ON JEST KRÓLEM POLSKI A ZAMKNIĘTY PRZEZ MASOŃSKICH PAULINÓW ...A WOJNA NADCHODZI
.


24/25.11 – Jasna Góra, comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę


LXIX CZUWANIE KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ

Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej 

Raz w miesiącu, zawsze z ostatniego piątku miesiąca na sobotę, organizowane są nocne czuwania modlitewne na Jasnej Górze Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę dla wszystkich Polaków w Kraju i za granicą.  Czuwania rozpoczynają się w piątek po Apelu Jasnogórskim (godz. 21:00) i kończą przed godz. 4:00 nad ranem. Poniżej porządek  czuwania:

Czuwanie rozpocznie się zaraz po samym Apelu Jasnogórskim

Modlić się będziemy z Maryją Królową Polski za naszą Ojczyznę by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 -Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa Różańcowa wraz z rozważaniami różańcowymi.

23.00 – Droga Krzyżowa.

24.00 – Msza Święta za Ojczyznę. [Ks. Karol Załęski, Instytut Dobrego Pasterza, Częstochowa]

01.30 – Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

01.40 –  Dalszy ciąg Modlitwy Różańcowej wraz z rozważaniami przed Najświętszym Sakramentem.

3.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

3.30 – Zakończenie Czuwania

Osoby, które chcą wziąć udział w Czuwaniu lub chcą pomóc w organizowaniu wyjazdu prosimy o kontakt: Autokar z Warszawy, Pruszkowa i okolic – tel. 505 075 818Autokar z Zamościa i okolic – tel. 696 438 136 (trzeba by zgłosiła się odpowiednio liczna grupa pielgrzymów)Autokar z Gdańska i okolic – tel. 798 498 994 (trzeba by zgłosiła się odpowiednio liczna grupa pielgrzymów)Autokar z Radomia i okolic – tel. 727924326 (p. Róża z Rodziny Radia Maryja)Autokar z Krakowa i okolic – tel. 886010028 (trzeba by zgłosiła się odpowiednia liczna grupa pielgrzymów). Prosimy o powiadamianie nas o innych autokarach – tak ważne informacje będziemy umieszczać na naszej stronie!

Następne czuwania z każdego ostatniego piątku miesiąca na sobotę.

Terminy 2017
29/30 grudnia – Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej
 
Terminy 2018
styczeń 26/27 – Bazylika
luty 23/24  – Bazylika
marzec 30/31 – KCO -przy Grobie
kwiecień 27/28 – Bazylika
maj 25/26 – Bazylika
czerwiec 29/30 – Bazylika
lipiec 27/28 – Bazylika
sierpień 31/1 września – Bazylika
wrzesień 28/29 – Kaplica Sakramentu Pokuty
październik 26/27 – Bazylika
listopad 30/31 – Bazylika
grudzień 28/29 – Bazylika

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

W dniu 15 listopada 2017 15:56 użytkownik Piotr Kawka <mmjpk12@gmail.com> napisał:
 
Bóg zapłać Pani Basiu za dobre słowa!...
W załączeniu przesyłam Pani elektroniczną wersję mojej książki "Maria, Matka Jezusa".
Ta książka już wielu ludziom na świecie bardzo się spodobała.
Ciekawe, czy Pani też się ona spodoba? Będę wdzięczny za odpowiedź...
Wszystkiego dobrego!... Szczęść Boże!...
Piotr Kawka - Brat Piotr.
 


 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nasz Pan i Król
i Przenajświętsza Maria Panna nasza Królowa i Pani !!!
 
                          KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE !!!
 

FOTKA PONIZEJ :
Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

 

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

 

Amen.

--

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,niech cię obdarzy swą Łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,22-27)

_____________________________________________________________


Temat: UKRYTE MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY

​ TO NABOŻEŃSTWO "DO UKRYTYCH RAN PANA JEZUSA" - BOGA NASZEGO - OFIARUJĘ CAŁEMU EPISKOPATOWI   W POLSCE KTÓRYCH 80% JEST FARYZEJSKICH BISKUPÓW ŻYDOWSKICH - PRZENIEWIERCÓW UZNAJĄCYCH WSZYSTKICH BOGÓW ALE NIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA ICH STWORZYCIELA I ZBAWICIELA. MOJŻESZ WAS NIE ZBAWI, BO ON WAS SIĘ WSTYDZI PRZED BOGIEM OJCEM - ZDRAJCÓW CAŁEJ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. 
Czy któryś z Was chciałby tak przeżywać rany zadane przez takich jak Wy? Na Krzyżu umieściliście  czyściutkiego Jezusa, to dlatego Go lekceważycie. SANHREDYŃSKI EPISKOPAT. Cieszę się jednak, że będziecie cierpieć po śmierci za grzechy wszystkich Polaków, bo nie mówicie nic o grzechach, ani o piekle, więc Bóg Was obciąży naszymi grzechami, tym bardziej, że swoim postępowaniem chcecie cierpieć na własną prośbę. mk.
​--------------------------------------------------------------​
 
 
 

UKRYTE MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY

UKRYTE MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY Tajemnicę ukrytych tortur w ciemnicy objawił Pan Jezus siostrze Nastałównie o...
 
UKRYTE MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY

Tajemnicę ukrytych tortur w ciemnicy objawił Pan Jezus siostrze Nastałównie oraz mistyczce - bł. Marii Magdalenie, żyjącej w XIII w. Nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało aprobatę Kościoła i było zalecane przez Papieża Klemensa II (1730-1740)

Pan Jezus:
Jak słońce rozjaśnię domy, w których czcić Mnie będą w tym tajemniczym obrazie.
Ogrzeję najzimniejsze mieszkania i każdą duszę zaleję radością.
Jakże wiele światła promieniuje z Moich związanych oczu.

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek, pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtrącono Go do lochu pod trybunałem Kajfasza.
-----
Słowa Pana Jezusa:
,,Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem żadnego świadka Mych Mąk. Siepacze wtrącili mnie do lochu i wśród ciemności rozpoczęli straszliwą igraszkę. Ustawili się po kątach i rzucali Mną z całej siły jeden do drugiego, jak piłką. Kiedy im się to sprzykrzyło, złapali mnie za ręce i ciągnąć w przeciwne strony próbowali swych sił. Inni równocześnie wbijali w Moje Ciało ostre igły. Wreszcie rzucili Mnie na ziemię. Jeden stanął na Mojej Głowie, drugi na piersiach, a trzeci na nogach i dusili mnie całym swym ciężarem, przechodzili po mnie jak po drodze. Po tej drodze wiodącej do zbawienia, deptali - oni tym sposobem do niego dojść nie mogli. Byli i tacy, którzy usiłowali Mi wyłamywać palce u rąk. Inni uderzali Moją Głową o kamienny słup. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. W Moim Sercu jednak cały czas panował spokój, dobroć i litość. Tę noc często w Mym życiu przeżywałem. Nawet w niemowlęctwie składałem Siebie w ofierze za tych, którzy mieli być potępieni, bo Ja cierpiałem za wszystkich i za każdego z osobna!
Te Moje ukryte Męki ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte przy spowiedzi, które ranią Moje Serce. Wtedy w sercu pełnym plugastwa skrycie Mnie krzyżują, wybierają zaś szatana. Przebywanie w takich duszach po Komunii świętokradzkiej jest dla Mnie odnowieniem wszystkich katuszy owej strasznej nocy, spędzonej w ciemnicy! Ja na nikogo nie wydaję wyroku potępienia, nikogo nie skazuję na śmierć, a ten kto złą wolą się kieruje, potępia się sam''.


15 tortur Pana Jezusa w ciemnicy

________________________________________

"Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób:

1. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości.

2. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami.

3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany.

4. Zawiesili Mnie na belce, a luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami.

5. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami.


6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało.

7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza.

8. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą.

9. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte gwoździami, które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury.

10. Na Moje Ciało wyleli rozpalony ołów i żywicę, potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz głębiej wbijały się w Moje Ciało.


11. Na Moje poniżenie i udrękę, na miejsce wyrwanej brody powtykali druty.

12. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać.

13. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po Mnie, a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi, przebił Mi cierniem język.

14. Do ust wlali mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami.

15. Związawszy Mi na plecach ręce, rózgami wypędzili Mnie z więzienia.

Modlitwa
Panie mój i Boże, pragnę stale czcić Twoje nieznane piętnaście tortur i Twoją Przenajświętszą i Przenajdroższą Krew tam przelaną. Ile ziarn piasku na ziemi, ziarn zboża na polach, ździebeł traw na łąkach, owoców w sadach, liści na drzewach, kwiatów na łąkach, gwiazd na niebie, Aniołów w Niebiosach i stworzeń na ziemi, tyle-kroć tysięcy razy bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony mój Panie Jezu, Miłości najgodniejszy. Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna, chwalebne chóry Aniołów i wszyscy Święci czczą Ciebie, Twoje Serce Przenajświętsze, Twoją Krew Przenajdroższą i Twoją Boską Ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament. Chwałę, cześć i uwielbienie niech Ci oddadzą wszyscy ludzie teraz i na wieki.
Tyleż razy o mój Jezu, pragnę Ci dziękować, składać cześć, uwielbienie i wynagrodzenie za wszystkie doznane przez Ciebie zniewagi i należeć chcę do Ciebie ciałem i duszą. Tyleż razy żałuję za me grzechy, przepraszam Ciebie o mój Jezu, Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przez mnie. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o to Panie aby ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych, którym winien jestem modlitwy oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, tych mi najbliższych jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących.
To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mego życia. Proszę Cię, mój Najukochańszy Jezu, byś to moje pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól aby ani ludzie, ani szatan mi w tym nie przeszkodzili. Amen.
„Córko Moja, pragną abyś te Moje piętnaście ukrytych tortur dała wszystkim poznać, aby każdą z nich uczczono. Każdy, kto codziennie jedną z tych nieznanych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi powyższą modlitwą otrzyma nagrodą w dzień Sądu."
 
 

Ukryte Tortury Jezusa w Ciemnicy Lochu Wi�ziennego - Objawienia Jezusa
_____________________________________________________________


DLACZEGO NALEŻY ŚPIEWAĆ

PIĘKNA MADONNO

 

Znalezione obrazy dla zapytania czarna madonno

 

Artykuł napisany w formie pytań i odpowiedzi

 

Niezależnie od jakichkolwiek objawień czy wskazówek, wyraźnie widzimy, że właśnie te dwa słowa „czarna Madonno”, a nie reszta pieśni - są bardzo obraźliwą formą. Proszę spojrzeć na ten Święty obraz jasnogórski. Czy Matka Boża jest czarna? Proszę sobie wyobrazić - jakby na Panią ktoś tak mówił. Czy czułaby się Pani dobrze? Matka Boża nigdy i nigdzie taka nie była i nie będzie!!! Nie tylko na tym Świętym wizerunku jasnogórskim. Wprost przeciwnie. Wielu mistyków, którym dane było widzieć Matkę Bożą twierdzi, że jest Ona nieopisanej jasności. Tym bardziej, że dobrze wiemy, z czym i z kim kojarzy się kolor czarny.

Nieraz na Apelu Jasnogórskim Ojciec Teofil Krauze (Paulin)mówił, że Matka Boża nie jest czarną tylko piękną oliwkową Madonną.

Co ważne, powiedział to „ex catedra” (tzn. z ambony do ludu Bożego, aby lud Boży wysłuchał to, oraz przyjął do swego serca i to przesłanie realizował).

Oblicze Matki Bożej bez oświetlenia jest brązowe, a po oświetleniu z reflektora właśnie oliwkowe.

Ten ciemniejszy kolor oblicza Matki Bożej spowodował lakier Wernix, z pomocą którego obraz został naprawiony przez artystów krakowskich po napadzie i zniszczeniu przez Tatarów, którzy porzucili go koło kościoła Św. Barbary.

Poniżej załączamy kserokopię modlitewnika, który posiada  Imprimatur  Kościoła, gdzie w pieśni „Jest zakątek na tej ziemi”  napisane jest  „śliczna Madonna” .

Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie możemy tak nazywać Matki Bożej. W czasie okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej Niemcy, a wśród nich Gubernator hitlerowski Hanz Frank, który mieszkał na Wawelu, wypowiadali się z pogardą i nienawiścią właśnie tymi słowami po niemiecku „schwarze Madonna” (w tłum. na polski - czarna Madonna).

Można zauważyć w kościołach – jak niektórzy ludzie - po prostu śpiewają "piękna Madonno" lub "śliczna Madonno". Powiem wprost - robią to śmiało i odważnie "wbrew wszystkim". Jest to zagłuszane przez innych i mało kto to słyszy, ale ja to wiele razy słyszałem, a co najważniejsze, że Przeczysta i Najjaśniejsza Panienka w Niebie to słyszy. Słyszy to Pan Jezus,  cała Trójca Przenajświętsza, wszystkie Chóry Anielskie i radują się, że są takie owieczki na tej Świętej Ziemi, co to czują i rozumieją (dodam też, że i cierpią z tego powodu). Nie winię tych, co źle śpiewają - oni są tego nieświadomi. Głęboko wierzę, że zostanie to kiedyś naprawione przez Opatrzność Bożą.

PYTANIE: Przecież pieśń ta jest stale używana w Kościele jako pieśń Chwały ku Maryi "...gdzie króluje Jej Oblicze",

ODPOWIEDŹ:   Ile w ostatnich czasach i to o wiele poważniejszych i tragicznych w skutkach, błędów wkradło się do naszych zwyczajów i naszego życia - to chyba Pani czuje i to chyba wystarczy - krótko mówiąc - "modernizm" i jego tragiczne skutki na świecie - o tym jest tyle  w literaturze. Przecież nie negujemy tych dobrych wartości -  tylko to jedno obraźliwe słowo. Ono jest tą "łyżką goryczy w beczce miodu".

PYTANIE: Przecież ile razy sam Ojciec Św. Jan Paweł II to śpiewał,

ODPOWIEDŹ:   Czy wyobraża sobie Pani Ojca Świętego, który mówi: „Nie śpiewajcie „czarna Madonno” , bo ja tego sobie nie wyobrażam - i to z wielu przyczyn. Podobnie, nie mówił publicznie przed większymi zgromadzeniami o innych ważnych sprawach. Mówił o tym  na mniej licznych i kameralnych spotkaniach.

PYTANIE. A ile razy w mediach katolickich było, jest i będzie to śpiewane

ODPOWIEDŹ:   Proszę nam uwierzyć, że my tak samo popieramy te media katolickie. Jak już napisałem  - o wiele większe i bardziej obraźliwe sprawy rozpowszechniły się na świecie. Te media

​.....​
Chwała im, za ich Boską Mądrość i rozwagę, oraz pokorne i wyważone wypowiedzi. Czy będzie to śpiewane...? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych - a może właśnie Pan Jezus kiedyś to uczyni, że pieśń ta zabrzmi uroczyście w mediach ze słowami „Piękna Madonno”. Jesteśmy pewni, że Pan Jezus podobnie jak my odczuwa ten obraźliwy tekst i kiedyś przywróci tę dobrą i prawidłową wersję dla Swojej Matki, ale: „Boże młyny mielą powoli…”. Potrzeba do tego jeszcze czasu i modlitwy.  A czas pokaże gdzie jest prawda. Módlmy się o to ufnie, cierpliwie i gorąco - z wiarą, nadzieją i miłością.

 

 

Matka_Boza_Fatimska.jpg


_____________________________________________________________Kazanie na Uroczystość Chrystusa Króla - ks. Grzegorz Śniadoch IBP - 30.10.2016 r.

_____________________________________________________________

Oderwanie od Świata
​  VASULA​ RYDEN
 
1.Pan Jezus , Synu biada sercu idącemu idącego za jego rozkoszami
i marnościami . Nie wystarczy wyrzucić szatana z serca , ale jeszcze
trzeba świat zeń wyrzucić . Jeżeli bowiem do świata jesteś 
przywiązany , cokolwiek uczynisz , niewiele ci to pomoże do całkowitej
poprawy. Świat będzie nadal zatruwał serce twoje , niewątpliwie cię
zepsuje , wreszcie odda władzy złego ducha.
 
2.Cóż to jest świat , . To nic innego , tylko nieodpowiednie czyli
   złe umiłowanie rozkoszy bogactw i zaszczytów. Jego zwolennicy
   urzeczeni tymi sprawami , psują drugich i siebie samych . Jeżeli chcesz
   wiedzieć , co należy sądzić o świecie , posłuchaj co ja o nim sądzę.
   Otóż przeszedłem przez niego dobrze czyniąc wszystkim , miłowałem
   prześladujących mnie wrogów ,do krzyża przybity modliłem się za
   swoich oprawców.
 
3.Świat sam potwierdza nie tylko prawdę o istnieniu piekła , ale także
   o jego potrzebie. Co wspólnego ma świat ze mną . Świat jawnie lub
   skrycie patronuje wszystkim występkom, a serce moje tchnie tylko
   świętością.. Świat kuma się z szatanem i szuka wiecznej zguby
   dusz , a serce moje pragnie zbawienia wszyskich. Nie możesz więc
   jednocześnie służyć światu i mnie, albowiem jeślibyś był przyjacielem
   świata , byłbyś tym samym nieprzyjacielem serca mojego .
 
4.Jeżeli pójdziesz za światem zginiesz. Jeżeli pójdziesz za sercem
   moim, osiągniesz życie wieczne. Jeśli z serca swojego usuniesz świat
   i jego zasady, tak że oddasz mi całe serce twoje , ofiara taka będzie
   mi miła i pełnia uwielbienia , a dla ciebie chwalebna i zasługująca na
   nagrodę . Aniołowie i Święci przyklasną twojemu postępowaniu ,sam
   świat będzie zmuszony podziwiać bohaterską wielkość twego ducha.
   Synu, szczęśliwy ten , kto odwraca serce swoje od spraw światowych
   , aby mnie je poświęcić.
 
5 Czy znajdziesz coś na świecie, za co miałbyś go miłować . Wszystko
    bowiem co jest na świecie, pożądliowość ciała pożądliwość oczu i
    pycha tego życia. A końcem tego wszyskiego jest  smierć i piekło.
    Jeżeli więc miłujesz świat i to co jest na świecie, gotujesz sobie zgubę
    wieczną.                                                         
6. Synu jeżeli nie porzucisz tego świata , no przuci ciebie wyczerpanego
    i wyniszczonego w jego służbie i będzie się śmiał, szydząc ztwojej
    zguby..A kiedy najwięcej będziesz potrzebował pomocy , będziesz opu
    szczony i bezsilny,..
    Synu jeżeli przywiązany jesteś do tego świata ,w rzeczy samej już
    nie jesteś chrześcijaninem i straciłeś bowiem wszystkie przywileje
    z tym imieniem związane . Albowiem w przyrzeczeniu danym na chrzcie
    św. wobec nieba i ziemi wyrzekłeś się świata i jego pychy, a bez tego
    wyrzeczenia nie przyjąbym cię za syna. Jeżeli bowiem potem wróciłeś
    do świata , jesteś nie tylko wierołomny, ale gorszy od poganina ,który
    nie składał takiego przyrzeczenia. lepiej bowiem wcale nie przyrzekać
    aniżeli przyrzeczenia nie dotrzymać ..
                                                                                            k.m.


_____________________________________________________________

Takiej akcji jeszcze nigdy nie było w Polsce - podaj dalej

 

Takiej akcji jeszcze nigdy nie było w Polsce
Fundacja Pro - prawo do życia
 

Drodzy i Szanowni Państwo

Udało się!!!!!

 

Dzięki pomocy naszych darczyńców rozpoczęliśmy antyaborcyjną akcję na niespotykaną dotąd skalę.

Powiesiliśmy cztery, ogromne billboardy przy głównych drogach dojazdowych do Warszawy i Krakowa. Każdy z nich ma aż 108 metrów kwadratowych powierzchni! To jedne z największych rozmiarów dostępnych w Polsce.

Wszystkie są ustawione tuż przy najbardziej zatłoczonych i zakorkowanych trasach. Są umieszczone wysoko nad ziemią i mają podświetlenie, dzięki czemu widać je również w nocy.

Na dobę przejeżdża obok nich ok. dwustu tysięcy samochodów. W ten sposób prawda o aborcji dociera do kilkuset tysięcy Polaków dziennie!

Megaboard w Warszawie

To największa tego typu akcja w naszym kraju. I nie koniec dobrych informacji, jakie mam dla PAŃSTWA

Ostatnia pomoc naszych Darczyńców umożliwi również przyjazd Irene van der Wende do Polski! Już niedługo podzieli się ona swoim przejmującym świadectwem podczas całego cyklu spotkań. Jej wizytę będą także relacjonowały media. Dokładny harmonogram znajdzie Pan na naszej stronie stopaborcji.pl.

Poznałam Irene kilka lat temu, gdy brała udział w organizowanym przez nas kursie dla obrońców życia. Głęboko poruszyło mnie to, jak bardzo została skrzywdzona. Gwałt, przymuszanie do aborcji, krwawa śmierć dziecka, wieloletnie cierpienie…

Pamiętam jak Irene mówiła, że nigdy nie zabiłaby swojego dziecka, gdyby wiedziała czym jest i jak wygląda aborcja. Jej życie zmieniło się, gdy pewnego dnia ujrzała zdjęcie 8 tygodniowego dziecka poddanego aborcji. Było w podobnym wieku jak jej własne…

Właśnie dlatego pokazujemy prawdę o aborcji i staramy się docierać do kolejnych osób, które jeszcze nie są jej świadome. Kupujemy billboardy i organizujemy pikiety. W ten sposób ratujemy życie dzieci i zapobiegamy cierpieniu kobiet. Potwierdza to nie tylko Irene.

Niech Państwo tylko spojrzą na ten przykład.

Nasi wolontariusze od kilku lat pikietują pod Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu. Stoją pod głównym wejściem do tej placówki i pokazują, że tu zabija się nienarodzone dzieci. Pierwszą akcję w tym miejscu przeprowadziliśmy pod sam koniec 2014 roku. Od tamtego czasu pikiety odbywają się regularnie. Wie Pan, ile dzieci zabito w tym czasie?

W 2014 roku – 54 dzieci.
W 2015 roku – 19 dzieci.
W 2016 roku – 15 dzieci.

W ciągu dwóch lat liczba aborcji w tym szpitalu spadła o ponad połowę i wciąż się zmniejsza!

Aby ratować kolejne dzieci będziemy ciągle obecni we Wrocławiu. To jednak nie jedyne miejsce, którym musimy się zajmować.

SZ. P. , we wrześniu nasi wolontariusze zorganizowali w całym kraju aż 119 antyaborcyjnych pikiet. W dużej części były to akcje pod wejściami do szpitali oraz kontrmanifestacje do tzw. „czarnych protestów”. We wszystkich przypadkach pokazywaliśmy prawdę o zabijaniu dzieci kobietom nakłanianym do aborcji lub czynnym zwolennikom tego procederu.

Pikieta

Wciąż dołączają do nas kolejni wolontariusze, którzy chcą walczyć w obronie życia. To dlatego pikiet jest coraz więcej. Aby mogli działać w swoich miastach, musimy wyposażyć ich w nowe plakaty.

Chciałabym aby w październiku i listopadzie pikiet było równie dużo co we wrześniu. Aby rozwijać te akcje na ulicach potrzebujemy co najmniej 20 nowych transparentów, które nasi wolontariusze będą trzymać podczas pikiet. Każdy z nich ma wymiary 2x3 metry i doskonale widać go na ulicy i chodniku. Jeden taki plakat kosztuje 230 zł. W sumie na ten cel potrzebujemy więc 4600 zł. Wystarczy, że 4 osoby wpłacą po 60 zł i już mamy jeden transparent

Dlatego zwracam się do SZ. P. z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby kupić potrzebne plakaty i pokazywać prawdę o aborcji bezpośrednio pod wejściami do szpitali i na ulicach Polskich miast.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Tylko w ostatnim czasie nasze pikiety odbywały się m.in. w Węgorzewie, Opolu, Szczecinku, Wałbrzychu, Toruniu i Bydgoszczy. Chciałabym aby do tego grona dołączyły następne miasta.

