2017-05-Maj

2017-05-maj arto odświeżyć pamięć : ) Zapraszamy : maj 2016 - CLICK


RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
               DWUMIESIĘCZNIK
-szukam-

USOPAL - CLICKŚroda, 31 maja 2017
NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Święto
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania nawiedzenie nmp
 
 
 
(Łk 1,39-56)
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozpraszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
 
 
 
 
 
Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana
 

Maryja uwielbia Pana, który dokonał w Niej wielkich rzeczy

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim". W powyższych słowach Maryja wyznaje nade wszystko łaski Jej samej udzielone, a następnie wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg nie przestaje obdarzać ludzi. 
Uwielbia Pana dusza takiego człowieka, który zupełnie oddaje się na służbę i chwałę Boga; który przestrzeganiem Bożych przykazań okazuje, iż zawsze pamięta o Jego potędze i majestacie. 
Raduje się w Bogu, Zbawicielu swoim, duch takiego człowieka, któremu największą radość sprawia wspominanie Stworzyciela, od którego spodziewa się wiecznego zbawienia. 
Te słowa słusznie się odnoszą do wszystkich świętych, wypadało jednak, aby wypowiedziała je Boża Rodzicielka, bo mocą szczególnej łaski pałała najdoskonalszą miłością ku Temu, którego poczęciem była rozradowana. 
Zaiste, miała powód, bardziej niż inni święci, radować się w Jezusie, Zbawcy swoim. Wiedziała bowiem, iż Sprawca zbawienia wiecznego narodzi się z Jej ciała i stanie się rzeczywiście w jednej i tej samej osobie Jej Panem i Jej Synem. 
"Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Niczego nie przypisuje swoim zasługom, ale całą swą wielkość uznaje za dar Tego, który będąc Wielkim i Potężnym, potrafi swoich wiernych przemieniać z małych i słabych w wielkich i mocnych. 
Słusznie też dodaje: "Święte jest Jego imię". Zachęca w ten sposób słuchających oraz tych wszystkich, do których dotrą te słowa, do ufności i wyznawania Jego imienia. W ten sposób mogą mieć oni udział w świętości wiecznej oraz zbawieniu zgodnie ze słowami Proroka: "I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony". Takie jest to imię, o którym powiedziano: "Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim". 
Dlatego piękny zaprawdę i wielce użyteczny powstał w Kościele zwyczaj śpiewania przez wszystkich hymnu Maryi każdego dnia w wieczornej modlitwie chwały, aby częstym wspominaniem Wcielenia Pańskiego umysły do pobożności zapalić oraz utwierdzić je w cnotach częstym rozważaniem przykładu życia Bożej Rodzicielki. I bardzo dobrze jest odmawiać ten hymn wieczorem, albowiem utrudzona całym dniem i pochłonięta jego kłopotami dusza potrzebuje wraz z nadchodzącym czasem spoczynku wewnętrznego skupienia.
 
 
 
 

Van der Weyden: Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie - tak dalece, że nawet zwraca się do niej słowami anioła: "Błogosławiona jesteś między niewiastami". Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"
Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.
Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: "Błogosławiona jesteś między niewiastami", wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Zaraz potem dodała własne słowa: "i błogosławiony jest owoc Twojego łona". Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca.
Istnieją zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy, co więcej, od tej tajemnicy otrzymały nawet swoją nazwę. Chodzi głównie o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je w roku 1610 - wspólnie ze św. Joanną de Chantal - św. Franciszek Salezy.

 
LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  
O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.
O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…
O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …
O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …
O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …
O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego …
O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …
O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …
O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …
O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …
O Maryjo, której duch rozradował się w Panu …
  
O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.
O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …
O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …
O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …
O Maryjo, od ducha pychy …
O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …
O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry …
O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …
O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga …
O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …
  
My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas
Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …
Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …
Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …
Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …
Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła …
 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
 
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen 

_______________________________________________________________________________
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Rocznica - samolot,
 sa jeszcze wolne miejsca na rocznicę od 21-28.06. kontakt 602718753

Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz

       Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ceti.pl

Ks. Piotr Glas - Ogień Ducha Świętego

_______________________________________________________________________________29/05/17

Poniedziałek, 29 maja 2017
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
 
Znalezione obrazy dla zapytania urszula ledóchowska
 
 
Z pism św. Urszuli Ledóchowskiej
 

Radujcie się w Panu

Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu. 
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych, co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać - bo twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce Ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się nad nędzą ludzką.
Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zostawił zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić często, bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci, tym uśmiechem, który mówi o miłości i dobroci Bożej. 
Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.
 
                                 Znalezione obrazy dla zapytania urszula ledóchowska SENTENCJE
 
 
Święta Urszula Ledóchowska
Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.
W 1907 r., mając błogosławieństwo papieża Piusa X, z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie s. Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia - rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.
W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów - był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. "Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie" - powtarzała często.
Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.
Założone przez św. Urszulę Ledóchowską zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego realizuje swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, kilkanaście we Włoszech i pojedyncze w 12 innych krajach.
Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był św. Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał nieliczne wolne chwile w gościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie nocował często w domu zgromadzenia na Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu na konklawe w październiku 1978 r. Już jako papież odwiedzał domy urszulanek w Rzymie (1986 r.), w Zakopanem (1997 r.) i w Warszawie (1999 r.).

W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie.
 
                 Znalezione obrazy dla zapytania urszula ledóchowska SENTENCJE
 
 
 
Litania do świętej Urszuli Ledóchowskiej

 

  

 

 

       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,       Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się za nami,       Synu, Odkupicielu świata, Boże,....       Duchu Święty, Boże,....       Święta Trójco, Jedyny Boże,....
 
Święta Urszula Ledóchowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego       Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,       Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,       Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,       Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,       Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,       Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,       Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,       Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność,       Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,       Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: "Pragnę" Boskiego Odkupiciela,       Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,       Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,       Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego,       Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,       Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,       Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,       Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości,       Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu,       Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących,       Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,       Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana,       Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,       Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,       Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi,       Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.
 
    PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,          PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,        PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
       Módlmy się: Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


_________________________________


OTO JAK MUZUŁMANIE NISZCZĄ KATOLICKĄ ŚWIĄTYNIĘ
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=295zKctP_to&feature=youtu.be

_______________________________________________________________________________​ ZNOWU ZDRAJCY - TA KOBIETA JEST OPĘTANA, GDYŻ NAKAZUJE ISLAMISTOM MORDOWAĆ LUDZI INNYCH NARODÓW. OTWÓRZ BABO Z BŁOTEM W MÓZGU JESZCZE RAZ GRANICE DLA NICH I WAS, A PRZEDE WSZYSTKIM CIEBIE NIECH MORDUJĄ, ZA TWOJE ZGUBNE DECYZJE.   CZY NIE WIESZ TY BABO, ŻE SĄ INNE DROGI DO POKOJU? W ICH KRAJACH IM POMÓŻ - TAM INWESTUJ JAK MASZ MNÓSTWO - "EURO" . mk.​

 

Hazte Oir - Comunidad de ciudadanos activos

Adresat petycji: Pani Premier Beata Szydło

Popieram poniższy list:

„Są takie chwile w dziejach narodów i państw, gdy jasno widać, że los całej zbiorowości, wspólnoty politycznej zależy od decyzji konkretnych osób.

Decyzji podjętych w konkretnym momencie. 

Decyzji, które determinują nie tylko najbliższą przyszłość, ale także następne dziesięciolecia. 

W dziejach Polski były już takie momenty – w czasach odległych decyzja Mieszka o chrzcie Polski, decyzja panów małopolskich o unii personalnej z Litwą, a w czasach nam bliższych – w latach 80 – decyzja konkretnych osób z kręgów opozycyjnych o przystąpieniu do rozmów z komunistami, czego owocem jest taka a nie inna forma transformacji po 1989 roku.

Wszystko wskazuje, że zbliżamy się do podobnego momentu dziejowego. 

Komisja Europejska (a w istocie Niemcy) żąda od Rządu polskiego zgody na przymusową relokację imigrantów do Polski.

(…) Całość po kliknięciu niżej na przycisk "PODPISZ"

Raz rozpoczętego procesu islamizacji, poprzez wpuszczenie imigrantów, nie da się zatrzymać, a multikulturalizm w wydaniu unijnym jest iluzją, czego dowodem są wydarzenia we Francji.

Wzywam wszystkich rozsądnie i logicznie myślących do wsparcia Rządu w tej sprawie.

Niech Rząd Pani Beaty Szydło wie, że w sprawie utrzymania ciągłości polskiej tożsamości kulturowej ma mocne poparcie obywateli i ma silny mandat do odpowiedzenia NIE na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski!

Maciej Świrski

Założyciel Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 27.05.2017”

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

PODPISZ

Szanowni Państwo,

temat imigrantów budzi coraz mniej wątpliwości. Pragnę zaproponować Państwu dołączenie do petycji autorstwa założyciela Reduty Dobrego Imienia, p. Macieja Świrskiego:

http://www.citizengo.org/pl/71061-sa-takie-chwile-w-dziejach-narodow-i-panstw-gdy-jasno-widac-ze-calej-zbiorowosci-wspolnoty

"Komisja Europejska domaga się od Rządu Rzeczypospolitej zgody na przymusową relokację imigrantów z krajów Europy zachodniej do Polski, wbrew opozycji niemal 75% społeczeństwa polskiego.
Kanclerz Niemiec, która spowodowała kryzys migracyjny w Europie odpowiadając "polityką otwartych drzwi" na fale „uchodźców” w 2015 roku, domaga się obecnie od krajów członkowskich Unii przyjęcia armii zaproszonych przez nią gości do siebie. W obliczu brutalnych ataków terrorystycznych w miastach Europy, wielopokoleniowego braku integracji mniejszości z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, oraz niechęci społeczeństwa europejskiego do jej wzrostu, Komisja Europejska próbuje wymusić relokację migrantów do państw członkowskich, w tym do Polski - wbrew polityce polskiego rządu i woli przytłaczającej większości Polaków." - pisze Autor. Podpiszmy petycję:

http://www.citizengo.org/pl/71061-sa-takie-chwile-w-dziejach-narodow-i-panstw-gdy-jasno-widac-ze-calej-zbiorowosci-wspolnoty

Dodaje: "Polacy nie odmawiają udzielania pomocy: nauczeni historią, wspierają mieszkańców krajów dotkniętych wojną. Jednocześnie Polska jako kraj suwerenny ma prawo nie zgodzić się na program przymusowej relokacji imigrantów narzucanych decyzją państw trzecich, wbrew woli obywateli.
Szantaż Komisji Europejskiej nie może stać się językiem dyplomacji unijnej, a Bruksela nie może uzurpować sobie praw demokratycznie wybieranych rządów wolnych państw członkowskich.
Z tych właśnie powodów napisałem ten list otwarty, aby sprawujący władzę odczuli poparcie dla swoich działań w tej żywotnej dla przyszłości Polski sprawie."

http://www.citizengo.org/pl/71061-sa-takie-chwile-w-dziejach-narodow-i-panstw-gdy-jasno-widac-ze-calej-zbiorowosci-wspolnoty

Zachęcam również do podzielenia się petycją z Państwa przyjaciółmi i znajomymi.

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska_______________________________________________________________________________

Pan Jezus do Edyty i Konrada na dzień zawarcia Bożego Małżeństwa w Kościele Katolickim
 - 13 maja 2017 roku.


​          NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA  I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

                                  Panie Jezu rodzice młodej pary bardzo proszą o Twoje Błogosławieństwo dla nich
                                         - Edyty i Konrada na całe życie począwszy od dnia ślubu 13 maja 2017 r.

 PAN JEZUS
                      " Młodej Parze w dniu Ślubu na Moim Ołtarzu w Kościele dnia 13 maja 2017 roku
                             KŁADĘ WASZE SERCA A WY ŚLUBUJCIE WSPŁÓLNĄ MIŁOŚĆ, SZACUNEK
                        i do wspólnych prac rodzinnych werbunek.
                     EDYTO - pamiętaj, że winnaś kochać BOGA, MĘŻA, DZIECI I CAŁE WSPÓLNE RODZINY.
                   KONRADZIE - pamiętaj - KOCHJ BOGA I BLIŹNIEGO, KTÓRYMI SĄ OBIE RODZINY PEŁNE,
                                         aby chciały być rzetelne, prawe i we wszystkim subtelne.
         
                     MŁODEJ PARZE POŁĄCZONEJ NA ZAWSZE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SIEBIE I RODZINY
                          ŻYCZĘ MIŁOŚĆI, SZACUNKU - DO BIEDY I DO LUDZI CHORYCH - WRAŻLIWOŚCI.

JEŚLI BĘDZIECIE WYPEŁNIALI WOLĘ BOŻĄ W POKORZE,
                        TO JA WAS SZCZĘŚCIEM I POMYŚLNOŚCIĄ OBŁOŻĘ.
 OD DZISAJ nie ma  "JA I TY" a JEST "MY".

                                 Rodzina wasza powinna zaczynać każdy dzień od wspólnej Modlitwy,
  a wieczorem podsumować pracę i różne codzienne sprawy
  - mówi do was wiernych - Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny.
      Jeżeli będziecie w rodzinie przestrzegać "Przykazania Boże i Kościelne
   i Koronki odmawiać oddzielnie -
       będę was otaczał opieką Anielską, bo jej Anioł Stróż to FATIMA a jego STANISŁAW.

                 BŁOGOSŁAWIĘ WAS W MIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
              I ŻYCZĘ WAM, ABY NIE BYŁO U WAS NIGDY DNIA MROCZNEGO.
WASZ JEZUS CHRYSTUS KRÓL"_______________________________________________________________________________

      OTO POLSKA ŻYDOWSKA, DZIĘKI POLAKOM GŁOSUJĄCYM NA ...A.DUDĘ.
  WYŚMIEWALIŚCIE SIĘ Z BOGA OJCA KANDYDATURY GRZEGORZA BRAUNA, TO TERAZ NIE BĘDZIECIE  MIELI OJCZYZNY. SŁUCHALIŚCIE CZŁOWIEKA, A NIE PANA BOGA, A TYLKO G. BRAUN UCZYNIŁBY PANA JEZUSA KRÓLEM, KTÓRY URATOWAŁBY POLSKĘ I ŚWIAT.    
​ TO WIDZICIE POLACY - POLSKĄ RZĄDZĄ WROGOWIE NASZEJ OJCZYZNY, KTÓRYM ZALEŻY, ABY POGINĘLI LUDZIE, ABY NIE RODZIŁY SIĘ DZIECI. PREZYDENT niby Polak PODPISAŁ ZARZĄDZENIE, ABY SZCZEPIONO DZIEWCZYNKI W CELU BEZPŁODNOŚCI, ABY NE MOGŁY MIEĆ DZIECI - TO JEST MORD NA DZIECIACH POLSKICH. RZĄD POPEŁNIA MORDERSTWO NA POLSKICH DZIECIACH, GDYŻ POMAGA, ABY MATKI JAK NAJWIĘCEJ  POPRZEZ ABORCJĘ NISZCZYŁY POLSKIE ŻYCIE. OKAZUJE SIĘ, ŻE RZĄD W POLSCE, BO NIEPOLSKI CHCE JAK NAJSZYBCIEJ PRZYPROWADZIĆ ŻYDÓW NA POLSKĄ ZIEMIĘ. EPISKOPAT W POLSCE, BO NIE POLSKI DOPOMAGA TYM MORDERSTWOM, GDYŻ NIGDY NIE ZAPRZECZAŁ.   PIEKŁO NIE MA GRANIC I WSZYSTKICH POMIEŚCI - MORDERCÓW PRZEDE WSZYSTKIM.
mk
.​
 (Ja to wszystko piszę z miłości do Boga i bliźniego, aby się nawrócili jeszcze przed wojną, którą wywoła anty-Boży Rząd i Episkopat żydowski).
 
 Ksiądz Jacek ujawnia - gejowska sauna pod kościołem i ojciec Adam Wyszyński molestowany

Ksiądz Jacek ujawnia - gejowska sauna pod kościołem i ojciec Adam Wyszyński molestowany

 
 
"Fatima to oszustwo". Franciszek przeczy objawieniom! Poznaj nieznaną treść trzeciej tajemnicy! (84)
 
  
 
Ks. Natanek - Nasz rząd rujnuje skrycie Polskę
 
 
 
Dlaczego "wrzucono do kosza" obywatelski projekt
 
"Stop Aborcji" 
 

_______________________________________________________________________________prezentuje najnowsze artykuły:
_______________________________________________________________________________
Prowokacja w teatrze

https://gloria.tv/video/xs88ZDCg2esf2ApmmkwnPGooG

 

Oblężenie teatru... 2017 05 27

https://gloria.tv/article/6Fx9e6wMz3EyCrkPuPYvFGuw8

https://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/
 

A gdzie list pasterski naszych Biskupów, gdzie protest naszych Kapłanów gdzie ich przykład. Ciekawe ilu Biskupów i Kapłanów Pasterzy z całej Polski będzie na tym proteście wraz ze swymi owieczkami by je prowadzić i dać przykład.?... Zobaczymy. 

I zobaczyliśmy  na to tylko wysiliło się TV TRWAM I Nawet Przemawiał Pan prof. P. Jaroszyński. No Brawo, Panie profesorze, a głos pozostałych prof. Duchownych nie ma, czemu?. Ale dziękujemy i za to słowo na dobry początek. Króluj nam Jezu Chryste.


_______________________________________________________________________________


Temat: Setki ludzi wynagrodziło Chrystusowi bluźnierstwo. Czy to już koniec „Klątwy”?

TO JEST STRASZNE, ŻE LUDZIE ŚWIECCY MUSZĄ REAGOWAĆ NA "ZŁO", A GDZIE SĄ BISKUPI I WIELCY KARDYNAŁOWIE - TYLKO W PAŁACACH SIEDZĄ I ZAKAZY WYMYŚLAJĄ I NIC WIĘCEJ DOBREGO NIE ROBIĄ, ANTY-BOŻY DUCHOWNI.​ POWINIEN BYĆ TAM CAŁY EPISKOPAT. 
                    CZY NARODOWI POLSKIEMU POTRZEBNY JEST EPISKOPAT? 
W KOŚCIOŁACH Z LUDŹMI ICH NIE MA -  Z NARODEM NA ULICACH ICH NIE MA. NAJGORSZY ICH GRZECH, TO "GOLGOTA BESKIDZKA" - HAŃBA DLA KOŚCIOŁA I NARODU POLSKIEGO. ŻE ONI NIE CZUJĄ SIĘ WINNI TEJ HAŃBY, TO MUSZĄ BYĆ MASONAMI I ŻYDAMI NIENAWIDZĄCYMI JEZUSA. mk.

Setki ludzi wynagrodziło Chrystusowi bluźnierstwo. Czy to już koniec „Klątwy”?

           Setki ludzi wynagrodziło Chrystusowi bluźnierstwo. Czy to już koniec „Klątwy”?

To być może początek końca wystawiania pseudosztuki „Klątwa” w Teatrze Powszechnym. W sobotnie popołudnie około tysiąca osób zgromadziło się pod budynkiem teatru, gdzie wystawiany jest skandaliczny spektakl, by wynagrodzić Panu Jezusowi grzech bluźnierstwa. Modlitwę usiłowali zagłuszyć przedstawiciele Obywateli RP oraz politycy Nowoczesnej. 

 

Organizatorami modlitwa jest Krucjata Młodych we współpracy z narodowcami oraz klubami „Gazety Polskiej”. Spotkanie ma cel modlitewny, by wynagrodzić Panu Jezusowi straszliwe bluźnierstwa, jakich publicznie dopuszczają się twórcy „Klątwy” przy aprobacie widowni. Przypomnijmy, że podczas spektaklu znieważany jest krzyż, obrażany św. Jan Paweł II. W pozytywnym świetle przedstawiana jest też aborcja, a o katolikach mówi się w nim, jak o szaleńcach.

 

„Klątwa” została skrytykowana przez Konferencję Episkopatu Polski, zajęła się nią także prokuratura, która bada, czy spektakl nie obraża uczuć religijnych a także czy nie podżega do zabójstwa. Podczas spektaklu jeden z aktorów ogłasza zbiórkę na zorganizowanie egzekucji Jarosława Kaczyńskiego.

 

Zgromadzenie – obok wymiaru modlitewnego – to także akt sprzeciwu wobec finansowania tego typu, skandalicznych spektakli z pieniędzy publicznych.

 

Przeciwko blisko tysięcznemu tłumowi rozmodlonych ludzi, zgromadziła garstka obrońców bluźnierstwa w Teatrze Powszechnym. To głównie członkowie organizacji Obywatele RP oraz przedstawiciele partii Nowoczesna. Jak poinformował jeden z tweeterowiczów, doszło do zaczepek ze strony kontrmanifestantów, którzy usiłowali zaczepiać modlących się. Dochodziło nie tylko do próby fizycznego zakłócenia modlitwy, ale obrońcy bluźnierców starali się też zagłuszyć modlących się, puszczając m.in. głośną muzykę disco-polo.

http://www.pch24.pl/setki-ludzi-wynagrodzilo-chrystusowi-bluznierstwo--czy-to-juz-koniec-klatwy-,51858,i.html


_______________________________________________________________________________


​MASONI WYBIERAJCIE - JEŚLI CHCECIE BYĆ MASONAMI - TO PIEKŁO. 
JEŚLI SIĘ NAWRÓCICIE TYLKO NA KATOLICYZM - TO MOŻECIE OSIĄGN
​ĄĆ
 NIEBO.
mk
.​
   
                 
​      
 ​
Oto jak wygląda masońska strategia walki z Bogiem i człowiekiem! PRZECZYTAJ!           
 
Dopiero po swoim nawróceniu Maurice Caillet zrozumiał, że nie można być jednocześnie masonem i katolikiem, ponieważ ideologia masonerii całkowicie sprzeciwia się nauce Chrystusa - pisze ks. Mieczysław Piotrowski w magazynie "Miłujcie Się!"

Maurice widział, jak silne jest masońskie lobby w świecie kultury, w mediach, w wymiarze sprawiedliwości i w szkolnictwie. Obserwował, jak ta ideologia inspiruje swoimi ideami środki masowego przekazu, aby w imię wolności i tolerancji legalizować zbrodnię aborcji, rozpustę i związaną z nią antykoncepcję, przeciwną naturze ludzkiej metodę in vitro, zaprzeczającą godności ludzkiej eutanazję, rozwody oraz groźną dla psychiki dzieci adopcję ich przez homoseksualistów. Był świadom, że masoni w sposób celowy i systematyczny usuwają z przestrzeni publicznej krzyże i inne symbole religijne, narzucając społeczeństwom prawdziwie szatańską dyktaturę relatywizmu, która prowadzi do nowej formy totalitaryzmu. Pod szyldem demokracji, w imię humanizmu i tolerancji liberałowie i masoni niszczą chrześcijańską Europę oraz prowadzą do jej moralnego i demograficznego samozniszczenia.

Podstawową strategią masonerii w walce z Kościołem jest ateizacja poprzez demoralizację, obalenie chrześcijańskiej moralności. Czyż nie jest to działanie demoniczne? Jeden z jej liderów napisał: „Rozpowszechniajmy szeroko nałogi i korupcję. Niech ludzie oddychają tym wszystkim swymi pięcioma zmysłami, niech to piją, niech się tym sycą. (…) Poddajcie masy deprawacji, a nie będziecie mieć katolików. (…) Aby zniszczyć Kościół, trzeba zniszczyć kobiety (…), demoralizujmy je. (…) Najskuteczniejszy cios w serce Kościoła – to zepsucie” (Arnaud de Lassus: Masoneria, intrygująca tajemniczość, Warszawa 1993, s. 104)

IDEOLOGIA MASONERII

Maurice Caillet, dając świadectwo swojego nawrócenia, podkreśla, że według masońskiej ideologii najważniejszy jest ludzki rozum. Wedle wolnomularzy to mocą swojego rozumu człowiek ma doprowadzić siebie do wolności i szczęścia, czyli do „miłości siebie posuniętej aż do pogardy Boga”. Aby stać się „tak jak Bóg”, masoni są wprowadzani w tajniki okultyzmu i spirytyzmu. Jest to szczególnie niebezpieczny grzech, ponieważ prowadzi człowieka do absolutnej pychy. Bóg, nasz kochający Stwórca i Zbawiciel, ostrzega nas przed takimi praktykami: „przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu” (Kpł 20,6). Masoni jednak nie słuchają Boga; oni wymyślili sobie zamiast Niego jakiegoś odległego, obojętnego Wielkiego Architekta Wszechświata, który nie ma wpływu na losy człowieka.

więcej: http://malydziennik.pl/oto-jak-wyglada-masonska-strategia-walki-z-bogiem-i-czlowiekiem-przeczytaj,5267.html

 

 


_______________________________________________________________________________


 ks. Dominik Chmielewsk
​i​


ks. Dominik Chmielewski - Nowa rasa ludzi

https://gloria.tv/video/mSRiYAtzMQko2et3hzmYmFgni


w Manchesterze zginęło dwoje Polaków! Zamachowcem uchodźca! 24.05.2017
https://www.youtube.com/watch?v=dGNf-oKmn4I

Charyzmatycy - 
https://gloria.tv/article/gBYTRz8Ch7td34fTCcysowoWc

________________


S. MICHALKIEWICZ: NADCHODZI CZAS "POKOJU"

https://gloria.tv/article/GjG9aKtLLBPu23EDqv4iRrN6m
____________________


KAZANIE Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI

https://gloria.tv/article/XBHdik6reiUS3dDyBWviNZNBh

_______________________________________________________________________________

„Niech żyje Polska"


„Niech żyje Polska. Niech żyją Węgry” Zachód patrzy z nadzieją na Polaków!

https://gloria.tv/article/uMYHDxLgjLaZ1VsdHT2jU1TAu

 

Wiele nadziei dał mi ten dzień, ale też uświadomi, jak wielkie są wobec nas, Polaków, oczekiwania.

Wiele nadziei z nami się wiąże. A może najmocniejszym tego dowodem były słowa, jakie wypowiedział Jean Marie Le Mene, prezes Fundacji prof. Jerome Lejeune’a, który swoje przemówienie zakończył mocnym zdaniem: „niech żyją Węgry. Niech żyje Polska”. 

Tym razem, naprawdę wiele wskazuje na to, że to Polska (i Węgry) są nadzieją dla Europy. Czy podołamy tym nadziejom? Czy starczy nam wiary i odwagi? Teraz trzeba nam, jak za czasów komunizmu.

Albo za czasów TRWOGI EUROPY, gdy na pomoc pod Wiedeń ruszył Jan III Sobieski.

Też wtedy mówiono „NIECH ŻYJE POLSKA”.

Jan Sobieski – zwycięski wódz

https://gloria.tv/article/aLTRkh2FfM6F4k9dhDyNpMPmg

 

Zaczynają teraz nas Polaków  rozgrywać między sobą w swojej grze. _______________________________________________________________________________

Niedziela, 28 maja 2017
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Uroczystość
 
 
 
Podobny obraz
 
 
 
 
 
 
 
(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 
 
 
 
Decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną.
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa

Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który przyszedł z nieba

W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła, który mówi: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi". Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. 
Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?", oraz: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść". 
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim. 
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi słowami: "Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, który jest w niebie". 
To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności: On jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko On, bo i my Nim jesteśmy dzięki temu, że stał się Synem Człowieczym dla nas, a my synami Bożymi przez Niego. 
Tak więc mówi Apostoł: "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało; tak też jest i z Chrystusem". Nie jest powiedziane: "Tak też jest z Chrystusem", lecz: "Tak też jest i z Chrystusem". Chrystus więc ma wiele członków, ale jedno Ciało. 
Chrystus zstąpił z nieba przez miłosierdzie i wstąpił tylko On sam, a my w Nim przez łaskę. I tak tylko Chrystus zstąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez to nie utożsamiamy bynajmniej Chrystusa, jako Głowy, z Jego Ciałem, lecz stwierdzamy nierozdzielną jedność Ciała z Jego Głową.
 
 
          Znalezione obrazy dla zapytania chrystus pan w niebo wstępuje

Niebo w sercu

Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina.

Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię.

Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co się składa na doczesne życie.

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.

Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej są.

Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie.

Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, że jest w niebie, bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród potępionych, nie będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli.

Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście.

Ks. Edward Staniek

       Garofalo: Wniebowstąpienie Chrystusa

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3)

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3)

Znacie drogę dokąd Ja idę... Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie oglądał... Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przychodzę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca (J 14, 19. 28)

Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?". Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was... A jeżeli odejdę, poślę Go do was... Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca (J 16, 5-7. 28)

Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku z podróży do Ziemi Świętej w latach 381-384. Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pisze: "Dzień dzisiejszy świętują na całym świecie". Św. Leon I Wielki (+ 461) poświęca tej tajemnicy dwa kazania.
Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej posługi biskupów dostosowanym do diecezji polskich (Księgarnia św. Jacka, 2013), w prezbiterium pozostawia się figurę Zmartwychwstałego, również paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (por. nr 393).
Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450 nawiedziły Francję klęski żywiołowe, polecił odprawiać procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie zatwierdził ten zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten przyjął się w całym chrześcijaństwie. Właśnie bowiem wtedy w Europie jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek i spowodować głód. W Polsce procesje urządza się do krzyży przydrożnych. Stąd nazwa Dni Krzyżowe.

Perugino: Wniebowstąpienie ChrystusaWiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I Wielkiego: "Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza".

Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.
Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o "wniebowzięciu".

 

LITANIA NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Rembrandt, The Prodigal Son (detail) 20 a, detail

Litania na Wniebowstąpienie Pańskie
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś dnia dzisiejszego do nieba wstąpił,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś uczniów Twoich błogosławił,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś dusze sprawiedliwych z otchłani wyprowadził,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś wszedł do chwały pośród radosnych okrzyków
zastępów niebieskich,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś otworzył Adamowemu potomstwu zamknięte
bramy szczęśliwości,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś wzniósł nasze śmiertelne ciało aż do tronu
Ojca Niebieskiego,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który idąc sam drogą krzyżową, nauczyłeś nas dążyć
tą drogą do niebieskiej chwały,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który siedzisz po prawicy Twego Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, Światłości świata i nasze Zbawienie,
zmiłuj się nad nami.
Jezu Najświętszy, daleki od grzechu, nad wszystkie niebiosa
wzniesiony, najwyższy Kapłanie,
zmiłuj się nad nami.
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś się nad nami zmiłować raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś Kościołem Twoim, któryś sam założył, rządzić
i zachować raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś serce nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść
raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam miejsce w królestwie niebieskim przygotować
raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas sierotami nie zostawił, lecz obiecanego Ducha
Świętego zesłać raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
Abyś po zniszczeniu tego ziemskiego mieszkania
do przybytków niebieskich przyjąć nas raczył,
prosimy Cię,
wysłuchaj nas Panie.
 
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
 
- Pan swój tron utwierdził na niebiosach.
- A Jego panowanie wszechświat obejmuje..
 
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna
jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni
świętej radości składali Tobie dziękczynienia i utwierdź
naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała
Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

źródło: „113 litanii „, ks. Tomasz Homa SJ,

Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2012 r.


_______________________________________________________________________________


Anielski Film – zapowiedź polskiego filmu o Michale Archaniele

https://www.youtube.com/watch?v=ROLbTv49SLQ

_______________________________________________________________________________


=       Znalezione obrazy dla zapytania dzien matki
 
 
 
WSZYSTKIM MAMOM
 ŻYCZYMY CHWIL PEŁNYCH RADOŚCI
SPOKOJU W SERCU, POGODY DUCHA
I SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ
 
KOCHANE MAMY,  NIECH BÓG WAM BŁOGOSŁAWI A MARYJA NASZA NIEBISKA MATKA NIECH OTACZA WAS PŁASZCZEM SWEM MACIERZYŃSKIEJ POMOCY I OPIEKI


_______________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

czy słyszeli Państwo o „kodeksie równego traktowania” i „edukacji antydyskryminacyjnej” w polskich szkołach? Pod tymi niewinnymi sformułowaniami kryje się często intencjonalna deprawacja dzieci i młodzieży promująca obyczaje subkultur LGBTQ.

Chrońmy Dzieci

Jedną z wielu organizacji, której aktywiści „opanowali” warszawskie szkoły, jest Fundacja Wolontariat Równości. Jej fundator to pomysłodawca parad równości i były rzecznik prasowy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”. Członek rady fundacji to szef wydawnictwa pornograficznego i przed laty organizator „bicia rekordu seksualnego Polski”. Do niedawna członkiem jej zarządu był człowiek nie kryjący swojej fascynacji „ostrą” pornografią, którego wypowiedzi o tzw. „pozytywnej pedofilii” wzbudziły szerokie oburzenie społeczne.

CHROŃMY DZIECI!

Rodzice najczęściej nie wiedzą o tym, na jakie treści wystawione są ich dzieci. Tymczasem w ramach obowiązkowych warsztatów uczniowie dowiadują się, że mają prawo do swobodnego wyboru „orientacji seksualnej” i zachęcani są do odważnego eksperymentowania na tym polu. Gdy Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza skierowało list do dyrektorów szkół, w którym wskazywało na zagrożenia i prawdziwe intencje „edukatorów”, zostało oskarżone o homofobię i straszone procesami sądowymi.

Na odsiecz rodzicom

Nasi prawnicy udaremnili tę próbę zastraszenia rodziców, którzy upomnieli się o swoje prawa i niewinność swych dzieci. Jednak to zaledwie jeden sukces, gdy tymczasem deprawatorzy są aktywni w całym kraju, a ich obecność w szkołach chroni ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie MEN. Dlatego chcemy pomóc rodzicom w całej Polsce, by mogli stanąć w obronie swoich dzieci!

Ujawnijmy deprawatorów w szkołach!

Instytut Ordo Iuris przygotował ogólnopolską akcję, dzięki której rodzice będą mogli dowiedzieć się, z jakimi organizacjami stykają się w szkole ich dzieci. Każdy może wypełnić formularz na stronie www.chronmydzieci.info, zaś Instytut dostarczy rodzicom rzeczową informację, zapewniając im anonimowość i biorąc na siebie cały trud tej kampanii.

W ten sposób, razem możemy ochronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ich integralnemu rozwojowi!

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Kwaśniewski - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Zapraszam do zapoznania się z opisem działań przygotowanych w ramach akcji „CHROŃMY DZIECI!”.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców._______________________________________________________________________________


Drogi Przyjacielu!

To już ostatnia szansa na odebranie najnowszego, wyprodukowanego przez portal PCh24.pl filmu „Nienawiść”, który przygotowaliśmy specjalnie z myślą o naszych czytelnikach.

Popularność produkcji przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu zaledwie kilku miesięcy cały nakład został rozesłany do darczyńców portalu. Co oznacza, że nasze plany rozwoju mają wielką szansę realizacji...

Jeśli możesz nam pomóc w ich realizacji lub po prostu chcesz zobaczyć wstrząsającą prawdę o prześladowaniach chrześcijan, kliknij tutaj – wspierając portal PCh24.pl datkiem w dowolnej kwocie, otrzymasz DVD z filmem „Nienawiść”!

Być może nie dotarł do Ciebie nasz poprzedni list, w którym szerzej opisywaliśmy historię powstania naszego filmu, dlatego pozwól, że pokrótce opowiemy, co było w nim zawarte.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze skali nienawiści, z którą na co dzień spotykają się chrześcijanie na całym świecie – w tym także w Europie. Dlatego tak ważne jest, aby mówić otwarcie o niebezpieczeństwie – takim jak niedawny zamach w Manchesterze - które również nam może grozić w niedalekiej przyszłości.

WYSŁAĆ OSTRZEŻENIE!
Taki był cel realizacji filmu „Nienawiść

Jako, że film jest częścią kampanii informacyjnej portalu PCh24.pl w obronie prześladowanych chrześcijan, nie jest na sprzedaż. Możesz go otrzymać na DVD, przyłączając się do naszej akcji i wspierając nasz portal wybraną przez Ciebie kwotą.

Wybór kwoty datku oddajemy więc Tobie, licząc, że nie pozostawisz naszej prośby bez odpowiedzi.

Filmy wysyłamy według kolejności zgłoszeń. Tak więc im wcześniej się zgłosisz, tym większa szansa, że zdążysz przed wyczerpaniem nakładu. Nie zwlekaj!

