2017-06-Czerwiec

2017-06-czerwiec Warto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy :czerwiec  2016 - CLICK

-szukam-

www.radiochrystusakrola.com


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK


 DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICK


Niedziela, 25 czerwca 2017 IV tydzień psałterza XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela, 25 czerwca 2017
 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
Znalezione obrazy dla zapytania przyznac sie do jezusa
 
 
 
 
(Mt 10,26-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
 
Znalezione obrazy dla zapytania jezus czeka
 
 
 
Z traktatu Faustyna, kapłana, O Trójcy Świętej
 

Chrystus królem i kapłanem na wieki


Nasz Zbawiciel przyjąwszy ciało ludzkie stał się rzeczywiście Chrystusem, prawdziwym królem i prawdziwym kapłanem. Jest królem i kapłanem, albowiem Zbawicielowi nie może zabraknąć żadnej godności. Posłuchaj, jak oto sam opowiada o swym ustanowieniu na króla: "Ja zaś zostałem ustanowiony przez Niego królem na Syjonie, na świętej Jego górze". Posłuchaj także, jak Ojciec potwierdza Jego kapłańską godność: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka". Aaron został namaszczony na kapłana jako pierwszy w Starym Testamencie. Bóg jednak nie powiedział "na wzór Aarona", aby nikt nie sądził, że kapłaństwo Zbawiciela można otrzymać przez dziedziczenie. Kapłaństwo bowiem Aarona trwało dzięki dziedziczeniu; natomiast kapłaństwo Chrystusa nie przechodzi na innych, bo On pozostaje kapłanem na zawsze, zgodnie ze słowami Pisma: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka". 
Zbawiciel jest zatem w swym ludzkim ciele kapłanem i królem, namaszczonym nie w sposób cielesny, ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali w Izraelu namaszczenie na króla albo kapłana, stawali się królami albo kapłanami. Nikt jednak nie był równocześnie królem i kapłanem, lecz albo królem, albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi przysługuje wszelka doskonałość i cała pełnia jako Temu, który przyszedł, aby wypełnić Prawo. 
I chociaż nikt dotąd nie był równocześnie królem i kapłanem, to jednak otrzymawszy namaszczenie królewskie albo kapłańskie, przyjmował imię pomazańca. Zbawiciel natomiast jako prawdziwy Pomazaniec został namaszczony Duchem Świętym, aby wypełniły się o Nim słowa Pisma: "Dlatego namaścił Cię twój Bóg olejem radości obficiej niż twych towarzyszy". Dlatego został namaszczony bardziej niż inni, ponieważ Jego namaszczenie dokonało się olejem radości, to jest samym Duchem Świętym. 
Że tak jest naprawdę, dowiadujemy się od Zbawiciela. Gdy wziął Księgę Izajasza, otworzył i przeczytał: "Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił", wtedy powiedział słuchającym, że to proroctwo już się wypełniło. Również Piotr, Książę Apostołów, kiedy - jak podają Dzieje Apostolskie - przemawiał do pobożnego i bogobojnego setnika, uczył, że tym olejem, który wskazał na Zbawiciela jako Pomazańca, jest Duch Święty, inaczej mówiąc, moc Boża. Powiedział wtedy między innymi: "Zaczęło się to w Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On czyniąc wielkie znaki i cuda oraz uwalniał wszystkich, którzy byli w mocy diabła". 
Jak zatem widzisz, również i święty Piotr stwierdza, iż Jezus w swoim ludzkim ciele został namaszczony: "Duchem Świętym i mocą". Dlatego właśnie Jezus stał się Chrystusem według ciała, iż dzięki namaszczeniu Duchem Świętym stał się królem i kapłanem na wieki.
 
 
                                                                    Podobny obraz
 

Wysławiam Cię, Panie, ponieważ Ty ratujesz dusze ubogiego z rąk złych ludzi (Jr 20, 13)

Prawdopodobnie żaden prorok nie cierpiał tak jak Jeremiasz. Z usposobienia lękliwy, łagodny, skłonny do życia spokojnego, drżał ze strachu wobec misji słowa Bożego ludowi przewrotnemu i buntowniczemu. Jego wrażliwa dusza była doprowadzona do ostateczności wskutek nieustannego oporu wewnętrznego oraz ciągłych walk i prześladowań, jakie musiał cierpieć ze strony swojego ludu, choć przecież starał się go za wszelką cenę zbawić. Jednak moc wezwania Bożego zwyciężyła i Jeremiasz miał odwagę podjąć życie ryzyka i walk bez końca. Wiara i ufność w Bogu podtrzymywały go: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz... O Panie, Tobie powierzyłem swą sprawę” (Jr 20, 11-12). Dzieje tego proroka, tak ludzkiego w opowiadaniu swojego wewnętrznego cierpienia, mogą być wielką zachętą dla licznych apostołów, wystawionych również dzisiaj na twardą walkę. Lecz oni szczęśliwsi są od Jeremiasza, mają na swoją pociechę przykład i naukę Jezusa, którego tamten był tylko figurą. Jezus powierzając Dwunastu posłannictwo głoszenia dobrej nowiny, uprzedził ich o ryzyku, na jakie się wystawiali: „Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu” (Mt 10,17-18). Wszystko to jest bardzo twarde, lecz nie powinno dziwić, ponieważ uczniowi nie może przypaść los odmienny od losu jego mistrza: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20). Kiedy Apostołowie zobaczą, jak Jezus będzie ciągniony przed trybunały, policzkowany, cierniem koronowany, skazany na śmierć, krzyżowany, wówczas zrozumieją doniosłość Jego słów. A później oświeceni Duchem Świętym pojmą, że dzielić los Mistrza to również zaszczyt. Zresztą, czego należy się lękać od ludzi? Mogą oni wyszydzić, prześladować, pozbawić dóbr doczesnych, uwięzić, a nawet zabić; lecz to nie jest najgorsze zło. Pan bowiem mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10, 28). W pewnych wypadkach wierzący może stanąć wobec ostatecznej alternatywy: albo z obawy przed ludźmi wyprzeć się wiary i stracić duszę; albo z obawy, by nie być na zawsze odłączonym od Chrystusa, wystawić się na wielkie szkody, a nawet na śmierć, i zapewnić sobie życie wieczne. Męczeństwo, najwyższy akt miłości ku Bogu, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, gdy uchylenie się od niego oznaczałoby zaparcie się wiary.

Jezus pragnąc, aby Jego uczniowie nie czuli się opuszczeni w czasie walk i prześladowań, dodaje im odwagi przypominając opatrzność Ojca niebieskiego, obecnego w najmniej nawet ważnych okolicznościach życia swoich stworzeń. Jeśli On nie zapomina nawet o wróblu, czy mógłby zapomnieć o swoich dzieciach wystawionych na niebezpieczeństwo z miłości ku Niemu? „Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (tamże 31). A jak Ojciec niebieski troszczy się o nich, tak Chrystus kiedyś będzie ich świadkiem wobec Ojca, aby niejako odpłacić ich świadectwo przed ludźmi. „Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (tamże 32).

Jestem pszenicą Bożą i mam być starty na mąkę zębami dzikich zwierząt, bym się stał czystym chlebem Chrystusa...
Teraz zaczynani być prawdziwym uczniem. Niech żadna widzialna ani niewidzialna rzecz nie przeszkodzi mi posiąść Ciebie, o Jezu Chryste. Ogień i krzyż, walka ze zwierzętami, rozczłonkowanie... straszne męki szatańskie niech spadną na mnie, bylebym tylko posiadł Ciebie, o Chryste... Nic mi po świecie, nic mi po królestwach ziemskich! Wolę raczej umrzeć dla Ciebie aniżeli królować aż po krańce ziemi. Ja szukam Ciebie, bo Ty umarłeś dla nas, ja pragnę Ciebie, Ty bowiem zmartwychwstałeś dla nas... Chciałbym posiąść czyste światło, abym dostępując go był naprawdę człowiekiem. Pragnę być naśladowcą Twojej męki, o Chryste (św. Ignacy Antiocheński: List do Rzymian 4-6).

O Panie, Ty nieustannie okazujesz swą moc w naszej słabości. Dajesz swojemu Kościołowi wzrost wśród zmiennych kolei życia; kiedy wydaje się uciemiężony, podnosi się mężniejszy, ponieważ próba ta jest doświadczeniem wiary. A jeśli wytrwa wiernie w obecnym życiu, daj swojemu Kościołowi chwałę (Preghiere dei primi cristiani 319).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 299

 

                                                              Znalezione obrazy dla zapytania jezus czeka

 

Modlitwa o dar przebaczenia

 

Jakże jest wielkie PANIE Twoje miłosierdzie i przebaczenie dla tych, którzy na Twoje podobieństwo są miłosierni i przebaczają swoim winowajcom! Ty bowiem, PANIE, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają sercem szczerym i otwartym. Daj nam poznać Twoje drogi, PANIE, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Udziel nam ze swojego Ducha miłosierdzia i przebaczenia. Prowadź nas w prawdzie według swych pouczeń, bo w Twoim miłosierdziu pokładamy naszą nadzieję. Nie pamiętaj nam grzechów i win, lecz spójrz na nas miłosiernie. Wyzwól nas od złych myśli i uczuć. Uwolnij nasze serce od smutku i żalu, jaki nosimy po doznanych krzywdach i niesprawiedliwościach. Spójrz na nasz ból i utrapienie, jakie nam sprawia doznane zło i przynajmniej ze względu na to cierpienie, wybacz nam niezdolność do uwolnienia się od uraz raniących nasze serce, bo sami z całej siły pragniemy przebaczyć i oczyścić nasze serca od wszelkiego zła. Stwórz PANIE w nas serce czyste i udziel pełni życia w miłości, we wzajemnej dobroci i miłosierdziu, jakich od Ciebie doznajemy. Niech nasze miłosierdzie ogarnie nawet naszych nieprzyjaciół, bo i oni są Twoimi dziećmi i naszymi braćmi. Niech nas wszystkich ogarnie Twoje królestwo miłości i komunii. Amen

 _______________________________________________________________________________________________________________________

FWD: Fwd: WOJNA W SYRII A WIELKI IZRAEL............​         UWAGA - REALIZUJE SIĘ PLAN ŻYDOWSKI - ​ZABORCZA WOJNA I NIESTETY "KONIEC ŚWIATA.. "
  POLSKI RZĄD I EPISKOPAT BĘDĄ ALBO JUŻ SĄ NAJWIĘCEJ WSPÓŁWINNI ŚMIERCI MILIARDÓW LUDZI.

​ JUŻ PRZED WIEKAMI SYBILLA - KRÓLOWA SABA POWIEDZIAŁA, ŻE TRZECIA I OSTATNIA WOJNA ŚWIATOWA ROZPOCZNIE SIĘ OD MAŁEGO PAŃSTWA NA WSCHODZIE - SYRIA. ŻYDZI NAWET NIECH NIE RUSZAJĄ SYRII, BO PAN BÓG NIE DOPUŚCI. IZRAELICI MIELI TAKĄ WSPANIAŁĄ POMOC OD BOGA OJCA, ALE PRZECIEŻ ONI ZAWSZE CHCIELI BYĆ MĄDRZEJSI OD PANA BOGA I TERAZ TAKŻE. NIE PYTAJĄ BOGA OJCA, TYLKO SAMI SIĘ RZĄDZĄ NA BOŻEJ ZIEMI I NIESTETY, PRZEZ ZABORCZOŚĆ I CHYTROŚĆ ŻYDÓW NIE BĘDZIE NAS.​ mk

​                                               WOJNA W SYRII I WIELKI IZRAEL.​
​ EPISKOPAT W POLSCE, BO NIE POLSKI NIE CHCE UZNAĆ PANA JEZUSA "KRÓLEM POLSKI", GDYŻ ODDAŁ POLSKĘ POD OPIEKĘ ŻYDOM. WOLĄ MIEĆ DO CZYNIENIA Z DIABŁAMI, NIŻ Z PANEM BOGIEM. (A dlaczego z diabłami? A no dlatego, że po śmierci wszyscy mieszkańcy Ziemi, którzy są przeciwko Panu Jezusowi Królowi będą potępieni za zdradę Pana Boga). WSZYSCY LUDZIE, KTÓRZY NIE CHCĄ POZNAĆ I UZNAĆ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM NIESTETY BĘDĄ POTĘPIENI, GDYŻ PRZEZ NICH BĘDZIE III WOJNA ŚWIATOWA, KATAKLIZMY, MORDERSTWA, KATASTROFY, POWODZIE - WYLANIE MÓRZ I OCEANÓW, A NA KOŃCU BÓG OJCIEC POWIE : "STOP, NIECH SIĘ STANIE KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI".     NA ROZLICZENIU PO ŚMIERCI PAN JEZUS KRÓL POWIE: "I PO CO WAM TO BYŁO? MIELIŚCIE TAKĄ PIĘKNĄ ZIEMIĘ, MORZA I OCEANY I WSZYSTKO CO POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI BYŁO NA NIEJ. BYŁO A NIE JEST A CI WSZYSCY PRZECIWNICY POKOJU - ŻYDZI, MUZUŁMANIE I WSZYSCY Z INNYCH RELIGII BĘDĄ POTĘPIENI. AMEN.​" mk.

WOJNA W SYRII, A WIELKI IZRAEL​

 
 

Wojna w Syrii a wielki Izrael, świątynia jerozolimska i ostateczne rozwiąza...

. . Nie będę szczegółowo pisał o wojnie Syrii. W tej sprawie odsyłam zainteresowanych na stronę: . oraz na blog ...
 
 
 
 

ALERT Podkład pod MiędzymoŻe przed wizytą Trumpa

PB: Leszku, wystawię ci rachunek za myślenie za ciebie :)))  Skąd Ukrainiec i Gruzin tak perfekcyjnie piszą po angielsku?
dump of his Facebook messages -- Jaka agentura porozumiewa się przez żydłackie społ-sieci! Ruskie nie takie durne jak twórcy tej fałszywki "wywiadowczej" -- ż-CIA. Inny ich art śmierdzi ż-agitką począwszy od tytułu... Polacy są PRZERAŻENI co w-szawka wyczynia z neo-banderyzmem przeciw naszemu narodowi, a ci tu nam guvno hasbarne wstawiają!!!  neither Ukraine nor Poland is interested in a falling-out. So, who is behind these events? BUHAHA każdy wie, że żydłactfo od czasów banderyzmu II wś. -- ale wina Putina LOL
Na koniec piszą: InformNapalm Community bears no responsibility for the sources and origin of the data. LOL LOL LOL Co nie przeszkadza im rozsyłać do żydłackich ściervomediów: immediately after the publication this information received a wide response in the Polish press, and a few months later caused a second wave in the Western media. In May 2017, the German broadcaster ZDF and the American newspaper The New York Times...
Ale jest ziarno prawdy w tym: InformNapalm volunteer intelligence community received new information about the next plans of the Russian Federation for conducting media operations in the countries of the Visegrad Group -- Przygotowania do ż-kampanii info-wojny wokół MiędzymoŻa idą pełną parą przed wizytą Trampka w Polin.
Ściervometeriały tej jaczejki ż-CIA "ujawniają" kontakty Piskorskiego ze Słowianami ruskimi (z czym on się nigdy nie krył). Pomyśl: gdyby były żelazne dowody na agenturalność Piskorskiego, to odbyłby się huczny proces i siedziałby on na mocy prawomocnego wyroku... a tak przedłużają nielegalne więzienie bez wyroku już ponad rok!
Mimo że komisja śledcza Kongresu/Senatu USA "ma" takie "dowody", do dziś CIA niezdołało udowodnić rzekomej nielegalnej współpracy z Rosją (o zgrozo! za to z bandyckimi Izraelem i Arabią Saudyjską wolno), ani zhakowania wybiuruf w USraelu przez Kreml.
Niech teraz zrobia info-grafikę, jak żydoCIA steruje polityką i wywraca społeczeństwo na Ukrainie, w Polin i na MiędzymoŻu w ogóle.
Lech Jaworski: Warto poczytać.
PB: Popatrzcie, jak przygotowują Polaków na MiędzymoŻe: obietnice-marchewki zaradzenia kwestii nachoćcuf, wyższe dochody Polaków w UE, realizacja "misji mesjanistycznej" Polski... Udział biorą przywódcy z Beneluxu, tj. jak w-szawka lokaje bruxelki i ż-banksterii -- NIC u siebie nie mogą zrobić, a popierać Polin będą BUHAHA
MiędzymoŻe stanowić będzie ujście Jedwabnego Szlaku do jewropy dla ż-planu podboju gojów z "Chin". Ż-banksteria pracuje nad tym od lat: globalizacja poszła w Chiny, juan już globalną walutą  rezerwową, azjatycka filia City of London w City of Pekin, "przejmowanie" Wall Street przez "banki chińskie"...
 


 
 
 


 
 

Wojna w Syrii a wielki Izrael, świątynia jerozolimska i ostateczne rozwiąza...

. . Nie będę szczegółowo pisał o wojnie Syrii. W tej sprawie odsyłam zainteresowanych na stronę: . oraz na blog ..._______________________________________________________________________________________________________________________

NARESZCIE SZATAN MA WIELKĄ RADOCHĘ. TERAZ TO JUŻ NA PEWNO BĘDZIE KONIEC ŚWIATA GDYŻ DIABEŁ CHCE ŚMIERCI, ZABIJANIA, KATASTROF I WSZELKICH NIESZCZĘŚĆ DLA LUDZI I CHCE, ABY JEMU SŁUŻONO, A BĘDZIE SIĘ MŚCIŁ NAJWIĘCEJ NA TYCH, KTÓRZY MU UWIERZYLI.​ mk.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Temat: Karty tarota to świadomie wyciąganie rękę do szatana?
_______________________________________________________________________________________________________________________
Temat: Ta unikatowa książka jest na wyciągnięcie ręki – wesprzyj PCh24.pl i odbierz…

Droga Katarzyno,

Mam dla Ciebie prezent w postaci unikalnej książki „Świat według Brauna”.

Otrzymasz ją, wspierając dowolną kwotą portal PCh24.pl. W ten sposób pomożesz w budowie przeciwwagi dla liberalno-lewicowych mediów.

Droga Katarzyno, bardzo zależy mi na tym, by przekonać Cię do udziału w naszej akcji. Pozwól więc, że teraz zadam Ci jedno, bardzo ważne pytanie:

Zapewne razi Cię hedonistyczno-konsumpcyjna wizja świata promowana przez dzisiejsze media, prawda?

Wiedz zatem, że nie tylko Ciebie to razi. Ja też odrzucam taki świat medialny, w którym sensacja goni sensację, coraz mniej rzeczy nas szokuje, coraz więcej zła mamy przyjmować za normalność.

Nie akceptuję mediów, w których celebryci stają się „ekspertami od życia”, cudzołożnicy „zdradzają” nam sekrety udanego i długiego związku, oszuści przedstawiani są jako bohaterowie, a ateiści cytują Pismo Święte, tłumacząc swoje absurdalne tezy. I jestem przekonany, że Ty również tego nie akceptujesz.

Czy zatem media muszą być takie? Oczywiście, że nie!

I właśnie z pomocą takich Przyjaciół jak Ty, mamy szansę tworzyć i rozwijać dobre, wartościowe media.

Musze Ci jednak wyznać, że nieliczna grupka osób, które podjęły wyzwanie i zwalczają tę machinę propagandy i demoralizacji, znajduje się pod ciągłą presją.

Jedni zarzucają mi i moim współpracownikom, że nie pasujemy do nowoczesnej i oświeconej Europy. Inni zachęcają nas, byśmy porzucili naszą misję i wybrali wygodne, łatwe życie.

Mimo takich nacisków, nie zamierzamy się poddać! I ufam, ze nam pomożesz.

Mamy świadomość, że nasz portal, wolny od wpływów polityków i pieniędzy rozmaitych lobbystów jest wiarygodnym źródłem informacji i opinii wynikających z prawdziwie katolickich inspiracji. Chcemy, by nadal był przykładem, jak powinny wyglądać dobre media.

Dlatego proszę Cię, pomóż budować dobre media w Polsce!

Kliknij w link i wesprzyj portal PCh24.pl

Z pewnością zgodzisz się ze mną, że brakuje dziś głosu ludzi wybitnych i oryginalnych, głoszących idee niepopularne we współczesnym świecie. Pełno za to jest publikacji, w tym książek, wątpliwych autorytetów, na które później powołują się media.

Postanowiłem więc zapoczątkować wydanie całej serii książek – wywiadów z naprawdę wybitnymi postaciami, z których pierwszą jest „Świat według Brauna”. Jest to zapis rozmowy z wybitnym reżyserem, publicystą historycznym, człowiekiem o ogromnej wiedzy i szerokich horyzontach. Ta publikacja to dopiero początek. Chciałbym, aby w niedalekiej przyszłości powstało więcej takich tomów.

Niestety wciąż nie zgromadziłem jeszcze funduszy na pokrycie kosztów związanych z produkcją następnych książek. Nasz portal utrzymuje się przecież wyłącznie dzięki finansowemu wsparciu naszych Czytelników.

Wydanie kolejnego tomu naszej serii to koszt 55 000 zł. Jeśli każdy z naszych Przyjaciół przeznaczyłby na ten cel 50 zł, to potrzebną kwotę udałoby nam się zebrać tylko dzięki tej jednej akcji. Ale w tym miejscu mam jednak do Ciebie szczególną prośbę: jeśli możesz przeznaczyć kwotę wyższą - nawet 100 zł – proszę, uczyń to. Każda Twoja dodatkowa złotówka – oprócz współtworzenia tej unikalnej serii wydawniczej - pomoże nam w rozwoju naszego portalu. Więcej informacji uzyskasz klikając w poniższy link.

Ufam, że pomożesz mi w tej misji!

Wybór kwoty datku pozostawiam więc Tobie, licząc, że nie pozostawisz mojej prośby bez odpowiedzi.

To od nas – od Ciebie i ode mnie - zależy jakie media w przyszłości będą obecne w Polsce i jakie autorytety będą w nich promowane.

Kończąc ten list, przesyłam Ci moje pozdrowienia oraz życzenia wszelkich Bożych błogosławieństw.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Doerre
redaktor naczelny PCh24.pl

PS. Nie zwlekaj! Liczba egzemplarzy książki „Świat według Brauna” jest ograniczona, a wysyłamy ją każdemu, kto wesprze nasz portal. Kliknij tutaj i przekaż swój datek, a już niebawem otrzymasz unikalną książkę.
_______________________________________________________________________________________________________________________​Żeby w swoim kraju bać się wyjść na ulicę - to jest straszne.
Może tak być, że wkrótce Ukraińcy powiedzą, że to ich kraj.........​

​ Rząd i Episkpat nie chcą uznać Pana Boga Jezusa Chrytusa KRÓLEM, bo wybierają demoniczną U.E., nachodźców - islamistów - morderców i Ukraińców
 - SAMO ZŁO mk.​

Ukraińcy napadali na kobiety w Warszawie. Zatrzymała ich policja

https://gloria.tv/article/9i1vzBLkMm8o2Sh7QdW4hmHLh


_______________________________________________________________________________________________________________________

NO I CO PAPIERZU FRANCISZKU, CZY JUŻ JESTEŚ Z TYMI CO POPIERAJĄ ABORCJĘ....???
WSZYSCY CI, KTÓRZY NIE ZAPOBIEGLI ŚMIERCI CZŁOWIEKA​ I NIE ŻAŁOWALI, TO NIESTETY CZEKA ICH PIEKŁO.

Aborcjoniści papieża Franciszka (100) Jacek Międlar

https://vimeo.com/222188408

 
 
 

Przez ostatnie cztery lata, papież Franciszek umiejętnie dozował katolikom porcje szokujących, nieewangelicznych posunięć i wypowiedzi. Jedne bolały katolickie serca bardziej, inne mniej. Wierzący w Chrystusa nie mógł przejść obojętnie wobec relatywizacji moralnej zawartej w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, napuszczania na Europę radykalnych islamistów, porównywania ich zbrodni do dzieł ewangelizacyjnych apostołów, zachęcanie europejek, by te rozmnażały się z muzułmanami czy uwierzytelnianie homoseksualizmu. Tych spraw jest doprawdy tak wiele, że nie sposób bym zawarł je w jednej publikacji. Uczynię to zatem w serii artykułów. Ten niech będzie pierwszym z nich.

Zacznijmy od tego, co dosłownie mrozi krew w żyłach. Do niedawna, Kościół katolicki był uważany za niezwyciężony bastion, mężnie stojący w obronie życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W Polsce to przeświadczenie pękło niczym bańka mydlana, po tym jak Konferencja Episkopatu Polski opublikowała przesączony relatywistycznymi frazesami komunikat (2016) w sprawie ochrony życia. To właśnie on okazał się być gwoździem do trumny dzieci niepełnosprawnych, z zespołem Downa i poczętych w wyniku przemocy.

PRZECZYTAJ (KLIK): Episkopat umywa ręce: „Nie jesteśmy winni krwi nienarodzonych dzieci. To sprawa PiS-u”

Polski episkopat umył ręce niczym Piłat, determinując polski rząd, by ten nie radykalizował ustawy aborcyjnej i zasugerował, że w kwestii ochrony życia winniśmy się kierować subiektywnym w osądach rozumem, nie zaś obiektywnym prawem Bożym, czy jak kto woli prawem naturalnym. Takie stanowisko nie wzięło się znikąd. Zostawiając na boku hochsztaplerskie układy, karierowiczostwo i finansjerę wyższych instytucji kościelnych w Polsce, nie ma wątpliwości, że przykład przyszedł z samej góry – od następcy świętego Piotra, papieża Franciszka. Nie kto inny, a on sam, 27 stycznia, w Domu Świętej Marty, powiedział że dziesięć przykazań bożych ogranicza wolność człowieka. Zasugerował przy tym, że w życiu chrześcijańskim nie powinniśmy się kierować obiektywnymi zasadami, ale omylnym w sumieniem. Prawdę mówiąc, to dopiero zajawka, tego o czym Państwo przeczytacie za chwilę. Wbrew wypowiedziom o „konieczności ochrony życia” (2015), Franciszek daje jawne przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci. Nie, to nie jest przesada.

POLECAM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ:

http://wprawo.pl/2017/06/18/aborcjonisci-franciszka-jezus-maszerowalby-w-marszu-pro-aborcyjnym-mozna-zabijac-do-18-tygodnia-lykajcie-pigulki-dzien-po/_______________________________________________________________________________________________________________________

​ POLKI - CZY NIE WIECE, ŻE W TAMTYCH KRAJACH JEST DLA CHRZEŚCIJAN PIEKŁO? JAK NIE CHCECIE POSŁUCHAĆ        I POCZYTAĆ WIADOMOŚCI O TAMTYCH KRAJACH, TO TERAZ DOŚWIADCZACIE NA WŁASNEJ SKÓRZE I SUMIENIU JACY SĄ ISLAMIŚCI. JAK NIE MASZ ROZSĄDKU TO TERAZ MASZ W SERCU TO ZŁO. PRZECIEŻ POSZŁA SAMA, BEZ PRZYMUSU.


Dramat Polki w Egipcie. Mąż - muzułmanin przez kilka miesięcy ją bił, po czym porwał dzieci i zniknął


https://gloria.tv/article/PK2ZYviFSgk23AonR9rdUYncf

 

Z nieba do piekła – taką trwającą wciąż „podróż” przeżywa Agnieszka Pyszczorska z Poznania, która w 2010 roku wyjechała do Egiptu, gdzie poznała swojego późniejszego męża – Aymana. W opisanej na łamach dziennika „Polska Times” historii Polka opowiada o przeżytym w Egipcie dramacie, który wciąż trwa.

7 lat temu poznanianka rozpoczęła pracę w hotelu Ali Baba w Hurghadzie we wschodnim Egipcie. Tam też poznała Aymana, z którym rok później wzięła ślub cywilny w Egipcie. - Gdy poznałam Aymana, był spokojnym, zrównoważonym mężczyzną. Nigdy nie podniósł na mnie głosu, nie pił - wspomina Polka.

Kilkanaście miesięcy później na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Marysia. Z przytoczonych przez gazetę wypowiedzi wynika, że to właśnie po narodzinach córki „Ayman zaczął się zmieniać”. - Musiałam się inaczej ubierać, zachowywać, ale szłam na ugodę – opowiada kobieta.

Zdaniem Pyszczorskiej prawdziwy dramat rodzinny rozpoczął się dwa lata później, kiedy urodziło się ich kolejne dziecko - Kuba. Ze względu na to, że syn był podobny do mamy a nie do ojca, Ayman zaczął oskarżać żonę o zdradę. Jakiś czas później Ayman rozpętał piekło.

- Przez trzy miesiące bił mnie kijami i innymi przedmiotami, torturował i wykańczał psychicznie. Ubzdurał sobie nowe historie, że go zdradzam. Prosiłam, by iść do lekarza, że możemy zrobić badanie wariografem. On twierdził, że wszyscy kłamią. Bił mnie i kopał nawet przy swojej rodzinie. Nikt nic nie zrobił. W końcu zaczęłam przytakiwać. Mówiłam to, co chciał usłyszeć, a on mnie nagrywał – opowiada Polka.

Jak podaje dziennik „w grudniu 2016 roku Ayman zabrał dzieci”, a Polkę odwiózł na lotnisko. „Kobieta wróciła do ojczyzny i od tamtej chwili nie ma kontaktu z dziećmi”. Sam Ayman miał pozostawić dzieci w Egipcie i wyjechać do pracy na Malediwy.

„22 czerwca minie pół roku, odkąd Polka ostatni raz widziała swoje dzieci. Nie wie, gdzie i z kim są, czy są zdrowe i bezpieczne. Kobieta wynajęła adwokata, wróciła do Egiptu i robi wszystko, by je odzyskać”, informuje „Polska Times”.

- Byłam w tutejszej telewizji, mam wsparcie egipskiej policji. Niestety, nie mam pomocy ze strony Polski. Będę jednak walczyć o dzieci. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez nich - zapewnia poznanianka.


"Feministki nie mają prawa występować w imieniu wszystkich Polek"


https://gloria.tv/article/84qrNJprP4xdAgkwJs8A61zJT

 

 

 

NIEMCY: Chrześcijanie są bici, gwałceni i mordowani w ośrodkach dla uchodźców


19 czerwca 2017


https://gloria.tv/article/qvc6jnSfGgHr2Xro4W3j6rxeE


18-latka w niewoli dżihadystów. „Przykuwali nas łańcuchami"


22Cecylia 7 wrz 2015


https://gloria.tv/video/U1foVoVcar3o3qvs1vtt91uAP


Janin, 18-letnia jazydka, przeszła piekło w obozie dżihadystów. Członkowie Państwa Islamskiego uczynili z niej niewolnicę. Udało jej się uciec, a swoją gehennę opisała w książce wydanej we Francji.

 

Dziewczyna została sprzedana na targu niewolnic. Była bita, poniżana i torturowana. A wszystko w imię religii. – To nie są ludzie! Oni myślą wyłącznie o śmierci, zabijaniu. Na wszystkich chcą się mścić. Cały czas biorą narkotyki - wspomina wystraszona 18-latka. - To co nam robili, było gorsze niż śmierć – dodaje.


KWIAT PUSTYNI.


euzebiusz 6 lis 2015

 

https://gloria.tv/video/W1rkC4CGZ3BY69NxihZjBjfSD


Powstały w oparciu o bestsellerową powieść "Kwiat pustyni", film jest autobiografią Waris Dirie. Urodzona w Somalii, w jednej z koczowniczych osad, w wieku 5 lat zostaje poddana rytualnemu obrzezaniu, w wieku 13 lat sprzedana mężczyźnie za żonę, by w końcu zostać amerykańską supermodelką postanawia uciec. Obecnie ma 44 lata i pracując jako rzeczniczka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwdziała praktykom obrzezania na całym świecie.Z nieba do piekła ,albo z piekła do nieba ?.  Człowiek na wolną i nieprzymuszoną wolę więc może wybierać między dobrem a złem może wybierać Błogosławieństwo albo Przekleństwo ?._______________________________________________________________________________________________________________________

Ten lek uleczy prawie WSZYSTKO poza śmiercią!

https://gloria.tv/article/XhubrUTH4UkA4btjJsUkiWx8v


Fot. publicdomainpictures.net

Coś, o czym wiedzieli nasi przodkowie dzisiejsi naukowcy potwierdzają licznymi badaniami (na dzień dzisiejszy ponad 700 badań): czarnuszka w istocie stanowi panaceum na wiele dolegliwości.

Oto 20 powodów dla których czarnuszkę oraz jej olej warto pokochać:

1. Ma działanie immunoprotekcyjne. Zawarte w niej związki wzmacniają układ odpornościowy, pobudzając m.in. syntezę interferonu czy wzrost ilości limfocytów i makrofagów stojących na straży naszego zdrowia. Warto sięgnąć po czarnuszkę szczególnie teraz, na przełomie sezonów, aby wzmocnić organizm.

2. Poprawia samopoczucie alergikom. Regularne przyjmowanie oleju z czarnuszki przez 6-8 tygodni powoduje znaczną poprawę symptomów. Czarnuszka – podobnie jak witamina C – jest świetnym antyhistaminikiem.

3. Pomocna dla astmatyków. Po kilku tygodniach stosowania oleju z czarnuszki uzyskano znaczącą poprawę u 80% badanych (szczególnie pozytywnie odpowiadały dzieci): poprawiła się wydolność płuc, ustąpił świszczący oddech i można było zmniejszyć dawki konwencjonalnych farmaceutyków (inhalatorów).

4. Pomoże uporać się z anemią. W wielu badaniach wykazano, iż regularne stosowanie oleju z czarnuszki podnosiło poziom hemoglobiny i erytrocytów. Naprawdę nie jest konieczne jadanie martwych tkanek zwierzęcych, skoro można używać czarnuszki. Jednak doktorzy uparcie przepisują żelazo i każą „jeść dużo mięsa” przy anemii. Jak widać nie jest to jedyny sposób aby pożegnać anemię

5. Ma silne działanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze.Naukowcy podejrzewają, że stoi za tym spora zawartość tymochinonu. Podanie czarnuszki powodowało w ciągu 3-10 dniowej kuracji zahamowanie wzrostu patogenów, w tym również Candida Albicans. W dobie powszechnego zagrzybienia jak również zbliżającego się przełomu sezonów skutkującego jak zwykle wzrostem przeziębień, gryp, infekcji zatok, oskrzeli itd. – warto o tym fakcie pamiętać. W czarnuszce siła!

6. Ma również działanie przeciwpasożytnicze. Olej z czarnuszki wykazał w badaniach działanie przeciwtasiemcowe u dzieci chorujących na tasiemczycę. Czarnuszkowa kuracja okazała się też skuteczna w przypadku zakażeń przywrą, nie powodując przy tym żadnych działań ubocznych. Czarnuszka dzięki poprawie funkcji układu immunologicznego skutecznie zwalcza również owsiki, blastocytozę, a nawet włośnia krętego. Pod tym kątem olej z czarnuszki ma działanie silniejsze nawet od oleju czosnkowego.

7. Czarnuszka chroni przed skutkami promieniowania. W badaniach czarnuszka zapobiegała uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem jonizującym w radioterapii. To ważna informacja dla tych, którzy poddawani są naświetlaniom promieniami w radioterapii chorób nowotworowych.

8. Pomaga pozbyć się nadciśnienia. Czarnuszka nie tylko obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale również chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadzącej do rozwoju miażdżycy.

9. Przeciwdziała tworzeniu się kamieni nerkowych. Obniża stężenie szczawianów w moczu i hamuje formowanie kamieni nerkowych.

10. Działa przeciwwrzodowo na żołądek. Olej z czarnuszki powoduje wzrost ilości mucyny w błonie śluzowej żołądka. Czarnuszka ma również udowodnioną skuteczność przeciwko bakteriom Helicobacter pylori. Przynosi ulgę w przypadku symptomów refluksu żołądkowo-przełykowego.

11. Ma działanie cytotoksyczne – przeciwnowotworowe. Hamujeangiogenezę i metastazę komórek nowotworowych, stymuluje syntezę cytokin: interleukin, TNF-α oraz interferonu, immunoglobulin skierowanych przeciwko antygenom rakowym. Czarnuszka ma też zdolność wywołania apoptozy(zaprogramowanej śmierci) komórek rakowych – działa silnie antyutleniająco. Badania były robione w stosunku do licznych rodzajów nowotworów, między innymi białaczki, nowotworów okrężnicy, płuc, macicy, prostaty, piersi, jelita grubego, wątroby, mózgu czy nawet wyjątkowo niebezpiecznego i podstępnego raka trzustki. Czarnuszka nie czyni przy tym szkody komórkom zdrowym.

12. Pomaga opanować zmiany skórne. Olej z czarnuszki jest tradycyjnie stosowany w przypadkach trądziku, łuszczycy, przy atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywołanych zakażeniem bakteryjnym lub poparzeniem słonecznym. To ostatnie mogę potwierdzić własnym niedawnym doświadczeniem: kiedy w środku lata podczas prac w ogródku nieopatrznie spiekłam sobie odsłonięty kark, prosiłam następnie męża aby kilkukrotnie w ciągu dnia smarował mi obolałe miejsce olejem z czarnuszki (nie miałam akurat w domu kapsułek z witaminą E) i w ciągu najbliższej doby miejsce to było wyleczone z oparzenia słonecznego – naskórek był w doskonałym stanie, ból zniknął, złuszczenie naskórka nie nastąpiło. Doskonałe remedium!

13. Ma działanie antycukrzycowe. Reguluje poziom cukru we krwi: działa ochronnie na trzustkę sprzyjając jej regeneracji i proliferacji wysp trzustkowych beta odpowiedzialnych za produkcję insuliny.

14. Chroni przed uszkodzeniami wątrobę i nerki. Zarówno gdy czynnikami szkodliwymi są metale ciężkie czy też dostające się do ustroju ksenobiotyki (np. leki) czarnuszka chroni te dwa ważne narządy: oczyszcza ustrój z toksyn i przywraca prawidłowe poziomy markerów stresu oksydacyjnego.

15. Chroni przed osteoporozą. Zwiększa gęstość mineralną kości dzięki zwartości kwasów tłuszczowych oraz silnemu działaniu antyutleniającemu i antyzapalnemu.

16. Działa kojąco na ośrodkowy układ nerwowy. Stwierdzono działanie antydepresyjne, sedatywne (uspokajające) i anksjolityczne (przeciwlękowe) czarnuszki. Można powiedzieć, że działa jak adaptogen zwiększając naszą odporność na stres, przeciwdziałając stanom depresyjnym i/lub lękowym i poprawiając samopoczucie. Obiecująco przestawia się czarnuszka również jako oręż w zwalczaniu symptomów epilepsji czy choroby Parkinsona.

17. Pomocna w przypadku chorób autoimmunologicznych. Znowu kłaniają się niezwykłe właściwości antyzapalne, antyhistaminowe i zmniejszające stres oksydacyjny, dzięki którym czarnuszka przynosi chorym poprawę samopoczucia w postaci zmniejszenia symptomów.

18. Doskonała na problemy z włosami. Przeciwdziała łysieniu, hamuje wypadanie włosów, pozwala pozbyć się łupieżu i spowodowanego stanem zapalnym swędzenia, pobudza porost włosów i zwiększa gęstość czupryny.

19. Przyspiesza gojenie się ran. Owrzodzenia, skaleczenia, rozpadliny, zmiany ropne itd. zagoją się szybciej dzięki czarnuszce.

20. Wpływa pozytywnie na układ rozrodczy. Reguluje miesiączkowanie, wspomaga laktację u matek karmiących, podnosi u mężczyzn poziom testosteronu.

Jak stosować czarnuszkę?

Czarnuszkę można stosować zarówno zewnętrznie (na skórę, włosy i paznokcie) jak i wewnętrznie. Używa się albo ziarenek (całych, utłuczonych w moździerzu lub zmielonych w młynku do kawy) albo oleju tłoczonego na zimno. W krajach Bliskiego Wschodu wierzy się w to, że żucie profilaktycznie „dla zdrowotności” 10 ziarenek czarnuszki dziennie trzyma z dala wszelkie choroby. To dobry pomysł, na pewno lepszy niż żucie toksycznychkonwencjonalnych gum do żucia.

- w kuchni profilaktycznie, jako przyprawa: zmielona czarnuszka doskonale zastępuje pieprz. W przeciwieństwie do niego nie drażni jednak przewodu pokarmowego ani nie zakwasza organizmu (pieprz jest przyprawą zakwaszającą). Warto wypełnić swoją pieprzniczkę zmieloną czarnuszką zamiast tradycyjnego pieprzu. Całe lub zmielone ziarenka można dodawać do pieczenia chleba (do ciasta oraz jako posypkę na wierzch), do zup, sałatek, kanapek, do bigosu i innych duszonych warzyw, przy wyrobie domowego sera, wina czy przy kiszeniu warzyw.

- w postaci naparu: parzymy jak herbatkę czyli zalewamy wrzątkiem 1 łyżkę zmielonych nasionek, parzymy ok. 20 minut i odcedzamy. Taki napar można osłodzić miodem. Stosować zewnętrznie do przemywania zmienionej chorobowo skóry, jak płukankę do włosów oraz wewnętrznie (pijemy 1/2 szklanki naparu 2-3 razy dziennie).

- w postaci oleju: do stosowania zewnętrznie na skórę lub włosy oraz wewnętrznie (łyżeczka oleju 2-3 razy dziennie, dzieci połowę tego). Olej z czarnuszki jest dostępny również w kapsułkach, jednak wtedy wychodzi sporo drożej niż ten zakupiony w buteleczce. Pamiętajmy, aby kupować tylko olej z czarnuszki tłoczony na zimno. Po otwarciu przechowujemy go w lodówce.

- w postaci nalewki: pół szklanki zmielonej czarnuszki zalać szklanką alkoholu 40% i odstawić na co najmniej tydzień, po czym przefiltrować przez watę. Można używać zewnętrznie jak i wewnętrznie, podobnie jak olej. W przypadku zakażeń o charakterze grzybiczym (np. candida) nalewka na bazie alkoholu jest bardziej skuteczna niż napar.


- w postaci ziołomiodu: na każdą łyżkę miodu dać łyżeczkę zmielonej czarnuszki i utrzeć razem na papkę, bardzo pomocną przy przeziębieniu (podobnie zresztą jak mieszanka miodu i cejlońskiego cynamonu): działa wykrztuśnie, łagodzi kaszel i ból gardła. Papkę można też stosować zewnętrznie na skórę w postaci maseczki, a jeśli zmielimy nasionka nieco grubiej to peelingu.

Bezpieczeństwo czarnuszki

Jako przyprawa czarnuszka była stosowana przez naszych przodków od niepamiętnych czasów, nie ma przeciwwskazań do stosowania czarnuszki jako przyprawy – nawet w czasie ciąży. Podobnie jak innych ostrzejszych w smaku przypraw małym dzieciom nie podaje się czarnuszki przed ukończeniem 1 roku życia. Jeśli zaś spożywamy leczniczo olej lub nasiona, to w czasie ciąży i karmienia nie zaleca się regularnego spożywania. Nie stwierdzono skutków ubocznych czarnuszki lub jej oleju pod warunkiem stosowania zalecanych dawek. Jak ze wszystkimi ziołami stosowanymi terapeutycznie zaleca się też robić krótkie przerwy w stosowaniu raz na jakiś czas.

za: akademiawitalnosci.pl

www.fronda.pl/a/ten-lek-uleczy-…


_______________________________________________________________________________________________________________________
​ DLACZEGO NIE POMAGACIE BIEDNEJ LUDNOŚCI W ICH KAJACH - WY MILIONERZY? TAM ZAŁÓŻCIE IM WSZELKIE WYGODY - WY NIEMĄDRZY POLITYCY.  KOPIECIE SAMI SOBIE GRÓB I NAM TEŻ A WYROK WŁAŚCICIELA ZIEMI BĘDZIE DLA WAS - NISZCZYCIELI ZIEMI OKRUTNY ZA MORDERSTWA NA BOŻEJ ZIEMI. PAN BÓG STWORZYŁ ZIEMIĘ, NIE PO TO ABY ZGINĘŁA, LECZ PO TO, ABY NA NIEJ ŻYCIE TRWAŁO, ALE W MIŁOŚCI Z PANEM BOGIEM - WY ZDRAJCY I MORDERCY .