Musimy dotrzeć z prawdą o aborcji do kolejnych miejscowości. Tam również są szpitale i tysiące ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą czym jest ten okrutny proceder.

Nasi wolontariusze są gotowi na kolejne akcje. Potrzebują tylko plakatów aby wyjść z nimi na ulice. Proszę aby pomógł im Pan zrealizować ten cel!

Serdecznie Pana pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

 

Nie chcesz otrzymywać moich wiadomości? Wypisz się z newslettera!
OBRAZEK-MODEL.jpg
 
0-Jezusek-3.jpg
 
MB FATIMSKA.jpg
 
JESZCZE MOŻNA
WYSYŁAC PODPISY !!!!!

_____________________________________________________________


​   GDY NIE CHCĄ PANA BOGA, TO RZĄDZI DIABEŁ I WTEDY MORDERSTWA I INNE DEWIACJE LUDZKIE​.. DIABEŁ SIEJE ŚMIEĆ .....
....

Temat: Oto pytanie - co na to Prymas, Episkopat, Watykan ? Szczęść Boże - drodzy POLACY !!!!.do czego to dochodzi. ??????????

 

BARDZO WAŻNE !!!!!!! 
ZABRZEdzieci ZABIJANE na ORGANY do PRZESZCZEPÓW przez studentkę medycyny Jurczyk w mieszkaniu na ulicy Kossaka 21/2... nie mają grobów 

Do czego to dochodzi 
- Boze nasz !!!!!!!!.......We Włoszech Powstanie Zgromadzenie Islamskie 
Więcej meczetów i muzułmańskich cmentarzy, uznanie przez państwo mięsa z uboju halal- to postulaty przedstawione władzom Włoch przez wspólnoty wyznawców islamu. Postanowiły one powołać Zgromadzenie Islamskie do prowadzenia rozmów z państwem. https://wiadomosci.wp.pl/we-wloszech-powstanie-zgromadzenie-islamskie-6181902673389185a 


ZERO tolerancji dla lewactwa,marksistów czy masonów z brukseli !!!! .Jestem nareszcie dumny, że jestem POLAKIEM !!!! A hasła są właściwe i odpowiadają PRAWDZIE.Jako biały Polak na pewno nie będę krzyczał żeby Polska czy Europa była czarna lub muzułmańska. Albo myślicie, że to przypadek, że rodziny muzułmańskie zabraniają pod karą śmierci swoim córkom wychodzenia za mąż za Europejczyków ???? Oni dobrze wiedzą, że każde mieszane małżeństwo to utrata własnej tożsamości,kultury i wiary a jednocześnie osłabieniem społeczeństwa i narodu.Tylko nam Europejczykom wmawia się tą chorą ideologię i nie brakuje takich, którzy ulegają tej chorobie.NIGDY nie powinniśmy pozwolić na to aby ktoś nami władał. Politycznie czy obyczajowo. I za wszelką cenę powinniśmy uzyskać wolność i niezależność gospodarczą. Dość zniewalania Narodu Polskiego !!!!. A zagranica niech się pocałuje tam gdzie słońce nie dochodzi !!!! 


WSTRZĄSAJĄCE MORDERSTWO 

9 listopada (13:25) ...

Przez dwa tygodnie miała dwóch ojców. Jeden ją zabił!...

 

​ W Cardiff w Wielkiej Brytanii były instruktor fitness, Matthew Scully-Hicks został skazany na dożywocie za zamordowanie swojej 18-miesięcznej, adoptowanej córki Elsie. Mężczyzna wraz ze swym mężem adoptował dziewczynkę zaledwie dwa tygodnie przed jej śmiercią. .....fotka ponizej: 


STRASZNE - wstrząsające fotografie z tegorocznej rzezi delfinów na Wyspach Owczych...fotki ponizej: 

Naszym ZDANIEM ****BĘDZIE - MIŁOŚĆ - DOBRO - WZAJEMNY SZACUNEK - zabrać koncesje zakamuflowanym antypolskim bolszewickim mediom tvn24- JATRZĄ ,MANIPULUJĄ ,KOPIĄ OGŁUPIJĄ NARÓD POLSKI *gryząc ,szczekająć non stop24h /- DLA TEGO CZEGOŚ -DOBRO JEST BEEEE- ZŁO JEST MEDAILNE DOBRZE SIE PRZEDAJE, takze WP, interii, O2, onet, wyborczej itp...Nie ma bardziej wrogiego i szyderczego naszemu Rządowi i Kosciołowi - portalu internetowego , szwabskiego jak Interia, O2, WP ( tylko z nazwy - 13 lutego 2014r - za 383 mln zł. WP sprzedano grupie o2 i funduszowi private equity Innova Capital ) - stała patologia, gdzie dopisują lewako-liberałom same plusy - MASAKRA !!!!!!!!!!!!!!!!!! - Polskie portale w niepolskich rękach - STRASZNE !!!!! - za 76 proc. udziałów w Grupie Onet niemiecka grupa Ringier Axel Springer zapłaciła TVN-owi 969 mln zł. Południowoafrykański holding Naspers przejął m.in. Gadu-Gadu (za ok. 400 mln zł) i Allegro (ok. 2 mld dol.). Za 200 mln zł sprzedany został estońskiemu funduszowi Forticom kontrolny pakiet udziałów w - rodzimej Naszej-Klasie, Grupa Bauer przejęła Interię za ponad 400 mln zł,...o2 -Siedziba: Slough, Wielka Brytania - Prezes zarządu: Mark Evans 


Gender niszczy Polskęgender niszczy rodzinę, gender STOP"- [IDEOLOGIA GENDER]............. Rozpad rodziny, pedofilia, upadek wartości moralnych - zagrożenie gorsze niż komuna...... Lata lecą, a feministki w kółko to samo – że patriarchat, że nierówność, że seksizm i ten paskudny Kościół katolicki. Wciąż tak samo redukują damskie problemy do tych od pasa w dół. Biadolą, że trudno załapać się na politykę, choć dziś mają parytety, a za chwilę – jeśli wszystko pójdzie w takim tempie – będą miały suwak, a może jeszcze inne protezy. No i ta żarliwość w chęci ruszenia bryły świata z posad. 

MASAKRA !!!!!!!!!......jak się bawią pracownicy "kotłowni"......To miejsca, które każdego dnia robią to w Warszawie, w biznesowych dzielnicach. I nie jest to wcale film. Dotarliśmy do nagrania, które było hitem w jednej z takich spółek. I pokazuje jak na dłoni PATOLOGIE, która rosła przez lata....fotka ponizej: 

STRASZNA ZENADA - NIEMIECKA MINISTER POŚLUBIŁA SWOJĄ PARTNERKĘ...Upadek ludzkości zaczyna się od wypaczeń, zboczeń i niedoskonałości !!!...I za chwile adoptują jakąs dziewczynke, i beda ja wychowywac na klesbijke, no bo jak inaczej mogą wychowac, jesli same wykazują odchyly od normy, i nie rozumieja, ze w zwiazku trzeba mezczyzny i kobiety, a dla dziecka OJCA I MATKI ???. Kazdy, kto uwaza, ze jest inaczej, powinien byc leczony psychiatrycznie. Oto jedna z przyczyn dla których Europa upadnie szybciej niż później !!!. Wśród muzułmanek nie ma lesbijek i feministek. Dlatego przyrost naturalny w tej grupie ma się dobrze

 

 http://fakty.interia.pl/swiat/news-niemiecka-minister-poslubila-swoja-partnerke,nId,2459601#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 


W 11 lat 
wydrenowali z Polski prawie 540 mld zł! . Resort finansów potwierdza szokujące dane za lata 2005-2015 ..... 


Raport organizacji Global Financial Integrity (GFI) stwierdzał, że Polska była liderem w UE jeśli chodzi o drenaż środków finansowych przez zagraniczne podmioty za lata 2004-2013. Niestety informacje te właśnie potwierdziło Ministerstwo Finansów. Światło dzienne ujrzały oficjalne dane na temat transferów wypływających z Polski z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty. Wynika z nich, że w latach 2005-2015 z Polski wypłynęło 537,8 mld zł! 


http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/$FILE/i14857-o1.pdf 
STRASZNE - Boze nasz - Nauczyciele pogłupieli ....... 

Konkurs Halloween - W piątek 27 października odbył się w szkole podstawoej Nr 14 w Lubinie im. Generała Maczka - konkurs z okazji Halloween na najciekawszy lampion z dyni lub inne straszydło. W zabawie wzięły udział uczniowie klas 1-3 oraz 4-7. Jury przyznało nagrody.....fotki ponizej:....Boze ratuj te biedne dusze !!!   

Halloween - 

zostało wprowadzone przez ezoteryczno-satanistyczną kulturę, protestancko-biznesową, czyli de facto antychrześcijańską i antykatolicką, zatruwające psychikę i ducha. To święto niepolskie, pogańskie i głęboko nam obce. Wciąganie w tę głupią modę dzieci woła o pomstę do nieba! 

Episkopat: ............Halloween to zwyczaj pogański


http://fakty.interia.pl/religia/news-episkopat-halloween-to-zwyczaj-poganski,nId,2458924 

https://youtu.be/I_QkhB8KsJ4

 

UWAGA: Amerykanie odcinają finansowanie terrorystów i budowę meczetów przez skorumpowanych szejków, a Europa w tysiącach liczb juz buduje....Francja, Niemcy itd....

Za PO, PSL, Nowoczesną czekaloby nas to samo  - prosze obejrzec !.....Brigitte Macron w meczecie - Te pozostawione SZPILKI są bardzo wymowne.. To symbol PONIŻENIA cywilizacji zachodniej! Oni obsr....ą chrześlijańskie kościoły, modrują obywateli Europy w ich własnych krajach, a ta na boso popi....ala po meczecie.. Ale cóż - wyparłaś się Francjo/Europo Chrystusa, to będziesz musiała pokochać Mahometa.....Laickość państwa Francji polega na walce głównie z Katolicyzmem

_____________________________________________________________


„Luter”, czyli co ty wiesz o reformacji…

Jerzy Wolak o filmie Grzegorza Brauna „Luter i rewolucja protestancka”
                                  Apokalipsa rozumu, czyli niemieckie narodziny nowożytności
 
 Czy w półtorej godziny z okładem da się odwrócić pół milenium? Czy sto minut prawdy odmieni świat po pięćsetleciu zakłamania? Czy sześć kwadransów wykładu ujętego w karby naukowej metody zwycięży pięć wieków nieskrępowanej propagandy?
 
Zgodnie z myślą przewodnią całego przedsięwzięcia – „Sto minut prawdy na pięćsetlecie zakłamania” – przez półtorej godziny z okładem demitologizuje postać ojca „reformacji”. Nie sam – bynajmniej – lecz z pomocą licznego grona specjalistów w dziedzinie, którzy długo i pieczołowicie zgłębiali życiorys, sens poczynań oraz literacko-nauczycielską spuściznę Marcina Lutra (a także wielowiekową schedę jego zwolenników, uczniów i kontynuatorów zapoczątkowanego przezeń dzieła), po czym niejedno na ten temat napisali, i oto przed kamerą dzielą się z nami swą rozległą wiedzą. Powołując się na dokumenty, gęsto cytując źródła z epoki – zwłaszcza porażające wprost szczerością wypowiedzi samego protagonisty – kreślą rozległy kontekst historyczno-społeczny, na który nakładają poszczególne epizody biografii niemieckiego mąciwody, tworzące w miarę upływu lat, dekad, stuleci – i ekranowych minut – coraz koszmarniejszy łańcuszek nieszczęścia. Wojny i mordu, grabieży i krzywdy, nienawiści i odmóżdżenia, zepsucia i rozkładu – te są bowiem owoce luterańskiej rewolty i jej nieodrodnych córek w kolejnych wiekach. Po owocu wszak poznaje się drzewo. To, które wydaje zły owoc, nie jest drzewem dobrym. A usta człowieka mówią z obfitości jego serca – „zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa zło” (Łk 6, 43-45). 

Ten film bezwzględnie należy obejrzeć. Powinien się z nim zapoznać nie tylko każdy żywo zainteresowany dociekaniem przyczyn procesu gnilnego toczącego współczesny Zachód, ale wszyscy, którym nie w smak zewnątrzsterowne życie szczęśliwego idioty. Bo najnowsze dzieło Grzegorza Brauna skutecznie otwiera oczy szeroko zamknięte. Jednocześnie – uwaga! – zaprasza na drogę bez powrotu. Poznawszy bowiem taką masę szokujących faktów, logicznych wniosków i niezbitych dowodów trudno doprawdy pozostawać dłużej bezmózgim lemingiem._____________________________________________________________


Papież Franciszek: Zaprzestanie nieefektywnego leczenia to nie eutanazja         

                                       Franciszek: To jest nasz ,,paszport do raju''
 
Papież na spotkaniu w Watykanie z członkami Światowego Towarzystwa Medycznego, ogłosił że jest moralnie dozwolone przerwanie terapii pacjenta, jeżeli nie przynosi ona efektów i nie będzie to oznaczało dokonania aktu eutanazji.
Z takim przesłaniem zwrócił się do członków Światowego Towarzystwa Medycznego, arcybiskupa Vincenzo Paglii oraz Papieskiej Akademii Życia. – Dzisiejsze czasy wymagają wielkiej mądrości. Często jest nacisk, by stosować terapie, które mają ogromny wpływ na ciało, ale ich efekt nie zawsze służy ogólnemu dobru człowieka – stwierdziła głowa Kościoła Katolickiego. 

Głowa Watykanu stwierdziła, że wstrzymanie się od terapii w beznadziejnych przypadkach nie jest eutanazją z etycznego punktu widzenia. – Eutanazja stanowi świadome i zamierzone zakończenie życia. Przerwanie zabiegu to nie spowodowanie śmierci człowieka, to akceptacja, że nie można jej zapobiec – powiedział papież.

Franciszek zastrzegł jednak, ze każdy przypadek w medycynie należy uważnie rozpatrzeć i rozpoznać. Papież zastrzegł, że decyzja powinna zawsze należeć do pacjenta, jeżeli to możliwe. Leczona osoba powinna mieć także prawo do wypowiedzenia się w sprawie stosowanego zabiegu oraz jego oceny.

https://www.wprost.pl/swiat/10086900/papiez-franciszek-zaprzestanie-nieefektywnego-leczenia-to-nie-eutanazja.html

 ZOBACZ VIDEO

Roberto de Mattei: antypopulacyjne idee przeniknęły do wewnątrz Kościoła

 

_____________________________________________________________


                 Szanowni Państwo,

dziś pragnę podzielić się z Państwem niezwykle istotną informacją. Nie ulega wątpliwości, że na naszych oczach rozgrywa się decydująca walka o przyszłość naszej Ojczyzny, dlatego chciałbym przedstawić Państwu nową propozycję wspólnego działania: Krąg Przyjaciół Instytutu Ordo Iuris – Sodalitas Amicorum!

 

Polska na celowniku

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że legalizacja związków homoseksualnych czy nazywanie „prawem do życia” procederu aborcji i eutanazji, to problemy, które nie dotyczą nas – Polaków. Tymczasem w pierwszych dniach listopada Warszawa stała się europejską stolicą homoseksualizmu i gościła ponad 500 aktywistów LGBTI zgromadzonych na konferencji ILGA-Europe (europejski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Trans- i Interseksualistów zrzeszającego 490 organizacji z 45 krajów)!

„Przeprogramować” Polaków

Konferencja odbyła się w Polsce po raz pierwszy, a wybór miejsca nie był przypadkowy. Jak powiedziała jedna z organizatorek, decyzja w tej sprawie podjęta została już dwa lata temu, a wynikała z przywiązania Polaków do tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, małżeństwo, szacunek dla ludzkiego życia. Dlatego międzynarodowe organizacje wspierające środowiska LGBTI nie szczędzą wysiłków i pieniędzy, by nas „przeprogramować”. Tylko w tym roku George Soros zasilił je bezprecedensową sumą 18 miliardów dolarów!

Wspólna misja!

W wielu rozmowach z naszymi Darczyńcami często słyszę, że wspierają oni Ordo Iuris, ponieważ sami nie są prawnikami, a zależy im na udziale w wielkiej misji, którą realizuje Instytut. Dzięki temu mają poczucie, że mogą autentycznie wpływać na rzeczywistość, choć na co dzień, z racji zawodowych, zajmują się zupełnie innymi sprawami.

I tak właśnie jest! Tylko wspólne zaangażowanie Państwa i naszych ekspertów stanowi realną siłę, która pomaga skutecznie konfrontować się z licznymi i bardzo wpływowymi lewicowo-liberalnymi środowiskami.

Krąg Przyjaciół Ordo Iuris

Dlatego powołałem Krąg Przyjaciół Ordo Iuris. Zrzesza on naszych regularnych Darczyńców, którzy swoimi comiesięcznymi darowiznami umożliwiają prawnikom Instytutu skuteczne i profesjonalne działanie.

Udział w nim łączy się z konkretnymi przywilejami. Bardzo zależy mi na tym, by nasza relacja stała się bardziej bezpośrednia i osobista. Dlatego zostając Przyjacielem Ordo Iuris będą Państwo zapraszani na specjalne okolicznościowe spotkania oraz otrzymają materiały przeznaczone wyłącznie dla Sodalitas Amicorum.

Dołącz do nas!

Aby stać się członkiem Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris, należy zarejestrować się poprzez formularz na stronie przyjaciele.ordoiuris.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne informacje.


Dołączam do Kręgu Przyjaciół Ordo IurisBędzie mi niezmiernie miło, jeżeli dołączą Państwo do grona naszych najbliższych Przyjaciół i w ten sposób jeszcze aktywniej włączą się w misję Instytutu. Spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń Polaków, dlatego musimy zrobić wszystko, by ochronić tożsamość małżeństwa i rodziny.

Razem stańmy w obronie wartości!

Z poważaniem,

prof. Aleksander Stępkowski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Moi zagraniczni znajomi często podkreślają, że Polacy mają wielkie szczęście, ale zarazem ogromną odpowiedzialność, bo mogą jeszcze bronić tego, co inni już stracili – ochrony prawnej dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci czy prawa dziecka do wychowania przez obojga rodziców. Nie zmarnujmy tej szansy!
Więcej informacji na temat Kręgu Przyjaciół znajdą Państwo na stronie przyjaciele.ordoiuris.pl.


Chcę zostać Przyjacielem Ordo IurisInstytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl_____________________________________________________________

NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA.
 
W intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla  Polski.
 
http://www.regnumchristi.com.pl/doc/nowenna_do_chrystusa.pdf
 
Przylacz sie i Ty do tej modlitwy i przeslij innym.

_____________________________________________________________


Niedziela, 19 listopada 2017
 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
Podobny obraz
 
(Mt 25,14-30)
Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów.
 
 
 
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
 

Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu przyjściu,
abyśmy nie musieli obawiać się drugiego


"Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię". Raz już przyszedł, a przyjdzie powtórnie. Najpierw Jego głos zabrzmiał w Ewangelii: "Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich". Dlaczego: "Odtąd"? Czy Pan nie przybędzie później, gdy podniosą lament wszystkie ludy ziemi? Przybył wcześniej w swych głosicielach i napełnił cały świat. Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu Jego przyjściu, abyśmy nie lękali się drugiego. 
Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć światu. Co to znaczy? Znaczy to, aby posiadać doczesne dobra tak, jakby się ich nie posiadało. Tak bowiem mówi Apostoł: "Zresztą, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, byli jakby nieżonaci; ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci zaś, co się radują, jak gdyby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, jak gdyby nie używali; przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień". Ten, kto jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może bardziej miłujemy nasze grzechy? Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy Tego, który przyjdzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie oznacza, że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przygotowanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza. 
"I rozradują się wszystkie drzewa leśne". Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby sądzić ziemię. Ci, którzy za pierwszym Jego przyjściem uwierzyli, "że przyjdzie", spotkają Go rozradowani. 
"Będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy". Co znaczy: ze słusznością i według prawdy? Zgromadzi wokół siebie swoich wybranych na sąd, pozostałych zaś oddzieli; jednych zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Cóż bowiem bardziej słuszne i odpowiadające prawdzie, jeśli nie to, aby ci, którzy przed przyjściem Sędziego nie chcieli być miłosierni, nie spodziewali się miłosierdzia od Sędziego, gdy przyjdzie. Ci zaś, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Do tych po prawicy powie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata". I przypomni czyny miłosierdzia: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść, pragnąłem, a daliście Mi pić", i tak dalej. 
Tym zaś z lewej strony cóż wypomni? Że nie chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co z nimi? "Idźcie w ogień wieczny". Ta straszna nowina wywoła wielki lament. Ale cóż powiada inny psalm: "W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy; nie będzie się lękał złej nowiny". Jakaż to zła nowina? "Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom". Kogo uraduje nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy - ze słusznością; to znaczy - według prawdy. 
Czyż dlatego, że jesteś niesprawiedliwy, Sędzia nie będzie sprawiedliwy? Albo dlatego, że jesteś kłamcą, Prawda przestanie być prawdomówną? Jeśli jednak pragniesz dostąpić miłosierdzia, bądź i ty miłosierny. Daruj, jeśli ktoś cię obraził; podziel się tym, czego masz pod dostatkiem. Zresztą, czymże się dzielisz, jeśli nie tym, co otrzymałeś od Pana? Gdybyś darował ze swego, byłaby to hojność z twojej strony, ponieważ jednak dajesz Jego własność, twój czyn jest oddawaniem. "Cóż bowiem masz, czego byś nie otrzymał?" Oto ofiary najbardziej miłe Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokój, miłość. Jeśli przeto starać się o nie będziemy, w pokoju oczekiwać możemy Sędziego, który "będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy".
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów.
 
 

Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami (Ps 128, 1)

Czytania biblijne na dzień dzisiejszy podkreślają myśl o czujności chrześcijańskiej, a zatem o obecnym życiu w oczekiwaniu i przygotowaniu do życia przyszłego. Punktem wyjścia może być drugie czytanie (1 Tes 5, 1-6), w którym św. Paweł oświadcza, że byłoby bezużyteczne dociekać, kiedy nadejdzie „dzień Pański”, czyli kiedy dokona się chwalebny powrót Chrystusa. On bowiem przyjdzie niespodziewanie „jak złodziej w nocy” (tamże 2). Jest to obraz, jakiego użył Jezus (Mt 24, 43), a może być zastosowany tak do ostatecznego przyjścia Pana, jak i do Jego nadejścia przy końcu każdego człowieka. O takiej godzinie wiadomo tylko jedno: przyjdzie niezawodnie, lecz kiedy i jak, wie o tym tylko Bóg. Stąd konieczność czuwania, a zarazem i ufnego zdania się na wolę Boga. Kto myśli tylko o rozkoszach życia, jak gdyby nie miał nigdy umrzeć, właśnie wtedy, kiedy obiecuje sobie „pokój i bezpieczeństwo”, zobaczy niespodzianie, że przychodzi na niego „zagłada”. Kto natomiast, jak dobry „syn światłości”, nie zapomina o przemijaniu życia ziemskiego i czuwa oczekując Pana, nie ma się czego obawiać. Tego właśnie uczą dwa inne czytania, przedstawiając konkretne przypadki.