 

Z pozdrowieniami,
Redakcja portalu PCh24.pl

 

P.S. To już ostatnia szansa, aby otrzymać film „Nienawiść”.Kliknij w link i wesprzyj nasz portal, dzięki czemu przyczynisz się do rozwoju PCh24.pl. Możesz nas wesprzeć wpłacając 30zł, 50zł a nawet 100zł - każda kwota to realna pomoc!_______________________________________________________________________________

Piątek, 26 maja 2017 ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERAPiątek, 26 maja 2017
ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania sw. filip nereusz
 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa

Radujcie się zawsze w Panu

Apostoł każe się nam radować w Panu, a nie ze świata. Albowiem "kto chciałby być przyjacielem świata - mówi Pismo - staje się nieprzyjacielem Boga". Podobnie jak nikt nie może dwom panom służyć, tak też nikt nie może się radować Panem i światem. 
Niech więc zwycięża radość w Panu, aż do zupełnego ustania radości ze świata. Niechaj stale rośnie radość w Panu, a maleje radość świata, aż do jej wygaśnięcia. Nie znaczy to, abyśmy będąc na świecie, nie mieli być radośni, ale abyśmy nawet będąc na świecie już w Panu się radowali. 
Ale powie ktoś: jestem na świecie, a zatem jeśli się cieszę, cieszę się tam, gdzie jestem. Cóż więc? Skoro jesteś na świecie, to już nie jesteś w Panu? Posłuchaj Apostoła mówiącego Ateńczykom w Dziejach Apostolskich o Bogu i Panu naszym Stworzycielu: "W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy". Gdzież takie miejsce, w którym by nie było Tego, który jest wszędzie? Czyż nie o tym właśnie przypomina nam Paweł, gdy mówi: "Pan jest blisko, o nic się już więcej nie troszczcie"? 
Zaiste, wielka to rzecz: Ten, który wstąpił na niebiosa, jest równocześnie blisko tych, którzy są na ziemi. A któż jest bliskim zarówno i dalekim, jeśli nie Ten, który w swym miłosierdziu stał się nam bliskim? 
Oto cały rodzaj ludzki jest leżącym przy drodze człowiekiem, na wpół umarłym, porzuconym przez zbójców, którego minął kapłan i lewita, którym się natomiast zaopiekował i którego poratował przechodzący tamtędy Samarytanin. Ponieważ więc Pan, nieśmiertelny i święty, dalekim był względem śmiertelnych i grzesznych, dlatego zstąpił ku nam, aby będąc dalekim, mógł się stać zarazem i bliskim. 
"Nie postąpił z nami według naszych grzechów". Synami bowiem jesteśmy. Jakże synami? Umarł bowiem za nas Jednorodzony, by nie pozostać jedynym. Nie chciał być sam Ten, który umarł sam. Jednorodzony Syn Boży synami Bożymi uczynił wielu. Krwią swoją nabył sobie braci: odrzucony, przygarnął; sprzedany, wykupił; zelżony, przywrócił cześć; zabity, darował życie. 
A zatem, bracia, "radujcie się w Panu", a nie ze świata, to jest, radujcie się z prawdy, a nie z przewrotności, z nadziei nieśmiertelności, a nie z przemijalnej chwały. Tak właśnie radujcie się, a gdziekolwiek i jakkolwiek długo na tym świecie będziecie, "Pan jest blisko, o nic się już więcej nie troszczcie".
Święty Filip Nereusz
Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. jako syn Franciszka i Lukrecji Mosciano. Na chrzcie otrzymał imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Początkowo nauki pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. Duchowo kształtowali go dominikanie z konwentu San Marco (przez cale życie był wielbicielem Girolamo Savonaroli). Po przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się znacznie warunki majątkowe ojca, Filip udał się do swojego bezdzietnego stryja w San Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by wyręczyć go w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. Miał wówczas 17 lat. W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był Euzebiusz z Eboli. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów: Nihil amori Christi praeponere (Nic nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa).
Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku i udał się do Gaety. Po krótkim pobycie w tym mieście skierował swoje kroki do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego życia - a więc przez ponad 60 lat (1534-1595).
Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu zamożnego florentczyka, dzięki czemu miał zapewniony byt. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego Miasta. Kiedy w roku 1544 w Zielone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne do ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. W tym czasie Filip założył towarzystwo religijne pod nazwą "Bractwa Trójcy Świętej" do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział bowiem, jak te wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i materialnej. Był to rok 1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano "Apostoła Rzymu".
Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika przyjął święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś kościoła. Zamieszkał więc w konwikcie św. Hieronima della Carità w centrum Rzymu. Tu właśnie dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Zrodziło się ono z troski Filipa o poziom wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był bardzo niski. Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, potem w kaplicy konwiktu, Filip zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów. Wspólna modlitwa, spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne tematy, rekolekcje - to program tych spotkań. Oratorium było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, w czasie których śpiewane były pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalno-instrumentalna) przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wykonań i do dziś znana jest jako oratorium (szczególnym rodzajem oratorium jest pasja).

Święty Filip NereuszZ czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej Chrystusa. Filip zaprawiał ich więc do zjednoczenia z Bogiem, do cnót chrześcijańskich i do uczynków miłosierdzia. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do Oratorium spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany reform. Do grona przyjaciół Filipa należeli m.in.: św. Kamil de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi, św. Franciszek Salezy, św. Ignacy Loyola i wielu innych.
W roku 1564 florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi ślubami. Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charakterystyczną oratorianów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje o sztuce, archeologii i historii. Za datę założenia oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich papież Grzegorz XIII już w roku 1575. Regułę dla nowego zgromadzenia Filip napisał jednak dopiero w roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczenia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody. Każdy dom jest do dziś niezależny. Dopiero od roku 1942 Stolica Apostolska połączyła wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo luźny organizm.
Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań Filipa. Oskarżyli oni go o to, że sprzyja "nowinkom" niebezpiecznym dla wiary. Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV (+ 1559) zakazał mu na czas pewien działalności. Kuria Rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co równało się z karą kościelnej suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali ten zakaz.
Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała. Miał wcześniej podać godzinę swojej śmierci. Pochowany został w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 r. papież Paweł V. W dwanaście lat później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (12 marca 1622 r.).

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i księga.
 
 
Módlmy się.
 
 Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom,  spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, * który przenikał serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_______________________________________________________________________________


​O CZYM ROZMAWIAJĄ? CZYŻBY O BOGU WSZECHMOGĄCYM? TO KTO KOGO NAWRACA?​

Telewizja Republika - TRUMP W WATYKANIE

https://www.youtube.com/watch?v=70iqSUb-J6g


__________________________________

Witold Gadowski - Jak Pozbyć się Islamistów z Całej Europy !!!

https://www.youtube.com/watch?v=2yJ00SMSDdM


Miriam Shaded i Witold Gadowski VS wyznawca islamu

https://www.youtube.com/watch?v=Jv_5GPkQDKo

 

_____________________________________________

Grzegorz Braun - Spotkanie i pokaz filmu "Serce Polski"

 https://www.youtube.com/watch?v=xtP6tNBlDak


Trump odwiedził sojuszników w Arabii Saudyjskiej i Izraelu

https://gloria.tv/article/qNJW3rHaQfuy6YZVhzWp1s4SS

______________

Okultystyczna ceremonia z Donaldem Trumpem w Arabii Saudyjskiej [wideo]

https://gloria.tv/article/QpFFDrQBnCYp3heR8yBH3pCHK

____________________

Kryzys we francuskim dystrykcie Bractwa Św. Piusa X (FSSPX)

https://gloria.tv/article/vjCSpqPKyfwX4AT8ZgbcWmbDe

_______________________________________________________________________________


​A KTO BĘDZIE BRONIŁ POLSKICH LUDZI, A SZCZEGÓLNIE DZIECI PRZED MORDERSTWEM USTALONYM PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE?
Nawet kardynałowie i biskupi nie bronią dzieci, a co mówić o zażydzonym prezydencie A.Dudzie. Sam nie ma dzieci i innym nie pozwala. Przecież polską ziemię,  już dawno wybrali sobie Żydzi, którym wszystkiego mało. Już rządzą cały światem i rządzą przeciw Panu Bogu, to wiadomo przecież, że Pan Bóg Wszechomogący - właściciel ZIEMI nie będzie znosił dłużej morderców Jego dzieci. Już tak dużo razy Żydzi ginęli przez swoją upartość i pychę i jeszcze im mało zgonów swojej narodowości, tak dużo lat w niewoli.  Prezydentowi podoba się nazwa JUDEO-POLONIA. Wszyscy ci, którzy akceptują zatrute i śmiercionośne szczepienia dla polskich dzieci już są MORDERCAMI, a wieczność w piekle. Pan Bóg nie ma litości dla morderców, którzy z własnej woli czynią Polskę zniewoloną strasznymi przepisami przeciw polskiej ludności. Dlatego to wszystko piszę z miłości do bliźniego, aby mogli żyć ludzie, których morduje Rząd i Episkopat w Polsce. mk.

Temat: Prezydent Trump walczy z kartelami farmaceutycznymi i przeciw szczepieniom !!!

Dnia Środa, 24 Maja 2017 14:53

 Polska Prawda PolskaPrawda@bahnhof.se

Prof. Maria Dorota Majewska

Szczepienia to ludobójstwo powiedział Donald Trump!!!

Wraz z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta USA nastaje nowa era w polityce, cywilizacji i medycynie – co zauważyło wielu światowych polityków. Trump jest jedynym w świecie prezydentem, który przeciwstawił się globalnemu establiszmentowi, który w ciągu paru dekad antyspołecznej, neoliberalnej, mafijno-kapitalistycznej, prowojennej polityki doprowadził USA a także Europę do ekonomicznej i cywilizacyjnej zapaści oraz do niespotykanego biologicznego wyniszczenia społeczeństwa (tyczy to szczególnie USA i Polski). Już dwie generacje młodych Amerykanów są poważnie zdegenerowane i chronicznie chore począwszy od pierwszych tygodni życia.  Są to ofiary toksycznych, ludobójczych i bezużytecznych szczepień, które pod przymusem lub wręcz terrorem politycy oraz medyczni urzędnicy wmuszają dzieciom od pierwszych godzin życia. 

Jeśli obecna, w zawrotnym tempie nasilająca się epidemia autyzmu w USA nie zostanie zatrzymana, szacuje się, że za 20 lat ok. 80% chłopców będzie chorych na autyzm. I to oznacza koniec znanej nam cywilizacji. Już dziś w USA brakuje normalnych mężczyzn do wykonywania zawodów elektryków, hydraulików, mechaników, pilotów, techników, żołnierzy oraz innych typowo męskich profesji. Wybór Trumpa na prezydenta USA ma kardynalne znaczenie dla ratowania młodych generacji, bowiem jest to jedyny polityk, który otwarcie mówi, że chce zastopować epidemię autyzmu. Będąc ojcem okaleczonego szczepieniami, autystycznego syna, Trump doskonale rozumie, jak wielkim zagrożeniem dla rozwoju dzieci są współczesne toksyczne szczepionki i przeładowane programy szczepień.  

Jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem na prezydenta, Trump powołał „Vaccine Safety Panel”, na czele którego będzie stał Robert Kennedy Jr, znany prawnik ochrony środowiska, syn zamordowanego przed laty senatora Roberta Kennedyego.  Zadaniem tej grupy będzie zbadanie bezpieczeństwa szczepień oraz ujawnienie korupcji, fałszowania wyników badań oraz mengelowskich eksperymentów i oszustw szczepiennych na wielką skalę, jakie miały miejsce w CDC, których ofiarami są miliony trwale okaleczonych lub zabitych dzieci. Kilkudziesięciu uczciwych naukowców z CDC ujawniło te przestępstwa. Ma to kluczowe znaczenie dla radykalnej zmiany programu szczepień i ratowania młodych pokoleń.

Jak można było oczekiwać, winni szczepiennych zbrodni (kartele farmaceutyczne, urzędnicy medyczni, politycy, lekarze, dziennikarze) natychmiast zaatakowali Trumpa za powołanie tego panelu.  Jak diabeł święconej wody boją się oni ujawnienia prawdy, że szczepienia są groźne i nieskuteczne w ochronie przed chorobami.   Boją się przeprowadzenia rzetelnego, niezależnego kontrolowanego badania, które porówna zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych, bo przecież, gdyby byli pewni, że szczepienia są bezpieczne, sami prosiliby o takie badania.  Wcześniej korporacyjni fanatycy szczepień blokowali wszelkie badania tego typu i publikacje w pismach naukowych oraz mediach.  Jeśli Trumpowi uda się zatrzymać obecną epidemię autyzmu, z całą pewnością zostanie uznany za jednego z najwybitniejszych prezydentów USA, który uratował naród od biologicznej zagłady.  

A tymczasem, w oczekiwaniu na antyszczepienną rewolucję w USA, polski rząd nasila szczepienny terror wobec polskich dzieci, wprowadzając kolejne groźne obowiązkowe szczepienia. Prawdopodobnie wynika to z rosnącej presji karteli farmaceutycznych na rząd, który nie potrafi lub nie chce bronić swych obywateli przed szczepiennymi okaleczeniami lub ludobójstwem.  

Trzeba oczekiwać, że zanim obecne ludobójcze programy szczepień zostaną obalone lub zreformowane, naciski ze strony karteli farmacji będą się nasilać, bo tracąc rynki zbytu w krajach bogatych, będą coraz agresywniej atakować kraje politycznie słabe, takie jak Polska.

Nie ma obecnie  takiego polityka, który wziąłby w opiekę polskie dzieci, więc rodzice muszą stać się bojownikami walczącymi o ich zdrowie i życie.  Rodzice nie mogą się poddawać żadnej presji ze strony lekarzy, MZ, Sanepidu, czy mediów i godzić się na szczepienia, których nie chcą i których się obawiają.  

Wierzę, że wkrótce programy szczepień i same szczepionki ulegną radykalnym zmianom, i że niedługo będziemy patrzyć na masowe szczepienia jak na błędy lub zbrodnie medyczne, podobne do popularnego w ubiegłych wiekach upuszczania brudnym kozikiem krwi.

/martabrzoza.pl/autyzm/trump-rozpoczal-walke-z-koncernami-farmaceutycznymi/

W poniedziałek rano 23 stycznia 2017 roku, prezydent Trump nakazał FBI przeszukać siedzibę CDC w Atlancie. Powodem było ukrywanie związku między szczepionkami i autyzmem. 

CDC to Centers for Disease Control and Prevention – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, wchodząca w skład Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Zajmuje się kontrolą, zwalczaniem i zapobieganiem chorób. 

Kennedy przeciwko koncernom farmaceutycznym 

Kilka godzin po spotkaniu Trumpa z dyrektorem FBI James Comey, agenci o 3 nad ranem przeprowadzili nalot w budynku CDC. Informatorem okazał się dr William Thompson, który zyskał sławę po zdemaskowaniu systematycznego tuszowania przez CDC, związków między szczepieniami i autyzmem. 

Whatdoesitmean.com pisze: 

„Prezydent Trump mianował anty-szczepionkowego aktywistę Roberta F. Kennedy Jr. na prezesa Golden Vaccine Safety Task Force (rada bezpieczeństwa szczepionek). Był to  szok dla lewicowych elit w Ameryce, które przez dziesięciolecia brały udział w otruwaniu miliony dzieci, podczas gdy w tym samym czasie, w 1986 roku, prezydent Clinton podpisał ustawę o nazwie „Narodowy Program Rekompensat dla Poszkodowanych na Skutek Stosowania Szczepionek”. Ustawa Clintona wyeliminowała jakąkolwiek odpowiedzialność producentów farmaceutycznych i ich współudział w zbrodni przeciwko ludzkości, czyli skutków ubocznych szczepionek”. 

Drugim ważnym elementem jaki podjął Trump, było mianowanie Sally Yates na prokuratora generalnego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ). 

 Yates współpracowała z międzynarodowym gigantem prawnym King & Spalding, który w czerwcu 2014 roku stworzył spółkę z prywatną kancelarią Trumpa – Jones Day. Spółka nosi nazwę: Health Care and Life Sciences. 

Trump informował o toksycznych szczepionkach 

Przez okres kampanii prezydenckiej, Trump informował Amerykanów o powiązaniach szczepionek z autyzmem. 

Oto kilka wpisów na portalach społecznościowych: 

“Gdybym był prezydentem to wpływałbym na wdrażanie odpowiednich szczepień, ale nie pozwoliłbym na stosowanie szczepionek, które doprowadzają do autyzmu”. 

“Zdrowe małe dziecko idzie do lekarza, zostaje napompowane szczepionkami różnych rodzajów, nie czuje się dobrze i nabywa – AUTYZM. Wiele jest takich przypadków!”. 

„Zostało udowodnione, że miałem rację o masowych szczepieniach, lekarze kłamali”. 

W maju 2016 roku Donald Trump mocno wypowiedział się na temat szczepionek w CNN:  

Trump zwolnił skorumpowanego dyrektora CDC 

Dr Thompson, informator FBI powiedział do prawników Trumpa, że pracował nad „zmienianiem numerów”, w celu zmniejszenia liczby ciemnoskórych dzieci, które ucierpiały na skutek pewnego rodzaju szczepionki. 

Przekazał informacje o tym, jak CDC popełniło oszustwo naukowe w odniesieniu do manipulowania kluczowego badania. Wykazało ono korelację pomiędzy odrą, świnką i różyczką (MMR) a wystąpieniem autyzmu. 

Ujawnienie tajnych dokumentów przemycanych z CDC zawierało sposób, w jaki niszczyli wszelkie dowody potwierdzające związek szczepionek z autyzmem. 

Tuż przed wyborami prezydenckimi w USA 2016, które wygrał Trump, ówczesny dyrektor CDC – dr Tom Frieden, zabronił dr Thompson zeznawać w sprawie naukowych oszustw i niszczenia dowodów przez wyższych urzędników CDC na temat badań bezpieczeństwa szczepionki i powiązaniem szczepionek z autyzmem. 

Natychmiast po przejęciu władzy w dniu 20 stycznia, prezydent Trump zwolnił dr Tom Frieden i mianował na dyrektora CDC – dr Anne Schuchat. 

Czy Trump wygra z koncernami farmaceutycznymi? 

Przyznam, że imponuje mi determinacja z jaką Trump realizuje przynajmniej niektóre przedwyborcze obietnice. Walka z koncernami farmaceutycznymi jest bardzo trudnym i ryzykownym przedsięwzięciem. To nie jest łatwe, ponieważ koncerny mają mnóstwo pieniędzy i ogromne wpływy w administracji państwowej i polityce. 

To jest walka, która będzie trwać latami. Chyba, że… CDC przetrzymuje dowody zbrodni, chyba że ludzie Trumpa przez całe lata zbierali dokumenty obciążające koncerny farmaceutyczne, chyba że udowodnią im udział w przestępstwie jawnego okaleczania dzieci. 

Tu jest duża nadzieja na wygraną. Trump zna temat, wie dużo o przekrętach koncernów farmaceutycznych i CDC, ponieważ jego dziecko Barron ma autyzm. 

Zdiagnozowano u niego tę chorobę natychmiast po otrzymaniu szczepionki pod koniec 2013 roku. 

Melania, żona Trumpa obiecała złożyć pozew. 

I tu jest nadzieja. Rodzice dziecka, które zostało okaleczone przez przekupstwo polityków, naukowców i lekarzy będą bardzo zdeterminowani. Przez lata zdobywali wiedzę na temat pochodzenia autyzmu. Wiedzą doskonale, że skład szczepionek jest winowajcą milionów nieszczęść dzieci i ich rodzin.  

Nie wiem, czy Donald Trump wygra tę walkę. Jeżeli nie znajdzie dowodów zbrodni, to będzie musiał zlecić badania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. 

Koncerny mają swoich naukowców i prawników. 

Będą ciągnąć proces w nieskończoność, a milionom dzieci będą poddawane szczepionki. Ta gra nazywa się: rosyjska ruletka, czyli, które dziecko po zaszczepieniu dostanie autyzm.

Prof. Maria Dorota Majewska.


_______________________________________________________________________________


  Orędzie z Medziugorje 25 maj 2017 r.                       

Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2017r. 

Drogie dzieci! Najwyższy mi zezwolił, żebym was na nowo wzywała do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której jesteście wszyscy wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie jest przemijające tutaj na ziemi. Módlcie się, abyście poprzez modlitwę tęsknili za niebem i niebiańskimi rzeczami i wasze serca będą widzieć inaczej. Nie jesteście sami, ja jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.          
  Podobny obraz                        
 
     Dla Naszej Ukochanej Mamy Maryi w Niebie

                               Maryjo zapomniana w maju
                            W kapliczce polnej własny dom
                              Modlitwy kluczem otwierany
                               Na oścież okna dzień i noc
                             Zaprasza gdy się drogi plączą
                              Od rana już zapada zmierzch
                           Matczyne serce zawsze czeka
                              A ty z Jej dłoni miłość weź.

                            Ref. Maryja imię Twoje Pani
                            Zapachem umajonych łąk
                           Od miast daleko zamieszkałych
                           Zielenią co spod serca wprost
                            W nadziei kolor się ubierasz
                            Miłością śpiewa każdy krok
                           Ty do nas idziesz gdy zbłądzimy
                            Na zawsze zostań z nami bądź

                            Maryjo zagubionych ścieżek
                           Skąd właśnie wrócił Anioł Stróż
                            Zmęczony troską wyczerpany
                           Dobrą kolacją służysz mu
                            By siły nigdy mu nie brakło
                          Gdy w przepaść ciągnie ciężki grzech
                           Z Maryją razem on dla ciebie
                         Dla duszy zmiętej radość śpiew

                          Kapliczka w polu już usnęła
                           Uśmiecha Matka się przez sen
                         Bo znowu kroki czyjeś słychać
                           Ktoś niesie swój złamany dzień
                         U progu Matki tej Najmilszej
                           Położy by zechciała wziąć
                       Gdy rano z słońcem wcześnie wstanie
                            I łaską sklei ludzki błąd.

                            Kazimierz Wiszniowski_______________________________________________________________________________

Temat: Ks. Natanek

Ks. Natanek - Tu mogą mieszkać tylko niewolnicy

https://gloria.tv/video/fmbvyVGqi1tR4U1NQCjxoRn1g


_______________________________________________________________________________


MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ, ALE GDYBY CI NIEPRZYJACIELE ROZUMIELI TĘ MIŁOŚC.  U NICH MIŁOŚC DO BLIŹNIEGO TO GWAŁCIĆ I ZABIJAĆ.​ mk.

Ks. Stanisław Małkowski - Czy wierzyć księżom chcącym w Polsce imigrantów?

https://gloria.tv/article/hzCQW6K6UBws1WkDnm8pmhRJo

SAMI SOBIE Z WŁASNEJ WOLI GOTUJECIE TEN OKRUTNY I KRWAWY LOS I RÓWNIEŻ NAM WASZYM OWIECZKOM.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz dla Frondy: Miłować nieprzyjaciół nie znaczy dać się gwałcić i zarzynać

 

https://gloria.tv/article/3BZg8jcBHNSJ4rEUGzE2eGCSm


Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Przedwczoraj, na koncercie w Manchesterze w zamachu terrorysta samobójca zabił 22 osoby, prawie 60 osób ranił - głównie młodzież. To kolejny zamach w ostatnim czasie po Londynie na Moście Westminsterskim, zamachu w Sztokholmie oraz w Nowym Jorku, gdzie przejechano przechodniów. Czy możemy to rozumieć, jako jawne akty wojny religijnej islamu z, niewiernymi''?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz:
Oczywiście, jak zawsze w analogicznych przypadkach czekamy na ustalenia śledztwa. I jak zawsze w analogicznych sytuacjach policja używa skomplikowanych figur retorycznych, by nie zestawić ze sobą dwóch słów „terrorysta” i „islam”.

Przy całym szacunku Ks.prof.P.B. nic nie zarzucam niestety, proszę tylko przyjąć do swojej wyobraźni i poszerzyć swoje postrzeganie o taki zestaw figur retorycznych „Jezus Chrystus Naszym Jedynym Królem i Władcą Polski i wszystkich bez wyjątku Polaków” i „rzeź przede wszystkim Duchowieństwa w Polsce przez Islam w sposób dotąd niewyobrażalny i na niewyobrażalną skalę”. Wybierajcie Błogosławieństwo lub Przekleństwo i dopust KARY BOŻEJ!. 

_______________________________________________________________________________


Temat: Szczyt NATO?

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem podczas szczytu NATO?

https://www.youtube.com/watch?v=fdork7gjVZI

Temat: Pokój, pokój, pokój

S. MICHALKIEWICZ: NADCHODZI CZAS "POKOJU"

https://gloria.tv/article/GjG9aKtLLBPu23EDqv4iRrN6m

Szanowni Państwo!

NADCHODZI CZAS

" POKOJU "  Nawet Pół godziny trwająca rozmowa papieża Franciszka z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Watykanie to potwierdza.

NADCHODZI CZAS !!!


Pokój, pokój, pokój...Donald Trump w Watykanie

https://gloria.tv/article/h2EBQtj8fv8N4MZNn2yKTDyXe


Agnus
Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą... ???


_______________________________________________________________________________

Subject: In vitro za i przeciw
​ PO CO SIĘ WTRĄCACIE RZĄDZIE W POLSCE - BO NIE POLSKI. CZY MAŁO POLSKA MA NIESZCZĘŚĆ PRZEZ WOJNY? WY SOBIE SAMI JEDŹCIE I GIŃCIE, A NIE WYSYŁACIE NA ŚMIERĆ MŁODYCH POLAKÓW. mk.

_______________________________________________________________________________


Telewizja Republika - PIERWSZY SZCZYT Z TRUMPEM

https://gloria.tv/video/ZBzumjSKWh6G1uicDY6tpvmEA

Charyzmatycy - wrzód na ciele Kościoła
https://gloria.tv/article/gBYTRz8Ch7td34fTCcysowoWc

________________


S. MICHALKIEWICZ: NADCHODZI CZAS "POKOJU"

https://gloria.tv/article/GjG9aKtLLBPu23EDqv4iRrN6m
____________________


KAZANIE Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI

https://gloria.tv/article/XBHdik6reiUS3dDyBWviNZNBh

_______________________________________________________________________________


badania-Rozkład procentowy grup krwi w Polsce

https://gloria.tv/article/CbNg8nAX7Bry3QcSyYR8dzDjp

_______________________________________________________________________________

w Manchesterze zginęło dwoje Polaków! Zamachowcem uchodźca! 24.05.2017


Odliczanie Do Wieczności Proroctwa Biblijne Film Dokumentalny Lektor

https://gloria.tv/video/3oBKd3ZMzovb1HveX4DpyBqqX

_______________________________________________________________________________


03. Przekleństwo zakazanego proroctwa. Tajemnica zwojów znad Morza Martwego

https://www.youtube.com/watch?v=z2ZmRqeAuJc

_______________________________________________________________________________


​ ŻARTOWNIŚ Z TEGO PREZYDENTA TRUMPA​

Ręcznie ANGRY Franciszek klepie Donalda Trumpa do dotykania Go - The Hand Of God gani Trump

https://www.youtube.com/watch?v=gVGrZb5gCbE

_______________________________________________________________________________Drodzy Odbiorcy!   
    Filia nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (ul. Jagiellońska 8, 80 - 371 Gdańsk - Przymorze, tel. 58 / 553-05-51, e-mail: filia_9@wbpg.org.pl) organizuje całodzienną wycieczkę w plener. Planowana jest na sobotę 3 czerwca. To autokarowy objazd tzw. puckich Kaszub. Zapisy do 29 maja. Szczegóły w załączniku, u samej organizatorki - Magdaleny Glinieckiej tel. 514 283 763, e - mail: <katmagdalena@o2.pl>, lub oczywiście w bibliotece.

     Razem z tym daję też spis wykładów z cyklu "Kultura dawnego Gdańska" w Domu Uphagena (ul. Długa 12). 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 17.00 prelegentem będzie prof. dr hab. Tadeusz Stegner, który przedstawi referat zat. „Ewangelicy w Trójmieście po 1945 r.Prelekcja dotyczyć będzie przemian narodowościowych, demograficznych, społecznych wśród ewangelików Gdańska, Gdyni i Sopotu po drugiej wojnie światowej. Przedstawiona zostanie aktywność społeczności protestanckiej i jej duchownych w różnych sferach życia, nie tylko religijnego. Szczególnie ważna będzie cezura 1945 r. zmieniająca, w związku z wyjazdem ludności niemieckiej, sytuację ewangelików w tych miejscowościach.

     Dalej - stałe zaproszenie na cykl wykładów popularnonaukowych o Gdańsku: wielkiego znawcy dziejów i popularyzatora wiedzy o tym mieście - prof. Andrzeja Januszajtisa z wykształcenia fizyka, z zamiłowania wspaniałego historyka (w tym roku prowadzi on prelekcje poświęcone poszczególnym dzielnicom tego miasta). Swoje wirtualne spacery ma zwykle w trzecią środę miesiąca o godz. 17.30 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Korzennej 33 / 35 (dokładny program w załączniku).

     Następnie przekazuję czerwcowy repertuar bezpłatnych filmów w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku (ul. Długa 35 na Głównym Mieście).

     A znajomy ksiądz Piotr Baranowski zaprasza na Mszę trydencką, odprawianą po łacinie, w rycie tradycyjnym - tak jak przed Soborem Watykańskim II, gdzie kapłan stoi zwrócony w tę samą stronę co wierni - ołtarza. Odprawianą w kościele św. Barbary, tuż przy ścisłym centrum Gdańska - na rogu Długich Ogrodów i ul. św. Barbary - pomiędzy bramami Żuławską a Zieloną, w niedziele i święta o godzinie 15. Tłumaczenie macie w załączniku, także ze zrozumieniem wszystkiego nie ma żadnego problemu.

     A na koniec, do poszerzania swoich kontaktów i rozwijania sztuki epistolarnej - elegancki blankiet listowy promujący moje miasto, wraz ze źródłem powstania ilustracji.

Pozdrawiam serdecznie,

​   ​
Jan Jakub Zieliński

_______________________________________________________________________________POLECAM - Dr Stanisław Krajski - Czy PiS już wszedł w koalicję z masonerią?
https://gloria.tv/video/Q8P6ZgoTiZKL4R3vbo17vnneW

_______________

Apel Franciszka skuteczny? Rząd rozważa utworzenie korytarzy humanitarnych
https://gloria.tv/article/LZdEiaxrvKn136VmSYqhhnVHY
​ A CO TO POLSKA BEATY SZYDŁO? CZY PYTAŁA NARODU POLSKIEGO?  NIECH WYBUDUJE KORYTARZE NA SWOJEJ POSESJI. DLACZEGO RZĄDZĄCY SĄ  TACY NIEROZTROPNI. DLACZEGO NIE POMAGACIE W ICH KRAJACH, TYLKO NA NASZE RODZINY SPROWADZACIE MORDERCÓW. PRZEDE WSZYSTKIM UCZCIE ICH RELIGII KATOLICKIEJ. WY MACIE SERCA DLA OBCYCH, A DLA  NARODU POLS
KIEGO TO NIE MACIE​. ANTY-PAPIEŻA MASONA FRANKA SŁUCHACIE, KTÓRY NAWET NIE KTO TO JEST TRÓJCA PRZENAJWIĘTSZA I STAWIA SIĘ WYŻEJ PANA BOGA -  NICH RZĄDZI W WATYKANIE. ŻEBY TO BYŁ JAKIŚ POWAŻNY PAPIEŻ, A TO JUŻ DEMON, NAWET KRZYŻA JEZUSOWEGO NIE MA. PAPIEŻ, CZY BISKUP JEST DLA MNIE WAŻNY, JEŚLI WYWYŻSZA PANA JEZUSA NA KRÓLA, JEŻELI NIE, TO JUŻ DEMON,
mk
____________________

Franciszek wymyka się nocami z Watykanu. W jakim celu?

https://gloria.tv/article/SvDATdESo8XR14aW2tmPMKHZ1

_______________________________________________________________________________Bardzo Ważne Kazanie Ks. Piotra Natanka
Czyżby OSTRZEŻENIE miało nastąpić
                     04-06-2017 r.
Ks. Piotr Natanek - Słowa do Rycerzy Chrystusa Króla 21.05.2017
 

Matka Zbawienia: Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia

środa, 4 czerwca 2014, godz. 14.13
 

Moje drogie dziecko, zbawienie może być przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, podarowane duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.

Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba, przekazanym światu z powodu wielkiej Miłości, jaką Mój Syn ma dla wszystkich Bożych dzieci. Dzięki mocom, przyznanym Mi z rozkazu mojego Przedwiecznego Ojca, Medalik ten stanie się źródłem zbawienia miliardów dusz. Będzie to możliwe, ponieważ gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, spowoduje to nawrócenie.

Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich i przyniesienia im Życia Wiecznego — została ustanowiona. To, że Mnie, jako Matce Zbawienia, przyznane zostały wszystkie moce, potrzebne do zmiażdżenia głowy węża, oznacza, że jego panowanie szybko się uszczupli. Dlatego też on, diabeł, pogardza tym Medalikiem, i użyje każdej duszy, skażając ją, aby wykrzykiwała plugawości i Medalik ten zwalczała. Złego ducha musicie o każdym czasie omijać i modlić się tego szczególnego dnia, w nadchodzących latach — do Mnie, waszej umiłowanej Matki — o specjalne Łaski. Ogłaszam ten dzień, poczynając od 4 czerwca 2014 roku, Dniem Święta Matki Zbawienia. Tego dnia, jeżeli odmówicie tę modlitwę, będę orędować w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, a w szczególności za tymi, których dusze znajdują się w wielkiej duchowej ciemności.

Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia

O Matko Zbawienia, dzisiaj, 4  czerwca, w dniu Święta Matki Zbawienia, przedstawiam Ci następujące dusze (lista z imionami).

Proszę, udziel mi i wszystkim tym, którzy Ciebie czczą, droga Matko, i którzy rozdają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed diabłem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz wszystkie Dary, którymi obdarowuje On ludzkość.

Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.

Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, i zawsze Mnie, waszą Matkę, wzywajcie, abym przybyła wam na pomoc w czasach wielkiej niedoli. Ja zawsze będę orędować za wami, by o każdym czasie przynosić wam pokój i pocieszenie, o ile waszym dążeniem jest znaleźć się bliżej Mojego Syna.

Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia. Radujcie się, gdyż wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tym czasie, z powodu dusz, które teraz otrzymają ochronę przed diabłem i których los będzie spoczywał w Rękach Mojego Syna.

Wasza Umiłowana Matka

 Matka Zbawienia

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/06/04/matka-zbawienia-swieto-matki-zbawienia-bedzie-dniem-ktory-jako-ostatni-zostanie-przyznany-mnie-matce-zbawienia/

 


_______________________________________________________________________________
Temat: CZĘSTOCHOWA

_______________________________________________________________________________


Jasna Góra

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Jasna_G%C3%B3ra.html


Na mocy aktu
papieża Klemensa XI z roku 1716

rok później bp. Krzysztof Szembek dokonał 8 września 1717 roku

koronacji jasnogórskiego obrazu.
Była to pierwsza taka ceremonia, która odbyła się poza Rzymem.

 

TYM AKTEM DLA CAŁEGO ŚWIATA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Z DNIEM 8 WRZEŚNIA 1717 ROKU MATKA BOŻA MARYJA JEST PRAWOWITĄ, BO PRAWNIE WYBRANĄ I NAMASZCZONĄ KRÓLOWĄ POLSKI I TRONU POLSKIEGO A JEJ SYN A NASZ PAN I BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY ŻYWY, BO ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE, JAKO CZŁOWIEK Z KRWI I KOŚCI, JEST JEDYNYM PRAWOWITYM NASTĘPCĄ I DZIEDZICEM KORONY POLSKIEJ I TRONU POLSKI, I CZY SIĘ TO KOMUŚ PODOBA CZY NIE, JEST KRÓLEM POLSKI._______________________________________________________________________________


​ KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST MASOŃSKI, BO GYBY NIE BYŁ, TO SŁUCHAŁBY PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEJ I MARYI I CZYNIŁBY WSZYSTKO WEDŁUG WOLI BOŻEJ. NIE BYŁOBY WOJNY, NIE BYŁOBY ZAMIESZANIA,JAKIE JEST - KTÓREMU DAJE PRZYKŁAD ANTY-PAPIEŻ MASON AOSTATA FRANEK" - STARY A GŁUPI. mk.