Niemiecki minister: Z Afryki może przybyć 100 milionów imigrantów. Powodem ma być zmiana klimatu


https://gloria.tv/article/xSSWqxLkp8gK3upEupmKRtsxc


​ WY NAUKOWCY BEZBOŻNI - PRZECIEŻ WY MOŻECIE SPROWADZIĆ DESZCZ Z NIEBA; PRZECIEŻ WY NAUKOWCY WYWYŁUJECIE CZYNNOŚĆ WODOSPADÓW I KATAKLIZMÓW, POWODZI I WICHURY!!!​Może tak jak sadownicy będą strzelać (ze specjalnych działek specjalną bronią nową technologią ) i zmienią w Afryce klimat , co spowoduje, że może przybyć 100 milionów ,a może i więcej imigrantów z powodu klimatu?...


Co powodują kwaśne deszcze?

http://zapytaj.onet.pl/Category/006,005/2,7392040,co_powoduja_kwasne_deszcze.html


Sadownicy strzelają z działek i kradną sąsiadom deszcz

21 lipca 2016, 10:17
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/116184,sadownicy-strzelaja-z-dzialek-i-kradna-sasiadom-deszcz


Strzelają z działek i kradną sąsiadom deszcz
_______________________________________________________________________________________________________________________

Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni. Polska 1939-1945 i 1989 – 2012


https://gloria.tv/article/ViFHJ93XXiHL4QgyxzwgXgfP3


Polacy!!! Przeczytajcie to wszyscy. Dlaczego „przyjaciele” Polski zniszczyli nas w 1939-1945. Dlaczego ci sami „przyjaciele” zniszczyli nas w 1989-2012. Kto się bał i boi Polski i Polaków. Najwięksi „przyjaciele” Polski i Polaków to Amerykanie.
https://serapion-media.gloria.tv/gregor/j/2j/th04dds52adyaydumotv4ke5fn5wuibg3zi4she.jpg?sum=JZol2MSE5LALa5yDOSJUvQ&due=1498176000

Szperając w sieci postanowiłem połączyć te dwie istotne dla Polski i Polaków informacje. Kto i dlaczego nas niszczył i niszczy?!! Kto i dlaczego nas się bał i boi?!! Dlaczego jesteśmy ciągle pod okupacją?!!

Dlaczego uchodzący za naszych przyjaciół amerykanie sprzedali nas, zniszczyli w czasie i po IIwś?!!

Dlaczego ci sami przyjaciele amerykanie sprzedali nas i zniszczyli (niszczą do chwili obecnej) w 1989-2012?!!

Kim byli i są ci „przyjaciele” amerykańscy?!!

Kto rządził i rządzi Ameryką?!!

Kto tym wszystkim sterował i steruje.?!!

Możecie się ze mną nie zgadzać, ale przeczytajcie i podajcie dalej – wszystkim Polakom. Trudno jest walczyć nie widząc wroga. To jest jeszcze jeden dowód na niszczące partie zainstalowane w Polsce po wojnie i po 1989 do dnia dzisiejszego. To byli i są jak ja ich określam pachołki i wszarze. To byli i są mordercy Polski i Polaków.
Dogłębne przemyślenia pozostawiam państwu.

Kiedy Polska się rozwinie gospodarczo?!!

Kiedy pozbędziemy się biedy?!!

Kiedy nasze rodziny, dzieci, przyjaciele nie będą głodować, odbierać sobie życia?!!

W tym układzie, proszę państwa nigdy!!!


Musimy to wszyscy zrozumieć!!! Musimy przestać popierać wszystkie partie zainstalowane przez tych „przyjaciół” w Polsce. Musimy wszyscy walczyć o wyzwolenie Ojczyzny Polski i Polaków. Dla przykładu zobaczcie, że ci sami „przyjaciele” już tylko Polakom blokują zniesienie wiz do tej zas….. Ameryki.

A oto te dwie informacje zapewne znane. Jednak połączone w całość pokazują trwanie II wś na terenie Polski.
1) Hitler o Polakach
W sieci można znaleźć interesującą opinię o Polakach zawartą w „Głosie Wielkopolskim” z 1947 roku. Pochodzi ona z odnalezionego przez Amerykanów tajnego memoriału Hitlera skierowanego do Himmlera 4 marca 1944 roku.
Dzisiaj gdy polskość jest dezawuowana na każdym kroku a my, Polacy mamy wyjątkowo niskie mniemanie o samych sobie warto czasami przytoczyć co mają o nas do powiedzenia najbardziej zaciekli wrogowie. Według niedoszłego malarza z Braunau:
Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.
Na podstawie ostatnich badań, powadzonych przez Reichsrassenamt uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki”.

Tekst ten nie powinien dziwić, ponieważ jest on typowym wyrazem kompleksu jaki Niemcy od stuleci odczuwają w stosunku do nas.
Jeżeli ktoś nie wierzy to proszę sobie poczytać opinie na temat Polski Fryderyka II lub Ottona von Bismarcka w których obsesyjna nienawiść miesza się z mniej lub bardziej ukrytym podziwem.
Data powstania memoriału, 4 marca 1944 roku nie jest przypadkowa. Opinie Fuehrera o Polakach była prawdopodobnie efektem klęski tzw. General Plan Ost przewidującego eksterminację milionów Słowian z Europy Środkowej. Pierwszy etap tych zamierzeń Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie przystępując do wysiedlania ludności. Ku zdziwieniu okupantów doprowadziło to do zbrojnego oporu w warunkach niemieckiej przewagi i masowego terroru.

Decyzja o podjęciu walki okazała się słuszna mimo, że za każdego zabitego Niemca ginęły całe polskie wsie. Najeźdźcy zorientowali się jednak, że Polacy nie pójdą biernie na rzeź a wymordowanie wszystkich stawiających rozpaczliwy opór wymagałoby zbyt dużej ilości wojska tak potrzebnego na froncie. Wygraliśmy makabryczną licytację z diabłem, któremu musiało to zaimponować.
2) A tutaj trafiłem na spisek przeciw Polsce
„My bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, ale powiedz co zrobić z Waszym przemysłem?”. Szczęka mi opadła, więc mi tłumaczył: „Na Japonię mieliśmy 20 lat czasu, aby się przygotować na ich atak. Okazało się to niewystarczające. Wy z waszym wykształceniem i z waszym przemysłem w ciągu dwóch lat zdestabilizujecie rynki światowe, a my nie będziemy mogli się temu przeciwstawić. Więc, jeśli powiesz, co zrobić z waszym przemysłem, to poprzemy waszą niepodległość.”
Warunkiem poparcia niepodległości przez USA było zniszczenie polskiej gospodarki. Warunkiem przyjęcia do UE, jak nam wmawiała wewnętrzna propaganda, była likwidacja hutnictwa, górnictwa, stoczni, cementowni, cukrowni itd. Państwa europejskie przed wejściem do UE, swój przemysł intensywnie dofinansowywały, a nam kazano nasz przemysł zniszczyć.

Nasze rządy i społeczeństwo na to pozwoliły. Plan zniszczenia gospodarki pod nazwą „Planu Balcerowicza” Polacy z Lechem Wałęsą na czele przeprowadzili ochoczo. Bezwzględnie wykorzystano ciężką psychozę, na którą zapadliśmy w 1989 roku. Z tej psychozy musimy się otrząsnąć, musimy znaleźć odwagę, by przyznać się, że daliśmy się oszukać jak dzieci. I przypomnieć sobie, że przecież przez wieki nie byliśmy niedołęgami.

Po I wojnie światowej od zera potrafiliśmy zbudować II RP, wielkim wysiłkiem całego narodu stworzyliśmy nowoczesny przemysł. Zbudowaliśmy Centralny Okręg Przemysłowy, zbudowaliśmy Gdynię. Polska doganiała czołówkę europejską. Do dzisiaj się tym chlubimy.

Po II wojnie, mimo jarzma komunizmu, potrafiliśmy zbudować tak potężny przemysł, że jego konkurencji na rynkach obawiały się nawet USA.
Pamięć o Katyniu, Smoleńsku, Jałcie, pamięć o 1939, 1945 i o 1989r nie prowadzi do wrogości z Niemcami, Rosją, Anglią i USA. Pamięć ta musi być żywa, aby nie odbierać politykom argumentów. Szczególnie politycy nie powinni wypominać tego bez potrzeby. Kanclerz Schroeder powiedział: „Niemcy o naszych interesach na wschodzie myśleć muszą zawsze, mówić – nigdy”.
Politycy krajów konkurencyjnych znają wiedzę społeczeństwa i jego nastroje /mają wywiad/. To wystarczy by miarkowali swe naciski. Wywołanie społecznej psychozy może całkowicie ubezwłasnowolnić polityków.

Taką sytuację mieliśmy 1989r, gdy Polacy gotowi byli rozszarpać każdego krytyka „planu Balcerowicza”, co kosztowało nas utratę przemysłu. W 2004 gdyby „ulica” nie oszalała: „chcemy do Unii”, politycy mogli wytargować bardzo korzystne warunki w traktacie akcesyjnym.
Irlandczycy kolejnym „nie” wywalczyli warunki tak korzystne, by powiedzieć „tak”. Niemcy, Francja czy Anglia, mogą bezkarnie łamać zasady UE. Nie tylko z powodu swego bogactwa, lecz również dlatego, że wszyscy wiedzą iż te narody będą bronić swych interesów, z wyjściem na ulicę i zmianą rządu włącznie.Gdy jednak PiS spróbował wesprzeć finansowo stocznie, UE za karę nakazała ich likwidację. Stoczniowcy poszli „na bruk”, lecz ani jeden nie „wyszedł na ulicę”. – całość
www.google.pl.

Dokładam jeszcze punkt następny z bardzo istotnym komentem kolegi Pawła Tonderskiego pod innym moim art.
3) Tak, ten program w Polsce jest prowadzony od lat siedemdziesiątych XX wieku, nosi on nazwę dekapitalizacji przemysłu polskiego, jeżeli można zdekapitalizować czyjś przemysł, ekonomię i gospodarkę, to można i zdekapitalizować cały naród. Ten plan wymyślili ludzie z Grupy Bilderberg, m. in. Kissinger.

„Mogę tylko przypomnieć, że totalna dekapitalizacja polskiego majątku narodowego prowadzona jest od 1975 roku, zgodnie z Programem Kissingera z 1972 roku – „Program strategiczny działalności gospodarczej rządu Stanów Zjednoczonych w krajach postkomunistycznych”. Został opracowany w 1970 roku przez zespół prof. R. Pipesa. Zatwierdzony w 1972 roku przez Departament stanu do realizacji.”

Pozdrawiam państwa.

Zenon Jaszczuk_______________________________________________________________________________________________________________________


Odwet na zamówienie ISIS?


https://gloria.tv/article/WYaSuSyhgggU28af2zwvMfAzz


Data publikacji: 2017-06-20 12:00


Komu był potrzebny londyński atak na muzułmanów? Bo przecież nie chodzi tu o odwet za dokonane w Europie zamachy, ale o podstawę do stworzenia nowej narracji o „złych białych” prześladujących muzułmanów. To nic innego jak podsycenie nastrojów prowadzące do krwawej wojny kulturowej na Zachodzie. To scenariusz ze snów dżihadystów.


OKO ZA OKO


https://www.youtube.com/watch?v=l4p3lg0XwL4


STARY TESTAMENT

 

Księga Wyjścia

 

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=71


 Prawo karne


(Wj 21,23-25) - oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę.

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół" a nie "oko za oko, ząb za ząb"

 

 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”

a nie

„oko za oko, ząb za ząb”

niedziela, 16 lutego 2014


http://bibliapoznan.blogspot.com/2014/02/miujcie-waszych-nieprzyjacio-nie-oko-za.html


 

KS. JACEK BAŁEMBA: Błąd rozlał się powszechnie a owczarnia Chrystusowa jest rozpraszana i rozszarpywana przez wilki. Kto ją obroni?


https://gloria.tv/article/GKcUygkctjDd6b714rYUBSzyD


„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd” (2 Tm 4, 1-2).


DEMONY SZALEJĄ I DĄŻĄ DO KONFRONTACJI DOBRA I ZŁA TO DNI SPRAWIEDLIWOŚCI I PIEC UŚCISKU NADCHODZI.


_______________________________________________________________________________________________________________________
Strzelba T4E SG 68 na kule gumowe i pieprzowe

https://gloria.tv/video/aEgeWevYPuif3EyYND626BNsd


https://www.militaria.pl/umarex/strzelba_co2_ram_combat_t4e_sg-68_68_2_4756_set_p87295.xml


cena 1799,00zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Temat: "Muzułmanie są ratunkiem dla Polski?
MUZUŁMANIE SĄ RABUNKIEM DLA POLSKI​!!!


​  JAKIE TO STRASZNE - EPISKOPAT W POLSCE, BO W 90 % ŻYDOWSKI WYBRAŁ ZA SWOJEGO BOGA "ISLAMISTÓW".​ NIE CHCĄ UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM, BO NIE MOGLIBY GRZESZYĆ - NIE BĘDĘ WYLICZAŁA ICH GRZECHÓW. JEST TO PRZYKRE, ŻE CI DOBRZY BOŻY BISKUPI NIE CHCĄ STRACIĆ DUŻO PŁATNYCH STANOWISK, TO PODPISUJĄ SIĘ POD DEMONICZNYMI ZARZĄDZENIAMI ŻYDOWSKICH DYGNITARZY. OJ BĘDZIE WYCIE, OJ BĘDZIE CIERPIENIE W PIEKLE.   OJ BĘDZIE, BO ŚWIADOMIE PĘDZĄ NA POTĘPIENIE. TO KOMU ONI SŁUŻĄ BEZBOŻNI BISKUPI? JAK ONI MOGĄ WYPOWIADAĆ SŁOWO "JEZUS" - JEGO WROGOWIE. .mk_______________________________________________________________________________________________________________________

Strzelba T4E SG 68 na kule gumowe i pieprzowe

https://gloria.tv/video/aEgeWevYPuif3EyYND626BNsd

Karabinek CO2 RAM Heckler&Koch HK416 T4E RIS .43 (2.4754X)

Kosztuje tylko 2699,00zł

Cudowny strzał myśliwego z kuszy w dużego Dzika.

https://www.youtube.com/watch?v=n1xqOpYkPPk


Dzik upolowany z bardzo nowoczesnej Kuszy.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4W1hMiXnpM


Co może zrobić moja kusza.   

https://www.youtube.com/watch?v=NvkwYkZ8uws


 Kusza , domowa  część 1

https://www.youtube.com/watch?v=oUjdsWdzvN8


_______________________________________________________________________________________________________________________

Aleksander Jabłonowski NFP - ŻĄDAJMY ODSZKODOWAŃ OD NIEMIEC, ROSJI I LITWY ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ!!!

https://gloria.tv/video/d4UqDh8UoCQs4CLzLtpLfTzXp

​JAK TO JEST - NIEUSTANNIE RZĄD W POLSCE JEST ŻYDOWSKI I ONI NIE UMIEJĄ SIĘ UPOMINAĆ O ODSZKODOWANIE? mk.


_______________________________________________________________________________________________________________________
  OTO NAJNOWSZA DROGA APOSTATY - MASONA FRANKA - ANTY PAPIEŻA  DO PIEKŁA.​ mk._______________________________________________________________________________________________________________________
 

Drogi Przyjacielu!

Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim wnętrzu. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami.

Przytoczone słowa objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, składając ludzkości za jej pośrednictwem pewne obietnic...

Otrzymasz wszystkie łaski potrzebne w Twoim stanie.

W Twojej rodzinie zapanują zgoda i pokój.

Znajdziesz pocieszenie we wszelkich strapieniach.

To wszystko – i wiele więcej – stanie się Twoim udziałem, jeśli zostaniesz czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dołącz do grona Jego czcicieli i czerp obficie ze zdroju łask, którym jest Najświętsze Serce!

Aby Ci w tym pomóc, prześlę do Ciebie wyjątkową broszurę, z której dowiesz się wszystkiego o objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque i kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Koszt wysyłki broszury to jedyne 9 zł, które możesz przesłać dopiero po odbiorze.

Dodatkowo otrzymasz liczne podarunki:

 • Tarczę Najświętszego Serca Pana Jezusa – opatrzona wieczystym błogosławieństwem bł. Piusa IX stanie się dla Ciebie ochroną przed wszelkimi duchowymi niebezpieczeństwami;
 • wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa – sam Chrystus obiecał: Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony
 • Akt osobistego poświęcenia się Bożemu Sercu – kiedy go wypełnisz, zadbam o to, aby został przesłany do sanktuarium NSPJ w Paray-le-Monial!

 

Te prezenty pomogą Ci spełnić wolę Pana Jezusa – a On oczekuje od Ciebie tylko tego, abyś przyjął wyciągniętą ku Tobie dłoń i pozwolił otoczyć się Jego miłosierdziem. I to niezależnie od Twoich zasług czy zalet, niezależnie od wad i słabości...

W to przesłanie uwierzyło już prawie 600 tysięcy Polaków – ściany tylu domów zdobi wizerunek Najświętszego Serca. Nie da się zliczyć łask, które spadły na wszystkie te rodziny tylko dlatego, że zechciały je przyjąć.

 

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

 

P.S. Czy wiesz, że Jezus dał czcicielom Najświętszego Serca również największą ze wszystkich obietnic – obietnicę pewnego zbawienia? Dołącz do naszej akcji i dowiedz się o tym więcej.

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach promocyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka wypisuję się ._______________________________________________________________________________________________________________________


"Pokój i Bezpieczeństwo". Wypełniają się słowa proroków.

https://gloria.tv/video/vwxrmfMk6BGt4YQHQSDBSuPv1
__________________


Izrael: Kushner i Greenblatt, doradcy Trumpa, spotkali się z Netanjahu

https://gloria.tv/article/FDWGKWypv6tM3DAxymzzN6Hha


_______________________________________________________________________________________________________________________


 
prezentuje najnowsze artykuły:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Socci o pontyfikacie Franciszka – Historyczne oskarżenie

                     
Recenzja najnowszej książki Antonio Socci La Profezia Finale [Finałowe proroctwo] — Christopher A Ferrara
Wprowadzenie
Wielokrotnie włoski katolik i intelektualista Antonio Socci szokował „główny nurt” katolicki ostrymi wypowiedziami potwierdzającymi diagnozę obecnego kryzysu w Kościele w kręgach „tradycjonalistów” i „fatimistów”.
Odwrotnie do wielu swoich kolegów komentujących katolików,
— Socci nie wycofuje się z publikacji tego czego wymaga uczciwość intelektualna w tej sytuacji.
Dlatego nie chce zniknąć jego Czwarta Tajemnica Fatimska, — zawierająca masę dowodów na fiasko Watykanu w ujawnieniu opinii publicznej całej Trzeciej Tajemnicy.
Podobnie z jego To nie Franciszek [Non é Francesco, gra słów w tytule włoskiej piosenki] — nieustraszenie skonfrontował katastrofę obecnego pontyfikatu, nawet jeśli ma się obiekcje co do wątpliwych argumentów Socciego wobec ważności wyboru kard. Bergoglio.
Teraz pojawia się Finałowe proroctwo, — książka która przede wszystkim jest listem otwartym do Franciszka po wprowadzeniu przeglądu uznanych objawień Maryjnych i innych proroctw, — zwłaszcza Orędzia Fatimskiego i integralnej Trzeciej Tajemnicy, które są ze sobą zgodne i

— „wskazują na nasze czasy jako okres niemal apokaliptycznego punktu zwrotnego”.

Ponieważ książka ta pojawiła się jak dotąd tylko w języku włoskim, a może nigdy nie będzie miała wydania angielskiego – tłumaczenia tu są moje – co wydaje się właściwe.

Oto recenzja książki, która jest bardziej przeglądem tekstu, a nie zwykłym jej podsumowaniem.

— To co podnosi tę pracę do statusu dokumentu historycznego — jest otwarty list do Franciszka.

Tu mamy do czynienia z tekstem, pod którym wrze ledwie ukrywana, ale w pełni uzasadniona furia z powodu zgubnych skutków tego, co Socci nazwał „bergoglianizmem”
– mieszanka pobożności ludowej, lewicowej ideologii, pogardy dla ścisłego przestrzegania tradycyjnej doktryny i dyscypliny Kościoła, i kultu osobowości wywołanego i podtrzymywanego przez masmedia zachwycone papieżem, który, — jak pisze Socci, — wydaje się, iż „przystąpił do ataku na Kościół”, zamiast bronić go przed atakami.

Tytuł listu otwartego – „Przerażająca odpowiedzialność przed Bogiem” – nadaje ton zjadliwemu oskarżeniu całego pontyfikatu,
— który, właśnie z powodu jego wrogości do Tradycji, cieszy się
— „nieznośnym ogólnym podziwem mediów, a przede wszystkim laicystów i wrogów Chrystusa, którzy propagują prawdziwy kult osobowości” (s. 92).
Franciszek, mówi — Socci, promuje błąd „czystego” chrześcijaństwa (cytując Andreasa Hoffera),
— „rodzaj‚ superchrześcijaństwa, — co ma oznaczać, że — „jest dużo lepsze od samego Jezusa Chrystusa”,

bo uważa, że
— „nie wystarcza już miłować grzesznika… Trzeba nawet kochać grzech” (s. 98).
Nie bez powodu ironicznie zatytułowany „Synod o rodzinie” szeroko degradowano jako „Sin-Nod” i „Synod przeciwko rodzinie”.

 
 WIĘCEJ: https://forumdlazycia.wordpress.com/2016/06/08/socci-o-pontyfikacie-franciszka-historyczne-oskarzenie/

 

_______________________________________________________________________________________________________________________


​ NO I CO TY MORDERCO - APOSTATO - FRANEK, BO JUŻ NIM JESTEŚ. WSZYSCY CI, KTÓRZY NIE ZAPOBIEGLI ŚMIERCI CZŁOWIEKA​ I NIE ŻAŁOWALI, TO NIESTETY CZEKA ICH PIEKŁO.

Aborcjoniści papieża Franciszka (100) Jacek Międlar

https://vimeo.com/222188408

 
 
 

Aborcjoniści Franciszka. „Można zabijać do 18. tygodnia”, „Łykajcie pigułki dzień po”, „Jezus maszerowałby w Marszu Kobiet”…

Za wypowiedzi o homo-lobby - suspensa, a na promocję aborcji w Kościele pełna zgoda!

Przez Last updated Cze 19, 2017
Fot. pixabay.com
  41  13 522
  506

 

 

Przez ostatnie cztery lata, papież Franciszek umiejętnie dozował katolikom porcje szokujących, nieewangelicznych posunięć i wypowiedzi. Jedne bolały katolickie serca bardziej, inne mniej. Wierzący w Chrystusa nie mógł przejść obojętnie wobec relatywizacji moralnej zawartej w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, napuszczania na Europę radykalnych islamistów, porównywania ich zbrodni do dzieł ewangelizacyjnych apostołów, zachęcanie europejek, by te rozmnażały się z muzułmanami czy uwierzytelnianie homoseksualizmu. Tych spraw jest doprawdy tak wiele, że nie sposób bym zawarł je w jednej publikacji. Uczynię to zatem w serii artykułów. Ten niech będzie pierwszym z nich.

Zacznijmy od tego, co dosłownie mrozi krew w żyłach. Do niedawna, Kościół katolicki był uważany za niezwyciężony bastion, mężnie stojący w obronie życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W Polsce to przeświadczenie pękło niczym bańka mydlana, po tym jak Konferencja Episkopatu Polski opublikowała przesączony relatywistycznymi frazesami komunikat (2016) w sprawie ochrony życia. To właśnie on okazał się być gwoździem do trumny dzieci niepełnosprawnych, z zespołem Downa i poczętych w wyniku przemocy.

PRZECZYTAJ (KLIK): Episkopat umywa ręce: „Nie jesteśmy winni krwi nienarodzonych dzieci. To sprawa PiS-u”

Polski episkopat umył ręce niczym Piłat, determinując polski rząd, by ten nie radykalizował ustawy aborcyjnej i zasugerował, że w kwestii ochrony życia winniśmy się kierować subiektywnym w osądach rozumem, nie zaś obiektywnym prawem Bożym, czy jak kto woli prawem naturalnym. Takie stanowisko nie wzięło się znikąd. Zostawiając na boku hochsztaplerskie układy, karierowiczostwo i finansjerę wyższych instytucji kościelnych w Polsce, nie ma wątpliwości, że przykład przyszedł z samej góry – od następcy świętego Piotra, papieża Franciszka. Nie kto inny, a on sam, 27 stycznia, w Domu Świętej Marty, powiedział że dziesięć przykazań bożych ogranicza wolność człowieka. Zasugerował przy tym, że w życiu chrześcijańskim nie powinniśmy się kierować obiektywnymi zasadami, ale omylnym w sumieniem. Prawdę mówiąc, to dopiero zajawka, tego o czym Państwo przeczytacie za chwilę. Wbrew wypowiedziom o „konieczności ochrony życia” (2015), Franciszek daje jawne przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci. Nie, to nie jest przesada.

POLECAM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ:

http://wprawo.pl/2017/06/18/aborcjonisci-franciszka-jezus-maszerowalby-w-marszu-pro-aborcyjnym-mozna-zabijac-do-18-tygodnia-lykajcie-pigulki-dzien-po/

 _______________________________________________________________________________________________________________________
​    TO CO  -   W POLSCE ZNOWU ZABIJAJĄ?

          TO CO ZROBILIŚCIE SĘDZIOWIE?  NIC ? - TO DO PIEKŁA !!!

 Walka pod tym szpitalem może trwać 24 godziny                                 na dobę
 
Fundacja Pro - prawo do życia

                        Szanowni Państwo,

trwa akcja Szpitale bez aborterów, w ramach której ujawniamy gdzie morduje się nienarodzonych oraz wywieramy presję na szpitale aby zaprzestały tego okropnego procederu.

Jedną z takich placówek jest warszawski szpital Orłowskiego, mieszczący się przy ul. Czerniakowskiej. To tutaj zabija się najwięcej dzieci w Polsce – 119 maleńkich ofiar tylko w 2016 roku. Skala tego okrucieństwa budzi trwogę, dlatego nie ustajemy w pokazywaniu prawdy na temat tego, co dzieje się za murami szpitala. Jestem niezwykle zbudowana postawą naszych wolontariuszy, którzy organizują tę akcję. Pikietują pod trzema wejściami do szpitala, z każdej strony budynku, każdego tygodnia. Zdarzało się, że przychodzili nawet trzy razy na tydzień. Zawsze mają ze sobą kilka dużych bannerów ze zdjęciami ofiar aborcji i informacją, że do takich czynów dochodzi w tym szpitalu.

Przechodniom na chodniku tłumaczą, że średnio co trzeci dzień jest tu zabijane dziecko. Stają również pod oknami dyrekcji szpitala, która zasłania wtedy rolety. Czasami ktoś w białym fartuchu wychodzi na zewnątrz i robi zdjęcia, nagrywa pikietujących lub pokazuje w kierunku wolontariuszy wulgarne gesty. Podczas każdej akcji informacja o dokonywanych tu zabójstwach trafia do kilkuset osób, głównie pacjentów tej placówki. Myślałam o tym ostatnio - gdyby tak nasza pikieta pod szpitalem Orłowskiego mogła trwać 24 godziny na dobę… Dotarlibyśmy z naszym przekazem do tysięcy osób każdego dnia a presja na dyrekcję byłaby ogromna.

Okazało się, że to możliwe!

Czy kojarzy Pani samochód dostawczy marki Żuk? Od wielu lat jest obecny na polskich drogach i wciąż może nam pomagać, niekoniecznie jako środek transportu. Dzięki pieniądzom przekazanym przez naszych Darczyńców, moi koledzy kupili Żuka i okleili go plakatami informującymi, że w szpitalu Orłowskiego dokonuje się aborcji. Po przygotowaniu auta zaparkowali go bezpośrednio przed szpitalem, kilka metrów od głównego wejścia!

Żuk pod szpitalem

W ten sposób WSZYSCY pacjenci, którzy wchodzą tędy do środka dowiadują się, że w tym miejscu zabija się nienarodzonych. Widzą wyraźnie czym jest aborcja i w jak okrutny sposób się ją wykonuje. Co więcej, plakaty na Żuku są widoczne z okien samochodów przejeżdżających ulicą Czerniakowską oraz z okien szpitala. Dzięki temu walka o życie toczy się nieprzerwanie. Ten pomysł jest strzałem w dziesiątkę. Jeśli auto będzie stało pod szpitalem to każdy pacjent zobaczy, do jakich okrucieństw zdolni są lekarze, którym powierza swoje życie i zdrowie. To z pewnością wywoła ogromne poruszenie i wstrząśnie pracownikami oraz dyrekcją placówki.

Proszę Państwa, chciałabym aby pomogli nam Państwo w dalszym prowadzeniu tej akcji.

Żuk powinien stać w okolicy szpitala jak najdłużej. Kupno samochodu i oklejenie jego plandeki kosztowało 3000 zł. Teraz musimy ponieść koszty związane z parkowaniem Żuka w płatnej strefie, do której należy parking i całe centrum Warszawy.

To 32 zł za jeden dzień, od poniedziałku do piątku, gdy do szpitala przychodzi najwięcej osób.
Za 64 zł możemy zaparkować Żuka na 2 dni.
A za 128 zł Żuk będzie stał pod szpitalem 4 dni, czyli prawie przez cały tydzień roboczy.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 32 zł, 64 zł, 128 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby pokazać prawdę o aborcji wszystkim pacjentom i pracownikom szpitala Orłowskiego w Warszawie.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych - Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Ten wydatek jest konieczny dla kontynuowania akcji. Pokazując prawdę na temat aborcji udało nam się doprowadzić do zaprzestania zabijania dzieci w rzeszowskim szpitalu Pro-Familia. Teraz to samo może stać się w Warszawie.

Jeżeli Żuk będzie stał pod szpitalem, z pewnością będzie o nim głośno. Bardzo liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie. O postępach akcji poinformuję na bieżąco!

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: Więcej zdjęć Żuka spod szpitala Orłowskiego mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie.

Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
www.stopaborcji.pl_______________________________________________________________________________________________________________________

 FRANCISZEK - FAŁSZYWY PROROK - NIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA W RZYMIE (18 CZERWCA 2017)

​   TEN ANTY-PAPIEŻ DEMONICZNY APOSTATA​ - "FRANEK" - MASOŃSKI WYSŁANNIK JEST CHĘTNY DO PIEKŁA

FRANCISZEK - FAŁSZYWY PROROK - NIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA W RZYMIE (18 CZERWCA 2017)

https://gloria.tv/video/NF6xEdKnivmT4VtaNQrbsSBoQ
_______________
OSTATNIA TAJEMNICA FATIMSKA / Orędzie Ostrzeżenie /
https://gloria.tv/video/1xKPH4CBT6DKDuFHhLYTkeapm
​PAPIEŻ "BENEDYKT XVI" MA OCZY: DOBRE, MIŁOSIERNE, ŻYCZLIWE BOŻEGO CZŁOWIEKA POKRZYWDZONEGO PRZEZ MA
SONERIĘ ​. 
​"ANTY-PAPIEŻ FRANEK" MA OCZY FAŁSZYWE, ​OBŁUDNE, DEMONICZNE I JEST BARDZO LENIWY. NE MA KRZYŻA JEZUSOWEGO.
​ ​
TYPOWY CZŁOWIEK PĘDZĄCY DO PIEKŁA - POTĘPIONY.
​  
mk.​
 
​      ----------------------------------------------------------

Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”

https://gloria.tv/article/tiYKFVGdCqMy6CsrdzEQtx8hR

​DEMONICZNI DUCHOWNI W WATYKANIE PODPISALI ZA NASZEGO PAPIEŻA CHOREGO TĘ DIABELSKĄ EKUMENICZNĄ RELIGIĘ.​
mk.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 24 czerwca 2017 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA Uroczystość


Sobota, 24 czerwca 2017
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Uroczystość
 
Znalezione obrazy dla zapytania NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
 
 
 
(Łk 1,57-66.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
 
 
                                                                            Znalezione obrazy dla zapytania NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa

Głos wołającego na pustyni

Narodziny Jana Kościół czci osobnym świętem. Natomiast nie obchodzimy urodzin żadnego innego spośród świętych; czcimy narodziny Jana, czcimy narodziny Chrystusa. Nie jest to bez znaczenia. Jeśli nawet z powodu wzniosłości tajemnicy nie zdołamy jej w pełni objaśnić, w każdym razie przyjrzymy się jej dokładniej i owocniej. 
Jan rodzi się z podeszłej wiekiem i niepłodnej niewiasty, Chrystus zaś z młodziutkiej dziewicy. Zapowiedź narodzenia Jana spotyka się z niedowierzaniem i jego ojciec staje się niemy. Dziewica natomiast wierzy w narodzenie Chrystusa i w wierze przyjmuje Go do łona. Oto zapowiedzieliśmy wam, o czym zamierzamy rozważać i czego dociekać. Zapowiedzieliśmy, ponieważ nam samym brak czasu oraz umiejętności, aby całkowicie zgłębić tę tajemnicę. Lepiej pouczy was Ten, który przemawia do was bez naszego pośrednictwa; Ten, do którego zwracają się wasze święte myśli; Ten, którego przyjęliście do swego serca, którego staliście się świątynią. 
Jan zda się stanowić granicę obydwóch Testamentów, Starego i Nowego. O tym, iż istotnie stanowi pewnego rodzaju granicę, świadczy sam Pan, kiedy mówi: "Prawo i Prorocy aż do Jana". Jan wyobraża zatem Stary Testament i zapowiada Nowy. Uosabia to, co dawne, dlatego rodzi się z ludzi w podeszłym wieku; uosabia także to, co nowe, dlatego ustanowiony został prorokiem już w łonie matki. Zanim się bowiem narodził, jeszcze w łonie swej matki uradował się przybyciem świętej Maryi. Już wtedy został wyznaczony do spełniania misji poprzednika; wyznaczony wpierw, nim narodzony; ukazany jako poprzednik Chrystusa, zanim jeszcze Chrystus go zobaczył. Są to sprawy Boże, które przerastają możliwości rozumu ludzkiego. W końcu rodzi się Jan, otrzymuje imię, ojciec zaś odzyskuje mowę. Zaistniałe wydarzenia unaoczniają rzeczywistość. 
Zachariasz milknie i pozostaje niemy aż do narodzin Jana, poprzednika Pańskiego, i dopiero wtedy odzyskuje mowę. Cóż zatem oznacza milczenie Zachariasza, jeśli nie tajność proroctw, które przed przyjściem Chrystusa były jakby zasłonięte i zamknięte? Otwierają się wraz z nadejściem Chrystusa; stają się jawne, kiedy przychodzi zapowiadany. Odzyskanie mowy przez Zachariasza w czasie narodzin Jana odpowiada rozdarciu zasłony w świątyni w czasie śmierci Jezusa. Gdyby Jan zapowiadał samego siebie, Zachariasz nie odzyskałby mowy. Wraca mowa, albowiem rodzi się głos. Kiedy zapytano wtedy Jana, gdy zapowiadał już Chrystusa: "Kim jesteś? - odpowiedział - Jam głos wołającego na pustyni". Jan jest głosem, natomiast Pan jest Słowem: "Na początku było Słowo". Jan jest głosem na krótki czas; Chrystus Słowem od początku - na wieki.
 
 
Święty Jan Chrzciciel
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu" (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.

Święty Jan ChrzcicielJako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3, 11). Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).
Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 7). Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata" (Mk 6, 18). Rozgniewany król, z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.

Święty Jan ChrzcicielJezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.
W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża. Jan Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji.

Święty Jan Chrzciciel
W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

Przez Chrystusa do Ojca

Współuczestnictwo nasze niech będzie z Tobą, Ojcze, i z Twoim Synem Jezusem Chrystusem (1 J 1, 3)

Objawienie Boga ludziom rozpoczęło się w raju ziemskim, gdy przed grzechem Bóg sam obcował z naszymi pierwszymi rodzicami (Rdz 3, 8); a potem przychodziło przez patriarchów i proroków, lecz pełnię osiągnęło dopiero w Chrystusie, Synu Boga. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2). Bóg zastrzegł dla Syna posłannictwo objawienia światu najwznioślejszej tajemnicy, odnoszącej się do Jego życia wewnętrznego, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Tylko Jednorodzony Ojca, który jest Bogiem z Boga, światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego... współistotny Ojcu (Wierzę), mógł objawić człowiekowi sekret tego tajemniczego nieustannego przypływu życia Bożego, które od wieków rozlewa się w łonie Trójcy: obieg światłości, miłości, nieskończonej płodności, jaki krąży w trzech Osobach doskonale równych, współwiecznych, nieskończonych, lecz różnych nawet w jedności tej samej natury. Jezus w swojej modlitwie do Ojca powiedział: „To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3); w istocie w czasie swojego nauczania Jezus użył wszystkich środków, aby dać ludziom poznać prawdziwego Boga, w trójcy jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dał poznać Ojca, swojego Ojca i Ojca naszego (J 20, 17), Jego dobroć, miłosierdzie, opatrzność, Jego miłość nieskończoną, i o Nim też powiedział: „Ojciec was miłuje” (J 16, 27). Dając poznać Ojca, dał poznać samego siebie, i odwrotnie: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy. — Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca... Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 10, 30; 14, 9-10); i mówił o Duchu Świętym, który miał wykończyć Jego dzieło: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystkim, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 25-26). Ewangelista słusznie wyjaśnia: „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył” (J 1,18).

O Chryste, spraw, abym żył Twoim życiem, a ponieważ Ty jesteś Bogiem, abym żył z Boga i w Bogu, przez Ciebie i w Tobie. Nasze życie jest teraz ukryte z Tobą w tajemniczej głębi Ojcowskiego łona, lecz przyjdzie dzień, w którym zajaśnieje Twoja chwała, o Chryste, życie dusz naszych, i wówczas również my zjednoczeni z Tobą zajaśniejemy chwałą...
Ty, o Chryste, przyszedłeś na świat i stałeś się dla nas drogą, prawdą i życiem, aby nas zaprowadzić do Ojca. Kiedy z serca Filipa wyrwała się ta prośba: „Mistrzu, ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy”, odpowiedziałeś: „Filipie, kto widzi Mnie, widzi Ojca mego”. O mój Jezu, mój Królu i Mistrzu, mój Arcykapłanie, moja żywa Głowo, ukaż mi Ojca! I cóż innego nam trzeba, jeśli nie Jego? Ukaż się nam, abyśmy mogli widzieć Go w Tobie i przez Ciebie; ześlij nam Twojego Ducha, aby nam objawił Twoją chwałę i ukazał Tego, od którego ona pochodzi (D. Mercier).

Panie Jezu, Słowo wcielone, wierzę, że jesteś Bogiem; Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego; Deus verus de Deo vero. Nie widzę Twojego Bóstwa, lecz ponieważ Ojciec powiedział: „Ten jest mój Syn umiłowany”, wierzę w to, a ponieważ wierzę, pragnę poddać Ci się zupełnie, ciało i duszę, sąd, wolę, serce, zmysły, wyobraźnię, wszystkie moje siły. Pragnę, aby spełniły się na mnie słowa Twojego Psalmisty: „Aby wszystkie rzeczy były poddane pod Twoje stopy jako hołd”... pragnę, abyś Ty był moją głową, a Twoja Ewangelia moją światłością, Twoja wola moim przewodnikiem. Nie chcę myśleć inaczej niż Ty, boś Ty jest prawdą nieomylną, ani działać nic poza Tobą, boś Ty jest jedyną drogą, aby dojść do Ojca, ani nie szukać chwały poza Twoją wolą, albowiem Ty jesteś zdrojem życia. Uczyń mnie swoim całkowicie przez Ducha Świętego, na chwałę Ojca (K. Marmion).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 295

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo - módl się za nami, 
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami, 
Wysłanniku Boży, 
Poprzedniku naszego Zbawiciela, 
Wzgardzicielu świata, 
Głosie wołający na pustyni, 
Zwiastunie prawdy, 
Wskazujący drogę do nieba, 
Światło proroków, 
Przykładzie męczenników, 
Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła, 
Któryś był poświęcony już w żywocie matki, 
Któryś otrzymał swoje imię z nieba,

Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa, 
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty, 
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi 
do Boga, 
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy, 
Który dla prawdy krew swoją przelałeś, 
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem, 

My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, 
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, 
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył, 
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, 
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył, 

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu, 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
​BISKUPI W POLSCE NIE WIEDZĄ ZA KIM STANĄĆ: BÓG WSZECHMOGĄCY, CZY MOJŻESZ?
Jedna Światowa Religia już bardzo blisko, a nasi duchowni milczą i chowają głowę w piasek!!!!!
     
 

Guru, Rabbi, Mufti, „Papież” Franciszek: włączają się  do kampanii o „Przyjaźni wszech-religijnej ” (pan-religious). 

Tak zwany Miedzy-Wyznaniowy Instytut Elijah  rozpoczął kampanię, aby razem zebrać ludzi z różnych religii, w celu  przezwyciężenia  „negatywności  i podziałów  społecznych”. Ten wysiłek otrzymał oficjalne poparcie i zachętę wybitnych liderów z wielu religii, i oczywiście objął też szefa – apostatę sekty Watykan- 2, czyli „papieża” Franciszka.
„Najbardziej znani przywódcy religijni na całym świecie wezwali wszystkich do nawiązywania przyjazni z ludzmi ze wszystkich religii.. „
Taki jest  nagłówek aktualnie wyświetlany na stronie internetowej owego w/w Instytutu, po którym następuje podsumowanie tej „Kampami o przyjaźni międzyreligijnej”: „14 czerwca 2017 roku,  wielu wybitnych przywódców religijnych na świecie przedstawiło wspólne oświadczenie, zachęcające ludzi do tworzenia przyjaźni z ludźmi z różnych religii. Przyjaźń i poznawanie się nawzajem są odtrutkami na negatywność i podziały w społeczeństwie, zwiększającymi zrozumienie i jedność. 
Zapraszamy do pobrania z internetu (dowloading) naszych narzędzi  do przyjaźni i nauki.
Modlimy się, aby to przesłanie i przykład jedności, pokazany przez tych przywódców, przyczyniły się do budowania pomostów ponad podziałami, aby  inspirowały Ciebie i twoich przyjaciół do rozpoczęcia nowych rozmów z osobami o różnym wyznaniu. 
Postępuj zgodnie z tym przykładem, rozpowszechnij te wiadomość.”
(Strona główna  miedzy-wyznaniowego  Instytutu  Elijah,, ukazana  16 czerwca 2017 r.).

Kampania owego Instytutu ma wyraźne poparcie  22 przywódców religijnych, z których każdy mówi w  odrębnym filmie o przyjaźni międzyreligijnej.

Jedynym wyjątkiem jest Franciszek, który wspólnie zagrał w video ze swoim długoletnim kumplem, bluźnierczym, anty-chrześcijanskim  rabinem Abrahamem Skorką. Tutaj można uzyskać 21 indywidualnych filmów ze świadectwami owych liderów.  Ci rożni liderzy reprezentują sekty anglikańskie, luterańskie, prawosławne i Novus Ordo (pseudo- katolicka);  oni reprezentują apostacki judaizm, islam i sunnicki islam, reprezentują hinduizm, sikhizm i buddyzm.

Krótko mówiąc: każda z  głównych, fałszywych religii jest reprezentowana.

Apostata-Franciszek kończy to ponizsze video, gloryfikujące jego dlugoterninową  „przyjaźń”  z rabinem Skorka, dumnym  stwierdzeniem, że „żaden z nas nie usiłował nawracać jeden drugiego.”

Czemu jeszcze  ludzie wierzą, że ten jawny, notoryczny, bezwstydny heretyk i apostata jest ich Papieżem ???