Pierwsze (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31) mówi o niewieście cnotliwej, oddanej rodzinie, wiernej swoim obowiązkom żony i matki, pilnej w pracy, miłosiernej względem ubogich. O niej to została wydana pochwała pełna entuzjazmu: „Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa... Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia” (tamże 10-12). Chociaż dzisiaj niewiasta jest często podzielona między dom a pracę zawodową, jej zasadniczym obowiązkiem jest zawsze troska o rodzinę, oddanie mężowi i dzieciom, staranie, aby znajdowali oni w domu środowisko pokrzepiające i pełne miłości. Poemat kończy się wywyższeniem „niewiasty, co boi się Pana”, ponad wdzięk i piękno, rzeczy marne i przemijające, gdyż tylko cnota jest podstawą szczęścia rodziny i to stanowi jej chwałę przed Bogiem. Taka niewiasta przy końcu swojego życia zasłuży sobie na słowa, jakie Jezus wypowiedział o wiernym słudze: „Dobrze... wejdź do radości twego Pana” (Mt 25, 21).

Ewangelia (Mt 25, 14-30), podając przypowieść o talentach, mówi właśnie o wiernym słudze, który nie marnuje życia na rozrywkach lub lenistwie, lecz wykorzystuje z rozumną miłością dary otrzymane od Boga. Każdemu człowiekowi Bóg udziela pewnych talentów: daru życia, zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działania, łaski, miłości, cnót wlanych, osobistego powołania. Nie postępuje On niesprawiedliwie, rozdzielając w rozmaity sposób swoje dary, ponieważ daje każdemu tyle, ile potrzeba do zbawienia. Nie jest ważne, czy się otrzyma wiele lub mało, lecz używanie gorliwie tego, co się otrzymało. Fałszywa to pokora nie uznawać darów Bożych, a małodusznością i lenistwem byłoby pozostawić je nietknięte. Tak postąpił sługa gnuśny, który zagrzebał otrzymany talent, za co Pan go ukarał surowo. Bóg wymaga wedle tego, czego udzielił, lecz to, czego udzielił, powinno być obrócone na służbę Jego i braci. Zresztą od tego, kto otrzymał więcej, zażądają więcej. Dlatego przy zdawaniu rachunku każdy otrzyma według własnych uczynków; stąd straszliwa kara dla złego sługi, chwała i nagroda dla sług wiernych. Co więcej, wierni słudzy otrzymają nagrodę niepomiernie wyższą od swych zasług. Istotnie, do słów: „byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię”, które mówią o nagrodzie za wierność każdego, zostają dołączone inne: „wejdź do radości twego Pana” (tamże 21). To jest nagroda szczodrobliwości Boga, który dopuszcza wierne sługi do uczestnictwa w swoim życiu i w swojej szczęśliwości wiecznej. Dar ten, chociaż wymaga oddania się człowieka, zawsze nieskończenie przewyższa jego zasługi.

O Odkupicielu świata, który wstąpiłeś do nieba i udzieliłeś darów ludziom, rozdzielając swoim uczniom rozmaite talenty i łaski dla ich dobra oraz dla dobra Twojego Kościoła, daj mi Ducha, który pochodzi od Ciebie, abym poznał dary, jakich mi udzieliłeś, bo jeśli nie znam talentów otrzymanych od Ciebie, nie potrafię być za nie wdzięczny ani ich mądrze używać. Udziel mi więc łaski, abym je poznał, lecz z pokorą — tak, abym się nie oszukiwał myśląc, że są liczniejsze i większe, niż są w rzeczywistości. Spraw, abym się zadowalał tym, co mi dałeś, abym nie pogardzał wskutek pychy tymi, którzy mniej mają ode mnie, ani nie zazdrościł tym, którzy posiadają więcej, lecz abym starał się tylko służyć Tobie przez to wiele lub mało, co mi dałeś. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twoim przyjściu... abym używał wiernie tego, co wówczas pragnąłbym, żeby było użyte, a gdy śmierć mnie zaskoczy w takim działaniu, abyś przyjął mnie do swojego królestwa...
O radości niezmierzona, radości wieczna, radości godna Boga! O szczęśliwa pilności dająca gorliwemu radość nieba! (L. da Ponte).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. III, str. 457

              Znalezione obrazy dla zapytania (Mt 25,14-30) modlitwa

 

   Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

 

       O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...

 

       Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

_____________________________________________________________


MODLITWA DNIA

https://gloria.tv/article/9toWVv3sHGau1fY1BDvbFW9rT

_____________

FRANCISZEK: Eucharystia, to uczta weselna

https://gloria.tv/article/JR6Us648QagC2MaQzB7hDQxpA

 

​ TO ZAMIEŃ SIĘ Z JEZUSEM CHOCIAŻ RAZ I WTEDY ZOBACZYSZ, CZY TO BĘDZIE TWOJA UCZTA, CZY MĘKA  - JAK TO ODBIERZESZ TY PRZEBIERAŃCU.
mk.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Pan Jezus zachęca nas do zakładania grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”

https://gloria.tv/article/ZKCTp2u2Sif82YPXJRvnQ26Bs

_____________________________________________________________Prezydent Duda wyznaczył kto to jest Polak. Grzegorz Braun. Zadłużanie pokoleń.

_____________________________________________________________


​O..... JUŻ ŚLEPI? CZYLI GENDER ODEBRAŁ IM WZROK Z NADMIARU OBRZYDLIWOŚCI. 
mk.

Ślepota wobec zagrożenia gender – wielki błąd rządu PiS

                                                      

Poparliśmy w ONZ kandydaturę na stanowisko przedstawiciela tej organizacji do spraw gender, który będzie nam tę ideologię wprowadzał na całym świecie, bo za to dostaliśmy status niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa. Jest to absolutnie niekorzystna dla Polski transakcja – mówi w rozmowie z PCh24.pl Józef Orzeł, doktor filozofii i ekonomista, współzałożyciel Porozumienia Centrum, obecnie szef Klubu Ronina i jeden z fundatorów Reduty Dobrego Imienia.

Część polskich organizacji prorodzinnych wyraża niepokój, że po dwóch latach od momentu objęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę, w kwestiach moralno-obyczajowych dzieje się w tych sprawach w kraju niewiele dobrego. Jak Pan sądzi, czy PiS uważa te kwestie za mało istotne, czy też podziela poglądy swych poprzedników u steru władzy?

Po pierwsze, mamy do czynienia ze stałym atakiem, dobrze przygotowanym strategicznie przez międzynarodowe lobby – nazwijmy je lobby genderowym. Przeciwnik jest ulokowany w elicie światowej władzy: w polityce, w biznesie, w organizacjach pozarządowych i mediach. Rząd stoi przed zadaniem przeciwstawienia się sile większej jeszcze niż, na przykład, ta, która chce uzależnić nas przez elity Unii Europejskiej. Między wspomnianymi tu odłamami władzy globalnej wzrasta synergia. Różnica polega jeszcze na tym, że w przypadku UE mamy do czynienia z dosyć czytelnym ideologicznym przekazem: „U nas tolerancja, demokracja, biznes, postęp, a wy jesteście takim trochę zacofanym krajem, więc powinniście brać od nas przykład, to znaczy wziąć, co się da z naszego prawa. Jesteście w mniejszości, i liczebnie, i cywilizacyjnie”. Ta ideologia jest przynajmniej jasna: mamy robić to, czego chce Berlin i Bruksela.

więcej: http://www.pch24.pl/slepota-wobec-zagrozenia-gender---wielki-blad-rzadu-pis,56217,i.html

 _____________________________________________________________


Temat: szatan odda władzę antychrystowi jeszcze raz poprawione
​VASULA RYDEN​
SZATAN
ODDA PEŁNĄ WŁADZĘ ANTYCHRYSTOWI
Napisano
 20 sierpnia 1943.
Jezus mówi:
Gdyby uważnie obserwować to, co się dzieje od jakiegoś czasu, a zwłaszcza od początku tego wieku, który poprzedza koniec drugiego tysiąclecia,można by pomyśleć, że siedem pieczęci zostało otwartych. Nigdy dotąd nie byłemtak poruszony, chcąc do was wrócić z moim Słowem, aby zgromadzić stada moich wybranych i udać się z nimi oraz z moimi aniołami na wojnę z ukrytymi mocam i które się wysilają, żeby popchnąć ludzkość w bramy otchłani. Wojna, głód epidemie, wojskowe środki zabijania są one czymś więcej niż okrutne Bestie wspomniane przez Umiłowanego ucznia trzęsienia ziemi, znaki na niebie  wybuchy we wnętrznościach ziemi, cudowne wezwania małych dusz poruszonych
Miłością, prześladowania moich uczniów, wzniosłości dusz i nikczemności ciał niczego nie brak w znakach, z których możecie wnioskować o bliskości chwili mego Gniewu i Sprawiedliwości W grozie, jakiej doświadczacie, wołacie: "Nadszedł czas! Już nie może być gorzej, niż jest!" I wołacie głośno o kres, który was wyzwoli. Wołają grzesznicy, wyśmiewając się i przeklinając, jak zwykle; wołają dobrzy, bo już nie mogą patrzeć, jak Zło tryumfuje nad Dobrem .pokój, moi wybrani! Jeszcze trochę i przybędę. Suma ofiar, zdolna usprawiedliwic stworzenie człowieka i Ofiarę Syna Bożego, nie dopełniła się jeszcze. Nie zakończyło się jeszcze rozstawianie moich zastępów i aniołowie znaku nie umieścili jeszcze chwalebnej pieczęci na czołach wszystkich tych, którzy zasłużyli na wybranie do chwały.
Ziemia jest tak zhańbiona, że jej dym niewiele różniący się od tego który wychodzi z siedziby szatana bluźnierczą mocą wznosi się do stóp tronu Boga.
Przed pojawieniem się mojej Chwały Wschód i Zachód muszą doznać
oczyszczenia. Dzięki temu staną się godnymi, aby ukazało się moje Oblicze.
Modlitwy i cierpienia moich świętych to oczyszczające kadzidło i uświęcający olej dla ogromnego, niezmierzonego ołtarza. Na nim Ja, wieczny Arcykapłan, będę celebrował ostatnią Mszę, a służyć do niej będą wszyscy święci, których będzie posiadać w tamtej chwili Niebo i Ziemia
szczególnie umiłowani mojego Serca, już oznaczeni moim Znakiem: błogosławionym Krzyżem, zanim jeszcze oznakowali ich aniołowie. To na ziemi żłobi się ten znak i to wasza wola go żłobi. Potem aniołowie
wypełniają go rozżarzonym złotem, które się nie zaciera i sprawia, że wasze czoło jaśnieje jak słońce w moim Raju.
Wielka jest groza tej godziny, moi umiłowani. Jednak o ileż, o ileż, o ileż ma być ona jeszcze powiększona, aby się stać okropnością ostatnich czasów! Wydaje się, że piołun już rzeczywiście wmieszał się do
chleba, do wina, do snu człowieka. Jednak  jeszcze wiele piołunu musi, kropla po kropli, spaść do waszych wód, na wasze stoły,
na posłania, aż się dopełni gorycz, jaka będzie towarzyszką ostatnich dni ludzkiej rasy, stworzonej z Miłości i ocalonej przez Miłość, która jednak zaprzedała się Nienawiści. Kain tułał się po ziemi za przelanie krwi, niewinnej ale krwi skażonej grzechem pierworodny i nie znalazł nikogo, kto by go wsparł w chwili, gdy go dręczyło wspomnienie. Boży znak, bowiem był na nim dla ukarania go. Kain rodził w goryczy i żył w goryczy, i umarł w goryczy. Cóż zatem będzie musiała wycierpieć ludzkość która zabija czynem i pragnieniem zabija najbardziej niewinną krew, która ją
zbawiła?
Pamiętajcie, że teraz są to poprzednicy, lecz jeszcze nie nadeszła godzina. To zwiastuny tego, o którym powiedziałem: "Zaprzeczenie"; "Ucieleśnienie zła";
"Ohyda"; "Świętokradztwo"; "Syn szatana"; "Zemsta"; "Zniszczenie". Mógłbym kontynuować  nadawanie mu jasnych nazw i podawać budzące Jęk wskazówki jednak jego jeszcze nie ma. Antychryst to będzie osoba wysoko postawiona, wysoko jak gwiazda. Nie tak jak gwiazda ludzka, która jaśnieje na ludzkim niebie, lecz gwiazda ze sfery nadprzyrodzonej. Ulegając urokowi Nieprzyjaciela, pozna pychę po pokorze; ateizm po wierze; rozwiązłość po czystości; głód złota po ewangelicznym ubóstwie pragnienie zaszczytów po życiu ukrytym Mniej przeraża widok gwiazdy spadającej z firmamentu niż ujrzenie, jak wpada w sidła szatana to wybrane stworzenie, które powieli grzech swego wybranego ojca.
Lucyfer, przez pychę, stał się przeklętym i ciemnym.Antychryst, przez pychę jednej godziny, stanie się przeklętym i ciemnym po tym jak był gwiazdą mojego wojska w nagrodę za swe wyparcie się z powodu, którego zadrżą dreszczem grozy Niebiosa, a kolumny Kościoła zatrzęsą się z przerażenia wywołanego jego upadkiem otrzyma  całkowitą pomoc od szatana. On da mu klucze czeluści, aby ją otwarł. Mają otworzyć na oścież, aby wyszły narzędzia grozy, które przez tysiąclecia szatan produkował, chcąc doprowadzić  ludzi do całkowitej rozpaczy, tak aby sami wzywali szatana jako Króla i biegli za Antychrystem. On jest jedynym, który potrafi otworzyć na oścież bramy czeluści, aby wypuści Króla czeluści tak samo jak Chrystus otwarł bramy Niebios, aby wyszła łaska i przebaczenie. One sprawiają, że ludzie stają się podobni do Boga i są królami w wiecznym królestwie, w którym Królem królów jestem Ja Jak Ojciec dał Mi wszelką władzę, tak szatan da mu pełną władzę, a zwłaszcza wszelką moc kuszenia, aby pociągnąd za sobą słabych i zepsutych przez gorączkowe ambicje
takich jak on sam, ich głowa. W niepohamowanej ambicji jeszcze zbyt
małe wydadzą mu się nadprzyrodzone pomoce otrzymywane od szatana. Będzie poszukiwał innej pomocy, u wrogów Chrystusa. Ci zaś będą mu pomagać, uzbrojeni w broń coraz bardziej zabójczą taką, jaką żądza Zła potrafi skłonić do stworzenia aby zasiać rozpacz w tłumach. Aż Bóg powie swoje: "Dość", i spali ich na popiół przez wspaniałość swego ukazania się.
Przez wieki mocno, bardzo mocno łamano sobie głowę nad tym, co Jan powiedzia w dziesiątym  rozdziale Apokalipsy o siedmiu gromach. Nie czyniono tego z powodu dobrego pragnienia i uczciwego dążenia do znalezienia lekarstwa na zagrażające zło, lecz raczej przez próżną ciekawość. Pamiętaj jednak, Mario, że Ja pozwalam, aby poznano tylko to, co jest pożyteczne, a zakrywam wszystko, co uznaję za wiedzę dla was nieprzydatną. Zbyt słabi jesteście, moje biedne dzieci, aby poznać straszliwe nazwy siedmiu  apokaliptycznych grzmotów. Mój anioł powiedział do Jana: "Zapieczętuj to, co siedem grzmotów powiedziało, i nie pisz tego!" I Jam także mówię, że nie nadeszła jeszcze godzina otwarcia tego, co zostało  zapieczętowane. I jak
​ ​
Jan tego nie napisał, tak i Ja tego nie powiem.
Zresztą nie wy jesteście przeznaczeni do tego, by zakosztować tej grozy, a zatem Wam pozostaje tylko modlić się za tych, którzy będą musieli ją przeżywać, aby nie ustali i aby nie przeszli na stronę tłumu, który uderzany plagą nie będzie czynił pokuty, lecz będzie bluźnił Bogu, zamiast wzywać  Go na pomoc. Wielka liczba tych ostatnich jest już na ziemi, a ich potomstwo będzie siedemdziesiąt siedem razy bardziej demoniczne od nich samych Ja, a nie mój anioł, Ja sam przysięgam, że kiedy umilknie dźwięk siódmej trąby i kiedy się dopełni groza siódmej plagi, a potomkowie Adama nie uznają Chrystusa Króla, Pana, Odkupiciela i Boga, wzywając Jego Miłosierdzia, Jego Imienia, w którym jest zbawienie, przysięgam na moje Imię i moją Naturę, że zatrzymam tę chwilę na wieczność. Skończy się czas i zacznie się Sąd: Sąd, który oddzieli na wiecznośd Dobro od Zła, po tysiącleciach ich wspólnego mieszkania na ziemi. Dobro powróci do źródła, z którego wyszło. Zło zostanie strącone tam, gdzie został już
strącony w chwili buntu Lucyfer i skąd wyszedł, aby przez zwodzenie zmysłów i pychę wpływać na słabość Adama Wtedy misterium Boga się dokona. Wtedy poznacie Boga. Wszyscy, wszyscy ludzie na ziemi, od Adama do ostatniego zrodzonego, zgromadzeni jak ziarnka piasku na wiecznym brzegu morza, ujrzą Boga Pana, Stwórcę, Sędziego, Króla. Tak, ujrzycie tego Boga, którego kochaliście, przeklinaliście, naśladowaliście, wyszydzaliście błogosławiliście, którym gardziliście, któremu służyliście, od którego uciekaliście Ujrzycie Go. Wtedy dowiecie się, jak bardzo On zasługiwał na waszą miłośd i jakże asługujące było służenie Mu O! Radościtych, którzy sami siebie wyniszczyli w miłowaniu Go i w posłuszeństwie! O! Przerażenie tych, którzy stali się jego Judaszami i jego Kainami; tych, którzy woleli iść za Przeciwnikiem i Zwodzicielem zamiast za Słowem wcielonym, w którym jest Odkupienie, za Chrystusem, Drogą do Ojca, za Jezusem, Prawdą                           k.m.

_____________________________________________________________


Ekumenizm: Pierwszy ośrodek dialogu międzyreligijnego w Arabii Saudyjskiej
 
https://gloria.tv/article/VRgeg7eVGRk81atoWA39G4joU
​TY APOSTATO "NIBY DUCHOWNY" ANTY-PAPIEŻU CZY NIE ZNASZ SWOICH OBOWIĄZKÓW DUCHOWNEGO? MUSISZ SŁUCHAĆ SWEGO PANA BOGA - STWORZYCIELA, KTÓRY POLECA TOBIE I WSZYSTKIM DUCHOWNYM BYĆ MISJONARZAMI I MACIE MÓWIĆ O BOGU WSZECHMOGĄCEMU - RELIGII KATOLICKIEJ. A TY PRZYZNAJĄC SIĘ DO RÓŻNYCH RELIGII I RÓŻNYCH BOGÓW JUŻ JESTEŚ DIABŁEM I DLATEGO TAK ŻYJESZ DEMONICZNIE I INNYCH DO TAKIEGO ŻYCIA DIABELSKIEGO NAMAWIASZ. WSZYSTKO CO BÓG USTALIŁ - TY BESTIO ZMIENIASZ, NAWET PRZYKAZANIA BOŻE ZMIENIASZ I ZAKŁADASZ DIABELSKI ŚWIAT. NAKAZUJESZ BOGU - KTÓREGO UCZYNIŁEŚ "SWOIM SŁUGĄ" BYĆ MIŁOSIERNYM I AKCEPTOWAĆ PRZERÓŻNE GRZECHY. mk.
 
Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz!
 
https://gloria.tv/article/LxoMiNP4rCdj2qw2Ma3ETvamC
 
_____________________
 
MODLITWA ~ PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO ~ W RÓŻNYCH JĘZYKACH (PDF)
 
https://gloria.tv/article/8VG4gDnD3CxX47ucXvZWyiHRn


_____________________________________________________________


  UROCZYSTE  POŚWIĘCENIE

 

POMNIKA

 

CHRYSTUSA KRÓLA

 

w Kościele Najświętszej

Maryji Panny Królowej Polski

 

wLĘBORKU ul. Kopernika 6

NIEDZIELA 26. XI. 2017r.

godz 17.00

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

 

KRÓLUJ NAM  CHRYSTE
_____________________________________________________________


ISIS zapowiada: w te święta na cel bierzemy...

APOSTATA MASON ANTY-PAPIEŻ FRANEK - BORGOLIO​ CAŁUJE IM NOGI, NIECH JESZCZE CAŁUJE W ICH .........TO MOŻE GO NIE SPALĄ.
TEN DEMONICZNY CZŁOWIEK TAKŻE CAŁUJE ŻYDOWSKICH MĘŻCZYZN PO RĘKACH - ZA CO? ON CAŁUJE WSZYSTKICH BOŻYCH WROGÓW, TYLKO NIE CAŁUJE BOGA WSZECHMOGĄCEGO - SWEGO STWORZYCIELA I ZBAWICIELA. mk


ISIS zapowiada: w te święta na cel bierzemy...           
                                     
 
ISIS znowu straszy. Tym razem bojownicy grożą chrześcijanom, którzy Boże Narodzenie postanowią spędzić w Watykanie. To Watykan bowiem ma być celem terrorystów.

Na propagandowym kanale ISIS pojawił się plakat z napisem „świąteczną krew”. Przedstawia on zamaskowanego dżihadystę prowadzącego BMW w kierunku Bazyliki Świętego Piotra, gdzie papież Franciszek odprawia Mszę św. Na siedzeniu obok kierowcy leżą karabin i plecak. Kierowca korzysta z nawigacji satelitarnej i jedzie z dużą prędkością. ISIS przyznało się do wielu śmiertelnych ataków w Europie w tym roku - w tym w Manchesterze i Londynie. Bojownicy często także grozili papieżowi Franciszkowi, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wielkie wydarzenia, w tym Boże Narodzenie. W grudniu ubiegłego roku 12 osób zginęło, gdy terrorysta ISIS zabił kierowcę ciężarówki i wjechał TIR-em na świąteczny jarmark w Berlinie.

 http://malydziennik.pl/isis-zapowiada-w-te-swieta-na-cel-bierzemy,9050.html_____________________________________________________________


 

  Spotkanie z Hiacyntą                       


zdjęcie
 
Święta Hiacynta i dziś towarzyszy pacjentom dziecięcego szpitala, w którym zmarła. Obecna jest nie tylko poprzez przykład heroicznego przyjęcia cierpienia, ale w niezwykły sposób także w życiu dzisiejszych małych pacjentów.
Wzruszającym świadectwem podzielił się z polskimi kapłanami pielgrzymującymi w tych dniach śladami wizjonerów fatimskich po Portugalii kapelan szpitala Dona Estefânia w Lizbonie ks. Carlos Azevedo. Na jednym z jego oddziałów czteroletnia dziewczynka miała skomplikowaną operację nogi. Część uda została amputowana, natomiast dolna część nogi ponownie przyszyta tak, żeby dało się dorobić potem protezę. – I codziennie rano ta dziewczynka w swoim pokoju była bardzo radosna. Pewnego dnia wyznała swojemu ojcu: „Tatusiu, ja w nocy bawiłam się tutaj z pewną dziewczynką. To było takie radosne”. W dniu kiedy wychodziła ze szpitala, przechodziła przed kaplicą i zobaczyła zdjęcia, które tam wiszą. „Patrzcie, patrzcie, to jest ta dziewczynka, z którą codziennie w nocy się bawiłam” – powiedziała. Na zdjęciach była Hiacynta, która zmarła w tym szpitalu. Rodzice dziecka wyznali, że nigdy mu nie mówili o Hiacyncie. Ona ją poznała, choć nie wiedziała, kim jest – mówił ks. Azevedo. To niezwykłe spotkanie jest niezbitym dowodem na świętych obcowanie. Święta Hiacynta chciała przypomnieć o sobie, objawiając się dziewczynce i pocieszając ją w cierpieniu wspólną zabawą. – To przedziwne działanie świętych, namacalnie dotkniętych przez tę małą, czteroletnią dziewczynkę ze szpitala w Lizbonie – zauważa o. prof. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. – Dzieci nie są w stanie wymyślić takich historii. Może właśnie dlatego Maryja wybiera je jako adresatów swoich objawień. Łatwiej przyjąć relację dziecka niż dorosłego. Dziecko powtórzy to, co widziało. Tak w tym przypadku św. Hiacynta przyszła do małej dziewczynki, by pocieszyć ją w cierpieniu, a nam przekazać przedsmak obcowania w Niebie – dodaje.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/191493,spotkanie-z-hiacynta.html_____________________________________________________________Sobota, 18 listopada 2017
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
 
Znalezione obrazy dla zapytania BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
 
 
 
Z homilii papieża Jana Pawła II w dniu beatyfikacji bł. Karoliny
 

Pan moim dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Orędzie Ośmiu Błogosławieństw, siejba Bożej Ewangelii, idzie przez stulecia. W czasie jubileuszu przypomnieliście skrupulatnie wszystkie osoby, miejsca i czasy, poprzez które tchnął w waszych wspólnych dziejach ten sam Duch Prawdy, który objawił się Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy pod postacią ognistych języków. 
I oto za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny: "Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców". 
Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. 
Tak więc Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym "dla nas i dla naszego zbawienia", to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. 
Psalm responsoryjny pozwala nam niejako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa. Tego męczeństwa. Czyż to nie ona tak mówi, ona, Karolina? "Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Tyś jest Panem moim". Czyż to nie ona mówi poprzez słowa Psalmisty? W momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w środki przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk "Tyś jest Panem moim" oznacza: nie zapanuje nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś źródłem mej mocy - w słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Ty, Bóg mojego serca, z którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie. 
"Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Bo serce napomina mnie nawet nocą". Tak Psalmista. I tak Karolina w momencie śmiertelnej próby wiary, czystości i męstwa. 
Jakbyśmy szli po śladach ucieczki tej dziewczyny, opierającej się zbrojnemu napastnikowi, szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu w pobliżu jej wsi ocalić życie i godność. "Ty ścieżkę życia mi ukażesz". Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucieczki został zadany ostatni, zabójczy cios. Karolina nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zyskać Życie z Chrystusem w Bogu. W Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie, zaczęło się jej nowe Życie. I oto padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu Życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego Życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada Psalmista: "Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza". Tak. Karolina porzucona wśród lasu rudziańskiego jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem Życia. I męczennica woła wraz z Psalmistą: "Błogosławię Pana". 
Dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, "Gwiazdo" twojego ludu, dziś Kościół podejmuje to wołanie twojej duszy, wołanie bez słów i nazywa Ciebie błogosławioną! Chrystus stał się twoją "mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem". Stał się twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w twoim czystym życiu i w twojej męczeńskiej śmierci.
 