Biskupi & Przyjaciele. Czy w polskim Kościele działa masońska V Kolumna?

https://gloria.tv/article/DqVqgAMRwM3x2BwPKoDVv2za7


Stanisław Krajski – Kościół katolicki a wpływy masonerii

https://gloria.tv/video/hRR4EZ1fgepX6j2F47tE6exi9


_______________________________________________________________________________


August II Mocny

https://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocny


Okres panowania od 27 kwietnia 1694 do 1 lutego 1733


Abdykacja

Dotychczasowy król Polski, August II, nie miał jednak zamiaru abdykować. W maju 1704 roku doprowadził do zawiązania konfederacji sandomierskiej, grupującej jego zwolenników, ogłosił pospolite ruszenie obronne i 30 sierpnia, w Narwie zawarł w imieniu Rzeczypospolitej traktat sojuszniczy z Rosją, od tego momentu Polska była formalnie w stanie wojny ze Szwecją. W kraju zaczęła rozwijać się wojna domowa pomiędzy zwolennikami saskiego Augusta II i St. Leszczyńskiego. Augustowi udało się odbić Warszawę, jednak już po dwóch miesiącach wycofał się do Saksonii. W 1705 roku powrócił do Polski, odbył nawet tzw. radę grodzieńską, na której uzyskał powszechne poparcie większości senatorów. 13 lutego 1706 roku spóźnił się na plac boju i poniósł klęskę w bitwie pod Wschową.

Gdy Szwedzi zagrozili całkowitym podbojem elektoratu Saksonii, August II Mocny zrzekł się korony polskiej na rzecz Stanisława Leszczyńskiego we wrześniu 1706 r. na mocy pokoju w Altranstädt. Jeszcze w piątym tygodniu po zawarciu rozejmu, 29 października 1706 armia Augusta II pokonała Szwedów w bitwie pod Kaliszem.

Po złożeniu korony polskiej August wziął udział w wojnie o sukcesję hiszpańską, walczył w armii austriackiej księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, brał udział w oblężeniu Lille.

Dopiero po rocznej okupacji i eksploatacji części Saksonii Karol XII zdecydował się na rozprawę z Rosją i w 1708 r. poprowadził swe armie na wschód. Lecz tam Szwedzi ponieśli 8 lipca 1709 roku wielką klęskę w bitwie pod Połtawą. Rozpoczęli wtedy szybki odwrót również z terenów Rzeczypospolitej, a wraz z nimi emigrowali ich poplecznicy i zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego.

Powrót do Polski

W tej sytuacji August II Mocny w 1709 roku wrócił do kraju, jakby zapominając, że kilka lat wcześniej zrzekł się w uroczystym ślubowaniu polskiej korony królewskiej. Zaczął swe nowe rządy od zawarcia z Piotrem I traktatu w Toruniu 20 października 1709 r. Car zobowiązał się utrzymać go swoją potęgą na tronie polskim: ...i zarówno udzielać mu pomocy wojskowej, jak iść mu zawsze na rękę w Rzeczypospolitej Polskiej dobrem i usługami.

Nie spotkało się to bynajmniej z życzliwym przyjęciem społeczności szlacheckiej, żądającej opuszczenia kraju zarówno przez wojska saskie, jak i wojska rosyjskie. Z drugiej strony uaktywniła się groźba zbrojnej ingerencji Turcji, prowokowanej do niej przez Karola XII i licznych zwolenników Leszczyńskiego, przebywających w Konstantynopolu. Rzeczpospolita nie dysponowała odpowiednimi siłami, by odeprzeć ewentualną agresję turecką, więc był to dodatkowy argument, obok zagrożenia szwedzkiego, za obecnością wojsk rosyjskich w Polsce. Istotnie sułtan Ahmed III wypowiedział wojnę Rosji, zakończoną zwycięstwem Turcji i podpisaniem traktatu pruckiego w 1711, w którym car Piotr I zobowiązał się do wycofania wojsk rosyjskich z Polski i nie mieszania się więcej w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej (czego nie dotrzymał).

Talar Augusta II Mocnego z 1713, mennica w Dreźnie

18 listopada 1711 roku August II zawarł układ z królem duńskim Fryderykiem IV w sprawie podziału Pomorza Szwedzkiego, które zdobył na czele wojsk saskich. W 1713 roku był skłonny przystąpić do wielkiej koalicji antyrosyjskiej, jednak wobec słabości swojej pozycji w Rzeczypospolitej, pozostał sojusznikiem cara.

W tym też roku król nakazał aresztowanie i osadzenie w twierdzy Königstein przywódcy spisku detronizacyjnego Jana Stanisława Jabłonowskiego, który zamierzał sprowadzić interwencję turecko-tatarską na Rzeczpospolitą.

Konfederacja tarnogrodzka

 Osobne artykuły: Konfederacja tarnogrodzkaSejm niemy.

Dla utrzymania swej władzy w kraju, zagrożonej przez stronników Leszczyńskiego i coraz silniejsze stronnictwo prorosyjskie, wprowadził do Polski wojska saskie. Wywołało to ostry sprzeciw szlachty, która widziała w tym próbę zaprowadzenia absolutyzmu w Rzeczypospolitej. W 1715 r. zawiązała ona antysaską konfederację tarnogrodzką, domagającą się wycofania Sasów.

W październiku 1716 r. August II spotkał się w Gdańsku z Piotrem I, zabiegał tam o pomoc rosyjską w sporze z polską szlachtą. Jednocześnie w sierpniu rozpoczął w Lublinie pertraktacje z konfederatami. Wobec ich fiaska zgodził się na wprowadzenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej.

Piotr I wypełniał obowiązki mediatora pomiędzy królem i szlachtą za pośrednictwem Grzegorza Dołgorukiego. 6 listopada 1716 roku doszło do zawarcia porozumienia w Warszawie, potwierdzonego przez Sejm Niemy, który odbył się 1 lutego 1717 roku. Przyjęto na nim uchwały o wyjściu wojsk saskich z Rzeczypospolitej, ograniczeniu kompetencji hetmanów, ustaleniu liczby wojska tylko na 24 tys. żołnierzy, a także zatwierdzono dotychczasowe przywileje szlachty. Król i szlachta stanowczo odrzucili próbę Piotra I objęcia rosyjską gwarancją postanowień układu warszawskiego[19].

W 1719 roku August II próbował emancypacji i zawarł w Wiedniu traktat sojuszniczy z Austrią i Wielką Brytanią i zażądał stanowczo wyjścia z Rzeczypospolitej także wojsk rosyjskich, co faktycznie wkrótce nastąpiło. Na dwóch sejmach w 1720 roku plany Augusta II zostały sparaliżowane przez podsycaną przez Prusy i Rosję opozycję szlachecką[20]. Wobec tego król postanowił przeprowadzić rozbiór Rzeczypospolitej. Jego nadworni bankierzy Lehmann i Meyer rozpoczęli sondowanie opinii dworów europejskich w tej sprawie, jednak Piotr I udaremnił ten plan.[21]

W 1729 decyzją króla założono w Dreźnie Kompanię Grandmuszkieterów[22], będącą pierwszą polską szkołą oficerską[23]. Jej szefem został sam król, a komendantem został mianowany Aleksander Jakub Lubomirski. W 1730 została przeniesiona do Warszawy. Miała za zadanie szkolić kadrę oficerską lojalną wobec Wettynów, jednakże została rozwiązana już w 1733 po śmierci króla.

Sprawy wyznaniowe

Marcello Bacciarelli, Portret Augusta II Mocnego z około 1768-1771 roku

16 lipca 1724 r. w Toruniu doszło do tzw. tumultu toruńskiego. Tłum protestantów zdemolował wówczas kolegium jezuickie, profanując kaplicę i święte obrazy. Sąd asesorski wymierzył wówczas karę śmierci protestanckim burmistrzom miasta i 10 uczestnikom zajść. W czasie procesu król August II celowo podsycał antyprotestanckie nastroje i odmówił okazania łaski skazanym, licząc, że oburzone na surowe wyroki państwa ościenne pozwolą mu wprowadzić rządy absolutystyczne. Jego nadzieje były płonne, za to za jego panowania ograniczono prawa polskich ewangelików, rugując w 1718 roku z Izby Poselskiej ostatniego posła ewangelickiego (kalwińskiego) Andrzeja Kromno Piotrowskiego. Dla państw niekatolickich stało się to wygodnym pretekstem do krytykowania Rzeczypospolitej za nietolerancję, w czasach gdy w Europie praktycznie nigdzie nie istniała tolerancja wyznaniowa i religijna.

Polityka zagraniczna

W czerwcu 1730 roku manifestacyjnie zbliżył się do Prus, przeprowadzając wraz z królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem I przegląd wojsk pod Mühlbergiem. 25 maja 1732 roku podpisał wymierzoną w Austrię konwencję francusko-saską, co spowodowało podpisanie 13 września tego roku porozumienia rosyjsko-austriackiego, zwanego traktatem Loewenwolda, w którym państwa te zobowiązywały się uniemożliwić sukcesję w Rzeczypospolitej Wettynów i Stanisława Leszczyńskiego, zamierzając poprzeć do korony polskiej kandydaturę infanta portugalskiego Don Emanuela. Sama Rzeczpospolita też poczuła się zagrożona i prymas Teodor Potocki podpisał 23 listopada 1732 traktat sojuszniczy z Austrią, będący odnowieniem sojuszu z 1677.

Skutki wojen

Pałac w Wilanowie, rezydencja Augusta II Mocnego w latach 1730–1733, skrzydła boczne dobudowane w czasach saskich

Po II wojnie północnej Rzeczpospolita do lat 90. XVIII w. nie prowadziła już żadnych poważniejszych wojen zewnętrznych. Okres ten bynajmniej nie został wykorzystany na rozwój i umocnienie państwa. W kraju cały czas trwał kryzys władzy, polegający na dążeniu rodów magnackich do rządzenia w swych posiadłościach i województwach we własnym zakresie. Niektóre z nich, np. Sapiehowie, czy Radziwiłłowie herbu Trąby na Litwie, miały nawet własne odrębne prawo, wojsko, skarb i urzędy. Szermując hasłami tradycyjnych wartości i wolności szlacheckiej, szlachta wiodła zaciekłe spory i walkę o władzę, wyżywała się w zajazdach, rokoszach i konfederacjach. August II Mocny był pierwszym królem Polski, który nie sprzedawał urzędów i starostw[24].

Nastąpił jedynie pewien rozwój w zakresie rzemiosła, wspartego przez saskich rzemieślników, kultury oraz budownictwa sakralnego i rezydencji magnackich. Wiele z nich wzorowało się na wystawionym przez Augusta II w stylu rokoko Pałacu Saskim w Warszawie z Ogrodem Saskim, ozdobionym rzeźbami i altanami. Ogród Saski był od 1727 roku pierwszym publicznym parkiem w Polsce. Pałac Saski w Warszawie był głównym elementem, pierwszego od czasów lokacji, założenia urbanistycznego Warszawy zwanego Osią Saską. August II Sas zwołał w styczniu 1733 roku sejm do Warszawy. Król wsiadając do karety na podróż, uderzył się znienacka o lędźwie, na które chorował ciężko w Białymstoku, przed sześciu laty, kiedy jechał na Sejm Grodzieński i u Branickiego w pałacu podarował Annie Orzelskiej Pałac Błękitny. Zestarzała rana przez to uderzenie odnowiła się – powstało zapalenie i Król August Mocny umarł z tego...[25]

Śmierć

Pijaństwo i hulaszcze życie złamało organizm Augusta II Mocnego. Zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1733 roku wśród wielkich cierpień, przeklinając Polskę i doradców, którzy go do niej sprowadzili, oraz żebrząc o litość[26]. Ostatnie jego słowa to: Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem, Boże zlituj się nade mną. U króla wystąpiła tzw. stopa cukrzycowa. W wyniku przeprowadzonej amputacji w ranę wdała się gangrena, która spowodowała prawdopodobnie infekcję i sepsę[27].

August został pochowany w katedrze wawelskiej, wnętrzności króla złożono w kościele Kapucynów w Warszawie, natomiast jego serce spoczęło w kościele dworskim w Dreźnie.


_______________________________________________________________________________

Zabrali nasze plakaty i zignorowali wyrok sądu

 

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowna Pani Mario,

właśnie otrzymałam list, na który długo czekałam. To pismo z sądu w Częstochowie, na mocy którego możemy domagać się od policji zwrócenia plakatów, które nam zabrano. Opowiem Pani tę historię, gdyż bardzo mnie poruszyła.

W ubiegłym roku nasi wolontariusze z Częstochowy zorganizowali pikietę w obronie nienarodzonych dzieci. Ich legalne zgromadzenie zostało przerwane przez funkcjonariuszy policji, którzy oskarżyli pikietujących o pokazywanie „nieprzyzwoitych” treści w miejscu publicznym.

Skoro pokazywanie prawdy jest „nieprzyzwoite”, to czym w takim razie jest aborcja??

Po tym zdarzeniu czworo naszych wolontariuszy stanęło przed sądem a ufundowane przez naszych Darczyńców bannery zostały zarekwirowane! Na szczęście pół roku temu wszyscy nasi działacze zostali uniewinnieni a sąd nakazał policji zwrot plakatów.

Czy wie Pani, że do dzisiaj nie oddano nam naszej własności? Policja całkowicie zignorowała wyrok sądu… To skandal, że sami musimy upominać się o sprawiedliwość.

Kolejny raz doświadczyliśmy represji ze strony tych, którzy powinni nam pomagać. Mnożą się absurdalne i bezpodstawne zarzuty oraz sprawy sądowe, za pomocą których chce się nas zmusić do zaprzestania działalności.

W całej tej sytuacji podziwiam naszych wolontariuszy, którzy pomimo dręczenia i szykanowania, nie ustają w walce o życie dzieci. Tym bardziej, że kłody pod nogi rzuca im nie tylko policja.

Opowiadałam Pani ostatnio o zniszczeniu naszej antyaborcyjnej lawety, która stanęła w centrum Krakowa. Dzięki pomocy Darczyńców udało się na nowo okleić ją plakatami i przesunąć w inne miejsce, pomiędzy budynki dwóch wyższych uczelni w Krakowie, gdzie mogły ją oglądać tysiące osób.

Tym razem aborcyjni frustraci potrzebowali jedynie kilku godzin. Grafiki na lawecie po raz kolejny zostały zniszczone – w biały dzień pocięto je nożem i znów musimy je naprawić.

Zniszczona laweta

Plakaty pokazywały jak wygląda 10 tygodniowe dziecko po aborcji. Zdjęcia nie pozostawiają żadnych wątpliwości – to brutalnie zamordowany, maleńki człowiek. Tak właśnie wygląda „przerywanie ciąży”, do którego zachęcają i namawiają aborcjoniści.

Nic dziwnego, że boli ich prawda. Jakiś czas temu pomysłodawcą aktu wandalizmu wobec jednego z naszych billboardów była liderka krakowskiej grupy feministycznej, która zbierała podpisy pod projektem ustawy legalizującym aborcję na życzenie. Pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Jednocześnie jej środowisko za każdym razem sprawdza, czy nasze akcje organizowane są zgodnie z prawem… Co za hipokryzja!

Będą nas prześladować tak długo, jak będziemy niewygodni dla ich sumień. Chcę Panią zapewnić, że trzymamy ten kurs. Tylko w ostatnim tygodniu nasi wolontariusze zorganizowali akcje w Gdańsku, Sopocie, Krakowie, Warszawie i Lublinie. Szukamy również nowych osób, które włączą się w pikietowanie szpitala w Rudzie Śląskiej.

O owocach tej pracy i nowych metodach działania opowiem Pani już wkrótce.

Serdecznie Panią pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

 
_______________________________________________________________________________


Tak będzie wyglądała Europa

https://gloria.tv/article/fEoodANiquZN4RLY6rxbhL9dv

Emmanuel Macron, A Europhile  nadzieje w Brukseli i Europie

Gabriel Gresillon 08/05/2017 06:00

 https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/0212034095116-un-europhile-qui-suscite-de-grands-espoirs-a-bruxelles-et-en-europe-2085033.php

_______________________________________________________________________________

b. ważne - ks. Glas- dajemy im najważniejsze stanowiska, skąd mogą niszczyć posłuchajmy tylko 1 minuta - https://gloria.tv/video/rgGdxfnKd9ba1Ehr4hQKoUhS3


czego boi się diabeł - ks. Kneblewski 
czy miłosierdzie jest bezwarunkowe ? 
gdzie jest ratunek dla świata i rodziców  ? - posłuchaj 
Prymas Wyszyński - działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu
​        
  ​
- https://gloria.tv/article/3PRBCLgSz93cEEjZHmRuNmG3J


Do POLSKIEJ DZIEWCZYNY - KARD. Wyszyński 
 

Szwecja się budzi - Minister Finansów przyznała że emigranci spowodowali kryzys gospodarczy - http://www.dzienniknarodowy.pl/6683/szwecja-budzi-sie-szwedzka-minister-finansow-przyz/


_______________________________________________________________________________KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE DOKŁADNIE TEN ARTYKUŁ !!! : "Okultyzm, zrównoważony rozwój i masoneria. Co łączy „kobiety wyzwolone” w Polsce?"

https://gloria.tv/

_______________________________________________________________________________

Środa, 24 maja 2017
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
 
Podobny obraz
 
Z pism św. Jana Bosko, kapłana
 
Maryja została ustanowiona przez Boga
Wspomożycielką ludu chrześcijańskiego

Kiedy święta Elżbieta ujrzała Najświętszą Dziewicę wchodzącą do swojego domu, została napełniona Duchem Świętym do tego stopnia, że natchniona zaczęła prorokować: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona". Tymi słowami Duch Święty pouczył, że Najświętsza Dziewica, obdarzona łaskami z nieba, została wybrana, aby ludzkości znowu przynieść to błogosławieństwo, które zostało utracone przez Ewę i przez tyle wieków było z utęsknieniem oczekiwane. 
Na słowa swojej krewnej Maryja odpowiedziała również pod natchnieniem Bożym: "Wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia". Żeby więc chwała Maryi mogła rozszerzać się na wszystkie pokolenia i aby one mogły nazywać Ją błogosławioną, trzeba było, by wszystkie pokolenia doznawały z Jej strony niezwykłego i nieustannego dobrodziejstwa, które będąc stałym motywem ich wdzięczności uzasadniałoby wieczną Jej chwałę. 
To stałe i cudowne dobrodziejstwo nie może być inne jak pomoc, którą Maryja świadczy ludziom, pomoc, która powinna obejmować wszystkie czasy oraz rozszerzać się na wszystkie miejsca i na wszystkich ludzi. 
Tytuł "Wspomożenie chrześcijan", przypisywany Czcigodnej Matce Zbawiciela, nie jest rzeczą nową w Kościele Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go używać w stosunku do Błogosławionej Dziewicy ze specjalnego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego prace, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych. 
Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi jako wspólnej Matki, specjalnej Wspomożycielki rządzących i narodów katolickich. 
Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustanowił "Wspomożeniem chrześcijan" i że Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę. 
Niech święta Dziewica pomaga nam wszystkim, abyśmy żyli przywiązani do nauki i Kościoła, których głową jest papież, zastępca Jezusa Chrystusa, i niech wyjedna nam łaskę wytrwania w świętej służbie Bożej na ziemi, byśmy mogli dojść do Niej w królestwie chwały w niebie.
 
 
 
 
Turyński wizerunek Maryi Wspomożycielki Wiernych
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.
Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.
Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).

7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami".

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.

Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej parafii w Rumii na Kaszubach.
 
 

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!

Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.

Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).

Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi  życia stanie.

Amen.

 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

 

 

(Wstęp na każdy dzień)


Panie – zmiłuj się
Chryste — zmiłuj się
Panie — zmiłuj się
Chryste — usłysz nas
Chryste — wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże
- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
- módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
- módl się za nami.
Święta Dziewico Niepokalana,
- módl się za nami.
Wspomożycielko Wiernych, Przenajdroższa Matko i Pani nasza,
- módl się za nami.
My, Twoje córki i sługi, do Twojej pomocy się uciekamy,
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która byłaś Wspomożycielką Boga samego
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która wspomagałaś Jezusa w Jego dzieciństwie
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która byłaś Mu pomocą w pracach Jego
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która wspomagałaś Jezusa modlitwą w Jego nauczaniu
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która wspomagałaś Go w Jego cierpieniach pod krzyżem
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która byłaś Wspomożycielką Oblubieńca Twego, św. Józefa
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która byłaś Wspomożycielką wszystkich świętych w ich pracach i walkach
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która wspomagałaś Kościół Święty we wszystkich jego utrapieniach
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która przez tą opiekę zyskałaś tytuł Wspomożycielki Wiernych
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, która wsławiłaś się dzisiaj swoją cudowną opieką nad pracownikami
- O Maryjo wspomagaj nas
Ty, pod której wezwaniem i opieką jesteśmy od początku zawiązane
- O Maryjo, wspomagaj nas
Ty, któraś nas dotąd we wszystkich potrzebach wspierałaś
- O Maryjo, wspomagaj nas

II. Na poniedziałek


Wzywamy Twego potężnego wspomożenia we wszystkich duchowych potrzebach naszych
- O Maryjo, wspomagaj nas
W pilnym unikaniu najmniejszego grzechu i wszelkiej okazji do niego i w obudzaniu doskonałego żalu za winy popełnione
- O Maryjo, wspomagaj nas
W ścisłym zachowaniu naszego zadania i zobowiązań naszych
- O Maryjo, wspomagaj nas
W miłowaniu Boga z całego serca i Ciebie, Matko nasza, najgorętszą miłością
- O Maryjo, wspomagaj nas
W utrzymaniu serdecznej siostrzańskiej miłości w Bogu, tworzącej w nas jedno serce i jedną duszę, w uprzedzaniu się, w wspieraniu i znoszeniu wzajemnym
- O Maryjo, wspomagaj nas
W miłosnym znoszeniu wszelkich upokorzeń i we wzgardzeniu sobą
- O Maryjo, wspomagaj nas
W naśladowaniu posłuszeństwa Jezusowego: ślepego, pospiesznego, ochoczego i wytrwałego
- O Maryjo, wspomagaj nas
W cenieniu i strzeżeniu skarbu ubóstwa świętego, na wzór betlejemskiego, nazaretańskiego, krzyżowego
- O Maryjo, wspomagaj nas
W przestrzeganiu i zachowaniu nieskalanej, anielskiej czystości
- O Maryjo, wspomagaj nas
W walce z namiętnościami, w pokusach ciała, czarta i świata
- O Maryjo, wspomagaj nas
W ukryciu przed światem i naśladowaniu cichego życia nazareckiej Rodziny
- O Maryjo, wspomagaj nas
W ustawicznej modlitwie, przez którą łączyłybyśmy się z Chrystusem i w gorącym nabożeństwie do tajemnicy Ołtarza, iżby ta była najwyższym celem uwielbień naszych i miłości bez granic
- O Maryjo, wspomagaj nas
W częstym i godnym używaniu Sakramentów świętych
- O Maryjo, wspomagaj nas

III. Na wtorek

Błagamy Twej przemożnej pomocy we wszystkich doczesnych potrzebach naszych
- O Maryjo, wspomagaj nas
We wszystkich pracach naszych dla miłości Bożej podjętych, abyśmy je wiernie, pilnie, pobożnie i wytrwale wykonywały
- O Maryjo, wspomagaj nas
We wszystkich zajęciach naszych i posługach domowych
- O Maryjo, wspomagaj nas
We wszystkich potrzebach naszych, abyśmy z ufnością od Ciebie zaspokojenia ich oczekiwały
- O Maryjo, wspomagaj nas
W niedostatku naszym, abyśmy go z ochotnym poddaniem z ręki Boga przyjmowały
- O Maryjo, wspomagaj nas
W utrapieniach naszych, abyśmy w nich w służbie Bożej nie ustawały
- O Maryjo, wspomagaj nas
We wszelkich prześladowaniach, abyśmy według zalecenia Chrystusa z nich się weseliły
- O Maryjo, wspomagaj nas
W cierpieniach wewnętrznych, oschłościach i opuszczeniach od Boga, abyśmy na duchu nie upadały
- O Maryjo, wspomagaj nas
We wszystkich kolejach życia naszego, abyśmy w nich odpowiednio do naszego powołania zawsze się zachowywały
- O Maryjo, wspomagaj nas
W godzinę śmierci naszej, abyśmy ze skruchą, ufnością i miłością z tym życiem się rozstawały
- O Maryjo, wspomagaj nas
W dzień sądu naszego, abyśmy od wiecznej zguby uchronić się mogły
- O Maryjo, wspomagaj nas

IV. Na środę

Prosimy Cię o to, przez wszystko, co jest najdroższe Sercu Twojemu
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez miłość Twoją dla Boskiego Syna Twego, a Pana naszego i Oblubieńca dusz naszych, Jezusa Chrystusa
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez pamięć na 30 lat życia z Nim spędzonego w ukryciu nazareckim
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez Twoje prace, miłośnie i świątobliwe z Nim i dla Niego odbywane
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez wspomnienie okrutnej Męki Jego, na którą własnymi oczami patrzyłaś
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez Twoje najczulsze Serce, pod krzyżem przebite
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez srogie boleści, jakie w całym życiu dla Jezusa i z Jezusem poniosłaś
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez te niewymowne radości, jakich za życia swego doznałaś i teraz w niebie z Nim zażywasz
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez macierzyńską miłość Twoją ku nam i gotowość na nasze wspieranie
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez przyczynę Oblubieńca Twego, Opiekuna naszego, św. Józefa
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez przyczynę seraficznej miłości i ewangelicznego ubóstwa św. Ojca i Patriarchy naszego Franciszka
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez dziecięcą miłość ku Tobie św. Stanisława Kostki i jego życie niewinne, anielskie
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przez przyczynę wszystkich świętych patronów naszych
- O Maryjo, wspomagaj nas

V. Na czwartek

Przedstawiamy Ci gorące pragnienia serc naszych, abyś je łaskawie przyjąć, wysłuchać i swoją przyczyną wesprzeć raczyła
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy powołanie nasze kochały i wiernie w nim trwając świętość osiągnęły
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy mogły z całą prawdą mówić [o sobie]: „codziennie umieram, a żywot mój ukryty jest z Chrystusem w Bogu”
- O Maryjo, wspomagaj nas
Aby wszystkie domy nasze były jako domek nazarecki, gdzie byśmy nieznane światu, w modlitwie, cichej pracy Bogu i bliźnim służyły
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy w pracowitości nikomu wyprzedzić się nie dały, pomnąc, że pracujemy na większą chwałę Boga
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy gardziły zawsze światem i próżnościami jego i szczerze pragnęły dla miłości Bożej ubóstwa, wzgardy i cierpienia i abyśmy w niczym innym nie chlubiły się, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest nam ukrzyżowany, a my światu
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy zawsze były spragnione,
Anielskiego Chleba i jak najczęściej posilać się Nim mogły,
Abyśmy wzrastały codziennie w czci, wdzięczności za ten dar nad wszystkie dary,
Aby obraz Jezusa coraz jaśniej odbijał się w duszach naszych i abyśmy zawsze miłym przybytkiem dla Niego były
- O Maryjo, wspomagaj nas
Aby ta myśl, żeśmy całe i na wieki wyłączną własnością Jezusa, a On Oblubieńcem naszym, napełniała nas zawsze świętym zapałem i osładzała nędzę ziemskiego wygnania
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy raz wyczytawszy w przebitym Sercu Jezusa tę zbytnią Jego miłość ku nam, zachwycone jego pięknością, wzruszone Jego dobrocią, założyły w Nim stałe mieszkanie i żeby każde odetchnienie nasze, każde uderzenie serca, było nowym aktem miłości ku Niemu
- O Maryjo, wspomagaj nas
Aby Serce Jezusa, nieskończenie czyste i święte, dało nam nienaruszoną czystość ciała, umysłu i serca
- O Maryjo, wspomagaj nas
Aby Oko Opatrzności Bożej na nas zawsze miłościwie spoczywało i kierowało nami we wszystkich burzach tego świata i aby wola Boża w nas zawsze się spełniała i żeby nam Bóg wystarczył za wszystkie pociechy, iż byśmy mogły mówić ze świętym Ojcem naszym: „Bóg mój i wszystko!”
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy w dobrym wytrwały do końca, przez całe życie kochając, pracując i cierpiąc, wszystko na większą chwałę Boga
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy na wieki oglądały i wpatrywały się w przecudne Oblicze Jezusa i wielbiły Oblubieńca Niebieskiego, Baranka bez zmazy, chodząc za Nim, gdziekolwiek idzie i śpiewając Mu pieśń nową z Tobą, Dziewico Niepokalana i ze wszystkimi świętymi pannami przez nieskończone wieki wieków
- O Maryjo, wspomagaj nas

VI. Na piątek

Czując niedołęstwo nasze do spełnienia wielkich obowiązków naszych względem Boga i bliźnich, przychodzimy do Ciebie, Matko, Wspomożycielko błagać Twej pomocy
- O Maryjo, wspomagaj nas
W chwaleniu i uwielbianiu Majestatu Bożego przez wszystko
- O Maryjo, wspomagaj nas
W oddaniu nieustannej czci i adoracji Jezusowi utajonemu, mieszkającemu między nami
- O Maryjo, wspomagaj nas
W dziękczynieniu Bogu za niezliczone i niewymowne Jego dobrodziejstwa, a szczególnie za łaskę powołania
- O Maryjo, wspomagaj nas
W przebłaganiu Boga za ciężkie grzechy nasze, tak dawne, jak i teraźniejsze
- O Maryjo, wspomagaj nas
W zadośćuczynieniu za własne i cudze, wiadome i niewiadome grzechy
- O Maryjo, wspomagaj nas
W nagradzaniu przez życie, miłość i ochotną z nas samych ofiarą, za świętokradztwa, bluźnierstwa, niedowiarstwo i niezliczoną mnogość innych grzechów, które co dzień znieważają Imię Boże i wyrywają z Serca Jezusa ten jęk bolesny: „Cóż za pożytek ze Krwi Mojej?”
- O Maryjo, wspomagaj nas
W wypraszaniu łask potrzebnych dla siebie i całego świata, o których Ty wiesz najlepiej
- O Maryjo, wspomagaj nas
W gorliwym staraniu się o dusz zbawienie, które by nas uczyniło gotowymi na wszystko, byle ich uratować jak najwięcej
- O Maryjo, wspomagaj nas
W staraniu się o utrzymanie i pomnożenie żywej wiary i pobożności w sobie i drugich i przywrócenie czasów pierwotnej chrześcijan gorliwości
- O Maryjo, wspomagaj nas
W cichym apostolstwie, abyśmy mogły przykładem swoim wszystkich nauczyć, że można żyć na świecie, nie według świata, ale dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, spełniając rady Ewangelii świętej
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy mogły przykładem i słowami przyczynić się do przemienienia pogańskich prac i zabiegów dzisiejszego świata na pracą chrześcijańską, ku wyższym celom zwróconą
- O Maryjo, wspomagaj nas
Abyśmy umiały wszystkie dusze zachęcić do tego, aby nie ubiegały się za materialnym zyskiem lub za dobrobytem i używaniem świata, ale aby na wzór Twój, poprzestając na małym, szukały w pracach podobania się tylko Bogu
- O Maryjo, wspomagaj nas

VII. Na sobotę

Polecamy Ci, o Matko i Pani nasza, tych wszystkich, z którymi stosunki w Bogu zawarte nas łączą, abyś ich ratowała swoją pomocą we wszystkich ich potrzebach
- O Maryjo, wspomagaj nas
A naprzód osoby należące do naszej rodziny duchowej, aby się pomnażały w duchu i liczbie
- O Maryjo, wspomagaj nas
Przełożonych naszych i przewodników duchownych, aby Duchem Świętym byli rządzeni w kierowaniu nami
- O Maryjo, wspomagaj nas
Rodziców, krewnych i przyjaciół naszych, aby wszyscy doznali szczególnej Bożej opieki i wsparcia we wszystkich potrzebach duchownych i doczesnych
- O Maryjo, wspomagaj nas
Dobrodziejów naszych, tak duchownych, jak doczesnych, aby otrzymali stokrotną nagrodę za to wszystko, co dla nas z miłości Bożej czynią
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wszystkich pracy ręcznej oddanych, aby zrozumieli, jak wielka jest łaska powołania do tego samego, czemu Zbawiciel do trzydziestego roku w pocie czoła się oddawał i żeby kochali swoje ubóstwo, pamiętając, że za nie mają posiąść Królestwo Niebieskie
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wszystkich pracodawców, aby rządzili się miłością Chrystusową, nie wyzyskując ubogich robotników, ale przez swą szczodrobliwość zasługiwali sobie na wiekuiste nagrody
- O Maryjo, wspomagaj nas
Jednych i drugich, aby urządzając swoje stosunki w duchu miłości chrześcijańskiej, zapobiegali zaburzeniom grożącym dzisiejszemu światu
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wszystkich też wiernych Chrystusowych, aby otrzymali łaskę utwierdzenia w wierze i męstwo w walczeniu z prześladowaniem pogańskiego świata
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wszystkich grzeszników, aby przez zasługi Krwi Chrystusowej, do ostatniej kropli na krzyżu wylanej, łaski nawrócenia dostąpić mogli
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wszystkich nieprzyjaciół i prześladowców, aby ich Bóg łaską swoją oświecić i za winę krzywd nam wyrządzonych nie poczytał
- O Maryjo, wspomagaj nas
Dusze wszystkich wiernych zmarłych, aby z miłosierdzia Bożego szczęście wiekuiste jak najprędzej posiąść mogły
- O Maryjo, wspomagaj nas
Wreszcie wszystkie prośby nasze, aby Majestatowi Bożemu przyjemne były i wysłuchane zostały
- O Maryjo, wspomagaj nas

Zakończenie
(na każdy dzień)

O Matko Boża i nasza!
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

Maryjo, usłysz nas, Maryjo, wysłuchaj nas
Panie, zmiłuj się
Chryste, zmiłuj się
Panie, zmiłuj się

V. O Matko nasza! O Pani nasza, pomnij, żeśmy dzieci Twoje.
R. Przeto nas strzeż i broń jak rzecz i własność swoją.

Módlmy się:
O Boże, któryś Matkę Jednorodzonego Syna
Twego na Wspomożycielką najłaskawszą wiernym na ziemi przeznaczyć raczył, a nas pod Jej szczególną oddałeś opiekę, udziel nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy i ciała z ufnością do niej się uciekali i przez Jej przyczyną i opiekę wspierani i ocaleni, wiecznego posiadania Ciebie, Mądrości Przedwieczna, Dobroci Nieskończona, Piękności niewysłowiona w chwale wiekuistej dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

_______________________________________________________________________________

Komunia na rękę, bo... coraz więcej chorych na żółtaczkę

​ A TY ANTY-BISKUPIE EDWARDZIE JANIAK ZACHORUJESZ NA GŁUPOTĘ WKRÓTCE I JEMU PODOBNI TEŻ. CZY PYTAŁEŚ SIĘ SWEGO PRZEŁOŻONEGO, CZY TAK MOŻESZ UCZYNIĆ? PRZECIEŻ KAŻDY KATOLIK MA NAD SOBĄ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA - WŁAŚCICIELA CAŁEJ ZIEMI? DLACZEGO RZĄDZISZ SIĘ NA NIE SWOIM TERENIE - CZY JESTEŚ MASONEM, CZY ŻYDEM, BO TYLKO ONI RZĄDZĄ PRZECIW PANU BOGU. PARĘ LAT TEMU TEŻ BYŁA AKCJA PRZECIW PANU BOGU I CO? I NIC, I NIKT NIE ZACHOROWAŁ. DOKOPUJESZ CORAZ BARDZIEJ PANU BOGU. TY ZARZĄDŹ ABY KAPŁANI PODCZAS MSZY ŚW. NIE PODAWALI RĄK NIKOMU na "Przekażcie sobie znak pokoju". Jak patrzę na te straszne uczynki, że celebrujący Mszę św. ksiądz podaje wszystkim rękę, a potem bierze Hostię i daje do ust, czy nawet na rękę - na rękach są zarazki. TAKIE WŁAŚNIE ZARZĄDZENIE JEST STRASZNE, BO ZAKAŹNE. NIE CHCE CI SIĘ KARKU ZGIĄĆ - PRADA? mk.
​-----------------------------------------------------------

Komunia na rękę, bo... coraz więcej chorych na żółtaczkę               

                                
Po kolejnych przypadkach żółtaczki biskup apeluje, by inaczej podawać hostię wiernym. Ma być przyjmowana na rękę – informuje „Głos Wielkopolski”. 