Mam nadzieje, że Pan Bóg przykładnie UKARZE tych wszystkich, którzy bezmyślnie  ochoczo idą za nim i jego bezbożną, anty-katolicką sektą Watykan- 2. 

Zobacz: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/franciszkowa-prostytucja-miedzy-wyznaniowa-2017-06

On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

Księga Prawdy — przepowiedziana Danielowi na czasy ostateczne — nie będzie traktowana z lekceważeniem przez członków Mojego Kościoła, a jej zawartość przyprawi Moje umiłowane wyświęcone sługi o zawrót głowy, kiedy uświadomią sobie, że Ja mówię Prawdę.

Fałszywy prorok — ten, który pozuje na przywódcę Mojego Kościoła — jest gotów przywdziać szaty, które nie zostały skrojone dla niego.

Zbezcześci On Moją Świętą Eucharystię oraz podzieli Mój Kościół na pół, a potem jeszcze raz na pół. Poczyni wysiłki, aby zdymisjonować tych wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Świętego Namiestnika Papieża Benedykta XVI, wyznaczonego przeze Mnie.

Wykorzeni on tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu i rzuci ich wilkom na pożarcie.

Jego działalność nie stanie się od razu łatwa do przejrzenia, ale w niedługim czasie dadzą o sobie znać jej przejawy, kiedy zacznie on poszukiwać wsparcia wpływowych, światowych przywódców i tych na wysokich stanowiskach.

Kiedy ta ohyda zapuści korzenie, zmiany będą już raptowne. Wkrótce potem zapowie on stworzenie zjednoczonego Kościoła Katolickiego — poprzez połączenie go ze wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.

Stanie na czele jednej światowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Działając na rzecz tak zwanych praw człowieka, opowie się on za ateizmem poprzez usunięcie z niego piętna, o którym powie, że jest ono na nim wyciśnięte. Wszytko, co w Oczach Bożych jest grzechem, będzie uznane za dozwolone przez ten nowy ekstra-Kościół.

Każdy, kto odważy się mu przeciwstawić, będzie poszukiwany i karany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy mu się przeciwstawią, zostaną ekskomunikowani i pozbawieni swoich tytułów. Inni będą dyskryminowani i prześladowani, a wielu kapłanów będzie zmuszonych, aby się ukrywać.

więcej: http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/03/13/on-zostal-wyslany-aby-zdemontowac-moj-kosciol-i-rozedrzec-go-na-strzepy/

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Kardynałowie, którzy nie otrzymali odpowiedzi na dubia, poprosili papieża o audiencję

           Kardynałowie, którzy nie otrzymali odpowiedzi na dubia, poprosili papieża o audiencję

Czterech kardynałów, którzy wcześniej poprosili papieża Franciszka o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sformułowań zawartych w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, a budzących poważne zaniepokojenie i wprowadzających zamieszanie zarówno wśród duchownych, jak i samych wiernych, poprosiło Franciszka o audiencję. Z prośbą o spotkanie zwrócili się w kwietniu. Jak dotychczas nie otrzymali żadnego odzewu.

Po siedmiu miesiącach bez odpowiedzi na list z 19 września 2016 roku kardynałowie: Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra i Joachim Meisner poprosili o spotkanie w celu wyjaśnienia spornych części apostolskiej adhortacji „Amoris laetitia” (Radość miłości). Ostatnio duchowni upublicznili list, który wysłali do papieża niecałe dwa miesiące temu z prośbą o audiencję.

W liście hierarchowie ubolewają nad wielkim podziałem Kościoła w kwestii moralności wywołanym papieską adhortacją. „I tak się dzieje – jakże bolesne jest to obserwować! – że to, co jest grzechem w Polsce jest dobre w Niemczech, to, co jest zakazane w archidiecezji filadelfijskiej, jest dozwolone na Malcie” - napisali 25 kwietnia. List dotarł do Franciszka 5 maja. Kardynałowie zwrócili się do Ojca Świętego, aby się z nimi spotkał i podczas audiencji udzielił odpowiedzi na pięć zasadniczych wątpliwości sformułowanych w liście z ub. roku (dubia). Poprosili też papieża „o rozmowę na temat zamieszania i dezorientacji” w Kościele spowodowanej „obiektywnie niejednoznacznymi fragmentami” adhortacji „Amoris laetitia”.

Kardynałowie zapewnili o „absolutnym oddaniu i bezwarunkowej miłości do Stolicy Piotrowej i Jego Świątobliwości, w którym widzą następcę Piotra i Wikariusza Jezusa. Duchowni stwierdzili również, że mając na uwadze powagę odpowiedzialności, ciążącej na nich z racji pełnionej posługi w Kościele jako doradców Następcy św. Piotra w jego suwerennej służbie, zwracają się z prośbą o audiencję.

Napisali, że nadal mają nadzieję, iż papież „wyjaśni wątpliwości i rozwiąże pewne kwestie dotyczące Amoris laetitia, przedstawione w dubia, przekazane Jego Świątobliwości i Kongregacji Nauki Wiary we wrześniu ubiegłego roku”.

Wciąż brak odpowiedzi na dubia. Wytyczne biskupów sprzeczne z Magisterium Kościoła

Po opublikowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia rozgorzała pośród teologów dyskusja zwłaszcza wokół VIII rozdziału i punktów od 300 do 305, które interpretowano w różny sposób.
Kardynałowie mieli nadzieję, że papież odpowiadając na dubia w klarowny sposób „tak” lub „nie” rozwieje „niepewność, zamieszanie i dezorientacją wśród wielu wiernych”.

„Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Waszej Świątobliwości, postanowiliśmy więc poprosić Ciebie, z szacunkiem i pokorą, o audiencję” - kardynałowie napisali w swoim liście z 25 kwietnia.

więcej: http://www.pch24.pl/kardynalowie--ktorzy-nie-otrzymali-odpowiedzi-na-dubia--poprosili-papieza-o-audiencje-,52437,i.html#ixzz4kYzQXUQD
_______________________________________________________________________________________________________________________
Środa, 21 czerwca 2017
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
 
Znalezione obrazy dla zapytania alojzy gonzaga cytaty
 
 
Z listu św. Alojzego Gonzagi do matki
 

Na wieki będę wychwalać Boże miłosierdzie


Modlę się o to, Dostojna Pani, aby łaska i pociecha Ducha Świętego zawsze Ci towarzyszyły. Co do mnie, przebywałem jeszcze w krainie umarłych, kiedy dostarczono mi Twój list. A oto teraz trzeba nam wszelkie pragnienia kierować ku niebu, by móc wychwalać Boga w krainie żyjących. Niegdyś spodziewałem się, iż tę podróż odbędę wcześniej. Jeśli miłość - jak mówi św. Paweł - wyraża się "w płakaniu z płaczącymi, weseleniu się z weselącymi", to, zaiste, powinnaś, Pani Matko, radować się wielce z tego, iż Bóg w swojej dobroci i dla Twoich zasług wskazuje mi prawdziwą radość i pokój oraz uwalnia od obawy przed ich utratą. 
Przyznam Ci się, Dostojna Pani, że ile razy rozmyślam o Bożej dobroci, owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, umysł mój gubi się zupełnie. Wobec takiego ogromu traci on rozeznanie i nie rozumie wcale, dlaczego Pan po tak nieznacznej i krótkiej pracy zaprasza mnie do wiecznego pokoju. Z nieba wzywa mnie do nieskończonej szczęśliwości, której tak opieszale szukałem, i obiecuje nagrodę za łzy, których tak niewiele wylałem. 
Rozmyślaj o tym ustawicznie, Dostojna Pani, i strzeż się obrazić nieskończoną Bożą miłość. Stałoby się to z pewnością wówczas, gdybyś opłakiwała śmierć tego, kto żyje w obliczu Boga i swym wstawiennictwem będzie Ci pomagał bardziej niż za życia. Zresztą nasza rozłąka nie będzie długa. W niebie zobaczymy się znowu. Złączeni na wieki z naszym Zbawicielem, rozradowani szczęściem wiecznym, ze wszystkich sił będziemy Go chwalić i na wieki sławić Jego miłosierdzie. Bóg odbiera nam swój dar tylko po to, aby umieścić go w pewniejszym i bezpieczniejszym miejscu, a ofiarować nam to, czego sami zapragniemy. 
Wszystko to piszę, ponieważ gorąco pragnę, abyś Ty, Dostojna Pani, i cała w ogóle rodzina, uważała moją śmierć za radosne wydarzenie, abyś towarzyszyła mi matczynym błogosławieństwem wtedy, gdy będę przemierzał ową drogę, aż dojdę do brzegu, gdzie się mieszczą wszystkie moje nadzieje. Piszę to tym chętniej, iż niczym innym nie zdołam okazać bardziej miłości, którą winienem Tobie jako syn wobec matki.
 
 
 

Święty Alojzy Gonzaga
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Chłopiec urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Rodzice uczynili więc ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o ostrogach rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.
Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje "nawrócenie", jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocześnie kontynuował studia.

Święty Alojzy GonzagaWreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem.

W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.

 
 
 
Módlmy się. 
 
Boże, Dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym nieskalaną czystość życia z surową pokutą,  ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, * spraw przez jego modlitwy i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Panie Jezu - grupa modlitewna  rozsyła do ludzi Twoje Figury Chrystusa Króla z prawą ręką uniesioną do góry i dwa Twoje palce u prawej ręki są skierowane do góry. Ludzie różnie tłumaczą, ale bardzo proszę powiedz, czy to jest dobry pomysł
​ ​
i czy pytali Ciebie o zgodę?
PAN JEZUS:
     "Już dawno mówiłem, że wszelkie Obrazy Moje i wszelkie Figury nie powinny mieć żadnych  dwóch palców w górę
​ ​
skierowanych, co wygląda, jakbym wam groził. Bóg jest Miłością, a Ja widzę, że nawet
​ ​
u Mnie - dziecka te palce dwa występują. To nie jest według Mojej Woli, bo nikt się Mnie nie pytał.
​ 
Tylko jeden Mój wizerunek jest prawdziwy - Jezusa Miłosiernego z Wilna. Moja dłoń jest skierowana do Błogosławieństwa. Wszystkie inne Obrazy i Figury Moje są fałszywe. Mam prawo zwracać uwagę wszystkim malarzom, rzeźbiarzom oraz osobom duchownym, bo nawet siostrom zakonnym. Tak samo Jestem oburzony, że Mój Obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach jest "udekorowany" wężem.
​-​
 Jestem smutny, że kardynał Dziwisz jest Mnie nieprzychylny, a wprost nienawidzi Mnie. 
​- ​
​Z nienawiści do Mnie​ pozwolił na wybudowanie hańbiącej całe Niebo
 - Drogi Krzyżowej w Beskidach.
​Jeśli kardynał Dziwisz nie naprawi swoich błędów, to już ma zapewnione miejsce​ w wiecznym ogniu piekielnym, gdyż jego uczynki do tego miejsca już go dopuszczają. Poza tym służy dwom bogom - masonerii, gdyż mu zapłacili za zdradę
 
​Boga - 100.000 dol​arów Amerykanie.
 
​                  ​
​Te "srebrniki" bardzo mu pomogły znaleźć drogę potępienia.​
 
 Dlatego mówię wam​ - pytajcie Mnie, czy dobrze planujecie Obrazy i Figury wykonać.
Dziwię się, że tacy uczeni Moi kapłani, a nie umieją rozróżnić PRAWDY od kłamstwa.
Także winię Mojego ukochanego kapłana Piotra Natanka, że nie umie zobaczyć, że KRÓL powinien mieć trzy korony, jak papież trzy tiary. Ten kapłan powinien być światłem dla PRAWDY.
Dlatego ty Mieczysławo posyłaj wszystkie Moje listy Moim kapłanom, a powinni uwierzyć, że błądzą. Przecież mogą zapytać Mnie o wszystko. Ja mówię do ludzi świeckich, bo oni nie zastanawiają się,
czy to rzeczywiście Głos Boga i wierzą, a duchowni rozważają, rozmyślają, a Komunię świętą świeccy ludzie bezprawnie podają. Jezus Chrystus Bóg i Król - słuchajcie Mnie, bo czeka na was wielki ból".
                        --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Zapisała Mieczysława Kordas._________________________________________________________________________________________________________________________
 RADIO "CHRYSTUSA KRÓLA" w CHICAGO i RADIO "CHRYSTUSA KRÓLA" w POLSCE w Łodzi.​
​    Od pewnego czasu Krzysztof z Łodzi prowadzący "Radio Chrystusa Króla" nie chce wkładać naszej audycji z Chicago, ponieważ wymyślił jakieś powody dla nas niezrozumiałe. My domyślamy się, że jeśli nie znamy powodów, to chodzi o pieniądze. Krzysztof był kilka lat z nami zaprzyjaźniony, pomagaliśmy sobie dobrym słowem i pieniędzmi też. Jak kto chce znaleźć powód do niezgody, to zawsze znajdzie. Ja zapytałam Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem, bo tylko tam pytam w Kaplicy z całodobową adoracją Pana Jezusa po uprzedniej Modlitwie Różańcowej   i innej. Oto co powiedział Pan Jezus Najsprawiedliwszy Sędzia i Król naszych serc i Narodów.
 
  NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
                                                                  Panie Jezu - czy możesz nam pomóc wyjaśnić sprawy organizacyjne "Radia Chrystusa Króla" z Łodzi 
​   
                                             
​                                ​
 

PAN JEZUS
      "Moje polskie dzieci - pytacie Mnie o wszystko i do tej pory - oprócz Kongresu w Gdańsku było piękne wszystko.             
Niestety u pracowników Mojego Radia w Łodzi - coraz więcej pychy 
​i zawziętości ​
​p​
o głowie chodzi.
​                           Pamiętajcie Moi "radiowcy" - tak czyńcie, abym nie musiał użyć przemocy.
                    Za pychę, zazdrość, zawistność i upartość - Ja mam was
​ - Krzysztofie ​
 często dość.
                    Wasze przysłowie mówi: "pycha do piekła spycha" - to mówię do  ciebie Krzysztof,
                                 więc natychmiast prowadź po Bożemu Mojego IMIENIA RADIO.
                    Ja nie chcę więcej konfliktów u was widzieć, bo na razie, to będę ciebie wstydzić.
      Finanse to ważna sprawa, ale Krystyna ciężko pracuje zawodowo i dla Mnie tworzy RADIO i dla radiosłuchaczy.
 ale jak wywiązuje się z CZASU - tego nikomu nie tłumaczy.
                             Ja wiem, że Moja Polska jest biedna przez rządzących ludzi anty-polskich
 i rozumiem, że jest bieda w miastach i wioskach.
  Jednak z pokorą znoś Krzysztof tę pracę, bo jesteś dobrym pracownikiem, a Ja wiem co ta praca dla Polaków znaczy.
          Widzisz Krzysztof - jaka jest Moja rola Króla u was? Każdy miałby pracę - a Ja we wszystkozaopatrzę.
 Dlatego nie unoś się pychą i nie narzekaj na Chicago,
ale pokornie bądź przyjacielem, a wynagrodzę ci za to.
Twój Jezus Chrystus KRÓL".
            
​                                             
​          ​
------------------------------ ----------------​
 
 
​               ​
  Panie Jezu, czy Krzysztof z Łodzi prowadzący Twoje  "Radio Chrystusa Króla"
​ w Łodzi w Polsce ​
kieruje się
​  dobrem ogólnym i czy wypełnia Twoją wolę?
 
  Pan Jezus:
 " Oczywiście, że nie wypełnia Mojej Woli i Mnie oszukuje,
 a co najważniejsze z innymi ze swojego grona w myślach i słowami złe uczynki przeciwko wam knuje.
 ​
Skoro wam to i Mnie też,
​       ​
​                 ​
bo Krzysztof miał dużą pomoc od was na początku przecież wiesz.                                  
 Takie postępowanie prowadzi do przykrych spraw i takiego postępowania Krzysztof nie jest wart. 
                                      To dobry człowiek i mądry, ale nie słucha Mnie, lecz przyjaciół pokątnych.    
​​
On im ulega, a nie słucha Mnie, ale przyjdzie czas, że będzie w wielkiej, wszelkiej potrzebie.
 Ja nie Jestem rad z waszych zwad.
                                 Ci ludzie, którzy prowadzą "Radio Chrystusa Króla" w Łodzi bardzo grzeszą:
  pychą, samouwielbieniem, ale to jest ich rozkoszą.
                                    Zawsze mówię do człowieka i Jestem rad, gdy Mnie słucha i posłucha,
 ale ta rodzina jest na Moje pukanie do ich serc -  głucha.
 Może proście Moich kapłanów,
​                                ​
aby wpłynęli na niego, gdyż to jest Moje "Radio Chrystusa Króla" w Chicago.
 Moi ludzie prowadzą Moje Radio w Chicago kierując się Moją Wolą
 i dlatego jeszcze trwa i rozbrzmiewa naokoło.
                           Tak Krzysztofie - jeśli w dalszym ciągu Mnie nie posłuchasz i nie połączysz się z Nami,
                                   to powiem tobie -zmień nazwę i nie będziesz Mnie więcej zniewalał.
                        Jeśli będzie u was jedność, to bardzo będę rad, bo wtedy będzie nas słuchał cały świat.
                         I pamiętaj, że kiedyś umrzesz i okaże się, że wytłumaczyć się przede Mną nie umiesz.
                                         Do dzieła, do zgody, a do tego napij się dużo zimnej, zdrowej wody.
                Pamiętaj, że cię upominałem, bo przecież innego, pokojowego usposobienia ciebie znałem.
                       Jezus Chrystus Król Polski i całego Świata".
                                                         ------------------------------ ------------------------------ --------
 
 
 
 

Wiadomości INFO TWITER - 2017-06-17 sobota

Wiadomości INFO-TWITER w Radiu Chrystusa Króla, 15:20, 16:30, 19:00, 20:00, 21:20 i w audycji dla Polonii (pn-pt...
_________________________________________________________________________________________________________________________

Panie Jezu - bardzo prosimy o Twoje Słowo,
​             ​
czy PIKNIK, który zorganizowaliśmy dla "Radia Chrystusa Króla" odbył się według Twojej Woli?
 
  PAN JEZUS:
       
 ​
" Moje dzieci ukochane, Moje dzieci Królewskie
​           
 nigdy nie będzie  nic doskonałego uczynionego przez człowieka.
             Nasz - wasz PIKNIK odbył się według Mojego upodobania.
            Widzę, że coraz piękniej staracie się wypełniać swoje zadania
           i coraz więcej Moich przyjaciół przychodzi na nasze PIKNIKI.
      Zauważyliście, że nawet nadciągające chmury wysłałem na inny teren.
         Żal jest Nam waszego kapłana Tomasza, który cierpi, a nie umie sobie pomóc, chociaż wy mu pomagacie.
     Cieszy Mnie Moja sekretarka Krystyna, że Duch Święty pomaga tobie, a ty umiesz Go słuchać.
        Cieszy Mnie, że chętnie uczysz się prowadzić Moje Radio - "Chrystusa Króla".
             Ogólnie mówię, że PIKNIK odbył się zgodnie z Moją Wolą.
     Kocham was wszystkich słuchających Mojego Radia.
                      Kocham wszystkich kapłanów - Moich wybranych, którzy rozumieją Intronizację Chrystusa Króla,
     a Moja Intronizacja, to panowanie w waszych sercach, a wtedy nie byłoby grzechu.
             ZAPROWADZĘ POKÓJ W KAŻDYM PAŃSTWIE I NA CAŁYM ŚWIECIE.
     Ko chce poznać bliżej Jezusa Chrystusa KRÓLA - zapraszam do Naszego Radia,
                 
​    ​
 którego fale Boże brzmią od godziny 16 do 17
​       ​
 oraz na stronie internetowej www.RadioChrystusaKrola.com
           Do usłyszenia i zobaczenia w Modlitwie i w rozmowie ze Mną.
                    Jezus Chrystus - Przyjaciel wiernych ludzi
​ KRÓLOWI​
".


    ​    Panie Jezu - Najwyższy Kapłanie bardzo proszę o Twoje Królewskie Błogosławieństwo 
​       ​
 dla Kapłana Tadeusza  z okazji 55 lat kapłaństwa, a który był w wielu krajach jako misjonarz.
 
       
  PAN JEZUS
​ 
                             "Och, ty Mój kapłanie nieustępliwy w poszukiwaniu PRAWDY
 
                        i nie dopuściłeś, gdy ktoś chciał szydzić ze Mnie pełen wzgardy.
          Jesteś doświadczonym pasterzem Moich zbłąkanych owiec w wielu krajach na świecie,
                    a przecież to jest bardzo trudna i odpowiedzialna praca - jak już wiecie.
           Kapłan Tadeusz jest wierny Trójcy Przenajświętszej i Maryi Niepokalanie Poczętej.
   Jesteś sprawiedliwy i nobliwy w obronie złego traktowania człowieka i w ocenie powściągliwy.
          Dziękuję tobie
​M​
ój znakomity kapłanie,
że jesteś chętny do pomocy w Naszym Radiu,
                      
oraz innym wiernym do pomocy w każdym człowiek
​u​
zdrowia stanie.
     Dotychczas wykonałeś swoje zadane misyjne znakomicie,
a duszę twoją wynagrodzę sowicie.
                             Nie ustawaj w nauczaniu i w Ewangelizowaniu  Mojego stada
                            i pamiętaj - nie porównuj Mnie więcej do zwierzęcia - "barana".
         Skoro kochasz Mnie i szanujesz, to wymieniaj Moje liczne i piękne Imiona, bo już umiesz.
               JA JESTEM ZRÓWNANY PRZEZ MOICH PASTERZY DO ZWIERZĘCIA - "BARANA",
                              a przecież jak po śmierci spojrzysz w oczy swego Pana?
         Nauczaj natychmiast, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem, Stworzycielem waszym
             i więcej mam pięknych Imion, bo baran, czy baranek nie zbawia człowieka żadnego.
                 Błogosławię ciebie Moim Królewskim, a nie zwierzęcym Błogosławieństwem
                 i proszę, abyś innych uczył zapoznawania z Moim Boskim Dostojeństwem.
                                                  Jezus Chrystus Król Całego Świata".
      

_________________________________________________________________________________________________________________________

JUTRO W NASZYM DZIENNIKU: NAPÓR SUPERPAŃSTWA. UNIJNY SUPERRZĄD. UNIJNA PROKURATURA, UNIJNE PODSŁUCHY. PRZESTRZEGA POSEŁ PIOTROWSKI

https://gloria.tv/video/8vH4viL76DVKBfk3ZAR6qaRSQ
​ DO RZĄDU I EPISKOPATU​ W POLSCE - CZY CHCECIE MIEĆ NAD GŁOWAMI SIEKIERY I TAKIEGO JAK HITLER NO I OCZYWIŚCIE PO ŚMIERCI PIEKŁO -  CZY CHCECIE MIEĆ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA W SERCACH I POKÓJ W SOBIE I NA ŚWIECIE I NIEBO PO ŚMIERCI?

__________________


WIELKIE WEJŚCIE antychrysta...Jared Kushner czyta oświadczenie na spotkaniu z szefami największych firm komputerowych w USA
https://gloria.tv/video/6ZUei6YXKB7gBgn6H18VB4DPY


__________________


"POKOJOWA" MISJA JAREDA KUSHNERA...(antychrysta)

https://gloria.tv/article/YpdotUnjo82L4VwSWd1y49xho


_________________________________________________________________________________________________________________________

Jacek Międlar Ksiądz Prawdziwy!
​Ratujmy Kościół Katolicki​
​!​
 
 
 

Przywróćmy Kościół w ręce chrześcijan! Purpuraci sprowadzają do Polski uchodźców! 

 
 

"Fatima to oszustwo". Franciszek przeczy objawieniom! Poznaj nieznaną treść trzeciej tajemnicy! 

 https://gloria.tv/video/YdeauBstUeVB3A9i2MuvnrWYP
 


_________________________________________________________________________________________________________________________

 Co się dzieje z tym światem!? 17-18 czerwca 2017 r. / What is happening to this world !? 17-18 June 2017

https://gloria.tv/video/CtovJw3RBK8t4SfCfa4DQ1ZGc

______________

Apel do wszystkich – naglący, pasterski, katolicki: Zakładamy Biblioteki ′58!

https://gloria.tv/article/oo2NeSzz2u166wXUYoiCP6aF9

_________________

Wakacje z tradycją 2017

https://gloria.tv/article/4NgiRBBZeXxj11ud7zTdpdDgQ

_________________________________________________________________________________________________________________________

      TO OKAZUJE SIĘ, ŻE RZĄD W POLSCE TO WSPÓŁMORDERCY,
  BO POWINNI ZABRONIĆ TYCH PRAKTYK MORDUJĄCYCH NASZE DZECI.​
                 CIEKAWE, ŻE ŻYDZI NIGDY NIE SZCZEPIĄ SWOICH DZIECI,
                          PONIEWAŻ WIEDZĄ CO TE SZCZEPIONKI ROBIĄ.


 
    Jerzy Zięba: Szczepionki są testowane na POLSKICH dzieciach! To jest kryminał!
 
 
 

Jerzy Zięba: Szczepionki są testowane na POLSKICH dzieciach! To jest kryminał!

Wspomóż nas wpłacając dobrowolną kwotę: nr konta: 68 1160 2202 0000 0003 0932 5984 tytułem: darowizna na wRealu2..._________________________________________________________________________________________________________________________


Temat: płk Piotr Wroński mówi krótko !

Islamiści mu tego nie wybaczą płk Piotr Wroński mocno o Islamie !!

Opublikowany 7 cze 2017

https://www.youtube.com/watch?v=1ihuRBZBQto

 płk Piotr Wroński mówi krótko !.

________________________________________________________________________________________________________________________


Środa, 21 czerwca 2017
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
 
Znalezione obrazy dla zapytania alojzy gonzaga cytaty
 
 
Z listu św. Alojzego Gonzagi do matki
 

Na wieki będę wychwalać Boże miłosierdzie


Modlę się o to, Dostojna Pani, aby łaska i pociecha Ducha Świętego zawsze Ci towarzyszyły. Co do mnie, przebywałem jeszcze w krainie umarłych, kiedy dostarczono mi Twój list. A oto teraz trzeba nam wszelkie pragnienia kierować ku niebu, by móc wychwalać Boga w krainie żyjących. Niegdyś spodziewałem się, iż tę podróż odbędę wcześniej. Jeśli miłość - jak mówi św. Paweł - wyraża się "w płakaniu z płaczącymi, weseleniu się z weselącymi", to, zaiste, powinnaś, Pani Matko, radować się wielce z tego, iż Bóg w swojej dobroci i dla Twoich zasług wskazuje mi prawdziwą radość i pokój oraz uwalnia od obawy przed ich utratą. 
Przyznam Ci się, Dostojna Pani, że ile razy rozmyślam o Bożej dobroci, owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, umysł mój gubi się zupełnie. Wobec takiego ogromu traci on rozeznanie i nie rozumie wcale, dlaczego Pan po tak nieznacznej i krótkiej pracy zaprasza mnie do wiecznego pokoju. Z nieba wzywa mnie do nieskończonej szczęśliwości, której tak opieszale szukałem, i obiecuje nagrodę za łzy, których tak niewiele wylałem. 
Rozmyślaj o tym ustawicznie, Dostojna Pani, i strzeż się obrazić nieskończoną Bożą miłość. Stałoby się to z pewnością wówczas, gdybyś opłakiwała śmierć tego, kto żyje w obliczu Boga i swym wstawiennictwem będzie Ci pomagał bardziej niż za życia. Zresztą nasza rozłąka nie będzie długa. W niebie zobaczymy się znowu. Złączeni na wieki z naszym Zbawicielem, rozradowani szczęściem wiecznym, ze wszystkich sił będziemy Go chwalić i na wieki sławić Jego miłosierdzie. Bóg odbiera nam swój dar tylko po to, aby umieścić go w pewniejszym i bezpieczniejszym miejscu, a ofiarować nam to, czego sami zapragniemy. 
Wszystko to piszę, ponieważ gorąco pragnę, abyś Ty, Dostojna Pani, i cała w ogóle rodzina, uważała moją śmierć za radosne wydarzenie, abyś towarzyszyła mi matczynym błogosławieństwem wtedy, gdy będę przemierzał ową drogę, aż dojdę do brzegu, gdzie się mieszczą wszystkie moje nadzieje. Piszę to tym chętniej, iż niczym innym nie zdołam okazać bardziej miłości, którą winienem Tobie jako syn wobec matki.
 
 
 

Święty Alojzy Gonzaga
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Chłopiec urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Rodzice uczynili więc ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o ostrogach rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.
Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje "nawrócenie", jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocześnie kontynuował studia.

Święty Alojzy GonzagaWreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem.

W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.

 
 
 
Módlmy się. 
 
Boże, Dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym nieskalaną czystość życia z surową pokutą,  ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, * spraw przez jego modlitwy i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_________________________________________________________________________________________________________________________


Operacja Wisła

​   DOOKOŁA PEŁNO WROGÓW, A EPISKOPAT CHCE WOJNY! CHCE MORDERSTWA POLAKÓW, BO NIC NIE ROBI, ABY TEMU ZNISZCZENIU POLSKI   I ŚWIATA ZAPOBIEC. WY TEŻ PANOWIE - BISKUPI W ZŁOTYCH STROJACH, BO NAWET SUTANNY NIE MACIE - TEŻ ZGINIECIE, A ZA WYMORDOWANIE PRZEZ WASZE DEMONICZNE DECYZJE - "NARODU POLSKIEGO I INNYCH WIELE NARODÓW" BĘDZIECIE POTĘPIENI. SZKODA, ŻE CHCECIE SIĘ PRZEKONAĆ CZY PAN BÓG MÓWI PRAWDĘ NASZYM KOSZTEM, BO MY CHCEMY ŻYĆ PO BOŻEMU WEDŁUG PRZYKAZAŃ BOŻYCH, A NIE JAK  WY WEDŁUG PRZYKAZAŃ DIABELSKICH - LUTERAŃSKICH, MASOŃSKICH I ŻYDOWSKICH. mk.
-----------------------------------
​"​Operacja Wisła​"​

zakończył​a​ barbarzyńskie ukraińskie Ludobójstwo na Polakach

https://www.youtube.com/watch?v=Nvr698uV8zg_________________________________________________________________________________________________________________________


Bergoglio - Idź precz..???
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2XLAWBnGE
 
 
 
 
 
Bergoglio i rabin Skorka oczekują nadejścia Mesjasza.
 
https://www.youtube.com/watch?v=nSvuD04Ct_s
 
 
​O!  TY DEMONIE MASOŃSKI - TAK CI SIĘ ŚPIESZY DO LUCYFERA?​ mk_________________________________________________________________________________________________________________________


Temat: Biada nie pokutującym miastom


​On już jest demonem i wszysko co robi nie jest ważne: Msza św., która już nie jest święta,
Komunia św.​
​, bo dwom bogom służy. mk.​

Zbłakany gejowski arcybiskup w Watykanie

https://gloria.tv/article/kMcjcdq1aP7F24btM3P6NpB3u

 

Biada nie pokutującym miastom

 

 

http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=254

 

(Mt 11,20-24)

20 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. 21 «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. 22 Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. 24 Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».  
_________________________________________________________________________________________________________________________

Szatan Istnieje Naprawdę cz. 3

https://gloria.tv/video/sb84Nyc2Dfut4jVwuFgPKzMCp

Książka o. Bonifacius'a Gunther’a o realności osobowego zła jakim jest szatan oraz jego strategia i taktyka względem ludzi i całego Bożego stworzenia. Wszelkie prawa autorskie do wydania polskiego posiada wydawnictwo Arka: www.arkadruk.pl_________________________________________________________________________________________________________________________​ TACY MĄDRZY JESTEŚCIE WY RZĄDZĄCY WSZYSCY, A GŁUPIO POSTĘPUJECIE. ODRZUCILIŚCIE PANA BOGA, A PRZYJĘLIŚCIE SOBIE ZA BOGA ISLAMISTÓW,TO NARZEKAJCIE. PRZECIEŻ POWINNIŚCIE POMADAGAĆ IM W ICH KRAJACHCH. WY POKRZYWDZENI PRZEZ WROGÓW NIE DAJECIE WASZYM DZIECIOM, A DAJECIE WSZYSTKM WROGOM NA ICH UTRZYMANE. A PRZECIEŻ TO JEST NARÓD BARDZO ROZRODCZY I CAŁĄ EUROPĘ ZALEJE ISLAMSTAMI. mk.​


Temat: bo tam trzeba na wszystko zapracować, a tutaj wszystko dostajemy za darmoPolski punkt widzenia - Imigranci czy uchodźcy?

 

https://gloria.tv/video/uBmESoZQcDY92K9FbVS2EmcnT

 

Wypowiedz Ks. prof. Waldemar Cisło .

Czas odtwarzania od 5: 10 do 5:06


„Ciągle Kościół jest obwiniany, co kościół ma zrobić”


Szwedzi zaskoczeni: mają u siebie już tysiące islamskich radykałów

https://gloria.tv/article/3PzsLkYLEguG3gTFXNaPTrzcU

 Szwedzkie służby specjalne nie kryją zdumienia. W ciągu zaledwie siedmiu lat w ich kraju wielokrotnie wzrosła liczba radykalnych islamistów. – To historyczne wyzwanie – przyznają.

Przed siedmioma laty Policja Bezpieczeństwa Säpo notowała około dwustu ekstremistów sprzyjających ugrupowaniom w rodzaju dzisiejszego Daesh. Dzisiaj liczba radykałów szacowana jest już na kilka tysięcy. – Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkaliśmy – powiedział Anders Thornberg, szef szwedzkiej służby. Tak radykalny wzrost siły potencjalnych dżihadystów przypisuje on skuteczności Państwa Islamskiego w jednoczeniu różnych odłamów i ugrupowań.

– W przeszłości to były osobne kręgi. Mieliśmy zradykalizowane osoby z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy Somalii, ale wszyscy oni funkcjonowali oddzielnie – stwierdził Thornberg. Starał się zapewnić, że tylko nieliczni spośród obserwowanych przez władze mogliby podjąć próbę zamachu na terenie Szwecji.

- Widzieliśmy wzrost brutalnego ekstremizmu i wzrost liczby jego sympatyków, zwłaszcza po wybuchu wojny domowej w Syrii – skomentował informacje Säpo Anders Ygeman, minister spraw wewnętrznych.

W ciągu ostatnich pięciu lat służby zarejestrowały około 300 osób, które wyjechały ze Szwecji do Syrii by walczyć po stronie dżihadystów.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Kowalski & Rola gaszą islam, "korytarze humanitarne", unijną poprawność i piątą kolumnę w KK!

https://www.youtube.com/watch?v=a1Zwv6N0Jrc
_________________________________________________________________________________________________________________________
Temat: z Poznańskiego Meczetu

​ MORDERCY JEDZĄ POLSKI CHLEB I ​GROŻĄ POLAKOM. TO ZNACZY, ŻE RZĄD W POLSCE BĘDZIE WSPÓŁWINNY MORDERSTWOM. WIDZICIE RZĄDZĄCY POLITYCZNI I RELIGIJNI - MOŻE WRESZCIE UZNACIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA "KRÓLEM POLSKI", BO TYLKO BÓG NAM POMOŻE W OSIĄGNIĘCIU POKOJU W SERCACH, W POLSE I NA ŚWIEIE. CZY WOLICIE BYĆ POTĘPIENI ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU I WIECZNE PIEKŁO - RÓWNIEŻ ZA ŚMIERĆ MILIONÓW LUDZI W WOJNIE, KTÓRA NIE MUSI BYĆ. JAK SPOJRZYCIE W OCZY PANU BOGU? - mk.
------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam z Poznańskiego Meczetu wprost o wojnie, rzezi i podatkach dla niemuzełmanów

Opublikowany 14 cze 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Bv9UUCfSfaA


_________________________________________________________________________________________________________________________

Dominik Tarczyński bezlitośnie MASAKRUJE w Młodzież Kontra (17-06-17)

Opublikowany 17 cze 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-dDRkWE2YBc

 

Demon na mszy u ks.Natanka

https://gloria.tv/video/JUgQhM371SRK1qRJgd3h8RTRX

Cytuję :

Ks.dr hab.Piotr Natanek

 

 

"80% tak wygląda stan naszej młodzieży".
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ks. Natanek - Prymas Polski w komitecie jubileuszu Lutra - ZDRADA

https://gloria.tv/video/4XULKShnuvQKDCQ1eXFvsWoyd

TO NIE JEST ZDRADA TO JEST WOLNY I NIEPRZYMUSZONY WYBÓR I WOLNA WOLA, KTÓRĄ NASZ PAN BÓG OBDAROWAŁ KAŻDEGO CZŁOWIEKA KRÓLA, PRYMASA POLSKI, Ks. NATANKA I ZWYKŁEGO PANA Y I PANIĄ X I DLA PANA BOGA NIE MA TO ZNACZENIA, KIM TEN CZŁOWIEK JEST  WAŻNE SĄ JEGO UCZYNKI.

​  ​

PO OWOCACH ICH POZNACIE?...

 

Znak 666 Uczyniony przez Polskiego Biskupa

https://www.youtube.com/watch?v=ocTAK3mDuc0

DLA TEGO MUSI BYĆ ZNAK 666 BY KAŻDY MÓGŁ STANĄĆ PO, KTÓREJ STRONIE CHCE WEDŁUG SWOJEJ WOLNEJ WOLI I KAŻDY BĘDZIE TO MUSIAŁ ZROBIĆ OSOBIŚCI Ks. NATANEK TEŻ.

​ ​

WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ALBO PRZEKLEŃSTWO.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Niedziela, 18 czerwca 2017
 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
Znalezione obrazy dla zapytania powołanie apostolow
 
(Mt 9,36-10,8)
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!
 
Znalezione obrazy dla zapytania powołanie apostolow
 
 
Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej
 

Modlitwa niechaj płynie z pokornego serca


Ci, którzy się modlą, niech czynią to w sposób odpowiedni; w skupieniu i ze czcią. Pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Trzeba zatem spodobać się Bogu zarówno postawą ciała, jak i sposobem przemawiania. Jak bowiem właściwością ludzi niesfornych jest głośne hałasowanie, tak przeciwnie ludziom przyzwoitym wypada się modlić w skupieniu i ze skromnością. Zresztą Chrystus Pan nakazywał nam modlić się w skrytości, w miejscach zamkniętych i odosobnionych, nawet we własnym mieszkaniu. Doskonale odpowiada to naszej wierze, albowiem mamy pamiętać, że Bóg jest wszędzie obecny, że widzi i słyszy wszystko, a ogromem swego majestatu przenika najskrytsze i najodleglejsze miejsca. Toteż jest napisane: "Jestem Bogiem bliskim, nie zaś Bogiem dalekim. Czyż może ukryć się człowiek, abym go nie zobaczył? Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?" I znowu: "Na każdym miejscu oczy Pana patrzą na dobrych i złych". 
Kiedy więc gromadzimy się wspólnie z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie ani też nie bądźmy gadatliwi w przedstawianiu prośby, którą należy polecić Bogu z całą skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha serca, a nie języka. Ten, który przenika myśli, nie potrzebuje ponaglania. Wskazuje na to sam Pan w słowach: "Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach". A na innym miejscu: "Wszystkie Kościoły poznają, że Ja przenikam serca i nerki". 
Anna, która jest obrazem Kościoła, stosowała się - jak czytamy w Pierwszej Księdze Królów - do tego zalecenia. Modliła się do Boga w ciszy, w pokorze, w głębi swego serca, a nie głośnym wołaniem. Jej modlitwa była ukryta, ale wiara jawna. Modliła się nie ustami, ale sercem, bo wiedziała dobrze, iż Bóg słyszy taką modlitwę. Otrzymała, o co prosiła, ponieważ prosiła z ufnością. Potwierdza to Pismo św. w słowach: "Anna mówiła w sercu swoim, poruszała wargami, ale nie wydawała głosu, i Pan ją wysłuchał". Podobnie czytamy w psalmie: "Przemawiajcie w sercu swoim i w domach swoich pokutujcie". To samo także zaleca nam Duch Święty przez Jeremiasza proroka i mówi: "Ciebie, o Panie, należy wielbić w duchu". 
Bracia ukochani! Ten kto się modli, powinien pamiętać, w jaki sposób modlił się w świątyni celnik obok faryzeusza. Nie podnosił zuchwale oczu ani nie rozkładał wyniośle rąk, ale bijąc się w piersi i wyznając swoje ukryte grzechy, wzywał na pomoc miłosierdzie Boże. A chociaż faryzeusz był w pełni zadowolony z siebie, to jednak bardziej na usprawiedliwienie zasłużył celnik, który modlił się nie pokładając nadziei w swojej niewinności, bo nikt nie jest wolny od winy. Modlił się z pokorą wyznając grzechy, i wysłuchał go Ten, który pokornym okazuje miłosierdzie.
 
        Znalezione obrazy dla zapytania powołanie apostolow

„Możemy się chlubić w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego uzyskaliśmy pojednanie” (Rz 5, 11)

U podstaw Przymierza z Izraelem Bóg umieścił takie zastrzeżenie: „Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego... będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów... Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 5-6). Bóg powierzył Izraelowi misję kapłańską, obowiązek pośredniczenia, postanawiając, aby wiara i zbawienie dochodziły do całej ludzkości przez niego. W Nowym Testamencie obowiązek ten przeszedł na Kościół, nowy Lud Boży. Spoczywa on na każdym chrześcijaninie, ponieważ chrzest zobowiązał go, aby nie tylko sam żył otrzymaną wiarą i łaską, lecz także, by promieniał nimi wokół siebie i przekazywał je światu. „Wy jesteście wybranym plemieniem — pisze św. Piotr do pierwszych wiernych powtarzając prawie dosłownie słowa, jakie skierował Bóg do Izraela — królewskim kapłaństwem, świętym narodem” (1 P 2, 9). Sobór Watykański II ocenił w szczególny sposób tę naukę, uznając w niej fundament powszechnego kapłaństwa wiernych, a zatem także ich obowiązku apostolskiego.

Oprócz tego kapłaństwa, którym cieszy się każdy ochrzczony, Jezus ustanowił inne, to jest urzędowe. Jemu powierzył funkcję nauczycielską i sakramentalną. Pierwszy krok w tym względzie uczynił wybierając i rozsyłając Dwunastu, „Przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości” (Mt 10, 1). Jezus przekazuje im swoje posłannictwo, a więc także władzę: muszą więc głosić, że „Królestwo niebieskie jest już bliskie” (tamże 7), i tak jak On potwierdzać prawdziwość swoich słów cudami. Jak On powinni nieść orędzie zbawienia „do owiec, które poginęły z domu Izraela” (tamże 6). Nie znaczy to, że inne narody zostały wykluczone, lecz wyraża to raczej wierność Boga względem dokonanego wyboru. Skoro wybrał Izraela jako naród uprzywilejowany, kapłański, ofiaruje mu pierwociny zbawienia: jeśli Izrael nie przyjmie ich, będzie to jedynie jego własna wina.

Wszystkie te fakty dowodzą wyraźnie, że inicjatywa każdego wyboru zawsze pochodzi od Boga. Ani Izrael, ani Dwunastu nie zostało wybranych dzięki osobistym zasługom, lecz jedynie dlatego, że Bóg tak chciał. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16). Wybór darmo dany nakłada jednak na tego, kto jest jego przedmiotem, szczególną odpowiedzialność. Nie można czytać bez drżenia wykazu Dwunastu zakończonego imieniem Judasza Iskarioty. Skoro Bóg jest wierny swoim obietnicom. Izrael pozostał zawsze narodem wybranym mimo swoich win, a Judasz nie był wyrzucony z kolegium apostolskiego mimo planów zdrady; to jasne, że każde powołanie Boże zobowiązuje do bezgranicznej wierności. Wezwani dzisiaj są jeszcze bardziej odpowiedzialni niż dawny Izrael, gdyż ich kapłaństwo opiera się na kapłaństwie Chrystusa, jedynego, prawdziwego Kapłana, który ofiarował samego siebie za zbawienie świata. „Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie” (Rz 5, 10). Chrystus, który pojednał ludzi z Bogiem, jest fundamentem każdego kapłaństwa, a równocześnie jest jego siłą, udzielając kapłanom łaski, aby byli Mu wierni.