 
 
Błogosławiona Karolina Kózkówna
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Błogosławiona Karolina KózkównaZginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej.
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: "Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie".
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii - przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.
Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.

Litania do Błogosławionej Karoliny

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Błogosławiona Karolino - módl się za nami
Męczennico w obronie czystości
Apostołko Krzyża Chrystusowego
Czcicielko Różańca świętego
Świadku Ewangelii
Wzorze żywej wiary
Kwiecie polskiej ziemi
Troskliwa opiekunko świątyni
Nauczycielko prawdziwej pobożności
Niestrudzona w posłudze bliźnim
Przykładzie poszanowania rodziców
Gorliwa nauczycielko dzieci
Strażniczko kościoła domowego
Przykładzie pracowitości
Przykładzie uczciwości
Apostole dobroci
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
Światło dla zagubionych
Wzorze szczerej przyjaźni
Patronko ciężkiej pracy rolników
Patronko młodzieży
Przewodniczko w drodze do świętości
Przez zasługi Błogosławionej Karoliny - prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze
O posłuszeństwo słowu Bożemu
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
O umiejętność dostrzegania dobra
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O pocieszenie w smutkach i udrękach
O siłę ducha w chwilach zwątpień
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O wrażliwość sumienia
O wierność Bogu, bliźnim i sobie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen._____________________________________________________________


 NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

   
​        ​
​15 listopad 2017.  MARYI TO
​W​
ARZYSZKI NASZYCH MODLITW.
 ​
 
​Maryja jest obecna w każdej naszej modlitwie
(
Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej)​
 
​Po godzinnej Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie​ pojechałam z Martą do Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej
​ na Mszę Świętą na godz. 7.30​.
 
​W t​
ym​
 
​Kościele ​
Matka Boża Zwycięska 10.XI. 2016r. oznajmiła
o zwycięstwie D. Trumpa w
​ ​
wyborach
​​
na prezydenta Ameryki.
 
​D
zisiaj
​ przed Mszą Świętą jak zawsze modliłam się i po chwili usłyszałam głos Pana Jezusa:
" Otwórz swoje ucho, abyś usłyszała - weź długopis, abyś zapisała". 
Ojej..... mam zeszyt akurat, poszukałam długopisu i piszę:
 
 
​ " ​Krystyno - nie poddawaj się Moim wrogom. Do prowadzenia RADIA Mojego powołałem, umiejętnościami obdarzyłem, z grzechów wybawiłem - jako, że jesteś CZYSTA, bo przecież nie powoływałbym do prowadzenia Mojego RADIA kogoś niegodnego Boga.

To DUCH Święty tobą kieruje, pomysłami Moimi buduje, a ty wykonuj swoje zadanie, bo z Moim Błogosławieństwem zasługujesz na NIE. Każdego dnia Błogosławię ciebie, podpowiadam, Słowo Moje w twoje usta wkładam i ciesz się z Bożej Chwały, którą otrzymujesz od radiosłuchaczy, bo zasięg RADIA nie jest mały.
Zapomniałem twoje grzechy, z których już nie drwi diabeł dla swojej uciechy. Jesteś napełniona DUCHEM Świętym, a Moją wolę spełniasz, co jest ŁASKĄ dla ludzi niepojętą. Posługuję się tobą w czasach ostatecznych, a zakończenie twojego życia będzie w Moich ramionach w Niebie wiecznym. AMEN".

Z​
apisując te nadzwyczajne i piękne słowa Boże czułam się jak pod Niebem. Tylko ja i Kościół, a w Ołtarzu głównym Matka Boża Zwycięska z  Dzieciątkiem Jezus, a z oczu płynęły mi łzy.

​"ZA WSZYSTKO DZIĘKUJĘ BOGU, TAKA JEST BOWIEM WOLA BOŻA WZGLĘDEM NAS W JEZUSIE CHRYSTUSIE"_____________________________________________________________


Piątek, 17 listopada 2017
ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
 
 
Z listu napisanego przez Konrada z Marburga,
kierownika duchowego św. Elżbiety
 

Elżbieta rozpoznała i umiłowała Chrystusa w ubogich


Odtąd Elżbieta coraz bardziej zaczęła jaśnieć cnotami. Całe życie była pocieszycielką ubogich; teraz się poświęciła całkowicie opiece nad potrzebującymi. W pobliżu jednego ze swych zamków poleciła zbudować szpital, w którym zgromadziła wielu chorych i słabych. Hojnie rozdzielała dary miłości wszystkim, którzy prosili ją o wsparcie nie tylko na tym miejscu, ale na każdym innym podlegającym władzy jej małżonka. Wszystkie dochody, pochodzące z czterech księstw swego małżonka, wyczerpała do tego stopnia, iż w końcu na potrzeby ubogich nakazywała sprzedawać klejnoty i kosztowne szaty. 
Dwa razy na dzień, rankiem i wieczorem, miała zwyczaj odwiedzać chorych. Osobiście posługiwała tym, którzy cierpieli na odrażające choroby, podawała posiłek jednym, poprawiała posłanie drugim, niektórych dźwigała na ramionach i spełniała wiele innych dobroczynnych posług. W tym wszystkim podtrzymywał ją błogosławionej pamięci małżonek. Na koniec po śmierci swego małżonka, starając się o jak największą doskonałość, pośród wielu łez prosiła mnie, abym pozwolił jej wędrować od drzwi do drzwi i prosić o jałmużnę. 
W Wielki Piątek, kiedy ołtarze były obnażone, złożywszy ręce na ołtarzu, w kaplicy swego miasta, dokąd sprowadziła Braci Mniejszych, w obecności świadków wyrzekła się własnej woli i tego wszystkiego, co Zbawiciel w Ewangelii zalecał porzucić. Następnie skoro zrozumiała, że mogłyby ją uwieść sprawy świata oraz ziemski przepych, którego doznawała otoczona szacunkiem za życia małżonka, wbrew mojej woli udała się do Marburga. Tu zbudowała szpital i zgromadziła chorych i ułomnych; zapraszała do swego stołu najbardziej ubogich i pogardzanych. 
Wobec Boga stwierdzam, że pomimo jej czynnego życia rzadko spotykałem niewiastę, która by w tak wysokim stopniu obdarzona była darem kontemplacji. Niektórzy zakonnicy i zakonnice zauważali często, iż kiedy powracała z modlitewnego odosobnienia, jej twarz jaśniała niezwykle, a oczy błyszczały jakby promieniami słońca. 
Przed śmiercią wysłuchałem jej spowiedzi. Kiedy zapytałem, jak rozporządzić majątkiem i sprzętem domowym, odparła, że wszystko, co jeszcze wydaje się posiadać, należy do ubogich. Prosiła też, abym rozdał wszystko, z wyjątkiem zwykłej tuniki, którą miała na sobie i w której chciała być pochowaną. Po wydaniu tych rozporządzeń przyjęła Ciało Pana. Następnie aż do godzin wieczornych mówiła dużo o tym, co najpiękniejszego usłyszała w kazaniach. Wreszcie polecając Bogu z największą pobożnością wszystkich obecnych, jak gdyby zapadając w łagodny sen, oddała ducha.
 
 
 
Święta Elżbieta Węgierska
Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgodnie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.

Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.

Święta Elżbieta WęgierskaOstatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, jakie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł także metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są także: kilka monet i różaniec.
 
 
 
Módlmy się. 
 
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich,  za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, * abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_____________________________________________________________

Og
​ł​
oszenie
Zapraszamy Polonię na Mszę trydencka po łacinie w uroczystość 150 jubileuszu święta patrona Stanisława Kostki, w sobotę, 18 listopada o godzinie 5:00 p.m.
Będą wystawione relikwie św. Stanisława Kostki. Odpust zupełny będzie możliwy.
Po Mszy zapraszamy wszystkich do szkoły parafialnej na przekąski gdzie ksiądz wyjaśni Mszę trydencką.
​        ​
Kościół św. Stanisława Kostki mieści się
 
1300 N Noble St w Chicago.
​ Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą Trydencką śpiewaną przez Kapłana oraz będą uczestniczyły przepiękne dwa chóry. Takiej Mszy Świętej nie było w tym Kościele od 50 lat​. Kościół Stanisława Kostki znajduje się blisko kościoła Świętej Trójcy.
           

_____________________________________________________________

Podobny obraz

DZIEŃ PIERWSZY – PIĄTEK - Z Bogiem Ojcem

Pieś
​ń na w​
ystawienie Najświętszego Sakramentu
​.​

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
A On rzekł do nich:„Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje Królestwo"

Jezu z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy.

Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcu. l to było Jego istotną misją.
(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św.
Odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia


Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Nasze życie wewnętrzne, to życie w całej prawdzie i prostocie, to życie dzieci wobec naszego Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste, żyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i prostota olśniły moją duszę".


(Sługa Boża Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, że w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, że bycie dzieckiem Boga jest w swej istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste nasz Królu i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi Bożej Rozalii Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, *Którego niebo objąć nie może, *Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję;* Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,* Niech Ci się kłania z niebem świat cały.


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

Chryste Królu, który „ strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych", Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią".

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego,
Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,
poddały się słodkiej władzy Twojej.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy *Za Twych łask strumienie? *
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
* Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam !
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam !
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
* Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Cieniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.


Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo


DZIEŃ DRUGI – SOBOTA - Przez Jezusa Chrystusa i w Nim


Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1-2a):

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna.

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych.
(Benedykt XVI , Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)


Chwila milczenia


Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz jedynie, dlatego, by okazać Mu moja miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu" (Wyzna. s. 33). „O Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, że niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz już jestem zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dążności, ani zamiarów - chcę tylko tego, czego chce Pan Jezus". (Wyzna. s. 1 67)


Modlitwa
Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, że jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, że nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale także miłośnikiem każdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelkiej miłości, poszanowania, chwały i uczciwości". Przybliż, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć.

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo

DZIEŃ TRZECI – NIEDZIELA - Umocnieni Duchem Świętym


Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego


Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Owo tchnienie życia Bożego, Ducha Święty, daje o sobie znać - w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci - w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękną i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie" modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego.

(Jan Paweł II Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia


Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniżoną Swe dary i łaski. W duszy czułam więcej niż niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O Boże Wielki, któreż stworzenie może wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć, i posiąść na zawsze!... Ten cichy powiew łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o Boże Miłości, wstąpiłeś na Matkę Bożą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją najmniejszą duszę" (Odpw. s. 51)

Modlitwa
Boże, źródło życia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się jego mocą.Spraw, aby nasze serca otworzyły się na )ego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją służebnicę Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były skierowane ku służbie Bożej i chwale Twojego Królestwa. Amen.

Pieśń
1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * O to dziś błagam Cię;
* P przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością napełnij mnie.
2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok;
*Przyjdź, jako moc w mej słabości, * Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz,
* O nich Twa moc uzdrowienia * Dotknie, uleczy mnie już.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń

1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. */ ocierać będę pot płynący z czoła *l ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego
padając tronem * Miłosną złóżmy Mu cześć!

2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me!

O pójdźmy...


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo


DZIEŃ CZWARTY – PONIEDZIAŁEK - Oto Matka Twoja

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg. Św. Jana (J 19,26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja", l od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Matka Chrystusa doznała uwielbienia „jako Królowa wszystkiego". Ta, która przy zwiastowaniu nazwala siebie „służebnicą Pańska", pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraża. Przez to zaś potwierdziła, że jest prawdziwą „uczennicą" Chrystusa, który tak bardzo podkreślał służebny charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy „ służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować", i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności", właściwy dla uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować!

(Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 41) 

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroższa Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by można było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki" (Not. .s.3). Maryja pouczyła ją: „Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach, patrz jak moje życie było proste, bez żadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu" (Odpw. s. 130).


Modlitwa
Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryja związałeś misje zbawienia człowieka czyniąc ją Matką Jezusa i jednocześnie naszą matką. Wspomóż nas, abyśmy poznali i uwierzyli, że Maryja jest dla nas worem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie przeniknięte pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko Bożej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na każdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed wszelkim grzechem i wspomóż w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń

Ref.: Dzięki o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jesteś z nami.
7. Tobie śpiewamy z radością.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią Swoich ran; * On Ojciec, lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. * O leżu, pociesz nas! * Słuchaj leżu...
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochotę, męstwo i wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddala się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

*Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Pieśń na błogosławieństwoDZIEŃ PIĄTY – WTOREK - Pod przewodnictwem św. Józefa

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich
ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (MT 1,20):

...oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się Niej poczęło.

Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swojego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę - właściwą duszom prostym i jasnym - dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje".

To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.
(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Po nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego obrałam za Opiekuna i Mistrza w życiu wewnętrznym. Św. Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa po Najświętszej Maryi Pannie, więc i Jego stawiennictwo przed Panem Jezusem jest najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu Jezusowi i radość Mu sprawić.(...)
(...) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie mój Najukochańszy Ojcze i Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak, jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóż mnie w chwili pokus, bym nie upadła; naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóż mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi - błagam Cię - takiego spowiednika, który by mi pomógł wejść na wąską ścieżkę doskonałości najgoręcej chrześcijańskiej i po tej ścieżce doprowadził mnie na sam szczyt. (...)


Modlitwa
Boże niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do życia w świętości. Ty powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wspomóż nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.
Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad Służebnica Bożą Rozalia, spójrz na wszystkie dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryje. Wypraszaj nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzież od wszelkiej nieczystości, która niszczy w ich sercach Boże życie. Stawiaj się za nami u Boga, abyśmy w miarę swoich sił i współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo Boże. Amen.

Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana: * Święty, Święty, Święty...
2. Powtarzaj ludzki rodzaj, * wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie: * Święty...

3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty. * Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń
1 .Cóż Ci, Jezu damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nami
*Popatrz wieczny czas* Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu,
* Panie nasz...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Dźwigania Krzyża

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo


DZIEŃ SZÓSTY – ŚRODA - Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

Pieśń" na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej
miłości.

Z Ewangelii wg. Św. Łukasza (Łk 2,51):

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstawały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!"
(Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 86).


Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)


„/ św. Józef wskazywał mi proste życie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało znane, by się na nim wzorować... to życie tak bardzo mnie zachwycało i porywało... To życie stało się dla mnie najważniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliżało mnie do Pana Boga i z Nim upodabniało"(Odpw. s. 6)

Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś życie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy każdą rodzinę ludzką, zarówno tę, żyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami Bożej łaski. Sługa Boża Rozalia ukazała, że prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli Bożej oraz nazaretańskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi, błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna". Amen.

Pieśń
„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!" (x3)

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechmogącego. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. * l ocierać będę pot płynący z czoła * l ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść!
"Przed Jego padając tronem * Miłością złupmy Mu cześć!
2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy biedni grzesznicy, *ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęto z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy...Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Narodzenia Pańskiego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny 

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do lezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo


DZIEŃ SIÓDMY – CZWARTEK - Idąc za przykładem Świętych

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15 - 16):

... w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który Was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty".

Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów proroka: „Bieda tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!" (Iz 5,20).

(Jan Paweł II, Encyklika Yeritatis splendor, 93)
Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Zbliżyła się do mojego łóżka i rzekła: [...]. Ciesz się bardzo, że ci dał Pan Jezus wiele cierpień: wzgardy, poniżenia, oszczerstw i różnych cierpień w szpitalu i prześladowania od pewnych dusz. I jakaż to nieoceniona łaska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolił takie rzeczy wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym życiu od Pana Boga" (Wyzna. s. 209)Modlitwa
Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoja niezmierzoną dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im -już na ziemi - zakosztować owoców Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podążać do świętości wzmocnieni przykładem Sługi Bożej Rozalii Celakówny.
Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne życie. Oblubieńcy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i prostych, cierpiących i znieważonych, za przyczyną Twej Służebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i obojętne, dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
* Panie nasz, króluj nami * Boże nasz, króluj nam!
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
* Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu,
* Panie nasz...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty.
* Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty,
* Na wschodzie i zachodzie:* Święty...
3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty.
* Niech wiecznie wielbiony będzie: Święty...


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Pieśń na błogosławieństwoDZIEŃ ÓSMY – PIĄTEK - Z następcami Chrystusa

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa.

Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie -Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i ról, jaką on odgrywa w społeczności. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń" posługi wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: służby, która winna być bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 1 8,14).
„Kapłan winien zawsze być gotów odpowiedzieć potrzebom dusz", mawiał Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla siebie; żyje dla was".
Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych - tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański - które polega na składaniu duchowej ofert z życia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa kapłana ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa - Głowy i by wprowadzał ludzi w nowe życie...
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10)

Chwila milczeniaWprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do Chrystusa Pana. Nad błędem Kapłanów, płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez to nie obrzydzałam, modliłam się i modle się za Kapłanów jak tylko umiem" (Odpw. s 73).

Modlitwa
Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać Tobie tych, których On ukochał aż do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała, jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzyła największym szacunkiem swojego spowiednika i kierownika duchownego, prosimy Cię Jezu - Największy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą duszę do świętości; okaż im Panie swoja miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoja mocą, wspomagaj wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebie unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości błagamy w niej,
* Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj błagamy w niej,
* Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.
2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Święci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu Swojego,
* Tyś niezgłębiony przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni, o Panie nasz!
* Serce Jezusa...


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć (x3)


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ukrzyżowania Pana

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwoDZIEŃ DZIEWIĄTY – SOBOTA - Panie, przyjdź Królestwo Twoje

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu


Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

„Bieda mi, gdybym nie głosił Ewangelii". Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest „miłość, która przynagla nas". Mam obowiązek głosić Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywego"... Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą, owszem „drogą, prawdą i życiem". On chlebem źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi pragnienie... Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem naszego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości...
(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manii n, 29X1 1970)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)


„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem" Wyzna. s. 31); i dalej: „Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn Boży by zbawić świat i tu również przez Marię przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą się rozbiją Wszelkie ataki nieprzyjacielskie"
(Odpw. s. 94).


Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do Ciebie - Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci - daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie.Nasz Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród polski uwierzył, że z aktu obranie Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen miłosierdzia, za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje życie dziełu Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij także nasze hołdy, cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest spełnienie życia na ziemi. Amen.

Pieśń

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objąć nie może,
* ja, mizerny, przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
* Cieszę się wielce z Twej Boskiej Chwały, * Niech Ci się kłania z nieba świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7


Pieśń

Najświętsze Serce Boże, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski,
*Nasze rodziny i nas samych, *Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny


Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
http://www.regnumchristi.com.pl/doc/nowenna_do_chrystusa.pdf

NOWENNA DO CHRYSTUSA KROLA
https://gloria.tv/article/sxQQ8vWtur6Q3ZB3LSqdB9EUC
 
 
    Podobny obraz

_____________________________________________________________


 ks Piotr w Ziemi Świętejhttp://www.christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=242


_____________________________________________________________


Czwartek, 16 listopada 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania matka boża milosierdzia
 
 
 
Kazanie św. Bernarda, opata

Do Ciebie się uciekamy, Panno łaskawa i miłosierna

O Dziewico błogosławiona! Niech zaprzeczy Twojemu miłosierdziu ten, kto Ciebie wzywał, a nie doznał pomocy - jeżeli taki człowiek się znajdzie. Ale my, Twoi słudzy, radujemy się wraz z Tobą z darów, jakimi Pan Cię obdarzył, nas samych jednakże raduje Twoje miłosierdzie. Sławimy Twoje dziewictwo, podziwiamy pokorę, lecz nam, nędznym, słodsze jest miłosierdzie; częściej je wspominamy, częściej go wzywamy, bardziej jest nam ono drogie. Ono bowiem przyczyniło się do odnowy świata i wszystkim wyjednało zbawienie. 
Bez wątpienia za wszystkich ludzi prosiła Ta, której powiedziano: "Nie lękaj się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" - tę, jakiej pragnęłaś. Któż więc zdoła ogarnąć hojność i bezmiar, i wspaniałość, i głębię Twego miłosierdzia? Hojnie przychodzisz z pomocą wszystkim, którzy Cię wzywają, i tak będzie aż do dnia ostatecznego. Pełna jest ziemia Twojego miłosierdzia i sięga ono aż po jej krańce, przynosi odnowę królestwa niebios i zbawienie pogrążonym w mrokach i cieniu śmierci. Bo dzięki Tobie zaludnia się niebo i opróżnia otchłań, powstaje z gruzów niebiańska społeczność, a przywrócone zostaje życie zagubionym i w swym nieszczęściu oczekującym zbawienia. Pełna miłości i współczucia litościwie przychodzisz z pomocą, jednym i drugim zarówno łaskawa. 
Do tego więc źródła podąża nasza spragniona dusza, do tego niezmierzonego miłosierdzia uciekamy się w naszej nędzy. Ukaż światu łaskę zmiłowania, jaką znalazłaś u Boga: Twoimi świętymi prośbami wyjednaj przebaczenie winnym, uzdrowienie chorym, umocnienie słabym, pociechę strapionym, a ginącym pomoc i ocalenie. Niech przez Ciebie, Królowo łaskawa, sługom swoim ze czcią wzywającym słodkiego imienia Maryi udziela darów łaski Twój Syn i Pan nasz, Jezus Chrystus, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
 
 
                                                  Znalezione obrazy dla zapytania milosierna matko boska                                        
 
 
 
 
 
 
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz, Inwokacja

Ostra Brama w Wilnie 
 
Zarówno cudowny obraz, jak i kaplica, w której się mieści, oraz sama Ostra Brama mają bogatą historię, ściśle wiążącą się z historią rozbudowy Wilna. Na przełomie XV i XVI w. postanowiono otoczyć je murem obronnym. Powstało dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do naszych czasów) nosiła nazwę Miednickiej, inaczej Krewskiej. Nieco później przyjęła się inna nazwa bramy - Ostra. Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Ostra Brama po obu jej stronach również miała własne obrazy, które po pewnym czasie uległy zniszczeniu. Jednym z tych obrazów był wizerunek Matki Bożej. Z czasem miejsce to stało się miejscem modlitwy do Maryi.
Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny i niezrównany w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta. Jednakże wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci Matki Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. W 1993 roku modlił się w kaplicy w Ostrej Bramie św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę. Kult Matki Bożej Ostrobramskiej jest ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską.