Biskup kaliski Edward Janiak zaapelował do proboszczów wszystkich dziesięciu parafii w Ostrowie Wielkopolskim, by przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania hostii do ręki. To sposób na żółtaczkę. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii żółtaczki w regionie. 

Od kilku tygodni w regionie notuje się kolejne przypadki zachorowań na żółtaczkę pokarmową. W zeszły wtorek i w środę stwierdzono 24 i 25 jej przypadek na terenie powiatu ostrowskiego (u mężczyzny i kobiety w wieku około 30 lat, którzy zarazili się od członków swoich rodzin). Stąd apel biskupa kaliskiego do ostrowskich duchownych, by włączyli się w akcję profilaktyczną.

Nie we wszystkich świątyniach księża zdecydowali się na podanie takiej informacji w oficjalnych komunikatach parafialnych ogłaszanych pod koniec niedzielnych nabożeństwach. Zrezygnowano z tego, między innymi w ostrowskiej konkatedrze. – Mówiliśmy o tym, ale na spotkaniach różnych grup działających przy parafii. Ludzie zresztą wiedzą o takiej możliwości, a niektórzy już przyjmują hostię na rękę – powiedział „Głosowi Wielkopolskiemu” proboszcz parafii konkatedralnej św. Stanisława Biskupa w Ostrowie ks. kanonik Krzysztof Nojman.  

http://malydziennik.pl/komunia-na-reke-bo-coraz-wiecej-chorych-na-zoltaczke,5110.html 

         Najcięższy grzech - Halina Łabądź                

                                                   
 
            Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Co jest największym złem i najcięższym grzechem? KOMUNIA ŚWIĘTA PRZYJMOWANA NA RĘKĘ. Swego czasu Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: " Komunia Święta na rękę jest większym złem niż aborcja". Potwierdzają to dusze czyśćcowe. Na zapytanie  Marii Simmy o najcięższy grzech wymieniły Komunię Świętą na rękę.
Maria dowiedziała się z co najmniej trzech bardzo zaufanych źródeł, że masoni już 1925r. zaplanowali, że zbezczeszczą Najświętszy Sakrament przez wprowadzenie Komunii Św. na rękę. Wprawdzie zajęło im to trochę czasu, ale z pomocą szatana dopięli swego. Dusze czyścowe powiedziały też, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był w tak złym stanie, a przekazały wiadomość już w 1993r. Zupełnie coś przeciwnego głosi biskup Rzymu Franciszek, który twierdzi, że Kościół nigdy nie był w lepszej kondycji niż obecnie.
Wracając do Komunii Św. na rękę. Annie S. ukazało się trzech biskupów z czyśćca: włoski, amerykański i niemiecki. Ten ostatni na łożu śmierci przyznał się do popełnienia wielkiego błędu, czyli popierania Komunii Św. na rękę i bardzo żałował. Powiedział, że musi pozostać w czyśćcu dopóty, dopóki zwyczaj ów będzie zniesiony w jego diecezji, podobnie biskup włoski. Jeśli chodzi o trzeciego biskupa, którym był Amerykanin, pozostanie w czyśćcu tak długo, aż taki zwyczaj Komunii Św. zostanie zniesiony w całych Stanach Zjednoczonych.
Ludzie nie znają całej prawdy. Prawo kościelne nakazuje pozostawienie choć części balasek dla wiernych, którzy pragną przyjmować Pana Jezusa z najgłębszą czcią i najgodniej, czyli na kolanach i do ust. Kościoły, które nie są wyposażone w balaski, dopuszczają się nieposłuszeństwa. Starsi kapłani i biskupi, którzy to wiedzą, ale z jakichś powodów nie informują wiernych o wspomnianej kwestii, ponoszą największą odpowiedzialność.
Żaden DOTYCHCZASOWY PAPIEŻ DO BENEDYKTA XVI, nie poparł tych szatańskich zwyczajów. Rzecz wprowadzili masoni, przebrani za biskupów, a papież Jan Paweł II miał związane ręce i nie mógł niczego zrobić, żeby nie doszło do otwartej schizmy w kościele. Strasznie cierpiał i przepraszał BOGA ZA PROFANACJĘ, leżąc krzyżem w swoim pokoju, zaraz po przebudzeniu.
Papież Benedykt XVI pokazał, jak należy godnie przyjmować Pana Jezusa, ale większość nie chciała go słuchać.
TYLKO KONSEKROWANE RĘCE KAPŁANA MOGĄ DOTYKAĆ CIAŁO PANA JEZUSA, ŻADNI SZAFARZE, KLERYCY ANI ŚWIECCY NIE MOGĄ TEGO CZYNIĆ, GDYŻ JEST TO NAJCIĘŻSZY GRZECH OBRAŻAJĄCY BOGA I KARA ZA NIEGO DLA TYCH, KTÓRZY TRAFIĄ DO CZYŚĆCA, BĘDZIE DŁUGA, CIĘŻKA I BOLESNA.
Módlmy się za kapłanów, biskupów i wiernych, którzy bezmyślnie lub celowo dopuszczają
się szatańskich praktyk, przepraszajmy Boga i wynagradzajmy, jak umiemy, bo cierpieli będziemy wszyscy.
PANIE JEZU CHRYSTE, SYNU BOGA ŻYWEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD GRZESZNYM ŚWIATEM, KTÓRY TAK STRASZNIE CIEBIE OBRAŻA, ZAMIAST CIĘ WIELBIĆ I DZIĘKOWAĆ ZA WSZYSTKO, CO DLA NAS WYCIERPIAŁEŚ I DLATEGO, ŻE UKOCHAŁEŚ NAS DO SZALEŃSTWA.
DZIĘKUJEMY CI JEZU, KOCHAMY CIĘ I PROSIMY O TWOJE MIŁOSIERDZIE.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
 
​--------------------------------​
Maria Simma - francuska zakonnica miała Łaskę rozmawiać z duszami czyśćcowymi - przychodziły do niej i opowiadały za co kto cierpi i jak. Ci świeccy, którzy podają Komunię św.​ dla wiernych mają popalone ręce do łokci w czyśćcu przez cały okres kary czyśćcowej, więc nie mogą się modlić, bo nie mają rąk. Ci wierni, którzy świadomie przyjmują Komunię św. z rąk świeckich - muszą wiedzieć, że tym Komunikancie nie ma Pana Jezusa. To nic, że Hostia konsekrowana - Bóg wychodzi z niej, bo nie pozwala się maltretować grzesznikom. 
 
mk.


_______________________________________________________________________________


Przerażające świętokradztwo.
Aż się wierzyć nie chce, że arcybiskup zrobił coś takiego!       
          
Premier Kanady Justin Trudeau, jeden z najwytrwalszych promotorów zabijania nienarodzonych, zbierania funduszy na masakrę aborcyjną w krajach trzeciego świata, a także człowiek wspierający eutanazję przyjął właśnie Komunię świętą z rąk arcybiskupa Montrealu Christian Lépine.

Premier uczestniczył we Mszy świętej z okazji 375 rocznicy powstania Montrealu, a komunii udzielono mu w jej trakcie. Eucharystię sprawowali wspólnie - poza abp Lépine także kardynał Gérald Lacroix z Quebecu, kard. Thomas Collinsz Toronto, i nuncjusz apostolski abp Luigi Bonazzi.

Premier Kanady jest politykiem, który od dawna jednoznacznie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła i promuje masowe zabijanie nienarodzonych, małżeństwa homoseksualne, eutanazję, a także wiele innych niemoralnych czynów. Jego partia wyklucza ze swoich szeregów każdego, kto przypomina o prawach nienarodzonych. W takiej sytuacji, co jasno przypominał Benedykt XVI, nie wolno udzielić politykowi Eucharystii, bowiem jest to nie tylko jawne zgorszenie, ale też wprowadzanie w błąd wiernych. 

Jakby tego było mało jest to także wystawianie na niebezpieczeństwo życia wiecznego samego premiera, bowiem przyjmowanie Eucharystii w stanie niegodnym, w stanie realnego zerwania z Kościołem, prowadzi nie do zbawienia, ale do potępienia, o czym jasno przypominał św. Paweł. Arcybiskup udzielając w takiej sytuacji Eucharystii (podobnie jak polityk przystępując do niej) dopuszczał się świętokradztwa.
Arcybiskup Lépine nic sobie jednak z tego nie robi, bowiem - jak zapewnia - udzielenie Komunii politykowi w jawnym stanie zerwania z Kościołem jest… „gestem nadziei”.

Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność


_______________________________________________________________________________

MAJĄ BOGA LUCYFERA​. "TAK SOBIE USTALILI". TACY LUDZIE ROBIĄ Z SIEBIE BOGÓW DEMONICZNYCH I NA WŁASNE    ŻYCZENIE BĘDĄ MALTRETOWANI PRZEZ DIABŁÓW. mk.

Przyszłość rodzicielstwa i relacji… PRZERAŻAJĄCA rzeczywistość nabiera kształtów!        

                          
Dwie biseksualne kobiety i jeden mężczyzna „zawarli” przed samymi sobą „potrójne małżeństwo”, aby „stać się przykładem przyszłości relacji”, a także ukazać swoje „potrójne rodzicielstwo” jako „dobry przykład dla innych”.
36-letni Adam Lyons żyje otwarcie z dwoma kobietami 28-letnią Brooke Shedd, z którą ma dwuletniego synka i 27-letnią Jane Shalakhovą, która jest z nim w ciąży. Mężczyzna ma także dziecko z poprzedniego związku. I jego zdaniem taki właśnie związek jest przykładem dla innych. 

- Lepiej mieć troje rodziców, niż dwoje- przekonuje Lyons. - To pozwala nam lepiej zarządzać codziennym życiem - dodaje i podkreśla, że „dzięki temu, że żyjemy w troje mamy logistycznie łatwiej, dzielimy się obowiązkami, a do tego pasuje to do naszych preferencji seksualnych”. Jego zdaniem „taka jest przyszłość relacji, gdy ludzie żyją tak jak czują”. 

Zachwycona trójkątnym małżeństwem jest także Shalakova, która zaznacza, że dopóki nie wstąpiła w ów trójkąt nie chciała mieć dzieci. - Zawsze sądziłam, że kiedy będziesz mieć dziecko, staniesz się jego niewolnikiem - mówi. Jednak jej zdaniem, gdy obowiązki dzieli się na trzy osoby, to można mieć dzieci i nadal prowadzić życie społeczne. Lyons przekonuje, że to nie koniec ich eksperymentów. Obecnie trójkąt testuje czwartą osobę do nowego związku.Wszyscy zamierzają też mieć kolejne dzieci.

Obrońcy praw dzieci i rodziny są przerażeni takimi pomysłami. Ich zdaniem to niszczy niewinność dzieci i odbiera im stabilność rodziny konieczną do wychowania.

http://malydziennik.pl/przyszlosc-rodzicielstwa-i-relacji-przerazajaca-rzeczywistosc-nabiera-ksztaltow,5132.html_______________________________________________________________________________


Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. "Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!"

                        Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. 'Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!'
Około 50 tysięcy osób należy już do Apostolatu Fatimy, którego pierwszy Kongres odbył się w sobotę w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Organizator spotkania – Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi – zaproponował przybyłym z całej Polski uczestnikom bogatą refleksję nad treścią i sensem przesłania fatimskiego oraz nad sposobami jego upowszechniania.
Zanim jeszcze kongres się rozpoczął, jego uczestnicy szczelnie wypełnili krakowski kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, gdzie sprawowana była Najświętsza Ofiara w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W pierwszym wystąpieniu ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lenga z Kazachstanu zwrócił uwagę na konieczność dawania katolickiego świadectwa, nawet w trudnych okolicznościach. – Każdy z nas może być jednym z tych, którzy niosą orędzie Boże. Świat prezentuje nam hedonizm, konsumizm, promuje perwersje. Jednak diabeł już został dawno pokonany. Nie ma przed sobą żadnej perspektywy. Powinniśmy modlić się za biedaków, którzy mu ulegli, żeby nie sądzili, iż są zwycięzcami. Kiedy odrzucimy propozycję diabła, to Bóg będzie rządził naszymi sercami – wskazywał hierarcha.

– Szukajmy w sobie Boga i Jego natchnienia. Służmy Mu, wtedy nic nam nie zagrozi. Dziękujmy Mu za orędzie fatimskie – zachęcał ksiądz arcybiskup. Wezwał do dawania przykładu w codziennym życiu i do modlitwy w intencji ludzi, którzy stracili wiarę, a także za wrogów i prześladowców. Podkreślał też, że Pan Bóg uzdalnia tych, którzy chcą Mu służyć. – Idźmy do przodu i zwyciężajmy! – zakończył swoje wystąpienie arcybiskup Lenga.

Uczestnicy kongresu usłyszeli i obejrzeli filmowy zapis skierowanych do nich przesłań: kardynała Raymonda Leo Burke oraz Antonia Borellego, autora szeroko propagowanej przez Instytut Księdza Skargi książki, pt. „Fatima, orędzie tragedii czy nadziei”.

Gorąco zachęcam was abyście trwali w Apostolacie. Orędzie fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – powiedział między innymi ksiądz kardynał.

Z kolei Antonio Borelli zaznaczył, że istotą orędzia z Cova da Iria jest przestroga przed karą Bożą za nieprawość ludzi oraz wezwanie nas do nawrócenia. – Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji – apelował katolicki myśliciel i pisarz.

Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu im. Księdza Skargi wygłosił wykład o potrzebie narodowej pokuty.Gospodarz kongresu zaakcentował szereg przejawów dokonujących się w naszym kraju grzechów społecznych.

–  Matka Boża powstrzymuje karę, jednak miłosierdzie jest warunkowe – podkreślił prezes Olejniczak. Ku nawróceniu i pokucie otrzymaliśmy z Nieba szereg duchowych środków. Matka Boża Fatimska wskazała wyraźnie codzienne odmawianie Różańca, nabożeństwo pierwszych sobót, poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. – Czy te warunki zostały spełnione? Rosja się nie nawróciła a następstwa jej błędów rozsiane są po całym świecie – mówił prezes IESiR. Zwrócił też uwagę, że utrwalone grzechy społeczne sprzyjają popadaniu w grzechy indywidualne. – Prędzej przy później przyczyni się to do upadku naszego narodu, jeśli nie odpowie on pokutą i nawróceniem – przestrzegał.

więcej: http://www.pch24.pl/pierwszy-kongres-apostolow-fatimy--trescia-oredzia-matki-bozej-jest-wezwanie-do-nawrocenia-i-pokuty-,51696,i.html

 

W przymierzu z Maryją!

Zapraszamy do obejrzenia video z wyjątkowego i bezprecedensowego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie. Królewski Gród gościł uczestników, zorganizowanego przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi, Kongresu Apostołów Fatimy.

http://www.pch24.pl/tv,w-przymierzu-z-maryja-,51697

 

_______________________________________________________________________________

 Niedziela 2017-05-21 - homilia - ks. Paweł Murziński - YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=vHXjVbMKgNU

_______________________________________________________________________________

Prezydent Trump w Jerozolimie 5/22/1


​MODLIĆ SIĘ KAŻDY MOŻE, TYLKO NIEPOTRZEBNIE W TEJ ŻYDOWSKIEJ JARMUŁCE.​ mk

Prezydent Trump modli się przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie 5/22/17

Opublikowany 22 maj 2017

https://www.youtube.com/watch?v=oSHDVsnTiRU_______________________________________________________________________________

ANTY-PAPIEŻ - APOSTATA - MASON FRANEK.

Dlaczego MASON? Bo tylko masoni i Żydzi nie chcą uznać Pana Boga - Jezusa Chrystusa KRÓLEM.
Dlaczego tylko ich wyliczam? Tylko oni jako wrogowie są w naszym Świętym Kościele Rzymsko-Katolickim.
​​
Masoni - "rycere kolumba" - demona też są w naszym Kościele i w tych śmiesznych wielkich czapach nie wstydzą się być przed Najświętszym Sakramentem i na to pozwalają biskupi, czy też już demoniczni?
Ten człowiek an
​t​
y-papież Franek jest posłuszny lucyferowi i tylko jego słucha oraz jego demonów.
      Czym prędzej wróć do Jedynej Drogi Jezusowej PRAWDY - KTÓŻ JAK BÓG" i Jego Matki - Maryi - Królowej Świata.
      TY JUŻ JESTEŚ DEMONEM - nawet nie zdążysz jak Hlond zobaczyć Sędziego Najsprawiedliwszego tylko polecisz  
​do​
​  ​
piekła jako ropuch.
​... mk.

Co Franciszek tak naprawdę powiedział o Medziugorju?
Co Papież powiedział a czego nie powiedział w sprawie Medziugorja – w tej sprawie
wypowiada się kapłan ks. Maciej Bagdziński. Publikujemy tłumaczenie papieskiej
wypowiedzi w całości z oryginału i wyciągnięte przez ks. Macieja wnioski. Przy okazji nie
dajmy się zwariować szykanom wymierzonym w Medziugorje, bo jak zwykle o tej porze
zbliża się kolejna rocznica objawień i ataki się nasilają. Dużo jest dyskusji co papież
powiedział, ale nikt nie wie na jakie pytanie odpowiadał. Przedstawiamy i pytanie i
odpowiedź, abyście drodzy Czytelnicy mieli argumenty w ręku.
Pytanie padło podczas powrotnego lotu z Fatimy do Rzymu, po zakończonej papieskiej
pielgrzymce z okazji 100-lecia objawień fatimskich. Było to ósme z jedenastu zadanych przez
dziennikarzy pytań, które wzbudziło największą sensację i ciekawość, nawet pytanie i
odpowiedź o bractwie Piusa X nie miały takiego wzięcia.
Pytanie: - „W Fatimie widzieliśmy wielkie świadectwo wiary ludowej, takie samo, z jakim
spotykamy się również w Medziugorju. Co Jego Świątobliwość myśli o tych objawieniach i o
żarliwości religijnej, jaką wzbudziły, zważywszy decyzję wyznaczenia biskupa, który ma
zająć się aspektami duszpasterskimi?” - zadał Mimmo Muolo, dziennikarz włoskiego
„Avvenire”.
- Papież odpowiedział w ten sposób: - Wszystkie objawienie, czy to „domniemane”
objawienia, należą do sfery prywatnej, nie stanowią części zwykłego magisterium (nauczania
Kościoła) publicznego. Dla Medziugorja Benedykt XVI ustanowił Komisję, której
przewodniczył Kardynał Ruini. Otrzymałem rezultat [prac Komisji]. Złożona ona była z
solidnych teologów, biskupów i kardynałów. Sprawozdanie Komisji było bardzo, bardzo
dobre. Były pewne wątpliwości w Kongregacji Doktryny Wiary i dykasteria uznała za
stosowne wysłać do wszystkich członków Feria Quarta - posiedzenia Kongregacji, które
odbywa się co miesiąc - pełną dokumentację, także opinie przeciwne sprawozdaniu Ruiniego.
Ja otrzymałem notyfikację w którąś sobotę, późnym wieczorem.
Nie wydało mi się to słuszne: to było jak wystawienie „na licytacji&quot; sprawozdania Ruiniego,
które jest bardzo dobrze zrobione. W niedzielę rano Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary
otrzymał ode mnie list, w którym proszę go, aby zamiast wysyłać do Feria IV te przeciwne
opinie, wysyłali je osobiście do mnie. Wszystkie te opinie zostały przestudiowane -
podkreślam: wszystkie. Relacja Ruiniego potwierdza, że należy odróżnić pierwsze
objawienia, kiedy widzący byli nastolatkami i mówi, że należy kontynuować badania nad
nimi. Jeśli chodzi o aktualne domniemane objawienia, sprawozdanie przedstawia pewne
wątpliwości.
Ja osobiście jestem bardziej uszczypliwy, wolę Matkę Bożą jako Matkę, a nie jako
kierowniczkę urzędu telegraficznego, która codziennie wysyła [nadaje] wiadomość. I te
rzekome objawienia nie mają większej wartości: to co mówię, to moja opinia osobista. Są
tacy, którzy myślą, że Matka Boża mówi: Przyjdźcie, tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie
dam orędzie temu widzącemu; nie.
Dalej, trzeci punkt, to jest rzeczywistość duchowa i duszpasterska, to jest samo
sedno sprawozdania: ludzie, którzy się nawracają, spotykają Boga, zmieniają swoje życie. I to
nie za sprawą różdżki czarodziejskiej. To fakt niezaprzeczalny.
Teraz, żeby się temu przyjrzeć, mianowałem wybitnego biskupa (J.E. Hosera, nota
redakcji), który ma doświadczenie, aby zajął się sprawami duszpasterskimi. Na koniec będzie
można coś powiedzieć&quot;.
Przytoczywszy to możemy spokojnie wyprowadzić kilka wniosków:
1 - Ostateczna decyzja Watykanu i samego papieża na temat objawień w Medziugorju jeszcze
nie zapadła. Zatem na poziomie faktów dokonanych nic się nie zmieniło. Nadal czekamy.
2 - Papież Franciszek potwierdził niezaprzeczalną wartość raportu komisji kard. Ruiniego.
Zatem ta praca badawczo-teologiczna została już wykonana i nie trzeba jej powtarzać.
3 - W stosunkach pomiędzy papieżem a Kongregacją Nauki Wiary istnieje pewne napięcie, o
czym wiemy od dawna. Franciszek nie ukrywa tego i na przykładzie dotyczącym objawień
pokazuje, jak sobie z tym radzi. Choć nie wynika to wprost z wypowiedzi Franciszka, można
zadać pytanie, czy Kongregacja lub ktoś z jej członków nie próbował osłabić wagi raportu
Ruiniego. Jeśli tak, to papież jednoznacznie stanął w jego obronie.
4 - Sprawa zasadnicza: zarówno raport Ruiniego, jak i papież rozróżniają dwa etapy objawień
w Medziugorju. „Pierwsze objawienia” – kiedy „widzący” byli młodzi oraz obecne
objawienia, które „widzący” rzekomo nadal mają.
5 - Wszelka krytyka papieska, wątpliwości, a nawet sarkazm skierowane są do tego drugiego
etapu. Zatem pisanie w stylu: „papież ma wątpliwości”, „papież ostro” „objawienia nie mają
wartości” – sugerując, że chodzi o całe zjawisko objawień – jest nadinterpretacją.
6 - Względem „pierwszych objawień”, a więc istoty całej sprawy, Franciszek mówi tylko tyle:
„Konieczne są dalsze badania”.
7 - Papież wyraźnie docenia duchową wartość tego, co na poziomie wiary i duszpasterstwa
dzieje się obecnie w Medziugorju. Wiemy teraz także to, że raport komisji Ruiniego również
to docenił. Tego poziomu nikt nie podważa. Wspomniany na końcu wypowiedzi biskup to
naturalnie abp Henryk Hoser.
Rozdzielenie dwóch etapów objawień z Medziugorja to dobra strategia. Źle by było,
gdyby obecne rzekome widzenia rzutowały na całość zjawiska i gdyby całość oceniano przez
pryzmat – często kontrowersyjnych – obecnych domniemanych objawień. Co więcej, jeśli
uznać, że owe pierwsze objawienia dawno się zakończyły, a obecnych nie trzeba brać
pod uwagę przy ocenie istoty sprawy, jest szansa na rychłe zakończenie procesu
decyzyjnego ze strony papieża i Watykanu. Gdyby bowiem obecne wydarzenia traktować
jako ciąg dalszy objawień, trzeba by było – zgodnie z zasadą stosowaną przy wszystkich
objawieniach – czekać aż rzekome objawienia ustaną.
Ks. Maciej Bagdziński
Wyniki badań komisji
Wyniki badań komisji powołanej przez Benedykta XVI: nie będzie zakazu pielgrzymowania,
Franciszek powierza nowe dochodzenie arcybiskupowi H. Hoserowi, decyzja jeszcze przed
latem - Andrea Tornielli, Watykan.
Trzynaście spośród 15 głosów za uznaniem autentyczności pierwszych objawień w
Medziugorju. Co się tyczy fenomenu późniejszych objawień, które miały miejsce od końca
1981 roku aż do dziś, to większość powstrzymała się od głosu, bo są wątpliwości. To
końcowy rezultat pracy komisji medziugorskiej ustanowionej w roku 2010 przez Benedykta
XVI, której przewodniczył kardynał Camillo Ruini.
Jest to raport, do którego nawiązuje Franciszek w rozmowie z dziennikarzami podczas
lotu, wracając z Fatimy, kiedy pozytywnie wypowiedział się na temat owoców duchowych i
nawróceń, ale negatywnie na temat objawień, które trwają aż do dziś: „Wolę Matkę Bożą jako
matkę, a nie Matkę Bożą jako kierowniczkę urzędu telegraficznego, który codziennie przesyła
wiadomość”. Komisja Ruiniego pracowała od marca 2010 do stycznia 2014 roku. Oprócz
byłego przewodniczącego Komisji Episkopatu Włoch, uczestniczyli w niej kardynałowie
Tomko, Puljic, Bozanic, Herranz i Amato. Wraz z nimi jeszcze 11 innych ekspertów i
teologów.
Ich zadaniem było „zebrać i zbadać wszystkie materiały” o Medziugorju jak również
przedstawić „szczegółowy raport” i wypowiedzieć się na temat „nadprzyrodzonego lub
nie” charakteru objawień, a ponadto wskazać najbardziej odpowiednie „rozwiązania
duszpasterskie”. Komisja zebrała się 17 razy, zatwierdziła dokumentację złożoną w
Watykanie, w parafii Medziugorje i w archiwach służb specjalnych byłej Jugosławii.
Przesłuchała wszystkich Widzących i świadków, a w kwietniu 2012 roku udała się do tej
niewielkiej miejscowości w Hercegowinie.
Pierwszy i drugi etap
Komisja postanowiła wypowiedzieć się w dwóch oddzielnych głosowaniach na
temat pierwszych 7 domniemanych objawień, które miały miejsce pomiędzy 24 czerwca i 3
lipca 1981 i na temat wszystkiego, co działo się później. Członkowie komisji i eksperci
wypowiedzieli się oddając 13 głosów za uznaniem nadprzyrodzonego charakteru pierwszych
objawień. Jeden z członków komisji zagłosował przeciw a jeden ekspert wstrzymał się od
głosowania. Komisja uważa, że siedmioro (poprawnie sześcioro - przyp. redakcja,
sprostowanie Autora tekstu) widzących dzieci pod względem psychicznym było zupełnie
normalnych, że dzieci były zaskoczone objawieniem i że w tym, co dzieci widziały i o czym
opowiadały nie było żadnych zewnętrznych wpływów ze strony franciszkanów z parafii czy
innych osób. Wytrwale mówiły o tym, co widziały, mimo że policja je aresztowała i groziła
im śmiercią. Komisja odrzuciła hipotezę demonicznego pochodzenia objawień.
Co do drugiego etapu objawień, komisja uwzględniła poważne interferencje
wynikające z konfliktu pomiędzy biskupem i franciszkanami z parafii, jak również fakt, że
objawienia nadal trwają wraz z powtarzającymi się orędziami. Trwają, mimo że dzieci
mówiły, że miały się skończyć, co nigdy nie nastąpiło. Nad drugim etapem objawień komisja
głosowała dwukrotnie. Za pierwszym razem uwzględniła duchowe owoce Medziugorja, nie
rozpatrując zachowania Widzących. Tu 3 członków i 3 ekspertów stwierdziło, że są
pozytywne skutki, 4 członków i 3 ekspertów stwierdziło, że skutki są mieszane, z przewagą
pozytywnych, a pozostali 3 członkowie dostrzegli skutki mieszane, pozytywne i negatywne.
Natomiast, jeżeli oprócz owoców duchowych uwzględnia się postawę Widzących, 8
członków i 4 ekspertów uważa, że nie można się wypowiedzieć na ten temat, zaś pozostali
dwaj członkowie głosowali przeciwko nadprzyrodzonemu charakterowi objawień.
Rozwiązania Duszpasterskie
Po stwierdzeniu, że Widzący z Medziugorja nigdy nie byli odpowiednio prowadzeni
z punktu widzenia duchowości, komisja wypowiedziała się za tym, aby nastąpił koniec
zakazu pielgrzymek zorganizowanych (z ramienia Kościoła - przyp. redakcja) do
Medziugorja (13 członków komisji i ekspertów na 14 obecnych) i większością głosów
opowiedziała się za tym, aby parafia uzyskała status sanktuarium pontyfikalnego. Decyzja
została podyktowana względami duszpasterskimi – w trosce o miliony pielgrzymów, którzy
tu przybywają, aby uniknąć powstawania „kościołów równoległych”, dla jasności w
kwestiach ekonomicznych – co nie wiązałoby się z uznaniem nadprzyrodzonego charakteru
objawień.
Kongregacja Doktryny Wiary pod przewodnictwem kardynała Gerharda Müllera
wyraziła wątpliwości dotyczące tych zjawisk, a także relacji komisji Ruiniego, uważanej za
doniosły wkład, który należy skonfrontować z innymi opiniami i dokumentami. W roku 2016
miało miejsce spotkanie Feria IV - comiesięczne zebranie członków dykasterii - zwoływanej
w celu omówienia przypadku Medziugorja i relacji komisji Ruiniego. Papież Franciszek nie
chciał, aby relacja komisji Ruiniego, którą bardzo sobie ceni, została wystawiona na
„licytację”, jednak ustalił, że opinie członków Feria IV mają być wysyłane bezpośrednio do
niego. I tak się właśnie stało.
Papież, po zapoznaniu się z relacją komisji Ruiniego i z opiniami członków
Kongregacji Doktryny Wiary postanowił powierzyć polskiemu arcybiskupowi, Henrykowi
Hoserowi, misję „specjalnego wysłannika” Stolicy Świętej. Przed nadejściem lata 2017
przekaże on wyniki swojej pracy, a Papież podejmie decyzję.
Andrea Tornielli, Watykan


_______________________________________________________________________________


DONALD TRUMP ZŁOŻYŁ PRZYSIĘGĘ SZATANOWI POD ŚCIANĄ PŁACZU...[wideo]

https://gloria.tv/article/R1o6vKS2Dpsp1zvffgZE6wiSg

 

​Jaka szkoda, że prezydent Trump zdradził Pana Boga, dzięki któremu jest prezydentem, bo to był prawdziwy CUD​.


------------------------------------------------

 

Światowa religia NWO – Światowy Gong Pokoju – World Peace Gong

https://gloria.tv/article/Gx8RqFBKHqSi2VncysQ1EoQsn

__________________

ks. Paweł Murziński: W SETNĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH MASONERIA KOŚCIELNA POKAZAŁA CO ZAMIERZA UCZYNIĆ...

https://gloria.tv/video/wgnN1Y48YSFw4rKDLfNVD3awH


_______________________________________________________________________________

Wycieczka
​ rozpoznawcza.....​


Jutro spotkanie prezydenta Trumpa z Franciszkiem

https://gloria.tv/article/cvdpQwKVdzja4nJJQdv8UCT3w

Jak można się domyśleć i zauważyć, jeżeli ktoś nie jest ślepy tylko widzi, co pokazują nam media z wycieczki, którą odbywa Prezydent Tramp to właśnie na naszych oczach są przeprowadzane decyzje i losy, w jaką stronę zmierzamy?...

I albo się dogadają albo nie zobaczymy, ale chyba nadchodzi czas żeby się przygotować na to, co nadchodzi!.

_______________________________________________________________________________


Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

                           (26 maja – 3 czerwca 2017) 
 
 
       Znalezione obrazy dla zapytania 26 maja nowenna do ducha świętego
 
 
                                           https://www.youtube.com/watch?v=mbLdD3KDmfE
 
 

I dzień nowenny

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

II dzień nowenny


Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

III dzień nowenny


Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

- Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

IV dzień nowenny


Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

V dzień nowenny


Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

VI dzień nowenny


Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

- Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

VII dzień nowenny


Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

- Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

- Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

- Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

VIII dzień nowenny


Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

- Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

- Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

- Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

- Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

IX dzień nowenny


Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

- Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

- Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

- Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

- Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

http://liturgia.wiara.pl/doc/419748.Nowenna-do-Ducha-Swietego

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

_______________________________________________________________________________


Bardzo Ważne Kazanie Ks. Piotra Natanka
Czyżby OSTRZEŻENIE miało nastąpić
                     04-06-2017 r.
Ks. Piotr Natanek - Słowa do Rycerzy Chrystusa Króla 21.05.2017

_______________________________________________________________________________


To oni nie wpuścili Matki Boga do sejmu!

 https://gloria.tv/video/YujDBKBMZ1mL1qXmGq3uq3D6x 
 
trzymając dziwną jaśniejącą ziemską kulę

Okultystyczna ceremonia z Donaldem Trumpem w Arabii Saudyjskiej [wideo]

https://gloria.tv/article/QpFFDrQBnCYp3heR8yBH3pCHK

 Podczas pierwszej wizyty zagranicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, która miała miejsce w Arabii Saudyjskiej (21. 05. 2017r.) doszło do dziwnego wydarzenia. Zdjęcie przedstawiające Trumpa z królem Arabii Saudyjskiej, Salmanem bin Abulazizem oraz prezydentem Egiptu, Abdelem Fattahem el-Sissim, trzymającymi dziwną jaśniejącą kulę, obiegło cały świat.

_______________________________________________________________________________

wołyń cały film 2016 HD

_______________________________________________________________________________

Szatan rzuca Bogu
o
stateczne wyzwanie.

Będzie STRASZNE!                     

  

O liście Siostry Łucji mówił kard. Carlo Caffarra, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Dodał, że wojna szatana z Bogiem rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: ludzkiego serca i kultury.

Szatan rzuca dziś Bogu straszne i ostateczne wyzwanie. Chce Mu pokazać, że za jego sprawą powstanie alternatywne antystworzenie, które ludzie uznają za lepsze od tego, co stworzył Bóg – uważa kard. Carlo Caffarra. Emerytowany arcybiskup Bolonii był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. To właśnie jemu święty Papież powierzył organizację i kierownictwo nowo utworzonego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Kard. Caffarra zaznaczył, że wojna szatana z Bogiem rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: ludzkiego serca i kultury. Dziś uderza ona przede wszystkim w fundamenty stworzenia, którymi są życie i rodzina. Konkretnym tego przejawem jest uznanie aborcji za prawo człowieka. W ten sposób zło nazywa się dobrem, dokonuje się jego nobilitacji. Szatan uderza też w rodzinę, między innymi poprzez zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami. W ten sposób bowiem neguje się prawdę o małżeństwie.

Zdaniem włoskiego kardynała dziś wypełnia się to, co przed 30 laty zapowiedziała mu Siostra Łucja. Kiedy Jan Paweł II powierzył mu utworzenie Instytutu, kard. Caffarra wysłał do wizjonerki z Fatimy krótką prośbę o modlitwę. W odpowiedzi otrzymał długi list, w którym Siostra Łucja zapowiedziała, że „decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny”. Podkreśliła też, że ci, którzy będą pracować na rzecz małżeństwa i rodziny będą musi przejść przez próby i ucisk. Dodała jednak: „Nie lękajcie się, Matka Boża już zmiażdżyła mu głowę”. Jestem przekonany, że to, co powiedziała Siostra Łucja, wypełnia się w naszych czasach – dodał kard. Caffarra.

Emerytowany metropolita Bolonii wypowiedział się na ten temat podczas Forum Życia, które poprzedziło dzisiejszy Marsz dla Życia w Rzymie. Zaznaczył, że chrześcijanie mają przeciwdziałać dziełu szatana, dając otwarte świadectwo prawdzie i Bożemu Objawieniu, a w szczególności Ewangelii Życia i Małżeństwa.


_______________________________________________________________________________


Króluj nam Chryste!.
  