Opiekuj się, Panie, dziełem swoim, zachowaj we mnie łaskę, jakiej mi udzieliłeś... Dzięki łasce Twojej jestem tym, czym jestem; jestem naprawdę najmniejszym i ostatnim z biskupów.
Ponieważ pozwoliłeś mi pracować dla Twojego Kościoła, błogosław nieustannie owoce mojej pracy. Powołałeś mnie do kapłaństwa, kiedy byłem dzieckiem zabłąkanym; nie dozwól, abym się zgubił teraz, kiedy jestem kapłanem.
Lecz przede wszystkim udziel mi łaski, abym umiał współczuć grzesznikom z głębi serca... Udziel mi łaski współczucia, gdy będę świadkiem upadku grzesznika; abym go nie karał z zarozumiałością, lecz płakał i smucił się razem z nim. Spraw, abym płacząc nad moim bliźnim, płakał także nad samym sobą (św. Ambroży).

O Dziewico najczystsza, Matko Boga i „całego” Chrystusa, Ty nadal masz zasadnicze posłannictwo dawać Jezusa światu, ukształtuj moją duszę na wzór Chrystusa, abym, złączony jak Ty ze wszystkimi uczuciami Słowa wcielonego, mógł każdym swoim czynem przedstawiać Jezusa Chrystusa w oczach Ojca. Jak Ty, o Najświętsza Dziewico, pragnę być ofiarą za Kościół, miłując go aż do oddania życia za niego i otaczając go tą samą miłością, jaką miłował go Jezus (M. M. Philipon).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 270

 

                                                           Podobny obraz

 

Niech moje serce bije razem z Tobą ...


Bardzo miłujące nas Serce Jezusa,
jesteś ukryte w świętej Eucharystii
i bijesz tam dla nas zawsze.
Kiedy zgadzasz się, żebym Cię przyjmował
i na chwilę we mnie robisz swe mieszkanie,
spraw, aby moje serce biło razem z Twoim.
Oczyść me serce z wszystkiego,
co jest tylko ziemskie,
z wszystkiego, co pyszne i zmysłowe,
z wszelkiego nieładu i wszelkiej niemocy.
Napełnij je tak bardzo sobą,
żeby nic nie mogło go zaniepokoić,
lecz żeby w Twoje miłości znajdowało pokój.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Temat: "DZIEŃ X"- Islamiści czekają na sygnał żeby wyrżnąć europejczyków - takie są plany światowego rządu

RZADZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W EPISKOPACIE W POLSCE JUŻ SĄ MORDERCAMI, GDYŻ SPROWADZAJĄC MORDERCÓW DO KATOLICKIEHO KRAJU POZWALAJĄ IM ZABIJAĆ I MORDOWAĆ NARÓD POLSKI, BO PRZECIEŻ KAŻDY WIE PO CO ATAKUJA EUROPĘ. PO CO PCHAJĄ SIĘ DO KRAJU, KTÓREGO KRÓLOWĄ JEST MARYJA CZĘSTOCHOWSKA. NA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA NIE CHCĄ SIĘ  ZGODZI, GDYŻ NIE POZWOLIŁBY IM SPROWADZAĆ MORDERCÓW DO PO
L​
SKI. JEZUS CHRYSTUS KRÓL NIE POZWOLIŁBY TYM ZDRAJCOM BOGA I NARODU POLSKIEGO PANOWAĆ NA BOŻEJ ZIEMI. JA PISZĘ TO Z MIŁOŚCI DO PANA BOGA  I CZŁOWIEKA, ABYŚCIE NIE PALILI SIĘ W PIEKIELNYM OGNIU, ALE LEPIEJ WCZEŚNIEJ NIŻ WCALE UCZYNIĆ PANA JEZUSA BOGA KRÓLEM, A WTEDY MACIE SZANSĘ BYĆ W NIEBIE PO TYMCZASOWYCH CIĘŻKICH KATORGACH.​ mk.
 
 
 "DZIEŃ X"- Islamiści czekają na sygnał żeby wyrżnąć europejczyków - takie są plany światowego rządu
 
https://www.youtube.com/watch?v=gnQD8ES8Ul8
 
 
 
A, tym czasem nasi polscy Pasterze..........
 

Biskupi w Boże Ciało upomnieli się o uchodźców. Ale w PiS wiedzą lepiej

 
                     Abp Wojciech Polak, kard. Kazimierz Nycz i abp Wiktor Skworc
 
            Abp Wojciech Polak, kard. Kazimierz Nycz i abp Wiktor Skworc (PAP, Fot: Andrzej Hrechorowicz)
 
 
 
W Boże Ciało najważniejsi hierarchowie polskiego Kościoła przypomnieli, że chrześcijanie powinni pomagać potrzebującym. A przede wszystkim im pomagać. Błyskawicznie obwołano ich zwolennikami PO i zignorowano to, co mieli do przekazania.
 
"Chcemy być Kościołem dla wszystkich jeszcze bardziej, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności, bądź niebezpieczeństwa podziałów czy wykluczania” powiedział kard. Kazimierz Nycz wiernym uczestniczącym w procesji z okazji święta Bożego Ciała. Mówił też, że czasami nie rozpoznajemy Chrystusa, choć ma on dziś bardzo często także twarz "człowieka bezdomnego, uchodźcy, odrzuconego, potrzebującego naszej pomocy”.
 

 Nie powinno się tych słów utożsamiać z poparciem jednego czy drugiego pomysłu politycznego na rozwiązanie problemu migracji - zastrzega w rozmowie z WP ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej. - Ten apel ma przede wszystkim przypomnieć nam, że uchodźcy to nie imigranci ekonomiczni, że to ludzie uciekający przed wojną. Takim ludziom po prostu trzeba pomóc - zaznacza ks. Śliwiński.

Apele kard. Nycza

To nie pierwsze tak wyraźne wystąpienie kard. Nycza w sprawie pomocy uchodźcom. W Wielkanoc apelował, "żebyśmy potrafili wszyscy - każdy z osobna, ale także wszyscy jako społeczność, Kościół, naród - żebyśmy potrafili zmartwychwstawać z obojętności, z braku miłości, z niepotrzebnych podziałów, a czasem także z nienawiści". Dwa miesiące wcześniej napisał list otwarty, w którym wzywał rząd, aby zgodził się na uruchomienie korytarzy humanitarnych. Mieliby być nimi transportowani uciekający przed wojną uchodźcy potrzebujący leczenia szpitalnego. Rząd Beaty Szydło nie zgodził się nawet na to.

O pomoc potrzebującym, którzy uciekają przed wojną, apelowali w Boże Ciało też inni biskupi. - Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manifestacja, a ręka kościoła z chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich. Zaproszenie skierowane do każdego człowieka, również do migrantów i uchodźców - mówił w Katowicach. abp Wiktor Skworc.

Prymas o uchodźcach

Mocno swoje stanowisko zaznaczył też abp Wojciech Polak, Prymas Polski. - Niosąc dziś Jezusa w monstrancji, ci wszyscy, którzy spożywając go, żyją przez niego, powinni codziennie sami stawać się żywą monstrancją dla innych. Czy tak jest? Czy jego miłość, przebaczenie, otwarcie na drugiego człowieka, czy jego wyjście do biednych i ubogich, do odtrąconych, uchodźców i przybyszy, jest również naszą postawą? - pytał wiernych.

W marcu abp Polak mówił: "Kościół zawsze będzie mówił, że należy przyjąć tych, którzy są uchodźcami. Nie można zrezygnować z zasady, że należy okazać miłość człowiekowi znajdującemu się w rozpaczliwie trudnej sytuacji". Teraz w podobnym tonie wypowiada się rzecznik Episkopatu: "Kościół w kwestii uchodźców będzie mówił zawsze językiem Ewangelii czyli będzie powtarzał słowa Jezusa" - zapewniał w Polsat News ks. Paweł Rytel-Andrianik, komentując homilie biskupów.

I trudno liczyć na to, by cokolwiek się zmieniło. Już w grudniu 2015 roku kard. Nycz mówił w TVN24: "Obowiązkowo musimy pomagać. Nie przyjmuję do wiadomości głosu, że my nie będziemy pomagać uchodźcom z południa, bo nie wiemy kto to jest. Trzeba pomagać wszystkim". Mimo uszu puszczono też wezwanie abpa Stanisława Gądeckiego z września 2015 roku o przygotowanie w każdej parafii miejsca dla uchodźców uciekających przed wojną. Na polskich politykach nie zrobiło to wrażenia także wtedy, gdy powiedział to papież Franciszek.

Dlaczego tak się dzieje? - Te głosy nie są słuchane z życzliwością. Głównym pasterzem został teraz prezes rządzącej partii - mówił dominikanin o. Paweł Gużyński w TOK FM. - Od dawna zwracam uwagę, że on się zajmuje reinterpretacją różnych idei chrześcijańskich - dodawał. Stąd nie należy się spodziewać, że PiS nagle po Bożym Ciele 2017 roku przejrzy na oczy i zauważy, że jako partia odwołująca się do katolicyzmu powinno słuchać swoich pasterzy. Nie posłucha.

https://wiadomosci.wp.pl/biskupi-w-boze-cialo-upomnieli-sie-o-uchodzcow-ale-w-pis-wiedza-lepiej-6134229603661953a

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/biskup-skworc-by-agentem-ks-isakowicz-zaleski-oskarza-metropolite-katowickiego_212712.html

 

http://www.polskatimes.pl/artykul/3440569,to-bedzie-prymas-otwarty-na-innych-kim-jest-arcybiskup-wojciech-polak-sylwetka,id,t.html

 

http://wyborcza.pl/1,75398,19829845,kard-nycz-kiedy-komentatorzy-mowia-ze-papiez-franciszek-przesadza.html

 

Ksiądz Jacek ujawnia - gejowska sauna pod kościołem i ojciec Adam Wyszyński molestowany  i o ojcu  Pawle Gużyńskim też.

 
https://www.youtube.com/watch?v=I9XFfQ9lwB8

 

Nie myliłem się! Episkopat zdradził Polskę! Rękami Caritasu sprowadza do Polski islamistów

https://jacekmiedlar.pl/2017/06/13/nie-mylilem-sie-episkopat-zdradzil-polske-rekami-caritasu-sprowadza-do-polski-islamistow/
 _________________________________________________________________________________________________________________________

 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=179&wysijap=subscriptions&user_id=1801_________________________________________________________________________________________________________________________

 Droga Dekalogu

   
zdjęcie
Ulicami polskich miast, miasteczek, wsi w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeszły procesje eucharystyczne.
– Wolna, suwerenna i sprawiedliwa Polska to Polska, która stoi na straży życia swoich dzieci. Wszystkich dzieci – wezwał wczoraj w Krakowie ks. abp Marek Jędraszewski. 

Uczestnicząc w procesjach, wyznaliśmy publicznie naszą wiarę w Boga, a także daliśmy świadectwo, że chcemy w życiu kierować się nauką Chrystusa. Aby tak było w rzeczywistości, musimy przestrzegać Dekalogu, podkreślali w homiliach księża biskupi. Obrona życia W uroczystość Bożego Ciała metropolita krakowski zdecydowanie upomniał się o najbardziej bezbronnych, o konieczność obrony życia dzieci jeszcze nienarodzonych. Wskazał, że obrona każdego życia jest miarą człowieczeństwa. W homilii przy czwartym ołtarzu na krakowskim Rynku Głównym ks. abp Jędraszewski tłumaczył, że przeogromna wartość każdego ludzkiego życia w każdej fazie jego istnienia wynika z miłości Boga do człowieka. – Miarą naszego człowieczeństwa jest nasza fundamentalna nieobojętność na los drugiego człowieka, zwłaszcza tego niewinnego i całkowicie bezbronnego. Musimy być i czuć się odpowiedzialnymi za życie każdego człowieka, w tym za życie dzieci jeszcze nienarodzonych, które żyją pod sercami swych matek i które oczekują od nich serca przepełnionego miłością. Odnosi się to także do tych dzieci, które są dotknięte biologicznymi wadami. W imię eugeniki nie wolno nikogo pozbawiać życia – podkreślił ks. abp Jędraszewski. Jak zaznaczył, jest to sprawa nie tylko wrażliwości społecznej, ale także państwa, „które musi jednoznacznie stanąć w ich obronie, a rodziców tych dzieci wspierać w ich trudach rodzicielskich i wychowawczych”. Niedziela Metropolita krakowski apelował też o przestrzeganie III przykazania Dekalogu, które nakazuje „Dzień święty święcić”. Wezwał do tego, aby uczynić wszystko, by niedziela była Boża. – Kiedy człowiek odchodzi od Chrystusa, odchodzi od samego siebie. Kiedy przekreśla Chrystusa w swoim życiu, w jakiejś mierze przekreśla również siebie samego – podkreślił ks. abp Jędraszewski. Również inni biskupi zwracali uwagę, że naszym wyrazem miłości do Pana Boga jest udział w niedzielnej Eucharystii, ale też tradycyjne formy pobożności. – Niech z nową mocą pojawią się w naszej praktyce pierwsze piątki miesiąca, adoracje czy też nocne czuwania. W ten sposób będziemy wyrażać wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest nie tylko po to, aby Go adorować, ale po to, by przemieniać nasze życie – wskazał ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski.religijnych – przestrzegał metropolita krakowski.

 
Polski Rząd nie prowadzi żadnych prac na pełną ochroną ludzkiego życia i zmianą ustawy z 1993 roku._________________________________________________________________________________________________________________________

OTO POLSKA.....
WY WSZYSCY MOŚCI PANOWIE - KARDYNAŁAMI I BISKUPAMI ZWANI - NIENAWIDZICIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA - BOGA WASZEGO  - JEDYNEGO RATUNKU NA POKÓJ NA ŚWIECIE, A WY PYSZNI PANOWIE UCZYNILIŚCIE SOBIE POPRZEZ WASZĄ IRONICZNĄ PYCHĘ Z BOGA WASZEGO "SŁUGĘ". PAN JEZUS POWIEDZIAŁ KILKA LAT TEMU, ŻE WIĘKSZOŚĆ EPISKOPATU NIE JEST JEGO, ALE TERAZ, TO NA PEWNO 90 % WAS SŁUŻĄCYCH DWOM BOGOM NIE JEST JEGO, TYLKO MASONERII ŻYDOWSKIEJ. PRZECIEŻ WIECIE - WY NIEDOUCZENI, ŻE BÓG BYŁ, JEST I BĘDZIE, CHOCIAŻ WAS JUŻ NIE BĘDZIE, ALE PRZEZ WASZE ZGUBNE DECYZJE LUDZI NIE BĘDZIE I STANIECIE PRZED SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM I JAK BĘDZIECIE SIĘ TŁUMACZYĆ, JEŚLI ZDĄŻYCIE, BO ŻYCIŃSKI TO NAWET NIE ZDĄŻYŁ, BO NATYCHMIAST PRZYSZEDŁ PO NIEGO JAKIŚ OKROPNY ZWIERZ - ŻABA NA SKACZĄCYCH ŁAPACH I WRZESZCZAŁA. SĘDZIA SPRAWIEDLIWY TYLKO STAŁ I PATRZYŁ OBOJĘTNIE, JAK TEN ŻYCIŃSKI TARZAŁ SIĘ W BŁOCIE ŻABIM. JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z ROZPACZY, BO WIDZIMY CO SIĘ DZIEJE, ŻE PRZEZ TYCH MORDERCÓW I DARMOZJADÓW ISLAMISTÓW CHCECIE NARÓD POLSKI WYNISZCZYĆ. mk.
------------------------------
--------------------


Temat: W razie czego ?

17 06 2017 Młodzież kontra M.Tarczyński Pis

 

Poseł Tarczyński (pis) ostro masakruję młodych działaczy Psl, nowoczesnej , Razem, PO


  

Cytuję Pana posła.


  

"Tego tematu w ogóle nie ma obecnie, ale gdyby tak się miało stać to bezpieczeństwo musiałoby stać no ponad wszystkim. W razie problemu się broni, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że powinien zwracać większą uwagę zapraszam do Obrony Terytorialnej, tam są szkolenia dostęp do broni wszystko to by być przygotowanym."


  

Panie pośle, a to chce pan powiedzieć, że  dzisiaj bezpieczeństwo Polaków nie stoi ponad wszystkim?. 

Czy W razie, czego zrobicie tak jak Rząd Polski  zrobił 17 września 1939 roku - uciekł do Rumunii, a ( W RAZIE INWAZJI NA POLSKĘ) Polaków  zostawicie z Obroną Terytorialną i to wszystko wystarczy by oddać Polaków w niewolę na ile lat tym razem i komu?. 

Jeżeli to Panu wystarczy?, To proszę posłuchać, co o tym sądzi

Jacek Bartosiak

https://nowakonfederacja.pl/author/jacek-bartosiak/

 

Człowiek, który się trochę na tym zna!.

 

Daj mi dusze resztę zabierz August Kardynał Hlond

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_SaxqpEWQs

 

August Kardynał Świętego Rzymskiego Kościoła Hlond Prymas Polski dał przykład nie słuchał Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, nawet nie słuchał swego głosu sumienia i na „rozkaz oświadczenia wodza naczelnego marszałka Rydza Śmigłego, który 13 września 1939 roku opuścił stolicę Polski zostawił Polaków, wobec takiej sytuacji August Hlond też ruszył w dniu 14 września 1939 roku do Warszawy, ( czyli co …?), A widząc, że w Warszawie robi się gorąco, a na wschodzie też robi się bardzo gorąco i tak zastanawiając się nad swoim losem (nie nad losem Polski i Polaków) opuszcza też Polskę, na podstawie niespodziewanej decyzji zaraz (natychmiast) do Rzymu i tam patrzy na krwawą rytualną rzeź Polaków.     


  

A MIAŁA BYĆ WIELKA POLSKA? 

 

Inwazja na Polskę

 

 

http://pl.historia.wikia.com/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa


  

 Wobec braku sprzeciwu Wielkiej Brytanii i Francji, 1 września 1939 roku nastąpił atak na Polskę, przez co rozpoczęła się II wojna światowa. Dwa dni później Wielka Brytania i Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, jednakże nie podjęła działań wojennych, co później nazwano dziwną wojną. Polacy po miesiącu walk przegrali. Wówczas nastąpił tzw. IV rozbiór Polski, zaś całą operację ataku na Polskę nazwano kampanią wrześniową. Przyczyną klęski Polaków stało się słabe uzbrojenie, mniejsze siły oraz atak ZSRR na wschód Polski 17 września 1939 roku. Rząd zaś uciekł do Rumunii, gdzie został internowany. Wielu polskich żołnierzy trafiło do niewoli. Część z nich wróciła do domów, a inni jechali do Francji przez Rumunię i Węgry.


dr Jacek Bartosiak - system światowy i realny układ sił

https://gloria.tv/video/yJhfB8sa9RYy62JJ7jKvAo1q8

Źródło: PolsatNews2/03.2017r. Subskrybuj kanał Gość, dr Jacek Bartosiak stwierdza, iż nasza perspektywa różni się od innych państw zachodnich. Pytanie, gdzie Polska będzie i gdzie będą amerykanie wtedy. www.youtube.com/watch - Geostrategy www.youtube.com/watch - Jacek Bartosiak www.youtube.com/watch - Radosław Pyffel www.youtube.com/watch - Wojciech Szewko www.youtube.com/watch - Chiny Geopolityka

dr Jacek Bartosiak - system światowy i realny układ sił

https://www.youtube.com/watch?v=kKdgmdCP_3c

 Jacek Bartosiak o możliwej wojnie polsko rosyjskiej

https://www.youtube.com/watch?v=0GW7iqUR6IQ

 

 Jacek Bartosiak - Międzymorze (intermarium)

https://www.youtube.com/watch?v=d_LIcjuqEbY

 _________________________________________________________________________________________________________________________


Targalski: „Grzegorz Braun realizuje marzenie Łubianki”

https://gloria.tv/article/BkCxT3tXUmeL48houWd3xdQoF

 


_________________________________________________________________________________________________________________________


  OTO PASTERZE - OTO "BARANKI" - PONIEWAŻ TAK NAZYWAJĄ PANA JEZUSA.​
                   SKORO PAN BÓG MOŻE BYĆ BARANKIEM TO I WY TEŻ.​

​ZA TE WSZYSTKIE WASZE DEMONICZNE UCZYNKI PRZECIW PANU BOGU I NARODOWI POLSKIEMU
 - BĘDZIECIE POTĘPIENI​ - WY JUDASZE. JAK MOŻECIE TAK OFICJALNIE JUZ ZDRADZAĆ PANA BOGA.
TO CZYLI JUŻ I PANA BOGA SIĘ NIE BOICIE. OBEJRZYJCIE NAJPIERW PIEKŁO O KTÓRYM JEST DUŻO FILMÓW,      A JA WAM WSZYSTKIM ZDRAJCOM ŻYCZĘ GORĄCEGO PIEKŁA, CHOĆ I BEZ TYCH ŻYCZEŃ TAM POLECICIE.
 PAMIĘTAJCIE - JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z MIŁOŚCI DO PANA BOGA I DO WAS, ABYŚCIE ZROZUMIELI I PRZEJRZELI I NAWRÓCILI SIĘ. PRZECIEŻ NA TYCH ZDJĘCIACH SĄ FAKTY.mk.
Date: 2017-04-23 9:45 GMT-05:00
Subject: zdjecie
 
i linki

diabelsk
​ ​
praca masonów w Polsce​
https://www.youtube.com/watch?v=lZJZlsKlEkQ


​diabelska praca masonów w Polsce.
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6dBlZc9nA


​Wykaz nazwisk biskupów w Polsce.​
https://www.youtube.com/watch?v=dA8M6D_j7Eo


​Wojciech Cejrowski i Islam​
https://www.youtube.com/watch?v=UAIiJ4vxcLw


​Wojciech Cejrowski - o Tusku​
 https://www.youtube.com/watch?v=AR_oJG4gqpk


​Stanisław Michalkiewixcz - jak Tusk triumfalnie wjechał do W-wy​
https://www.youtube.com/watch?v=CtME1qZCw0U


​Stanisław Michalkiewicz - Lublin 8.04.17​
 https://www.youtube.com/watch?v=O1tzJruMWqU


​Paweł Kukiz​
https://www.youtube.com/watch?v=UnLUWLR2yrc

Grzegorz Braun​
W-wa 8.04.17​
https://www.youtube.com/watch?v=c1ZBWLXNyio

​Święty Maksymilian Kolbe​
​ - ​Żydzi, masoneria i socjalizm.​
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ_Ma0qVpc

O !!!! Ksiądz Tadeusz Rydzyk czyim jest ojcem? Czy on taki towarzyski nawraca Żydów, czy sprzedaje Polskę, czy już sprzedał Żydom? Czy targuje coś dla Rydzykowskich mediów? Coś za coś? Niech sam się sprzedaje, a nie naród polski.mk.


_________________________________________________________________________________________________________________________

Przywódcy religijni i tubylczy starają się ratować lasy deszczowe

https://gloria.tv/article/SFG7simUNCvn3anuzixYZzfw3

 

​ SŁUCHAJCIE WY PRZYWÓDCY RELIGIJNI - DUCHOWNI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO MAJĄ ZADANIE ŻYCIOWE
    I RELIGIJNE: NA KAŻDYM KROKU NAUCZAĆ O BOGU W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNYM I BRONIĆ WIARY KATOLICKIEJ, BO JEŚLI NIE CHCECIE, TO INNOWIERCY PÓJDĄ DO PIEKŁA. WIĘC NIE BĄDŹCIE WINNI. WASZ OBOWIĄZEK JEST RATOWAĆ ŚWIAT I LUDZI OD DIABŁÓW. PRZEDE WSZYSTKIM TO JEDYNYM RATUNKIEM NA URATOWANIE LUDZI I ŚWIATA JEST PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS KRÓL.  
mk

 

_____________

JEZUS: Kary są częścią Bożych planów odnowienia ziemi, których celem jest zarówno oczyszczenie

 
grzeszników, jak i ziemi, po której stąpacie.
Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście

 

https://gloria.tv/article/PQZztwWnVahb4khVvSVhyUioG

 

WSZYSCY GRZESZNICY NAWRACAJCIE SIĘ, BO POBYT W CZYŚĆCU JEST OKRUTNY. Pytałam Pana Jezusa w jaki sposób mogę wynagrodzić za swoje grzechy i Pan Jezus powiedział: "MSZA ŚWIĘTA". WIĘC ZAMAWIAJCIE MSZE ŚWIĘTE I SPOWIEDŹ GENERALNA Z CAŁEGO ŻYCIA I CODZIENNIE RÓŻANIEC, KORONKI. PAMIĘTAJCIE - MÓDLCIE SIĘ ZA DUSZE CZYŚĆCOWE KORONKĄ DO MIŁOSIEREGO PANA JEZUSA.
mk.

  

 

Kardynałowie, którzy nie otrzymali odpowiedzi na dubia, poprosili papieża o audiencję

https://gloria.tv/article/ZtYm7SVvnp1t4TgHVs3LPjj7e_________________________________________________________________________________________________________________________

​  OTO "SĄD OSTATECZNY" NAD LUDŹMI​ I TERAZ ZOBACZCE KTO JEST SĘDZIĄ - JEZUS KRÓL !!!
 

https://www.facebook.com/MusizzNew/videos/1875175266070897/

 Wysyłajcie do Naszych Biskupów jeżeli będą mówić dla Intronizacji : NIE...!!!!

​ WSZYSCY, KTÓRZY NIENAWIDZĄ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA - CZYLI WSZYSCY ŻYDOWSCY I MASOŃSCY DUCHOWNI NIBY KATOLICCY ZA ZDRADĘ, KŁAMSTWA O BOGU I NIENAWIŚĆ DO KRÓLA ZOBACZCIE GDZIE BĘDZIECIE. OBEJRZYJCIE SOBIE INNE FILMY O PIEKLE, BO JEST WIĘCEJ I MOŻE WRESZCIE PRZEMYŚLICIE GDZIE WYBRAĆ WIECZNOŚĆ - W NIEBIE Z CHRYSTUSEM KRÓLEM, CZY PIEKŁO ZA CHRYSTUSA SŁUGĘ I "BARANA". mk._________________________________________________________________________________________________________________________


Temat: Źle funkcjonujące jelita to zagrożenie dla całego układu odpornościowego

Źle funkcjonujące jelita to zagrożenie dla całego układu odpornościowego

Źle funkcjonujące jelita to zagrożenie dla całego układu odpornościowego

 

Szanowny Czytelniku,

czy słyszałeś powiedzenie, że „śmierć zaczyna się w okrężnicy”?

Jego autorem jest rosyjski naukowiec Ilja Miecznikow, laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1908 r. za prace nad odpornością. Wykazał on bardzo ścisły związek pomiędzy jelitami a chorobami.

Gwałtowna zmiana obecnego trybu życia zaowocowała przerażającym zatruciem jelit, a zatem także całego organizmu. Trzy główne czynniki to:

 • stres i brak aktywności fizycznej;
 • leki, toksyny i zanieczyszczenia, które łykamy, wdychamy lub są nam wstrzykiwane;
 • żywność, którą jelita źle znoszą, wywołująca stany zapalne przewodu pokarmowego i porowatość jelit, źródło niezliczonych chorób.

Ale Twój organizm nie pozostaje bierny wobec takich najazdów.

Wręcz przeciwnie, nie przestaje wysyłać Ci sygnałów alarmowych! Biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia i cuchnący oddech, bóle głowy, bezsenność i zmiany nastroju to, między innymi, jego sposoby wołania o pomoc.

Już grecki lekarz, Hipokrates, rozumiał to 2,5 tys. lat temu, zaś najnowsze badania naukowe w zakresie dietetyki tylko to potwierdziły: zdrowy możesz być tylko wtedy, kiedy zdrowa będzie Twoja flora jelitowa.

Mikrobiolog wskazuje na zagrożenie nowotworowe

W piśmie naukowym Nature, Susan Erdman, mikrobiolog z MIT (Massachusetts Institute of Technology), dzieli się swoim zaniepokojeniem na temat zmian ludzkiej mikrobioty („mikrobiota” to naukowa nazwa bakteryjnej flory jelitowej).

Wyjaśnia ona, w jaki sposób żywność przemysłowa i antybiotyki zakłóciły funkcjonowanie populacji bakterii w naszym organizmie.

Zmiany te wywołują przewlekłe stany zapalne jelit, które, jej zdaniem, mogą tłumaczyć wzrost ryzyka zachorowań na raka piersi, jajników i prostaty (1).

Powiązania między bakteryjną florą jelitową
a problemami psychicznymi

W Wielkiej Brytanii dr Natasha Campbell pracuje od dziesiątków lat nad powiązaniami pomiędzy zaburzeniami pracy jelit a wszelkiego rodzaju problemami psychicznymi: autyzmem, nadpobudliwością, dyspraksją, ale także depresją i schizofrenią.

Przypomniała, że francuski psychiatra Philippe Pinel (1745-1828), ojciec nowoczesnej psychiatrii, już w 1807 roku stwierdził, że:

Siedziba szaleństwa znajduje się zazwyczaj na poziomie żołądka i jelit1.

W medycynie naturalnej mamy zwyczaj powtarzać, że „tripes” (kiszki) to anagram (obydwa słowa zawierają te same litery) słowa „esprit” (tu: umysł).

A przecież większość psychiatrów nie poświęca żadnej uwagi układowi pokarmowemu swoich pacjentów!

Zwielokrotnione ryzyko zawału

Przypomnijmy ponadto, że przewlekły stan zapalny podwyższa ryzyko chorób kardiologicznych.

Kardiolog Jean-Claude Tardif, dyrektor Instytutu Kardiologicznego w Montrealu, twierdzi:

Ryzyko zawału u osób chorujących na stan zapalny jest od pięciu do dziesięciu razy większe, w zależności od ich stanu. Każda postać krążącego w organizmie stanu zapalnego może podwyższyć ryzyko problemów kardiologicznych.2

To oczywiście dotyczy także stanów zapalnych jelit, które występują w parze z zaburzeniami jelitowymi.

Czynniki stanu zapalnego niszczą wnętrze Twoich tętnic. Oddziałując przez dłuższy czas, wywołują miażdżycę tętnic. Dla serca – oznacza to zagrożenie zawałowe (atak serca). Dla tętnic szyjnych i mózgu – zagrożenie udarowe (udar mózgu, może wywołać amnezję, niepełnosprawność lub śmierć).

Niewłaściwa bakteryjna flora jelitowa może być zatem związana z dwoma największymi przyczynami śmierci (nowotworami i chorobami kardiologicznymi).

Ponad 200 chorób wiąże się z problemami dotyczącymi bakteryjnej flory jelitowej

Oprócz tego, ponad dwieście chorób wiąże się z brakiem równowagi flory jelitowej. Zgodnie ze zbiorczym podsumowaniem badań naukowych3, mowa tu o:

 • przewlekłych chorobach układu pokarmowego, takich jak zaparcia, celiakia, zespół nieszczelnego jelita, zespół jelita drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohna;
 • chorobach zapalnych (w tym alergiach);
 • chorobach związanych z metabolizmem, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, otyłość;
 • chorobach skóry, takich jak trądzik, egzema, stany zapalne skóry, opryszczka, łuszczyca;
 • chorobach zakaźnych, takich jak biegunka, katar, grypa, grypa jelitowa, zakażenia Clostridium difficile lub H. pylori;
 • nowotworach, zwłaszcza rak okrężnicy.

Przywrócić kontakt z ziemią i przyrodą

Najlepszy sposób na odbudowanie prawidłowej flory jelitowej polega na przywróceniu kontaktu z naturą, z ziemią, z naturalnym preparatami, które zawierają zdrowe bakterie.

Trzeba się pozbyć środków dezynfekujących, antybiotyków i innych środków bakteriobójczych, które niszczą Twoją florę (w tym chlor z wody do picia). Trzeba jeść produkty z upraw ekologicznych i unikać żywności wywołującej stany zapalne (gluten, nabiał, cukierki, żywność przemysłowa).

Należy zwłaszcza:

 • pozwalać dzieciom chodzić na czworaka, także na zewnątrz, nie przecierając im rąk co pięć minut antybakteryjnymi chusteczkami;
 • hodować zwierzęta domowe: dzieci wychowywane z kotem lub psem w domu mają mniej alergii;
 • unikać kontaktu z domestosem i roztworami wodno-alkoholowymi, by nie zniszczyć własnej równowagi mikroorganizmów;
 • co tydzień jeść produkty fermentowane i niesterylizowane (kapusta kiszona, ogórki kiszone, kefir ekologiczny);
 • jeść pożywienie z własnego ogrodu – jeśli masz szczęście taki posiadać: uprawiane w sposób ekologiczny, bez zbytniego ich czyszczenia;
 • a ci z nas, których na to stać, powinni suplementować probiotyki, by przywrócić florę jelitową w układzie pokarmowym. Probiotyki to bakterie, które mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie.

Rozumie się samo przez się, że nie chcemy wprowadzać do Twojego organizmu bakterii chorobotwórczych, takich jak E. coli czy salmonella ani drożdży, jak Candida albicans.

Twój organizm potrzebuje szczepów bakterii „probiotycznych”.

Jakie szczepy bakterii są probiotyczne?

Suplementacja probiotyków to najskuteczniejszy i najbardziej bezpośredni sposób na zaludnienie Twojej okrężnicy (jelita grubego) zdrowymi gatunkami bakterii.

Ale o tym rozwiązaniu wspominam na zakończenie artykułu, gdyż jest ono zarezerwowane dla osób, które mogą sobie na to pozwolić. Probiotyki bowiem są drogie. Sposób ich wytwarzania i przechowywania jest złożony.

Smutne to, ale jest to jeszcze jeden czynnik braku równości wobec zdrowia.

Stworzenie rzeczywiście zdrowych probiotyków wymaga najpierw wyizolowania szczepów bakterii spełniających bardzo ścisłe kryteria. Powinny być:

 • pochodzenia ludzkiego lub wywodzić się z tradycyjnej fermentowanej żywności;
 • odporne na działanie soków żołądkowych i soli żółciowych, bo w innym przypadku zostaną zniszczone w procesie trawienia;
 • w stanie przylegać do dróg pokarmowych, aby organizm nie wydalił ich razem z odpadami;
 • w stanie wyprzeć niezdrowe dla organizmu bakterie;
 • w stanie stymulować odporność;
 • wytwarzać substancje działające przeciw mikroorganizmom;
 • niezagrażające zdrowiu;

oraz powinno się móc je produkować i przechowywać w stanie stałym.

Tych kryteriów jest tak wiele, że bardzo niewiele szczepów bakterii je spełnia.

Szczepy probiotyków o naukowo uznanych właściwościach zdrowotnych

W chwili, kiedy to piszę, w sposób ścisły zidentyfikowano naukowo różne szczepy bakterii, które spełniają powyższe kryteria… Ale jedynie pięć biotypów bakterii szczególnie poddano testom klinicznym.

Są to Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium oraz Streptococcus thermophilus.

Te szczepy można przyjmować oddzielnie lub razem. Regulują florę jelitową, wpływając na wytwarzanie pewnych substancji (toksyn). Uniemożliwiają zagnieżdżenie się bakterii chorobotwórczych. Poprawiają trawienie i pomagają wpływać na zdolności obronne organizmu.

Dzięki tym czynnikom można zmniejszyć przewlekły stan zapalny dróg pokarmowych oraz zapobiegać infekcjom i poważnym chorobom4, 5.

Właściwe trawienie gwarantuje również więcej energii. Probiotyki przetestowano również jako skuteczne w przypadku zespołu przewlekłego zmęczenia6.

Zauważmy na koniec, że w tym ostatnim badaniu stwierdzono, że minimalna dzienna dawka wynosi 10 miliardów probiotyków. Ale ich działanie można zauważyć dopiero przy dziennej dawce 25 miliardów.

******************************

Uwaga! Już tylko do niedzieli Specjalna Oferta Powitalnadla nowych Czytelników miesięcznika Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości dra Thierry’ego Hertoghe’a.(Dla osób po 50. roku życia: aż 60% zniżki od ceny rocznej prenumeraty). Sprawdź teraz

******************************

Ważne: sposób produkcji

Równie ważny co rodzaj szczepu bakterii jest sposób produkcji probiotyków.

Zrozumiesz, dlaczego probiotyki, choć konieczne dla zdrowia w nowoczesnych warunkach życia, pozostają preparatami wysoce technologicznymi, a zatem i kosztownymi.

Po zidentyfikowaniu właściwego szczepu bakterii należy go przechowywać w temperaturze -80°C.

Do wyprodukowania ilości koniecznej do suplementacji potrzeba zbiorników fermentacyjnych, które są czymś w rodzaju ogromnych „reaktorów” o pojemności od 2 do 3 000 litrów. Do reaktorów tych wprowadza się wcześniej namnożony w coraz większych probówkach materiał.

Hodowla w reaktorze trwa poniżej 24 godzin. Należy oczywiście spełnić bardzo ściśle określone warunki temperatury, kwasowości, napowietrzenia i wstrząsania.

Pod koniec procesu fermentacji bakterie odwirowuje się na bardzo wysokich obrotach. Dzięki temu otrzymuje się gęstą „masę bakteryjną”.

Wówczas należy ją bardzo ostrożnie poddać suszeniu, aby jak najwięcej bakterii pozostało przy życiu. Technika ta zwie się „liofilizacją”: zamraża się masę bakteryjną i umieszcza w próżni, co pozwala na przejście lodu bezpośrednio w gazowy stan skupienia, bez przejścia przez stan płynny. Woda oddziela się w postaci gazowej w procesie sublimacji.

Faza ta może trwać od jednego do trzech dni. Po jej zakończeniu, produkt ma postać suchego ciastka: praktycznie cała woda została odciągnięta.

Wtedy można to ciastko przekształcić w proszek zwany „czystą hodowlą”, z której wyprodukowany zostanie produkt końcowy (kapsułki żelowe, proszek lub inny preparat zawierający probiotyki).

Niezbędne: utrzymać jak najwięcej bakterii przy życiu!

Probiotyki są żywe: ale bez względu na to, co robisz, bakterie z czasem umierają.

Jedyne, co możesz zrobić, to spowolnić ich umieranie.

 • Umierają wolniej, jeśli liofilizacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy.
 • Umierają również wolniej, jeśli są przechowywane w temperaturze bliskiej 40°C.

W tej temperaturze wskaźnik spadku ilości bakterii kwasu mlekowego wynosi od 2 do 3% wyjściowej ilości bakterii miesięcznie. Wskaźnik ten osiąga od 10 do 15%, kiedy te same bakterie przechowuje się w temperaturze pokojowej (pomiędzy 20 a 25°C)7.

Bakterie potrzebują również ochrony przed tlenem. Niektóre, bardziej wytrzymałe szczepy bakterii żyją dłużej.

Dzięki bardzo uważnemu prowadzeniu procesu produkcji (maksymalnie wydajna liofilizacja, dobór szczepów bakterii i ochrona przed tlenem), najlepsze probiotyki osiągają po 24 miesiącach wskaźnik przeżycia 40% w temperaturze 25°C, podczas gdy w przypadku niechronionych bakterii kwasu mlekowego wskaźnik ten wynosi 25% po 6 miesiącach.

Probiotyki: dwubiegowe zdrowie

Teraz rozumiesz, dlaczego mówiłem o braku równości wobec zdrowia.

Większość obywateli nie zdaje sobie z tego sprawy, ale:

 • Z jednej strony, istnieje nieliczna, dobrze poinformowana elita, którą stać na zakup nowoczesnych suplementów probiotyków we właściwych dawkach, na poziomie minimum 10 miliardów probiotyków w dawce.
 • Z drugiej strony, cała masa osób kupuje całkowicie bezużyteczne probiotyki, często bardzo tanio, ale ciągle nieproporcjonalnie drogie w stosunku do ich zerowej skuteczności.

99,9% ludzi nie wie, że te miliony bakterii probiotycznych to nic w porównaniu z potrzebną ilością. Nie mają żadnego wpływu na Twoje zdrowie. Zresztą prawdopodobnie bakterie te nie dotrą nigdy do Twojej okrężnicy. Nie będą się w niej mogły nawet zagnieździć, nie mówiąc o jakimkolwiek wpływie na Twoje zdrowie.

Dlatego władze medyczne zawsze energicznie zwalczały sprzedawców probiotyków, którzy utrzymują (oświadczenia), że ich preparaty mają wpływ na zdrowie.

Wiele osób próbowało stosować probiotyki i uwierzyło, że to nie działa. A dawka zastosowanego preparatu była „po prostu” tysiąc lub dziesięć tysięcy razy za niska…

Natomiast z perspektywy producenta, różnica jest kolosalna: zaledwie kilka groszy kosztuje wyprodukowanie „probiotyków” zawierających sto milionów bakterii.

Bardzo łatwo jest wówczas zbić „kupę kasy”, jeśli znajdzie się odbiorców chętnych zapłacić za to 10 czy 20 euro.

Natomiast sprzedaż probiotyków zawierających ponad 10 miliardów bakterii w dawce to wyzwanie. Gdyż większość ludzi uważa, że ich cena jest zbyt wysoka. Wydaje im się, że zrobią świetny interes, kupując probiotyki taniej gdzie indziej.

Poważny błąd…

Probiotyki nowej generacji

Mówię o „nowych” probiotykach. Dlaczego?

Ponieważ najbardziej zaawansowane preparaty nie zawierają wyłącznie probiotyków, ale także prebiotyki, którymi probiotyki będą się żywić w jelitach.

Termin „prebiotyk” wprowadzili niedawno, w 1995 r., Gibson i Roberfroid8. Różnią się od probiotyków, gdyż nie są to mikroorganizmy.

Jest to błonnik, którego człowiek nie trawi, ale który jest przysmakiem dla bakterii w okrężnicy. Tym sposobem, przez żołądek docierają aż do jelit, w których pozwalają się bakteriom rozmnażać.

Prebiotyki uważa się za czynniki rozwoju probiotyków. Innymi słowy, ich obecność zwiększa ilość i pomnaża skutki działania probiotyków w okrężnicy.

Obecnie najczęściej wykorzystuje się inulinę oraz frukto-oligosacharydy. Są skuteczne, ale najlepszymi prebiotykami są te występujące w mleku matki. Zabezpieczają niemowlęta przed biegunką oraz podwyższają ich odporność w tej fazie rozwoju, kiedy dzieci są jeszcze bardzo wątłe. Zwane są galakto-oligosacharydami. Zmniejszają one ilość niedobrych bakterii i chorobotwórczych zarodków, takich jak Clostridium czy E. coli.

Zwiększają natomiast przyswajanie minerałów, szczególnie wapnia, stymulują odtruwające enzymy bakteryjne, sprzyjają wydzielaniu żółci i zmniejszają wytwarzanie trujących związków, takich jak fenole i indole.

Łagodzą zaparcia, zmniejszają zagrożenie biegunką oraz innymi chorobami zapalnymi układu pokarmowego. Galaktooligosacharydy działają od dawki 300 mg dziennie.

Preparaty zawierające zarazem i probiotyki, i prebiotyki czasem są nazywane symbiotykami.

Kiedy zawierają właściwe szczepy bakterii w wystarczających ilościach, w jednej dawce zyskujesz koncentrat korzyści dla swoich jelit i ogólnie dla Twojego zdrowia.

Ostatnia ważna uwaga: probiotyki zawsze stosuje się na czczo, popijając dużą szklanką letniej wody.

Preparaty w kapsułkach żelowych są zazwyczaj „gastroodporne”, tzn. że kapsułka dociera do jelita i rozpuszcza się dopiero w okrężnicy. To pozwala uniknąć wyginięcia bakterii po drodze.

Pierwsze widoczne skutki ich działania można zaobserwować zazwyczaj po sześciu tygodniach stosowania.

Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis

---

Niesamowite odkrycie dra Heroghe'a!