Oryginalny obraz jest namalowany temperą na ośmiu dębowych deskach, jest więc duży. W późniejszych latach obraz został przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek Matki Bożej (zamalowano m.in. pukiel włosów wymykający się spod chusty i skrócono palce dłoni). Nie znamy twórcy obrazu. Namalowano go prawdopodobnie w I poł. XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa - flamandzkiego artysty. Dzisiaj odrzuca się całkowicie wersję o wschodnim pochodzeniu obrazu, który miał przywieźć z wyprawy książę litewski Olgierd w XIV wieku, jak też i to, że Matka Boża ma twarz Barbary Radziwiłłówny.

Głowę Matki Bożej zdobią dwie korony. Pierwsza pochodzi z końca XVII wieku, w XIX wieku ozdobiona została klejnotami ofiarowanymi jako wota. Druga korona, z połowy XVIII wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki i ozdobiona sztucznymi kamieniami. 2 lipca 1927 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu złotymi koronami. Dokonał jej arcybiskup metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obraz przedstawia pochyloną Madonnę bez Dzieciątka. Głowę otoczoną promienną aureolą Maryja lekko pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi szal. Jej twarz jest pociągła, półprzymknięte oczy dodają jej powagi; ręce trzyma skrzyżowane na piersiach.

Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie w Ostrej Bramie (26-28 kwietnia 1935 r.). Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

Bardzo silne są też związki św. Jana Pawła II z Ostrą Bramą:
"W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy" (6 września 1993 r.); "Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich" (8 września 1993 r.).
Opiece Matki Miłosierdzia św. Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.: "Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (...) Jak mnie (...) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał..." (13 maja 1994 r.).
 
 
 
Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

 

 
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.


Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.


Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny
dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji
uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią
Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla
ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie
za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu
Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym
i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie
z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia
ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas
orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU
, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
 
 
 
Czwartek, 16 listopada 2017
ŚW. GERTRUDY, DZIEWICY
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. GERTRUDY, DZIEWICY
 
 
Objawień miłości Bożej św. Gertrudy, dziewicy
 

Żywiłeś względem mnie myśli pokoju

Niech błogosławi dusza moja Ciebie, Panie Boże, mój Stworzycielu. Niech błogosławi Cię moja dusza i z głębi mego serca niech sławią Ciebie Twoje zmiłowania, którymi tak niezasłużenie otoczyła mnie Twa niezmierzona miłość. Jak tylko potrafię, dzięki składam Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Wielbię i sławię Twoją wielkoduszną cierpliwość, którą mi okazywałeś. Moje lata dziecięctwa, dorastania i młodości prawie do dwudziestego piątego roku życia upływały w nierozumnym zaślepieniu. Pełniłam wówczas bez wyrzutów sumienia, jak mi się teraz wydaje, słowem i czynem wszystko, co mi się podobało i co było mi wolno. Nie zwracałam uwagi na Twoje przestrogi dawane mi czy to przez wrodzoną niechęć do zła i umiłowanie dobra, czy to przez upomnienia pochodzące z zewnątrz, od bliźnich. Zupełnie jak gdybym była poganką żyjącą wśród pogan, która nigdy się nie dowiedziała, że Ty, mój Boże, nagradzasz dobro, a karzesz zło. A jednak od dzieciństwa, od piątego roku życia, wezwałeś mnie, abym przebywała pośród najbardziej oddanych Ci przyjaciół u stołu wiary świętej. 
Dlatego, ukochany Ojcze, ofiaruję Ci jako zadośćuczynienie wszystkie cierpienia Twego najmilszego Syna, począwszy od tej godziny, kiedy zapłakał po raz pierwszy, leżąc na sianie w żłobie, przez nieuniknione niedogodności niemowlęcego wieku, słabości dziecka, przeciwności chłopięce, cierpienia młodzieńcze aż do momentu, w którym skłonił głowę i wołając głosem wielkim, oddał duszę Bogu. Poza tym dla wynagrodzenia za wszystkie moje zaniedbania, umiłowany Ojcze, ofiaruję Ci najświętsze życie Twego Jednorodzonego Syna, życie najdoskonalsze we wszystkich myślach, słowach i czynach, od chwili gdy posłany od Tronu niebieskiego, zstąpił na naszą ziemię, aż do momentu, gdy Ojcowskiemu Twemu Obliczu okazał chwałę zwycięskiego ciała. 
Z dziękczynieniem, w najgłębszej pokorze wielbię i sławię Twoją niezrównaną łagodność wraz z niewysłowionym miłosierdziem Twoim. Dzięki niej, Ojcze miłosierdzia, żywiłeś względem mnie, choć tak nierozważnie żyłam, myśli pokoju, a nie udręczenia, podnosząc mnie mnogością i wielkością Twoich dobrodziejstw. 
Zechciałeś także ofiarować mi niezrównaną serdeczność Twej przyjaźni, otwierając dla mnie na różne sposoby owo najwznioślejsze sanktuarium Bóstwa, to jest Twe Boskie Serce, jako dopełnienie wszystkich moich radości. 
A wreszcie pociągnąłeś moją duszę Twymi dotrzymywanymi zawsze obietnicami dobrodziejstw, którymi pragniesz mnie obdarzyć w śmierci i po śmierci. Nawet jeślibym żadnego innego daru nie otrzymała, już przez to samo moje serce pożądałoby Ciebie w żywej nadziei.
 
                                                             Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. GERTRUDY, DZIEWICY            
 
Gertruda z Helfty urodziła się 6 stycznia 1256 r. w pobliżu Eisleben w Turyngii (Niemcy). Wcześnie została sierotą. Gdy miała 5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem na wychowanie cysterkom w Helfcie. Spędziła tam całe życie - najpierw jako uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, później jako mniszka. Poziom nauki w opactwie w Helfcie był bardzo wysoki. Opatką była wówczas Gertruda z Hackenborn, a mistrzynią nowicjatu rodzona siostra opatki, św. Mechtylda (mylnie uważana za siostrę św. Gertrudy Wielkiej). Pod ich kierunkiem Gertruda uczyniła szybkie postępy na drodze do chrześcijańskiej doskonałości. Była wybitną uczennicą, interesowały ją szczególnie literatura i filozofia. Wkrótce nauka pochłonęła ją tak dalece, że prawie straciła z oczu Boga. Bóg jednak upomniał Gertrudę. Dzięki temu ta święta zakonnica zrozumiała, że nie można przedkładać idei nad rzeczywistość i czytania o miłosierdziu nad czynienie go.
Gertruda jest jedną z największych mistyczek chrześcijaństwa. Jej widzenia zaczęły się w 26. roku życia. 27 stycznia 1281 roku przeżyła głębokie nawrócenie - "nie od grzechu do pobożności oczywiście, ale od pobożności do Boga żywego" (określane jako mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubieńcem). Rozpoczął się nowy etap jej życia. Otrzymała dar kontemplacji, charyzmat nadprzyrodzonych ekstaz i objawień oraz proroczych wizji. Jej zjednoczenie z Bogiem skupiło się na tajemnicy miłości Serca Jezusowego. Swoje modlitwy i objawienia zapisała z polecenia Pana Jezusa w dziele Objawienia. Z pochodzących stamtąd informacji wiemy, że w czasie jednego z objawień Bóg zapytał ją, czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. Gertruda odpowiedziała:

Wszechmogący Boże, proszę, daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem.

Święta GertrudaGertruda zaczęła smakować w kontemplacji i przeżyciach mistycznych. Zaczęła rozczytywać się w Piśmie Świętym, które dawało jej moc myśli i refleksji. Chętnie sięgała też po dzieła św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego i św. Bernarda. Pragnąc naśladować Chrystusa, zadawała sobie rozmaite pokuty i umartwienia, tak że prawie znalazła się nad grobem. Bóg nie oszczędził jej dodatkowych cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych, które nie opuszczały jej aż do śmierci.
Gertruda umarła 13 lub 17 listopada 1302 r. Jej relikwie zostały zniszczone w 1346 r. W swoich Objawieniach występuje jako powiernica Serca Jezusowego, które objawiało się jej w wielu formach i obrazach. Gertruda występuje tu jako osoba, przez którą Chrystus przemawia do poszczególnych dusz, do całych społeczności i do Kościoła. Dzieło wkrótce przetłumaczono na wszystkie europejskie języki i szybko rozpowszechniono. Ponadto św. Gertruda zostawiła jeszcze inne pisma, m.in. Ćwiczenia duchowe, Modlitwy oraz Listy. Wszystkie dzieła pisane są po łacinie, która była wówczas w powszechnym użyciu; święta je dyktowała. Jest patronką Indii Zachodnich - czyli Ameryki Południowej. Kult Świętej, na prośbę króla polskiego Augusta II Sasa, rozciągnął na cały Kościół Klemens XII w 1732 r.

W ikonografii św. Gertruda przedstawiana jest w stroju opatki, z krzyżem lub pastorałem w ręku, choć święta nigdy tego urzędu ani godności nie piastowała. To wynik częstego mylenia Gertrudy Wielkiej (z Helfty) z żyjącą w tym samym czasie Gertrudą z Hackenborn, opatką klasztoru w Helfcie. Atrybutami św. Gertrudy Wielkiej są Serce Jezusowe, książka, krzyż.
 
 
 

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.

Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

                                                                  Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa do św gertrudy

- o Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham jak najwięcej
- Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością - oto Panie serce moje składam przed Tobą i błagam Cię, byś je obmył  w drogocennej krwi najsłodszego Serca Twojego /św. Gertruda/

****
 • O Ojcze święty, Ty przez Syna swojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa odrodziłeś mnie z wody i Ducha Świętego, udziel mi w pełni odpuszczenia wszystkich grzechów moich i racz namaścić mnie olejem Twojego Ducha na życie wieczne.
  O Jezu, słońce sprawiedliwości, spraw, abym przyodział się w Ciebie, bym żył według Twego upodobania... o Jezu, światłości nieustająca, zapal we mnie lampę płonącą Twojej miłości i naucz mnie strzec nienagannie mojego chrztu, abym kiedy zostanę wezwana na Twoje gody, zasłużyła sobie uczestniczyć w rozkoszach życia wiecznego i oglądać Ciebie, światło prawdziwe, oraz piękno Twojego boskiego oblicza.
  Twoje czcigodne Ciało i najcenniejsza Krew, Panie mój, Jezu Chryste, niech strzegą ciała i duszy mojej na życie wieczne...
  O słodki gościu duszy mojej, Jezu najłaskawszy, niechaj to słodkie zjednoczenie z Tobą odpuści mi wszystkie grzechy, naprawi wszelkie niedoskonałości i wyrówna czas stracony. Niechaj będzie dla mnie wiecznym zbawieniem, odpocznieniem duszy i ciała, ogniem miłości, odnowieniem w cnocie i szczęśliwym zakończeniem życia. Niech będzie wolnością ducha, świętością życia, szlachetnością obyczajów, tarczą cierpliwości, sztandarem pokory, pomocą dla ufności, pociechą w smutku, podporą w wytrwałości; niechaj będzie puklerzem wiary, ostoją nadziei, udoskonaleniem miłości, wypełnieniem Twoich przykazań, odnową ducha, prawdziwym moim uświęceniem... niech będzie zdrojem cnót, odpuszczeniem grzechów, wzrostem wszelkiego dobra i nieustannym pamiętaniem o Twojej miłości. (św. Gertruda).

 _____________________________________________________________

NAM KATOLIKOM JEST BARDZO PRZYKRO, ŻE OTACZANI JESTEŚMY CORAZ WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ "DIABŁÓW". BĘDZIE ICH CORAZ WIĘCEJ PRZEZ EPISKOPAT W POLSCE, PONIEWAŻ NIE CHCĄ UZNAĆ BOGA KRÓLEM, KTÓRY ZMIENI SERCA NA MIŁOSIERNE       I BEZGRZESZNE,​ WIĘC CI WINOWAJCY BIORĄ NA SIEBIE WSZYSTKICH - WSZYSTKIE GRZECHY. mk.
 
Aborcjonistka będzie przemawiać podczas watykańskiej konferencji na temat zmian klimatycznych i kontroli urodzeń
                                

Chilijska socjalistka a zarazem prezydent tego kraju, która pomagała w zalegalizowaniu aborcji a teraz naciska na legalizację „małżeństw” jednopłciowych, wygłosi przemówienie na konferencji poświęconej zmianom klimatycznym i kontroli populacji, jaka ma się odbyć w listopadzie w Watykanie. 

Prezydent Michelle Bachelet, która wprowadziła w Chile proaborcyjne prawo uznane przez tamtejszy Sąd Najwyższy za konstytucyjne, będzie przemawiała na forum Pontyfikalnej Akademii Nauk podczas konferencji „Zdrowie ludzkie, zdrowie planety i nasza odpowiedzialność: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zdrowie” Przemówienie Bachelet będzie zatytułowane „Globalne przywództwo, sesja I: wezwanie do działania”. Obok Bachelet przemawiać będą: aktywista na rzecz rządu światowego oraz wprowadzania ideologii zmian klimatycznych John Schellnhuber, zwolennicy ograniczenia populacji ludzkiej Partha Dasgupta i Peter Raven, proaborcyjny aktywista Jeffrey Sachs z Uniwersytetu Columbia oraz trzech proaborcyjnych amerykańskich polityków, Scott Peters, Demokrata z Kalifornii; senator Kevin de León, przewodniczący senatu stanowego Kalifornii oraz gubernator tego stanu Jerry Brown – wszyscy trzej otwarcie wspierają zbrodniczą organizację Planned Parenthood, największego giganta aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych. Podczas konferencji przemawiał będzie również abp. Marcelo Sanchez Sorondo, stojący na czele Pontyfikalnej Akademii Nauk. Będzie to już druga w tym roku konferencja poświęcona kontroli urodzeń gromadząca prelegentów spośród przeciwników nauczania Kościoła katolickiego w sprawie życia.

http://prawy.pl/56386-aborcjonistka-bedzie-przemawiac-podczas-watykanskiej-konferencji-na-temat-zmian-klimatycznych-i-kontroli-urodzen/

Fałszywy prorok coraz bardziej umacnia swoją armię - 

Michelle Bachelet pro aborcjonistka, pro - LGBT
                        Prezydent Chile


_____________________________________________________________

Wspaniałe, mądre i konkretne kazania - ks Krzysztofa Kralka

gdzie był Bóg kiedy ...... ?  
- https://www.youtube.com/watch?v=9LKCZopCQ2I
krótki wywiad z byłym antyklerykałem
 - https://www.youtube.com/watch?v=indLLjG7-ro
wpływ głębokiej modlitwy na życie człowieka
 - https://www.youtube.com/watch?v=COmG91Yd6Uo
droga do Boga - piękne, mądre  kazanie
https://www.youtube.com/watch?v=T4RmkJgprWM
bez czego nie potrafimy żyć ?
 -  https://www.youtube.com/watch?v=uNI-_HfRk5goraz - ks Krzysztof 
- https://www.youtube.com/watch?v=BfGOIor5r-k
Super wykład o miłości Boga - ks. Krzysztof 
- https://www.youtube.com/watch?v=mnU5TaSWFck
sami nie możemy wyciągnąć się z grzechu
 - https://www.youtube.com/watch?v=TMy8oqjmtls
jak zrozumieć Boże prowadzenie ?
 - https://www.youtube.com/watch?v=uNI-_HfRk5g
5 minut o tym jak odpoczywać  
 - https://www.youtube.com/watch?v=GZd_QZ-iBvk
jak zmi
e​
nia się życie człowieka 
- https://www.youtube.com/watch?v=xm_DNiPOp4U


_____________________________________________________________

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY Z BUDOWANIA ZDROWYCH RELACJI 17.11.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!                
   
  Serdecznie zapraszam na warsztaty:  "Budowanie dobrych i zdrowych relacji z innymi" 


Warsztaty dla kobiet, mężczyzn i małżeństw  w dniu 17 listopada ( piątek )  2017  w godz. 18:30 - 21:15 w Oratorium Św. Jana Bosko ul. Kawęczyńska 53 Warszawa - Praga.
Oratorium mieści się na tyle Bazyliki przy metalowym ogrodzeniu. 
 
Program warsztatów: 

1. Co jest problemem, że nie potrafimy budować dobrych i zdrowych relacji z innymi. 

2. Co nas blokuje przed otwartością w tworzeniu relacji z drugim człowiekiem. 

3. Jakie zakładamy maski w relacji i jakie odgrywamy role.  

4. Jakim językiem mówimy, czy językiem lęku czy miłości.

5. Dla czego mamy problem ze słuchaniem innych oraz  ze stawaniem, widzeniem i słyszeniem prawdy. 

6. Unikanie przemocy słownej w budowaniu relacji w rozmowie. 

7. Zrozumieć i zaakceptować swojego rozmówcę takim jakim jest naprawdę człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga.

8. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji - pokonanie lęku i negatywnego myślenia co inni o nas myśl
ą i mówią. 

9. Dobre i pozytywne nastawienie  do każdej relacji w rodzinie, małżeństwie, do przyjaciół i znajomych. 

10. Jak współpraca z Panem Bogiem może uzdrowić trudne relacje w rodzinie, małżeństwie i z innymi ludźmi. 

Kosz warsztatów 30 zł.
Po warsztatach można kupić na miejscu książkę pt. "Dotyk Miłości" mojego autorstwa wraz z dedykacją. Koszt książki 23 zł. 
W załączeniu przesyłam informacje o książce "Dotyk Miłości" 

Osoby zainteresowane warsztatami proszę przesyłać mailem swoje zgłoszenia na zajęcia na adres: katarzyna.straburzynska@gmail.com 
Będę wdzięczna za przesyłanie informacji o tych warsztatach jeszcze innym chętnym osobom, za co bardzo dziękuję. 

Przesyłam również dwa linki  z wywiadem ze mną na temat książki "Dotyk Miłości" 


https://www.youtube.com/watch?v=jaKH9ZAWVFU&t=63s


 

https://www.youtube.com/watch?v=uUPLeYH67oo&t=1051s


 


Do zobaczenia na warsztatach.
Katarzyna Straburzyńska :) 
psycholog katolicki 


_____________________________________________________________


      "Sprawa Chrystusa"

 
 
 
 
             Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWA CHRYSTUSA
 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=2abSQ3mGxRE
 
 
 
Na ten film warto się wybrać. Prawdziwa historia. Film ukazuje najważniejsze śledztwo dziennikarskie w dziejach.
 
  http://gosc.pl/doc/4223261.Sprawa-Chrystusa
 
 
       Znalezione obrazy dla zapytania SPRAWA CHRYSTUSA
 
 
 
http://sprawachrystusa.pl/
 
Od 17 listopada film będzie wyświetlany w kinach:
 
http://sprawachrystusa.pl/lista-kin/
 

_____________________________________________________________

Jeszcze zbieramy podpisy pod projektem #ZatrzymajAborcję. Potrzebna pełna mobilizacja!

 
 
 
FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA


 
 
 


 

Szanowni Państwo
Obrońcy poczętych dzieci   !!!

 
 


Przed nami ostatnie dni zbiórki podpisów pod inicjatywą
#ZATRZYMAJABORCJĘ. Proszę mi wierzyć, to niezwykle pracowity czas dla wszystkich osób zaangażowanych w obronę tych najmniejszych, bezbronnych, chorych.

Już teraz mogę Państwu przekazać dobrą wiadomość. Pod projektem podpisało się już przeszło 500 000 Polaków.!!!!

To wspaniała wiadomość. Już teraz ta liczba jest o 100 tysięcy większa niż wynik feministek, które zbierały podpisy pod projektem o kłamliwej nazwie Ratujmy kobiety. Mamy przewagę, jednak wciąż musimy pokazać jak największe poparcie dla ochrony życia dzieci. Niech opinia publiczna stanie się świadoma, że nie ma przyzwolenia na zabijanie niewinnych maleństw w majestacie polskiego prawa.


Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o pełną mobilizację szczególnie w tych ostatnich dniach zbiórki. Proszę przekazać rodzinie, znajomym i przyjaciołom informację o kończącym się terminie na zbieranie podpisów pod projektem
#ZATRZYMAJABORCJĘ. Może to Pan zrobić przekazując niniejszego maila. A jeżeli posiada Pan w domu wypełnione karty, proszę o jak najszybsze odesłanie ich na adres naszej Fundacji.


Obrazek


Chcę Pana także poinformować, że byliśmy obecni na tegorocznym Marszu Niepodległości. Jego uczestnicy mieli doskonałą okazję, aby podpisać się pod zakazem aborcji eugenicznej w Polsce. Otrzymaliśmy bardzie wiele słów poparcia dla inicjatywy
#ZATRZYMAJABORCJĘ. Mijający nas uczestnicy Marszu zatrzymywali się, składali swój podpis i dziękowali za naszą obecność w tym miejscu. Cieszymy się, że polscy patrioci są wrażliwi na los swoich rodaków, którzy sami nie mogą się obronić przed zakusami aborterów.


ObrazekCała akcja
#ZATRZYMAJABORCJĘ i każda aktywność naszych wolontariuszy możliwa jest dzięki wsparciu dobrych ludzi - takich jak Pan. Dlatego z serca dziękuję, że jest Pan z nami.


Serdecznie Pana pozdrawiam! 
 

 

 
 

 

 


KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.
Kaja Godek
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
#ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 
   


PS. W imieniu każdego dziecka, które zostanie uratowane dzięki wejściu w życie inicjatywy składam na Pana ręce ogromne podziękowanie za złożony podpis i wszelką pomoc w zbiórce.