Serdecznie proszę o modlitwę w następujących intencjach:
  
​- ​
O łaskę zdrowia dla Krystyny i o nawrócenie syna Emila.
​- ​
O Bożą opiekę  i zdrowie dla narodzonych bliżniąt: Gabriela i Patrycji.
​- ​
Za osoby chore,starsze i samotne,o Bożą opiekę i łaskę zdrowia ,zwl. dla
​ ​
Adeli,Zofii po udarze,Ani ,Janiny oczekująca  na operację i powrót
 ​
do
​ ​
zdrowia po operacji dla Daniela.
​- ​
Za Zofię -intencja dziękczynna  za uniknięcie operacji. i za otrzymaną pracę.
​- ​
Za chorą siostrę Marię,syna Andrzeja,Marzenę oraz syna Piotra przebywajacego
​ ​
za granicą.  Za wnuczkę Anetę, o pokój Boży w jej sercu.
​- ​
O życie wieczne dla sp. Barbary.
​- ​
Za Tobiasza ,o potrzebne łaski dlla niego, o łaske zdrowia i prawidłowe relacje
​            ​
w rodzinie.
​- ​
O łaskę chrztu dla wnucząt;dla Nikoli i Dominiki.
​- ​
O łaske zdrowia dla Janiny i Zbigniewa i Bożą Opatrzność dla całej rodziny.
​- ​
O skuteczne uznanie panowania Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski przez
​             ​
Rząd i Episkopat.przez wstawiennictwo św. Jose,męczennika za wiarę z Meksyku.
=================
Serdeczne  podziękowanie za wsparcie modlitewne .
Odwzajemniamy się  również modlitwą podczas adoracji Najśw. Sakramentu
w każdą środę m-ca.

_______________________________________________________________________________


Jasna Strona Mocy - TVSANJAYA: "AFERA! Satanista na Dniach Nysy - zaproszony przez Martę Klubowicz ..."


Echo, check out the latest video from your channel subscriptions for May 22, 2017.
Jasna Strona Mocy - TVSANJAYA
  + 2 more  

_______________________________________________________________________________


 KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!

https://www.youtube.com/watch?v=c_YJsUnt01Y

 - Zaproponujmy naszym litościwym i miłościwym zwolennikom niesienia pomocy potrzebującym!!! aby wyjechali do tych krajów i przekazywali ich mieszkańcom swoją wiedzę, swoje poglądy i swoją kulturę.  Niech na miejscu rozwijają swoją dobroduszność poprzez zakładanie uniwersytetów i edukacje narodów.  W krajach cywilizacyjnych jedni i drudzy jak widać - nie mogą się odnaleźć.   Jedni posiadają tak ogromną wiedzę i patent na wszystko, że nie mają co z tym zrobić (bo reszta ich już dawno wyprzedziła).  Drudzy - nie mogą pojąć, czego się od nich chce?(a obiecanego nie znajdują) oderwani od rodzin, kraju próbują przeżyć jak potrafią i jak zostali wychowani. 
(bo -ch- aterzy) z filmiku, naszej pomocy jak widać nie potrzebują, tak samo jak nie potrzebujemy my ich zwyczajów.
Panowie mądrzy wyzwanie przed wami - nie zawiedźcie Nas.  Liczymy na was i mamy nadzieję, że się spełnicie  w swoim życiu!?  Powodzenia chłopaki


TAM GDZIE NIE MA BOGA W SERCU I POSTĘPOWANIU - TAM NIE MA ŁADU ŻYCIA.  TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL JEST DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYCIEM I ZWYCIĘSTWEM  INNEJ DROGI NIE MA.

​Oczywiście - jeżeli mają tak mnóstwo pieniędzy ci "bogacze, mafiozi i masoni" to niech jadą do krajów ludzi​
​ "wyjeżdżających w świat"​
​ i tam razem z nimi niech budują, budują i budują wszędzie fabryki, rolnictwo i ...wszystko. Tam też są ludzie biedni i ziemie są nadające się do uprawy.​
​ Najlepiej to żyć w swoim kraju, a ci liudzie śpią na chodnikach, na jezdniach - nie opracują i nie mają co jeść.​
​ Tam rozwjajcie wszystko a wy przemądrzali rządzicie tak, jak byście rozumów nie mieli, a patrzycie oczami zachłanynmi, żądnymi władzy nd światem.​
mk.​


_____________________________

Stanisław Krajski "Czasy ostateczne" - 3 maja 2017

Konferencja

 httpsww.youtube.com/watch?v=rrD0M1tTDWM

__________________________________________________


Ks. Paweł Murziński - komentarz do obchodów 100-lecia Objawień Fatimskich i Mszy Kanonizacyjnej bł. Franciszka i bł. Hiacynty

https://gloria.tv/video/GE3oFw3sxFrz3ZTGVW2P6L3U3
_______________

Franciszek określa osoby żądające czystości doktrynalnej w nauczaniu Kościoła - FANATYCY

https://gloria.tv/article/7M31aHoKazu839HLcNzikj6Ka
"​KAŻDY SĄDZI WEDŁUG SIEBIE "- TO TY APOSTATO - MASONIE TEŻ  JESTEŻŚ FANATYKIEM MK.

__________________

Bp Farrell: Franciszek reformuje papiestwo. To już się dzieje

https://gloria.tv/article/kwd9JUMKQhDX4NM7YBpRAzSJp

_______________________________________________________________________________


Poniedziałek, 22 maja 2017
ŚW. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY
 
 
Podobny obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
Z wykładu Ewangelii bł. Szymona z Cascii
 

Miłość Boga i bliźniego

Tę jedną naukę, która jest streszczeniem całego Pisma św., trzeba koniecznie znać i rozważać: "Będziesz miłował Boga twego całym swoim sercem, całą swoją dusza, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (Łk 10, 27). 
Zastanów się więc i staraj się kochać Boga, jeśli chcesz się zbawić i osiągnąć życie wieczne. Jeśli zaś chcesz go znaleźć, by Mu okazać całą swoją miłość, nie szukaj Go poza swym domem, a nawet poza sobą. Szukaj Go w sobie i z utęsknieniem, a na pewno Go znajdziesz. 
Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, myśl dalej i staraj się kochać swego bliźniego. A twój bliźni to nie syn, brat czy inny krewny lub bliski w znaczeniu świeckim. Każdy bowiem człowiek potrzebujący twego wsparcia lub pomocy, duchowej czy materialnej, jest twoim bliźnim. Bliźnim staje się człowiek dla człowieka przez to, że odczuwa potrzebę i przez to, że niesie pomoc. 
Idź więc, chrześcijaninie, i naśladuj, jak umiesz i potrafisz, dobrego Samarytanina. Nie pozwól, by cię oszukało i zwiodło skąpstwo, lenistwo, niedbalstwo, a bez wątpienia osiągniesz życie wieczne. 
Wszędzie jest pełno bliźnich i potrzebujących pomocy duchowej lub materialnej. Nie każdy jednak, kto ich odnajduje i dostrzega, lituje się nad nimi i pragnie przez to stać się ich bliźnim.
 
 
 

Święta Rita z Cascia
Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem.
Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak sprawiając cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.
Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do dziś. Sanktuarium Świętej, obejmujące jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Sława świętości zaczęła ściągać do Cascii wielu pielgrzymów. Przy grobie Rity działy się nadzwyczajne rzeczy, które napełniły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy po kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się cały kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity pozostała nietknięta. Zaczęły mnożyć się wizerunki i modlitwy do służebnicy Bożej. Papież Urban VIII w roku 1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła się dopiero 24 maja 1900 r. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św. Ritę "drogocenną perłą Umbrii".
Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowywane są relikwie św. Rity.

W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.

 
Św. Rita
 
 
Modlitwy do św. Rity
(święta od spraw beznadziejnych)

 

     Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją).

    I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.* * * * *
     Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Amen.* * * * *

     O, Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, spraw, abym w walce, którą toczę ze światem, była zawsze po stronie świata. Swojego.

     O, święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, pozdrów słońce, pozwól znieść oddech życia, dodaj różom czerwieni.

     O, święta Rito do Rzeczy Niemożliwych, pozwól mi nie hodować żalu, nie oczekiwać zbyt wiele, stać się magnolią lub drzewem, w ostateczności kamieniem i zacząć od nowa lub trwać tylko, trwać.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, niech czerwona róża rozrasta się we mnie, zalewa      Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, pozwól mi przyjmować bieg wydarzeń i nie naginać ich do swoich pragnień. Pozwól mi doświadczyć, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Pozwól mi być dobrą matką, skoro już nie mogę być dobrą córką.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, Ty wiesz wszystko o salamandrach, płomieniach i niegrzecznej dziewczynce, która chodzi, gdzie chce. Nie pozwól jej zabłądzić. Pozwól znaleźć ścieżkę, na której spotka spokój.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, pozwól mi wybaczać innym i sobie, bo świat niekoniecznie jest sprawiedliwy, dobro często nie popłaca, a za nieszczęścia nie ma rekompensaty.

     Pozwól mi wierzyć, że żyję w świecie, któremu sama nadaję znaczenie. 
     Pozwól mi być silną, aby umieć żyć ze swoją bezsilnością i naiwnością. 
     Pozwól mi nie tracić energii na podtrzymywanie iluzji. 
     Pozwól mi być, kim jestem i robić, co robię. 
     Pozwól mi wziąć za to odpowiedzialność. 
     Pozwól mi być dobrą. 
     Pozwól mi wierzyć. 
     Mieć nadzieję. 
     Kochać.

     Święta Rito, święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, spraw, by nie sprawdziły się proroctwa Oriana Fallaci, spraw, by jej krzyk nas uratował.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, pozwól mi wierzyć, że tylko miłość stwarza od początku świat. Pozwól mi śnić sen o zapachu skoszonej łąki.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, uwolnij mnie o przeszłości, bo każdy ma prawo do tajemnicy.

     Święta Rito, Rito od Rzeczy Niemożliwych, pomóż mi znosić fizyczny ból, którego znosić nie potrafię i pomóż mi nie napisać o mojej chorobie ani wiersza, ani książki.

     Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych, pozwól mi otwierać drzwi i wchodzić w nie bez lęku. Pozwól mi zbierać biedronki i wypuszczać je do nieba.

Źródło: Marta Fox, "Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych".
_______________________________________________________________________________


OSTRÓW WIELKOPOLSKI: ZA POZWOLENIEM BP.EDWARDA JANIAKA Z GŁUPIEGO POWODU-KOMUNIA ŚW. DO RĘKI ;

"Taką decyzję biskup podjął ze względu na panującą w Ostrowie chorobę żółtaczki.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Ostrowie Wlkp. apeluje o niepoddawanie się nieuzasadnionej panice. "Wszystkie podejmowane działania minimalizują zagrożenie i w chwili obecnej nie ma najmniejszych podstaw do stwierdzenia, że żywność jest niebezpieczna albo że istnieje taki zakład żywnościowo-żywieniowy, który należałoby omijać" - powiedział dyrektor.

Żeby tylko ta decyzja, jako epidemia nie rozprzestrzeniła się na wszystkie kościoły w Polsce.


_______________________________________________________________________________


Koniecznie do obejrzenia i wysłuchania - bardzo prosimy - POLACY

https://www.youtube.com/watch?v=oMgvXsVU53I

 

NAGA działaczka NOWOCZESNEJ - Orzechowska pozuje z trumną! ...do czego juz to dochodzi - biedna dusza !!!...Boze ratuj POLSKĘ !!!...fotki ponizej:

 

W Polsce Maryla Rodowicz, Kayah,  itp..... zachwala czerwoną nitkę, wzorując się na piosenkarce Madonnie, która uprawia kabałę – magiczną odmianę judaizmu, bardzo niebezpieczną jak mówią sami Żydzi, którzy się nią zajmują. Zamiłowanie do zabobonów. Kabała w judaizmie jest dostępna tylko dla dojrzałych mężczyn, po przekroczeniu granicy pewnego wieku, obeznanych w żydowskich pismach i rytuałach. Dla zwykłych wyznawców religii żydowskiej kabała jest zabroniona. Właśnie z kabały bierze początek wiara w moc czerwonej nitki. Zapewne ma to jakiś szerszy, nieznany nam kontekst magiczny i takie korzystanie z tej wiedzy w postaci noszenia czerwonej nitki nie może pozostawać obojętne dla życia duchowego. Żydzi wiele lat przygotowują się do tej wiedzy magicznej, zdając sobie sprawę z jej niebezpieczeństwa. Dlatego odłam kabalistyczny (niektórzy twierdzą, że jest to sekta) jest krytykowany przez inne odłamy religii żydowskiej – jako wiedza tajemna, magiczna i niebezpieczna. Tymczasem ludzie korzystaja z odłamka tej wiedzy w postaci czerwonej nitki nie majac pojęcia co za tym stoi, jakie niebezpieczeństwa mogą na siebie ściągnąć. I zapewne ściągają….Musimy pamiętać, ze chrześcijanie nie uznają bałwochwalstwa, guślarstwa, magii, wróżb i czarów. A świadome noszenie czerwonej nitki i wiara w jej moc nie jest niczym innym jak właśnie bałwochwalstwem, łamaniem pierwszego przykazania – „Nie będziesz miał bogow cudzych przede Mną” i grzechem ciężkim zrywającym komunię z Panem Bogiem. Zanim ulegniesz tej złej modzie na czerwoną nitkę, pomyśl – komu zaufasz? guślarskiemu kawałkowi nici, czy Jezusowi Chrystusowi?

http://www.fronda.pl/a/moglem-byc-mistrzem-wschodnich-sztuk-walki-ale-diabel-chcial-mojej-duszy,93184.html

 

Do próby zabójstwa katolickiego księdza doszło 15 maja w katedrze w Mieście Meksyk. Gdy ks. Miguel Angel Machorro zakończył odprawianie wieczornej Mszy św., został zaatakowany przy ołtarzu przez napastnika, który próbował poderżnąć mu gardło...Jak ma byc dobrze w Polsce i na swiecie, jak tyle wywrotowców !!!...Módlmy sie za nich !!!...Agresor de sacerdote sería originario de San Luis Potosí...Apuñalan a sacerdote que oficiaba misa en Catedral Metropolitana...ponizej fotki

 

Polacy są bardzo przywiązani do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, której jesteśmy oddani w szczególną opiekę. Tymczasem Prymas Wyszyński zawierzył nasz naród jeszcze jednej potężnej orędowniczce znanej na całym świecie. Patronuje nam także Matka Boża z Guadalupe.

Maryja z Guadalupe opiekunką Polaków !!!

 

Uwaga: 
 

Autorytet OWSIAK Demoralizujący młodzież hedonista i relatywistaktóry pod płaszczykiem pomocy chorym dzieciom zgarnia niemałą kasę i promuje siebie w mediach. Przystanki Woodstock to „cywilizacja śmierci”gdzie błąkają się narkomani, sataniści, zadymiarze, krisznowcy, pijani -  Słowem – ludzie upadli. Stąd też wziął się pomysł zorganizowania w bezpośrednim sąsiedztwie Woodstocku Przystanku Jezusktóry ma pozytywnie wpływać na zmianę niewłaściwych postaw wśród uczestników festiwalu Owsiaka. 

 

 

 

Przystanek Woodstock: Zabawy w błocie itp.

 

 OWSIAK - to PRAWDA!!!!!- Syn wysokiego oficera Milicji Obywatelskiej, a wiadomo co trzeba było robić, żeby wejść na taki stołek w tamtych czasach. Dzięki koneksjom taty miał pracę w komunistycznym radiu i udawał młodzieżowego spoko gościa tak jak robi to do dziś. Jeździł też udzielać się na koncertach w Jarocinie gdzie rodził się polski rock i metal, a tam agitował młodzież i odwracał jej uwagę od buntu przeciwko totalitarnemu systemowi. Tacy jak jego ojciec w tamtych czasach napadali punków i metali, golili im włosy i wyrywali koczyki z uszu na żywca. Dzisiaj Ofsik tak jak kiedyś, udaje młodzieżowego spoko kolesia, a naprawdę robi miliony na działalności charytatywnej i agituje młodzież na rzecz rządu wywodzącego się ze współpracowników służb specjalnych komunistycznej PRL, zaprasza polityków, dziennikarzy.

Agresywnie i z nienawiścią odnosi się do katolików, prawicy,

ludzim, którzy krytykują jego cwaniactwo. 

 

Boze zmiłuj sie nad nami.  Panie Boze ulecz proszę w nas  wszystko co jest CHORE !. Najlepszym Lekarzem jest PAN BÓG... Dla Pana Boga nie ma nic niemozliwego... Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Módlmy sie..........

 

Orędzie Fatimydotyczy przede wszystkim niezwykłego barbarzyństwa XX wieku, który jest nazywany przez niektórych myślicieli stuleciem zła. 13 maja 2000 roku, na zakończenie Mszy św. beatyfikacyjnej fatimskich pastuszków Franciszka i Hiacynty, Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano wypowiedział w imieniu papieża Jana Pawła II następujące słowa: „Wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia świadków wiary w stuleciu zamykającym drugie millennium. 12 maja 1982 roku największą troską Papieża, pielgrzymującego do Fatimy, było uratowanie świata przed wybuchem globalnej wojny nuklearnej. Fatima i prześladowanie KościołaTo orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek” – mówił Jan Paweł II w sanktuarium w Fatimie, 12 maja 1982 roku12 maja 2010 roku papież Benedykt XVI w trakcie pielgrzymki do Fatimy. Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu papież Ratzinger stwierdził, że trzecia tajemnica fatimska dotyczy m.in. prześladowania Kościoła w przyszłości. Maryja ukazuje dzieciom piekło, mówi, że aby ratować przed nim grzeszników, należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca na całym świecie.

 

_______________________________________________________________________________


Wiadomość z Polski dla islamskich imigrantów. Message from Poland (for Islamic immigrants).

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dQ7Dv_3fx0


_______________________________________________________________________________


Franciszek określa osoby żądające czystości doktrynalnej w nauczaniu Kościoła - FANATYCY

Opublikowany 19 maj 2017

https://gloria.tv/video/EYGewCn2cENL47dS1iNhwYJWa

https://www.youtube.com/watch?v=ecjfk4vMVXU

Austria: islamista w biały dzień próbuje obalić krzyż z Jezusem

https://gloria.tv/video/sGrwCv8N2dCg3zKkJFJVNmaLW

https://www.youtube.com/watch?v=Bpo7GoEnepg&feature=youtu.be

 

TU WIDAĆ WSZYSTKO, WYSTARCZY PATRZEĆ I WYCIĄGNĄĆ ODPOWIEDNIE WNIOSKI PO OBEJRZENIU. NO CHYBA, ŻE KTOŚ JEST ŚLEPY TO NICZEGO NIE ZOBACZY, ALE WTEDY TEŻ JEST ROZWIĄZANIE TAKI CZŁOWIEK POWINIEN SIĘ GORĄCO MODLIĆ DO PANA BOGA NASZEGO W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO O DAR ŁASKI I UZDROWIENIA BY PRZEJRZAŁ NA OCZY.


_______________________________________________________________________________

Dołącz do największego w Polsce
święta życia i rodziny
PRZYJDŹ
na
Marsz dla życia i rodziny

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W TWOIM MIEŚCIE!

 

Szanowni Państwo!

Nie może nas tam zabraknąć! Razem przejdźmy ulicami polskich miast w wielkim święcie życia. Będzie to wspaniała okazja do zamanifestowania swojego przywiązania do rodziny i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci.

Czas na Rodzinę!

Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież, babcie i dziadków. Wszystkich, którzy nie godzą się na niszczenie polskiej rodziny i chcą promować piękno ludzkiego życia. Pokażmy, że życie i rodzina są fundamentami naszej cywilizacji!

Chcielibyśmy, aby marsze w tym roku przyciągnęły jak najwięcej Polaków. Dzięki czemu wspólnie pokażemy społeczeństwu oraz rządzącym, że nie godzimy się na bezkarne mordowanie nienarodzonych dzieci.

Spotykamy się w ponad 160 miastach Polski, m.in. tutaj:

 • 21 maja – Kraków, Częstochowa
 • 28 maja – Lubin
 • 4 czerwca – Opole, Ostrowiec Świętokrzyski
 • 11 czerwca – Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów oraz Warszawa

To tylko niektóre z miast, w których odbędą się nasze marsze. Proszę sprawdzić kiedy Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie Państwa miastem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.marsz.org, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia oraz daty i miejscowości, w których organizowane są marsze.

Serdecznie zapraszamy!

Czas na rodzinę!

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny
Instytut Ks. Piotra Skar

_______________________________________________________________________________


Zdrajca Waszczykowski otwiera "korytarze humanitarne" dla islamskiej dziczy!!!

https://gloria.tv/article/cWgQMWAfLMt362PiQCMm7616C

W.Gadowski z dobrym pomysłem na emigrantów

https://www.youtube.com/watch?v=_GSXJmo2jTo

_______________________________________________________________________________


WSZYSTKIEMU "ZŁU" W POLSCE JEST WINIEN "EPISKOPAT"  NIE POLSKI, ALE ŻYDOWSKI. BISKUPI - LENIE I WIELMOŻNI KARDYNAŁOWIE LENIE NIE CHCĄ NAUCZAĆ DZIECI, NIE CHCĄ WYJŚĆ DO POLSKICH KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW, TYLKO SIEDZĄ W TYCH SWOICH APARTAMENTACH I CZEKAJĄ NA WOJNĘ I MORDERSTWA ORAZ NIEWOLĘ POLSKI.
A dlaczego są oni winni, bo są sługami Pana Boga, ale i nauczycielami o Trójcy Przenajświętszej i ogólnie o Panu Bogu. Niestety nie są posłuszni swojemu Władcy i nie posłuchali PANA JEZUSA, ABY UCZYNILI GO KRÓLEM POLSKI, bo wtedy Bóg sam zaprowadzi POKÓJ na świecie i uratuje całą Ziemię bez jednego wystrzału, ale "oni"uważają, że są mądrzejsi od Pana Boga i wolą zginąć w wojnie i spaść do piekła, niż oddać władzę Panu Bogu. Oni już są demonicznymi ludźmi, bo za grzeszne myśli też się leci do piekła.​ Ja to wszystko piszę z MIŁOŚCI do bliźniego, bo bardzo mi zależy, aby nikt nie trafił do piekła. Ci "niedouczeni w piśmie" - pracujący dla chwały swojej a nie dla Pana Boga nigdy nie mówią o grzechu na kazaniach, ale oni przecież nie mówią kazań. Posłuchajcie słudzy Maryi z Fatimy, która mówi: nawracajcie się i głoście Prawdę Bożą. Chrońcie dzieci polskie. Alarmujcie do prezydenta powiązanego z Żydami, aby nie truł polskich  dzieci szczepionkami zatrutymi, bo Żydzi nigdy nie szczepią swoich dzieci. 
OGÓLNIE MÓWIĄC, GDYBY RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE CHCIELI BYĆ POLAKAMI I KATOLIKAMI, TO BALIBY SIĘ PANA BOGA SĘDZIEGO SPRAWIEDLIWEGO I WIEDZIELIBY, ŻE PAN JEZUS JEST - KRÓLEM WSZECHŚWIATA I NA KOŃCU KAŻDY STANIE PRZED JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM I JAK MU SPOJRZY W OCZY? mk
----------------------------------

Temat:  Stop deprawacji w polskich szkołach!   

Szanowna Pani,

czy słyszała Pani o „kodeksie równego traktowania” i „edukacji antydyskryminacyjnej” w polskich szkołach? Pod tymi niewinnymi sformułowaniami kryje się często intencjonalna deprawacja dzieci i młodzieży promująca obyczaje subkultur LGBTQ.

Chrońmy Dzieci

Jedną z wielu organizacji, której aktywiści „opanowali” warszawskie szkoły, jest Fundacja Wolontariat Równości. Jej fundator to pomysłodawca parad równości i były rzecznik prasowy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”. Członek rady fundacji to szef wydawnictwa pornograficznego i przed laty organizator „bicia rekordu seksualnego Polski”. Do niedawna członkiem jej zarządu był człowiek nie kryjący swojej fascynacji „ostrą” pornografią, którego wypowiedzi o tzw. „pozytywnej pedofilii” wzbudziły szerokie oburzenie społeczne.

CHROŃMY DZIECI!

Rodzice najczęściej nie wiedzą o tym, na jakie treści wystawione są ich dzieci. Tymczasem w ramach obowiązkowych warsztatów uczniowie dowiadują się, że mają prawo do swobodnego wyboru „orientacji seksualnej” i zachęcani są do odważnego eksperymentowania na tym polu. Gdy Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza skierowało list do dyrektorów szkół, w którym wskazywało na zagrożenia i prawdziwe intencje „edukatorów”, zostało oskarżone o homofobię i straszone procesami sądowymi.

Na odsiecz rodzicom

Nasi prawnicy udaremnili tę próbę zastraszenia rodziców, którzy upomnieli się o swoje prawa i niewinność swych dzieci. Jednak to zaledwie jeden sukces, gdy tymczasem deprawatorzy są aktywni w całym kraju, a ich obecność w szkołach chroni ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie MEN. Dlatego chcemy pomóc rodzicom w całej Polsce, by mogli stanąć w obronie swoich dzieci!

Ujawnijmy deprawatorów w szkołach!

Instytut Ordo Iuris przygotował ogólnopolską akcję, dzięki której rodzice będą mogli dowiedzieć się, z jakimi organizacjami stykają się w szkole ich dzieci. Każdy może wypełnić formularz na stronie www.chronmydzieci.info, zaś Instytut dostarczy rodzicom rzeczową informację, zapewniając im anonimowość i biorąc na siebie cały trud tej kampanii.

W ten sposób, razem możemy ochronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ich integralnemu rozwojowi!

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Kwaśniewski - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Zapraszam do zapoznania się z opisem działań przygotowanych w ramach akcji „CHROŃMY DZIECI!”.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram

 
Facebook Twitter
 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

_______________________________________________________________________________


No nie znów! u mnie w Wysłanych linki aktywne.

Miłego dnia życzę.

Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. "Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!"

                        Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy. 'Treścią orędzia Matki Bożej jest wezwanie do nawrócenia i pokuty!'
Około 50 tysięcy osób należy już do Apostolatu Fatimy, którego pierwszy Kongres odbył się w sobotę w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Organizator spotkania – Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi – zaproponował przybyłym z całej Polski uczestnikom bogatą refleksję nad treścią i sensem przesłania fatimskiego oraz nad sposobami jego upowszechniania.
Zanim jeszcze kongres się rozpoczął, jego uczestnicy szczelnie wypełnili krakowski kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, gdzie sprawowana była Najświętsza Ofiara w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W pierwszym wystąpieniu ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lenga z Kazachstanu zwrócił uwagę na konieczność dawania katolickiego świadectwa, nawet w trudnych okolicznościach. – Każdy z nas może być jednym z tych, którzy niosą orędzie Boże. Świat prezentuje nam hedonizm, konsumizm, promuje perwersje. Jednak diabeł już został dawno pokonany. Nie ma przed sobą żadnej perspektywy. Powinniśmy modlić się za biedaków, którzy mu ulegli, żeby nie sądzili, iż są zwycięzcami. Kiedy odrzucimy propozycję diabła, to Bóg będzie rządził naszymi sercami – wskazywał hierarcha.

– Szukajmy w sobie Boga i Jego natchnienia. Służmy Mu, wtedy nic nam nie zagrozi. Dziękujmy Mu za orędzie fatimskie – zachęcał ksiądz arcybiskup. Wezwał do dawania przykładu w codziennym życiu i do modlitwy w intencji ludzi, którzy stracili wiarę, a także za wrogów i prześladowców. Podkreślał też, że Pan Bóg uzdalnia tych, którzy chcą Mu służyć. – Idźmy do przodu i zwyciężajmy! – zakończył swoje wystąpienie arcybiskup Lenga.

Uczestnicy kongresu usłyszeli i obejrzeli filmowy zapis skierowanych do nich przesłań: kardynała Raymonda Leo Burke oraz Antonia Borellego, autora szeroko propagowanej przez Instytut Księdza Skargi książki, pt. „Fatima, orędzie tragedii czy nadziei”.

Gorąco zachęcam was abyście trwali w Apostolacie. Orędzie fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – powiedział między innymi ksiądz kardynał.

Z kolei Antonio Borelli zaznaczył, że istotą orędzia z Cova da Iria jest przestroga przed karą Bożą za nieprawość ludzi oraz wezwanie nas do nawrócenia. – Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji – apelował katolicki myśliciel i pisarz.

Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu im. Księdza Skargi wygłosił wykład o potrzebie narodowej pokuty.Gospodarz kongresu zaakcentował szereg przejawów dokonujących się w naszym kraju grzechów społecznych.

–  Matka Boża powstrzymuje karę, jednak miłosierdzie jest warunkowe – podkreślił prezes Olejniczak. Ku nawróceniu i pokucie otrzymaliśmy z Nieba szereg duchowych środków. Matka Boża Fatimska wskazała wyraźnie codzienne odmawianie Różańca, nabożeństwo pierwszych sobót, poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. – Czy te warunki zostały spełnione? Rosja się nie nawróciła a następstwa jej błędów rozsiane są po całym świecie – mówił prezes IESiR. Zwrócił też uwagę, że utrwalone grzechy społeczne sprzyjają popadaniu w grzechy indywidualne. – Prędzej przy później przyczyni się to do upadku naszego narodu, jeśli nie odpowie on pokutą i nawróceniem – przestrzegał.

więcej: http://www.pch24.pl/pierwszy-kongres-apostolow-fatimy--trescia-oredzia-matki-bozej-jest-wezwanie-do-nawrocenia-i-pokuty-,51696,i.html

 

W przymierzu z Maryją!

Zapraszamy do obejrzenia video z wyjątkowego i bezprecedensowego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie. Królewski Gród gościł uczestników, zorganizowanego przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Księdza Piotra Skargi, Kongresu Apostołów Fatimy.

http://www.pch24.pl/tv,w-przymierzu-z-maryja-,51697

 

_______________________________________________________________________________


Islamska radość miłości, z łaciny: amoris laetitia.

https://gloria.tv/article/N4axPACsDJtD6ZtaLa2g63uiS

Dlaczego nie doszło do wybuchu wojny 13 maja 2017?

https://gloria.tv/video/j4LJPLdavz3c1pyDF4143uvUq

Czy bardziej Wyborczej niż Boga słuchają Biskupi?

https://gloria.tv/video/3yfrChJab9F44AXwGLXbSJyk8

JUŻ w niedzielę, pierwsze przysięgi ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej!

https://gloria.tv/article/QjN3DbfKAU8m3R8LEw7yPBJEM

Szef PE Antonio Tajani chce wszczęcia procedury naruszenia prawa przez Polskę.

https://gloria.tv/article/iqs1fVcmGkPh3JNVsqbv48ZTx


_______________________________________________________________________________


ŚWIĘTA RITA

ROZWIĄZUJE SPRAWY TRUDNE I BEZNADZIEJNE

Droga Mieczysławo,

W swoim codziennym życiu każdy z nas natrafia na przeszkody, z którymi nie możemy sobie poradzić: stres, choroby, kłopoty finansowe, problemy w pracy lub na uczelni...

Życie tej niezwykłej świętej pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z jego pomocą jesteśmy w stanie przezwyciężyć każdy życiowy problem. Nawet taki, który początkowo wydaje się nam beznadziejny.

Często otrzymuję listy, w których nasi korespondenci skarżą się na fatalną sytuację życiową. Piszą o chorobach, które ich wyniszczają, problemach rodzinnych, finansowych.

Czy wiesz co mnie w tych listach najbardziej porusza? Przygnębiający brak nadziei. Autorzy tych listów uważają, że z położenia, w którym się znaleźli, nie ma wyjścia.

Wiem, co możesz powiedzieć...

Naprawdę.

Niektóre problemy życiowe autentycznie nas przerastają. Zresztą, zarówno Ty i ja spotykamy się z tym wszystkim w naszych środowiskach. Te trudności dotykają także tych, których kochamy najbardziej.

Ale czy to jest powód, żeby popaść w rozpacz i beznadzieję? Czy przez te problemy mamy stać się alkoholikami, albo narkomanami, bo wydaje nam się, że środki odurzające dadzą nam choć chwilę wytchnienia? Czy rzeczywiście to są lekarstwa?

Absolutnie nie!

Mogę Ci w tej chwili podać wiele pozytywnych przykładów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pozwolisz jednak, że skupię się na jednym - świadectwie mojej znajomej, Pani Ewy z Krakowa.

Oto fragment jej listu:

Mój mąż zachorował na nowotwór, który zlokalizowany był w okolicy kolana. Diagnoza była straszna. Życie mogła mu uratować wyłącznie amputacja prawej nogi. Ten straszny wyrok powtórzyło czterech lekarzy. To było straszne… Ale nie poddawałam się. Jestem czcicielką św. Rity z Cascii. Wiem, ze Ona może pomóc w najtrudniejszych sytuacjach. Modliłam się więc gorąco do Boga za Jej wstawiennictwem. (…) Po kilku dniach znalazłam lekarza, który nie tylko dał nadzieję na uratowanie nogi, ale też podjął się przeprowadzenia operacji usunięcia nowotworu. Jak się okazało, operacja powiodła się! Św. Rita pomogła. Przekonałam się, że nie ma sytuacji beznadziejnych!

Za Panią Ewą mogę tylko powtórzyć – jest taka święta, do której zawsze możemy udać się z prośbą o pomoc. To Rita z Cascii, święta od spraw trudnych i beznadziejnych.

Chciałbym zapoznać Cię z tą świętą Orędowniczką w sprawach wyjątkowo trudnych. Dnia 22 maja 2017 roku obchodzimy okrągłą 560. rocznice jej śmierci. Jest to idealny moment, aby zanieść swoje prośby świętej Ricie.

Ona jest tak bliska wielu z nas:

 • wydana za mąż za gwałtownego mężczyznę, który zginął w wyniku rodzinnego konfliktu,
 • jako wdowa, szybko straciła obu swoich synów,
 • zachowując w sercu pokorę, wstąpiła do zakonu i bacznie wypełniała złożone śluby

Czy Ty także dostrzegasz tę lawinę życiowych upadków? Rita mogła się z nich podnieść tylko dzięki nieustającej wierze. Jak nikt inny, poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność.

A Bóg odwdzięczył się jej, otaczając swoją opieką i czyniąc za jej pośrednictwem niewiarygodne cuda, które dzieją się do dzisiaj.

Święta Rita to dla nas oparcie i zarazem przykład do naśladowania!

Właśnie dlatego bardzo proszę Cię o przeczytanie tej wspaniałej książki pt. „Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych” oraz o przyjęcie prezentu, który wraz z nią pragnę ofiarować – szczegóły uzyskasz pod tym linkiem.

Potrzebujesz duchowego pokrzepienia? Szukasz rozwiązania swych problemów? Twoi bliscy przeżywają trudne chwile? A może chcesz poznać historię świętej, do której 22-go każdego miesiąca zjeżdżają tysiące osób?

Jeśli tak - polecam Ci tę książkę z całego serca!

Zachęcam Cię do zapoznania się z postacią świętej Rity i do postawiania jej za wzór dla Ciebie i Twoich bliskim, a przekonasz się, że dla Boga nie ma spraw beznadziejnych!

Jeśli nawet uznasz, że ta lektura nie jest Ci potrzebna, możesz zrobić komuś, na kim Tobie zależy miły i pożyteczny prezent. Zapewniam, że zyskasz dozgonną sympatię obdarowanego!

Dlatego zachęcam Cię raz jeszcze do zamówienia książki "Święta Rita. Wspomożycielka w sprawach trudnych i beznadziejnych". Dołączę do niej: poświęconą koronkę do św. Rity, a także kartkę na intencje, którą możesz uzupełnić i odesłać do nas a my zawieziemy ją do Sanktuarium św. Rity w Cascii, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta.

Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na Twoją odpowiedź.