Bądź młodszy, silniejszy, bardziej optymistyczny i kreatywny wyłącznie dzięki lekkiej zmianie postawy ciała

W nowym wydaniu miesięcznika Zdrowie, Witalność i Długowieczność dr Hertoghe podzieli się z Tobą, jak w wieku 57 lat był w stanie przebiegać jeden maraton tygodniowo dzięki delikatnej korekcie postawy ciała oraz przepływać sześć kilometrów.

Oczywiście nie musisz mieć aż takich osiągnięć. Ale proszę, wyobraź sobie, że możesz poczuć się jako ktoś młodszy, silniejszy, bardziej optymistyczny i kreatywny wyłącznie dzięki lekkiej zmianie postawy ciała.

Co więcej - dzięki połączenie delikatnych i naturalnych metod możesz zacząć żyć bez bólu pleców, a wszystko bez konieczności poddania się chirurgicznemu skalpelowi.

To specjalne opracowanie powstało po to, aby Ci pomóc. Możesz je zdobyć, prenumerując Zdrowie, Witalność i Długowieczność. Terapie młodości dra Thierry'ego Hertoghe'a (więcej informacji na temat publikacji Thierry'ego Hertoghe’a możesz znaleźć tutaj).

Uwaga: zapisując się na prenumeratę miesięcznika teraz, do niedzieli do północy, otrzymasz aż 115,20 zł wyjątkowego rabatu oraz 2 prezenty. Przejdź tutaj

A jeśli skończyłeś 50. rok życia, otrzymasz jeszcze więcej, bo aż 60% zniżkiod ceny rocznej prenumeraty. Sprawdź teraz

---

Źródła:

1) Nature, 19 listopada 2015, t. 527, S117.

2) Inflammation chronique et maladie cardiovasculaire: un lien de plus en plus évident par Guy Sabourin. https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol9no5/11_survol.pdf

3) Probiotics. http://www.greenmedinfo.com/substance/probiotics

Hygiène et santé de l'enfant: Gare à l'excès de propreté à la maison. http://www.acteurdemasante.com/gare-a-lexces-de-proprete-a-la-maison/

Amish children living in northern Indiana have a very low prevalence of allergic sensitization. http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(1200519-2/abstract

4) Paquette I. Étude et évaluation d’une matrice protéique pour la protection de bactéries probiotiques. Mémoire de maîtrise en sciences et technologies des aliments. Québec, Canada, 2013

5) Sherman P.M., Ossa J.C. & Jonhson-Henry K. «Unraveling mechanisms of action of probiotics». Nutrition in Clinical Practice, 2009, Vol. 24 (1):10-14.

6) A. Venket Rao, Alison C. Bested, Tracey M. Beaulne, Martin A. Katzman, Christina Iorio, John M. Berardi. A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of a probiotic in emotional symptoms of chronic fatigue syndrome.

7) Informations provenant d’un fabricant, la société THT.

8) Gibson G.R., Roberfroid M.B. «Dietary modulation of the human colonic microbiota : introducing the concept of prebiotics». J. Nutr., juin 1995, Vol. 125, n° 6, p. 1401-1412.

Le syndrome entéropsychologique (GAPS) Par le Dr Natasha Campbell-Mc Bride. http://hypersens.fr/Le-syndrome-enteropsychologique.html

---

Aby otrzymywać bezpłatnie wiadomości Poczty Zdrowia,
wpisz swój adres e-mail tutaj
Jeśli zainteresowały Cię informacje z tego newslettera Poczty Zdrowia, podziel się nimi z Twoimi przyjaciółmi:
 
Polub    Udostępnij na facebooku    Dodaj do Twittera
 
Skomentuj
Aby podzielić się swoją opinią związaną z tematem tego
newslettera z innymi Czytelnikami Poczty Zdrowia,
kliknij tutaj
 


_________________________________________________________________________________________________________________________


Sobota, 17 czerwca 2017
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
 
 
Podobny obraz
 
 
 
Z kazania kardynała Karola Wojtyły
(Kazanie na 50-lecie śmierci Br. Alberta) 

Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez miłosierdzia

Brat Albert Chmielowski - była to natura bardzo bogata, wszechstronnie uzdolniona. Zapowiadał się jako znakomity malarz, był ceniony przez wszystkich mistrzów pędzla, którzy na zawsze pozostaną w pamięci naszego narodu jako przedstawiciele wielkiej sztuki. Wiemy, że była to jeszcze i dlatego natura bogata, że nie szczędził siebie. Dał tego dowód, gdy jako niespełna 20-letni młodzieniec wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Wszystko postawił na jedną kartę dla miłości Ojczyzny. Miłość Ojczyzny wypaliła na nim dozgonny stygmat: pozostał kaleką do śmierci, zamiast własnej nogi, nosił protezę. 
Ponad to bogactwo natury uderza w nim przede wszystkim bogactwo łaski. Łaska Boża, to jest sam Bóg udzielający się człowiekowi, przelewający się niejako do jego duszy. Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana. Tak właśnie na kolana rzucona została dusza Adama Chmielowskiego przed niewypowiedzianym majestatem Boga, świętością i miłością Boga. 
Ale Bóg w przedziwny sposób działa w dziejach człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana, każe mu równocześnie uklęknąć przed jego braćmi, bliźnimi. Tak właśnie stało się w życiu Brata Alberta: rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza. 
Może to porównanie jest wstrząsające, w naszych czasach nie widzimy takich drastycznych zestawień, tak krzyczącej nędzy, tak jawnego upokorzenia człowieka. Jest jednak i dzisiaj wiele zestawień pozornie mniej rażących, a jednak nie mniej rażących. Jest dużo ludzkich potrzeb, wiele wołania o miłosierdzie - czasem w sposób dyskretny, niedosłyszalny. Iluż jest jeszcze ludzi chorych i opuszczonych w swoich chorobach, bez żadnej opieki? Iluż jest jeszcze ludzi starych, przymierających głodem i tęskniących za sercem? Ile jest trudnej młodzieży, która w dzisiejszej atmosferze życia nie znajduje dla siebie moralnego oparcia? 
Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką sprawą naszych dni. Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze, nawet domy, zakłady i szpitale nie są najważniejsze, chociaż są to środki niezbędne. Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą. Tutaj Brat Albert jest dla nas nieporównanym wzorem. Nie miał prawie żadnych środków, nie dysponował żadnymi funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, postanowił dawać siebie. Dlatego rzucił go Bóg na kolana przed człowiekiem najbardziej wydziedziczonym, ażeby dawał siebie. I dawał do końca swoich dni; dawał ze wszystkich sił. Był to wyraz jego wiary i miłości. Ten wyraz jego wiary i miłości jest dla nas bezcenny, jak równie bezcenny jest w obliczu Boga. Trzeba, ażeby nasze człowieczeństwo wróciło w nowy sposób uwrażliwione na człowieka, jego potrzeby, jego niedolę i cierpienia i ażeby gotowe było świadczyć sobą, świadczyć gołymi rękami, ale pełnym sercem; taki dar bowiem więcej znaczy aniżeli pełne ręce i środki bogate. "Ponad to wszystko większa jest miłość".
 

Święty Albert Chmielowski
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni później na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard. W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka.
Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny. Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych.

Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano "polskiego Fra Angelico". Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym Adama Chmielowskiego miały rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu.
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia 1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi psychicznej. Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz carski zmusił go do opuszczenia Podola.
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tutaj zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa. Był to kolejny moment przełomowy w życiu zdolnego i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie "albertynami". Przejęło ono od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały rok później brat Albert wziął również pod swoją opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, stała się zalążkiem "albertynek".
Formacja dla kandydatów i kandydatek do obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelniczych; najbardziej znanym stała się tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był surowy, aby zawczasu z życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do trudnej pracy potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo zahartowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie. Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie, zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano chętnym możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym jak chleb". Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego udziałem.
Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej młodości. Tej postaci poświęcił dramat "Brat naszego Boga", napisany w latach 1944-1950. Sztukę zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kard. Wojtyły na papieża. W 1997 r. na jej podstawie powstał film w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pod tym samym tytułem.

W ikonografii św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego.

 
                                  Znalezione obrazy dla zapytania albert chmielowski cytaty
 
 
 
 
Litania do św. Brata Alberta

Brat Albert
 Święty Brat Albert
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, módl się za nami;
Święty Bracie Albercie, módl się za nami;

Ojcze ubogich, módl się za nami
Opiekunie bezdomnych,
Bracie odrzuconych,
Orędowniku opuszczonych,
Przyjacielu poszukujących,
Powierniku strapionych,
Żarliwy miłośniku Chrystusa,
Wierny czcicielu Bożej Matki,
NIestrudzony naśladowco św. Franciszka,
Duchowy synu św. Jana od Krzyża,
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom,
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie,
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego,
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo,
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii,
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa,
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka,
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych,
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi,
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić,
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności,
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie,
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu,
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU

, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU

, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen._________________________________________________________________________________________________________________________

5 lekcji od prześladowanych chrześcijan

https://gloria.tv/article/CUgJZjWoQVgr21HsvfZDJP16G

 "I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?»" (Ap 4, 10).

 

Prześladowani Chrześcijanie I również Niewolnicy na całym świecie.

_________________________________________________________________________________________________________________________


HIT! CZY DONALD TUSK POWINIEN ZADYNDAĆ NA POWROZIE? – MICHALKIEWICZ O SYTUACJI W POLSCE!

https://www.youtube.com/watch?v=f55zNJfpWvI


Mariusz Błaszczak nie narażę POLSKI na PRZYJĘCIE muzułmańskich IMIGRANTÓW - 24 minuty 12.06.17

https://www.youtube.com/watch?v=IMYyxlAgulE


_________________________________________________________________________________________________________________________

Ks. Natanek - Walczymy z mocami ciemnymi w Kościele

https://www.gloria.tv/video/HQ266cnjBgv23pbyBEV9Mx2aD

 _________________________________________________________________________________________________________________________

🔥 Argentyński Biskup oparty o autorytet "papieża" Franciszka, umożliwił grupie 30 par żyjących po rozwodach w kolejnych niesakramentalnych związkach popełnienie grzechu świętokradztwa

https://gloria.tv/article/YnMM4Q7AhZwV1z8osqd6DCueK

 

______________

ZNAKI CZASU 🔥 WSZCZEPIANIE CZIPÓW (ZNAMION BESTII) W SZWECJI, POWOLI STAJE SIĘ NORMĄ

 

https://gloria.tv/video/hueM1p4uLReX6rSWBKchbRU67

 

______________

BĄDŹ ŚWIADOMY: Twój telefon może być na podsłuchu pomimo, że go wyłączyłeś

 

https://gloria.tv/article/KAHwQYQCWGVL2r31xatqysK3g

_________________________________________________________________________________________________________________________

Narodowy Front Polski I Kongres okazał się sukcesem cel został osiągnięty

https://www.youtube.com/watch?v=M2nVnq3CT6g


Ponad 6 mln imigrantów i uchodźców czeka u bram Europy

https://gloria.tv/article/MTdEPiYRrK9J4bJUqrkG9FWbb


Z MIŁOŚCI WAM WSZYSTKIM ZDRAJCOM MÓWIĘ - ZOSTAWCIE TYCH DEMONÓW I IDZCIE ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM - JEDYNYM BOGIEM - NA WIEKI.​ mk.
 

W Stambule spotkali się wybitni przywódcy żydowscy, chrześcijańscy i muzułmańscy, na tradycyjnej świątecznej uczcie kończącej dzień postu podczas ramadanu

https://gloria.tv/article/7avM8cz313NEBhHCvQW9NyhcA


_________________________________________________________________________________________________________________________

Sowa & purpurowi przyjaciele. Koneksje kapelana TVN z kard. Dziwiszem (97)

https://www.youtube.com/watch?v=IRWVzKcHroA

 Rola i Sklepowicz: Londyn w OGNIU! Czy imigranci całkowicie zniszczą Europę? UE przestanie istnieć?

 

https://gloria.tv/video/e2zvML9dAyLE2wuQJbHyiURKx

 

"Rola i Sklepowicz: Londyn w OGNIU! Czy imigranci całkowicie zniszczą Europę? UE przestanie istnieć?"


_________________________________________________________________________________________________________________________

​WSZYSTKIEMU ZŁU WINNI SĄ RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE.​

🔥 WSZCZEPIANIE CZIPÓW (ZNAMION BESTII) W SZWECJI, POWOLI STAJE SIĘ NORMĄ

https://gloria.tv/video/hueM1p4uLReX6rSWBKchbRU67


Niemcy upadły. Witajcie w nowej Europie

https://gloria.tv/video/4uV3ZuvjDgRA3mVWuWkc6RhPp

Witajcie w nowej Europie. Europie, która nie klęka przed Chrystusem, ale bije czołem pokłony Allahowi.


_________________________________________________________________________________________________________________________

Co się w kościele dzieje i jest ukrywane przed nami.
 
 
 
                                                                               
 
 
Słuchajcie, kopiujcie i przekazujcie dalej i to szybko, bo niebawem ten materiał usuną, tak jak usunęli już z YouTube.


_________________________________________________________________________________________________________________________

​ WSZYSTKIEMU ZŁU W POLSCE I NA ŚWIECIE SĄ WINNI TYLKO CZŁONKOWIE EPISKOPTU W POLSCE,  
 BO PAN JEZUS DO NICH PRZYCHODZI A ONI NID CHCĄ BYĆ POSŁUSZNI - TO SIĘ PALCIE​

Aleksander Jabłonowski NFP - Europa Umiera... płonie, przez Islam, wahhabizm i imigrację arabską

https://gloria.tv/video/1u9EAf2NXZ961sXaJmPEoJfyp_________________________________________________________________________________________________________________________

Temat: Bóg dopuści przejściowe zwycięstwo świata

Ks. Natanek. Bóg dopuści przejściowe zwycięstwo świata

https://gloria.tv/video/pY8RvmxVjtht1FY7x791JzVEy

 

„Wszystko jeszcze przed nami... Aż nadejdzie godzina. Prześladowanie, jakie ma przyjść na Kościół, jakiego jeszcze nie było w historii świata dopiero przed nami”.
_________________________________________________________________________________________________________________________

​WŁOCHY POSZŁY ZA HITLEREM I PRZEGRALI.....POLSKA NIE CHCE IŚĆ ZA WŁOCHAMI.
POLSKA NIE BĘDZIE ŻYWIŁA DARMOZJADÓW, BO Z 1200 NAMNOŻY SIĘ WKRÓTCE 120.000 TYŚ.​
 

14.06.2017 Wlochy przyjęly 1200 imigrantów

https://gloria.tv/video/Ah93ohjtjYao1dNey9hKFJjaT_________________________________________________________________________________________________________________________

​ RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE - NIE CHCĄ ODDAĆ WŁADZY PANU BOGU - JEZUSOWI CHRYSTUSOWI I UCZYNIĆ GO OFICJALNIE  "KRÓLEM POLSKI", GDYŻ WSZYSCY CHĄ BYĆ KŁAMCAMI, CHCĄ SIĘ BAWIĆ KOSZTEM NARODU POLSKIEGO; CHCĄ PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW ZAGRANICZNYCH, KTÓRZY WCALE NIE CHCĄ TU PRZYJŚĆ A  POWINNI POMAGAĆ IM W ICH KRAJACH. NIE BYŁOBY TRZECH PRYMASÓW JEDNOCZEŚNIE W POLSCE - TYTUŁÓW  I PIENIĘDZY IM SIĘ CHCE. NIE BYŁOBY MORDERCÓW NIEWINIĄTEK. NIE PANOSZYLIBY SIĘ NA BOŻEJ ZIEMI. WEDŁUG MNIE TO JEST JEDYNY POWÓW NIE UCZYNIENIA PANA BOGA KRÓLEM. ONI CHCĄ BYĆ MORDERCAMI, CHCĄ BYĆ ZŁYMI LUDŹMI.. mk.

Sumliński w IPP! Duda, ujawnij aneks do raportu WSI !! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 14.06.2017

https://www.youtube.com/watch?v=cUjBO-nIyiM

 

Nadawane na żywo 14 cze 2017
Gościem programu był Pan Wojciech Sumliński - najlepszy dziennikarz śledczy w Polsce!

_________________________________________________________________________________________________________________________
Temat: pikieta Sopot- NIEDZIELA - 18.06 godz.15

 

 

 Witam,

 

 W imieniu Fundacji Pro prawo do życia zapraszam na godzinną pikietę antyaborcyjną w niedzielę 18.06.2017r. o godz.15.00 na Placu Przyjaciół Sopotu.

​ ​

Zorganizowanie wszystkich materiałów do przeprowadzenia akcji jest po mojej stronie.

​ ​

  Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji w swoim środowisku.

​ ​

  Pozdrawiam serdecznie,

​ ​

 Wojciech Kałuszyński

 

 

PODOBNE  PIKIETY ODBYWAJĄ SIĘ TAKŻE W KAŻDY WTOREK PRZED "BATORYM" W CENTRUM GDYNI  GODZ 17.00 - 18.00

 

ORAZ

​  ​

W WEJHEROWIE PRZED SZPITALEM W KAŻDĄ NIEDZIELĘ  GODZ 10.00

 

 

A TAKŻE W TE CZWARTKI O GODZ 16.00 - 17.00 W KTÓRE KS. LECH MA MSZĘ ŚWIĘTĄ O UZDROWIENIE

 

 

 

0-Jezusek-3.jpg
_________________________________________________________________________________________________________________________

Czy do takich czynów dochodzi w polskich szpitalach? WSZYSTKIM MORDERSTWOM NA DZIECIACH POLSKICH JEST WINIEN EPISKOPAT W POLSCE, BO TYLKO W MNIEJSZOŚCI
​JEST ​
POLSKI. MILCZY, GDY POTRZEBNA JEST ICH DECYZJA. NIE MÓWIĄ O GRZECHU ZABIJANIA DZIECI. NASTĘPNIE WINIEN JEST RZĄD W POLSCE, BO NIE POLSKI, GDYŻ NAKAZUJE ZABIJAĆ NIEMOLĘTA POLSKIE. MOŻE NIE WIECIE, ŻE TE WSZYSTKIE DZIECIĄTKA PRZYJDĄ NA PRZYWITANIE MATEK, GDY ONE UMRĄ. JAK SIĘ ZACHOWACIE? mk
 
Temat: Fwd: Czy do takich czynów dochodzi w polskich szpitalach?

 

 

Szanowny Panie Eugeniuszu,

w ramach akcji Szpitale bez aborterów przeprowadziliśmy wymianę listów z Ministerstwem Zdrowia, chcąc poznać szczegóły dotyczące sposobów wykonywania aborcji. Informacje, które otrzymaliśmy, są szokujące.

Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku podejrzenia choroby nienarodzonego dziecka, nie istnieje żadne ograniczenie czasowe do wykonania aborcji. Wystarczy oparte na przypuszczeniu stwierdzenie lekarza, że dziecko nie będzie zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. Nikt nie bada trafności postawionej przez niego „diagnozy”.

Czy wie Pan co to w praktyce oznacza? Możliwość mordowania całkowicie zdrowych dzieci nawet w 9 miesiącu ciąży!

Zapytaliśmy również o przypadki dzieci urodzonych w wyniku aborcji, do których dochodzi w naszym kraju. Ministerstwo ma świadomość, że w wyniku aborcji eugenicznych rodzą się żywe dzieci. Urzędnicy nie są jednak zainteresowani tym, jak często występują takie przypadki i nie podejmują żadnych działań aby takie sytuacje wyeliminować!

Z tego wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie ma żadnej kontroli nad tym, co dzieje się w szpitalach. Co więcej, w ogóle nie interesuje się losem dzieci przeznaczonych do aborcji oraz urodzonymi żywo w trakcie tego procederu.

 

Skoro lekarzy-aborterów nikt nie kontroluje, do jakich czynów mogą być zdolni?

Gdy się nad tym zastanawiam, przypomina mi się mrożąca krew w żyłach historia amerykańskiego abortera-zabójcy Kermita Gosnella. Sąd w USA uznał go winnym morderstwa pierwszego stopnia, gdyż po żywych narodzinach dzieci przecinał ich kręgosłup nożyczkami. Świadkowie zeznawali, że Gosnell trzymał w lodówce ucięte stópki dzieci jako „trofea”; dowcipkował zabijając dziecko, że jest tak duże, że mogłoby „odprowadzić go na przystanek autobusowy”; że abortował dzieci, które mierzyły nawet 61 centymetrów…. Taki psychopata mógłby doskonale funkcjonować w polskim szpitalu, a urzędnicy nie zwróciliby na to uwagi.

Osoby, które ponoszą odpowiedzialność za ten stan rzeczy i cierpienie tysięcy dzieci, muszą ponieść konsekwencje.

Jedną z takich osób jest Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa, który pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 2002 roku, z nominacji postkomunistycznego ministra Mariusza Łapińskiego.

W 2016 r., komentując żywe urodzenie małego Wiktora w wyniku aborcji i pozostawienie go na śmierć przez personel w szpitalu Świętej Rodziny, Radowicki stwierdził, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dziecko kwiliło przez około godzinę, wzywając pomocy, której nikt mu nie udzieli. Łączna liczba ofiar aborcji za kadencji Radowickiego wynosi co najmniej 7270 dzieci.

Stanisław Radowicki jest w znacznej mierze odpowiedzialny za obecną, skandaliczną sytuację. Dlatego stworzyliśmy petycję o jego natychmiastowe odwołanie. Bardzo Pana proszę o jej poparcie:

 

Nasi wolontariusze będą organizowali w tej sprawie regularne pikiety pod Ministerstwem Zdrowia. Pan może zaangażować się popierając akcję w internecie. W ten sposób razem naciskamy na odwołanie Stanisława Radowickiego ze wszystkich stron!

Nie odpuszczamy również innym aborcjonistom. Dzięki pomocy naszych Darczyńców, udało się zebrać potrzebne środki na wykupienie billboardu, który informuje o aborcjach dokonywanych w opolskim Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Plakat będzie wisiał na wjeździe do miasta co najmniej przez pół roku!

Panie Eugeniuszu, raz jeszcze proszę Pana o podpisanie naszej petycji o odwołanie Stanisława Radowickiego. O kolejnych naszych inicjatywach poinformuję Pana już niedługo.

Serdecznie Pana pozdrawiam,

 

PS: Proszę również udostępnić petycję swoim znajomym!

Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Kod BIC Swift: INGBPLPW_________________________________________________________________________________________________________________________

Opowieść o wielkiej mocy Boga   

                                   Opowieść o wielkiej mocy Boga

Intencją filmu „Fatima – Orędzie wciąż aktualne” jest rozpropagowanie Orędzia Fatimskiego i przypomnienie warunków wypowiedzianych przez Matkę Bożą w Fatimie. Warunków, które mogą uratować świat, a które są tak proste do spełnienia: pokuta, odmawianie różańca, praktyka pierwszych pięciu sobót miesiąca i… zawierzenie Rosji jej sercu przez papieża – mówi Jarosław Mańka, reżyser, dokumentalista, twórca filmów „Skarga”, „Prywatne śledztwo majora Zakirowa”, „Święty ogień”.

Podczas Kongresu Apostołów Fatimy swoją światową prapremierę miał Pana film „Fatima – Orędzie wciąż aktualne”. Jak Pan zareagował na propozycję Instytutu Ks. Piotra Skargi przygotowania takiego dokumentu na stulecie objawień Fatimskiej Pani?

To był dla mnie zaszczyt. Poczułem też „wagę” tematu, bo Fatima, to tak naprawdę nie tylko ostatnie 100 lat historii świata, ale i przyszłość, która zależy od wypełnienia próśb Matki Bożej - pokuty, modlitwy różańcowej i zawierzenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Wydawałoby się, że sto lat po objawieniach maryjnych, przekazane i ujawnione tajemnice powinny być szeroko znane i rozpropagowane. Czy w trakcie prac natknęliście się Państwo na zaskakujące, mało znane informacje? Było coś, co szczególnie Was poruszyło?

Z pewnością przez ostatnie 100 lat Orędzie Fatimskie nie było wystarczająco rozpropagowane wśród ludzi. Ten film ma się do tego przyczynić.

Najbardziej zaskoczyły mnie niektóre informacje, jakie przekazał nam prof. Roberto de Mattei. To historia trzeciej części Sekretu Fatimskiego, który został poznany przez siostrę Łucję dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1917 roku i ponownie na przełomie lat 1942-43. Siostra wtedy ciężko chorowała i została poproszona o spisanie trzeciej Tajemnicy. Doświadczyła wówczas powtórnego objawienia. Trzecia Tajemnica została jej ukazana w sposób jeszcze bardziej doniosły i przerażający zarazem. Zaskoczyło mnie to, że dopiero w roku 2012 zostało to dokładnie opisane.

Szczególnie wspominam wywiad z bp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, który ze łzami w oczach mówił o zakończeniu moskiewskiego puczu Janajewa (była to nieudana próba przejęcia władzy w ZSRR przez „twardogłowych” liderów KPZR w sierpniu 1991 roku – red.) i relacjach duchownych, którzy w niektórych miejscach Moskwy, wieczorem przed zakończeniem puczu, widzieli na niebie Matkę Boską.

Niesamowitym spotkaniem, wręcz drogowskazem, była rozmowa z ks. Stanisławem Firutem (SAC), który peregrynuje z Matką Boską Fatimską po Ukrainie. Ksiądz opowiadał nam o spotkaniu z mężczyzną, którego Maryja ocaliła. To niesamowite świadectwo wszechmocy Boga, cudów, które dzieją się za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Kiedy z kolei próbowaliśmy się skontaktować z kard. Carlo Caffarrą, natrafiliśmy na informację, że kiedy otrzymał od Jana Pawła II misję powołania Papieskiego Instytutu dla studiów nad Małżeństwem i Rodziną, skontaktował się z siostrą Łucją, a ta odpowiedziała, że atak demonów przejdzie przez rodzinę. Widząc co się dzieje dzisiaj – mam tu na myśli ideologię gender, promocję aborcji – wyraźnie widać, że wizjonerka pisząca 30 lat temu do kardynała, miała rację.

więcej: http://www.pch24.pl/opowiesc-o-wielkiej-mocy-boga,52289,i.html

                   _________________________________________________________________________________________________________________________
Sowa & purpurowi przyjaciele. Koneksje kapelana TVN z kard. Dziwiszem

https://gloria.tv/video/AZKq2F8P3LEb1PsN2xuyRhdVP

_______________

19 LISTOPADA OBCHODZIMY PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH USTANOWIONY PRZEZ FRANCISZKA

https://gloria.tv/article/RTYRB2V7svnk2u9gj7pwBHqYR
 
​A KIEDY BĘDZIESZ OBCHODZIŁ DZIEŃ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA - TY APOSTATO  ANTY-PAPIEŻU - FRANEK?​
  TAK MÓWISZ CZĘSTO O MIŁOŚCI, A TY JESTEŚ PEŁEN NIENAWIŚCI. GDYBYŚ PRAWDZIWIE CHCIAŁ KOCHAĆ, TO Z MIŁOŚCI UCZYNIŁBYŚ JUŻ DAWNO SWEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA "KRÓLEM". TY OCZYWIŚCIE KOCHASZ SWEGO PANA LUCYFERA, BO NIE UKLĘKNIESZ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, A KŁANIASZ SIĘ NISKO I CAŁUJESZ ŻYDÓW PO RĘKACH. RĘKA RĘKĘ MYJE  - PRAWDA?  GDYBYŚ KOCHAŁ LUDZI, TO CZYM PRĘDZEJ WOŁAŁBYŚ, ABY SZEFOWIE BOGATYCH PAŃSTW POMOGLI TYM BIEDNYM LUDZIOM WRÓCIĆ DO ICH KRAJÓW, A TY TAK KOCHASZ, ŻE KAŻESZ IM WŁÓCZYĆ SIĘ PO EUROPIE. I ROZBIJASZ RODZINY.mk.

_________________

Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu
https://gloria.tv/article/AXD43GjesE9k4feieSuW32aPz

​PROSZĘ BARDZO JAK KOCHA ANTY-PAPIEŻ​ PANA BOGA I LUDZI !!! CHCE NAS WYMORDOWAĆ. mk.


_________________________________________________________________________________________________________________________


​ JA NIE ROZUMIEM LUDZI, KTÓRZY MAJĄC DO ZBOBYCIA WIECZNE SZCZĘŚCIE, WYBIERAJĄ WIECZNY OGIEŃ NIDY NIE GASNĄCY. DIABŁY BĘDĄ PASTWIĆ SIĘ NAD WAMI, NAWET ZA TO, ŻE BYLIŚCIE TACY GŁUPI I POSŁUCHALIŚCIE ICH.  JA WAM RADZĘ Z MIŁOŚCI, ABY KAŻDY OBEJRZAŁ FILMY O PIEKLE - A SĄ. mk.​

NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?

                  

Nie   jest   tajemnicą, że są na świecie siły dążące do monopolizacji wszystkiego według zupełnie nowych zasad,   — dlatego nazywamy je NWO czyli New World Order   — a po polsku to Nowy Porządek Świata. Ma   być   tylko   jedna   religia,   jeden   rząd,   jedna   waluta   i   jedna   armia. —   Obecnie   brak   jest  w tym temacie zgodności trwają przepychanki o to, kto będzie miał ten monopol w swoich rękach. Obecnie   prawie   wszyscy   politycy   są   zgodni co do celu, ale nikt nie chce być   tym,   który odda swoje wpływy innej grupie.   — Stąd trwa rywalizacja nie tylko między państwami i kontynentami, ale także między religiami i bankierami. Ambicje polityczne i zachłanność bankierów utrudniają zjednoczenie, ale są też   ludzie,  którzy z tych ambicji rezygnują.  

— Znamy ich pod wspólną nazwą masoneria lub iluminaci.

To są tylko nazwy, za którymi kryją się ludzie o bardzo podejrzanych i starannie skrywanych celach.   — To oni pracują nad tym by pogodzić polityków i odpowiednio przygotować społeczeństwo na przyjęcie NWO. Iluminaci nie są mózgiem całej operacji a jedynie posłusznymi oddziałami wykonującymi swoje zadania.

Faktycznie cała działalnością zjednoczeniową kieruje grupa nazwana w księdze Objawienia Wielkim Babilonem lub Wielką Nierządnicą. Apokalipsa wyjaśnia, że to Ona stoi za wielkim handlem, rozrywką, za wszystkimi wojnami i prześladowaniami na ziemi a także za czarami.

Iluminaci są tylko oddziałem specjalnym, grupą uderzeniową z tym, że przeważnie toczą walkę informacyjną a nie fizyczną.

Do wojny energetycznej Babilon Wielki wykorzystuje władców politycznych i jak się zaraz przekonasz islamistów.

—   Cały   ten islamski terroryzm jest finansowany przez tych, co mają monopol na druk pieniądza  —   a Biblia nazywa ich Wielkim Babilonem winnym wszystkiej krwi przelanej na ziemi.

Nie jest też tajemnicą,   — ponieważ pisała o tym prasa izraelska, że — na Majdanie szkoleniem wojskowym cywili zajmowali się żołnierze armii izraelskiej.

Cały ten przewrót był nie tylko finansowany, ale i dowodzony ludźmi opłacanymi przez Matkę Nierządnic.

—  „W   niej   znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” /  Objawienie 18:24

Czy mamy się bać Wielkiej Nierządnicy?

Zanim zostanie zniszczona narobi jeszcze sporo bałaganu na ziemi, co w praktyce oznacza przelew krwi niewinnej. Jej   upadek   będzie powodem do radości, ale nie dla wszystkich.

My   będziemy   się   cieszyć,   podczas   gdy   miliony   tych, co ją popierają będą płakać.

Jej   plany   zjednoczenia   świata   pod jej władzą upadną, ale zupełnie podobne plany będzie miało państwo Izrael, czyli biblijna bestia.

Prawdopodobnie   upadek Wielkiej Nierządnicy spowoduje także upadek USA,   jako   potęgi   światowej, ponieważ Pismo zapowiada proroczo, że — bestia,   — czyli Izrael   — będzie na krótko ósmą i ostatnią potęgą.

Królowie, czyli biblijne potęgi zawsze występują jeden po drugim i nigdy równocześnie,   —   więc   wygląda  na to, że z USA stanie się coś złego być może w wyniku zniszczenia Wielkiej Nierządnicy. Po tym wydarzeniu państwa na świecie poprą Izrael i razem z nim wypowiedzą wojnę Bogu.

—   „A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.”  /  Objawienie 17:11

To,   czego  Wielka Nierządnica nie zdołała doprowadzić do końca przez ponad   2000   lat  zrealizuje świeckie państwo Izrael,   — ale na bardzo krótko, — bo zaraz po tym upadnie już na zawsze.

Więcej: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/06/12/nwo-czyli-co-biblia-mowi-o-nowym-porzadku-swiata/#more-45567

 

 


_________________________________________________________________________________________________________________________


ALAN AMES HEALING MINISTRY IN CHICAGO 17-20 JUNE

 
 
Jesus loves you

 
Mam zaszczyt zaprosic was na spotkanie z mistykiem i wizjonerem Alanem Ames, ktory bedzie goscil w Chicago w najblizszych dniach. Prosze rozeslac te in formacje do wszystkich waszych znajomych. Alan jest z Australi wiec oczywiscie bedzie mowil po angielsku i bedzie tlumaczony na polski wiec prosze takze zaprosic znajomych Amerykanow. Wiele uzdrowien duszy i ciala dzieje sie podczas Healing Ministry Alana dlatego wazne jest aby chorzy na duszy lub ciele byli specjalnie zaproszeni. 
Dobry Ojciec, nasz Tatus dziala wiele cudow uzuwajac Alana i w Imie Jezusa dzieja sie cuda wielu uzdrowien.
Zapraszamy,
​  ​
Jacek Gibes


Illinois schedule

 
 Saturday, June 17 - 7:00 p.m. Mass, Talk, Healing 
St. Constance Parish 
5843 West Strong Street Chicago, Illinois 60630 
Phone: 773-545-8581 
Pastor Fr. Ted Dzieszko
 
Sunday, June 18 - time to be announced (3:00 pm Mass, talk and healing) 
The Feast of Corpus Christi 
St. Jane De Chantal Parish 
5252 S. Austin Avenue Chicago, IL 60638 773-767-2411
Fr. Ed Cronin, Pastor
 
Monday, June 19 - 7:00 p.m. - Mass, Talk, Healing 
Divine Mercy Parish
21W411 Sunset Avenue,Lombard, IL 60148

Ks. Mirosław Stepień TChr - proboszcz/Pastorel.:  1-630-268-8766 

Tuesday, June 20 - 7;00 p.m. - Mass, Talk, Healing Service
St. Ladislaus Parish
5345 W. Roscoe Ave., Chicago, IL 60641 Tel. (773)725-2300
Pastor Fr. Marek Janowski SJ
 
 
 

Alan Ames - modlitwa o uzdrowienie

Prosimy Was o jałmużnę na potrzeby realizacji transmisji internetowych. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwi...
 
 
 

C. Alan Ames: Oczami Jezusa - fragment cz. 31

Opis
 
 
 

CARVER ALAN AMES – świadectwo życia

WWW.MEDIA.POSLANIE.PL ---------------------- «posłanie«

_________________________________________________________________________________________________________________________

Luteranie z Finlandii z wizytą w Sekretariacie KEP

​ JEST TYLKO JEDNA RELIGIA - CHRYSTUSOWA, W KTÓREJ NA OŁTARZU MĘKI PAŃSKIEJ JEST ŻYWY JEZUS CHRYSTUS, WŁAŚCICIEL WSZECHŚWIATA. KATOLICCY BISKUPI POWINNI NAWRACAĆ LUDZI Z INNYCH RELIGII, BO TO NIE SĄ RELIGIE, A ZGROMADZENIA  np." z bogiem Lutrem". JAK SPOJRZYCIE W OCZY PANU BOGU PO SWOJEJ ŚMIERCI? PAN JEZUS POWIEDZIAŁ - "IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY", TO NAUCZAJCIE, A NIE np. PAPIEŻ CAŁUJE ŻYDÓW PO RĘKACH.​ mk.


Luteranie z Finlandii z wizytą w Sekretariacie KEP

                         

Arcybiskup ewangelicko-luterańskiego Kościoła Finlandii dr Kari Mäkinen z żoną Eija Mäkinen, także duchowną tego Kościoła oraz dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych Kościoła ks. dr. Kimmo Kääriäinenem złożyli we wtorek wizytę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Z gośćmi z Finlandii spotkał się  bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Rozmowa dotyczyła m.in. obchodów 500-lecia Reformacji oraz współpracy ekumenicznej między Kościołami. Poruszono również kwestię pomocy uchodźcom i migrantom.

–  Takie spotkania są szczególnie cenne. Czujemy się sobie bliscy poprzez wiarę w Chrystusa i wspólne chrześcijańskie dziedzictwo – mówił bp Nitkiewicz.  Dodał, że do wspólnych celów Kościołów należy m.in. pielęgnowanie i budzenie wrażliwości na bliźniego, szczególnie człowieka w potrzebie oraz pomoc chrześcijanom, którzy cierpią na całym świecie.

Abp Mäkinen podkreślał, że co roku w dzień św. Henryka, przedstawiciele Kościoła ewangelicko-luterańskiego Finlandii udają się do Rzymu, gdzie spotykają się z papieżem. Uczestniczący w spotkaniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp  Jerzy Samiec wskazywał, że współpraca Kościoła katolickiego z Polską Radą Ekumeniczną przebiega bardzo dobrze.

http://episkopat.pl/luteranie-z-finlandii-z-wizyta-w-sekretariacie-kep/


_________________________________________________________________________________________________________________________

Wywiad z Polakiem, Archerem z grupy "Gniew Eufratu" walczącego z terrorystami ISIS
https://www.youtube.com/watch?v=TXF26ExRwPU_________________________________________________________________________________________________________________________

Czwartek, 15 czerwca 2017
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Uroczystość
 
 
Podobny obraz
 
 
(J 6,51-58)
Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
 
https://www.youtube.com/watch?v=r2dWyZMjUuo
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania CIALO I KREW JEZUSA
 
 
Z dzieł św. Tomasza z Akwinu, kapłana
 

O zadziwiająca i wspaniała Uczto!


Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. 
Co więcej, wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęsnej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów. 
Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozostawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój.
O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania. 
Żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów. 
W Kościele Eucharystia składana jest tak za żywych, jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra wszystkich została ustanowiona. 
W końcu nikt nie potrafi wypowiedzieć słodyczy tego sakramentu. Przezeń kosztuje się radości duchowej u samego źródła; przezeń czci się pamiątkę niezrównanej miłości, okazanej podczas męki przez Chrystusa. 
Aby przeto ogrom tej miłości jak najdoskonalej wyrył się w sercach wiernych, po odprawieniu Ostatniej Wieczerzy wraz ze swymi uczniami, kiedy to zamierzał przejść z tego świata do Ojca, Chrystus ustanowił ten sakrament jako wieczną pamiątkę swej męki, jako wypełnienie dawnych zapowiedzi, jako największe swoje dzieło i pozostawił jako szczególną pociechę dla tych, którzy smucą się z powodu Jego odejścia.
 
 
            Znalezione obrazy dla zapytania CIALO I KREW JEZUSA
 
 
„Dozwól nam, Panie, uczestniczyć z wiarą w świętej tajemnicy Ciała i Krwi Twojej” (MP: kolekta)

Każdego dnia w ciągu roku Kościół sprawuje Eucharystię, ofiaruje ją Bogu jako ofiarę chwały, daje wiernym na pokarm i przechowuje ją w tabernakulach, aby Chrystus obecny w Sakramencie był świadkiem i podporą ich życia. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest nie tyle pamiątką ustanowienia tego Sakramentu, ile raczej obchodem tajemnicy zawsze żywej i aktualnej. W takiej perspektywie należy rozważać dzisiejszą liturgię. Pierwsze czytanie (Pwt 8, 2-3. 14-16)przypomina fakt, jaki miał miejsce przed tysiącami lat, lecz teraz spełnia się w znaczeniu duchowym: mannę, która spadała z nieba, oraz żywą wodę, która wypłynęła ze skały, by zaspokoić głód i pragnienie Izraela błądzącego po pustyni. Mojżesz wracał ustawicznie do tego tematu, chcąc podtrzymywać żywą wiarę i wdzięczność ludu. Z tym większą słusznością Kościół stara się, aby nowy Lud Boży nie zaniedbał daru o wiele większego – którego manna jest tylko słabym obrazem – dostępnego mu codziennie, Eucharystii. Nie jest ona pokarmem materialnym, lecz duchowym, prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Chrystusa ofiarowaną ludziom jako Wiatyk w czasie ziemskiej podróży. Jest to „chleb powszedni”, o który wierni powinni prosić i pożywać Go każdego dnia, troszcząc się oń i łaknąc go bardziej niż chleba materialnego.

W tym znaczeniu właśnie ewangelia dzisiejsza skłania do rozważania (J 6, 51-59), rozbrzmiewają bowiem w niej słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (tamże 51). Eucharystia jest chlebem ożywiającym właśnie dlatego, że jest zarodkiem i zadatkiem życia wiecznego, że jest Ciałem Tego, który jest „życiem” (J 14, 6). Żydzi, chociaż jedli mannę na pustyni, poumierali, natomiast „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 58). Eucharystia jest pamiątką śmierci Pana i ofiaruje wiernym to samo Ciało, które Chrystus ofiarował za nich na krzyżu, jest również pamiątką Jego zmartwychwstania, ponieważ jest „chlebem żywym”, w którym Chrystus jest obecny i żywy, tak jak w chwale niebieskiej. „Tajemnica wiary”, głosi Kościół ilekroć sprawuje Eucharystię; „tajemnica wiary”, powinien powtarzać chrześcijanin, ilekroć ją przyjmuje. Kościół głosi również tajemnicę miłości, którą Jezus posunął do najwyższego stopnia dając siebie samego: oddawszy życie za ludzi, daje się im na pokarm, nie tylko raz, lecz nieustannie, każdego dnia, aż do swojego powrotu. Trzeba uwielbiać, dziękować, kochać; trzeba przystępować i pożywać. „Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim... Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (tamże 56-57). Komunia sakramentalna jest źródłem życiowego i trwałego zjednoczenia z Chrystusem, dzięki któremu chrześcijanin żyje istotnie „przez Niego”, nie tylko dlatego, że od Niego otrzymuje życie, lecz dlatego, że do Niego kieruje całe swoje istnienie.

Drugie czytanie (I Kor 10, 16-17) otwiera nową perspektywę; Eucharystia jest źródłem zjednoczenia również między braćmi. „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (tamże 17). Jak Chleb eucharystyczny jest tylko jeden – Ciało Chrystusa – tak ci, którzy uczestniczą w nim, tworzą ze swej strony jedno ciało, Kościół, Ciało Mistyczne Chrystusa. Gdzie indziej św. Paweł przypomniał wszystkie pobudki, jakie zobowiązują wierzących do jedności: „Jeden jest Duch... jedna nadzieja... jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4, 6). A to potwierdza prawdę, że pokarmem wzmacniającym tę jedność jest jeden Chleb eucharystyczny. „Właśnie dlatego, że uczestniczymy w jednym chlebie, stajemy się wszyscy jednym ciałem Chrystusa, jedną krwią i członkami jednych ludzi, sta wszy się uczestnikami jednego ciała Chrystusa” (św. Jan Damasceński). Chrześcijanin zatem powinien zyskać jako owoc Komunii eucharystycznej gorętsze zjednoczenie z braćmi.

Chwała Tobie, o Boże Wszechmogący... Ty przyszedłeś uwolnić nas z grzechów naszych. My śpiewamy Tobie na chwałę, o przedziwny Zbawicielu. Ty jesteś pasterzem trzody posłanym przez Ojca...
Spraw, abyśmy przyjmowali z uszanowaniem Sakrament i abyśmy nasycili się Twoją słodyczą, o Chryste. Dałeś nam chleb z nieba, pożywaliśmy chleb anielski. Spraw, abyśmy kochali się wzajemnie, ponieważ Ty, o Boże, jesteś miłością. Kto miłuje swojego brata, narodził się z Ciebie i kontempluje Ciebie; a miłość w Nim jest doskonała (zob. Prieres eucharistiąues... 47).