 
 

OBRAZ- inwestuj w wartości


WSPIERAJ
KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.
W takiej sytuacji należy skorzystać z linku -
Inwestuj w wartości

 
 
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku - wersja przeglądarkowa

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie raportów z działalności Fundacji Życie i Rodzina.
Jeśli chcesz wypisać się z newslettera, napisz na: kontakt@zycierodzina.pl.
    Fundacja Życie i RodzinaOBRAZ     - logo ŻiR
   ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
   REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904
 
 
 
 


OBRAZEK-MODEL.jpg

 

0-Jezusek-3.jpg_____________________________________________________________


JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory
 
https://gloria.tv/article/2khSYaZQ42KdAg92ZU2C8QufE
________________
 
Biskupi zachęcają do ponownego ukrzyżowania Pana Jezusa
 
https://gloria.tv/article/DRZo44XRRvR32ZKYXqSsFe4uJ
______________
 
23 kraje UE w tym Polska stworzyły sojusz wojskowy
 
https://gloria.tv/article/63CRx34Z7Nd22D64HVYR7wa2h

_____________________________________________________________Informujemy, że na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Warszawie rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem zakończone Aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 
Z pozdrowieniami:
Zespół Medziugorje Mir Polskiego Serwisu Informacyjnego

DROGIE DZIECI ! 36 LAT i PÓŁROKU JUŻ JESTEM Z WAMI

Z homilii o. Branko Radoś na 35. rocznicę Objawień: Przebacz nam Maryjo, że te przyziemne pensjonaty stały się dla nas ważniejsze od
mieszkań, które przygotowuje dla nas Twój Syn. Przebacz, że ta Góra Objawień stała się dla nas zbyt zwyczajną, a góra Kriżevac zbyt
stromą i zapomnieliśmy jaki jest z niej widok. Przebacz, że dla nas ważniejszym stało się być nowoczesnym niż Bożym. Przebacz nam
Maryjo, że moda jest przed pobożnością, marnotrawstwo przed skromnością, fałszywa wielkość przed pokorą.
Zakończenie Roku 2017 – Czuwanie Noworoczne – SYLWESTER 2017/2018 - 29.12.2017 – 06.01.2018r.
I. PLANOWANY PROGRAM PIELGRZYMKI
1.29.12.17 – piątek - rozpoczęcie pielgrzymki Mszą Świętą o godz. ...... w Bazylice Bożego Miłosierdzia – Kraków-Łagiewniki. Osoby
spoza Krakowa mogą skorzystać z noclegu za dodatkową opłatą – ok. 40zł, np. u Sióstr Miłości Naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy
w Łagiewnikach, ul. Pasieczna 2 (równoległa do ul. św. S. Faustyny), tel: 12/2667631 – wieczorem. Zgłoszenia, (ze względu na język
włoski Sióstr) najlepiej dokonać przez Redakcję na formularzu zgłoszeniowym.
2. Przejazd przez Słowację, Węgry, do Chorwacji na nocleg w Ludbregu sanktuarium Krwi Chrystusa (hotel).
3. Nocleg i 30.12.17 (sobota) - śniadanie, Msza święta, wyjazd do Medziugorja, możliwe spotkanie z o. Jozo Zovko w Zagrzebiu.
4. Od 30.12.17 (sobota) do 05.01.18 (piątek) pobyt w Medziugorju, zakwaterowanie w wiosce w pobliżu kościoła u gospodarzy, którzy w
pierwszych latach Objawień spali na ziemi oddając swoje łóżka pielgrzymom a nie w light pensjonatach, których teraz pełno. Do
dyspozycji pielgrzymów kuchnia z pełnym wyposażeniem, noclegi z pościelą, wyżywienie 2 x posiłek dziennie – śniadania i obiadokolacja.
5. 05.01.18 (1. piątek - św. Mariam od Jezusa) - wyjazd z Medziugorja, nocleg w Ludbregu sanktuarium Krwi Chrystusa (hotel).
Wywozimy pokój dla Polski i umocnienie przywożone przez powracających do domu pielgrzymów.
6. 06.01.18 (1. sobota) – śniadanie, wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa uzależniony od wyjazdu z noclegu, po ok. 12 godzinach jazdy.
II. KOSZT PIELGRZYMKI – 480 zł + 190 Euro płatne w autobusie i obejmuje:
1. Ubezpieczenie pielgrzymów pakietem „Pielgrzym” w firmie Signal Iduna na kwotę: koszty leczenia - 10 000, euro, nieszczęśliwe
wypadki - 7000 zł, bagaż - 800 zł,
2. Noclegi z pościelą. Pokoje 2-, 3-, lub 4-osobowe. Nie ma jedynek! Osobom, które chrapią polecamy spray do gardła DATONG, osobom,
które mają problemy ze spaniem - stopery. Zachowujemy się cicho, nie szeleścimy reklamówkami, itp.
3. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w Medziugorju, 2 x śniadanie w czasie podróży. W dni postne środa i piątek wyżywienie postne:
chleb i woda, lub typowa zupa jednogarnkowa tzw. ciorba.
4. Przejazd autokarem marki zachodniej: video, barek, wc.
5. Opiekę duszpasterza i pilota, materiały informacyjne.
6. Koszt planowany przy grupie 45 osób i bez Vat-u na Chorwacji. W przypadku mniejszej ilości uczestników koszt może być zwiększony.
III. INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. UBIÓR - należy zabrać ze sobą rzeczy wygodne, ciepłe. Strój odpowiedni (kobiety sukienki lub spódnice na niedzielę i święta) do
przebywania w miejscach świętych: czyli nieprzezroczyste, firankowe, ubrania, spódnice lub sukienki bez rozcięć, spódnice i spodnie
normalne, nieobcisłe (żadne: dziurawe, wytarte dżinsy i leginsy czy temu podobne, chyba że służą jako rajstopy pod spódnicą lub tuniką),
ubiór niewyzywający - odzież nie powinna służyć jako pokusa. Skromność zdobi kobietę (2P 3,3-4), a nie odkryte na pożądanie części
ciała, wtedy „jej dusza jest pusta&quot; – „Przebacz nam Maryjo, że moda jest przed pobożnością”. Mogą być dresy i kapcie do podróży,
wygodne buty, peleryna, parasol, rzeczy osobiste, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, klapki pod prysznic.
2. WYŻYWIENIE - prowiant na drogę, 2 x posiłek dziennie w Medziugorju,2 x śniadanie w czasie podróży, termosy, własne lekarstwa.
3. PAKOWANIE - mały bagaż podręczny do środka autobusu. Bagaż podstawowy i przygotowane rzeczy na nocleg w czasie
drogi, (aby nie zabierać całego bagażu na nocleg) może być przygotowany w bagażu głównym spakowanym w bagażnikach.
4. TŁUMACZENIE – istnieje możliwość w przypadku większej ilości grup polskich, że nabożeństwo wieczorne będzie tłumaczone
symultanicznie, dlatego należy zaopatrzyć się w radyjka lub komórki ze słuchawkami do odbioru fal FM 92,7.
5. INNE - Pismo Święte, śpiewniki, plecaczek lub torba na ramię, latarka, ksero danych z paszportu lub dowodu spakowane w bagażu
głównym lub zrobione zdjęcie na komórce, 3 reklamówki jednorazówki na zbieranie śmieci.
6. RZECZY OBOWIĄZKOWE - zdrowotna karta EKUZ - wyrobienie jej w NFZ we własnym zakresie. Euro na składaną ofiarę w czasie
Mszy Świętej (nie złotówki) i na drobne zakupy (około 50).
7. TELEFONY KOMÓRKOWE - proszę sprawdzić u swojego operatora koszt połączeń i sms-ów z Bośnią i Hercegowiną.
IV. POBYT W MEDZIUGORJU - Pielgrzymi uczestniczą w:
1. Codziennym międzynarodowym nabożeństwie rozpoczynającym się o godz. 17.oo modlitwą różańcową. Nabożeństwo wieczorne
obejmuje: trzy części Różańca świętego, Mszę świętą, poświęcenie dewocjonaliów, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała,
2. Grupowym, wspólnym, modlitewnym wejściu na:
- Podbrdo – Górę Objawień, gdzie Matka Boża rozdaje dary, tylko trzeba je wziąć, wszyscy schodzą z niej obdarowani łaskami,
- Kriżevac – Góra Krzyża – Gospa prowadzi do Jezusa pod Krzyż, po łaski do dźwigania krzyża codziennego mocą Bożą.
3. Spotkaniach ze wspólnotami zawiązanymi w Medziugorju (np. Cenacolo, Wspólnota Królowej Pokoju, itp.), oraz oo. Franciszkanami,
Widzącymi w miarę ich obecności w parafii, o. Jozo Zovko podczas podróży, don Pietro Zorza.
4. Najważniejszym spotkaniu z Matką Bożą i Panem Jezusem w czasie przez siebie wybranym, aby nam go nie zabrakło. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej codziennie od 14.00 - 17.00 i w wieczornej Adoracji we wtorki i w soboty: 21.00 - 22.00.
5. W wyjeździe do Tihaljiny i do Szirokiego Brijegu.
6. Jasełkach przygotowanych przez Wspólnotę Cenacolo.
7. W objawieniu dla Marii Pavlović na zakończenie Starego Roku i w Nowy Rok na Podbrdo. 2 stycznia w modlitwie za tych, którzy nie
doświadczyli miłości Bożej i objawieniu dla Mirjany zazwyczaj przy Niebieskim Krzyżu.
Kontakt i informacje: w Redakcji – 501710620; 12/4130350, echo@ceti.pl,
Wpis na listę następuje po wpłacie zaliczki złotówkowej 480 zł, która nie podlega zwrotowi (należy znaleźć za siebie osobę) i przesłaniu
wypełnionego dokładnie kwestionariusza osobowego.

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA, OFIARY I WYRZECZEŃ,
ABY PANU JEZUSOWI W TOBIE I BLIŹNIM Z TOBĄ BYŁO DOBRZE, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ.

Regulamin dla pielgrzymów

Drodzy pielgrzymi!
W imieniu wszystkich kapłanów, którzy sprawują posługę w parafii Medziugorje
witam was bardzo serdecznie. Aby wasz pobyt był jak najbardziej owocny proszę bardzo
o zapoznanie się z Regulaminem i stosowanie się do niego:
1. Msze Święte sprawowane są jedynie w kościele parafialnym. W kaplicy adoracji Mszę Świętą można
sprawować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgodnie z zarządzeniem Kościoła zabrania się
sprawowania Mszy Świętych w pensjonatach, w domach prywatnych, na wzgórzach jak również w
jakiejkolwiek wspólnocie czy kaplicy, znajdującej się na terenie parafii Medziugorje.
2. Publiczne zgromadzenia modlitewne na terenie parafii mogą być organizowane wyłącznie po uzyskaniu
zgody od proboszcza.
3. Na spotkania z pielgrzymami na terenie kościoła zezwala się jedynie kapłanom pracującym w parafii.
Pozostali, zobowiązani są poprosić o zgodę proboszcza.
4. Nikt nie ma prawa, aby modlić się nad innymi osobami ani w kościele ani na terenie przykościelnym.
5. Księża proszeni są o włączenie się do koncelebry podczas wieczornej Mszy Świętej. Prosimy zabrać ze sobą
albę, stułę i celebret. Proszeni są również o spowiadanie pielgrzymów z danej grupy językowej (dotyczy
księży posiadających stosowną jurysdykcję).
6. Przewodnicy grup pielgrzymkowych proszeni są o umawianie spotkań z kapłanami i wizjonerami w Biurze
Informacyjnym.
7. Uprasza się grupy pielgrzymkowe, by zaangażowały przewodnika, który posiada odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia grup pielgrzymkowych w Medziugorju.
8. Przewodnika można wynająć w Biurze Informacji w sanktuarium. Prosimy przewodników grup
pielgrzymkowych, by informowali o przyjeździe grupy i liczbie pielgrzymów w Biurze Informacyjnym.
9. Prosimy, by nie organizować żadnego programu dla pielgrzymów w czasie trwania wieczornego
nabożeństwa.
10. Teren przykościelny, Góra Objawień i Kriżevac to miejsca modlitwy. W związku z tym prosimy o stosowne
zachowanie, zachowanie ciszy i odpowiedni ubiór, tak aby nie przeszkadzać innym podczas modlitwy.
Prosimy również o zachowanie czystości.
11. Prosimy, by nie palić świec na Górze Objawień i na Kriżevcu. Świece można palić jedynie przy krzyżu obok
kościoła. Prosimy również, by nie zostawiać żadnych dewocjonaliów ani na Górze Objawień ani na
Kriżevcu.
12. W kościele i w miejscach modlitwy palenie papierosów jest surowo wzbronione.
13. Mając świadomość Bożej obecności oraz by zachować atmosferę modlitwy i skupienia zabrania się
fotografowania podczas Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
14. Zabrania się zbierania jakichkolwiek datków z wyjątkiem ofiary zbieranej w czasie Mszy Świętej. Jeżeli
zauważą Państwo podobne praktyki prosimy o poinformowanie Biura Informacyjnego.
15. Intencje mszalne, wota, czy też datki na potrzeby sanktuarium mogą Państwo przekazywać w Kancelarii
Parafialnej.


z Bożym błogosławieństwem
Dr. o. Ivan Sesar, OFM, proboszcz

16. W związku z tłumaczeniem symultanicznym programu wieczornego prosimy organizatorów grup
o dokonywanie stosownych opłat w Biurze Informacyjnym, w wysokości 60 euro/autobus.

_____________________________________________________________

TO JEST STRASZNE, ŻE PAPIERZ FRANCISZEK I EPISKOPAT W POLSCE (może inni też - nie wiem) ZAKOCHALI SIĘ W  LUTRZE, A PORZUCILI BOGA WSZECHMOGĄCEGO - STWORZYCIELA ŚWIATA I ICH, ZBAWICIELA LUDZI (a może nie ich?) UCZYNILI Z BOGA SWOJEGO SŁUGĘ. 

TO DLACZEGO CELEBRUJECIE MSZĘ ŚW. (a może już nie świętą​, bo jak "APOSTOŁ 1025" nie dokonujecie Konsekracji?) Z WASZYM SŁUGĄ? OBŁUDNICY - KŁAMCY - PRZEBIERAŃCY - PRZENIEWIERCY !!!  mk.

Temat: : „Luter” w Krakowie. 100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania. Zobacz relację z premiery filmu


 

pch24.pl

PRAWA STRONA INTERNETU

Newsletter

Nr 189, listopad 2017
__
Wydarzenia | Opinie | PCH TV

13 listopada 2017 roku miała miejsce krakowska premiera filmu „Luter i rewolucja protestancka” w reżyserii Grzegorza Brauna. Partnerem dzieła jest m.in. Instytut im. Księdza Piotra Skargi. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

Przejdź do artykułu

Marsz Niepodległości, jaki przeszedł ulicami Warszawy w sobotę wywołał ostrą reakcją izraelskiej dyplomacji. Ta nazwała Masz „niebezpiecznym” i oceniła, że zorganizowały go „elementy ekstremistyczne i rasistowskie”.

Przejdź do artykułu

„60 tysięcy nazistów maszerowało dziś w Warszawie” – to obraz Marszu Niepodległości w oczach Jesse Lehricha, niedawnego współpracownika Hillary Clinton ds. polityki zagranicznej. Słowa te wywołały skandal.

Przejdź do artykułu

Zobacz niezwykłą galerię zdjęć uczestników Marszu Niepodległości. W taki sposób Polacy uczcili 99. rocznicę odzyskania wolności.

Przejdź do artykułu

Odsłonięta w piątek na Grobie Nieznanego Żołnierza tablica upamiętniająca mieszkańców Wołynia, Małopolski i wschodniej Lubelszczyzny, którzy w latach 1943-1946 stawiali zbrojny opór banderowskim bandom, na skutek antypolskich działań ukraińskiego szefa IPN została ocenzurowana.

Przejdź do artykułu

Zdaniem Englerta Polacy „nie są poukładani”, a przez to wielu z nich jest z jednej strony „szalonych”, a z drugiej: „nieprawdopodobnie zdolnych w wielu dziedzinach”. Nie zmienia to jednak faktu, że jego zdaniem cechą wspólną wszystkich Polaków jest zawiść i nienawiść.

Przejdź do artykułu
Roman Motoła

Najnowszy film Grzegorza Brauna, powstały przy udziale wielu prywatnych darczyńców oraz Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi, nosi znamiona i potencjał dużego skandalu. Tak właśnie jawi się dzisiaj, w kontekście utrwalanej przez stulecia pozytywnej propagandy luteranizmu, każde wydobycie na dzienne światło jego źródeł i rzeczywistego oblicza.

Przejdź do artykułu
Michał Wałach

Co roku w okolicach 11 listopada kraj zalewa fala ochów i achów nad postacią – i tu wyliczanka rodem ze szkolnej akademii – twórcy niepodległej Ojczyzny, wskrzesiciela Polski, ojca narodu, męża stanu, polskiego Napoleona, Pierwszego Marszałka, komendanta, zwycięscy spod Warszawy co to bolszewika bił. Niewątpliwie był Józef Piłsudski w naszych dziejach postacią istotną. Czy jednak naprawdę musimy go kochać, by mieć prawo mienić się patriotami?

Przejdź do artykułu
Krystian Kratiuk

Mamy jednak również Wiarę i tradycje bezpośrednio z niej wynikające. I to jest właśnie nasza specyfika, którą chcemy obronić i zachować. Specyfika, która wynika z wierności Bogu, którego - w przeciwieństwie do prawie wszystkich już państw Zachodu – nie chcemy się wstydzić i usuwać z przestrzeni publicznej. Nie my! My jesteśmy Polakami! My chcemy Boga!

Przejdź do artykułu
Copyright by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI
PCh24.pl_____________________________________________________________

 ZAPROSZENIE DO ŁAGIEWNIK
Do: listy@prezydent.pl

Do: klasztor@jasnagora.pl

Do: J.Wysocki@episkopat.pl

Do: Episkopat skep@episkopat.pl

Do: Prymas Kuria@gniezno.opoka.org.pl

 

 KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!
Program obchodów rocznicowych Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w dniach 18-19 listopada
br. w Krakowie-Łagiewnikach.
Szczęść Boże
ks. Joachim Kobieni
a, sekretarz biskupa
POLSKI EPISKOPAT NIE CHCE NAŁOŻYĆ PANU JEZUSOWI KORONY KRÓLEWSKIEJ...

     Chicago - 19 listopad 2016 r. Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
        ​Panie Jezu, czy przyjąłeś ZAWIERZENIE POLSKI ​- ​TOBIE KRÓLOWI POLSKI​" ?  ​Czy rzeczywiście biskupi w Polsce, uczynili Ciebie Królem Polski? 
       
  PAN JEZUS KRÓL POLSKI
   "Otóż Mój wierny Narodzie Polski - Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI było pięknie przygotowane i modlitwy wybrane, lecz nie było Ducha Świętego wylanie, gdyż wszystko było na pokaz bez serca i bez miłości wykonane.
Biskupi dobrze się przygotowali,  a wierny lud Boży, Prezydent i reszta Rządu w Polsce patrzyli z oddali.
  Wy - Mój Naród Polski biedny jesteś bez Rządu Patriotycznego, gdyż waszą Ojczyzną rządzą ludzie z byłego narodu wybranego. A oni nikogo nie kochają,  ani nie uważają i dlatego ciągle kłopoty ze swoją Ojczyzną mają.
 Gdyby to byli ludzie prawowierni a nie masoni i iluminaci, to na pewno trzymaliby przyjaźń z wami.
      ZAWIERZENIE  przyjąłem, ale nie było dokładnego AKTU INTRONIZACJI
  że Jestem KRÓLEM POLSKI, a wtedy broniłbym wasze miasta i wioski.
             
Jeżeli  będę oficjalnie KRÓLEM POLSKI popartym AKTAMI
 jeżeli Rząd i biskupi nie oddadzą Mi swojej woli ,
 to niestety, ale POKÓJ zakończy się powoli.
 
    A GDY BĘDĘ POLSKI KRÓLEM?
 JA LUBIĘ
 PATRZYĆ NA WAS Z OBRAZU KRÓLA,
BO BEZ NIEGO NA ŚWIECIE BĘDZIE WIELKA AWANTURA".


Boże Ojcze Wszechmogący, czy zgadzasz się z takim sposobe​m​  Zawierzenia Polski Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI?
BÓG OJCIEC​
 
 ​" Ja oddałem władzę na Ziemi Mojemu Synowi i słuchajcie Jego,
 gdyż On wypełnia Moją wolę i rządzi miłosiernie na Ziemi i Sprawiedliwością Jego.
​ ​Jeżeli Mój Syn nie będzie nigdy KRÓLEM POLSKI OFICJALNIE UZNANYM,
​                ​to będziecie narodem na zawsze wrogom oddanym.
Ja nie przyjąłem zawierzenie Rosji
​      ​i oczekuję od Polaków DOSKONAŁEGO AKTU JEZUSA INTRONIZACJI.
           Wasz jeszcze Miłosierny Ojciec Wszechmogący"

Czytanie z Dziejów Apostolskich  Dz.20,17, 18a,28-32, 36
​                    ​
DUCH ŚWIĘTY USTANOWIŁ BISKUPÓW, ABY KIEROWALI KOŚCIOŁEM BOŻYM..
"Paweł wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli przemówił do nich:"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego uważajcie."
 
Panie Jezu - czy możemy powiedzieć, że kardynał HLOND jest winien wybuchowi II wojny światowej oraz zgonom milionów ludzi i do tej pory ludzie opłakują swoje rodziny? Powiedziałeś o Hlondzie: "jego ofiary wojenne i powojenne przewyższają jego dobre uczynki". Czy obecni "główni dowodzący Kościołem Katolickim" nie wiedzą, że wyłącznie zawinił uwielbiany przez nich kard. Hlond i posyłają go do Nieba? Obecnie dzieje się to samo. Ludzie sami walczą o życie niemowląt nienarodzonych a gdzie są biskupi? Czyli milczą. Ludzie sami świeccy walczą o Twoje Królestwo na ziemi, a gdzie są Twoi apostołowie - biskupi? Dlaczego biskupi nie pozwalają Tobie rządzić w sposób pokojowy w Polsce? Ty Panie Jezu - Królu nasz wybrałeś najbardziej posłuszny Tobie naród polski i Maryja Królowa Polski także wybrała naród Polski. Przecież obecni biskupi wiedzą co spotkało Żydów? Utracili wolność na prawie 2000 lat. To samo czeka Polskę. Biskupi w Polsce, bo nie polscy nie wierzą Tobie Bogu, to komu wierzą? Aha, wierzą Jezusowi Słudze, bo dali Ci stanowisko sługi, a sługa przecież nie ma głosu i taki  Bóg im odpowiada.........

  Pan Jezus:   

"Uważaj co powiem: Hlond i tylko Hlond winien jest tragediom wojennym i powojennym. 
Ja poszedłem do swojego apostoła, a nie do innowiercy ani nie do niewierzącego. I to on winien jest wybuchowi drugiej wojny światowej. A obecnie winni będą biskupi polscy wybuchowi III wojny światowej, gdyż przychodzę do "swoich" a swoi  nie chcą Mnie przyjąć. Oni bardzo dobrze wiedzą, że uratuję Polskę i Polska będzie wzorem dla innych  państw.
Jeżeli nie będę natychmiast KRÓLEM, to dopuszczę na Polskę tragedię III wojny światowej. Niestety biskupi też zginą i co powiedzą do Mnie podczas spotkania? Będą żałować, a Ja im powiem - "nie znam was, idźcie do swego pana lucyfera na wieczność". Kapłani i księża, którzy idą drogą papieża Franciszka - bazyliszka oraz jeśli są posłuszni episkopatowi w Polsce, a nie Bogu, to samo usłyszą podczas utraty życia ziemskiego.Jeszcze jestem Miłosierny, jeszcze czekam, ale ponieważ wasi wrogowie ze wschodu i z zachodu, i z południa - Izrael, tylko czekają odpowiedniego momentu, aby Polskę obwinić za wybuch wojny niepotrzebnej"​.    PAN BÓG JEST KRÓLEM CAŁEJ NASZEJ ZIEMI. BĘDĘ CIĘ SŁAWIŁ BOŻE MÓJ I KRÓLU.
                 JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ. KTO WIDZI MNIE, WIDZI I OJCA
JEŚLI MNIE KTO MIŁUJE, BĘDZIE ZACHOWYWAŁ MOJĄ NAUKĘ, A OJCIEC UMIŁUJE GO I DO NIEGO PRZYJDZIEMY..
    DAJĘ WAM PRZYKAZANIE NOWE, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM....
​                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
 Panie Jezu - bardzo prosimy podyktuj dla POLSKI - AKT INTRONIZACYJNY - wywyższenia Ciebie na KRÓLA POLSKI
​ ​
i Świata w taki sposób, aby biskupi zrozumieli, że tylko Jezus Chrystus Syn Boży KRÓL POLSKI I ŚWIATA jest naszą nadzieją na pokój w Polsce i na świecie. Tylko Ty  Panie Jezu zaprowadzisz pokój i zgodę między ludźmi, między narodami zmieniając serca ludzkie i ludzie będą sami dążyli do porozumienia między sobą pod patronatem Jezusa Chrystusa KRÓLA.
  Pan Jezus:
​                                          ​
" Według was AKT INTROLIZACYJNY  to znaczy wywyższenie człowieka ziemskiego na KRÓLA, czy to narodów, czy świata.
 