 

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 


_______________________________________________________________________________

Grzegorz Braun - Świadectwo wiary na Manifestacji 11.05.2017 r. w Warszawie

https://gloria.tv/video/8oU1tFBAzzsiAj1NT86wRXRb8

 

​ CO ZA SPRZECZNOŚĆ -  LUDZIE ŚWIECCY DAJĄ ŚWIADECTWO WIARY W BOGA TRÓJ-JEDYNEGO A WŁAŚCICIELE EPISKOPATU POUBIERALI SIĘ W ZŁOTO I SREBRO  I SIEDZĄ - LENIUCHY. PRZED PANEM JEZUSEM SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM BĘDZIECIE SIĘ WIĆ, JAK WASZ KOLEGA ŻYD- ŻYCIŃSKI. NAWET NIE ZDĄŻYŁ POROZMAWIAĆ Z KRÓLEM, A JUŻ GO PORWALI DO PIEKŁA. A TEN DEMON-ŻYCIŃSKI -ŻYD SKAKAŁ NA ŻABICH ŁAPACH I  WRZESZCZAŁ - HRA, HRA, HRA, BO NAWET DIABLI NIE POZWOLILI MU MÓWIĆ. TO SAMO BĘDZIE A WAMI  EPISKOPATEM ZA TO, ŻE BĘDZIECIE ZABIJAĆ NAS POLAKÓW, GDY NIE BĘDZIE PAN JEZUS KRÓLEM. PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS PRZYCHODZIŁ DO SWOICH - ŻYDÓW, A SWOI GO NIE PRZYJĘLI A TERAZ "SWOI" GO NIE PRZYJMUJĄ W POLSCE  NAJBARDZIEJ KATOLICKIM KRAJU. WSTYD I HAŃBA DLA NICH
.
CZY CI LUDZIE Z EPISKOPATU MAJĄ
WSTYD I HONOR? GDYBY CHCIELI MIEĆ, TO BY UPOKORZYLI SIĘ PRZED BOGIEM - ZBAWICIELEM.  
TAK POSTĘPUJĄC
OFICJALNIE
STWIERDZAJĄ, ŻE NIE CHCĄ BYĆ
​ ​
ZBAWI
​E​
NI.

 

______________

SZOKUJĄCE! Tych zdjęć nie ma nikt w Polsce - Grzegorz Braun i...

https://gloria.tv/article/SB4xrPtqgkb63mSj7yu39vEMX

 

ONI, CI UCZENI W PIŚMIE, ALE NIEDOUCZENI - ZDRAJCY POLSKI NIE CHCĄ WYCHODZIĆ DO WSPANIAŁEGO KAPŁANA KS.
NATANKA PATRIOTY I DAJE WAM EGOISTOM BEZBOŻNYM PRZYKŁAD  JAK WALCZYĆ O POLSKĘ  Z WŁASNYM RZĄDEM I EPISKOPATEM. DO NAS TEŻ NIE CHCECIE WYJŚĆ, A GŁUPI LUDZIE CAŁUJĄ WAS PO RĘKACH,.
mk
.

 

_____________

"Nieznośni tradsi", desperacko szukający wspólnoty ...

https://gloria.tv/article/z9ZREtcE3Uy91rHXCVijXikco

 

​ KAŻDY MA WOLNĄ WOLĘ, KTÓRĄ DAŁ BÓG OJCIEC I ...."RÓBTA CO CHCETA'"TYLKO OD NAS WIERNYCH KATOLIKÓW SIĘ ODCZEPTA.​    JEŚLI KTOŚ CHCE BYĆ BARDZO BLISKO I WIERNY BOGU, TO CO KOMU DO TEGO? NIEDŁUGO BĘDZIECIE CHCIELI ZAJRZEĆ DO ŁÓZKA LUDZIOM. MY WAM NIE ZWRACAMY UWAGI - GRZESZCIE ILE CHCECIE, BO TO NAS NIE OBCHODZI, A PO CO DO NAS SIĘ WTRĄCACIE - NIE PRZYCHODŹCIE I BĘDZIE SPOKÓJ - WY ANTY-CHRYŚCI.
mk._______________________________________________________________________________

Niedziela, 21 maja 2017
 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
 
 
Podobny obraz
 
(J 14,15-21)
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
 
Znalezione obrazy dla zapytania innego pocieszyciela da wam
 
 
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian

Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
i powierzył nam posługę jednania

Ci, którzy mają zadatek Ducha i nadzieję zmartwychwstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują, mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż wszyscy jesteśmy duchowi i dalecy od wszelkiego zepsucia cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony, przemieniamy się wszyscy w Słowo, które wszystko ożywia. Jak wtedy bowiem, gdy rządził grzech, byliśmy skrępowani więzami śmierci, tak gdy nadeszła sprawiedliwość Chrystusa, odrzuciliśmy wszelkie zepsucie. 
Nie żyjemy już więc według ciała, to jest w słabości cielesnej, przez co należy rozumieć zepsucie płynące z grzechu. "A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa - pisze święty Paweł - to już więcej nie znamy Go w ten sposób". Jakby chciał powiedzieć: "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas" i poniosło śmierć w ciele, abyśmy wszyscy mieli życie; i tak Go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest On ponad ciałem. "Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga". 
Gdy więc takim jest Ten, który stał się wzorem naszego życia, trzeba i nam podążać Jego śladami, nie ulegając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego bardzo słusznie mówi święty Paweł: "Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe". Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleństwa ustała. Chrystus dla nas zmartwychwstał, zdeptawszy potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego czcimy w duchu i w prawdzie za pośrednictwem Syna, który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca. 
Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł: "Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa". Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemnica Wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przez Niego. Tak więc, "wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powierzył posługę jednania".
 
 
         Znalezione obrazy dla zapytania innego pocieszyciela da wam

W świecie ułudy

„Nie lubię oglądać telewizji. Od pewnego czasu męczy mnie ona roztaczając przed widzami świat ułudy. Telewizja mami miliardy ludzi światem, który nie istnieje. Ona stwarza świat kolorowych cieni. Ale ten świat cieni nie jest dziełem Boga, lecz ojca kłamstwa”. Przytaczam słowa studentki, która przeżyła radość odkrycia prawdy o istnieniu dwu światów: nierealnego, stwarzanego przez ludzi, by zwodzić miliony i świata rzeczywistego, Bożego. Ten drugi objawił się jej jako drogocenna perła leżąca wprawdzie na dnie morza i aby ją posiąść, trzeba za nią głęboko nurkować, ale jej wartość przewyższa cały świat kolorowych cieni, dostępny bez nurkowania.

Odkrycie to stanowi ważny krok w kształtowaniu dojrzałej postawy. Stopniowo zacznie dostrzegać wartość chwili obecnej i zwykłej szarej rzeczywistości. Piękno i wartość kolorowych łąk, zieleń trawy i drzew, spokój melodii ukrytej w utworach Bethovena, niepowtarzalne piękno oczu dziecka i pochylonej nad nim kochającej matki.

Ten rzeczywisty świat Boga jest zbudowany z żywych pereł. Bywa, że perły te cierpią, krwawią, płaczą, ale ich rany nie pochodzą od Boga, lecz są wynikiem zła, które chce ich użyć do budowy swego świata ułudy.

Świat ułudy jest zawsze pełen rozdarcia, nienasycony, głodny, poniżający człowieka, czyniący go swoim niewolnikiem. Na co dzień świat ten jawi się przed nami wciąż w nowych obrazach. Jest to świat zdrowia, za którym tęsknią i gonią ludzie przez całe życie. Jest to świat pieniądza, który dziś jest, a jutro za sprawą złodzieja lub ognia ginie bezpowrotnie, lub zamienia się w kopiec popiołu. Jest to świat kariery, którą można stracić w ułamku sekundy; świat własnych wyobrażeń o miłości, o przyjaźni, o małżeństwie, o swojej wielkości. Jest to świat kieliszka, strzykawki pełnej narkotyku, erotycznego filmu.

Najgroźniejszą formą ułudy jest ciągłe martwienie się o przyszłość, lub wracanie do przeszłości. Rzeczywistość Bożego świata jest dostępna dla człowieka tu i teraz. Każdy z nas ma dość siły, by chwilę obecną, jedynie rzeczywistą, wykorzystać w sposób twórczy. Jeśli natomiast, zamiast zajmować się tym, co ma w ręce, czyli rzeczywistością, usiłuje martwić się swoją przyszłością lub przeszłością, ciężar tego nierzeczywistego świata przygniecie go do ziemi. Stąd tak wielu zmęczonych, zdenerwowanych, nieufnych, nieszczęśliwych.

Chrystus zapowiedział Apostołom, że „będzie prosił Ojca, by dał im innego Pocieszyciela, aby z nimi był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna”. Ciekawy jest tytuł Ducha Świętego – Duch Prawdy – tzn. ten Duch, który wyprowadza człowieka z świata ułudy i wprowadza w świat Bożej rzeczywistości. Duch Prawdy rzuca światło na całą przeszłość i przyszłość człowieka, ukazując wartość chwili obecnej. Wzywa do maksymalnie pełnego wykorzystania tej chwili przy współpracy z Bogiem i ludźmi.

Ktokolwiek raz zobaczy piękno świata w blasku słońca, nigdy nie zadowoli się nawet najbardziej kolorowym światem neonów, umożliwiających życie w nocy. To jest tylko złudzenie życia. Prawdziwe życie może się rozwijać wyłącznie w świetle słońca.

Niewielu dostrzega ułudę obrazu świata, w jakim żyjemy. Niewielu zna piękno i bogactwo rzeczywistości świata stworzonego przez Boga. Stąd tak wielu rozdartych, smutnych, cierpiących. Gdybyśmy zechcieli spojrzeć przez Ducha Prawdy na swoje życie, dostrzeglibyśmy jego niezwykły urok. Człowiek odzyskuje zdrowie ducha dopiero wtedy, gdy potrafi przejść z świata ułudy tworzonego przez ludzi, i wejść w świat rzeczywistości stworzonej przez Boga. Dokonuje się to przez Ducha Bożego.

Ks. Edward Staniek

       Znalezione obrazy dla zapytania jezus uwalnia
 
 
 
Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. 
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,
proszą przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij
na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, 
Święty Peregrynie Patronie chorych na raka,
Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.

_______________________________________________________________________________

PRZECIEŻ TAM NIE MA PANA BOGA I ONI UCZYNILI WIDOWISKO DLA LUDZI I WYŚMIEWALI SIĘ Z PANA BOGA.​ MK.

Masakra! Protestanccy pastorowie odprawili pierwszą Mszę dla osób transpłciowych!       

                      
Trójka „pastorów” z USA, Brazylii oraz Kanady, odprawiła pierwszą na Kubie mszę, skierowaną głównie dla osób związanych lub identyfikujących się z ruchem LGBT. Wśród gości, którzy przybyli, znaleźli się Allyson Robinson, identyfikująca się jako “trans-baptystka” z Waszyngtonu i Alexya Salvador, „trans-pastor” z Brazylii. Robinson podkreśliła, że „wydarzenie to jest nie tylko pierwszym tego typu na Kubie, ale najprawdopodobniej jednym z pierwszych na świecie”.Msza odprawiona została 5 maja w portowym mieście Matanzas, liczącym około 140 tysięcy mieszkańców. Była głównym punktem trzydniowej konferencji dotyczącej „transseksualności i teologii”. Konferencję zorganizował działający w Matanzas oddział protestanckiego Kościoła Wspólnot Metropolitalnych (Metropolitan Community Church - MCC). Pod tą nazwą kryje się stowarzyszenie wspólnot określających się jako „chrześcijańskie”. Stowarzyszenie to jest klasyfikowane jako liberalny nurt protestantyzmu. Posiada ponad 220 wspólnot działających w 37 krajach oraz status obserwatora w Światowej Radzie Kościołów. MCC znany jest ze specyficznego profilu działalności, którą można pokrótce podsumować jako szeroka akceptacja wszelkich mniejszości seksualnych. Wiąże się z tym przede wszystkim odrzucenie oceny homoseksualizmu (jak i innych zaburzeń) jako zjawiska negatywnego lub nawiązując do Słowa Bożego - jako grzechu przeciwko Bogu.

Niejasnym jest, w jaki sposób ten odłam protestantyzmu to argumentuje, gdyż Biblia w przypadku homoseksualizmu jest jednoznaczna. „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” (Biblia Tysiąclecia; 1 Kor 6, 9-10). Potępienie homoseksualizmu pojawia się także w wielu innych miejscach Pisma Świętego. Więcej przykładów można przeczytać tutaj (kliknij).

więcej: http://malydziennik.pl/masakra-protestanccy-pastorowie-odprawili-pierwsza-msze-dla-osob-transplciowych,5001.html

 

_______________________________________________________________________________


97 lat temu urodził się nasz Wielki Święty - Jan Paweł II. Poznaj najważniejsze fakty z jego życia!

                        
18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. Obecnie święty Kościoła Katolickiego.
był jednym z trojga dzieci Karola i Emilii Wojtyłów. W 1938 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku polonistyka. Przerwał je wybuch II wojny światowej. W czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomie, a pod koniec wojny wstąpił do podziemnego seminarium duchownego. Kard. Adam Sapieha wyświęcił go na kapłana 1 listopada 1946 roku. 

Najpierw studiował w Rzymie, następnie posługiwał jako wikary w Niegowici i w św. Florianie w Krakowie. W 1954 roku został profesorem akademickim na KUL-u. To wtedy urządzał słynne spływy kajakowe i wyprawy w góry. 28 września 1958 roku przyjął sakrę biskupią, a 13 stycznia 1964 roku papież VI mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim. Miał wtedy niespełna 44 lata. Kardynałem został 26 czerwca 1967 roku.

6 października 1978 roku został natomiast wybrany na 264. Papieża Kościoła Katolickiego. Jego pontyfikat zakończył się 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to zmarł po długiej chorobie na Watykanie. W tym czasie odbył 104 podróże zagraniczne, beatyfikował 148 osób, a do godności ołtarzy wyniósł 51.

Jan Paweł II ogłoszony został błogosławionym 1 maja 2011 roku, a 27 kwietnia 2014 roku został świętym.

http://malydziennik.pl/97-lat-temu-urodzil-sie-nasz-wielki-swiety-jan-pawel-ii-poznaj-najwazniejsze-fakty-z-jego-zycia,5012.html


_______________________________________________________________________________

ŻYDZI SĄ PEWNI, ŻE ONI MAJĄ ZAWSZE RACJĘ, A SĄ POWODEM DO WOJEN.
 KRÓLOWA SYBILLA TO CO PRZEPOWIEDZIAŁA - WSZYSTKO SIĘ SPRAWDZA. OSTATNIA TRZECIA WOJNA ŚW. ROZPOCZIE SIĘ OD MAŁEGO PAŃSTWA NA WSCHODZIE - WIĘC: SYRIA, IZRAEL, CZY KOREA PÓŁNOCNA?


Temat: Już czas najwyższy

MINISTER IZRAELA: Najwyższy czas, aby wyeliminować prezydenta Baszara Assada

https://gloria.tv/article/GocmbmuuLF8F4Z43gUB6bTmAV

​.  mk.​

Temat: kryzys migracyjny

Tusk odpowie za kryzys migracyjny?

http://naszdziennik.pl/polska-kraj/182045,tusk-odpowie-za-kryzys-migracyjny.html

 

A jak Tusk nałoży kary i przykręci trochę potem jeszcze trochę  i pogada żeby na razie Polsce nie pożyczać to, co wtedy może manna z nieba poleci, ale na mannę trzeba sobie zasłużyć albo tańczyć jak muzyczka gra.

Bestie Końca Swiata wg Dariusza Kwietnia / 2

https://www.youtube.com/watch?v=6hlaVA-1jr4&index=2&list=PLMnrtghicHmjs_P-GlpTyRHm7R8bbbdfL

_______________________________________________________________________________


​ TO JEST STRASZNE, ŻEBY WYBRANI PANA BOGA NIE CHCIELI GO JAKO KRÓLA, TO JEST STRSZNE.​


​ TO WIECIE DLACZEGO NIE CHCĄ PANA  BOGA, ABY RZĄDZIŁ? BO PAN JEZUS WŁAŚNIE ZAREAGOWAŁBY ODWROTNIE, GDYŻ POTĘPIA GRZECH.​ WSZYSTKIEMU LUDOBÓJSTWU I WSZELKIEMU ZGORSZENIU WINIEN JEST EPISKOPAT W POLSCE. PAN JEZUS ZWRACA SIĘ DO NICH WŁAŚNIE, A ONI POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO, A JEDNOCZEŚNIE MASONI CHCĄ ZAGŁADY EUROPY I NAWET ŚWIATA, BO NIC NIE ROBIĄ DOBREGO. TO JEST STRASZNE, ŻE ZALEGALIZOWALI "GOLGOTĘ BESKIDZKĄ" TO JEST SKANADAL, TO ONI WSZYSCY SA WINNI, GDYŻ NIKT NIE POWIEDZIAŁ:"STOP". SĄ WINNI ŁGARSTWU, MORDERSTWOM I HAŃBIE PANA BOGA. DLACZEGO SĄ WINNI? A NO DLATEGO, BO GDYBY PAN BÓG JEZUS CHRYSTUS MÓGŁ BYĆ OFICJALNIE KRÓLEM, TO BYŁBY   POKÓJ W KAŻDYM PAŃSTWIE I NIE BYŁOBY ŻADNYCH MORDERSTW. W TAKIM RAZIE CAŁY EPISKOPAT CHCE MORDERSTW, CHCE ABORCJI DIECI, BO NIE POWIEDZIALI "STOP", CHCE ABY Z BOGA DRWILI LUDZIE, TO CZYLI I Z NICH TEŻ, ALE ONI MUSZĄ WIEDZIEĆ, ŻE ONI PIERWSI ZGINĄ I.....PIEKŁO NA NICH CZEKA. TO CIEKAWE, SKĄD MIELI TYLE PIENIĘDZY NA ZAKUP DZIAŁKI I NA ZAKUP TYCH CZĘŚCI HAŃBY, A TAKŻE NA OPŁATĘ RZEŹBIARZA?  ANO PRZECIEŻ KS.DZIWISZ DOSTAŁ OD MASONÓW AMERYKAŃSKICH 100.000 DOLARÓW, TO MIAŁ NA WYBUDOWANIE FAŁSZYWEJ ŚWIĄTYNI Z MASOŃSKIMI ILUSTRACJAMI HAŃBIĄCYMI BOGA I BEZ TABERNAKULUM. SKORO CAŁY EPISKOPAT NIE CHCIAŁ TEGO ZAUWAŻYĆ, WIĘC SĄ TACY SAMI  ANTY-BOŻY.mk.

7 lat więzienia za walkę z pedofilią i nienawiścią islamu? Jayda Fransen z BF aresztow

https://gloria.tv/video/R9hY97CcNTfr3ZPvvtQCEEQjE


_______________________________________________________________________________


Ks. Natanek dziękuje za uczestnictwo w Manifestacji w W - wie 11.05.2017 r.
 
Ks. Natanek - Manifestacja W - wa 11.05.2017 r. Pod Kolumną Zygmunta
 
Ks. Natanek - Manifestacja W-wa 11.05.2017 r. Przed Pałacem Prezydenckim
 
Ks. Natanek - Manifestacja W-wa 11. 05. 2017 r. Trzeci przystanek
 
Ks. Natanek - Manifestacja W-wa 11.05.2017 r. Pod Kościołem Św. Krzyża
 
Ksiądz Piotr Natanek pod Sejmem RP z Obrazem Matki Bożej.
 
Ks. Natanek przemawia pod Sejmem 11. 05. 2017 r.

_______________________________________________________________________________


A CO TO, CZY TO NIE POLACY PRACUJĄ W RZĄDZIE
I W EPISKOPACIE,
ŻE NIE WYSZLI DO KRÓLOW
​E​
J POLSKI?
​ 
AHA  - TO IZRAELICI - ŻYDZI, KTÓRZY NIE WIERZĄ W MATKĘ BOGA. ONI TYLKO WIERZĄ W SIEBIE I JAKIEMUŚ DIABŁU WIERZĄ, ŻE PRAWIE 2000 LAT BYLI W NIEWOLI Z TEJ "MĄDROŚCI"
- WY ZDRAJCY 
P
ANA
​ 
B​
OGA I NAR
​O​
D
​U ​
POLSKIE
​G​
O​
​. !!!
mk.
​ 
​ ​
Królowa idzie do Sejmu - relacja z II Szturmu na Sejm 
 
 
 

_______________________________________________________________________________


 Fatima

Fatima: Jan Paweł II uległ naciskom

https://gloria.tv/article/7q2zG9EsnUjtBZvJFrMXthhDi


Masoneria w Polsce - dr Krajski

https://www.youtube.com/watch?v=7VIqTY0LvL4


_______________________________________________________________________________


​  ​
Procesja do pomnika Matki Bożej w Wiedniu

                                       Procesja  do pomnika Matki Bożej
7. maja z kaplicy św . Józefa  po pięknej uroczystej Mszy św w rycie
Łacińskim jak co roku wyszła procesja do pomnika Matki  Bożej  na placu
Am Hof w centrum Wiednia , oczywiście w asyście orkiestry i Policji .
Po drodze odmawiano różaniec i prześlicznie śpiewano .pod pomnikiem
tak samo modlitwy i śpiew , na końcu było odnowienie poświęcenia pomnika
                                                         i poczęstunek .   
W roku 1645 w marcu kiedy wojska protestanckich Szwedów pod dowództwem
generała Torstensona stanęły u bram Wiednia, ówczesny  cesarz  austriacki
Ferdynand 3  uklęknął przed obrazem Matki Bożej i prosił o ratunek ,
Obiecał Matce  Bożej że jak uratuje Wiedeń to postawi jej pomnik.

Matka Boża słowa dotrzymała i ce
​s​
arz Ferdynand równie
​ż​
.
W roku  1647 18 maja po uroczystej mszy św. pomnik został poświęcony .
Matka Boża powiedziała że tak długo będzie ochraniać Austrię jak długo
                                        wytrwają w pobożności i modlitwie .
W tym roku wypada 370 rocznica powstania pomnika, niestety media
wiedeńskie przemilczały tak doniosłe wydarzenie a w przewodnikach po 
wiedniu pomnik nie istnieje .
                       

_______________________________________________________________________________


dr. S. KRAJSKI - nasze DZISIAJ w swietle objawien MARYI w FATIMIE

 

_______________________________________________________________________________

ZOBACZ co się dzieje, jak zaczniesz praktykować okultyzm!                                        

Wielu ludzi ulega złudnej pokusie i szuka szczęścia nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Zamiast ze swoimi problemami przychodzić do Chrystusa, idą się radzić do wróżbitów, jasnowidzów, chiromantów, bioenergoterapeutów czy magów. Zajmują się astrologią, wierzą w horoskopy, ulegają zabobonom, a przed podjęciem ważnych decyzji „radzą się gwiazd”. Kiedy szwankuje im zdrowie, udają się do najprzeróżniejszych okultystycznych uzdrowicieli, którzy są narzędziami działania złych duchów. Są też i tacy, którzy w pogoni za karierą, pieniędzmi, władzą i sukcesem oddają swoje życie diabłu, aby uzyskać perwersyjną przyjemność seksualną, władzę nad innymi lub żeby zdobyć pieniądze - czytamy na portalu milujciesie.org.pl

Jeżeli człowiek zaczyna pokładać ufność w okultystycznych siłach, to automatycznie odrzuca Boga oraz Jego Ewangelię. Taka postawa prowadzi do zniewolenia człowieka przez szatana. W społecznościach zsekularyzowanych i spoganiałych, gdzie kościoły są puste i gdzie triumfuje rozwiązłość moralna, rozwody, aborcja, eutanazja, nieuczciwość oraz przekupstwo, okultyzm cieszy się największą popularnością. Tak się zazwyczaj dzieje, że od ateizmu ludzie przechodzą do wiary w okultyzm, różnego rodzaju sekty, przesądy, kulty orientalne, idolatrię i satanizm.

Dane historyczne wskazują na ścisłe więzy narodowego socjalizmu i marksizmu z demonologią. Założyciele komunizmu: Marks, Engels, Lenin i Stalin, zajmowali się okultyzmem i całkowicie poddani byli panowaniu szatana. Podobne związki z szatanem poprzez uprawianie praktyk okultystycznych miał Hitler oraz jego towarzysze. Uprawianie okultyzmu, który jest religią szatana,  prowadzi do całkowitego zniewolenia człowieka przez siły zła.

więcej: http://malydziennik.pl/zobacz-co-sie-dzieje-jak-zaczniesz-praktykowac-okultyzm,5004.html

 
 
Moc modlitwy. Modlitwa, która powala diabła - RÓŻANIEC. Oto Świadectwo walki ze złym księdza Rajchela
 

NIESAMOWITE! Nastolatek 20 minut umiera, po czym budzi się i mówi, że rozmawiał z Jezusem. ZOBACZ!

 http://malydziennik.pl/niesamowite-nastolatek-20-minut-umiera-po-czym-budzi-sie-i-mowi-ze-rozmawial-z-jezusem-zobacz,4608.html

_______________________________________________________________________________


 Teraz i w godzinę śmierci

 W kinach od 19 maja

    Znalezione obrazy dla zapytania teraz i w godzinę śmierci zwiastun
 
 
Siostra Łucja z Fatimy mówiła, że stanowi największą broń, Ojciec Pio określał go mianem „bicza na demony”, a Leon XIII najdoskonalszą formą modlitwy. Mowa o RÓŻAŃCU, na którym modlą się miliony ludzi z całego świata i za pomocą którego dokonują się cuda. Tak jak np. podczas bitwy warszawskiej w 1920 roku, w trakcie której to właśnie moc Różańca, na którym modlili się Polacy, odparła atak bolszewików.
 
                          
                                                   
 

_______________________________________________________________________________

 WIELKA LOŻA MASOŃSKA POLSKI - jaka narodowa? Naród polski nie chce o masonach nawet słyszeć o tych diabłach, którzy cały świat pchają do wojen, morderstw i piekła. Nawracajcie się do Pana Boga.

​DRODZY POLA
​C​
Y ZA
​P
OMINACIE O PANU BOGU KRÓLU. RZĄD I EPISKOPAT MAJĄ JU
​Ż
 SWEGO
​"​
KRÓLA - LOŻĘ NARODOWĄ POLSKI
​"​
. NIE MOŻNA INACZEJ TŁUMACZYĆ
​ ​
-
​ ​
PO OWOCACH POZNACIE
​ KIM SĄ​
, A OWOCE SĄ TAKIE, ŻE JEŚ
​LI 
KTOŚ NIE CHCE UZNAĆ W RELIGIJNEJ POLSCE
​SWEGO ​
PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA - JEDYNY RATUNEK DLA
​​
Ś
​W​
IATA NA POKÓJ
​ -​
BEZ
​ ​
WOJEN, BEZ KATAKLIZMÓW, BEZ MORDERSTW
​ -​
TO JEST MASONEM, ALBO ŻYDEM
​.​
PRZEWAŻNIE MASON JEST ŻYDEM ORAZ POLACY SĄ MASONAMI, BO WIDZIMY CO SIĘ DZIEJĘ. LUC
Y​
FER KIERUJE
​R
ZĄDEM I EPISKOPATEM, SKORO OB
​I
​E PARTIE​
RZĄDZĄCE
​:​
POLITY
​CZNE​
I RELIGIJNE
​ ​
NAW
E​
T NIE CHCĄ SŁUCHAĆ O PANU JEZUSIE
​  ​
K
R
Ó
​LU​
. A
​R​
ZĄDY LU
​CY​
FERYCZNE
​ ​
-
​ ​
DEM
​O​
NICZNE ZAPROWADZĄ
​ ​
Ś
​W​
IAT DO Z
​NISZCZENIA​
.​
​ NAJBARDZIEJ CIESZY SIĘ JUŻ LUCYFER, ŻE NAWET BISKUPÓW, KARDYNAŁÓW I PAPIEŻY BĘDZIE MIAŁ U SIEBIE NA MALTRETOWANIE.​ JA TO PISZĘ Z MIŁOŚCI, PONIEWAŻ PIEKŁO JEST STRASZNE I NAM BOŻYM DZIECIOM JEST ŻAL WAS - OBEJRZYJCIE FILMY O PIEKLE
           KTO NIE CHCE UZNAĆ PANA JEZUSA BOGA ZA KRÓLA - JEST WROGIEM CAŁEGO NIEBA , NARODU POLSKIEGO I CAŁEGO ŚWIATA..
mk.


_______________________________________________________________________________


​TO PRAWDZIWE BESTIE​ - PANEM ICH JEST LUCYFER - MORDERSTWA, WOJNY, TRUCIE LUDZI....mk

Henryk Pająk- '' Bestie końca czasów '' - fragment.

https://gloria.tv/article/N3Pripyvjcyj4c8vJ9tJZM1Ct


_______________________________________________________________________________


​ PIERONEK?  TEN MASON ŻYDOWSKI? PRZECIEŻ ON BYŁ ZAWSZE PRZECIW PANU BOGU. GDYBY ​ CHCIAŁ BYĆ NORMALNYM BISKUPEM, A NIE ZDRAJCĄ, TO CZYM PRĘDZEJ I JUŻ DAWNO RAZEM ZE SWOMI KOLEGAMI UCZYNILI BY PANA BOGA JEZUSA KRÓLEM POLSKI. W TAKIM RAZIE, TO ON SAM SIĘ ZROBIŁ KRÓLEM, BO DECYDUJE ZA NARÓD POLSKI A PRZECIEŻ NIE PYTA SWEGO PRZEŁOŻONEGO PANA BOGA. CHYBA,  ZE JEGO PRZEŁOŻONYM JEST JAKIŚ INNY DUCH. mk


Subject: Mówi Biskup Tadeusz Pieronek.

Bp. Pieronek agituje za ściąganiem islamistów.

https://gloria.tv/article/6paTg3T7nAjW1RXfevPLkJxGg

 Mówi Biskup Tadeusz Pieronek.

_______________________________________________________________________________

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu: człowiek wybrany niekanonicznie zostanie podniesiony do godności papieża
https://gloria.tv/article/4rXafSoS1G2xC74zLFVYKUySf

NO WIDZISZ TY ZDRAJCO JUDASZOWSKI I KŁAMCO, SYNU LUCYFERA - PO CO CI TO? PRAWDY NIGDY NIE UKRYJESZ, BO NASZ UKOCHANY BÓG JEZUS KRÓL POMOŻE ZAWSZE NAM WYJAŚNIĆ I JESTEŚ JUŻ ZHAŃBIONY I TWOI TOWARZYSZE MASOŃSCY WSZYSCY W WATYKANIE​. DO HISTORII PRZEJDZIESZ JAKO ZDRAJCA CAŁEGO NIEBA I LUDZI, A UWIELBIAJĄCY ISLAMISTÓW I LUTERANÓW. BĘDZIESZ Z NIMI W PIEKLE, BĘDZIESZ.mk

________________

Tradycyjne rekolekcje dla młodzieży w Wielgolesie
https://gloria.tv/article/CxYNuz1HzPZQ3A1AGj4DMfWMv


_______________

Modlitwy przygotowujące do Mszy Świętej

https://gloria.tv/article/8WeG8mZTbxXc2nHoHrRtBZ3uu

_______________________________________________________________________________


Dołącz do największego w Polsce
święta życia i rodziny
PRZYJDŹ
na
Marsz dla życia i rodziny

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W TWOIM MIEŚCIE!

 

Szanowni Państwo!

Nie może nas tam zabraknąć! Razem przejdźmy ulicami polskich miast w wielkim święcie życia. Będzie to wspaniała okazja do zamanifestowania swojego przywiązania do rodziny i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci.

Czas na Rodzinę!

Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież, babcie i dziadków. Wszystkich, którzy nie godzą się na niszczenie polskiej rodziny i chcą promować piękno ludzkiego życia. Pokażmy, że życie i rodzina są fundamentami naszej cywilizacji!

Chcielibyśmy, aby marsze w tym roku przyciągnęły jak najwięcej Polaków. Dzięki czemu wspólnie pokażemy społeczeństwu oraz rządzącym, że nie godzimy się na bezkarne mordowanie nienarodzonych dzieci.

Spotykamy się w ponad 160 miastach Polski, m.in. tutaj:

 • 21 maja – Kraków, Częstochowa
 • 28 maja – Lubin
 • 4 czerwca – Opole, Ostrowiec Świętokrzyski
 • 11 czerwca – Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów oraz Warszawa

To tylko niektóre z miast, w których odbędą się nasze marsze. Proszę sprawdzić kiedy Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie Państwa miastem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.marsz.org, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia oraz daty i miejscowości, w których organizowane są marsze.

Serdecznie zapraszamy!

Czas na rodzinę!

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny
Instytut Ks. Piotra Skargi

_______________________________________________________________________________


Dni Krzyżowe

                              modlitwa o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych

  22-24 MAJA
 
 
         Podobny obraz
 
 
 
Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie 40. dnia jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym stuleciu tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po całym świecie”. W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45). Niekiedy też zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia.
Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we środę - „za głodujących”. W naszej diecezji jedynie w niektórych parafiach wiejskich odprawiane są Dni Krzyżowe.
Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897.
 
 
 
                                            Podobny obraz
 
Litania do wszystkich świętych
 
 
 
 
 
MODLITWY O URODZAJE
 
- Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi Twojej, aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom Twoim. Niech ją Twoje rosy i Twoje słońce, Twoje deszcze i Twoje pogody, i całe Twoje otoczenie powietrzne, sprawą i sposobem Tobie jednemu znajomym, użyźnią dla nas i rodzajną uczynią. Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrzności oddane: potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy: ale wielkością Boskich darów Twoich racz serca nasze do wdzięcznego opatrzności Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków. Amen.

Boże Abrahamów, Boże Królu nieba, - Użycz nam deszczu, bo nam go potrzeba. – Nie karz nas suszą, ani głodem czasem, - By lud Twój wiedział, żeś jest Panem naszym.

Wzdychamy sercem ubogie sieroty, - Daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. – Wspomóż Marjo i święci Patroni, - Niech nas od głodu pomoc wasza broni.Suplikacje: Święty Boże
 
 
   Znalezione obrazy dla zapytania dni krzyżowe 2017 kiedy przypadają

_______________________________________________________________________________


 
 

_______________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

mam zaszczyt pierwszy raz do Państwa napisać i zachęcić do dołączenia do petycji prowadzonej przez CitizenGO w kilku językach:

http://www.citizengo.org/pl/lf/70892-wyraz-sprzeciw-wobec-eutanazji-w-szpitalu-prowadzonym-przez-katolicki-zakon-w-belgii

Od kilku tygodni w szpitalach psychiatrycznych prowadzonych przez belgijski katolicki zakon Braci Miłosierdzia - decyzją zarządu - można dokonywać eutanazji. Ta decyzja stoi wprost w sprzeczności zarówno z prawem do życia, poszanowaniem godności każdego człowieka, jak i zasadami Ewangelii, którymi ma obowiązek kierować się katolicki zakon. Zabijanie określane eutanazją jest w Belgii legalne, jednak wcześniej, gdy jakiś pacjent prowadzonej przez wymieniony zakon instytucji, chciał być zabity, musiał przenieść się do innego ośrodka. Zachęcamy do podpisania petycji:

http://www.citizengo.org/pl/lf/70892-wyraz-sprzeciw-wobec-eutanazji-w-szpitalu-prowadzonym-przez-katolicki-zakon-w-belgii

Wiadomo, że decyzja ta została podjęta wbrew rzymskim władzom zakonu. Kieruje nim Flamand, o. René Stockman. Poinformował, że zwrócił się natychmiast do belgijskiego episkopatu z prośbą o potępienie działań zakonu. Jest również w kontakcie z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sprawę bada też Sekretarz Stanu.

Dołączmy petycji, w której piszemy do Członków Zarządu Prowincji Braci Miłosierdzia:

http://www.citizengo.org/pl/lf/70892-wyraz-sprzeciw-wobec-eutanazji-w-szpitalu-prowadzonym-przez-katolicki-zakon-w-belgii

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Senkowska wraz z Zespołem CitizenGO

Sprzeciw wobec eutanazji w szpitalach Braci Miłosierdzia

Adresaci petycji:
Członkowie Zarządu Prowincji Braci Miłosierdzia w Belgii

Pragnę wyrazić mój głęboki sprzeciw wobec decyzji Zarządu Prowincji Braci Miłosierdzia w Belgii wyrażającej zgodę na eutanazję pacjentów przebywających w prowadzonych przez Zarząd ośrodkach psychiatrycznych.

Decyzja ta stoi wprost w sprzeczności z podstawowym prawem do życia każdego człowieka, obroną jego godności oraz Chrześcijaństwem.