Panie, Ty żyjesz we mnie przez swoją łaskę, a ja upodobałem sobie ponad wszystkie rzeczy w Tobie. Ja powinienem Cię miłować, dziękować Ci, chwalić Cię, nie mogę czynić nic innego, ponieważ to jest dla mnie życiem wiecznym. Ty jesteś moim pokarmem i moim napojem; im więcej pożywam, tym bardziej łaknę; im więcej piję, tym bardziej jestem spragniony; im więcej Cię posiadam, tym bardziej pragnę. Ty jesteś dla mnie słodszy nad miód, wyższy nad wszelką słodycz, jakiej mógłbym zakosztować. Zawsze łaknę i pragnę Ciebie, nie mogę bowiem wyczerpać Cię. To Ty mnie pochłaniasz, ale czy ja Ciebie pochłaniam? Nie wiem tego; ponieważ w głębi duszy mojej odczuwam jedno i drugie. Pragniesz, abym był jedno z Tobą, chcę wyrzec się moich przyzwyczajeń i oddać się w Twoje ręce. Mogę tylko dziękować Ci, chwalić Cię, czcić Cię, to bowiem stanowi dla mnie życie wieczne. Odczuwam w sobie pewien brak cierpienia i nie wiem, co to jest. Gdybym mógł dojść do tego, aby stać się jedno z Tobą... o Boże... wówczas skończyłyby się wszystkie moje narzekania. Panie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, uczyń ze mną, co chcesz. Ja zdaję się całkowicie na Ciebie i kryję się w Tobie w każdym cierpieniu beż najmniejszego lęku (Ruysbroeck).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 488

 

            Znalezione obrazy dla zapytania BOZE CIALO

 

PROCESJA NA UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

PRZY PIERWSZYM OŁTARZU

(Mt 26,17-19.26-29)
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.

PRZY DRUGIM OŁTARZU

(Mk 8,1-9)
W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

PRZY TRZECIM OŁTARZU

(Łk 24,13-16.28-35)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

PRZY CZWARTYM OŁTARZU

(J 17,20-26)
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

 

          Podobny obraz

https://www.youtube.com/watch?v=hJSY5_rijY8

 

Litania do Najswietszego SakramentuKyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas 
Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny, zmiłuj się nad nami 
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił 
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu 
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza 
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza 
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych 
Jezu, niewinny Baranku Boży 
Jezu, Chlebie Anielski 
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy 
Jezu, przymierze miłości i pokoju 
Jezu, źródło łask wszelkich 
Jezu, pociecho zasmuconych 
Jezu, ucieczko grzesznych 
Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych 
Jezu, lekarzu chorych 
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci 
Jezu, szczęśliwości wybranych 
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania 


Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie 


Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie 
Od wszelkich pożądliwości ciała 
Od pożądliwości oczu 
Od wszelkiej pychy 
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu 
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu 
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim 
Od grzechu każdego 
Od śmierci wiecznej 

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie 
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją 
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu 
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał 
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił 
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył 

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie 
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył 
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci ,się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył 
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył 
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył 
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył 
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił 
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył 
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył 
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył 
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył 
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył 
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył 
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył 
Abyś nas wysłuchać raczył 
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia 

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

Ojcze nasz... 

Zdrowaś Maryjo... 

O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa 

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


_________________________________________________________________________________________________________________________

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                                          (18 VI - 26 VI)

 
 
                                                                      
 
 
 
Dzień pierwszy

O Dziewico Nieustającej Pomocy, o najsłodsza Matko moja, chylę się w pokorze przed Twoim świętym Obrazem i przychodzę z prostotą i zaufaniem dziecięcym przedstawić Ci moje troski, prosić o Twoje wstawiennictwo i błagać Cię, byś nie odmówiła mi Nieustającej Swej Pomocy. Wypraszasz liczne łaski tym, którzy Cię wzywają. I ja błagam Cię, racz zwrócić na mnie miłosierne Swe oczy. Nie jestem godny(a) abyś mnie wysłuchała, ale mam nadzieję w czułym miłosierdziu Twoim, które o wiele przewyższa nędzę moją. Błagam Cię o udzielenie mi łaski N. N. podczas tej nowenny. 
(Wymienić intencję swojej nowenny)
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa. 


Dzień drugi

O Matko Nieustającej Pomocy, słodka ukochana, Najświętsza Panno, Dziewico litościwa, która się skłaniasz tak dobrotliwie ku pokornym i smutnym, racz wysłuchać próśb, które z całą ufnością Tobie przedkładam. O Matko widzisz walki, cierpienia, trudności i potrzeby moje, dlatego błagam Cię, miej litość nade mną, wstawiaj się za mną, niech Twa Nieustająca Pomoc będzie zawsze ze mną, aby mnie wspierać, wzmacniać, prowadzić. Bądź moją ucieczką w godzinach niebezpieczeństw, oświecaj mnie w wątpliwościach, broń przeciwko nieprzyjaciołom moim. O moja ukochana Matko, użycz mi Twej nieustającej obecności w każdej godzinie dnia i nocy, dziś, jutro, zawsze i spraw abym miłował(a) Jezusa Twego Boskiego Syna nade wszystko i abym kochał(a) także Ciebie, Matko Niepokalana oraz służył(a) Ci z miłością i wiernie aż do ostatniego mego tchnienia. 
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień trzeci

O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy jakże lubię wpatrywać się w twój święty Wizerunek. ,Twoje czułe i litościwe spojrzenie znalazło drogę do mego serca. Z ufnością dziecka, które spodziewa się wszystkiego po Twym pośrednictwie i miłości, przychodzę Ci przedstawić troski moje, obawy i trwogi, życzenia i pragnienia. O Matko, wysłuchaj mnie, weź udział we wszystkim, co zajmuje moje serce rozstrzygaj wszystko dla większego mego dobra, bo jesteś potężną i dobrą.
Nie oderwę oczu od Twego cudownego Obrazu, dopóki spojrzenia Swego nie zwrócisz na mnie. Nie przestanę Cię wzywać, dopóki mi nie powiesz: Zrozumiałam cię, moja Nieustająca Pomoc jest z Tobą, bądź pocieszony(a) bądź szczęśliwy(a). 
O Matko, Ty która tyle cierpiałaś miej litość nad tymi co płaczą. Matko Nieustającego Ratunku, przyczyń się za nami.

Dzień czwarty

O Panno Najświętsza tak litościwa i miłosierna. O Matko, którą nazywamy Nieustającą Pomocą Chrześcijan, bo jesteś możną i dobroci pełną. Gdy Jezus zamieszkał z Tobą w Nazarecie, był Ci posłuszny. Teraz kiedy już jesteś z Nim w Ojczyźnie niebieskiej, czy może Ci odmówić czegoś? Nie, On Ci nie odmówi niczego, gdyż Ty jesteś Szafarką Jego, On dał Ci posłannictwo wspomagania opuszczonych, pocieszania płaczących, jednania grzeszników z Ojcem. O Matko, nie zapominaj, że jesteś Wszechmocą Błagającą, że jesteś Matką pełną miłosierdzia. Wzrusz się moimi smutkami, prośbami i łzami. O Matko Nieustającej Pomocy, spełnij błagania moje?
Proszę Cię, daj mi zrozumieć ile zawiera w sobie siły, wielkości i skuteczności Twoja piękna nazwa Matki Nieustającej Pomocy.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień piąty

O Dziewico Nieustającej Pomocy! Tej słodyczy, ufności i pociechy doznaję wymawiając święte Twoje Imię. Szczęśliwy ten, co Cię kocha, szczęśliwy ten, kto Cię wzywa! Im więcej Cię proszę, tym mocniej czuję, jak me serce napełnia nadzieja i rzeczą niepodobną zdaje mi się abyś odmówiła wysłuchania i otrzymania od Najświętszego Serca Twojego Syna łaski, o którą błagam z całą żarliwością. 
O Matko ukochana, wsparcie moje, słodka nadziejo moja, o nagródź moją wiarę w Ciebie, przez jedną z tych łask cudownych, które zwiększają moją ufność i miłość, przez jedną z tych łask, które się zawsze pamięta. O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy kocham Cię wszystkimi siłami, spraw bym Cię kochał(a) coraz więcej, a dobrodziejstwa Twoje niech mnie pobudzają do coraz większej ku Tobie miłości.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień szósty

O Najświętsza, Panno Nieustającej Pomocy! Jakże wielkie masz prawo do mej ufności! Jesteś Ucieczką grzeszników. Pocieszycielką strapionych, Nadzieją zrozpaczonych. Gdy wokół mnie posępnie, ponuro, gdy wszystko opuszczać się mnie zdaje, patrzę w Twoje czcigodne Oblicze, wznoszę moje zasmucone oczy na Twarz Twoją i przez łzy widzę Twoje pełne współczucia spojrzenie zwrócone na mnie i zdające się mówić: Miej odwagę i nadzieję, jestem z tobą!
Matka nie opuszcza nigdy swego dziecięcia, a jeszcze taka, jak Ty Matka! O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy! Z głębi mej nędzy wołam do Ciebie, o Maryjo, przyjdź mi na ratunek, racz wysłuchać moje prośby, przedstawiając je Jezusowi Chrystusowi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień siódmy

Królowo Aniołów, Królowo wybranych, Domie złoty, Bramo niebieska - wszystko to Twoje nazwy, o Matko moja. Mówią mi one wyraźnie, że trzeba Cię naśladować, chcąc dojść do nieba. Ty jesteś Przewodniczką i prowadzisz do Jezusa wierne Twe sługi i oddane Twe dzieci. Ponieważ jesteś Królową niebios, błagam Cię wprowadź mnie do tego błogosławionego mieszkania, i spraw, abym postępował(a) stale drogą, która doń prowadzi. O Maryjo, Ty wiesz jak bardzo do tego potrzebuję Twojej Nieustającej Pomocy. Strapienia są tak wielkie, przeszkody tak liczne, ścieżki tak skaliste i cierni pełne. Prowadź mnie, czuwaj nade mną ciągle, abym nie oddalał[a) się z drogi, która do szczęścia wiecznego prowadzi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.

Dzień ósmy

O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, nie przestanę Cię prosić i nie przestanę ufać, gdyż nie sprzeniewierzysz się Swej pełnej chwały i pociechy nazwie Nieustającej Pomocy. Ty jesteś Gwiazdą promienną, która prowadzi do Jezusa. Ty, oświecasz moją drogę wśród ciemnej nocy, która mnie otacza. O Maryjo, o Matko, moja, oświecaj mnie coraz więcej, niech Twoje ożywcze promienie osuszą moje łzy i rozgrzeją moje zlodowaciałe boleścią serce. O Matko ożyw moją odwagę, wzmocnij dobre postanowienia i spraw, bym poddał(a) się woli Bożej bez względu na to co się stanie ze mną i jakiekolwiek będą względem mnie wyroki Opatrzności. Naucz mnie poddania się woli Bożej w próbach, a Twa Nieustająca Pomoc niech mnie wspiera w zgadzaniu się z wolą Bożą. O Maryjo miej litość nad dzieckiem twoim, bądź Strażniczką mej wiary, mojej nadziei i miłości, otaczaj mnie zawsze Swoją opieką.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.

Dzień dziewiąty

O Najświętsza Ukochana Matko, O Dziewico Nieustającej Pomocy, oto ostatni już dzień nowenny, którą na Twoją cześć odprawiłem(am). Jest to chwila rozstrzygająca, czy mnie wysłuchać raczysz? Prosiłem(am) Cię z bezgraniczną ufnością. O błagam Cię niech Twoja dobroć i miłosierdzie będą dla mnie równie bezgraniczne! Ty wiesz i widzisz lepiej ode mnie co jest potrzebne dla mego uświęcenia i zbawienia. O Matko, ja wszystko składam w ręce Twoje. Mam stałą nadzieję, że Serce Twoje nie pozostanie nieczułe na moje błagania i jeśli mi nie dasz teraz łaski, o którą prosiłem(am), podczas tych dni modlitwy, dasz mi to, co jest dla mnie najcenniejsze. O Maryjo, Matko moja, bądź błogosławioną i umiłowaną na wieki. Niech Ci będą wieczne dzięki, żeś raczyła okiem rzucić na biedne Twoje dziecko. Błagam Cię nie ograniczaj miłosierdzia Twego, ale roztaczaj je również nad tymi wszystkimi, którzy mi są drodzy. Błogosław mnie, błogosław tym, których kocham, daj nam wszystkim łaskę wytrwania do końca i szczęście oglądania, kochania i wychwalania przez całą wieczność Twego Boskiego Syna i Twojej chwały.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.
 
 
Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.
 


Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 _________________________________________________________________________________________________________________________
Środa, 14 czerwca 2017
BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania MICHAL KOZAL
 
Z kazania bł. Michała Kozala
 

Kapłan w Mistycznym Ciele Chrystusa

Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. 
Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia ze sobą. Święty Paweł genialnym swym umysłem, oświeconym łaską Bożą, naprowadza nas w listach swoich na zrozumienie tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. Od niego dowiadujemy się, jak Chrystus Pan za pomocą sakramentów świętych dokonuje niewidzialnych wprawdzie, a przecież niezaprzeczalnych zmian w duszach ludzkich. 
Te zmiany przyrównać można do kształtowania się i rozwoju organizmu ludzkiego. Wiadomo, że żywe ciało wchłania w siebie surową, nieorganiczną materię, a drogą wewnętrznej przemiany przekształca ją i upodabnia do siebie. Z tej przekształconej i do siebie upodobnionej materii korzysta potem albo w ten sposób, że wzmacnia nią ogólnie cały organizm, albo też używa jej do odpowiedniego wyposażenia członków lub wreszcie przeznacza ją na tworzenie narządów, czyli tych części ciała, które nie tylko same żyją, ale zarazem rozprowadzają siły i soki życiowe po całym ciele. 
Otóż rzecz podobna dzieje się w dziedzinie łaski. Pan Jezus przerabia, przekształca dusze nieśmiertelne. Z życia przyrodzonego podnosi je do życia nadprzyrodzonego. Celem przeprowadzenia tych zmian cudownych stworzył organizm nadprzyrodzony, który życiem i działaniem swoim przyrównany być może do ciała ludzkiego, mianowicie ustanowił Kościół święty, czyli swoje Ciało Mistyczne. Sam jest Głową tego Ciała, Duch Święty duszą jego, a członkami wierni. 
Gdy teraz zrozumieć chcemy, co Chrystus Pan z duszą czyni, gdy do kapłaństwa ją wynosi, to pamiętajmy, że pierwszego, zasadniczego przekształcenia dokonuje Pan Jezus za pomocą chrztu świętego. W chwili chrztu świętego wlewa nowe życie do duszy, żyjącej dotąd tylko przyrodzonym życiem. Przemienia tę duszę do głębi, upodabnia do siebie, łączy ją ze sobą, wciela do swego cudownego Ciała Mistycznego, czyli włącza ją do Kościoła świętego. Gdy zaś na wybranej duszy wyciska znamię kapłaństwa, wtedy nadprzyrodzone zjednoczenie osiąga swój punkt kulminacyjny. Dusza wówczas nie tylko jest w Kościele, nie tylko czynną rolę odgrywa w Kościele, ale należy do duchowego ośrodka Kościoła świętego. Dusza kapłańska wchodzi w skład samego serca w Mistycznym Ciele Chrystusa Pana.
 
 
 
 
Błogosławiony Michał Kozal
Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Był synem Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a później gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914 roku do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył tzw. kurs teoretyczny. Ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podejmie studia specjalistyczne, ale po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze. Był wikariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.
W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie. Okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świętego męża. Dwa lata później został powołany na stanowisko rektora seminarium. Obowiązki pełnił do roku 1939, kiedy Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza biskupa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej.
We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, którą zarządzał po wyjeździe z kraju biskupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami został osadzony w więzieniu we Włocławku. Od stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań.
Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły. Doświadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się w duchu, że "stał się godnym cierpieć zelżywości dla imienia Jezusowego". Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono go na osobny "rewir".
26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium. Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać o beatyfikację. Św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny - dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala. Papież powiedział w homilii: "Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, biskup Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół» (Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa - Tego, który «do końca umiłował»".

W ikonografii bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.

 
 
Módlmy się. 
 
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła,  spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy eucharystycznej, *mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
_________________________________________________________________________________________________________________________

    MARCIN ZIELIŃSKI​ - MOC UZDROWIENIA
​ DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO, ALE BARDZO PROSIMY, ABY DZIEWCZYNKI I KOBIETY PRZYCHODZIŁY DO KOŚCIOŁA W SUKIENKACH - GODNYM STROJU DLA KOBIET.  MATKA BOŻA Z MEDJUGORIE TAK BARDZO  O OTO PROSI. A te dziewczyny wchodzą do Prezbiterium w obcisłych spodniach i wszystko PSUJĄ
​.​ Nawet jeśli to Forum jest poza Kościołem a temat - BÓG.
Dlaczego na ten temat nie mówią kapłani, czyżby fascynowali się tym ubiorem?​
Mówię tutaj o wszystkich kościołach.​
​ ​
mk.​
_________________________________________________________________________________________________________________________

                 Pan Jezus powiedział w styczniu 2015 r.:

      "POWTARZAM - POWRACAJCIE DO JEDYNEJ PRAWDZIWEJ RELIGII KATOLICKIEJ,  
      GDZIE NA OŁTARZU ŚWIĘTYM
JEST ŻYWY JEZUS CHRYSTUS - ZBAWICIEL.
      TO JA BÓG PROSZĘ STWORZENIE: "UCZYŃCIE MNIE OFICJALNIE KRÓLEM WASZYM,
                                 A BĘDZIECIE ŻYĆ W POKOJU". AMEN.
                                 ---------------------------------------------------------------

Naprawdę chcecie, by w Polsce odbyła się impreza  Woodstock 2017z udziałem muzułmańskich imigrantów?

Podajcie dalej, jeśli się na to nie zgadzacie. 


https://youtu.be/295zKctP_to

- Islamiści w akcji wprowadzania jednej prawdziwej religii.....prosimy obejrzeć co ONI wyczyniają na Bliskim Wschodzie z chrzescijanstwem

 

ROZUMIEM, ŻE ISLAMIŚCI TO TCHÓRZE, BO NISZCZĄ PRZY ZAKRYTYCH TWARZACH. GDYBY CHCIELI BYĆ NORMALNYMI MORDERCAMI I NISZCZYCIELAMI, TO CZYNILIBY WSZYSTKO Z OTWARTĄ TWARZĄ.​ PO TCHÓRZOWSKU ZABIJAJĄ. BÓG ISLAMISTÓW JEST "DIABŁEM", BO PRZECIEŻ NAWET DZIECKO ZROZUMIE, ŻE "ZABIJANIE TO DIABEŁ", A "POMAGANIE ŻYĆ TO MIŁOŚĆ - BÓG CHRZEŚCIJAN".

 

To jest aż nie do wyobrażenia  -  tylko kilka sekund !
 
 

​  POSYŁAJCIE TE PRZYKŁADY DO EPISKOPATU W POLSCE ....SKORUMPOWANEGO, KTÓRY DALEJ WYBIERA: BÓG KATOLICKI POD RZĄDAMI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA I POKÓJ W EUROPIE I NA CAŁYM ŚWIECIE; CZY BÓG ISLAMSKI - DIABEŁ I MORDERSTWA MILIONÓW LUDZI I NA KOŃCU WOJNA, CZYLI ZAGŁADA LUDZI I WSZELKIEGO STWORZENIA - ZIEMI. JEŚLI EPISKOPAT CAŁY SIĘ NAWRÓCI, I UZNA PANA JEZUSA KRÓLEM, TO MAMY NADZIEJĘ NA POKÓJ, A JEŚLI BĘDZIE UPARTY TO ZNACZY, ŻE BĘDZIE SŁUŻYŁ DEMONOM, TO BĘDĄ POTĘPIENI A WIECZNOŚĆ W PIEKLE. A DLATEGO PIEKŁO DLA NICH, BO NIE RATOWALI LUDZKOŚCI ZIEMI, JAK PROPONOWAŁ PAN JEZUS NO I ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU, JAK PAPIEŻ JAN XXIII - mason i były kard. HLOND.

_________________________________________________________________________________________________________________________​ CZY W RZĄDZIE W POLSCE, BO NIE POLSKIM SĄ UCZCIWI I BEZGRZESZNI LUDZIE, NA KTÓRYCH NARÓD POLSKI MOŻE LICZYĆ? SAME PRZEKRĘTY, SAME MAFIE, SAMI NIEDOŁĘŻNI LUDZIE, BO MAJĄ W MÓZGACH ZEMSTĘ. mk

Sumliński vs. MASA! O mafii Pruszkowskiej, WSI, przekrętach i styku interesów polityki z mafią!

https://www.youtube.com/watch?v=2MM9B3Ep5iw

_________________________________________________________________________________________________________________________Temat: prowadzą nas
​....do nieba a siebie do piekła. Nie boicie się piekła - wy "barany i baranki"?​ mk

Małymi , niewidzialnymi kroczkami prowadzą nas do Nowego Porządku Świata

https://gloria.tv/video/87WK2iW3BzgABLwCfpvDevCWR_________________________________________________________________________________________________________________________


Temat: TU RADIO WOLNA EUROPA

Robert Winnicki o Klątwie

https://gloria.tv/video/o7thUrvEsTAR4rrmDHRiC6NLi

 "Dochodzi do łamania prawa do przestępstwa."

Panie R. Winnicki


http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2017-06-czerwiec.html

TO PRZESTĘPSTWO, JEŻELI JEST TO PRZESTĘPSTWO TO NALEŻY TO WYKAZAĆ NASTĘPNIE OSĄDZIĆ I UKARAĆ, a nie anulować i wsadzić pod dywanik.

Panie R.Winnicki to już od Pana słyszeliśmy!!!.

 

Płomienne wystąpienie Roberta Winnickiego podczas protestu pod Teatrem Powszechnym.

https://gloria.tv/video/WiDMR3pWYQvn12pnxEfwi9T6Q

 

Prosimy o konkrety, a nie w kółko jedno i to samo jak kiedyś klepało Radio.

TU RADIO WOLNA EUROPA WŁAŚNIE NADAJEMY NASZ TEATRZYK .
_________________________________________________________________________________________________________________________


Islamiści czekają na sygnał żeby wyrżnąć europejczyków - takie są plany światowego rządu

https://gloria.tv/video/8qGSJunBtdwg4zuri8yrsGL6M

 

​CZY MAJĄ ZAMIAR TAKŻE WYRŻNĄĆ TYCH DIABELSKO - DEMONICZNYCH RZĄDZĄCYCH ŚWIATEM MASONÓW,
BO ONA I ONI SĄ WYSŁANNIKAMI LUCYFERA. mk.

 POLITYCZNE PODSUMOWANIE

Telewizja Republika - POLITYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA 2017-06-10 CZ.2

https://gloria.tv/video/shpuctfbUMbR1yMtxstFUs3hH


Forum - Scheuring-Wielgus zmiażdżona przez wszystkich - 9.06.2017

https://www.youtube.com/watch?v=pssXR4HOPRM_________________________________________________________________________________________________________________________Bomba implozycja w grobie gen. Jaruzelskiego PDO483 MASONERIA UROKLIWA PDO133 Afera podsluchowa ZECh FO341 von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Pidgin_Art

https://gloria.tv/audio/YrhMzUScaLtz3rT6jD3bDDhsU


​ WY RZĄDZICIELE ŚWIATEM - TACY JESTEŚCIE MĄDRZY, A NIEZWYKLE GŁUPI, BO POWINNIŚCIE POMAGAĆ IM W ICH PAŃSTWACH, A WY - JUŻ MORDERCY CHCECIE POZABIJAĆ CAŁĄ LUDZKOŚĆ !!!
​mk.​


Temat: W końcu prawda bo robi się gorąco !.


TVP o uchodźcach - w końcu prawda

https://gloria.tv/video/zZCZ4QGSUtmC6gWQ6EuGALbU1


_________________________________________________________________________________________________________________________


   Pismo do JE biskupa​  Jana Tyrawy.

 

                                                                      J.  E. bp Jan Tyrawa
                                                                       ul Ks. Malczewskiego 1
                                                                       85-104 Bydgoszcz
 
                                             Czcigodny Księże Biskupie

 

Jako Polacy i wierni Świętego Kościoła katolickiego stanowczo protestujemy przeciwko szykanowaniu przez Gazetę Wyborczą Księdza Doktora Romana Kneblewskiego i usilnie prosimy Ekscelencje o nie uleganie lewackiemu szantażowi.

Kościół katolicki zawsze stał po stronie Narodu i zawsze pielęgnował narodowe tradycje, za co był wielokrotnie atakowany.  Dziś ludzie, jakże często osobiście związani ze stalinowcami, znowu atakują kapłanów stojących na straży wiary katolickiej i godności Narodu polskiego.  Te same środowiska, które atakują księdza Kneblewskiego zaatakowały także ostatnio Ekscelencję. Należy tu przypomnieć prostacki artykuł niejakiego Marcina Kowalskiego, który zarzucił Ekscelencji wygłaszanie kłamstw przy ołtarzu. To taka sama mowa nienawiści, jaka od dawna jest stosowana przez tego samego człowieka, wobec księdza Kneblewskiego.

Dlatego prosimy Ekscelencję o nie uleganie lewackim naciskom i rozważenie we własnym sumieniu - czy wyrzucanie kapłana tak oddanego kościołowi i Polsce na życzenie lewaków pochwalających bluźnierczą „Klątwę” , jest właściwą decyzją.

 

Łączymy wyrazy należnego szacunku i pozostajemy w modlitwie

 
_________________________________________________________________________________________________________________________


Temat: Pytanie - skąd suma 250 tys. euro za każdego "uchodźcę ? i Odpowiedź..zobaczcie
 
​   TO WIDZICIE POLACY - GŁOSOWALIŚCIE WEDŁUG NAKAZÓW DYR. RYDZYKA NA A.DUDĘ I BĘDZIE BARDZO ŹLE W POLSCE. GDYBY WYGRAŁ G.BRAUN, TO PAN JEZUS BYŁBY KRÓLEM POLSKI I NIE BYŁOBY ŻADNYCH UCHODŹCÓW​
TO WIDZICIE - RZĄD W POLSCE WYBRAŁ MERKER I UCHODŹCÓW A NIE PANA BOGA - JEZUSA CHRSTUSA KRÓLA.
TYLKO PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL ZAPROWADZI POKÓJ NA ŚWIECIE BEZ UŻYCIA JEDNEGO STRZAŁU. mk.

 

 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nasz Pan i Król
 
 
 
i Przenajświętsza Maria Panna nasza Królowa i Pani !!!
 
 
 
  
Pytanie:
 
Skąd wzięła się ta kwota 250.000 euro, którą każdy "niesubordynowany" rząd kraju w Unii Europejskiej ma zapłacić za każdego islamskiego "uchodźcę", którego nie chce przyjąć dla tajemniczego celu "relokacji"?...
 
 
 
Odpowiedź:
 
Ta kwota 250 tysięcy euro wzięła się stąd, że właśnie dokładnie tyle bierze Anielcia wraz ze swoimi "wspólnikami po fachu" za każdego islamskiego "uchodźcę", którego zaprasza do Europy. "Opiekunowie" tych "uchodźców" są dla pani Anieli tak mili i pełni do niej zaufania, że za każdego takiego zadeklarowanego "uchodźcę" PŁACĄ Z GÓRY!!!...
 
No, ale co zrobić w takiej sytuacji, kiedy niektóre "niegrzeczne" kraje nie chcą takich, już "zapłaconych uchodźców" przyjąć?... A to niech te kraje same płacą i "oddają pieniądze"!!!... Przecież Anielcia i jej "kolesie" nie będą tych "deficytów" pokrywać i oddawać z własnej kieszeni!...   
 
 
 
Pozdrawiam!... Szczęść Boże!... PK-BP.
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________

Po prostu - Współczesne niewolnictwo

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJI6K5zMPI0Temat: Walczymy z mocami ciemnymi w Kościele

Ks. Natanek - Walczymy z mocami ciemnymi w Kościele

https://gloria.tv/video/hw3HVLsouNQo27Vx7Dx7uzE6e_________________________________________________________________________________________________________________________


Stanisław Michalkiewicz i Aleksander Jabłonowski Polska pod bezwarunkową kuratelą USA

https://gloria.tv/video/f3kmQNooj8Gi238kBCKxqNCQX


Czego boją się Islamiści ??

https://gloria.tv/video/YWR79xB6otyP1Ad4EsLphnDz8

_________________________________________________________________________________________________________________________


PiS MILCZY!

Przyjmiemy 16000 uchodźców! Przyjęliśmy już 700 w tym roku! PiS MILCZY!

https://gloria.tv/video/BFmNJHnhnP4U4d26sSYX2NFVV

​ JAK PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA I ZBAWICIELA, TO NIE CHCĄ PRZYJĄĆ BEZBOŻNICY I ZDRAJCY A UCHODŹCÓW - MORDERCÓW TO PRZYJMUJĄ, BO BOGINI MERKEL IM NAKAZUJE. JAK PRZYJMUJĄ TO KTO BĘDZIE ICH KARMIŁ" TYLKO PiS - ZDRAJCY PANA BOGA I NARODU POLSKIEGO.
PytaliśCie się NARODU POLSKIEGO? Skoro Was wybrali Polacy, to ich pytajcie a nie rządzicie się na Bożej Ziemi, bo jesteście tylko na NIEJ lokatorami​. mk._________________________________________________________________________________________________________________________

CZY W RZĄDZIE W POLSCE, BO NIE POLSKIM SĄ UCZCIWI I BEZGRZESZNI LUDZIE, NA KTÓRYCH NARÓD POLSKI MOŻE LICZYĆ? SAME PRZEKRĘTY, SAME MAFIE, SAMI NIEDOŁĘŻNI LUDZIE, BO MAJĄ W MÓZGACH ZEMSTĘ. mk

Sumliński vs. MASA! O mafii Pruszkowskiej, WSI, przekrętach i styku interesów polityki z mafią!

https://www.youtube.com/watch?v=2MM9B3Ep5iw

_________________________________________________________________________________________________________________________Niedziela, 11 czerwca 2017
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Uroczystość
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania TROJCA SW.
 
 
(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WMDxzdZ32K8
 
 
Z listów św. Atanazego, biskupa
 

Światłość, chwała i łaska w Trójcy i od Trójcy

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. 
Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło; "przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we wszystkim", w Duchu Świętym. 
Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich". 
To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: "Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym.
 
 
Trójca ŚwiętaWiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).


Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).


Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13). "Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1, 21-22). "Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (...) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni" (1 P 1, 1).
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: "Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?" Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: "Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi". W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego". W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

Trójca ŚwiętaPrawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu" miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

Trójca ŚwiętaZ symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.
 
 
     Znalezione obrazy dla zapytania TROJCA SW. MNIE KOCHA
 

„Wielka jest Jego miłość ku nam” (ant. na wejście)

„Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie”. Antyfona na wejście Mszy św. prowadzi bezpośrednio do rozważania wielkiej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, stawiając w świetle jej istotny aspekt: miłość. Miłość oświeca tajemnicę Trójcy – Bóg bowiem jest miłością zawsze w akcie – która rodzi, daje się, udziela. Ojciec rodzi od wieków swoje Słowo – Syna – w którym wyraża całego siebie, przekazując Mu całe swoje Bóstwo; Ojciec i Syn oddają się i posiadają jeden drugiego w akcie nieskończonej miłości, w doskonałej i substancjalnej wspólnocie, którą jest Duch Święty. Miłość Boga nie pozostaje jednak zamknięta w łonie Trójcy, lecz wyraża się na zewnątrz – poprzez stworzenie. Wszystko, czym człowiek jest i co ma, jest darem Trójcy Przenajświętszej, miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, „albowiem wielka jest Jego miłość ku nam”. Miłość Boża, zwracając się do człowieka przybiera szczególną cechę, a mianowicie cechę miłosierdzia: „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (I czytanie: Wj 34, 4-6. 8-9). To wzruszające oświadczenie jest odpowiedzią Boga na pokorną prośbę Mojżesza błagającego o przebaczenie niewierności ludu, który czcił złotego cielca. Dzięki skrusze i modlitwie Bóg przebacza, odnawia swoje przymierze z Izraelem, zachowuje dla niego swoją łaskę, a nawet zgadza się na nową prośbę: „Niech pójdzie Pan w pośrodku nas” (tamże 9). Rzeczywiście Bóg zawsze „szedł” ze swoim ludem w czasie długiej wędrówki przez pustynię, stając się obecny w obłoku, który go prowadził, lub w przybytku zebrań] i Bóg nie pozbawił Izraela, który przez pokutę powrócił do Niego, swego przywileju, najwyższego dowodu swego miłosierdzia.

Lecz w pełni czasów Bóg uczyni jeszcze więcej: przyjdzie osobiście zamieszkać wśród ludzi; a uczyni to posyłając Syna, aby zbawił świat: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (Ewangelia: J 3, 16-18). Przez wcielenie Syna, które dokonało się z woli Ojca i przez działanie Ducha Świętego, miłość Boga ku człowiekowi objawia się w sposób bardziej wymowny, a równocześnie Bóg objawia się w swojej tajemnicy, w Trójcy. Cała Trójca działa na korzyść człowieka stworzonego na Jej obraz i przeznaczonego do uczestniczenia w Jej życiu boskim. Człowiek zgrzeszył, lecz Bóg nie pozwala Mu zginąć: zbawia Go miłosierdzie Ojca, krew Syna, łaska Ducha Świętego. Aby wejść w krąg zbawienia, człowiek powinien wierzyć w miłość Boga-Trójcy i powinien uznawać Chrystusa, który Go uczłowiecza i został posłany, „aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (tamże).

Wierzyć w Chrystusa, to znaczy wierzyć w Trójcę: w Ojca, który Go posłał, i w Ducha Świętego, który Go prowadził w wypełnianiu Jego misji. Tajemnica Trójcy jest źródłem tajemnicy Chrystusa, źródłem powszechnego zbawienia, źródłem życia chrześcijańskiego.

Wówczas rozumie się piękną formę trynitarną Św. Pawła, który kończy Drugi List do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (13, 13; II czytanie). Apostoł życzy wszystkim łaski zbawienia, jaką wysłużył Chrystus, miłości Ojca, który jest Jej przyczyną, i daru jedności udzielanego przez Ducha Świętego, który rozlał w sercu wierzących łaskę i miłość, i wezwał ich do wspólnoty z Ojcem i Synem. W ten sposób człowiek przez Chrystusa wchodzi w nurt życia Trójcy, życia miłości i wspólnoty z trzema Osobami Boskimi mieszkającymi w Nim. Nie tylko to; został również wezwany, by wyrażać swoje osobiste uczestnictwo w życiu Trójcy poprzez obcowanie z bliźnim przez szczerą miłość, źródło pokoju, zgody i łączności z wszystkimi.

Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat swego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawił ludziom Tajemnicę Twojego życia: udziel nam laski, abyśmy uznawali, wyznając prawdziwą wiarę, Twoją moc i chwałę i uwielbiali Cię, jedynego Boga w trzech Osobach (Mszał Polski: kolekta).

O Trójco przedwieczna! O Bóstwo! O naturo boska, która nadałaś taką cenę krwi Syna Twojego. Ty, Trójco wieczna, jesteś morzem głębokim, w które im bardziej się zanurzam, tym więcej znajduję Ciebie, i im więcej znajduję Ciebie, tym więcej Cię szukam. O, Tobie nigdy nie można rzec: Dość! dusza, która się nasyca w Twych głębokościach, pragnie Ciebie bez przerwy, bo jest zawsze złakniona Ciebie, Trójco wieczna; zawsze pragnie widzieć Twe światło w Twym świetle. Jak jeleń tęskni do źródła wody żywej, tak dusza ma pragnie wyjść z więzienia ciemnego ciała i ujrzeć Ciebie prawdziwie. Jak długo jeszcze będzie zakryte Oblicze Twoje przed moimi oczami?
O Trójco wieczna, ogniu i przepaści miłości, rozprosz już dziś chmurę ciała mego! Poznanie, które dałeś mi co do Ciebie w prawdzie Twojej, zmusza mnie do gorącego pragnienia, abym mogła porzucić brzemię mego ciała i oddać życie dla chwały i sławy imienia Twojego. Albowiem poznałam i widziałam światłem mojego umysłu w świetle Twoim przepaść Twoją, Trójco wieczna, i piękność stworzenia Twego (św. Katarzyna ze Sieny).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 479

                                         Znalezione obrazy dla zapytania św. elżbieta od trójcy przenajświętszej ikona

Św .Elżbieta od Trójcy Świętej (1880-1906)

 
 

O momencie sakramentalnego spotkania z Jezusem czytamy w jej Dzienniczku: "Nie mówiliśmy do siebie. Miłowaliśmy się. Moja dusza stała się mieszkaniem Boga, Pan posiadł me serce. Posiadł, tak dalece, że od tej godziny, od tej tajemnej rozmowy, od chwili tego boskiego, pełnego rozkoszy obcowania nie mam już innych tęsknot, jak oddać Mu życie, odwzajemnić choć trochę Jego wielką miłość w Eucharystii. (...) O, święty, piękny dniu, kiedy Jezus wszedł do mnie i w głębi duszy pozwolił mi usłyszeć swój Głos...".


W 1887 roku zmarł ojciec Elżbiety i znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny zmusiło jej matkę do przeprowadzki do Dion. Zamieszkały tam w pobliżu klasztoru karmelitanek bosych. To właśnie bliskość Karmelu będzie już w niedługim czasie wyznaczać rytm życia Elżbiety. Jako kilkunastoletnia dziewczyna doświadczała pierwszych łask mistycznych. Była piękna, radosna i naturalna w sposobie bycia, budziła ogólną sympatię. Lubiła muzykę, sama doskonale grała na pianinie.
Rozpoczął się okres dorastania i dojrzewania Elżbiety. Matka dbająca zarówno o jej edukację, jak i o wychowanie towarzyskie i artystyczne, prowadzała Elżbietę na różnego rodzaju spotkania i przyjęcia. Tutaj jest osobą zauważaną, nie tylko ze względu na urodę, ale przede wszystkim ze względu na coś, co emanuje z całej jej osobowości. Elżbieta jest postrzegana jako osoba wyjątkowa, nie tylko w towarzystwie, ale również na scenie muzycznej - w konkursie fortepianowym w 1893 roku zdobyła pierwszą nagrodę. Życie światowe, pełne atrakcji i przyjemności jest dla Elżbiety - choć nie daje tego poznać - jedynie marginesem. Prawdziwym jej światem i miejscem przebywania jest głębia serca, gdzie przebywa w komunii z Chrystusem - jej Jedynym Umiłowanym. Radowała się z zaproszeń do bogatych i wytwornych domów, a przecież właśnie pośród najlepszej zabawy chciała się znaleźć przy tabernakulum, aby dotrzymać towarzystwa Chrystusowi.
Do osiemnastego roku życia pozostała beztroską dziewczyną, ceniącą stroje i podróże. Lubiła dalekie wojaże, zwiedziła różne zakątki Francji, doznała uszczęśliwiającego "zawrotu głowy" w Pirenejach, do tego stopnia, że sądziła, że bez nich życie nie będzie już miało dla niej uroku.
Elżbieta liczyła zaledwie 14 lat, gdy złożyła w swym sercu ślub czystości i usłyszała wezwanie do Karmelu, na które odpowiedziała "tak". Oczywiście, nie mogła wtedy o niczym decydować. Mijały dni, miesiące, lata. Postanowiła wreszcie wyznać matce swe pragnienie całkowitego oddania się Bogu. Jej matka zareagowała ostro. Ograniczyła córce chodzenie do kościoła, przystępowanie do Komunii świętej, a nade wszystko zabroniła odwiedzać siostry w Karmelu. Chciała w ten sposób zapobiec jej - jak myślała - wybujałej religijności. Elżbieta poddała się z bólem rozkazom matki. W tym jakże trudnym dla niej czasie wykrystalizowała się podstawa jej duchowości, jaką było doświadczalne przeżywanie obecności Trójcy Świętej w duszy oraz miłość do Jezusa Eucharystycznego i Ukrzyżowanego. Wierność powołaniu i walka z własną wrażliwością oczyściły ją dostatecznie na pierwsze łaski mistyczne. Uświadomiła je sobie w czasie rekolekcji w styczniu 1899 r. Nie rozumiała ich, dlatego radziła się spowiednika; ten pomógł jej ukierunkować wolę na całkowity dar Bogu z siebie.
Dopiero po kilku latach matka zgodziła się, by jej córka wstąpiła do Karmelu, lecz dopiero po ukończeniu 21 lat. Gdy osiągnęła wymagany przez matkę wiek, w 1901 r. wstąpiła do pobliskiego klasztoru karmelitanek w Dijon. W 8 dni po jej wstąpieniu do Karmelu przełożona zapytała ją: "Jaki jest twój ideał świętości?" Odpowiedź padła bez wahania: "Żyć miłością". "A jaki jest sposób, by najszybciej to osiągnąć?" "Uczynić się całkiem małą, oddać się Bogu bezpowrotnie". Po czterech miesiącach postulatu otrzymała karmelitański habit oraz imię Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość obłóczyn odbyła się w jej ukochane święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Siostra Elżbieta rozpoczęła nowicjat, który w porównaniu z pogodnym czasem postulatu, stał się dla niej ciemną nocą oczyszczającej udręki duchowej. Jej nadmierną uczuciowością zaczęły wstrząsać niepokoje zewnętrzne i burze wewnętrzne. Ukochana i upragniona przez nią "pustynia" Karmelu okazała się miejscem ustawicznych zmagań; jej samej i przełożonym wydawało się, że fizycznie i psychicznie nie podoła wymogom zakonu. 
Jednak w tym samym czasie pisała do cioci: "Znalazłam moje Niebo na ziemi w mojej drogiej samotności w Karmelu, gdzie jestem sama z Bogiem samym. Wszystko robię z Nim, wszystko więc czynię z Bożą radością. Czy zamiatam, czy pracuję, czy się modlę, wszystko jest dobre i radosne, bo wszędzie widzę mego Mistrza!..."
W Uroczystość Objawienia Pańskiego w 1903 r. Elżbieta otrzymała zgodę na złożenie ślubów. Czyni to z czystą wiarą, przeżyła bowiem właśnie dni zamętu i duchowej pustyni. Wkrótce jednak pogoda powróci do jej duszy. W noc, która poprzedzała ten wielki dzień - napisała 6 miesięcy później - podczas gdy byłam na chórze, oczekując na Oblubieńca, pojęłam, że moje Niebo rozpoczęło się na ziemi, Niebo w wierze, w cierpieniu i całopaleniu dla tego, którego kocham.


Dla Elżbiety tajemnicą, która wycisnęła na niej szczególne piękno, było mistyczne przeżycie obecności w ludzkiej duszy Trzech Osób Boskich. Już wstępując do Karmelu nie miała wątpliwości: w Karmelu musi żyć tajemnicą obecności Trójcy Świętej, gdyż to przecież znaczyło jej imię (Elżbieta - dom Boga). W kwestionariuszu który wypełniała każda postulantka wstępując do Karmelu, na pytanie: Jakie jest twoje hasło? Elżbieta odpowie: Bóg we mnie a ja w Nim. Jeszcze w świecie, mając 19 lat mówiła do swojej przyjaciółki: Wydaje mi się, że On tu jest. Dla niej Trójca Święta obecna jest wszędzie. Każde wydarzenie, święta liturgiczne, rozmowy z kapłanami, listy do rodziny i przyjaciół pełne są Trójcy. Elżbieta jest zatopiona w Tym, który jest Bogiem Trójjedynej miłości.
Pewnego dnia, Elżbieta została niemal porażona zdaniem, które przeczytała. Był to fragment z Listu św. Pawła do Efezjan: Bóg stworzył nas do uwielbienia swej chwały. Uwielbienie Chwały - Laudem Gloriae od tego momentu staje się jej nowym imieniem. Ona sama jest nim zachwycona. Swoje listy, które pisuje często, podpisuje już nie jako s. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, lecz Laudem Gloriae. Nowe imię wydaje się streszczać cały program jej duchowego życia. Elżbieta zapomina zupełnie o sobie. W jej życiu nie ma już miejsca na sprawy ziemskie. Żyje jakby po drugiej stronie, w pełni już tu na ziemi uczestnicząc w chwale uwielbienia Boga w niebie. W jej wspaniałej modlitwie znanej jako "O mój Boże, Trójco Święta, którą uwielbiam..." z 21 listopada 1904 roku, ofiarowała siebie Najświętszej Trójcy: "Uspokój moją duszę - prosi Boga - uczyń z niej Twoje Niebo, Twoją umiłowaną siedzibę i miejsce odpoczynku..."