                                     
​  AKT  INTRONIZACYJNY
 
   OTO MY - BISKUPI W POLSCE ORAZ WSZYSCY TWOI KAPŁANI PRZEPRASZAMY CIEBIE BOGA 
 - JEZUSA CHRYSTUSA ZA BŁĘDY POPEŁNIONE PRZECIW TOBIE Z PYCHY I Z ​WIELU SPRAW​ NIEZROZUMIENIA.
​ ​PRZEPRASZAMY CIEBIE - ZARZĄDCO CAŁEGO ŚWIATA ZA POPEŁNIONE CZYNY NIEZGODNE Z TWOJĄ WOLĄ.
​ ​PROSIMY, A RACZEJ BŁAGAMY CIEBIE BOGA O ROZTOCZENIE NAD POLSKĄ OPIEKI ORAZ KRÓLOWANIE I ZUPEŁNIE ODDAJEMY TOBIE WŁADZĘ. DECYZJĘ PODEJMUJEMY WRAZ Z RZĄDEM KATOLICKIM POLSKIM. NASZ UMIŁOWANY KRÓLU POLSKI - JEZU CHRYSTE BŁAGAMY CIEBIE
​​
I KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ - MARYJĘ - MATKĘ TWOJĄ O OCHRONĘ NASZEGO PAŃSTWA  - POLSKI ORAZ  ZAMIANĘ NASZYCH SERC NA MIŁOSIERNE.
   BŁAGAMY CIĘ KRÓLU POLSKI - JEZU CHRYSTE O PRZEBACZENIE NASZYCH GRZECHÓW 
                I O MIŁOSIERNE POTRAKTOWANIE WSZYSTKICH POLAKÓW.
M O D L I T W A
     Panie Jezu Chryste - Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały,  Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.
Wysławiamy Ciebie, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię.
 Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś.
               Tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy na wieki wieczne. Amen.
               ============================= ===========================
 
POLSKI EPISKOPAT NIE CHCE NAŁOŻYĆ PANU JEZUSOWI KORONY KRÓLEWSKIEJ...
https://gloria.tv/article/hfSj K2D4EuaY1DmkrCgm9Xfie

„TRZEBA, ABY CHRYSTUS KRÓLOWAŁ”
Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji
Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Kraków-Łagiewniki, 17-19 XI 2017
PIĄTEK, 17 XI 2017

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia)
prowadzą Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
23.00 – EUCHARYSTIA - przew. bp Damian Muskus, delegat KEP ds. Wspólnot dla Intronizacji NSPJ

SOBOTA, 18 XI 2017

„Dziś i jutro dzieła intronizacji”: Ogólnopolskie spotkanie czcicieli Chrystusa Króla

(Aula Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia)


9.00 – Otwarcie – prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, bp dr hab. Andrzej CZAJA, prof. UO
9.15 – Ogłoszenie wyników konkursu: „Jezus Chrystus – naszym Królem”

SESJA FORMACYJNA

9.30 – Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL)
10.00 – Afirmacja Chrystusa Króla w Eucharystii i Kościele – bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI
(PWT Wrocław)
10.30 – Przerwa

SESJA PROGRAMOWA

11.00 – Społeczne aspekty królowania Chrystusa – ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI
(UPJPII, Sekcja w Tarnowie)
11.45 – Formacja czcicieli Chrystusa Króla — bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl),
delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
12.30 – Dyskusja
13.00 – Przerwa na obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Miłosierdzia Bożego) – przew. bp Stanisław JAMROZEK
16.30 – DYSKUSJA PANELOWA – Obrona prawa Bożego a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Moderator: abp. prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA
Uczestnicy: dr hab. Marek DOBROWOLSKI (KUL), dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL),
adwokat Jerzy KWAŚNIEWSKI (Instytut Ordo Iuris),
dr hab. Aleksander STĘPKOWSKI, prof. UW

18.00 – Głosy w dyskusji
18.30 – Czas na kolację
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia)
prowadzi Stowarzyszenie „Róża”
20.00 – Zakończenie

NIEDZIELA, 19 XI 2017

10.00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego (Sanktuarium Św. Jana Pawła II)
10.30 – Droga krzyżowa i przejście do Bazyliki Miłosierdzia Bożego
12.00 – Anioł Pański i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
EUCHARYSTIA – przew. abp Marek JĘDRASZEWSKI (Bazylika Miłosierdzia Bożego)

_____________________________________________________________Trują Was! Informujcie z ambony!


 
Trucizna dla Was i dla Waszych Wiernych! 
 
 
  

_____________________________________________________________ 
Jak czczą 300-lecie masonerii – w Kościele
 
https://gloria.tv/article/X1jFutmDZBtE2w9r1AfrzjoMP
_________________
 
Ks. Jacek Bałemba, Kazanie na Narodowe Święto Niepodległości
 
https://gloria.tv/article/1aW6FRaAZtkb1BNhzrfvvUwNA
____________________
 
 
Bitwa o Chrystusa Króla trwa dalej..., "My Chcemy Boga" - Marsz Narodowy w Warszawie, 11-11-2017
 
https://www.youtube.com/watch?v=8rpIdUF4K18

_____________________________________________________________


W dniach 13 -15 listopada 2017 roku w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie odbędą się rekolekcje, prowadzone przez o. Johna Bashoborę. 

Wstęp wolny.

Plan na trzy dni:
9.30 - uwielbienie
10.00 - konferencja
11.30 - przygotowanie do Eucharystii
12.00 - Eucharystia
- po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie
 
 
http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/6574/9-30-rekolekcje-z-o-johnem-bashobora-dzien-i
------------------

_____________________________________________________________

Rekolekcje dla kobiet i mężczyzn w sepracjach oraz dla całych małżeństw ale z problemami małżeńskimi

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Szczęść Boże

Proszę o przesłanie gdzie się da, poniższej informacji o "Rekolekcje dla kobiet i mężczyzn w separacjach oraz dla całych  małżeństw ale  z problemami małżeńskimi"
Rekolekcje w następny weekend: 17-19.11.2017( piątek  godz 18- niedziela kończy się obiadem ok g 14) z noclegiem i wyżywieniem.
 
Konkretne wskazówki jak z Bogiem posklejać rozerwane małżeństwo w Ożarowie pod Warszawą..
Info szczegółowe na poniższej stronie, są jeszcze miejsca. Kameralne rekolekcje z dziećmi (podczas konferencji będzie opieka na miejscu).

" Nie czekaj jak będzie za póżno REAGUJ TERAZ"


http://www.ozarow.cpps.pl/15-20-08-2017-r-rekolekcje-rodzin-wraz-dziecmi-mlodzieza.html

 
 pozdrawiam
Beata w imieniu organizatorów


RODZICE, jeżeli nie przepędzicie tych degeneratów (seks-edukatorów) ze
szkół, to Wasze dzieci będą takie jak oni!!!
Jaki jest cel wczesnej seksualizacji DZIECI? - Krzysztof Karoń   (fragment)
https://youtu.be/3ZUDh513KvQ?t=4484 
Czego mają uczyć nasze dzieci tzw. seks-edukatorzy - czyli standardy
edukacji seksualnej w Europie:_____________________________________________________________

Znalezione obrazy dla zapytania Św. Stanisława Biskupa i Męczennika!!!

Niedziela i Poniedziałek -Modlitwy do Św. Stanisława Biskupa i Męczennika!!!

 

PIERWSZY DZIEŃ
Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski jest jej chlubą i ozdobą. Wiele przesławnych jego czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski. W pamięci pokoleń na zawsze pozostaje imię świętego Stanisława, sławnego opiekuna i orędownika. Stał się on obrońcą Polski i Polaków, który nazwali go „Ojcem Ojczyzny”.

W. Pan Bóg ustanowił Stanisława biskupem,
O. Aby kierował lud Boży na drogę pokoju.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa
Święty Stanisławie, nieustraszony pasterzu dusz powierzonych twojej pieczy, któryś w obronie swojej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy cię pokornie, przez zasługi twe u Boga, abyśmy zawsze byli gorliwymi naśladowcami twoich cnót. Amen.

DRUGI DZIEŃ
„Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrzność, pozostawił nam doskonały przykład chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o powierzoną sobie owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż do ostatniego dnia życia.
Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii. Nie cofnął się nawet wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew króla Bolesława, ponieważ wypominał mu jego zgubne postępowanie. Ten bezbożny tyran mógł się srożyć na biskupie, mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak złamać jego ducha” (Pius XII).

W. Z łaski Chrystusa stał się znakiem jedności.
O. I opiekunem Ojczyzny.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa
Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami prześladowców sławny biskup Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny owoc swojej prośby. Amen.
_____________________________________________________________


Aborcjonistka będzie przemawiać podczas watykańskiej konferencji na temat zmian klimatycznych i kontroli urodzeń

                                

Chilijska socjalistka a zarazem prezydent tego kraju, która pomagała w zalegalizowaniu aborcji a teraz naciska na legalizację „małżeństw” jednopłciowych, wygłosi przemówienie na konferencji poświęconej zmianom klimatycznym i kontroli populacji, jaka ma się odbyć w listopadzie w Watykanie. 

Prezydent Michelle Bachelet, która wprowadziła w Chile proaborcyjne prawo uznane przez tamtejszy Sąd Najwyższy za konstytucyjne, będzie przemawiała na forum Pontyfikalnej Akademii Nauk podczas konferencji „Zdrowie ludzkie, zdrowie planety i nasza odpowiedzialność: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zdrowie” Przemówienie Bachelet będzie zatytułowane „Globalne przywództwo, sesja I: wezwanie do działania”. Obok Bachelet przemawiać będą: aktywista na rzecz rządu światowego oraz wprowadzania ideologii zmian klimatycznych John Schellnhuber, zwolennicy ograniczenia populacji ludzkiej Partha Dasgupta i Peter Raven, proaborcyjny aktywista Jeffrey Sachs z Uniwersytetu Columbia oraz trzech proaborcyjnych amerykańskich polityków, Scott Peters, Demokrata z Kalifornii; senator Kevin de León, przewodniczący senatu stanowego Kalifornii oraz gubernator tego stanu Jerry Brown – wszyscy trzej otwarcie wspierają zbrodniczą organizację Planned Parenthood, największego giganta aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych. Podczas konferencji przemawiał będzie również abp. Marcelo Sanchez Sorondo, stojący na czele Pontyfikalnej Akademii Nauk. Będzie to już druga w tym roku konferencja poświęcona kontroli urodzeń gromadząca prelegentów spośród przeciwników nauczania Kościoła katolickiego w sprawie życia.

http://prawy.pl/56386-aborcjonistka-bedzie-przemawiac-podczas-watykanskiej-konferencji-na-temat-zmian-klimatycznych-i-kontroli-urodzen/

Prorok Szatana coraz bardziej umacnia swoją armię - 

Michelle Bachelet pro aborcjonistka, pro - LGBT
                        Prezydent Chile
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=gwt-EroT7Wk


_____________________________________________________________


Ks. Natanek - Bóg zgładzi kapłanów, którzy "zrodzili" świeckich szafarzy

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XpLoZwYRHRs


​A ŚWIECCY BĘDĄ MIELI OBCIĘTE RĘCE DO ŁOKCI I NIE BĘDĄ MOGLI SIĘ MODLIĆ NA RÓŻAŃCU, BO W CZYŚĆCU PRZEDE WSZYSTKIM JEST MODLITWA.​
 
mk.
 

Ks. Natanek. Orędzie Pana Jezusa o szafarzach Komunii Świętej

 

Piękne słowa dla szafarzy świeckich

 

Dramat szafarza komunii świętej Maria Simma 

 

Ks. Natanek. Szafarz w trumnie z czarną ręką

 
 

Brak dusz ofiarnych przyspieszy Apokalipsę !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=63HUu1zrnyI


 

Chcesz być w Niebie ? MUSISZ być świętym !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=scZrRrlxu2k


  

Ks. prof. Guz - Jezuici przejęli sprotestantyzowaną teologię !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l09Jg2aZw_E_____________________________________________________________

Kazanie Pana Jezusa
​-​
 bardzo mocne
​- ​
Maria Waltorta
​- ​
Koniec Czasów

76. WIELKA HEREZJA

Napisane 17 stycznia 1944.

 

Mówi Jezus:
Jedna wiara jest prawdziwa. Moja. Taka jaką wam dałem. To ​ ​ kamie​ń​ szlachetny, boski, jego światłem jest życie. Tej wiary nie
​ ​ wystarczy wspominać tylko z nazwy, traktując ją jak kawałek marmuru położony przypadkiem w pokoju, lecz trzeba się z nią stopić  
​    ​ i uczynić ją częścią was Czy noszone przez was ubranie stanowi dla was życie? Czy się staje ciałem i krwią? Nie.
​ ​  To odzież, pożyteczna  ale gdy ją usuwacie, aby włożyć na​ ​  siebie, co innego, nie usuwacie niczego z waszego wnętrza. Natomiast spożywany przez was pokarm staje
​ ​  się waszą krwią i waszym ciałem i nie możecie go już z siebie wyjąć. To wasza część istotna, bo bez krwi
​      ​ i bez ciała nie moglibyście żyć, a bez pożywienia nie mielibyście  ciała ani krwi. Tak samo jest z Wiarą. Nie powinna ona być czymś, czym się otaczacie w jakichś chwilach, jak welonem, aby uchodzić za piękniejszych i zwodzić braci. Ona musi być wewnętrzną częścią was, nieodłączną od was i żywotną. Wiara
​ ​  nie jest tylko nadzieją na to, w co się wierzy, lecz rzeczywistością życia: tego życia które zaczyna się tu, w tej ułudzie życia ludzkiego, a dopełnia się po tamtej stronie,w
​ ​  czekającym was życiu wiecznym​.​ Dziś pojawia się wielka herezja, świętokradztwo najwyższej herezji Syn szatana
​ ​  (Hitler )ogłasza nową wiarę To jeden z jego synów. Mógłbym powiedzieć, że jest on jednym z największych *jego synów+: nie większy od tego z przeszłości, którym jest Judasz, ani nie większy od przyszłego, którym będzie Antychryst. To jeden z tych którzy żyją dziś, jako kara dla człowieka.
 Człowiek, bowiem uwielbiał człowieka zamiast Boga i zadawał sobie śmierć przez człowieka, Ja natomiast, Bóg, dałem
​ ​ człowiekowi Życie przez moją śmierć. Rozmyślajcie nad tą różnicą.
​ ​ [Ta nowa wiara]
​ ​ jest tragiczną  świętokradzką i przeklętą parodią mojej Wiary. Ogłasza się nową
 ​ ​E ​wangelię, ustanawia się nowy kościół, buduje się nowy ołt​arz, wznosi się nowy krzyż, sprawuje się nową ofiarę. Ewangelia, k
o​ ściół, ołtarz, krzyż, ofiara człowieka.
 
​​
Przypis Marii Valtorty
Takie oto obietnice uczynił Hitler swym poddanym w 'przemówieniu' wygłoszonym przed około 8 dniami, 10 lub 11 tego miesiąca Było w nim między innymi powiedziane i to: kapłani nie są potrzebni ani
​ ​ Bogu, ani duszom, ponieważ są zainteresowani tylko pieniędzmi itd... starają się
​ ​ tylko wynieść   korzyści ze swego zawodu itd... Kiedy się zako
​ń​ czy wojna, oczywiście zwycięstwem Niemiec, nowy, prawdziwy kult będzie wprowadzony, nowe prawdziwe świątynie będą otwarte i tam wierzący nowej wiary będą chodzić, aby dokonać ofiary, przez którą chleb zostanie dany ludowi niemieckiemu i także krew.
​ ​  Tymczasem jedna jest Ewangelia:
​  M​ oja. Jeden jest Kościół:
​M​ ój, rzymsko
​-​ katolicki Jeden jest Ołtarz: ten uświęcony olejem, wodą i winem, zbudowany na kościach męczennika i świętego Boga.
​ ​  Jeden jest Krzyż: mój ten, na którym wisi Ciało Syna
​ ​  Bożego, Jezusa Chrystusa; drewniany, który Ja dźwigałem z nieskończoną miłością i z wielkim trudem, aż na sam szczyt
​ ​  Drogi Krzyżowej. Nie ma innych krzyży Mogą
​ ​  istnieć inne znaki, hieroglify, podobne do tych, które wyrzeźbiono w grobowcach Faraonów albo na kamiennych słupach Azteków.
 
Są to jednak tylko znaki człowieka lub szatana, ale nie krzyże, nie symbole całego poematu miłości, odkupienia zwycięstwa nad wszystkimi siłami Zła.
Od Mojżesza do obecnego czasu i od teraz aż do chwili Sądu jeden tylko będzie krzyż: podobny do mojego, do tego, na którym podwyższono niegdyś "węża"; krzyż-symbol życia wiecznego, który Ja dźwigałem i który będę niósł, kiedy się wam ukażę, jako Sędzia i Król. Wtedy osądzę wszystkich: zarówno was, moi błogosławieni, którzy wierzycie w mój znak i w moje Imię, jak i was, przeklęci parodyści i
​ś​ więtokradcy, którzy obaliliście w świątyniach, w post
​a​ wach i w sumieniach mój Znak i moje Imię, zastępując je waszym szatańskim symbolem i waszym szatańskim imieniem.
​ ​ Jedna jest tylko Ofiara-
​ ​  ta, która uobecnia mistycznie Ofiarę moją, a pod postaciami chleba i wina daje wam moje Ciało i moja Krew, poświęconą na ofiarę dla was. Nie ma innego ciała i innej krwi, która by mogła zastąpić tę Wielką Ofiarę.
 
Krew i ciało, które wy poświęcacie na ofiarę, niczego nie celebrują, niczego nie zastępują, niczemu nie służą, a w żadnym wypadku ofierze. Wy bowiem jesteście zdziczałymi ofiarnikami wobec tych, którzy wam podlegają i którymi
​ ​ rozporządzacie. Zamieniliście
​ ​ bowiem ich w galerników, skazanych na wiosłowanie,
​ ​ naznaczonych waszym znakiem jak zwierzęta na rzeź. Uczyniliście ich nawet niezdatnymi do myślenia. Człowiek miał panow
​a​ ć nad dzikimi zwierzętami, wy zaś przywłaszczyliście sobie to panowanie w odniesieniu do człowieka. Z bytów
​ ​ inteligentnych zrobiliście jakby ogromne stado dzikich zwierząt, nad którymi potrząsacie batem i którym grozicie "śmiercią", jeżeli tylko ośmielą się osądzić was w swoim wnętrzu.
 
Moja*ofiara+ zapewnia wam łaski i błogosławieństwa, wasza natomiast niesie potępienie i wieczne przekleństwa.
Czuję i widzę jęki i męki uciśnionych, których dusze i umysły zabijacie bardziej niż ciało. Ani jeden z waszych poddanych nie jest zachowany od waszego noża, który ich pozbawia wolności, pokoju, jasności, wiary, doprowadza do zamroczenia moralnego, przeraża, czyni desperatami i buntownikami. Odczuwam i widzę jęki mordowanych i krew, która moczy "wasz ołtarz. Biedna krew, wobec której mam nieskoń​czoneM
​ ​ iłosierdzie i której przebaczam nawet winę, gdyż człowiek już sam siebie nią ukarał i Bóg nie sroży się tam, gdzie już dokonała się pokuta.
 
 
Przysięgam jednak wam, że z tej krwi i z tych jęków uczynię dla was udrękę wieczną. Będziecie jeść, będziecie pić, będziecie wymiotować krew, będziecie się w niej topić, będziecie mieć duszę nabrzmiałą do szaleństwa od tych charczeń i jęków.
Opętają was miliony makabrycznych twarzy, które będą wam ogłaszać miliony waszych zbrodni i będą was przeklinał. To znajdziecie tam, gdzie czeka na was wasz ojciec  król kłamstwa i okrucieństwa Gdzież jest pośród was arcykapłan, duchowny
dla dokonania obrzędu? Katami jesteście, nie-duchownymi. Wasz ołtarz nie jest ołtarzem, lecz szubienicą. Wasza ofiara nie jest ofiarą, lecz przekleństwem. Wiara
​wasza nie jest wiarą, lecz świętokradztwem.
 
Zstąpcie *z waszych piedestałów+przeklęci, zanim was uderzę piorunami okropnej śmierci. Umrzyjcie chociaż tak jak
dzikie zwierzęta, które wycofują się do jamy, aby tam umrzeć, nasycone łupem. Nie czekajcie na waszym piedestale piekielnych bogów, aż dam wam pokutę-nie dla ducha, lecz dla waszego ciała dzikich zwierząt-i aż wam zadam śmierć wobec szyderstwa tłumów i w torturach, jakie one cierpią obecnie Jest granica. Tu ją wspominam.

Nie ma litości dla tego, kto małpuje Boga i

​ ​
upodabnia się do Lucyfera. Wy, ludzie, umiejcie być silni dzięki Prawdzie i Sprawiedliwości. Wszystkie ludzkie filozofie i ludzkie nauki są skażone odpadami, ate dzisiejsze są nasycone trucizną Z jadowitymi wężami nie ma żartów. Przychodzi
​ ​
 godzina, w której wąż nie jest już zaklęty i atakuje was zgubnym ukąszeniem. Nie dajcie się otruć. Pozostań
cie połączeni ze Mną. We Mnie jest sprawiedliwość
, pokój i miłoć.
. Nie szukajcie innych nauk. Żyjcie Ewangelią. Dzięki temu będziecie szczęśliwi.

 

Żyjcie Mną, we Mnie. Nie będziecie znad wielkich radości cielesnych. Ja ich nie daję, ale udzielam radości prawdziwych: zadowolenia duchowego. Nie jest to zadowolenie cielesne, lecz radości uczciwe, błogosławione, święte, na które Ja zezwalam i które Ja zatwierdzam. W tych radościach i Ja miałem udział. *Tę radość przynosi] rodzina, dzieci, uczciwy dobrobyt, ojczyzna dostatnia i spokojna, zgoda
​ ​ między bratmi i narodami. To nazywam świętym i to błogosławię. Wraz z tym wszystkim będziecie mieć i zdrowie, gdyż życie rodzinne, kiedy się toczy uczciwie,
 daje zdrowie ciału. Będziecie też pogodni, gdyż handel czy inny zawód, uczciwie wykonywane, przynoszą spokój sumienia. Pokój i pomyślnośd będzie w ojczyźnie i w waszej okolicy, gdyż
-żyjąc w zgodzie ze współziomkami i z sąsiednimi ludami-
unikniecie konfliktów i wojen.

W waszej krwi fermentuje trucizna szatana Ja to wiem, moje biedne dzieci. Dałem wam jednak Siebie, jako odtrutkę. Pouczyłem was, że macie wyryć na sobie mój

Znak, który zwycięża szatana. Dokonajcie wraz ze mną obrzezania waszego ducha.

To jest obrzezanie o wiele większe i doskonalsze *niż cielesne+! Ono usunie z waszej cielesności te komórki, w których gnieżdżą się zarodki śmierci, i wszczepi w was Życie, którym Ja jestem. Ono zdejmie z was szatę zwierzęcości i odzieje was Chrystusem. Ono was pogrzebie

​ ​
-
​ ​
 jako synów winnego Adama i jako obciążonych
​ ​
grzechem pierworodnym oraz grzechami własnymi-
​ ​
w Chrzcie i w Wyznaniu Chrystusa i sprawi, że się ponownie
​ ​
narodzicie, jako synowie Najwyższego.


Nie odłączajcie się ode Mnie.