Proszę o natychmiastową zmianę decyzji oraz apeluję do Zarządu o to, aby powrócił do kierowania się zasadami Ewangelii, w oparciu o które powinien działać.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
PODPISZ

_______________________________________________________________________________

16/05/17

Wtorek, 16 maja 2017
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
PATRONA POLSKI
Święto
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania andrzej bobola
 
Z Listu kanonizacyjnego papieża Piusa XI

Rzeczą chrześcijanina jest dokonywanie wielkich dzieł
i wielkich cierpień znoszenie

Andrzej Bobola cały się oddał posługiwaniu kapłańskiemu, które najpierw w Wilnie pełnił gorliwie, a potem w Bobrujsku, a jego gorliwości nie zdołały pomniejszyć ani niemal niezliczone trudy, ani przeciwności tamtych czasów, ani groźby wrogów, ani wreszcie zaraza, która przez trzy kolejne lata w tamtych okolicach szalała. Starał się wszystkich utwierdzić w chrześcijańskiej wierze, a także nieść światło i pociechę umysłom zaniepokojonym, tkwiącym jeszcze w zabobonach. Starannie nauczał wiary katolickiej zarówno w mieście, jak po wioskach, a nawiedzając mieszkania biednych i wchodząc do bardzo brudnych chat, starał się przyciągnąć do siebie serca obywateli, żeby mógł z nimi przyjaźnie rozmawiać o chrześcijańskich dogmatach. Nie zaniedbywał zamkniętych w więzieniu ani chorych i nigdy im nie odmawiam wsparcia i pomocy. Miłość Andrzeja do ubogich wtedy w szczególny sposób zajaśniała, kiedy w roku 1625 w Polsce zapanowała zgubę niosąca zaraza, która się powtórzyła po czterech latach. Stawszy się wszystkim dla wszystkich, razem z kilkoma towarzyszami zawsze radosny w sercu dawał przykłady heroicznej miłości bliźniego i gardząc niebezpieczeństwem popadnięcia w zaraźliwą chorobę troszczył się o zdrowie ciał chorych, a jeszcze bardziej o zdrowie ich dusz. W dni świąteczne tak skutecznie i z takim zapałem przepowiadał słowo Boże podczas kazań, że ogromna ilość obywateli, a nawet przedstawiciele dworu królewskiego zbiegali się, żeby ich słuchać. Z tego powodu nazywano go prawdziwym Apostołem. 
U Andrzeja z gorliwością o szerzenie chwały Bożej łączyło się wielkie pragnienie przeżycia bólu i cierpień. Stąd ostre udręki, jakimi ćwiczył ciało, stąd wielodniowe posty przed wyprawami misyjnymi Stąd też szczególna radość, kiedy zobaczył, że mu zaproponowano sposobność, by krwią własną dał świadectwo wierze katolickiej. 
Toteż niedługo czekał na walkę, której sobie życzył. Kozacy bowiem, którzy napadli na nieszczęśliwą Polskę i wszystkie siły obrócili na zniszczenie wiary katolickiej, pochwycili Andrzeja szesnastego maja 1657 roku niedaleko od wioski Pederil, blisko Janowa. Bili go biczami, uderzali go w twarz i na powrozie za jeźdźcem wlekli po trudnej i krwawej drodze do Janowa, żeby go tam ostatecznie umęczyć. W tej walce polski męczennik dorównał chwałą tym, który wspomnienie świętuje Kościół. Zapytany, czy jest kapłanem łacińskiego obrządku, odpowiedział: "Jestem kapłanem katolickim, urodziłem się w wierze katolickiej i w tej wierze chcę umrzeć. Moja wiara jest prawdziwa i prowadzi do zbawienia. Was przede wszystkim niech żal ogarnie. Oddajcie się pokucie, w przeciwnym razie w błędach waszych nie będziecie mogli osiągnąć zbawienia. Jeżeli przyjmiecie moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i zbawicie swoje własne dusze". Po tych słowa Kozacy stali się okrutniejsi i przeciwko żołnierzowi Chrystusa zastosowali nie jedną lub drugą udrękę, lecz niemal niezliczone i jak najokrutniejsze: ranią go biczami, na głowę wkładają ostry wieniec, kaleczą krzywymi szablami, z tylnej części głowy zdzierają skórę, klatkę piersiową, plecy i inne części ciała przypalają płonącymi lampami, a kiedy ten niezwyciężony bojownik powtarzał wyznanie wiary, odcinają mu wargi i nos, wyrywają całkowicie język i wykłuwają oko. Wreszcie, kiedy Andrzej był już bliski końca życia, oprawcy dwoma uderzeniami miecza kończą to okrutne męczeństwo. 
Trudzący się i cierpiący błogosławiony Andrzej dał nam przykład. Pełne żarliwości bowiem usiłowanie, by rozszerzać Królestwo Boże uczy nas i na pamięć nam przywodzi prawdę, że Kościół katolicki zrodził się z otwartego boku Chrystusa i że Krwią Jego został obmyty. Dzięki temu nakłania ludzi nam współczesnych do męstwa i do znoszenia dla Kościoła Bożego jakichkolwiek trudów, według tej zasady, że rzeczą chrześcijanina jest wielkich dzieł dokonywanie i znoszenie wielkich cierpień.
 
 

Święty Andrzej Bobola
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.
31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak zwanej "trzeciej probacji" w Nieświeżu.
W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.
Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić do "profesji uroczystej", co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą o. Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.
Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek "łowca dusz - duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.
Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku 1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym roku Kozacy ponownie najeżdżają Polskę. W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 kilometrów. Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: "Jesteś ty ksiądz?". "Tak", padła odpowiedź, "moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.
Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, a potem rozbiory przerwały te starania. Ponownie Andrzej miał ukazać się w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi, o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.
W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano przełożenia relikwii. W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego. W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu do kaplicy św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu. 17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta). W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt do Polski, a następnie przez wiele polskich miast (w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. W Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej. W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście. Podczas pożaru tego kościoła trumnę przeniesiono do dominikańskiego kościoła św. Jacka, by w roku 1945 przenieść ją ponownie do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. Tam do dziś szczątki doznają czci w nowo wybudowanym kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do rangi narodowego sanktuarium. Warto jeszcze dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja papież Pius XII wydał osobną encyklikę (16 V 1957), wychwalając wielkiego Męczennika.
W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest ponadto patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.

 
 
Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego,
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole Polesia,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców,
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków,
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny,
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny.


PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami święty Andrzeju.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


________________________________________________________________________________

KRÓLUJ NAM  CHRYSTE!
 
Serdecznie proszę o modlitwę w n/w intencjach:
 
​- ​
O odnowę relacji,
​ ​
wzajemne przebaczenie w małżeństwie Sławka i Anety.
​ -
O łaske zdrowia dla Paulinki i Michałka.
​-
O zgodę w  małżeństwie Marcina i Sylwii.
​- ​
O
​ ​
oddalernie zła od Oli,
​ ​
ktora ma trudności do wejścia do kościoła.
​- ​
O potrzebne łaski dla Wiesława.Za Celinę, o łaskę zdrowia,
​-
za śp. Jerzego.
​- ​
O powrót do zdrowia dla Teresy i jej rodziny.
​     ​
Za mężą Bogdana
  ​
przebywającego za  granicą.
​- ​
Za Reginę i jej rodzinę,
​ ​
zwł. o zdrowie dla Rafała i uzdrowienie
​      ​
relacji w rodzinie.
​- ​
O nawrócenie Pawła. O powrót do zdrowia dla Eugeniusza
​  ​
i jego rodziny.
​- ​
O cud uzdrowienia dla wnuczka Feliksa.O potrzebne łaski
​       ​
dla jego rodziców.
- O siłę i Ducha Świętego w pracy dla Informatyka
- O spokojny sen dla Karolinki
- O Dary Ducha Świętego dla Nataniela z okazji I Komunii Św
- O pomyślność w sprawach budowy domu

________________________________________________________________________________
Gniew Eufratu
PANIE ZIOBRO - PAN JEZUS WYBRAŁ PANA DO RZĄDU NIE PO, ABY PAN MATACZYŁ, TYLKO GODNIE REPREZENTOWAŁ SWÓJ URZĄD, A PRZY TYM NIE NARAŻAŁ SIĘ PANU BOGU ZA MATACTWO. mk​  


________________________________________________________________________________

DZIEWCZYNY POLSKIE - GDZIE MACIE HONOR I AMBICJĘ. PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO, BO NAJBARDZIEJ LICZY SIĘ DUSZA, KTÓRA ŻYJE WIECZNIE I MOŻE WIECZNIE CIERPIEĆ. mk.

Subject: 5 dni


________________________________________________________________________________

Tornielli: watykańska komisja uznała tylko część objawień z Medjugorje
https://gloria.tv/article/W2jtspAgSKU92wQZdkaf3Ditp

​CZY PYTALIŚCIE SIĘ WY "NAJWAŻNIEJSI W KOŚCIELE KATOLICKIM" SWEGO PRZEŁOŻONEGO PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO, CZY TAK MOŻECIE POWIEDZIEĆ I NAPISAĆ? JEŚLI PYTALIŚCIE SIĘ - DLA WAS WAŻNIEJSZEGO PRZEŁOŻONEGO "DIABŁA - LUCYFERA" TO NA PEWNO POCHWALIŁ WASZE BREDNIE.
​ TYM BARDZIEJ, ŻE PISZECIE BZDURY CHOCIAŻ TAM NIGDY NIE BYLIŚCIE I TO PISZECIE, BO LUCYFEROWI SIĘ PODOBA. W MEDJUGORIE TEŻ JEST MASONÓW PEŁNO, A TYLKO JEDEN SKLEP JEST KATOLICKI. mk.

_______________

Logo ŚDM Panama 2019 - POLECAM !!!

https://gloria.tv/article/47ZR1mHQAPve4KFuc8hDf2Kdw
​ZOBACZYSZ TY DEMONIE FRANKU JAK CIEBIE BĘDĄ MALOWALI - BARDZO PODOBNEGO DO LUCYFERA. TYLE JUŻ ŻYJESZ I NIE WIESZ, ŻE MARYJA TO CZŁOWIEK I MA 12 GWIAZD NA GŁOWIE, A TY MASONIE NAMALOWAŁEŚ JEJ 5 GWIAZD KOMUNISTYCZNYCH. JAKOŚ CIEBIE MALUJĄ NORMALNEGO CZŁOWIEKA, CHOCIAŻ NA TO NIE ZASŁUGUJESZ, BO TY JUŻ JESTEŚ DIABŁEM, A CI CO NAZYWAJĄ CIEBIE APOSTATO "OJCIEC ŚWIĘTY" -TACY SAMI SĄ JAK TY MASONIE I BĘDĄ TOWARZYSZYĆ CI W PIEKLE, W WIELKIM OGNIU NIE GASNĄCYM.​ mk

____________________

Państwo polsko izraelskie - skrót myślowy - prezydenta A. Dudy ?

https://gloria.tv/video/1HjXxtBggQMCCdxrct1opxqq2
​NASTĘPNY ZDRAJCA NARODU POLSKIEGO RAZEM Z TADEUSZEM RYDZYKIEM, KTÓREMU NIE NALEŻY SIĘ TYTUŁ KSIĘDZA ZA ZDRADĘ PANA JEZUSA I POLAKÓW.​ W BUDYNKU NIBY W KOŚCIELE JAK SALA DLA ŚWIECKICH O RÓŻNYM ZNACZENIU W TORUNIU WYWYŻSZA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, KTÓRY SIĘ TYCH ZDRAJCÓW WSTYDZI PRZED PANEM BOGIEM, A POWINIEN WYWYŻSZYĆ PANA BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA, KTÓRY JAKO JEDYNY USTANOWI POKÓJ NA ŚWIECIE. BĘDZIECIE WSZYSCY ZDRAJCY WYĆ W TYM OGNIU NIE GASNĄCYM. PREZYDENT DUDA JAKO PIERWSZY ZDRADZIEDKI SOKUMENT PODPISAŁ, ŻE POLSKIE DZIEWCZYNKI MUSZĄ MIEĆ SZCZEPIENIA POD KARĄ FINANSOWĄ, ABY NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI. DRUGI DOKUMENT, ŻE POLSKIE DZIECI MUSZĄ BYĆ OGÓLNIE SZCZEPIONE, TRUCIZNAMI A ŻYDZI NIGDY SIĘ NIE SZCZEPIĄ I NIGDZIE, W USA TEŻ NIE. NIE WIEM JAKIE JESZCZE ZARZĄDZENIA PODPISAŁ PRZECIW POLAKÓM, ALE NAPEWNO DUŻO. DUDA I CAŁY RZĄD PISOWSKI A TAKŻE KATOLICZKA P.SZYDŁO MAJĄ "BOGA O NAZWIE - "IZRAEL" A NIE PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO. ONI WOLĄ WOJNĘ I ŚMIERĆ NIŻ POKÓJ Z JEZUSEM KRÓLEM".mk


________________________________________________________________________________

SZALEŃCY W EPISKOPACIE BOJĄ SIĘ ANTY-PAPIEŻA FRANCISZKA  A NIE BOJĄ SIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO.
  JEDYNEGO SĘDZIEGO SPAWIEDLIWEGO. PRZED TRON PANA JEZUSA NIE PÓJDZIECIE W ZŁOTYCH I PURPUROWYCH ORNATACH, LECZ NAGO JAK HLOND I ŻYCIŃSKI .​
​ 
 

JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z MIŁOŚCI DO PANA BOGA, BO ON BARDZO CIERPI, ŻE MUSI POSŁAĆ TYLU LUDZI DO PIEKŁA.... I MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO, ABY NIE BŁĄDZIŁ, TYLKO CHCIAŁ BYĆ POSŁUSZNY BOGU WSZECHMOGĄCEMU - STWORZYCIELOWI I ZBAWICIELOWI. WAS TEŻ ZABIJĄ, ALE MIEJSCE SPOCZYNKU NASZE PRZEZ WAS WSPÓŁMORDERCÓW ZABITYCH BĘDZIE W NIEBIE,  A WASZE MORDERCÓW W  PIEKLE. DLATEGO JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO, ABY UCHRONIĆ GO OD CIERPIENIA.​ PAN BÓG POZWALA NA RÓŻNE ŚWIADECTWA, ABYŚCIE ZROZUMIELI CO TO JEST PIEKŁO.

  WIDZICIE  DEM
​ ONICZNI BISKUPI I KARDYNAŁOWIE CO WAS CZEKA​ - NIESTETY I NAS TEŻ. WY SŁUŻĄCY DWOM BOGOM -MASOŃSCY I ŻYDOWSCY DUCHOWNI W EPISKOPACIE. ZAMIAST CIESZYĆ SIĘ, ŻE BÓG - JEZUS CHRYSTUS CHCE POLAKÓW, ALE I CAŁY ŚWIAT
URATOWAĆ OD WOJNY, KATAKLIZMÓW I ŚMIERCI. TO W EPISKOPACIE PYSZNIĄ SIĘ. TAK JAK IZRAELICI ZAMIAST DZIĘKOWAĆ PANU BOGU, ŻE ICH WYPROWADZIŁ Z NIEWOLI Z ZIEMI EGIPSKIEJ, TO ONI PYSZNI CHCIELI BYC MĄDRZEJSI OD PANA BOGA I OD PONAD 2000 LAT BYLI W NIEWOLI. OT MĄDROŚĆ DIABELSKA. mk.
 
     
TO CI SZALEŃCY W EPISKOPACIE PYSZNIĄ SIĘ. TAK JAK IZRAELICI ZAMIAST DZIĘKOWAĆ PANU BOGU ŻE ICH WYPROWADZIŁ Z NIEWOLI - ZIEMI EGIPSKIEJ, TO ONI PYSZNI CHCIELI BYĆ MĄDRZEJCI OD PANA BOGA I PONAD 2.000 LAT BYLI W NIEWOLI. OT MĄDROŚĆ DIABELSKA.​ mk.
                                        
     
https://www.youtube.com/watch?v=oMgvXsVU53I
 
Prawdziwy powód przybycia do Europy
________________________________________________________________________________
Ks. Natanek


​ TO DLACZEGO TAK NIENAWIDZĄ KS.NATANKA? A BO JEST 100 RAZY MĄDRZEJSZY OD NICH WSZYSTKICH. GDYBY CHOC JEDEN BISKUP POWIE​DZIAŁ: NIE ZGADZAM SIĘ Z ANTY-PAPIEŻEM, ALE PRZECIEŻ IM SĄ WAŻNIEJSZE PIENIĄDZE NIŻ ICH I LUDZKIE DUSZE. KS. NATANKA NIENAWIDZĄ, BO PRAWDĘ IM RĄBIE W OCZY. TAKŻE WSZYSCY JEDŹCIE DO DEMONA - DIABŁA LUTRA I NIE WRACAJCIE. NIE RÓBCIE NAM POLAKOM PATRIOTOM - KATOLIKOM WSTYDU. PRZYJDĄ INNI KAPŁANI A NIE FARYZEUSZE - ZDRAJCY PANA BOGA I POLAKÓW, TERAZ JUŻ SIĘ NIE MODLĘ ZA ZDRAJCÓW, BO TO ONI POWINNI MODLIĆ SIĘ PO BOŻEMU ZA NAS. mk

s. Natanek - Prymas Polski w komitecie jubileuszu Lutra - ZDRADA

https://gloria.tv/video/4XULKShnuvQKDCQ1eXFvsWoyd

TO NIE JEST ZDRADA TO JEST WOLNY I NIEPRZYMUSZONY WYBÓR I WOLNA WOLA, KTÓRĄ NASZ PAN BÓG OBDAROWAŁ KAŻDEGO CZŁOWIEKA KRÓLA, PRYMASA POLSKI, Ks. NATANKA I ZWYKŁEGO PANA Y I PANIĄ X I DLA PANA BOGA NIE MA TO ZNACZENIA, KIM TEN CZŁOWIEK JEST  WAŻNE SĄ JEGO UCZYNKI.

PO OWOCACH ICH POZNACIE?...

Znak 666 Uczyniony przez Polskiego Biskup

​, a może nie polskiego?​

https://www.youtube.com/watch?v=ocTAK3mDuc0

DLA TEGO MUSI BYĆ ZNAK 666 BY KAŻDY MÓGŁ STANĄĆ PO, KTÓREJ STRONIE CHCE WEDŁUG SWOJEJ WOLNEJ WOLI I KAŻDY BĘDZIE TO MUSIAŁ ZROBIĆ OSOBIŚCI Ks. NATANEK TEŻ.

WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ALBO PRZEKLEŃSTWO.

________________________________________________________________________________

JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z MIŁOŚCI DO PANA BOGA, BO ON BARDZO CIERPI, ŻE MUSI POSŁAĆ TYLU LUDZI DO PIEKŁA.... I MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO, ABY NIE BŁĄDZIŁ, TYLKO CHCIAŁ BYĆ POSŁUSZNY BOGU WSZECHMOGĄCEMU - STWORZYCIELOWI I ZBAWICIELOWI. WAS TEŻ ZABIJĄ, ALE MIEJSCE SPOCZYNKU NASZE PRZEZ WAS WSPÓŁMORDERCÓW ZABITYCH BĘDZIE W NIEBIE,   A WASZE MORDERCÓW W  PIEKLE. DLATEGO JA TO WSZYSTKO PISZĘ Z MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO, ABY UCHRONIĆ GO OD CIERPIENIA.​ PAN BÓG POZWALA NA RÓŻNE ŚWIADECTWA, ABYŚCIE ZROZUMIELI CO TO JEST PIEKŁO.
WIDZICIE WY DEMONICZNI BISKUPII I KARDYNAŁOWIE CO
WAS 
CZEKA. NIESTETY I NAS TEŻ
​. ​
WY SŁUŻYCIE DWÓM
BOGOM MASOŃSCY I ŻYDOWSCY DUCHOWNI W EPISKOPACIE. ZAMIAST CIESZYĆ SIĘ, ŻE BÓG - JEZUS CHRYSTUS CHCE POLAKÓW ALE I CAŁY ŚWIAT URATOWAĆ OD WOJNY I ŚMIERCI, TO CI SZALEŃCY W EPISKOPACIE PYSZNIĄ SIĘ. TAK JAK IZRAELICI ZAMIAST DZIĘKOWAĆ PANU BOGU ŻE ICH WYPROWADZIŁ Z NIEWOLI - ZIEMI EGIPSKIEJ, TO ONI PYSZNI CHCIELI BYĆ MĄDRZEJCI OD PANA BOGA I PONAD 2.000 LAT BYLI W NIEWOLI. OT MĄDROŚĆ DIABELSKA.​ mk.
  
https://www.youtube.com/watch?v=oMgvXsVU53I
 
Prawdziwy powód przybycia do Europy


________________________________________________________________________________
Publiczny różaniec
Krucjata Młodych zaprasza do Katowic na

Publiczny Różaniec
z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

W obliczu kryzysu stajemy pod Sztandarem Maryi do walki o dusze Polaków. Chcemy w setną rocznicę Objawień Fatimskich, zorganizować STO publicznych Różańców w całej Polsce.

Sto lat temu Maryja objawiła się trojgu pastuszkom, wzywając świat do pokuty i nawrócenia. Apelowała, byśmy codziennie odmawiali Różaniec. Ostrzegała, że jeżeli ludzkość dalej będzie żyła w grzechu, zostanie surowo ukarana.

Kondycja ludzka po 100 latach od Fatimskich Objawień jest w tragicznym stanie. Wielu ludzi żyje bez Boga. Niewierność małżeńska, aborcja, pornografia, nałogi, promocja homoseksualizmu i tzw. gender to smutna rzeczywistość w Polsce i w wielu krajach świata.

Im większy jest kryzys, tym ufniej powinniśmy się uciekać do Maryi, która „zmiażdży głowę węża”. Matka Boża w Fatimie zapowiedziała triumf Swego Niepokalanego Serca. W Jej Królestwie cała ludzkość będzie oddawać Chwałę Panu Bogu i Matce Najświętszej!


Katowice, 18 maja 2017 r. (czwartek)

(przed figurą św. Jana na rogu ulic św. Jana i Staromiejskiej)

godz. 17:00

Organizator: Krucjata Młodych

Krucjata Młodych

Patronat medialny: portal PCh24.pl

Przyjdź osobiście z różańcem oraz prześlij tę wiadomość do Twoich znajomych! Nasza wspólna modlitwa pokaże, jak wielka jest jej moc.

Więcej informacji o naszych inicjatywach, spotkaniach, publicznych modlitwach, publikacjach znajdziesz na stronie Instytutu Ks. Piotra Skargi: kliknij tutaj, aby przejść na stronę PiotrSkarga.pl
________________________________________________________________________________
CZY NIE MA JUŻ W KOŚCIELE KATOLICKIM NORMALNYCH BOŻYCH BISKUPÓW I KARDYNAŁÓW, KTÓRZY POWIEDZĄ "DOŚĆ - STOP TY DEMONICZNY ANTY-PAPIEŻU"?​ JEŻELI NIE CHCE NIKT WYSTĄPIĆ PRZECIW TEMU DEMONOWI-MASONOWI FRANKOWI, TO TAKŻE BĘDZIECIE Z NIM W PIEKLE, BO NIC NIE ZROBILIŚCIE, ABY ZATRZYMAĆ HAŃBIENIE PANA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO. ZAWSZE TO MÓWIĘ - LEPIEJ BYĆ WIKARYM W NIEBIE, NIŻ BISKUPEM, CZY KARDYNAŁEM W PIEKLE. PRZEZ TAKICH DUCHOWNYCH, KTÓRZY AKCEPTUJĄ "ZŁO" ANTYPAPIEŻA DUŻO LUDZI PÓJDZIE DO PIEKŁA TAKŻE I ....NIESTETY CI WSZYSCY BOJĄCY SIĘ DEMONICZNEGO PRZEŁOŻONEGO BĘDĄ Z NIM  PIEKLE. mk.

MATKA BOŻA: Każdy ślad po Mnie, Matce Boga, zostanie wymazany. Przypisywane Mi objawienia zostaną wyśmiane, 

​​

 a ludzie zostaną pouczeni przez wrogów w Kościele Mojego Syna, aby odrzucili wszelką wiarę z nimi związaną.

https://gloria.tv/article/WptNiPphZPz23Ds18NjkQ3cGR

______________________

Franciszek nie wierzy w Medziugorje, czyli o groźbie wypaczenia Medziugorja

https://gloria.tv/article/hi1tfrRHQc941hQy6w8nNQRAF

_____________________

CZY ZAKPIONO SOBIE Z CHRYSTUSA WE FATIMIE?

https://gloria.tv/article/qiQzMXzjYEWi1ZsT7pvN2TWiu


________________________________________________________________________________

​ FRANCISZEK PAPIERZ CZY APOSTATA??? I ANTY-BOŻY PAPIEŻ ???-  CZY WIERZY TYLKO W SIEBIE - SOBIE I SWOIM PRZEŁOŻONYM MASONOM????  CZY  ZOSTAŁ WYBRANY OSZUKAŃCZO????  DLACZEGO   NIGDY PRZED PANEM BOGIEM NIE KLĘCZY  I MATKĄ AJŚWIĘTSZĄ.
           A PRZECIEŻ I TAK BĘDZIE MUSIAŁZDAĆ RACHUBEK PRZED STWÓRCĄ .​mk.

                                 medjugorje
Franciszek, wracając wczoraj z Fatimy, w sobotę 13 lutego 2017 r., stwierdził na pokładzie samolotu – poniżej przytaczam jego wypowiedź – że w Medziugorju nie mamy do czynienia z Matką Jezusa i że objawienia medziugorskie nie mają większej wartości. Tymczasem wobec samej miejscowości Medziugorje czynione są ostatnio starania uporządkowania duszpasterstwa – istnieje groźba,że te działania mogą wypaczać objawienia w Medziugorju
w duchu postanowień Franciszka.  

Franciszek powiedział między innymi to: Te objawienia, domniemane obecne objawienia… raport [komisji powołanej przez Benedykta XVI, której przewodniczył kard. Ruini] ma swoje wątpliwości. Ja osobiście jestem bardziej sceptyczny. Wolę Matkę Bożą jako Matkę, naszą Matkę, która nie jest kobietą kierowniczką urzędu telegraficznego, wysyłającą wiadomości/orędzia o określonej godzinie. To nie jest Matka Jezusa. A te domniemane objawienia nie mają wiele wartości; mówię to przedstawiając moją osobistą opinię. Są tacy, którzy myślą, że Matka Boża mówi tak: „przyjdźcie, tego i tego dnia o takiej godzinie przekażę wiadomość temu widzącemu” [tłumaczenie całości oraz szczegółów wymaga doszlifowania, gdy pojawi się dokładny zapis wypowiedzi]

Interpretacja tych słów Franciszka, w ramach perspektywy, hipotezy, którą przekazuję tutaj na blogu, jest oczywista. Franciszek, niszcząc Kościół, będzie niszczył i sprzeciwiał się wszystkiemu, co Boże, w tym objawieniom medziugorskim.

Zobacz komentarze.

więcej: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/05/14/franciszek-nie-wierzy-w-medziugorje-czyli-o-grozbie-wypaczenia-medziugorja/#more-6734

 

MATKA BOŻA: Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. ...

 

 


________________________________________________________________________________

To dzieje się na naszych oczach! ROSJA zostanie oddana Niepokalanemu Sercu Maryi 13 maja

http://malydziennik.pl/to-dzieje-sie-na-naszych-oczach-rosja-zostanie-oddana-niepokalanemu-sercu-maryi-13-maja,4860.html


_______________________________________________________________________________


KORESPONDENCJA OD NASZYCH CZYTELNIKÓW
 
To taka przypowieść o matce, oto ona:
   
   
   
Podróż matki.
   
Pewna młoda matka postawiła stopę na ścieżce życia. "Czy to jest długa droga?" zapytała.
I przewodnik powiedział: "Tak, droga jest trudna i będziesz duzo starsza, zanim dotrzesz do końca, ale koniec będzie lepszy niż początek".
   
Ale młoda matka była szczęśliwa i nie uwierzyła, że wszystko może być lepsze niż obecne lata mlodosci. Więc bawiła się z dziećmi, karmiła je i kąpała je, a także nauczyła ich, jak wiązać buty, jeździć na rowerze i przypomniała im, aby nakarmić psa, odrabiać lekcje i umyc zęby.
Słońce świeciło nad nimi, a młoda matka zawołała: "Nic nigdy nie będzie piękniejsze niż to."
   
Wtedy nadeszły noce i burze, a droga była czasem ciemna, a dzieci trząsły sie od strachu i zimna. Matka przyciągnęła je do siebie i zakryła je ramionami, a dzieci rzekły: "Matko, nie boimy się, bo jesteś blisko, i nie może spotkac nas zadna krzywda".
I nadszedł poranek, a przed nami było wzgórze na ktore dzieci wspięły się i sie zmęczyły, a i matka tez była zmęczona. Ale zawsze mówiła do dzieci: "Trochę cierpliwości a dotrzemy tam". Więc dzieci szly dalej, a wspinając się, uczyly się pokonywać przeszkody. I dzięki temu matka dała im siłę do stawienia czoła światu.
Rok po roku okazała im współczucie, zrozumienie, nadzieję, ale przede wszystkim bezwarunkową miłość. A kiedy dotarli na szczyt, powiedzieli: "Matko, nie moglibyśmy tego dokonać bez ciebie".
   
Dni przelecialy, potem  tygodnie, miesiące i lata, a matka stała się starsza, mała i przygarbiona. Ale jej dzieci były wysokie i silne, i chodziły z odwagą. Matka, kiedy spała nocą, spojrzała na gwiazdy i powiedziała: "To lepszy dzień niż ostatni, ponieważ moje dzieci nauczyły się tak wiele, a teraz przekazują te cechy swoim dzieciom". A gdy jej droga stała się dla niej trudna, podniosły ją i dały jej siłę, tak jak ona dawała im swoja. Pewnego dnia dotarli na wzgórze, a za wzgórzem widzieli lśniącą drogę i raptem złote bramy otworzyły się przed nimi. Matka powiedziała: "dobiegł koniec drogi, i teraz wiem, że koniec jest lepszy niż początek, bo moje dzieci mogą chodzić z godnością i dumą, z głową wysoko podniesiona, a więc ich dzieci odziedzicza to po nich."
A dzieci mówiły: "zawsze będziesz  z nami, Matko, nawet jeśli przejdziesz przez te wrota bramy". I stali i patrzyli za nią, gdy odeszła sama, a bramy zamknely sie za nią. A oni powiedzieli: "Nie możemy jej zobaczyć, ale ona nadal jest z nami. Matka taka jak nasza zawsze pozostanie zywa w naszej pamieci. Jest szeptem liści, gdy idziesz ulicą. Jest zapachem pewnych potraw, które pamiętasz, kwiatów, które zrywales i perfumy, które nosiła. Ona jest ta ktora kladzie chlodna reke na twoje rozpalone czolo, gdy nie czujesz się dobrze. Ona jest twoim oddechem w powietrzu w mrozną zimę. Ona jest dźwiękiem opadu deszczu, który cię usypia, kolorem tęczy, porankiem w Boże Narodzenie. Twoja matka mieszka w twoim własnym śmiechu, jest krystalizowana w każdej twojej lzie kiedy placzesz. Matka pokazuje wszystkie emocje, szczęście, smutek, strach, zazdrość, miłość, nienawiść, gniew, bezradność, podekscytowanie, radość, smutek i cały czas, dając nadzieję bedzie modlić się o tylko dobre samopoczucie w twoim życiu. Ona jest miejscem, z którego pochodzi Twój pierwszy dom, a ona jest mapą, za którą podążasz każdym krokiem. To pierwsza miłość, twój pierwszy przyjaciel, nawet pierwszy wróg, ale nic na ziemi nie może cię rozdzielić. Nie czas, ani przestrzeń, ani śmierć. Teraz przekaż to wszystkim matkom, córkom i synom, których znasz. Nigdy nie przyjmujmy matek za pewnika.
 
 
 
Zawsze sobie wejdz na Googla Translate jak chcesz poznac tlumaczenie z kazdego obcego jezyka:
  

________________________________________________________________________________
Fatima: orędzie po mistrzowsku zignorowane
https://gloria.tv/article/EBseGyHVcBQe6AHXvdTwz3z94
​ Apostata anty-papież Franek - mason, jest strasznym i diabelskim OSZUSTEM​. Kto nazwie tego obrzydliwego "ojciec święty" jet taki sam jak ten demon.
mk.
 
______________
"Fatima to oszustwo". Franciszek przeczy objawieniom! Poznaj nieznaną treść trzeciej tajemnicy!
https://gloria.tv/video/1p2oDvMgY2UR4WLradJV4nda4

​ Tego diabła - apostatę Franka to już nikt nie nawróci, dlatego, że przede wszystkim to on sam nie chce. On już oddał się diabłu i wszystko robi, aby całować kopyta lucyferowi. Nie chcę używać wulgarnych słów, ale ten diabeł zasługuje na to. Wielbi demona  kozła i już jemu służy z nienawiścią, bo w piekle nie ma miłości.​ A pal się ty ...... mk

________________

Kim jest „biskup odziany w biel” z trzeciej tajemnicy fatimskiej?
https://gloria.tv/article/TuTHhb2p1Wyb3aAsGE2BnaKKR
 
​ Ty demonie Franku wstydź się tak mówić o sobie. Papieże są tylko ubrani w białe szaty, ale ty załóż czarne, bo już jesteś diabłem.​
mk
.
 
KOGO JEST WIĘCEJ NA PLANECIE ZIEMI - MASONÓW, CZY ŻYDÓW​? mk.

Stanisław Krajski "Czasy ostateczne" - 3 maja 2017 Konferencja Kościół, Nowa Osuchowa

https://gloria.tv/video/kVuCN673RhdB48BRTk2VTaifo

 

Dr Zbigniew Kękuś o Mateuszu i Kornelu Morawieckich

https://www.youtube.com/watch?v=WrNJ1ek8Avg

Prokurator Andrzej M Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI

https://www.youtube.com/watch?v=rrzzqY3V_Rw

Dr Zbigniew Kękuś zgłasza sprawy Szydło, Morawieckiego i Dziwisza do ABW.

https://www.youtube.com/watch?v=egYO86HD9QU

Syjonistyczni żydzi szkolą polskich polityków! Dr Zbigniew Kękuś o tworzeniu Judeopolonii.

https://www.youtube.com/watch?v=AaNjFx4o-_0


_______________________________________________________________________________

Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

Waldemar i Ewa Podgórscy

ul. Tuwima 34

​    ​
90-002 Łódź
​ ​
el/fax (042) 633-94-68

 

www.ksiegarniawojskowa.net.pl

https://www.facebook.com/Ksiegarniawojskowa


________________________________________________________________________________
Przyjaciele i Przyjaciółki!

Imidakloprid to trujący związek chemiczny, który zagraża życiu pszczół i wielu innych owadów. Opryskuje się nim owoce i warzywa na całym świecie.

Teraz Kanada może go zakazać – ogłoszono konsultacje społeczne, które mają pomóc w podjęciu decyzji. Ale najwięksi gracze agresywnie lobbują za swoim produktem, wartym miliardy dolarów.

Kanada nie może się poddać! Dołącz i podpisz petycję jednym kliknięciem. Niech przed zamknięciem konsultacji rząd tego kraju usłyszy miliony naszych głosów przeciw lobbystom. W imieniu pszczół.

Uratuj pszczoły i wezwij Kanadę, by zakazała tej trucizny

Do premiera Justina Trudeau, światowych przywódców i ministrów rolnictwa:

Wzywamy was do natychmiastowego wprowadzenia zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych. Wymieranie całych kolonii pszczół może zagrozić globalnej produkcji żywności. Jeśli zadziałamy natychmiast, możemy uratować pszczoły przed wyginięciem.

Uratuj pszczoły i wezwij Kanadę, by zakazała tej trucizny

Pszczoły, jętki i muszki to niesamowite stworzenia, dzięki którym życie na ziemi rozkwita. Same pszczoły zapylają niemal 3/4 najpopularniejszych roślin uprawnych. Ale zdaniem naukowców, imidacykloprid jest powiązany z wymieraniem kolonii pszczół i zmniejszeniem populacji owadów. Stanowi zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i dla produkcji żywności.

Monsanto z Bayerem, Dow Chemical z DuPontem – te chemiczne giganty walczą o monopol, rosną w siłę i naciskają, by trucizna pozostała na sklepowych półkach. Ale Unia Europejska już zakazała tej śmiertelnej dla pszczół substancji po tym, jak społeczność Avaaz zalała ministerstwa tysiącami wiadomości. Kanada to kolejny krok. Zamknięcie tego rynku może wywołać efekt domina – inne kraje też pójdą tą drogą.