Nadchodzi rok 1906, którego końca nie ujrzy już Elżbieta na ziemi. Jej zdrowie niszczeje coraz szybciej. Dolegliwość została już określona: choroba Addisona (niedoczynność nadnerczy). Przypadłość ta mało jest jeszcze znana i niewłaściwie leczona. Choroba wywołuje u niej krańcową słabość, mdłości, różnego rodzaju zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niskie ciśnienie, jakby jadłowstręt, a wszystkiemu towarzyszą wielkie cierpienia.

Do przyjaciółki swej matki pisze jak jej ukochany Apostoł: "W moim ciele dopełniam cierpieniem braki udręk Chrystusa" (por. Kol 1,24). Jest odważna i usiłuje zminimalizować przed otoczeniem powagę swego stanu. W listach do matki ukrywa najboleśniejsze szczegóły, kładzie nacisk na zabiegi "mądre i skwapliwe", jakie otrzymuje. Bez przerwy myśli o innych i nie porzuca apostołowania listami, przynajmniej na tyle, na ile pozwalają jej siły. Czasem jednak ataki choroby są tak silne, że otoczenie sądzi, iż nadeszła jej ostatnia godzina. Pod koniec choroby nie może ani jeść, ani pić. 30 października kładzie się do łóżka, z którego już więcej nie wstanie. Nazajutrz przyjmuje raz jeszcze ostatnie namaszczenie, a w dniu Wszystkich Świętych po raz ostatni - Jezusa Eucharystycznego.


8 listopada wypowiada ostatnie słowa, jakie zdołano zrozumieć: "Idę do Światła, do Miłości, do Życia". Nazajutrz, o szóstej rano, zjednoczona z aniołami śpiewała oficjum Prymy już w Niebie. Zmarła w wieku 26 lat. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1984 r.
Elżbieta miała świadomość swojego posłannictwa dla całego Kościoła. Sama zresztą o tym powie: Przekazuję wam moje powołanie w łonie Kościoła: uwielbienie chwały Trójcy Przenajświętszej. Droga do owego uwielbienia Trójcy nie jest jednak łatwa. To droga krzyża, zaparcia się siebie, poddania wyłącznie twórczemu działaniu Ducha Świętego w duszy. Elżbieta doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Tej niełatwej drodze była wierna w całym swoim życiu. Żyła zapatrzona w to co niewidzialne i wieczne, będąc niejako osobą "z tamtej strony".

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f-W-uS97kWE
 
 
 
   Znalezione obrazy dla zapytania litania do trójcy przenajświętszej
 
 
 
Litania do Trójcy Przenajświętszej
 
https://www.youtube.com/watch?v=7UIxmiTnGE0

_________________________________________________________________________________________________________________________

                             Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed świętem

 
                NOWENNĘ  ROZPOCZYNAMY OD DNIA 14 CZERWCA 2017 ROKU
 
 
     Znalezione obrazy dla zapytania SERCE JEZUSA
 
Modlitwa na każdy dzień
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...
 
Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. 
      Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.
 
 
Dzień 2
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen. 
      Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.
 
Dzień 3
Jezu, Ty powiedziałeś: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca". Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię". Amen. 
      Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
 
Dzień 4
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. 
      Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
 
Dzień 5
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen. 
      Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.
 
Dzień 6
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen. 
      Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.
 
Dzień 7
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.
 
Dzień 8 
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen. 
      O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
 
Dzień 9
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.
 
Modlitwa na zakończenie nowenny
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.
 
 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
 
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.
 
 


_________________________________________________________________________________________________________________________

W Sercu Jezusa człowiek znajdzie całkowitą prawdę, miłość i wolność.
W Miłości i pomocy Niepokalanemu Sercu Maryi, dojdziemy do nieba.
 

 
'' Nie przychodzę do was , by budzić w was lęk - jestem bowiem Bogiem miłości , Bogiem, który przebacza i chce was wszystkich zbawić '. '' Wszystkim grzesznikom , którzy uklękną przed obrazem Mego Serca startego dla nieprawości waszych - nawet bez żalu doskonałego - udzielę skutecznej łaski nawrócenia ''. '' Tym, którzy z prawdziwą miłośćią ucałują obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych , udzielę przebaczenia win , nawet przed sakramentalnym rozgrzeszeniem ''. '' U obojętnych samo Moje spojrzenie wzruszy ich serca , tak że zapłoną gorliwością , by czynić dobro ''. '' Jeden akt miłości przed tym obrazem i prośba o przebaczenie wystarczą , aby duszy w ostatniej godzinie , w której ma stanąć przede Mną - otworzyć Niebo ''. '' Kto by odrzucał prawdy wiary św.lub znał je tylko powierzchownie , ale posiadałby w swoim mieszkanu obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych, dozna za Jego przyczyną , w sposób nadprzyrodzony , łaski cudownego nawrócenia ''. * Są to słowa Pana Jezusa do siostry Klary Farchaud - 1916 r. ( Francja )
 
MODLITWA ŚW. GERTRUDY
 
 Przez jednorazowe odmówienie tej modlitwy wybawia się z Czyśćca 1000 dusz. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym Świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.
 

Wynagrodzić wzgardzonemu Sercu

   Od XVII w. kult ten stawał się coraz intesywniejszy. Św. Jan Eudes, spowiednik św. Małgorzaty Marii Alacoque jako pierwszy za zgodą biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa, które było obchodzone odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. Następnie otrzymał zgodę na odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Ku czci tych dwóch Serc założył też osobną wspólnotę zakonną.

   "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję" – usłyszała w piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała Małgorzata Maria Alacoque w ostatnim objawieniu Serca Jezusowego, jakie miała wizytka z klasztoru w Paray-le-Monial.

    Papież Pius IX w 1856 r. rozszerzył święto na cały Kościół. A 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

    „Nie można wprost zliczyć tych wszystkich łask, które z kultu Najświętszego Serca Jezusa spłynęły na ludzi; ile dusz oczyściły z grzechów, obdarzyły niebiańską radością, pobudziły do zdobywania wzniosłych cnót. Nawiązując do głębokich słów świętego Jakuba Apostoła: "Wszelki dar dobry i każda wielka łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości", możemy śmiało twierdzić, że w tym kulcie, który coraz potężniej rozwijał się w świecie, widzimy bezcenny dar Słowa Wcielonego, Boskiego Zbawiciela. Jako jedyny Pośrednik łaski i prawdy, dał Jezus ten dar Kościołowi, swojej mistycznej Oblubienicy, w tych najnowszych czasach, mających do wykonania tyle wielkich prac i olbrzymich trudności do pokonania” – tak zaczyna specjalną encyklikę "Haurietis aquas" poświęconą czci Serca Jezusa opublikowana w 1956 r. papież Pius XII.

     Przez Serce Jezusa oglądamy Boga

    Czcić Serce Zbawiciela możemy na różny sposób. Stolica Apostolska w cytowanym już „Dyrektorium…” wyróżnia kilka z nich. Po pierwsze: osobiste poświęcenie siebie. Dalej, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa zatwierdzona w 1891 r. dla całego Kościoła. Czy też praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, opartą na „wielkiej obietnicy" danej przez Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoąue.

    Do tego, aby w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa pamiętać o kapłanach i modlić się o ich świętość wezwał Jan Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. Jego następca Benedykt XVI w swojej refleksji teologicznej od dawna poświęcał miejsce teologii Serca Jezusa.

    „W Sercu Jezusa jest istota chrześcijaństwa. Wyraża ono wszystko — to wszystko, co jest prawdziwie nowe i rewolucyjne w Nowym Przymierzu. To Serce przemawia do naszych serc. Zachęca nas do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w zadaniach wypływających z miłości, do powierzenia się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, która jest wieczna i podtrzymuje świat” – tak kard. Joseph Ratzinger napisał w wydanej w 1986 r. książce „Behold The Pierced One”.

    A w słynnym „Duchu Liturgii” stwierdził, że w „przebitym Sercu Ukrzyżowanego otwarte jest serce samego Boga”. - Spójrzmy zatem, kim jest Bóg i jaki jest. Niebo nie jest już zamknięte — Bóg wyszedł z ukrycia. Dlatego też św. Jan streszcza znaczenie Krzyża i równocześnie istotę nowej czci Bożej słowami tajemniczej obietnicy proroka Zachariasza (12, 10). 'Będą patrzeć na Tego, którego przebili’ – zachęca Benedykt XVI.

    «Czy po rozdarciu zasłony, po otwarciu Serca Bożego w przebitym Sercu Ukrzyżowanego potrzebujemy jeszcze świętej przestrzeni, świętego czasu, pośredniczących symboli? – pyta Ojciec Święty. I odpowiada: „Tak, potrzebujemy ich właśnie po to, abyśmy przez znak, przez obraz mogli uczyć się widzieć otwarte niebo, abyśmy byli zdolni rozpoznać tajemnicę Boga w przebitym Sercu Ukrzyżowanego”.

 
BRUTALNA PRAWDA - dlaczego nie pokazano tego w żadnych wiadomościach ???

 
_________________________________________________________________________________________________________________________


 
http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=178&wysijap=subscriptions&user_id=1801


_________________________________________________________________________________________________________________________

        DO EPISKOPATU  W POLSCE....​
 

​ PAN JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE TEN KAPŁAN JEST 100 RAZY  MĄDRZEJSZY OD CAŁEGO EPISKOPATU, BO JEST PATRIOTĄ BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO  I OJCZYZNY POLSKI.
Gdy Pan Jezus chodził i nauczał, to ci przemądrzali - żydowscy "kapłani" też Go wyrzucali ze świątyń, bo prawdę mówił o nich. Episkopat w Polsce też tych odważnych i prawdę mówiących o PRAWDZIE i o grzechu też  usuwa, bo są mądrzejsi od całego Episkopatu. Żaden nie wyjdzie do ludzi jak prawdziwy PASTERZ, tylko do Ameryki to przyjeżdżają po DOLARY. Gdyby chcieli być prawdziwymi pasterzami, to nie uczyniliby z Pana Boga BARANA. Wobec tego wszyscy, cały Episkopat - jesteście BARANAMI. Jak może BARAN prowadzić barana?  Mnie uczono, że PASTERZ prowadzi baranki i owieczki, dlatego Wy wszyscy rządzący nie powinniście obrażać Pana Boga, bo ON jest  NAJWYŻSZYM PASTERZEM. Ja na cały głos w kościele mówię PANIE JEZU CHRYSTE, a nie baranku Boży i nie obrażam Pana Boga. Wszyscy kapłani muszą się Was słuchać i powtarzają kłamstwa i oszczerstwa i poniżają Pana Boga KRÓLA do "godności" zwierzęcej...mk.​

Temat: Ks. Natanek - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2017 r.
 
 

" Bo Intronizacja jest to uznanie przez państwo polskie Prawa Bożego i kościelnego za nadrzędne! " / .- 42:11/.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dW_VCWfn6vM

 

PRZYJDZ DUCHU ŚWIETY PRZYJDZ!
DZIĘKI POTĘŻNEMU WSTAWIENNICTWU 
NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI,

TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY!!!
KNCH!WSZYSTKICH SERDECZNIE POZDRAWIAM...
Obraz Ducha Św.Pustelnia Niepokalanej Niepokalanej-w Grzechyni.


-SZUKAM-

_________________________________________________________________________________________________________________________

PAN JEZUS: Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz (BXVI) opuści Rzym

https://gloria.tv/article/KZr9e17woBR134hgzbphB6LMF

Musicie czekać teraz na Mój Boski Akt Miłosierdzia, gdyż on oddzieli złych od dobrych.

 To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym.

_________________________________________________________________________________________________________________________
​XXIII SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY -2017 r.​

Daga - Młody pozamiatał !!! zaczął od "szczęść Boże"👍👍👍 przez odrzucenie chrzescijańskich tradycji zachod skazuje sie na zniszczenie uwiebiam Go

https://gloria.tv/video/wAv6Hu9Q66Da3RtqTGekJsRpW
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ksiądz Sowa „bohaterem” afery taśmowej.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nowe nagrania z restauracji „Sowa i Przyjaciele”

https://gloria.tv/article/R7eXYHfcmDbH2x9omE9jEGPsR

 Ksiądz Sowa „bohaterem”

Wiadomości TVP-09.06.2017, 15:00 Nowe Taśmy z Sowy

https://gloria.tv/video/dP7f3AgHpRdt29S84xsRfSAcW

 Ks. Sowa i przyjaciele

Ks. Kazimierz Sowa do końca czerwca ma wrócić do archidiecezji krakowskiej - zdecydował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Decyzja ta została podana zainteresowanemu 27 kwietnia, tj. jeszcze przed upublicznieniem nagrań rozmów z udziałem ks. Sowy w restauracji "Sowa i Przyjaciele". Taką informację przekazał nam rzecznik metropolity ks. Piotr Studnicki.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HANDEL DZIEĆMI I LUDŹMI​ - KOGO TO OBCHODZI?
  TYLKO LUDZIE ŚWIECCY - PRAWI MIESZKAŃCY MARTIĄ SIĘ I DOCHODZĄ PRAWDY. BRAK ZAINTERESOWANIA EPISKOPATU JAK UCZYĆ LUDZI  ŻYĆ WEDŁUG WOLI BOŻEJ. GDYBY PAN BÓG - JEZUS CHRYSTUS MÓGŁ BYĆ UZNANY PRZEZ "RZĄD I EPISKOPAT" - OFICJALNIE  KRÓLEM, TO NIE BYŁOBY ŻADNYCH DRAŃSKICH SYTUACJI, MORDERSTW, ANI KŁAMSTW. WIDOCZNIE RZĄD I EPISKOPAT CHCĄ TE BRUDY OGLĄDAĆ, BO NIE REAGUJĄ. mk.


 
https://www.youtube.com/watch?v=BzNx8sDhEgo _________________________________________________________________________________________________________________________

KTO DAŁ TEMU "DIABŁU" OWSIAKOWI POZWOLENIE? PEWNIE TEŻ DO DIABŁA PODOBNY, BO NIE CHCE MU TEJ DIABELSKIEJ I HANIEBNEJ ZABAWY ZAMKNĄĆ ......I TRWA KU UCIESZE LUCYFERA. mk

 
 
​                 RODZICE MÓWIĄ  NIE !!!  - WOODSTOK 2017​
Poslane do RZĄDU, mediow i w POLSKĘ. Trzeba gorliwej modlitwy  - polecamy najechać na poniższy link:https://www.google.pl/search?q=owsiak+fotki&rlz=1C1NNVC_enPL491PL496&tbm=isch&imgil=G4lchz7IU0krjM%253A%253BxfCifk1xyxrg5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.topstars.pl%25252Ft%25252Fjerzy-owsiak%25252F&source=iu&pf=m&fir=G4lchz7IU0krjM%253A%252CxfCifk1xyxrg5M%252C_&usg=__Gnj3NRlwfj5Ad-clOApqstyM8yw%3D&biw=1366&bih=613&ved=0ahUKEwjbp__c46vUAhVJthQKHbINAq8QyjcIVQ&ei=dPc3WdudKMnsUrKbiPgK#q=owsiak+fotki&tbm=isch&tbs=rimg:Cf13BHRh_1QThIjinzwHcZn_1EJT85efTKk2pBlYNG0itpfw9UVcKKoQSyY_1nwIoyWPtM5j4EMkzgPTiSCnd64snRNSSoSCafPAdxmf8QlEXkJBpXU8-IOKhIJPzl59MqTakERDsx-Yi1yVYcqEgmVg0bSK2l_1DxEbwLkMuKP24ioSCVRVwoqhBLJjETckq2bxXrlwKhIJ-fAijJY-0zkRHEYAQh_1gNZEqEgmPgQyTOA9OJBEAsZJusdtoRyoSCYKd3riydE1JEdx2TU2kQv4ySocjolog Jacek Kurzępa komentował: „Pan Owsiak z niewiadomych powodów toczy boje z Przystankiem Jezus, podczas gdy bez oporów przyzwala na aktywność sekty Hare Kryszna, która ponad 20 lat temu została uznana za szczególnie niebezpieczną przez Parlament Europejski. Hare Kryszna zaprasza woodstockową młodzież do udziału w procesjach, oferuje tanie posiłki, wabi do swojej świątyni, z której dobiegają dźwięki modlitwy i mantry. Ludzie nie rozumieją, że uczestniczą w rytuałach sekty. Ten kryptoprzekaz oceniam jako bardzo subtelną, ale niebezpieczną promocję Hare Kryszny” (wywiad A. Mikołajczyka z dr. J. Kurzępą pt. „Świat według Owsiaka”, „OZON” z 2 sierpnia 2008 r.). Trzeba stwierdzić, że dr Kurzępa (dziś już profesor) miał rację. Na tle życzliwego stosunku Owsiaka do sekty Hare Kryszna tym bardziej szokujący był jego nader niechętny stosunek do Przystanku Jezus. Wpadł mi do ręki Statut Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przedstawicielem jest sam Jerzy Owsiak. Zaglądam dalej. Parafgraf 13 punkt 2  -Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych. Warto przy tym przytoczyć punkt 1 tego paragrafu, bo w tym punkcie owa działalność gospodarcza stanowi tylko jedno z sześciu źródeł dochodów całej działalności Jerzego Owsiaka i jego podejrzanej ekipy. A zatem, tylko z tej działalności Owsiak ma narzucony przez Statut obowiązek szeroko pojętego ratowania życia. A reszta? No cóż. Róbta co chceta. Świadczy o tym kolejny paragraf Statutu, który brzmi następująco: „Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Owsiak ujawnia źródło inspiracji - 23. urodziny swojego orkiestrowego dzieła, Jerzy Owsiak wystawił własnoręcznie malowaną rzeźbę diabła. Twierdzi, że ma moc podtrzymania na duchu i zaleca, by nabywca nie zachowywał jej tylko dla siebie, ale puścił diabełka w świat. Ten piękny diabełek u mnie na biurku, w moim mieszkaniu, przez kilka lat stał obok mnie. Codziennie. Przy tym biurku spędzam dużo czasu. Tam, myślę, tam sobie piszę, tam odpowiadam na różne maile. Jest to taki mój osobisty diabełek â przekonuje Owsiak, zachęcając do licytowania figurki, którą kilka lat temu w stanie surowym dostał w prezencie od Albina Krajewskiego, podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej. prawa pojawienia się „Przystanku Jezus” na festiwalu wyjątkowo burzyła spokój serca Owsiaka i chyba nawet jego osobisty diabełek nie był w stanie podtrzymać go na duchu. W marcu 2003 r. powiedział „Gazecie Lubuskiej”, że „nie chce widzieć na Przystanku Woodstock namiotu i duchownych z Przystanku Jezus”. Nieograniczoną gościnnością Jerzego Owsiaka cieszy się z kolei sekta Hare Kryszna, którą Parlament Europejski ponad 20 lat temu uznał za szczególnie niebezpieczną. kolorowy namiot krisznowsców zaprasza woodstockową młodzież do udziału w procesjach, zachęca tanimi posiłkami i namawia do włączenia się w odmawianie mantry. Czy ktokolwiek z nich ma świadomość, że uczestniczy w rytuałach sekty?...Owsiakowe hasło „róbta, co chceta” nie jest ani niczym nowym, ani tym bardziej nie zostało zainspirowane przesłaniem św. Augustyna, który mówił „Kochaj i czyń, co chcesz”. Mimo, że entuzjaści WOŚP próbują mu narzucić taką interpterację, źródło znajduje się w jeszcze innym miejscu. „Do What You Will” to hasło, które jeden z największych satanistów, nazywający samego siebie „wielką bestią 666”, wymalował na drzwiach swojej satanistycznej komuny we Włoszech. Brytyjczyk Aleister Crowley, który zmarł w późnych latach 40., uchodzi za największego satanistę XX wieku. Wypisane przez niego motto jest fragmentem zdania: „Do what thou wilt shall be the whole of the Law”, jednego z głównych Praw Thelemy, opracowanej przez Crowleya na początku 1900 roku. Okultyzm, joga, mistycyzm wschodu, kabała â wszystko to łączy się dziś w nurcie Thelemy, przekuwanej na społeczną wolność absolutną. P.S. A tak zupełnie poza symboliką diabełka. Zdumiewająca jest sprawność sztabów Owsiaka. W ciągu kilku godzin potrafiły policzyć 36 milionów złotych zebranych do puszek i na kontach, a tysiące przeszkolonych komisji wyborczych przez tydzień zmagały się z policzeniem znacznie mniejszej liczby głosów. Z metryki katolik, z ducha krysznaita, Jurek Owsiak jawi się jako swoisty mecenas wyznawców Kryszny, którzy wykorzystują organizowane przez niego imprezy jako "czas promocji" dla swego ruchu. W Polsce krysznaici zaistnieli początkowo - na wzór amerykański - w kręgach młodzieżowej kontrkultury. Pierwsi wyznawcy pojawili się w 1976 r. w Częstochowie podczas dorocznego zlotu hipisów. Przez pewien czas ruch nie mógł być zarejestrowany jako związek wyznaniowy, jego członkowie działali więc nieformalnie, wiążąc się organizacyjnie ze Związkiem Studentów Polskich. Rada uczelniana ZSP przy Politechnice Wrocławskiej wydawała nawet miesięcznik "Weda" popularyzujący ideologię ruchu, a w klubach studenckich ZSP odbywały się spotkania wyznawców. Inną formą rekrutacji były festiwale rockowe, m.in. w Jarocinie. Formalna rejestracja ruchu nastąpiła dopiero w 1988 r. - wpierw pod nazwą Towarzystwo Świadomości Kryszny - Bhakti Yoga, którą trzy lata później zmieniono na Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Polsce. Przeciętnemu zjadaczowi chleba wyznawcy Kryszny kojarzą się z tańcem, śpiewem i dystrybucją literatury. Wabią też wegetariańskimi posiłkami oraz intonowaniem mahamantry (świętych imion boskich: "Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna Kryszna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Rama Rama"). Co poniektórzy kojarzą ponadto osobę założyciela sekty - Bhaktivedantę Swami Prabhupadę. Nie każdy jednak wie, że ruch Hare Kryszna jest od wielu lat przedmiotem krytyki z różnych stron - począwszy od doniesień osób pokrzywdzonych, a na dokumentach państwowych i międzynarodowych skończywszy. "Po 7 latach pobytu mojej żony w sekcie mam zrujnowane życie", "Nadal jeszcze ponosimy skutki szkodliwego oddziaływania tego kultu na naszego syna", "Aby powrócić do normalnego życia, córka musiała przechodzić mozolną terapię" - skarżą się polskie rodziny. Relacje te współbrzmią z postanowieniem Sądu Administracyjnego w Kolonii (Niemcy) z 1994 r., które wskazuje m.in. na możliwość "niebezpiecznego oderwania od rzeczywistości" przez intensywne śpiewy rytualne i uzależnienie od grupy, a także stwierdza "głębokie zmiany osobowościowe aż po zerwanie więzi rodzinnych i społecznych" u młodych członków sekty. Podobną opinię prezentuje raport Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 1984 r., przytaczając słowa krytyki, iż adepci sekty "porzucają swoje rodziny" i poddawani są "technikom umysłowej zależności", takim jak pozbawienie snu i bardzo surowa wegetariańska dieta, co prowadzi do "dezorientacji jednostki i do sublimacji jej osobowości". Owsiak i wioska Kryszny. Najbardziej wymownym wyrazem sympatii jaką "idol młodzieży" obdarza krysznaitów jest ich stała obecność na Przystanku Woodstock, gdzie wznoszą swą Pokojową Wioskę Kryszny. W ubiegłym roku Owsiak na jej miejsce wskazał małe plateau. "To wzgórze jest dla Kryszny" - powiedział. "Był to dar, którego wartość mogliśmy docenić dopiero po tym, jak Woodstock faktycznie się zaczął" - wyznał w swym internetowym pamiętniku Indradyumna Swami, jeden z pierwszych uczniów Prabhupady. Blisko 300 krysznaitów przybyło do Kostrzyna z różnych stron Europy, by dołączyć do głównej grupy, liczącej 250 osób. - Cieszcie się, że oni tu są. To jedni z moich najlepszych przyjaciół - oświadczył Owsiak podczas otwarcia imprezy. Indradyumna Swami był wniebowzięty: "Tak ogromny rozgłos ruchu sankirtanu Pana Caitanyi jest rzadki w Kali Yudze, napawałem się więc każdą chwilą".  Spotkanie z Jakubem Wojewódzkim, 50-letnim pajacem udającym nastolatka. Postać Wojewódzkiego stawiana jest przez Owsiaka, który chwyta miliony Polaków za charytatywne, apolityczne rzekomo serduszka, jako wzór. Wszyscy ludzie, którym wiara chrześcijańska jest bliska powinni zapamiętać jakich gości zaprasza Owsiak na swój festiwal, kogo stawia młodzieży za wzór. I powinni przypomnieć sobie o tym w styczniu, kiedy znowu ruszy propagandowa maszyna zachęcająca do wpłat na biedne dzieciaczki. Ile z tego idzie na dzieciaczki, a ile na taką propagandę - to już inna sprawa.Polecamy:
To powinien zobaczyć każdy....Mega ważna wypowiedź dla Polski i Polaków!
 
 
 
W sercu Amsterdamu zieją wrota Apokalipsy.....
https://youtu.be/3L4gkN6ay6Qhttp://www.se.pl/wiadomosci/polska/owsiak-zabierze-mi-mieszkanie_549364.html_________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota, 10 czerwca 2017
BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA
 
Znalezione obrazy dla zapytania blog. bogumil biskup
 
 
Z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła
Ad gentes divinitus Soboru Watykańskiego II

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Wszyscy biskupi jako członkowie ciała biskupiego, będącego dalszym ciągiem Kolegium Apostołów, zostali konsekrowani nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zbawienia całego świata. Rozkaz Chrystusa głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu odnosi się przede wszystkim i bezpośrednio do nich z Piotrem i pod kierownictwem Piotra. Stąd rodzi się owa wspólnota i współdziałanie Kościołów, która dzisiaj jest tak konieczna do prowadzenia dzieła ewangelizacji. Na mocy tej wspólnoty poszczególne Kościoły dzielą troski wszystkich innych Kościołów, powiadamiają się nawzajem o własnych potrzebach, wzajemnie się wspomagają, albowiem rozszerzanie Ciała Chrystusowego jest zadaniem całego Kolegium Biskupów. 
Biskup w swej diecezji, z którą stanowi jedno, wzbudzając dzieło misyjne, popierając i kierując nim, sprawia, że duch i zapał misyjny Ludu Bożego obleka się w ciało i niejako uwidacznia, tak że cała diecezja staje się misjonarską. 
Obowiązkiem biskupa będzie: wyszukiwanie spomiędzy swego ludu osób, szczególnie wśród chorych i nieszczęśliwych, które by wielkodusznie ofiarowały Bogu swe modlitwy i pokutne uczynki w intencji ewangelizacji świata; chętne popieranie powołań spośród młodzieży i kleryków do instytutów misyjnych i przyjmowanie z wdzięcznym sercem, jeśli Bóg powoła kogoś do misyjnej działalności Kościoła; zachęcanie i wspomaganie stowarzyszeń diecezjalnych, by przyjęły swoją cząstkę w dziele misyjnym.
Błogosławiony Bogumił-Piotr
Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywana jest jego stuła. Jednak już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał o nim w Kronice: "Mąż pełen cnót i wiedzy (...), wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu". Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne.
Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na zorganizowanie nowego opactwa cystersów w Sulejowie, które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Opactwu cysterskiemu w Łeknie ofiarował dochody z trzech innych wsi. O publicznej działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. Wezwany na rozjemcę w sporze między benedyktynami a norbertanami o opactwo św. Wincentego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił je norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku, w Dobrowie, Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył.
Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 r. złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, "trawiąc czas na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia". W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów.
Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do wieczności 19 sierpnia. Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r.
Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon Wielkopolski. Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański (1562-1581) w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą blachę z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety, księga cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębokim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup kujawski, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.

W ikonografii bł. Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami ukazywany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem jest ryba.
 
 
Módlmy się.
 
 Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu;  przez modlitwy błogosławionego Bogumiła, biskupa, zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała * i spełnij wszystkie jego prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_________________________________________________________________________________________________________________________

PAN JEZUS: Kiedy cierpiałem agonię w Ogrodzie, największą odrazą pokazaną Mi przez szatana,

była nielojalność Katolickiego i Apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych

https://gloria.tv/article/nDzA6CHcHJa36vVNfvReDUVUE

 

___________________

 

"Ostrzeżenie": Kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki...

https://gloria.tv/video/XToShteyiFVR2Tj3AxGmJCXre

 

_______________________

 

Ks. Natanek - Nadchodzi czas objawienia się Blasku Prawdy [OSTRZEŻENIA, MAŁEGO SĄDU, OŚWIETLENIA SUMIEŃ]

 

https://gloria.tv/video/4Pbiea1mnYqV3eoWk3a2XWYwV


_________________________________________________________________________________________________________________________

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Obraz w treści 1

DOBRY  BÓG  RATUJE  PRZED  ŚMIERCIĄ  I  UZDRAWIA  TYCH, KTÓRZY  Z  WIARĄ  MODLĄ  SIĘ  PSALMEM  90 [ 91]

Jest niezwykła modlitwa, Psalm 90 (91) modlitwa ta ma Potężną Moc, gdy człowiekowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i jeśli przeczyta on tę modlitwę, to Pan Bóg go uratuje od każdego nieszczęścia.

Opowiem wam trzy historie o tej modlitwie, o tym, jak ratuje ona ludzi, w swoim czasie te historie mocno wzmocniły moją wiarę w Boga.

Psalm 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,

mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli

z sideł myśliwego

i od zgubnego słowa.

Okryje cię swymi piórami

i schronisz się pod Jego skrzydła:

Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu

ani za dnia - lecącej strzały, …

Historia pierwsza. W 1990 roku, rozmawiałem kiedyś ze swoim kolegą, afgańskim oficerem, był miesiąc sierpień. Przypadkowo się pochylił, z kieszeni na piersi wypadła mu mała ikonka. Wyprzedziłem go, podniósł ją i spojrzałem: był na niej obraz Pana Jezusa Chrystusa i ta oto modlitwa: „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”. Zdziwiłem się i zapytałem go, czy na pewno jest wierzącym, na co on odpowiedział twierdząco i opowiedział mi następującą historię. Kiedy szedł do wojska, to jego matka, odprowadzając go podarowała mu tę ikonkę z modlitwą i powiedziała, że jeśli będzie trudno, to żeby przeczytał tę modlitwę trzy razy. Służył w wojsku długo, został oficerem i został wysłany do Afganistanu, aby dowodzić kompanią zwiadu.

Głównie udawali się na tyły „duszmanów”* robili zasadzki na karawany z bronią i pewnego razu sami wpadli w zasadzkę. Od pierwszych sekund ataku „duszmani” więcej niż połowę jego żołnierzy położyli trupem, pozostali rozproszyli się i zalegli. Zostali otoczeni ze wszystkich stron, rozpoczęła się zacięta bitwa, amunicja zaczęła się wyczerpywać, żywych żołnierzy pozostawało coraz mniej. I wtedy on jasno zrozumiał, że żywymi stąd nie wyjdą, wszystkich ich czekała nieunikniona śmierć. W najbardziej krytycznym momencie mój przyjaciel nagle przypomniał sobie prośbę matki i o tym, że w kieszeni na piersi znajduje się ikonka i modlitwa.

*duszman” – afgański Mudżahedin, nazwa uczestników zbrojnych ugrupowań, walczących z sowieckimi i rządowymi wojskami w Afganistanie podczas wojny domowej w latach 1979-1989.

Synonimy: duch, wróg, przeciwnik, Afgańczyk (A.L.)

Wyjąwszy ikonkę, zaczął czytać tę modlitwę „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”, a następnie stał się cud. Nagle stało się CICHO - cicho, tylko pociski przelatywały bezgłośnie nad głową, a jego jakby nakryła niewidzialna narzuta i poczuł, ze jest całkowicie bezpieczny i zdał sobie sprawę, że nic się z nim nie stanie. Zawołał do siebie ocalałych żołnierzy i wraz z nimi poszedł przebijać się z okrążenia i przebili się, i wszyscy, którzy byli z nim w tym ataku, pozostali przy życiu.

Po tym wypadku przed każdym wyruszeniem na tyły wroga zaczął czytać tę modlitwę i tak „dowojował” do końca służby i wrócił do domu. Historia ta wywarła na mnie wielkie wrażenie, byłem wtedy jeszcze nie ochrzczony, ale po tym zdecydowanie postanowiłem się ochrzcić i po miesiącu przyjąłem Chrzest.

Historia druga. W lecie 1992 roku latem w lipcu pomagałem budować dom letniskowy swoim krewnym. Było nas trzech, dziadek Siemion, który był po siedemdziesiątce, jego kolega w tym samym wieku i ja, któremu oczywiście jako najmłodszemu przypadła najcięższa praca fizyczna. W trakcie pracy podszedł do nas jeszcze dziadek Nikita, miał ponad osiemdziesiąt lat i jako dawny dobry cieśla pomagał nam radami. Po pracy usiedliśmy do obiadu. Podczas obiadu dziadkowie zaczęli wspominać dawno minioną Wielką Wojnę Ojczyźnianą, siedziałem obok i słuchałem i wtedy usłyszałem historię o tym, jak dziadek Nikita uwierzył w Boga i stał się głęboko wierzący. Kiedy dziadek Nikita, wtedy jeszcze młody, szedł w 1941 roku na front, to jego matka dała mu dwie modlitwy, napisane na kawałku papieru: „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” (Psalm 90 (91) i „Bóg wstaje, a rozpraszają się jego wrogowie”(Psalm 67 (68) i powiedziała, żeby je nieustannie czytał. Ale wtedy dziadek, Nikita był wielkim ateistą, modlitwy oczywiście wziął, ale nie czytał.

I wojował tak aż do 1943 roku. A w 1943 roku, nasze wojska przeszły do ofensywy i przekroczyły rzekę Dniepr. Wraz ze wszystkimi przepłynął na drugi brzeg również i on. Jego batalion, liczący 800 żołnierzy zajął przyczółek i rozkazano utrzymać zajęte terytorium aż do podejścia głównych sił. I tu się wszystko zaczęło. Niemcy po opamiętaniu zaczęli ich atakować, praktycznie bez przerw między atakami, ostrzeliwali ich z artylerii i bombardowali z powietrza. Trwało to cały tydzień. Kiedy Niemcy zaczęli intensywnie bombardować i ostrzeliwać z dział i moździerzy, dziadek Nikita, widząc, ilu wokół niego ginie jego towarzyszy, zdał sobie sprawę, że może i on tutaj zginąć tak samo jak oni, a był jeszcze młody i umierać się nie chciało. I oto wtedy, podczas ciężkiego bombardowania, przypomniał sobie polecenie matki, wyjął modlitwy, które mu dała i zaczął je czytać. Po przeczytaniu modlitwy, jak potem opowiadał, nagle poczuł, jakby został przykryty szczelnym kloszem i pokój wniknął do jego duszy, tak minął cały dzień. Teraz dziadek Nikita już bez przypominania czytał swoje modlitwy wcześnie rano, przed rozpoczęciem walki, czytał i w czasie walki i wieczorem. Kiedy w końcu przyszła pomoc, to z 800 żołnierzy i oficerów z całego batalionu pozostało ich przy życiu tylko czterech, przy czym trzech było rannych, a tylko jeden dziadek był bez najmniejszego zadrapania, cały. I tak dziadek Nikita mocno uwierzył w Boga. Doszedł do Berlina, szturmem zdobywał Berlin i przez resztę wojny czytał swoje modlitwy, który dała mu matka i wrócił do domu cały i zdrowy. Kiedy słuchałem tej historii, to pomyślałem sobie, co opowiadał mi o modlitwie „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”mój przyjaciel, który walczył w Afganistanie i również pozostał żywy i cały.

Porównując te dwie historie, zdałem sobie sprawę, jaką niezwykłą jest modlitwa Psalmem 90 (91) - „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” i jaką ma ona WIELKĄ MOC – ratować i CHRONIĆ ludzi w każdym najstraszniejszym nieszczęściu!

Opowiem o jeszcze jednym przypadku, związanym z tą modlitwą. Opowiedział o nim człowiek, z którym wydarzyła się ta historia. Dodam, że historia ta została opublikowana w kilku książkach.

Historia trzecia. Kiedy wybuchła wojna, mężczyznę tego wzięto do wojska i po krótkim przeszkoleniu skierowano na przednią linię walk. W pierwszych miesiącach 1941 roku Niemcy szybko posuwali się naprzód, okrążali i niszczyli wiele rosyjskich jednostek. Tak samo się stało z jego jednostka, została otoczona i rozbita. Wraz z kolegą musiał przebijać się z otoczenia, szli zawsze w nocy, a spali w ciągu dnia. I oto wieczorem weszli oni do pewnej wsi, w której nie było Niemców i postanowili tam spędzić noc. W nocy, kiedy spał z kolegą w chacie, wieś została otoczona przez Niemców. Z okna było widać, jak kolumna czołgów przeszła ulicą, potem nadjechali motocykliści, a po nich pojawili się żołnierze z automatami i psami. Na ucieczkę było już za późno, cała wioska była otoczona. Niemcy wchodzili do każdego domu. Tych, którzy wyskakiwali na ulicę, natychmiast zabijano, jeśli ktoś strzelał przez okno, to palono chatę wraz z wszystkimi, którzy tam byli. Zresztą, co można zrobić z karabinem jednostrzałowym (ros.- винтовкой) przeciwko broni automatycznej. Tych, którzy wychodzili z podniesionymi rękami, wyprowadzano i wywożono w ciężarówkach. Wraz z kolegą próbował on ukryć się w domu pod łóżkiem i położył się z brzegu, a kolega schował się za jego plecami przy ścianie. Zdając sobie sprawę, że może zginąć, zaczął przypominać modlitwy i modlić się, ale wszystkie modlitwy, których nauczyła jego matka ze strachu zapomniał i nic nie pamiętał, za wyjątkiem początku: „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” ... „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”… - i tylko w kółko powtarzał sobie te kilka słów. Kiedy Niemcy weszli do domu i zaczęli przeszukiwać, on wciąż powtarzał w duchu tę modlitwę „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”… I cóż Niemcy? Weszli, zaczęli przeszukiwać, zajrzeli pod łóżko i wyciągnęli tego, który leżał pod ścianą za nim, a jego zostawili, jakby to był worek lub puste miejsce – wcale go nie zauważyli. Kolegę wyprowadzili na dwór i rozstrzelali. Po przeszukaniu wioski Niemcy odjechali. A on leżał pod łóżkiem, bez końca powtarzając: „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”…i jeszcze w nocy odszedł z tej wsi do lasu. Następnie, w pierwszej wiosce, gdzie była cerkiew, otrzymał krzyż na piersi, założył go na siebie i przez długi czas stał w świątyni, dziękując Bogu za uratowanie od pewnej śmierci. Od ludzi wierzących otrzymał Psałterz i przepisał cały Psalm 90 (91): „Kto przebywa w pieczy Najwyższego”. Potem nauczył się go na pamięć. W czasie wojny codziennie czytał tę modlitwę i wrócił żywy do domu.

Psalm 90 (91).(Jest to Modlitwa Ochrony, jeśli istnieje wielkie niebezpieczeństwo, to tę modlitwę czyta się rano i wieczorem – po trzy razy tak długo, jak istnieje niebezpieczeństwo, dziękując Panu Bogu za Jego pomoc).

 

 

 

Kościołowi grozi schizma z powodu rozwodników? Arcybiskup Mokrzycki: jest takie niebezpieczeństwo

Data publikacji: 2017-05-22 07:53
Kościołowi grozi schizma z powodu rozwodników? Arcybiskup Mokrzycki: jest takie niebezpieczeństwo
Abp Mieczysław Mokrzycki. FOT.Grazyna Myslinska/FORUM

Hierarcha uczestniczył w obu sesjach synodu w sprawie rodziny w roku 2014 i 2015. – Byłem zaskoczony, że nie uczestniczył w nim żaden z przedstawicieli Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, który jest częścią Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W trakcie obrad bardzo mało było głosów, także ze strony papieża Franciszka, nawiązujących do nauczania o rodzinie Jana Pawła II, szczególnie do adhortacji „Familiaris consortio” – zauważył abp Mokrzycki

Więcej: http://www.pch24.pl/kosciolowi-grozi-schizma-z-powodu-rozwodnikow--arcybiskup-mokrzycki--jest-takie-niebezpieczenstwo,51685,i.html#ixzz4hoWuov4w

 

_________________________________________________________________________________________________________________________
Wolne miejsca na wyjazd na Rocznicę - Warszawa,19.06-27.06        
informacje 603386261  anna.durmaj@wp.pl

Robert i Anna Durmaj
Warszawa
tel/fax 00 48 22 8372289
kom.+48603386261
email.anna.durmaj@wp.pl
 


--------------------

Wyjazd z krakowa 
10–18 lipiec – 126494933, 887494933

-------------------------------------

PIELGRZYMKA AUTOKAROWO-SAMOLOTOWA
WARSZAWA- CZĘSTOCHOWA- TURYN-LA SALETTE-ARS-LOURDES-SANTIAGO DE
COMPOSTELLA-FATIMA-PRZELOT DO WARSZAWY
31.08.2017r.-10.09.2017r.(11 dni)Koszt:1600zł + 380 Euro.
informacje na stroniewww.gabrielmir.pl  tel 505865543 506166343

http://gabrielmir.pl/pielgrzymka-do-fatimy-3108-10092017_________________________________________________________________________________________________________________________


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Profanatorzy połamali Ciało Pańskie, połamali kielichy, ukradli pieniądze. Kolejny kościół padł ofiarą ataku

https://gloria.tv/article/Hf6sXdEZzUj91dcJaz3DgpLey

 „Ten akt grabieży oraz wandalizmu jest alarmujący i bolesny. Proszę wszystkich o modlitwę i wzywam do zachowania spokoju oraz do ducha modlitwy i pokoju” – mówił agencji Asia News abp Thomas D’Souza._________________________________________________________________________________________________________________________

Sklepowicz i Rola: Mocno o "INCYDENTACH" w Europie, Sorosie, "korytarzach humanitarnych" i Smoleńsku

https://gloria.tv/video/ndEgNdgMT73P428sgW6ieaLUf 

Krzysztof Karoń: kontrrewolucja i neomarksizm

https://gloria.tv/video/4yQGSL2qEVAZCsXQPM6Uk7cSC 

"Głupi cywile" zawiedli, prawnicy ruszają do ataku, wojskowi czekają - Stanisław Michalkiewicz

https://gloria.tv/video/9schPf1AsHEW3HJajbJhAm36K 

Terroryści wygrali wybory w UK! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 09.06.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=oNqCedHZN2A 

Głos Polski - min. Antoni Macierewicz

https://gloria.tv/video/rn98Kz1gz7EP1QvNfycqjfWHt 

Juncker szantażuje. Chce uzależnić wypłaty z funduszy europejskich od przyjmowania "uchodźców"

https://gloria.tv/article/XzgCsmEjyE6k2txRRvX3ok2Cm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla żyjących w nowych związkach 

                      Papież Franciszek: 'Święta stały się zakładnikiem materializmu. Musimy je uwolnić!'
Ten post jest dedykowany w szczególności tym, którzy nie są obeznani z tym partykularnym zagadnieniem teologicznym, oraz tym, którzy są obeznani, ale nie śledzą ani bieżących wydarzeń w Kościele, ani wypowiedzi dostojników kościelnych – a w szczególności także tym, którym wydawać by się mogło, że takie poglądy, przypisywane Franciszkowi, są w tym wypadku, wypadku głowy Kościoła, absolutnie niemożliwe.
Dowody są takie. Pierwszy dowód – publiczna wypowiedź Franciszka i pisemne klarowne wyrażenie swojego zdania. Drugi – wypowiedź osoby, która dostała upoważnienie od Franciszka do przedstawiania jej poglądów w tej sprawie. Trzeci – świadectwa co do poglądów Franciszka dane przez mianowanych przez niego bliskich współpracowników. Czwarty – wprowadzenie tej praktyki we własnej diecezji Franciszka, diecezji rzymskiej. Piąty – milczenie i brak reakcji Franciszka na oficjalnie powstającą i ujawniającą się praktykę i interpretacje, a także na apele wiernych i dubia kardynałów, by potwierdził nauczanie Kościoła.
Co z tego wszystkiego wynika w praktyce?