O! To pewne, że was zaniosę do Nieba, jeśli pozostaniecie częścią Mnie. Chociaż nie jesteście całkiem "niebem" i zawsze jest w was trochę z błota ziemi, to jednak Ja wam obiecuję, że wam nie zabraknie błogosławieostwa Ojca nawet na tym waszym błocie. Ojciec może wprawdzie błogosławić tylko swojego Syna, ale moja Moc was osłoni, jeśli pozostaniecie we

​ ​
Mnie i jeśli ze Mną będziecie prosić, mówiąc: "Ojcze nasz", tak jak Ja was nauczyłem. Ojciec da wam i Królestwo Niebieskie, jak prosicie w pierwszej części [tej modlitwy], i chleb powszedni, i udzieli wam przebaczenia win, jak prosicie w drugiej części. Jeśli będziecie trwać we Mnie, jak dzieci w łonie matki, Ojciec nasz nie będzie mógł zobacz
​y​
ć  innej szaty niż tę, która was okrywa, *to znaczy+ Mnie,
​ ​
waszego Zbawiciela, Rodzącego was do Nieba i swojego Syna. Syn zaś jest całej Jego łaskawości. Dla Niego uczynił wszystko, ze względu obiektem na Niego jest też
​ ​
przebaczenie i chwała. Dla sprawienia radości swemu Synowi sprawi, że spadnie deszcz Jego łask. Syn bowiem pragnie, abyście uzyskali przebaczenie i chwałę Moją śmiercią unicestwiłem śmierć waszą. Wasze winy zniweczyłem moją Krwią.
Z wyprzedzeniem ocaliłem was, wszystkiemu uniemożliwiłem szkodzenie wam w przyszłym życiu, przybijając gwoździem do mojego krzyża wasze zło, od Adama do
​ ​
każdego z was. Mogę powiedzieć, że zniszczyłem wszelką truciznę tego świata kiedy ssałem gąbkę nasączoną żółcią i octem na Golgocie. Dałem wam Dobro za to
​ ​
Zło, umierając bowiem przefiltrowałem tę śmiertelną mieszaninę i zamieniłem ją w wodę Życia, wypływającą
z mojej rozdartej piersi.

 

Trwajcie we Mnie z czystością i mocą. Nie bądźcie zakłamani, lecz szczerzy w Wierze. To nie praktyki zewnętrzne stanowią wiarę i miłość. Także świętokradcy
​ ​ posługują się nimi, aby was oszukać i zdobyć ludzką chwałę. 
Wy nie możecie tak postępować.
Przypomnijcie sobie, że Ja was zrodziłem do Życia w Łasce, dla której byliście umarli, i w ten sposób wraz z Sobą wskrzesiłem was do Życia wiecznego.
​ ​ Dążcie więc do tego miejsca Życia. Aby do niego wejść szukajcie wszystkiego, co stanowi pieniądz *duchowy+, czyli tego, co należy do ducha: Wiary, Nadziei, Miłości,
​ ​ innych Cnót, które czynią z człowieka syna Boga. 
Szukajcie Wiedzy, która nie zwodzi-
​ ​ zawartej w mojej nauce. Ona bowiem uzdalnia
​ ​ was do postępowania w taki sposób, aby Niebo do was należało. 
Szukajcie Chwały ale nie tej śmiesznej i nierzadko grzesznej: chwały ziemskiej, którą Ja często potępiam, a zawsze
​ ​ określam, jako chwałę nieprawdziwą. Wypełniajcie jedynie
​ ​ misję, którą Bóg wam zleca, abyście z niej uczynili środek do osiągnięcia Chwały niebieskiej. Prawdziwą chwałę otrzymuje się dzięki całkowitemu odwróceniu się od 
tego, co stanowi wartość dla świata. Świat
​ ​ mówi: "Cieszcie się, gromadźcie, bądźcie dumni, potężni, bezduszni, okazujcie nienawiść, aby tryumfować, okłamujcie, aby zwyciężyć, bądźcie okrutni, aby władać". Ja natomiast mówię wam: "Bądźcie
​ ​ umiarkowani, wstrzemięźliwi, nie pragnijcie ciała, złota, władzy, bądźcie szczerzy,
​ ​ uczciwi, pokorni, kochający, miejcie cierpliwość, łagodność, litość. Przebaczajcieobrażającemu was; kochajcie tego, kto was nienawidzi pomagajcie temu, kto jest mniej szczęśliwy od was. Kochajcie, kochajcie, kochajcie". 
Zaprawdę mówię wam, że nie tylko czyn miłości, ale nawet najmniejsze westchnienie współczucia wobec cierpiącego nie przejdzie bez nagrody nieskończonej nagrody w Niebie.
Wielka nagroda zrozumiała jedynie dla tego, kto ją przeżywa
​ ​ -
​ ​ jest już na ziemi. To nagroda pokoju Chrystusowego dla wszystkich moich dobrych, jasność Słowa dla "najlepszych", do których przychodzę, aby zaznać pociechy.
​ ​ I wy Mnie kochajcie, moje drogie dzieci, które kocham miłością o wiele
​ ​większą od całej nienawiści krążącej jak piekielny płyn po
​ ​ Ziemi. Cokolwiek czynicie lub mówicie, róbcie to w imię waszego Jezusa, oddając
​   ​ w ten sposób przez Niego
​ ​ chwałę Bogu, waszemu Ojcu, a łaska Pana pozostanie na was na ziemi jak kolczuga i jako pewna aureola dla Nieba
​.​

 

                                                                            k.m.

_____________________________________________________________

!!! żyjemy w przededniu transformacji świata
 - https://gloria.tv/video/SoovWu4iD11R2HCsGqVHwVW9R

aktualności z masonerii 
- http://www.pch24.pl/wrog-w-masce--wolnomularze-i-walka-o-rzad-dusz,56131,i.html

gdzie jest Bóg - oraz po co jest Bóg - ks Murziński 
- https://gloria.tv/video/CEJWJ4AMt3hA6SxmB9SufVbcM
oraz
http://www.salvetv.pl/multimedia/z-zycia-diecezji-warszawsko-praskiej/6556/abp-h-hoser-sac-gdzie-jest-bog-jezeli-ma-miejsce-takie-okrucienstwo-homilia-3-xi-2017-r

tu jest Polska i Chrystus Król - nie chcemy islamu
 - https://gloria.tv/video/Yi1JGCqkHcdB67pMqKT81NxVT

Uwaga - KOŚCIÓŁ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
- http://www.pch24.pl/kosciol-w-niebezpieczenstwie--najnowsze-wydanie-magazynu-polonia-christiana-juz-dostepne,56066,tv.html

Ojczyzna - pieśń ks. Ceberka
 - https://gloria.tv/video/2piEPuLi423Y2jrPuig6SbJPE
oraz składanka innych pieśni 
- https://www.youtube.com/watch?v=B7NsPM_t8NE
magiczny program Alpha - NIE DLA KATOLIKÓW
 - http://www.pch24.pl/kardynal-burke-o-kursie-alpha--nie-ma-podstaw-do-nauczania-wiary-katolickiej-w-ten-sposob,55534,i.html

nieskuteczne szczepionki 
- https://gloria.tv/article/y2wMg6F4Jebw4sRVRjqnkGTbX
_____________________________________________________________


Módlmy się za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Wezwania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Święty Stanisławie
    Kapłanie Jezusa Chrystusa - módl się za nami!
    Pasterzu owczarni Chrystusowej,
    Biskupie, mieczem królewskim zabity,
    Męczenniku przy ołtarzu Pańskim dla nieba narodzony,
    
    Apostole ludu wiernego,
    Światło Kościoła Bożego,
    Znaku Bożej Opatrzności na polskiej ziemi,
    Patronie całej Ojczyzny,
    Ozdobo Narodu Polskiego,
    Obrońco jedności narodowej Polaków,
    Obrońco świętego depozytu wiary,
    Obrońco zasad moralności chrześcijańskiej,
    Obrońco nienaruszalnych praw ludzkich,
    Obrońco małżeństwa i rodziny,
    Obrońco godności kobiety,
    Orędowniku we wszystkich potrzebach,
    Wzorze ewangelicznej doskonałości,
    Dobroczyńco i opiekunie ubogich,
    Kaznodziejo prawdy,
    Pogromco nieprawości,
    Do Eliasza w żarliwości podobny,
    Wierny naśladowco Jana Chrzciciela,
    Mową i dziełami przed Bogiem wielki,
    Cnót nauczycielu,
    Dający światło wiary wątpiącym,
    Umacniający nadzieję zmartwychwstania,
    Cudownie wskrzeszający umarłych,
    Słynący łaskami na cały świat chrześcijański.

Módlmy się: Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

​DOKUMENT PAPIEŻA PIUSA X​

 

https://www.youtube.com/watch?v=PG-abMb4Ci4&feature=youtu.be


_____________________________________________________________


Biskup Andres Laun: aborcja jest zbrodnią, którą należy karać. Polska może dać dobry przykład

                       
„Dzieci można dziś zabijać niemal do momentu ich urodzenia, przynajmniej wówczas, jeżeli lekarze przewidują ich upośledzenie. Tej zbrodni nie możemy dłużej akceptować. Na szczęście niektórzy idą już w dobrą stronę, jak Polska” – pisze austriacki biskup Andreas Laun. 
Mordowanie dzieci nienarodzonych jest ogólnoświatową plagą.  Dotyczy to także krajów niemieckojęzycznych. Co roku w Niemczech zabija się około 100, w Austrii 30, w Szwajcarii 10 tysięcy dzieci nienarodzonych. Liczby te wprawdzie rokrocznie spadają, zwłaszcza w Niemczech, ale wątpliwa w tym zasługa lepszej ochrony życia – chodzi raczej o coraz większe rozpowszechnienie środków wczesnoporonnych (a zatem de facto liczba aborcji wzrasta, nie spada!). Nad tym problemem – a także nad innymi formami przemocy wobec dzieci - pochylił się znany także w Polsce austriacki biskup Andreas Laun. Proceder mordowania dzieci nienarodzonych nazywając w artykule opublikowanym na portalu Kath.net wprost „zarazą”.

Biskup przytacza na koniec przykład Polski. „Byłoby błędem mówić, że wszystko idzie ku złemu. Na szczęście słyszymy, że niektóre państwa zaczynają zmieniać swoje prawa aborcyjne w duchu sprawiedliwości. Trzeba wymienić tu Polskę, Węgry, Wenezuelę i niektóre kraje afrykańskie, które dodatkowo opierają się naciskowi bogatych państw grożących im zakręceniem kurka z pieniędzmi na rozwój” – wskazuje.

Jak przypomina, wielu ludzi poświęca się też dziś na rzecz dzieci, idąc nawet za przykładem Janusza Korczaka, który dla dzieci oddał swoje życie. By pokonać wszystkie wymienione wcześniej zagrożenia, pisze biskup, trzeba nie tylko wykonać ogromną pracę polityczną, pedagogiczną i wychowawczą. Trzeba także „na nowo odkryć wiedzę o tym, że dzieci nie są niczyją własnością, ani państwa, ani nawet rodziców” – ale że zostały stworzone przez Boga w wolności, by być kochane i kochać.

więcej:  http://www.pch24.pl/biskup-andres-laun--aborcja-jest-zbrodnia--ktora-nalezy-karac--polska-moze-dac-dobry-przyklad,56081,i.html

 


_____________________________________________________________

 ŻYDZI - POLACY NIE WTRĄCAJĄ SIĘ DO WAS, WIĘC ODCZEPCIE SIĘ OD POLSKI.  JUŻ  NAS ZNIEWALACIE ?
mk

Izraelski MSZ krytykuje Marsz Niepodległości. Domaga się reakcji polskich władz 

11 listopada w Warszawie
 
 
Izraelska dyplomacja nazwała "niebezpiecznym" sobotni Marsz Niepodległości. Zdaniem rzecznika MSZ Emmanuela Nahshona, pochód zorganizowały "elementy ekstremistyczne i rasistowskie". 

– Jesteśmy pewni, że władze Polski podejmą działania wobec organizatorów marszu. Historia uczy nas, że ze zjawiskiem nienawiści rasowej trzeba obchodzić się szybko i zdecydowanie – powiedział Nahshon, cytowany przez włoską agencję prasową Ansa.

Na temat Marszu Niepodległości rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wypowiedział się także na Twitterze. "Dla każdego, kto łudzi się, że nienawiść wobec muzułmanów ochroni Żydów – dziesiątki tysięcy nacjonalistów przemaszerowały w Warszawie z hasłami 'biała Europa bez Żydów i muzułmanów'" – napisał.

https://dorzeczy.pl/swiat/47012/Izraelski-MSZ-krytykuje-Marsz-Niepodleglosci-Domaga-sie-reakcji-polskich-wladz.html

_____________________________________________________________


Rabin Nir Ben Artzi (izraelski kabalista): „Żydzi radujcie się! Bardzo szybko Moshiach (Antychryst) ujawni się wszystkim!„
https://gloria.tv/article/8nkyWaiyCRcT2jzY7uNaSHYxC
_____________
 
Marsz Niepodległości 2017 Rycerze Chrystusa Króla 11.11.2017
 
https://gloria.tv/video/ZRL7AA1q4s7w2cFwxh8RUVrT9
 
__________________
 
Z kim zawrze przymierze Antychryst ?!
 
https://gloria.tv/video/21oEXxLirH8Q4y6qBD4xsqZvH

_____________________________________________________________


I NADAL NAS OKŁAMUJĄ "UCZENI W PIŚMIE"- WATYKAN I EPISKOPAT W POSLCE, A MOŻE I NA  CAŁYM ŚWIECIE.​

Premiera najnowszego filmu Grzegorza Brauna

Szokująca prawda o Lutrze już na ekranach! Setki lat nas okłamywano     

          http://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/produkt,protestantyzm-potepiony-przez-papiezy,453.html   
 
Najnowszy film Grzegorza Brauna, powstały przy udziale wielu prywatnych darczyńców oraz Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi, nosi znamiona i potencjał dużego skandalu. Tak właśnie jawi się dzisiaj, w kontekście utrwalanej przez stulecia pozytywnej propagandy luteranizmu, każde wydobycie na dzienne światło jego źródeł i rzeczywistego oblicza.

Jedno z kluczowych pytań, które stanęły u genezy filmu, to kwestia: co właściwie świętują tak hucznie wysocy hierarchowie katoliccy ramię w ramię ze swymi luterańskimi czy kalwińskimi odpowiednikami? Dzisiaj poczta watykańska wydaje znaczek, na którym Luter i jego wpływowy stronnik Melanchton zastępują pod Krzyżem Zbawiciela Matkę Bożą oraz wiernego ucznia Chrystusowego, świętego Jana. Z kolei Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan podpisuje się pod wyrazami „głębokiej wdzięczności za duchowe i teologiczne dary reformacji”. W Niemczech oraz innych krajach Zachodu coraz trudniej odróżnić katolików od protestantów. Ze Stolicy Apostolskiej dochodzą zaś, najpierw nieoficjalnie, a później już całkiem donośnie, prognozy wcielania w życie kolejnych postulatów, które jeszcze niedawno zgodnie uznawane były za innowiercze.

W jubileuszowym obrazie, którego ideę sam Autor streścił w haśle: „Sto minut prawdy na pięćsetlecie zakłamania”, swoim dobrym zwyczajem Grzegorz Braun sięgnął do źródeł, przyczyn i mechanizmów. Z pomocą teologów, historyków, filozofów zeskrobał ozdobny ornament, którym armia propagandystów pokryła oblicze patrona bluźnierców i odstępców od prawdziwej wiary.

więcej: http://www.pch24.pl/szokujaca-prawda-o-lutrze-juz-na-ekranach--setki-lat-nas-oklamywano,56089,i.html

Grzegorz Braun zaprasza czytelników PCh24.pl na swój film o Lutrze!

Grzegorz Braun zaprasza czytelników portalu PCh24.pl – tego, jak powiedział reżyser i publicysta, „nośnika informacji w oceanie dezinformacji” – na film „Luter i rewolucja protestancka”. Dokument mógł powstać dzięki wsparciu produkcji przez Instytut im. Ks. Piotra Skargi. Patronat medialny nad filmem objął portal PCh24.pl oraz magazyn „Polonia Christiana”.
 
 

M. Luther: "Reformacji nauczył mnie szatan". Protestanckie zniszczenie Mszy Św. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=2moOFHl_JPM


_____________________________________________________________


​   DRODZY BISKUPI I KARDYNAŁOWIE A NADE WSZYSTKO PAPIEŻU FRANCISZKU - NA CO CZEKACIE? CZY AŻ BĘDZIE NAS CORAZ MNIEJ I WTEDY SIĘ OCKNIECIE, ŻE PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS CZEKA? I CO NAM Z TEGO ŻE  BĘDZIECIE W PIEKLE ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU JAK NAS I WAS NIE BĘDZIE?
    WRÓG NIE CZEKA, TYLKO REALIZUJE NATYCHMIAST SWOJE ZŁOWIESZCZE PLANY ZNISZCZENIA LUDZKOŚCI,   A SPOSOBÓW WYMYŚLILI BARDZO DUŻO - SZCZEPIONKI, TRUJĄ ŻYWNOŚĆ I POWIETRZE, CZIPY............. mk.
​                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Archi

​​

walne nagranie Davida Rockefellera z roku 1994

„Kontrola ludzkości musi być sprawowana przez sektor prywatny oraz  ONZ” [wideo]

Podczas konferencji David Rockefeller przedstawił plan globalnego rządu, który „pomoże” naszej planecie. Jak ustalono na szczycie ONZ w 1992 roku, sektor prywatny będzie kontrolował światowy rozwój i populację poprzez rządy i organizacje podległe ONZ

 

a58

Przemówienie Davida Rockefellera z 1994 roku

David Rockefeller w swoim przemówieniu wyraził duże zaniepokojenie wzrostem populacji ludzkości, powodem tego „problemu” jest według bankiera „usprawnienie służby zdrowia” co w konsekwencji spowodowało spadek  liczby zgonów noworodków o 60% oraz wzrost średniej długości życia z 46 lat do 63 lat.

„Jeżeli nie powstrzymamy tego trendu życie na naszej planecie może być zagrożone”, po tych słowach Rockefeller oznajmił zebranym: „pragnę aby narody się zjednoczyły w powstrzymaniu wzrostu populacji ludzkości”.

W dalszej części przemówienia wspomniał o programie zrównoważonego rozwoju, który został przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ 1992 roku,  dokument o nazwie agenda 21.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

Żydowski miliarder oznajmił, że debata ONZ dotycząca populacji ludzkości napotkała na kwestie sporne z których największym problemem są te o wymiarze moralnym.

ONZ powinno odegrać kluczową rolę w pomocy reszcie świata oraz stymulować rozwój, który będzie podatny na kwestie religijne i moralne. Podczas szczytu ONZ w Rio de Janeiro ustalono, że najskuteczniejszym sposobem koordynowania globalnego wzrostu gospodarczego oraz populacji planety będzie kontrolowanie tych procesów przez SEKTOR PRYWATNY.

Regulacje muszą być wprowadzane poprzez międzynarodowe organizacje i rządy poszczególnych krajów, a cały proces będzie koordynowany przez ONZ.

Obejrzyj nagarnie z polskimi napisami:

https://www.youtube.com/watch?v=IR5bljJYh38


 

David Rockefeller – Autobiografia

David Rockefeller to żydowski miliarder, bankier, przemysłowiec oraz członek i przewodniczący najbardziej wpływowych organizacji na świecie: Komisji Trójstronnej, Grupy Bilderberg, Rady Stosunków Międzynarodowych (CFR).

https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

W 2002 roku D. Rockefeller w sposób ostentacyjny wyraził on swoją pogardę dla wszystkich przeciwników planu globalizacji i dążenia do budowy scentralizowanego świata NWO, w opublikowanej przez siebie autobiografii „Wspomnienia” na stronie 405 odpowiedział on na wszystkie stawiane mu oskarżenia słowami:

„…należymy do tajnej kabały… spiskujących wraz z innymi na świecie, by zbudować bardziej zintegrowaną globalnie polityczną i ekonomiczną strukturę… Jeśli to jest oskarżeniem, to jestem winny i jestem z tego dumny” – David Rockefeller, 2002r.

Książka jest dostępna w sklepie Amazon

http://www.amazon.com/Memoirs-David-Rockefeller/dp/0812969731

 

 

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2015/10/a72.jpg

 

Nowy Porządek Świata – ONZ

O planach wprowadzenia globalnego rządu informował kilka miesięcy temu Maurice Newman, były prezes australijskiego Deutsche Bank oraz doradca premiera Australii w wywiadzie dla australijskiego dziennika The Australian.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Newman

Newman stwierdził, że globalne ocieplenie to mistyfikacja ONZ, którą organizacja wykorzystuje w celu zniszczenia demokracji oraz wprowadzenia Nowego Porządku Świata. Tłumaczenie w linku:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/doradca-premiera-australii-globalne-ocieplenie-to-mistyfikacja-a-onz-chce-wprowadzic-nowy-porzadek-swiata-2015-05

Jego oświadczenie zbiegło się w czasie z wizytą w Australii przewodniczącej ONZ ds. Zmian Klimatu Christiany Figueres. To ona udzieliła szokującego wywiadu, w którym oświadczyła, że należy wyludnić planetę. Wideo z tłumaczeniem w linku:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sekretarz-onz-powinnismy-wyludnic-ziemie-depopulacja-to-rozwiazanie-konieczne-aby-pomoc-naszej-planecie-2015-06

Garść cytatów

„Świat jest rządzony przez całkiem inne osoby, niż się to wydaje i tylko ci, którzy potrafią zajrzeć za kulisy wiedzą kto to jest. 

Rządy nie rządzą, a jedynie kontrolują machinę rządową, same będąc kontrolowane przez niewidzialną rękę.” [Benjamin Disraeli, żydowski (!) premier Wielkiej Brytanii „Coningsby”, Londyn 1847 r.]

„Obecne rządy negocjują nie tylko z innymi rządami cesarzy, królów, ministrów, ale również z tajnymi stowarzyszeniami i ich agentami pozbawionymi skrupułów, którzy nawet w ostatniej chwili są zdolni pokrzyżować plany wszystkich rządów.” [Benjamin Disraeli, Aylesbury, 10 września 1876]

„Istnieje władza, która rzadko jest wspominana w tej Izbie…Mam na myśli tajne stowarzyszenia…Nie ma sensu zaprzeczać, bo to jest niemożliwe do ukrycia, że znaczna część Europy – całe Włochy i Francja, wielka część Niemiec, nie mówiąc już o innych krajach – jest pokryta siecią tajnych stowarzyszeń na tyle, na ile powierzchnia Ziemi pokryta jest obecnie siecią linii kolejowych.” [Benjamin Disraeli, w przemówieniu w Brytyjskiej Izbie Gmin, 14 lipca 1856 roku].

„Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci, których się wybiera nie mają nic do decydowania” [Horst Seehofer, przewodniczący CSU i premier Bawarii, w niemieckiej TV ARD 20 maja 2010 roku] 

Opracowanie: Michał KK

za:http://wolna-polska.pl/wiadomosci/archiwalne-nagranie-davida-rockefellera-z-roku-1994-kontrola-ludzkosci-musi-byc-sprawowana-przez-sektor-prywatny-oraz-onz-wideo-2015-10

 
_____________________________________________________________


Płonący Krzyż w Medjugorje
 
W latach 90 Pani F......... z Wiednia po nocnej modlitwie w Medjugorje
na górze pod krzyżem , o uzdrowienie brata , odchodząc zrobiła zdjęcie.
po powrocie do domu po wywołaniu filmu okazało się że stał się cud.
Krzyż stał w płomieniach, czego nie widziała na górze.

Ten płonący krzyż pasuje do dokładnie do wizji  jakie miała Wassula
Ryden 4.05 88 w Prawdziwe Życie w Bogu zeszyt 23 a oto ona .

4.05.88

Odmawiałam różaniec. Być może nie robię tego całkiem dobrze, ale próbuję. Na koniec odmówiłam trzy modlitwy, o które prosi Pan.

– Jezu?

– Jestem. Miej Mój Pokój. To Ja, Pan, nie lękaj się.827

– O, Panie, cóż mogę więcej zrobić?

Chcę być miła dla Boga.

– Uwielbiaj Mnie! Kochaj Mnie! Mój Święty Krzyż w Medziugorju