Dla zupełnie nieobeznanych, w skrócie mały wstęp na temat tego, jaki jest problem i czego dotyczy sprawa. Kościół w swoich dokumentach i w praktyce w jasny sposób potwierdzał zawsze, że małżeństwo zawiera się na całe życie – dopóki nie rozłączy go śmierć któregoś z małżonków, a współżycie między kobietą i małżeństwem jest moralne jedynie w małżeństwie. Każdy zwykły katolik z oczywistością zna te katechizmowe prawdy. Wszyscy, którzy postępują przeciwko tej prawdzie i normie moralnej, popełniają grzech ciężki i przez to nie mogą przyjmować Komunii, bez wcześniejszego postanowienie poprawy i zerwania z grzechem. Tymczasem w drugiej połowie XX wieku w krajach zachodnich w szczególny sposób pojawia się w Kościele katolickim praktyka udzielania Komunii osobom żyjącym w nowych związkach (mimo zawartego przez nich wcześniej małżeństwa z inną osoba), a więc żyjących w grzechu, pod pretekstem miłosierdzia i dobroci. W zadziwiający sposób rozdziela się doktrynę Kościoła od praktyki duszpasterskiej, pozwalając na świętokradzką Komunię. Kościół za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI niejednokrotnie przypominał swoje nauczanie w tym względzie, odrzucając jednoznacznie tę praktykę jako niezgodną z Ewangelią.

Za czasu Franciszka sprawa jednak wraca – promuje się znów Komunię dla żyjących w grzechu ciężkim. Katolicy znający nauczanie Kościoła twierdzą, że niemożliwe jest, by Franciszek popierał tę praktykę, bo przecież jest ona przeciwna doktrynie katolickiej (a nawet świętokradzka), co również w ostatnich latach było wielokrotnie potwierdzane przez Kościół. Franciszek jednak przez cały czas mimo szalejącego zamętu w tej kwestii wstrzymywał się z klarowną wypowiedzą, która na zawsze rozwiałaby wątpliwości co do jego stanowiska i zastopowała może w jakiś sposób ujawniające się odstępstwo w Kościele – stąd taka burza. W czasie dwóch synodów o rodzinie, w 2014 i 2015 roku, wzmiankowany temat powracał ze szczególną siłą i wciąż wywołuje napięcie i dyskusje. Po synodzie powstaje adhortacja Franciszka „Amoris Laetitia”, w której znajdujemy niejednoznaczne stwierdzenia, zwłaszcza w rozdziale VIII, które są potem różnie interpretowane.

Jakie są obecnie dowody na to, jakie jest rzeczywiście stanowiska Franciszka w omawianej sprawie.
Dowód pierwszy – bezpośrednia wypowiedź i jednoznaczne pisemne potwierdzenie uczynione przez samego Franciszka

Dowód drugi – wypowiedź osoby, która dostała upoważnienie od Franciszka do przedstawienia jego poglądów w tej sprawie

 
Dowód trzeci – świadectwa co do poglądów Franciszka dane przez mianowanych przez niego bliskich współpracowników
Dowód czwarty – wprowadzenie tej praktyki we własnej diecezji Franciszka, diecezji rzymskiej
Dowód piąty (bardziej argument uprawdopodobniający) – milczenie i brak reakcji Franciszka na oficjalnie powstającą i ujawniającą się praktykę i interpretacje, a także na apele wiernych i dubia kardynałów
 
Czytaj więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/06/07/piec-dowodow-na-to-ze-franciszek-popiera-swietokradzka-komunie-dla-zyjacych-w-nowych-zwiazkach/#comments
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

-szukam-

 
 
Polecamy - trzeba gorliwej modlitwy 

https://youtu.be/3L4gkN6ay6Q
_________________________________________________________________________________________________________________________

🔥 Biskupi wprowadzają zmiany ws. związków niesakramentalnych
- Osoby w związkach niesakramentalnych będą mogły w pewnych przypadkach przystępować do komunii...

https://gloria.tv/article/PCUAPnYkn7ya6LHJSQQU7ize1

__________________

Pięć dowodów na to, że Franciszek popiera świętokradzką Komunię dla żyjących w nowych związkach

https://gloria.tv/article/NVW3RxcwTxnu6936HtjnyLogJ

_________________

Franciszek wezwał chrześcijan, żydów i muzułmanów do włączenia się w międzyreligijną modlitwę

https://gloria.tv/article/Nap7uZTiV1q41JR9mYzvh1bCP


co za mądrość młodego człowieka -http://www.dzienniknarodowy.pl/6842/wszechpolak-w-sejmie-czolem-wielkiej-polsce-wysiad/

Biskupi poświęcili Polskę Niepokalnemu Sercu Maryi - http://www.pch24.pl/biskupi-odnowili-akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi,52118,i.html

ks. Glas - ważne - o Maryi na czasy ostateczne - https://www.youtube.com/watch?v=dgWHjQUJv5I

Zobaczcie co mówi Radio Watykan o islamistach - https://gloria.tv/article/6jSLGBfhyyPTDSERoFWYcfYqJ

Kto jeszcze musi zginąć aby obudziła się UE ? - http://www.pch24.pl/zabijaja-niewiernych-w-imie-allaha--zobacz-raport-na-temat-zamachow-w-europie,51756,i.html

świadectwo nawrócenia byłego muzułmanina - warto zobaczyć
https://gloria.tv/language/VhNsBNkAXCbW6LyxcWeq7Yt4F

Maryja mówi " wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma się kto za nich modlić"  - odmawiajcie różaniec https://gloria.tv/video/v8L4kv8HBHoW2d6owU3RijqX2

Matka 11-ciorga dzieci i rozwiązywanie węzłów - https://gloria.tv/article/3zdNSnjD7ez62PDcfaXrnYrJ8
modlitwa - link w załączniku

ks. Małkowski o emigrantach i Kościele - https://gloria.tv/article/hzCQW6K6UBws1WkDnm8pmhRJo

czy wiemy że islamiści mówią że mamy się im podporządkować ? - https://gloria.tv/video/E4QYWUy9Riuo6TEnxaGKMrYXJ
lub https://gloria.tv/article/3BZg8jcBHNSJ4rEUGzE2eGCSm
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 Zobaczcie, co nasi islamscy "bracia", wyznający według Cyryla i Franciszka tego samego Boga Stwórcę, robią z kościołami na Bliskim Wschodzie... Chcemy ich w Polsce?  A.L.

 https://www.youtube.com/watch?v=295zKctP_to

Britain First wspiera Jacka Międlara

https://gloria.tv/video/4qHHoDySxicF33932rrxb8stF

Myśląc Ojczyzna - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

https://gloria.tv/video/bg4hDkwkjYMX3PaPuRbng86BF


_________________________________________________________________________________________________________________________


Grzegorz Braun: Wypadek posła Kukiz' 15 to nie był przypadek? Powrót SERYJNEGO SAMOBÓJCY?

https://gloria.tv/video/6tpnRSDtMgRb2mdYudmhMPbnA

Wyławiane talenty otrzymywały zapraszane na stypendia do szkół na studia i tak pomagano, co niektórym młodym talentom w PRL- u.

Nawet mógł taki talent studiować w ZSRR i to za darmo, to było specjalne wyróżnienie.


Imigranci są w Warszawie! Polacy się boją [LIST] Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV

https://www.youtube.com/watch?v=y7TFn1rA0ic

Soros szykuje krucjatę przeciwko Polsce !

 

https://gloria.tv/article/ztwpUkwgJ9Ka2rMYTyBuK3Hbz

 

George Soros napisał nowy cel: Nowa Europa!

 

Telewizja Republika - Witold Gadowski o potencjalnym ataku na Polskę Państwa Islamskiego

 

https://gloria.tv/video/cf1DxVJTYrh23MpeBSMHjJqcF

 

HIT! CZY ANGELA MERKEL TO WARIATKA? – MICHALKIEWICZ O SYTUACJI W NIEMCZECH!


 

https://gloria.tv/video/gkXGHCtkwwvK6Cpd8dqqKYH78

_________________________________________________________________________________________________________________________UWAGA GDAŃSK: REKOLEKCJE O POROZUMIENIU BEZ PRZEMOCY

https://gloria.tv/article/2yknSf29r9qQ6jXtVhnBLQ7V9

______________

 

O godności i geniuszu KOBIETY, Katecheza, Ks. Dawid Pietras

https://gloria.tv/video/tqgW2zFGjC8H3RSug9PwXxrKJ

_____________________

 

Kazanie ks. Stanisława Małkowskiego podczas Mszy Wszechczasów w nocy 26-27.05.2017

https://gloria.tv/video/bpjuJCLYkN6g23jtwKGjjWLcW

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Ks. Natanek - Nadchodzi czas objawienia się Blasku Prawdy
Ostrzeżenie - Oświetlenie Sumień
https://www.youtube.com/watch?v=i-Fg80Y8x7Q
 
Papież heretyk ks. Natanek
https://www.youtube.com/watch?v=dIQevPZnsgQ
 
 
Franciszek (antypapież ) jest zagrożeniem dla Chrześcijańskiej EUROPY
https://www.youtube.com/watch?v=g_79u1pZZnI
 
Krytykują papieża Franciszka. Ważny głos kardynałów.
https://www.youtube.com/watch?v=J0cRUgu7Xp4
 
 
Metoda Ducha Świętego (Dz 2,1-11)... i odpowiadam na trefne komentarze (95) ks. Jacek Międlar
https://www.youtube.com/watch?v=6HqWoS75zd4_________________________________________________________________________________________________________________________

Muzułmanie w Anglii - szok dla pewnej młodej Angielki

https://gloria.tv/video/xbERq21KvfY96FfXZCgemmRG4_________________________________________________________________________________________________________________________

Radosław Sikorski na spotkaniu tajemniczej Grupy Bilderberg. Tematem ocena działań Donalda Trumpa

 

http://www.pch24.pl/radoslaw-sikorski-na-spotkaniu-tajemniczej-grupy-bilderberg--tematem-ocena-dzialan-donalda-trumpa,52111,i.html


_________________________________________________________________________________________________________________________

Egzorcysci Ratuja 30 polskich dusz dziennie, dokument

https://gloria.tv/video/XSi6rdv6AZ4j23epmUS6zPaZ4
_________________________________________________________________________________________________________________________
Galeria ze zdjęciami z Mszy św. solennej odprawionej w uroczystości Zesłania Ducha Świętego
(4 czerwca 2017 r.) w kościele pw. św. Barbary w Gdańsku.

https://gloria.tv/article/FmhSLqgxSXmn3YFbT3wUYqsra

__________________________

Rola JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO w liturgii i życiu Kościoła, Prelekcja, ks. Dawid Pietras

https://gloria.tv/video/uLzKBhX2dYeB2ZYC9tn46MxU6

______________________

Franciszek: Charyzmatyczny ruch nie jest "katolicki", ale ekumeniczny

https://gloria.tv/article/4RUqKnzYA2VGABC9poHqbC4QE


_________________________________________________________________________________________________________________________

Biskupi odnowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi         

               Biskupi odnowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet – to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który został z udziałem Episkopatu Polski odnowiony 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

To jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Akt ten zostanie też ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.
Biskupi podpisali odnowienie Aktu w przerwie obrad 376. zebrania plenarnego KEP, które odbywa się 6 i 7 czerwca w Zakopanem.

Oto treść Aktu:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.
więcej: http://www.pch24.pl/biskupi-odnowili-akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi,52118,i.html

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Komentarz Tygodnia: Nie podobam się Kurskiemu

https://gloria.tv/video/n9WukGu2N22E4jeTqqtqhAYtr
_________________________________________________________________________________________________________________________

Msza Św. z 13.05.2017r w Fatimie sprofanowana ????

  Znalezione obrazy dla zapytania msza w fatimie 13.05.2017 obrazy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
13.05.2017r. w Fatimie doszło do profanacji Mszy Świętej.
Ks. Murziński w homili z dn. 21.05.2017r. mówi, że masoneria światowa i kościelna pokazała w 100-rocznicę objawień fatimskich w formie symboli i przez wystrój Kościoła, jakie niespodzianki nam szykuje. Na Mszy Św. papieskiej w Fatimie 13.05.2017r. zapowiedziała przez znaki, co zamierza uczynić.
Tymi znakami był czarny Ołtarz (czyli w kolorze pogrzebowym), czarne świece (wiemy, gdzie się zapala czarne świece, na jakich obrzędach tajnych), Jezus obok Krzyża, z nogami skrzyżowanymi, z rękami opuszczonymi na dół symbolizuje pacywkę, czyli złamany Krzyż, przedstawia obraz klęski Krzyża i pogrzebania Kościoła. Monstracja z 7 powyginanymi promieniami symbolizuje 7 rogów smoka z Księgi Objawienia.
Oprócz tego Komunia Święta była udzielana na " łapę".
Matka Boża przepowiedziała, że czeka nas dramat o wiele większy niż III wojna światowa, będzie to duchowy dramat, który dokona się w samym łonie Kościoła.
Módlmy się z Kościół Św., za Kapłanów i wynagradzajmy Bogu za te wszystkie profanacje i bluźnierstwa.
http://isidorium.blogspot.com/2017/05/msza-sw-z-13052017r-w-fatimie.html
 _________________________________________________________________________________________________________________________

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
                
Dla tych, co jeszcze nie słyszeli o tej inicjatywie: http://www.rozaniecdogranic.pl/
 
7 pdziernika - święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańskąÓwczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

 Zwycięstwo było ogromne. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej
 
W tym roku 7 października jest okazja by powtórzył się ten cud i ja Ty możemy wziąć udział w tej "walce" na granicy Polski.
 
Posłuchaj   o tej inicjatywie: http://archiwum.radiojasnagora.pl/mp3/2b/2bfba36bc5faddab50a042ee1eb08f35.mp3
I zapisz sobie w kalendarzu: 7 październik.
 
Polska ma granice o dlugości 3 500km, na każdy kilometr potrzeba z tysiąc ludu, zatem daje matematycznie 3,5 mln "żółnierzy", 
a więc nie może Ciebie zabraknąć. 
 
 
Dzieje się wiele dobra w tym szczególnym roku i w tych szczególnych czasach, ale też i potężna walka. Aby lepiej zrozumieć co się dziele w Kościele, w świecie, ale też w naszym życiu - polecam konferencję ks. Dominika Chmielewskiego, gdzie znajdziemy wiele odpowiedzi na pytania, które nosimy: o rozeznawaniu, o powołaniu, o cierpieniu, o prawdziwym oddaniu się Matce Bożej itd. https://www.youtube.com/watch?v=rdR6SvZm6Go&t=2809s
 
Życzę.. Maryjnego czerwca przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa
 
EwaPozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz
     Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ceti.pl_________________________________________________________________________________________________________________________

Czwartek, 8 czerwca 2017
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
 
 
 

Dla księży jest ono zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – by nieśli kapłanom duchowe wsparcie.

Ks. biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ma nadzieję, że ­nowe święto Pańskie przyczyni się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stanie się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.

„To święto od lat było obchodzone w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach, przynosząc wielkie owoce duchowe. Zaprasza ono faktycznie do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości” – wyjaśnia ks. bp Adam Bałabuch na łamach pisma „Msza Święta”.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało rozszerzone na cały Kościół w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI i – jak podkreśla ks. bp Adam Bałabuch – jest dla Kościoła w Polsce niejako jego testamentem duchowym. Decyzją papieża Benedykta XVI z czerwca ubiegłego roku, poszczególne konferencje episkopatów mogły zadecydować o wprowadzeniu go do kalendarza liturgicznego. Episkopat Polski podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta Pańskiego na zabraniu plenarnym w listopadzie 2012 r. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 r. wydała dekret o zatwierdzeniu nowego święta dla Polski, zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych.

Ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, zwraca uwagę na fakt, że choć nowe święto nie ma rangi uroczystości, cała liturgia słowa ma układ cyklu trzyletniego, pozostawiono też wybór czytań przed Ewangelią. W formularzu Mszy św. na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana znajdziemy m.in. wezwanie do Boga, aby ci, których wybrał do służby Bożej „dzięki łasce Ducha Świętego okazali się wierni” – to wielkie zadanie dla kapłanów, ale także intencja dla tych, którzy modlą się za kapłanów.

Początki święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia, bp José María García Lahiguera, zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana i jest ono obchodzone od 1952 r. Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 r. jest obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.

 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/nowe-swieto-jezusa-chrystusa-najwyzszego-i-wiecznego-kaplana/
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za kaplanów
 
 
 
Z Encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII
 

Chrystus kapłanem i żertwą ofiarną

Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa Apostoła: "To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie", domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie - na ile ludzkie możliwości pozwalają - te uczucia, którymi ogarnięta była dusza Boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z siebie samego; w każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i Najwyższemu Majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie.
Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili, i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl św. Pawła: "Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża".
 
 
 
                                                      Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za kaplanów
 
 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

AddThis Sharing Buttons
 
 
 
 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro święta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu.
Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu.
Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu.
Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu.
Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu.
Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu.
Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, wybaw nas Jezu.
Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas Jezu.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas Jezu.
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas, Panie.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas, Panie.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 
 
8 czerwca
      Świętej Jadwigi Królowej

    Uwaga !
 Wspomnienie św. Jadwigi zostało przeniesione na 8 czerwca z dnia 17 lipca.

          Święta Jadwiga Królowa

Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem (1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub wysłano Jadwigę do Wiednia. W tym jednak roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W tej sytuacji odwołano Jadwigę na Węgry.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga - 12.
Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. 8 marca 1387 roku Jadwiga wjechała do Lwowa.
Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastyczno-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi. W 1392 roku udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym IX (+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.
Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: "A kto im łzy powróci?" Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny "na Piasku" w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
Święta Jadwiga KrólowaDo najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399).


Grobowiec św. Jadwigi


Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 roku jej grób otwarto ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowano w nowej trumnie, którą umieszczono w artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa w nim dotąd.
Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za cudowny, nazywany także "krzyżem Jadwigi", gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską (+ 1243). W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. W swoim dekrecie napisał m.in.: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych". Arcybiskup polecił także zbierać fundusze na proces kanonizacyjny Jadwigi. Niestety, Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył je na wojnę z Krzyżakami. Starania Jagiellonów o kanonizację św. Kazimierza, pochodzącego z ich rodu, ponownie odsunęły na dalszy plan kanonizację Jadwigi. Potem nastał czas nieustannych wojen i wewnętrznych zamieszek, wreszcie 150 lat trwająca niewola. Dopiero w XX w. starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951) i kardynał Karol Wojtyła.
Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentację nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na tej podstawie przygotowała relację o kulcie. Na polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała teksty liturgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych kongregacji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski i 8 czerwca 1979 r. na zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił Mszę świętą ku czci bł. Jadwigi.
W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: "Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. [...] Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. [...] Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody".
Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu (17 lipca, dies natalis Świętej) na dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak mówił m.in.: "Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu".
W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.

 

              Znalezione obrazy dla zapytania sw. jadwiga krolowa litania

 
 
Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza, kanonika krakowskiego
 

Sławna i czczona dzięki wspaniałym cnotom

 

W dniu dzisiejszym, to jest 17 lipca 1399 r., zmarła królowa Jadwiga. Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie. Ona ustanowiła kolegium psałterzystów w katedrze krakowskiej i tamże dwa ołtarze. Ona fundowała klasztor Najświętszej Maryi na Piasku. Ona zaczęła uposażać i murować klasztor braci Słowian. Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swe włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów, pielgrzymów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. 
Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, nie można było stwierdzić w niej pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga; odrzuciwszy od siebie wszelką pychę światowej nieprawości, duszę i myśl zwracała jedynie ku modlitwie i czytaniu ksiąg pobożnych, mianowicie Starego i Nowego Testamentu, homilii czterech doktorów, żywotów Ojców, kazań, żywotów świętych, rozważań i kazań błogosławionego Bernarda, św. Ambrożego, objawień św. Brygidy i innych przetłumaczonych z łaciny na polski. Ona żywiła wielu zdolnych młodzieńców poświęcających się nauce. Fundowała kolegium dla Litwinów w Pradze i postarała się o erekcję Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ona przeznaczyła testamentem wszystkie swe klejnoty, szaty, pieniądze i wszystek strój królewski na pomoc dla biednych i na odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego. 
Ona zostawiła katedrze krakowskiej także racjonał z samych pereł. Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości.
 

 

LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny, Boże, – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Bolesna -módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Janie – módl się za nami
Święty Pawle – módl się za nami
Święty Marku – módl się za nami
Święty Augustynie – módl się za nami
Święty Wacławie – módl się za nami
Święty Stanisławie – módl się za nami

Święta Jadwigo Królowo – módl się za nami
Pani Wawelska i nasza – módl się za nami
Uległa Bogu we wszystkim – módl się za nami
Wpatrzona w Ukrzyżowanego – módl się za nami
Przez wiarę widząca – módl się za nami
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości – módl się za nami
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa – módl się za nami
Apostole prawdy i dobra – módl się za nami 
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga – módl się za nami
Wzorze świeckiej świętości – módl się za nami
Szafarko pokoju – módl się za nami
Pani piękna i miłosierna – módl się za nami
Ratująca z biedy duchowej – módl się za nami
Mario i Marto w jednej osobie – módl się za nami
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze – módl się za nami
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu – módl się za nami
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa – módl się za nami
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów – módl się za nami
Wierna Służebniczko Obecnego Boga – módl się za nami

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się za nami święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

_________________________________________________________________________________________________________________________

KOLEJNY ZAMACH TERRORYSTYCZNY. Tym razem w Londynie. ... ofiar

          
Co najmniej sześć osób zginęło, a 30 jest hospitalizowanych po zamachu terrorystycznym, do którego doszło w sobotę w Londynie. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market.

Według oświadczenia policji metropolitalnej w Londynie, pierwsze informacje o incydencie zostały przekazane służbom krótko po 22 czasu lokalnego (23 czasu polskiego), kiedy świadkowie relacjonowali, że duży samochód dostawczy wjechał w grupę przechodniów na moście London Bridge. Jak dodano, po chwili zgłoszono także drugi incydent na pobliskim targu Borough Market, gdzie kilka osób zostało zaatakowanych przez nożowników. Według ustaleń policji, oba zdarzenia były elementem tego samego ataku.

Podczas krótkiego briefingu dla mediów w niedzielę rano, komisarz Mark Rowley podkreślił, że "nasza wiedza na temat tego incydentu cały czas rośnie". Szef londyńskich antyterrorystów potwierdził, że zamachowcy najpierw wjechali samochodem w ludzi przebywających na moście, a następnie wysiedli z pojazdu i zaatakowali przechodniów nożami. Wśród poszkodowanych znalazł się m.in. funkcjonariusz brytyjskiej policji transportowej, który jest w "poważnym, ale nie zagrażającym życiu" stanie. Rowley dodał, że uzbrojeni funkcjonariusze zastrzelili wszystkich trzech zamachowców w ciągu zaledwie ośmiu minut od pierwszego zgłoszenia.

więcej: http://malydziennik.pl/kolejny-zamach-terrorystyczny-tym-razem-w-londynie-ofiar,5447.html

A kard. Montenegro mówi: bądźmy w jedności z naszymi braćmi uchodźcami     

                 
Bądźmy w jedności z braćmi uchodźcami, którzy walczą o godne życie - powiedział w niedzielę włoski kardynał Francesco Montenegro podczas mszy św., sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie z okazji X Święta Dziękczynienia.

Zaznaczył, że „Święto Dziękczynienia, wspomnienie brata Alberta, uroczystość Pięćdziesiątnicy, modlitwa za ubogich, emigrantów i tych, którzy cierpią - wszystkie te okazje skłaniają nas do złożenia tych spraw na ołtarzu i poddaniu ich światłu Słowa, którego przed chwilą wysłuchaliśmy". Kard. Montenegro przywołał postać brata Alberta, którego 100. rocznica śmierci obchodzona jest tym roku. "Brat Albert miał zwyczaj mówić: +mamy być dobrzy jak chleb, z którego każdy może wziąć, aby zaspokoić swój głód+. I to właśnie chleb jest tematem tegorocznego Dnia Dziękczynienia. Chleb, który nie tylko powinniśmy dawać innym, lecz którym także my sami mamy stać się dla innych. Chleb przyjaźni, gościnności, chleb życzliwości i szacunku" – zaznaczył kardynał.Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego kardynał Montenegro podkreślił, że potrzebujemy tak jak św. brat Albert Ognia Duch Świętego, aby "wygrać z wszelką obojętnością i hipokryzją, aby pokonać rezygnację, gdy widzimy lu?kie życie deptane przez potęgi gospodarcze i finansowe. Potrzebujemy Ognia Ducha Świętego, aby ustrzec się przed wszelką formą zamknięcia, która prowa?iłaby do uznania za święte tylko tego, co wewnątrz kościołów, i za nieświęte tego, co pozostaje na zewnątrz. Syn Boży wcielił się w człowieka, dlatego każde lu?kie ciało jest święte, każda osoba zasługuje na miłość i przed każdym ubogim mamy obowiązek założyć szatę sługi, aby umywać mu nogi" - wskazał włoski hierarcha. Po homilii metropolita kard. Kazimierz Nycz warszawski odczytał „Akt zawierzenia i dziękczynienia”.

więcej: http://malydziennik.pl/a-kard-montenegro-mowi-badzmy-w-jednosci-z-naszymi-bracmi-uchodzcami,5457.html 

Odwet ludzi Zachodu jest celem terrorystów. Ważna analiza prof. Zybertowicza

                   
W ramach budowania społeczeństw wielokulturowych nie udało się zintegrować środowisk cywilizacji chrześcijańskiej i islamskiej; demokracja liberalna nie spełniła obietnicy równych szans – ocenia doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, wskazując na przyczyny zamachów w Europie.

Komentując ostatnie zamachy w Europie prof. Zybertowicz powiedział PAP, że zdaniem niektórych analityków "mamy do czynienia z przemyślanym planem tzw. państwa islamskiego i środowisk wspierających agresywny islam, który polega na tym, żeby poprzez serię zamachów wzbudzić w etnicznych mieszkańcach Europy poczucie bezradności państwa i doprowadzić do tzw. syndromu Barucha Goldsteina". Baruch Goldstein był żydowskim osadnikiem, który w 1994 r. otworzył ogień do Palestyńczyków modlących się w meczecie Ibrahima w Hebronie, zginęło wówczas niewinnych 29 osób. Goldstein stał się bohaterem ultranacjonalistycznego ruchu osadników, natomiast skrajne ugrupowanie palestyńskie Hamas głosiło, że po tej masakrze postanowiło dokonywać samobójczych zamachów na terytorium Izraela i zabijać izraelskich cywilów.

"Ten schemat zdaje się wyjaśniać, na czym polega pewna perwersyjna, zabójcza, mordercza racjonalność ostatniej fali terroryzmu islamskiego – chodzi o doprowadzenie obywateli państw Europy do poczucia desperacji, że jeśli nie wezmą sprawiedliwości we własne ręce i nie rozpoczną ataków na swoich sąsiadów z krajów islamskich, to ich państwo nic nie zrobi” – powiedział prof. Zybertowicz.

Wskazał też na szereg innych działań, jakie Europa powinna podjąć wobec zagrożenia terroryzmem: „Należy bardziej zdecydowanie reagować wobec tych państw arabskich, które wspierają te formy nauczania islamu, które kładą nacisk na potrzebę zwalczania niewiernych; kraje +starej+ Unii powinny niezwłocznie przestać wywierać presję na kraje Grupy Wyszehradzkiej i obszaru Międzymorza na przyjmowanie imigrantów; przestać oszukiwać się co do tego, jaką naprawdę część wśród imigrantów stanowią uchodźcy; przestać oszukiwać się co do możliwości weryfikacji tożsamości wielu uchodźców; pomagać ofiarom wojen i prześladowań poza Europą; przemyśleć politykę fundamentalizmu demokratycznego, która zaowocowała nieprzemyślanym wsparciem dla tzw. arabskiej wiosny, która wcale nie poprawiła położenia milionów ludzi w krajach Afryki Północnej”.

więcej: http://malydziennik.pl/odwet-ludzi-zachodu-jest-celem-terrorystow-wazna-analiza-prof-zybertowicza,5465.html

 

_________________________________________________________________________________________________________________________


Odwet ludzi Zachodu jest celem terrorystów. Ważna analiza prof. Zybertowicza

https://gloria.tv/article/Z89cDCBiwnWS6ku6ynWjPB2qJ

 
 
www.isidorium.blogspot.com
 
prezentuje najnowsze artykuły:
 
+ Relacja z II Szturmu na Sejm - część 1: zdjęcia - łucznik Izydor
 
+ Państwo polsko izraelskie - skrót myślowy
 
+ Relacja z II Szturmu na Sejm obiektywem pani Haliny Łabądź
 
+ Królowa przybyła do Sejmu, a parlamentarzyści... nic. - Andrzej Żmirek
 
+ SZOKUJĄCE! Tych zdjęć nie ma nikt w Polsce - Grzegorz Braun i... - Norbert Polak
 
+ HIT: Jak to jest z korzystaniem z mediów? - łucznik Izydor
 
+ Orędzie Boga Ojca do Hierarchii Kościoła w Polsce - Halina Łabądź
 
+ Oby tylko ,, wygrzebać się na czas "... I rozmowa z Zygmuntem Miernikiem - Norbert Polak
 
+ NEWS: Komunia na rękę - Halina Łabądź
 
+ SUKCES: Relacja z V Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie - Norbert Polak i Elżbieta Aurelia Adamowicz
 
 


_________________________________________________________________________________________________________________________


b. ważne - ks. Glas- dajemy im najważniejsze stanowiska, skąd mogą niszczyć posłuchajmy tylko 1 minuta - https://gloria.tv/video/rgGdxfnKd9ba1Ehr4hQKoUhS3

 
czego boi się diabeł - ks. Kneblewski 
- https://www.youtube.com/watch?v=bQfl1eI7ars

Aby uratować Kościół i świat - trzeba poświęcić Rosję - Sercu Maryihttp://www.pch24.pl/aby-uratowac-kosciol--trzeba-poswiecic-rosje-niepokalanemu-sercu-maryi,51207,i.html

 
czy miłosierdzie jest bezwarunkowe ? 
- https://www.youtube.com/watch?v=aDgFOBnuHGc

 
gdzie jest ratunek dla świata i rodziców  ? - posłuchaj 
-  https://www.youtube.com/watch?v=bihSpc9luLw

 
Prymas Wyszyński - działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu
                                                                                 
 
 
 
 
Do POLSKIEJ DZIEWCZYNY - KARD. Wyszyński 
- https://gloria.tv/article/3PRBCLgSz93cEEjZHmRuNmG3J
 

Szwecja się budzi - Minister Finansów przyznała że emigranci spowodowali kryzys gospodarczy -http://www.dzienniknarodowy.pl/6683/szwecja-budzi-sie-szwedzka-minister-finansow-przyz/_________________________________________________________________________________________________________________________

Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. "Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!"

                       Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. 'Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!'
Około 50 tysięcy osób należy już do Apostolatu Fatimy, którego pierwszy Kongres odbył się w sobotę w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Organizator spotkania – Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi – zaproponował przybyłym z całej Polski uczestnikom bogatą refleksję nad treścią i sensem przesłania fatimskiego oraz nad sposobami jego upowszechniania.
Zanim jeszcze kongres się rozpoczął, jego uczestnicy szczelnie wypełnili krakowski kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, gdzie sprawowana była Najświętsza Ofiara w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W pierwszym wystąpieniu ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lenga z Kazachstanu zwrócił uwagę na konieczność dawania katolickiego świadectwa, nawet w trudnych okolicznościach. – Każdy z nas może być jednym z tych, którzy niosą orędzie Boże. Świat prezentuje nam hedonizm, konsumizm, promuje perwersje. Jednak diabeł już został dawno pokonany. Nie ma przed sobą żadnej perspektywy. Powinniśmy modlić się za biedaków, którzy mu ulegli, żeby nie sądzili, iż są zwycięzcami. Kiedy odrzucimy propozycję diabła, to Bóg będzie rządził naszymi sercami – wskazywał hierarcha.

– Szukajmy w sobie Boga i Jego natchnienia. Służmy Mu, wtedy nic nam nie zagrozi. Dziękujmy Mu za orędzie fatimskie – zachęcał ksiądz arcybiskup. Wezwał do dawania przykładu w codziennym życiu i do modlitwy w intencji ludzi, którzy stracili wiarę, a także za wrogów i prześladowców. Podkreślał też, że Pan Bóg uzdalnia tych, którzy chcą Mu służyć. – Idźmy do przodu i zwyciężajmy! – zakończył swoje wystąpienie arcybiskup Lenga.

Uczestnicy kongresu usłyszeli i obejrzeli filmowy zapis skierowanych do nich przesłań: kardynała Raymonda Leo Burke oraz Antonia Borellego, autora szeroko propagowanej przez Instytut Księdza Skargi książki, pt. „Fatima, orędzie tragedii czy nadziei”.

Gorąco zachęcam was abyście trwali w Apostolacie. Orędzie fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – powiedział między innymi ksiądz kardynał.

Z kolei Antonio Borelli zaznaczył, że istotą orędzia z Cova da Iria jest przestroga przed karą Bożą za nieprawość ludzi oraz wezwanie nas do nawrócenia. – Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji – apelował katolicki myśliciel i pisarz.

Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu im. Księdza Skargi wygłosił wykład o potrzebie narodowej pokuty.Gospodarz kongresu zaakcentował szereg przejawów dokonujących się w naszym kraju grzechów społecznych.

–  Matka Boża powstrzymuje karę, jednak miłosierdzie jest warunkowe – podkreślił prezes Olejniczak. Ku nawróceniu i pokucie otrzymaliśmy z Nieba szereg duchowych środków. Matka Boża Fatimska wskazała wyraźnie codzienne odmawianie Różańca, nabożeństwo pierwszych sobót, poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. – Czy te warunki zostały spełnione? Rosja się nie nawróciła a następstwa jej błędów rozsiane są po całym świecie – mówił prezes IESiR. Zwrócił też uwagę, że utrwalone grzechy społeczne sprzyjają popadaniu w grzechy indywidualne. – Prędzej przy później przyczyni się to do upadku naszego narodu, jeśli nie odpowie on pokutą i nawróceniem – przestrzegał.

więcej: http://www.pch24.pl/pierwszy-kongres-apostolow-fatimy--trescia-oredzia-matki-bozej-jest-wezwanie-do-nawrocenia-i-pokuty-,51696,i.html

 

W przymierzu z Maryją!

Zapraszamy do obejrzenia video z wyjątkowego i bezprecedensowego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie. Królewski Gród gościł uczestników, zorganizowanego przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi, Kongresu Apostołów Fatimy.

http://www.pch24.pl/tv,w-przymierzu-z-maryja-,51697

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Perfidia kłamstw! Ks. Błaszczyk w imieniu PO zapewniał, że „był przy każdej trumnie”, a ciała owinięto w „jedwabne całuny”. Dlaczego są w workach na śmieci?!

https://gloria.tv/article/cmJbW8sfyRFF4Gmb2c3TdH63S

 

W obliczu najnowszych faktów, zapewnienia ks. Henryka Błaszczyka, który był w Moskwie z rodzinami ofiar i minister Ewą Kopacz, są porażające.

_________________________________________________________________________________________________________________________
EPISKOPAT NIE CHCE UCZYNIĆ PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA "KRÓLEM", BO WPROWADZIŁBY SPRAWIEDLIWOŚĆ,  A EPISKOPAT NIE CHCE SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE; CHCE ABORCJI; CHCE SZCZEPIEŃ DLA POLSKICH DZIECI, ABY CHOROWAŁY I UMIERAŁY, A TAKŻE ABY NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI; CHCE, ABY DIABEŁ RZĄDZIŁ NIMI I NAMI (bo większość nie jest Pana Jezusa - masonami, albo Żydami); NIE CHCE BRONIĆ NARODU POLSKIEGO PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWAMI A POMAGA IM W TYM RZĄD W POLSCE, ALE NIE POLSKI.  mk.


Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie, ale musicie oddawać Mi cześć w Moich chrześcijańskich Kościołach

https://gloria.tv/article/ZaibJU4cWcst1LPxDsVn4ziHt 

Manifestacja ZŁEGO DUCHA podczas OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ w MEDJUGORIE dn.02-01-2017r.

https://gloria.tv/video/2Sw3jsDTBTXnELP6gnrsiAEUQ 

Papież i Antychryst: Przepowiedziana wielka apostazja

https://gloria.tv/article/zc3AxHKiFtVL29Udkzy1Bownx 

Watykan: orędzie na miesiąc ramadan 

https://gloria.tv/article/SfxXcFVA8qZD1HNehJR2waT7Y 


Zbliża się wyrzynanie miast w Europie przez tzw. uchodźców
 

https://gloria.tv/video/dv8Bo2dgDWwf4a6j1ieummAEq 

Jerzy R. NOWAK do POLAKOW na Manifestacji przeciw KLATWIE 27.05.2017

https://gloria.tv/video/M9TV8TKkoPoP23gu4RSx2PQXU 

MATKA BOŻA: Moje dzieci, bądźcie gotowi, to jest przełomowy czas ...


Orędzie dane Mirjanie 2 czerwca 2017 roku

https://gloria.tv/article/eGSr4dEDHxMt2k1DFrazz486m

_________________________________________________________________________________________________________________________


DLACZEGO NARÓD ŻYDOWSKI NIE SZCZEPI SWOICH DZIECI?
 
www.monitor-polski.pl/chcesz-się-uchronić-przed-ludobójczymi-szczepieniami? Mów, że jesteś Żydem.
 
 Zaszczepieni - Andrew Wakefield - Lektor Pl
 _________________________________________________________________________________________________________________________

 Zabrali nasze plakaty i zignorowali wyrok sądu
 
 
 
 
 
Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

właśnie otrzymałam list, na który długo czekałam. To pismo z sądu w Częstochowie, na mocy którego możemy domagać się od policji zwrócenia plakatów, które nam zabrano. Opowiem Państwu tę historię, gdyż bardzo mnie poruszyła.

W ubiegłym roku nasi wolontariusze z Częstochowy zorganizowali pikietę w obronie nienarodzonych dzieci. Ich legalne zgromadzenie zostało przerwane przez funkcjonariuszy policji, którzy oskarżyli pikietujących o pokazywanie „nieprzyzwoitych” treści w miejscu publicznym.

Skoro pokazywanie prawdy jest „nieprzyzwoite”, to czym w takim razie jest aborcja??

Po tym zdarzeniu czworo naszych wolontariuszy stanęło przed sądem a ufundowane przez naszych Darczyńców bannery zostały zarekwirowane! Na szczęście pół roku temu wszyscy nasi działacze zostali uniewinnieni a sąd nakazał policji zwrot plakatów.

Czy wiedzą Państwo, że do dzisiaj nie oddano nam naszej własności? Policja całkowicie zignorowała wyrok sądu… To skandal, że sami musimy upominać się o sprawiedliwość.

Kolejny raz doświadczyliśmy represji ze strony tych, którzy powinni nam pomagać. Mnożą się absurdalne i bezpodstawne zarzuty oraz sprawy sądowe, za pomocą których chce się nas zmusić do zaprzestania działalności.

W całej tej sytuacji podziwiam naszych wolontariuszy, którzy pomimo dręczenia i szykanowania, nie ustają w walce o życie dzieci. Tym bardziej, że kłody pod nogi rzuca im nie tylko policja.

Opowiadałam Pani ostatnio o zniszczeniu naszej antyaborcyjnej lawety, która stanęła w centrum Krakowa. Dzięki pomocy Darczyńców udało się na nowo okleić ją plakatami i przesunąć w inne miejsce, pomiędzy budynki dwóch wyższych uczelni w Krakowie, gdzie mogły ją oglądać tysiące osób.

Tym razem aborcyjni frustraci potrzebowali jedynie kilku godzin. Grafiki na lawecie po raz kolejny zostały zniszczone – w biały dzień pocięto je nożem i znów musimy je naprawić.

Zniszczona laweta

Plakaty pokazywały jak wygląda 10 tygodniowe dziecko po aborcji. Zdjęcia nie pozostawiają żadnych wątpliwości – to brutalnie zamordowany, maleńki człowiek. Tak właśnie wygląda „przerywanie ciąży”, do którego zachęcają i namawiają aborcjoniści.

Nic dziwnego, że boli ich prawda. Jakiś czas temu pomysłodawcą aktu wandalizmu wobec jednego z naszych billboardów była liderka krakowskiej grupy feministycznej, która zbierała podpisy pod projektem ustawy legalizującym aborcję na życzenie. Pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Jednocześnie jej środowisko za każdym razem sprawdza, czy nasze akcje organizowane są zgodnie z prawem… Co za hipokryzja!

Będą nas prześladować tak długo, jak będziemy niewygodni dla ich sumień. Chcę Państwa zapewnić, że trzymamy ten kurs. Tylko w ostatnim tygodniu nasi wolontariusze zorganizowali akcje w Gdańsku, Sopocie, Krakowie, Warszawie i Lublinie. Szukamy również nowych osób, które włączą się w pikietowanie szpitala w Rudzie Śląskiej.

O owocach tej pracy i nowych metodach działania opowiem Państwu już wkrótce.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

 

Fundacja Pro - Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Kod BIC Swift: INGBPLPW

 

wpłata online


_________________________________________________________________________________________________________________________
MATKA BOŻA: Ogłaszam dzień 4 czerwca Dniem Święta Matki Zbawienia (Współodkupicielki)

 https://gloria.tv/article/DFKWHG421fPq13rtQjUzJzQvm

_________________


PAN JEZUS: Spędzajcie miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki

https://gloria.tv/article/9aSkheoojKje6R7HtVQbRaBYA

_________________________


Niech w naszych domach rozbrzmiewają żywoty świętych!

https://gloria.tv/article/4CHXmtqPVMtE2fndMpg3migSA


_________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek, 5 czerwca 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA
Święto
 
 
 
Podobny obraz
 
 O MARYJO. MATKO KOŚCIOŁA!
 O MARYJO. MATKO KOŚCIOŁA!
OCAL WIARĘ,
DAJ NADZIEJĘ, 
POŁĄCZ WSZYSTKICH MIŁOŚCIĄ!
 
 
 
 
Maryja - Oblubienica Ducha Świętego, Matka Kościoła
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania o maryjo matko kościoła
 
 
 
Z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II
 
 
Maryja pierwowzorem Kościoła

Błogosławiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. 
W tajemnicy Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi Boga dała wiarę nie skażoną żadnym wątpieniem. Zrodziła zaś Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała swą miłością macierzyńską. 
I oto Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. 
A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót. Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca. 
Albowiem Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca. Kościół zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się bardziej podobny do swego wzniosłego Pierwowzoru, postępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc jej posłusznym. 
Stąd też i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, co zrodziła Chrystusa, który po to się począł z Ducha Świętego i narodził z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał. Ta zaś Dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które powinno ożywiać wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła.
 
                                                                            Znalezione obrazy dla zapytania matko boża pomóż mi