W Kanadzie trwają właśnie konsultacje społeczne, które mogą przesądzić o losie tej trucizny. Jeśli teraz zabrzmi nasz głośny sprzeciw i wygramy sprawę, to może być wielkie zwycięstwo dla pszczół na całym świecie. Konsultacje wkrótce się kończą! Dołącz:


Uratuj pszczoły i wezwij Kanadę, by zakazała tej trucizny

Rachel Carson, biolożka, która doprowadziła do procesu przeciw DDT, powiedziała: „Ci, którzy podziwiają piękno natury, czerpią z niej siłę na całe życie.” Niech niezwykła siła i piękno przyrody, która nas otacza, zainspirują nas do działania. Pszczoły nas potrzebują.

Z nadzieją,

Nell, Ari, Oli, Camille i Ricken wraz z całym zespołem Avaaz

Przeczytaj więcej:
Nauka w Polsce: Pszczoły ciągnie do nektaru zawierającego popularne pestycydy
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404741,pszczoly-ciagnie-do-nektaru-zawierajacego-popularne-pestycydy.html

Focus: Neonikotynoidy niebezpieczne dla pszczół
http://www.focus.pl/przyroda/neonikotynoidy-niebezpieczne-dla-pszczol-12878

CBC: Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia za zakazem kontrowersyjnych pestycydów neonikotynoidowych (tekst w j. angielskim)
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/health-canada-imidacloprid-neonicotinoid-1.3864450 

National Post: Wiele gatunków pszczół i motyli zagrożonych wyginięciem – to zagrożenie także dla produkcji żywności (tekst w j. angielskim)
http://news.nationalpost.com/news/world/many-species-of-bees-butterflies-are-heading-towards-extinction-and-itll-cause-our-food-supply-to-suffer 

The Atlantic: Kosztowa wojna lobbingowa z wymierającymi pszczołami w tle (tekst w j. angielskim)
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/07/the-costly-lobbying-war-over-americas-dying-honeybees/443664/ 

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 „Rzeczpospolita” sugeruje, że nuncjusz apostolski w Polsce naciska na rząd w sprawie uchodźców

 

Czy wokół utworzenia tzw. korytarza humanitarnego, które miałyby pozwolić na transportowanie Syryjczyków samolotami do Polski, trwa zakulisowa rozgrywka z udziałem nuncjusza Apostolskiego? Do ciekawych informacji dotarli dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

 

Czym jest korytarz humanitarny? To nazwa procesu, który polegać miałby na przetransportowaniu do Polski drogą lotniczą grup uchodźców z Syrii, Jordanii i Libanu, po wcześniejszym rozpoznaniu ich sytuacji. 

 

Według ustaleń dziennika, na biurko premier Beaty Szydło trafił w tej sprawie list od nuncjusza apostolskiego w Polsce, Salvatore Penacchio.

 

Trudno wyrokować, czy pracujący w Polsce zaledwie od pół roku watykański dyplomata działał za zgodą papieża. Jednakże medialne doniesienia zdają się to właśnie sugerować. "Według naszych informacji abp Pennacchio w liście do rządu powołuje się m.in. na liczne wypowiedzi papieża o konieczności pomocy uchodźcom, wspomina także o korytarzach włoskich. Stwierdza też, że do podjęcia rozmów ma upoważnienie Sekretariatu Stanu, czyli watykańskiegoMSZ" - informuje gazeta.

 

Rządowe deklaracje w sprawie korytarza, którego otwarcie związane było ze zwiększeniem liczby tzw. uchodźców docierających do naszego kraju, są mocno niejasne. Premier Szydło stwierdziła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „nie mówi nie” korytarzom humanitarnym, jednak ich powstanie warunkuje „odpowiednią współpracą zainteresowanych organizacji z rządem”. Pozytywnie, lecz także z zastrzeżeniami, o sprawie wypowiadał się też prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 

MSZ, pytane przez Interię o utworzenie korytarza humanitarnego, odniósł się do sprawy ogólnikowo: „Polska zarówno na forum UE, jak i ONZ popiera wysiłki społeczności międzynarodowej, których celem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu pomocy humanitarnej do ofiar wojny domowej w Syrii”.

Warto przypomnieć, że od prawie roku o uruchomienie korytarzy humanitarnych zabiegają polscy biskupi. 

 

O ile doniesienia dziennika okażą się prawdziwe będzie to pierwszy przypadek tak zdecydowanego zaangażowanie politycznego nuncjusza abp. Salvatore Penacchio pracującego na polskiej placówce od jesieni 2016 r. Symptomatyczne jest to, że miałoby ono dotyczyć właśnie sprawy tzw. uchodźców. 

 

 

Żródło: rp.pl/Interia.pl

lukRead more: klik link- http://www.pch24.pl/rzeczpospolita-sugeruje--ze-nuncjusz-apostolski-w-polsce-naciska-na-rzad-w-sprawie-uchodzcow,51532,i.html#ixzz4gusyenF3


________________________________________________________________________________
Państwo Islamskie wzywa zwolenników aby masowo zabijali niewiernych

https://gloria.tv/article/1VKidVxYqXw42CdFG27GYeSvv
_______________

Franciszek naciska na Beatę Szydło ws. uchodźców a premier Beata Szydło stwierdziła, że nie mówi „nie"
https://gloria.tv/article/CkmZiarfc6bb1ddZMJEm7Q737
_____________

KARD. FRANCESCO COCCOPALMERIO: NALEŻY ZREWIDOWAĆ STANOWISKO KATOLIKÓW W STOSUNKU DO DUSZPASTERSTW ANGLIKAŃSKICH

https://gloria.tv/article/NsFNF1WssD6338hUvkk48NAxs

_______________________________________________________________________________

Niedziela, 14 maja 2017
 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania jezus zyje
 
 
 
(J 14,1-12)
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
 
Podobny obraz
 
 
 
 
 
Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu
(Kazanie 53, 1-2. 4) 

Chrystus jest dniem

Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta świętego; umarli powracają do życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia zwraca niebu swą własność, ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. 
Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym. I święty prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił. 
Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy, dniem bez końca. Chrystus jest owym dniem, według słów Apostoła: "Noc minęła i przybliżył się dzień". "Noc minęła" - mówi - a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że gdy pojawia się światło Chrystusa, znikają mroki szatana i nie nastają ciemności grzechu, bo przed blaskiem tego światła pierzcha dawny mrok i żadne przestępstwo nie może się tam wcisnąć ukradkiem. 
Albowiem dniem jest Syn, któremu Ojciec będący sam dniem, przekazał tajemnice swej boskości. On jest dniem, który mówi przez usta Salomona: "To Ja sprawiłem, że wzeszło na niebiosach niegasnące światło". Jak więc za dniem niebiańskim nie następuje żadna noc, tak za sprawiedliwością Chrystusa nie postępują ciemności grzechów. Dzień niebios zawsze jest skąpany w niekończącym się blasku i nie mogą go przysłonić żadne ciemności; tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje i żadna ciemność grzechów nie może go ogarnąć, i dlatego mówi Jan Ewangelista: "A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła". A więc, bracia, trzeba, abyśmy wszyscy radowali się w tym świętym dniu. Niech świadomość grzechów nikogo nie wyłącza od wspólnej radości, niech ciężar win nikogo nie odwołuje od publicznych modłów! Bo nawet i grzesznik nie powinien w takim dniu wątpić o przebaczeniu. Zaiste, jak wielkie to wyróżnienie! Jeśli bowiem łotr zasłużył na raj, to czyż chrześcijanin miałby nie otrzymać przebaczenia?
 
 
 
     Znalezione obrazy dla zapytania jezus zyje
 

O Jezu, drogo, prawdo i życie, prowadź mię do Ojca (J 14, 6)

Liturgia ostatnich niedziel po Wielkanocy kieruje naszą uwagę na naukę Jezusa zawartą w przemówieniu po Ostatniej Wieczerzy, w tym bezcennym testamencie, który Pan zostawił uczniom, zanim udał się na Mękę.

Dzisiaj na pierwszym planie znajduje się to wielkie oświadczenie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Wywołał je Tomasz swoim pytaniem, bo nie zrozumiawszy tego, co Jezus mówił o swoim powrocie do Ojca, powiedział: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (tamże 5). Apostoł myślał o drodze materialnej, Jezus zaś wskazuje mu duchową — tak wzniosłą, że utożsamia się z Jego osobą: „Ja jestem drogą”. Nie tylko pokazuje mu drogę, lecz również kres — „prawdę i życie” — do których prowadzi, a którymi jest On sam. Jezus to droga prowadząca do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (tamże 6); jest prawdą, która Go objawia: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (tamże 9); jest życiem i obdarza ludzi życiem Bożym. „Jak Ojciec ma życie w sobie”, tak ma je i Syn i daje je, „komu chce” (J 5, 26. 21). Człowiek znajdzie zbawienie tylko pod tym warunkiem, że będzie, naśladował Jezusa, słuchał Jego słowa, przejmie się Jego życiem, którego On udziela przez łaskę i miłość. W ten sposób żył będzie w łączności nie tylko z Chrystusem, lecz także z Ojcem, który nie jest ani daleko, ani oddzielony od Chrystusa, lecz jest w Nim, gdyż Jezus stanowi jedno z Ojcem i Duchem Świętym. „Wierzcie Mi! Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14, 11). Na tej wierze w Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, który prowadzi, jako droga, do Ojca i we wszystkim równy jest Ojcu, opiera się życie chrześcijanina oraz całego Kościoła.

Właśnie pierwsze i drugie czytanie ukazują rozwój i życie pierwotnego Kościoła dzięki wpływowi Jezusa — „drogi, prawdy i życia”. Dzieje Apostolskie (6, 18) świadczą o szybkim wzroście liczby wierzących dzięki ewangelizacji apostolskiej, a także o wyborze pierwszych współpracowników, którzy podejmując pełnienie uczynków miłosiernych, ułatwiają Apostołom oddawanie się całkowicie „modlitwie i posłudze słowa” (tamże 4). Chodziło o kult liturgiczny — sprawowanie Eucharystii i modlitwę wspólnotową — lecz niewątpliwie także o modlitwę prywatną, której Jezus nauczył Apostołów słowem i przykładem. Jak Mistrz spędzał długie godziny na modlitwie w samotności, tak apostoł widzi potrzebę umocnienia się w osobistej modlitwie przez ścisłe zjednoczenie z Chrystusem, bo tylko tym sposobem jego posługa stanie się skuteczna i przyniesie światu słowo i miłość Pana.

Gdy Dzieje Apostolskie mówią o posłudze Apostołów i ich współpracowników, to drugie czytanie mówi o kapłaństwie wiernych: „Wy jesteście wybranym plemieniem — pisze św. Piotr do pierwszych chrześcijan — królewskim kapłaństwem, świętym narodem” (1 P 2, 9). Nikt nie jest wykluczony z tego kapłaństwa duchowego, które obejmuje wszystkich ochrzczonych, włączając ich do kapłaństwa Chrystusowego. Jezus, jedyna droga prowadząca do Ojca, jest również jedynym Kapłanem, który własną mocą jedna ludzi z Bogiem i składa godną cześć nieskończonemu Jego majestatowi. Lecz „zbliżając się do Niego”, także wierni zostają podniesieni do „świętego kapłaństwa dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (tamże 5). Jezus jest jedynym źródłem życia Kościoła, jedynym strumieniem kapłaństwa urzędowego i kapłaństwa wiernych. Nie ma kultu ani ofiary godnej Boga, jak tylko w łączności z Chrystusem, tak samo jak nie ma świętości osobistej ani skuteczności apostolskiej, które by nie pochodziły od Niego.

O Ojcze, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i Ducha przybrania za dzieci, wejrzyj łaskawie na synów Twojej miłości i obdarz wszystkich wierzących prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem (Mszał Polski: kolekta).

O Jezu, spraw, abym szedł drogą pokory i doszedł do wieczności. Ty jako Bóg jesteś” ojczyzną, do której dążymy; jako człowiek jesteś drogą, którą idziemy. Przychodzimy do Ciebie, przychodzimy przez Ciebie. Czyż mamy się lękać, że zbłądzimy? Nie oddaliłeś się od Ojca przychodząc do nas... jako Bóg i człowiek. Jako Bóg, gdyż jesteś Słowem, jako człowiek, gdyż będąc Słowem stałeś się ciałem.
Każdy człowiek jest ubogim, żebrzącym o Ciebie, Boże. Czym ja jestem? O, gdybym poznał swoją nędzę!... Ty, o Jezu, mimo to mówisz do mnie: daj mi to, co Ja ci dałem... Żądam tego, co moje: daj mi, a Ja ci zwrócę... dajesz mi niewiele, a Ja ci oddam o wiele więcej. Dajesz mi rzeczy ziemskie, a Ja ci zwrócę niebieskie. Dajesz mi rzeczy doczesne, a Ja ci oddam wieczne. Zwrócę ci siebie samego, kiedy powołam cię do siebie (św. Augustyn).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 534

 

                                                         Znalezione obrazy dla zapytania jezus zyje

 

Modlitwa uwielbienia

 

 
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, Który czynisz cuda, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro Pan Bóg żywy i prawdziwy. Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym, Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem. Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą, Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą naszą, Ty jesteś wiecznym życiem naszym: Wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmogącym, miłosiernym, Zbawicielem.

Św. Franciszek

 
 

________________________________________________________________________________


Lobbyści i lichwiarze 19/2017 
 
 

________________________________________________________________________________
UWAGA

JUTRO 13.05.2017 - IDŹMY DO FATIMY PRZEZ MARYJĘ JASNOGÓRSKĄ W CZĘSTOCHOWIE

https://gloria.tv/video/XfieJBGKbXoZ3CvZzin2fFF7J

________________________________________________________________________________
 Jubileuszowy AKt Poświęcenia się Pani Fatimskiej
 

________________________________________________________________________________
NIE ZNASZ PRZYKAZAŃ BOŻYCH - UCZ SIĘ NAJPIERW PRAWD BOŻYCH, ABYŚ ŚWIADOMIE POLECIAŁ DO PIKIEŁ I TAM SPRAWDZISZ Z LUCYFEREM GRZESZYŁ. mk

Jezuita z Watykanu : Niektórzy święci to geje - przywitają was w Niebie

https://gloria.tv/article/SDAeUsewggzR3fcV3j93MZWAV

 Wierni katolicy mogą być zaskoczeni, jeżeli w niebie zostaną przywitani przez mężczyzn i kobiety LGBT - powiedział kontrowersyjny katolicki kapłan, którego Ojciec Święty powołał w ubiegłym miesiącu do watykańskiego biura prasowego.
________________________________________________________________________________

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Cud - cierń korony Chrystusa zakwita - Maria Zboralska

https://gloria.tv/article/jsjuRgfFmo4g4HxJAueQbfquv________________________________________________________________________________


 
  Świadectwo! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król!

Szczęść Boże Droga Mieczysławo!​
 
Modlę się nieustannie, żeby nie było tego świeckiego szafarza Komunii  Św. u 
nas​
 w kościele i w nocy z niedzieli na poniedziałek szatan mnie zaatakował.
To było we śnie, sama nie wiem, to było jak jakaś wizja, czułam w pokoju, czyjąś obecność i chciałam uciekać z
​ ​
 łóżka, chociaż nie czułam lęku, ale nie mogłam się ruszyć, jakby mnie coś przygniatało,
chciałam się modlić, nie mogłam wydobyć głosu, z wielkim wysiłkiem modliłam się do św. Michała Archanioła, Pod Twoją Obronę
​.
 M​
ówiłam
​ ​
 w "Imię Jezusa Chrystusa precz szatanie", nic nie pomagało
​.
 Zaczęłam odmawiać​ "​Zdrowaś Maryjo
​"i prosić Mateńkę
​ Bożą ​
 o pomoc i nagle zobaczyłam
​: ​
unosił się pod sufitem, był olbrzymi, zajmował cały sufit, wyglądał jak Czarny Ogromny Smok
​, myślę sobie, ojej to Szatan.
Nareszcie, w tym śnie zerwałam się z łóżka i uciekłam, a tam moja kochana siostrzyczka, mówię jej, zabierz mnie stąd, bo szatan
​ -​
 ona nie wierzy, bo ja jestem dla niej nawiedzona, ale jak z mojego pokoju zaczęły wychodzić, same ucięte stopy
​ ​
i dłonie, całe czerwone, to uwierzyła i mówi do mnie
"sama przywołujesz szatana". Jakiś mężczyzna się tam jeszcze pojawił i mówi
​: ​
 "ja nie przywołuję szatana, ja nie przywołuję szatana" i otworzyłam oczy z modlitwą na ustach
" Zdrowaś Maryjo"
​.
 C​
ała zmordowana, czułam się tak jak bym stoczyła walkę z samym Goliatem, odmówiłam jeszcze ze trzy
​ "​
Zdrowaś
 Maryjo"​
 i zaczęłam się zastanawiać, czy to naprawdę się działo,
czy mi się śniło
​.​ 
P​
o dziękowałam Mateńce Bożej i Panu Jezusowi
​ ​
za to, że mnie uratowali, przed tym szatanem. W pokoju w którym śpię mam piękny, poświęcony obraz Matki Bożej Fatimskiej.
Wzięłam ​​Różaniec i odmówiłam ​"Tajemnic
​e ​
Bolesne" ​za dusze czyśćcowe i dopiero zasnęłam.
Najdziwniejsze jest to, że się w ogóle nie bałam, niby chciałam uciekać, ale nie czułam lęku, ani w trakcie, ani po tym,
​ ​
jak się już obudziłam i naprawdę czuję dzisiaj radość i czuję się taka wzmocniona, jak bym odniosła zwycięstwo nad tym
​ ​
szatanem i mobilizuje mnie to, do jeszcze większej walki, czuję się taka
silna i wierzę, że dam radę, bo skoro Piekło się tak
​ ​
wściekło, to jest bardzo, bardzo ważne, to znaczy, że moją modlitwą, pomagam Panu Jezusowi wyrywać dusze
​. M​
odlę się za mojego biskupa, ks.proboszcza i
​ ​
tego szafarza
​, aby jak najszybciej zrezygnował z tej posługi, która jest przeznaczona dla kapłana.
 
W książce Marii Simmy - zakonnicy francuskiej, która rozmawiała z duszami czyśćcowymi - przychodziły i opowiadały jak tam jest. Jedna zakonnica, jej koleżanka ukazała się Marii z obciętymi rękami do łokci, gdyż tylko raz podawała Pana Jezusa pod nieobecność kapłana. To teraz domyślamy się ile osób będzie odbywało karę z rękami obciętymi, lub upalonymi, a przecież modlą się w czyśćcu - na Różańcu też
.
 
 
 
Bardzo mnie cieszy, ​że​ wydarzył się taki mały cud, bo ja nie używam już teraz takich wyrażeń jak
​ ​
"szczęśliwe zrządzenie losu" bo nie wierzę w przypadki - widzę w tym działanie Mateńki Bożej.
W niedzielę na Mszy św. był Ojciec Misjonarz, spowiadał
​ ​
w trakcie Mszy, bardzo dużo ludzi się spowiadało
i na koniec ks. proboszcz wyjaśnił, ze to Ojciec Misjonarz, jest
​ ​
na misjach w Afryce, a pochodzi z naszej parafii (wcześniej nie słyszałam o nim) przyjechał na urlop i jeszcze
​ ​
ma być u nas w kościele i opowiedzieć o swojej pracy w Afryce, może jeszcze trochę pobędzie na tym urlopie i
​ ​
w naszym kościele i ks. proboszczowi pomoże. Po powrocie z pracy w poniedziałek, jeszcze jedna bardzo miła niespodzianka,
​ ​
mnie spotkała,
​- ​
dostałam prezent od Mateńki Bożej Fatimskiej
​. Patrzę leży jakaś przesyła z Apostolatu Fatimy zaglądam, a tam Różaniec, błękitny z takim pięknym krzyżykiem, z sercem i napisem Fatima, jak się ucieszyłam, zaraz ucałowałam
​.​ 
​P​
iękny
​ ​
jest, piękniejszy od tego, który już wcześniej dostałam od Mamy Bożej, bo jeden to za mało, już raz byłam w strachu,
​ ​
że zgubiłam, dobrze mieć drugi w zapasie, to taki mój Skarb, a najważniejsze, że poświęcony.

Patrz Kochana, jak to się wszystko układa, po wielkim smutku, cierpieniu i łzach,
​ ​
ataku szatana, tyle radości. Naprawdę jestem teraz szczęśliwa i uśmiecham się do siebie do Mateńki Bożej,
​ ​
do Pana Jezusa
i do Ciebie też. 
Cuda, cuda się dzieją.
​ ​
Widzisz  jak to życie się plecie, raz smutki, raz radości.............
​"​
 
Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
​..........".​
Cały czas czuję w swoim życiu działanie Pana Boga, ale nie mogę nikomu, o tym powiedzieć w mojej
rodzinie, bo i tak już uznają mnie za nawiedzoną, cieszę się, że mam Ciebie Kochana Przyjaciółko.
 
 
Serdecznie dziękuję za przeczytanie listu,​ oraz bardzo proszę o modlitwę za szafarzy i kapłanów, aby nie grzeszyli. 
 Bożena K.
​  ​
Z Panem Bogiem!
 
PS. Po napisaniu tego listu dopiero zrozumiałam dlaczego śniły mi się ucięte dłonie i stopy,
       ucięte dłonie, za przyjmowanie  Komunii Św. na rękę i podawanie przez świeckiego szafarza, a
       ucięte stopy za deptanie Pana Jezusa, gdy Najświętsza Hostia podawana jest bez pateny,
       cząsteczki upadają na posadzkę, a my po nich depczemy, a przecież w każdej jest żywy i
       prawdziwy Pan Jezus Chrystus Król.  Przepraszajmy Pana Jezusa!


________________________________________________________________________________

VIVA CRISTO REY! 

TO MUSISZ KONIECZNIE PRZECZYTAĆ! Wstrząsające wyznanie egzorcysty: szatan to przebiegły tchórz. Odstraszysz go...

 Jest dla chrześcijanina jak powietrze. Modlitwa to obrona i tarcza. Zwłaszcza dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu! Jeden z najpotężniejszych egzorcystów świata, Jose Francisco C. Syquia radzi, w jaki sposób z pomocą modlitwy zmagać się osobowym Złem.

O roli modlitwy i pobożności wiele mówią święci, papieże czy księża. Czasem, żeby odkryć wartość tego daru, trzeba jednak doświadczyć mocy modlitwy, zobaczyć, że ona naprawdę jest ogromnie potężną bronią. Jeśli zanosimy ją z wiarą – nie ma przeszkód nie do pokonania. Nawet, jeśli tą przeszkodą jest zły duch…

 

5 wymiarów modlitwy podczas walki

Znany filipiński egzorcysta, o. Jose Francisco C. Syquia, który każdego niemal dnia zmaga się z pozostałościami pogańskich kultów wśród miejscowej ludności, stając do walki z osobowym złem, opowiada w swojej książce „Egzorcysta. Duchowa podróż” o absolutnej konieczności pobożnej modlitwy. To ona stanowi najlepszą obronę przed demonem!

 

http://malydziennik.pl/to-musisz-koniecznie-przeczytac-wstrzasajace-wyznanie-egzorcysty-szatan-to-przebiegly-tchorz-odstraszysz-go,4082.html

________________________________________________________________________________

KOCHANE​  MEDUGORJE -

pozdrawiamy ponizej fotkami z Medugorje....

stali bywalcy Matki Bozej Królowej Pokoju

 

 
Piekny ponizej link...prosze najechac na niego ......
 
 
Čovjek plače krvave suze ispred Gospina kipa u Međugorju


________________________________________________________________________________

Modlitwa Fatima
 

Drogi Tomaszu,

Być może modlitwa.fatima.pl to miejsce, które pomoże Ci uratować siebie i bliskich. Proszę przeczytaj uważnie mój list.

Właśnie teraz, w maju 2017 roku obchodzimy niezwykły jubileusz. 100 lat temu Matka Boża ukazała się w Fatimie trójce pastuszków, przekazując niezwykłe orędzie. Słowa matki Chrystusa wypełniają się do dziś. To przecież Ona przepowiedziała widmo komunizmu, jak również wizje krwawych wojen, które sprowadził na siebie pogrążony w grzechu świat...

... ale pamiętaj, że Maryja powiedziała wówczas jeszcze coś bardzo ważnego.

Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

To wezwanie skierowane wprost do Ciebie i do mnie. Dlatego bardzo proszę - wejdź na stronę internetową www.modlitwa.fatima.pl i zapal świecę, która będzie płonąć w wybranej przez Ciebie intencji.

Dodatkowo dzięki tej witrynie uzyskasz pomoc modlitewną sióstr zakonnych modlących się razem z Tobą!

Jak już pisałem, właśnie mija 100 lat od kiedy Matka Boża objawiła nam swoje niezwykle ważne przesłanie dotyczące naszej przyszłości. Niestety, ludzkość wciąż nie wyzbyła się życia w grzechu, przez co sprowadza na siebie coraz to większe tragedie. Na szczęście nie wszyscy dali się zwieść szatanowi. Wiem, że Ty również jesteś jedną z tych osób, która otworzyła swoje serce na Jezusa i w swoim życiu kieruje się Jego nauką.

Niestety naszą Ojczyzną co chwilę wstrząsają doniesienia o kolejnych tragediach i profanacjach. Pozwolisz, że wymienię tylko kilka z nich:

 • Lekarze sumienia, którzy odmawiają wykonywania nieetycznych i niezgodnych z Dekalogiem zabiegów są prześladowani i wyszydzani, jednocześnie „superbohaterką” roku według lewicowych mediów zostaje kobieta, która w wywiadzie dla gazety chwali się, że zabiła swoje nienarodzone dziecko w obawie przed dyskomfortem!
 • Wystawienie przez Teatr Powszechny w Warszawie pseudo-sztuki „Klątwa”, która jest pokazem bluźnierstwa, znieważania i opluwania wszystkiego, co ma związek z polskością i chrześcijaństwem.
 • Marcowe „Manify”- marsze środowisk skrajnie lewicowych, feministycznych i homoseksualnych - otwarcie nawołujące do pełnej legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci i niczym nieograniczonej swobody seksualnej.

Czy wobec tych faktów – a to niestety tylko kilka przykładów – możemy powiedzieć, że grzechy innych nas nie dotyczą? Czy rzeczywiście jesteśmy bezsilni wobec otaczającego nas zła i nie możemy brać odpowiedzialności za los tych, którzy odwrócili się od Pana Boga i prowadzą nasz świat ku zagładzie?

Drogi Tomaszu, otóż nie! My katolicy – Ty i ja – wiemy jak skutecznie walczyć z otaczającym nas złem...

...modlitwą i uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich,

dzięki czemu nie tylko jesteśmy w stanie przezwyciężyć nawet największe cierpienie, ochronić naszych najbliższych oraz wyprosić wybaczenie zniewag, jakie wyrządzane są Bogu każdego dnia, ale również zyskujemy wiele łask.

Twoja intencja może być dowolna – jednak chciałbym, aby ze względu na ten wyjątkowy jubileusz, Twoja modlitwa nawiązywała do Orędzia Fatimskiego, w którym Maryja nawoływała do nawrócenia się ludzkości – możesz wpisać ją przy zapaleniu wybranej świecy.

Jeśli wybierzesz świecę tygodniową, Twoje prośby i podziękowania będą omodlone przez siostry zakonne. Jeżeli zapalisz świecę na trzydzieści dni, dwa razy w roku w Twojej intencji zostaną także odprawione Msze Święte, a Twoje prośby i podziękowania – wraz z prawdziwą świecą - trafią do Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii!

Natomiast dzięki zapaleniu świecy wieczystej, uzyskasz cały szereg dodatkowych przywilejów i dołączysz do wyjątkowej grupy osób szerzących Orędzie Fatimskie na niespotykaną dotąd skalę.

Kliknij w ten link i dowiedz się więcej: www.modlitwa.fatima.pl

Kiedy ludzie pragną zwyciężyć przeciwnika, przygotowują oni narzędzia wojny, natomiast Bóg przygotowuje narzędzia pokoju, modlitwy i poświęcenia... (Łk 22, 42).

Orędzie fatimskie od stu lat, krok po kroku, wypełnia się na naszych oczach, ale w tym orędziu jest nadzieja dla nas – tych, którzy chcą uciekać się w najcięższych problemach do Chrystusa przez wstawiennictwo Jego Matki. To właśnie nie kto inny, lecz Maryja przekazała nam, iż na końcu Jej Niepokalane Serce zatriumfuje.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu
Ks. Piotra Skargi
 

P.S. Jeszcze raz proszę Cię o modlitwę i zapalenie jednej ze świec, aby otoczyć naszych bliskich duchowym wsparciem oraz wynagrodzić krzywdy wyrządzone Świętej Rodzinie.________________________________________________________________________________
Medjugorie według papieża Franciszka
 
Ojciec Malachi Martin i III TAJEMNICA FATIMSKA - to się dzieje na naszych oczach.
 
Fatima: Czwarta Tajemnica Fatimska (?!) i znaczenie liczby 13 wg s.Łucji________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ji9PEOrzO28
https://www.youtube.com/watch?v=rV_KA5pA0so
https://www.youtube.com/watch?v=ojRg4GQWGu8
https://www.youtube.com/watch?v=t5x846k40Xk
https://www.youtube.com/watch?v=sbDi8UH5XyM


 https://www.youtube.com/watch?v=9hBbMlWtTjw&feature=share

NAJPILNIEJ STRZEŻONA TAJEMNICA FATIMY

https://gloria.tv/article/BsXoWobbsy6E4VxvFH7rBkjMA

________________

Franciszek o możliwości komunii dla protestantów

https://gloria.tv/article/idXwYg9nDfvh2UPx3qopMLnyq

_______________________

Święcenia czterech Polaków w tradycyjnych zgromadzeniach kapłańskich

https://gloria.tv/article/zkNFtmbbrjUg4LLCyu3UjweTx________________________________________________________________________________


​WSPOMNIENIA Z MŁODYCH LAT  - WSZYSCY JE MAMY, A OTO PRZYKŁAD
​............

 
Sztokholm w maju 1988 
https://gloria.tv/video/voPtjywFF8bo1Xmx3NpPTymyM

________________________________________________________________________________

W dniach 19 - 21 maja będziemy transmitować forum charyzmatyczne ze Szczecina: “Maryja Gwiazda Ewangelizacji”. Gorąca modlitwa i wspaniali prelegenci - ks. Piotr Glas, ks. Michał Olszewski, ks. Dominik Chmielewski, ks. Piotr Skiba, dr Wincenty Łaszewski - zapraszamy!________________________________________________________________________________
APEL, PROŚBA i INNE (2)
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica!

  Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam - Jerzy

 

     Bardzo serdeczna i wielka prośba - apel, do ludzi dobrej woli, prawdziwych katolików i ludzi wiary, wrażliwego sumienia i ducha, którym NIE jest obojętne obrażanie PANA BOGA, naszego STWÓRCY I PANA, aby ten materiał poniżej i (w załącznikach 1-2, ze zdjęciami)  drukowali, kserowali i przesyłali dalej, do jak największej liczby wiernych, parafii,i diecezji, a szczególnie do biskupów, kapłanów i osób duchownych.

     Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i zobowiązani poprzez modlitwę i działania fizyczne,

pod odpowiedzialnością grzechu, do reagowania na wszelkie możliwe sposoby na zło, które panoszy się i nasila w Kościele katolickim, niestety za przyzwoleniem zdemonizowanych liberalno-modernistyczno-masońskich, pseudo kapłanów i hierarchów kościoła, ale i naszym, szeregowych wiernych, zaskorupiałych w swoim fałszywym posłuszeństwie, wygodnictwie, tchórzostwie, nie narażaniu się i zachowaniu tzw. ,,świętego spokoju", który wcale nie jest święty, lecz destrukcyjny i szatański, jest tolerancją i pożywką dla zła, któremu do rozwoju wystarczy, że dobrzy i porządni ludzie nie reagują i nic nie robią, bo często uważają że to nic nie da, że nie warto, nie moja sprawa, nie będę się wtrącać itp..

    Działaj i pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale módl się gorliwie i wytrwale, bo wszystko zależy od Pana Boga!        - Jerzy

 

OBRAŻANIE PANA BOGA - JEST… DOZWOLONE !

 Na pokład samolotu NIE można wejść w niewłaściwym ubiorze i bardzo słusznie.  ALE do kościołów, kaplic i sanktuariów - poświęconych Domów Bożych, czy na pieszych pielgrzymkach w ,,katolickiej" Polsce, jak najbardziej TAK, uważa wiele pseudo wiernych, zwłaszcza kobiet i dziewczyn, oraz ponad 90% zdemonizowanych sług  szatana – kapłanów  i biskupów, którzy absolutnie NIE reagują, NIE zakazują, NIE upominają itp... NA JAWNE OBRAŻANIE PANA BOGA w Jego świątyniach, szczególnie w porze letniej! Szatańska wolność i dowolność w odkrywaniu ciała i swoisty pokaz mody, gołe plecy, brzuchy, obszerne dekolty, mini spodniczki, obcisłe legginsy, biodrówki, klapki, szorty wytarte i poszarpane dżinsy  itp... I tak  ,,wierni” przychodzą na spotkanie z Panem Bogiem???  LUDZIE, KOBIETY, KAPŁANI - OCKIJCIE SIĘ I OPAMIĘTAJCIE!  

Zanik rozeznania dobra i zła, oraz nazywanie zła dobrem i odwrotnie,  udawanie i mówienie,  że  to nic  złego ,bo większość tak postępuje, że taka moda itp...

Absolutny brak szacunku i pokory wobec Boga, modlitwy, innych osób i miejsca, w którym obowiązuje zachowanie szczególnego sacrum a nie profanum. Nie klękanie na dwa kolana, a kucanie- pozycja sedesowa, brak poprawnego znaku Krzyża św. Komunia św. w 99%  na stojąco.

Całkowite zdziczenie, zanik dobrych obyczajów, brak minimum  kultury, dobrego wychowania, smaku i wstydu, wśród pseudo wiernych, za pełnym przyzwoleniem, aprobatą, czy wręcz nakazem, jak w przypadku Komunii św. na stojąco,  takich samych pseudo-duchownych, liberalno-modernistyczno-masońskich ,,pasterzy kościoła" raczej pastuchów, którzy prowadzą siebie i swoje owce na manowce i  zgubę. 

   Nie dość, że wyprostowali kolana, to idą dalej w diabelskim kierunku - ku wiecznemu zatraceniu!  (Jerzy P.)

LEGGINSOWA BURZA –Czyli tak NIE WYPADA !(skrót)

                   Zaczęło się od wpisów Twitterze działaczki Shannon Watts:
- Agent celny nie pozwala dziewczynkom lecącym z Denver do Minneapolis wejść na pokład, bo ma na sobie legginsy.   Od kiedy to spandex jest przedmiotem niedozwolonym? – pisała na swoim profilu, żądając wyjaśnienia od United Airlines.  Wpis Shannon Watts wywołał prawdziwą falę komentarzy, w których przewijało się jedno słowo: „seksizm”.

CHCEMY KLASY, A NIE WYUZDANIA!

W obronie przedstawicieli United Airlines stanęła część internautów, którzy uważają, że wolność w kwestiach ubioru może być zgubna:   - Napisałem komentarz na temat tego, że noszenie legginsów zamiast spodni jest niestosowne i posypały się kciuki w dół. Piszę więc raz jeszcze: Jestem fanem piękna, ale nie chcę oglądać – przepraszam wszystkie panie – kobiecych zadków czytamy w kolejnym komentarzu na łamach „Daily Mail”.

    Negatywnie o modzie na legginsy wypowiadają się jednak nie tylko panowie:
- Jestem zmęczona oglądaniem kobiet i dziewcząt noszących legginsy. Byłam na lotnisku w zeszłym tygodniu i nie mogłam w to uwierzyć, jak wiele z nich miała na sobie legginsy. Przecież to jest tak, jakby paradować po mieście w samej bieliźnie!   
Kobiety, szanujmy się! – napisała jedna z pasażerek.

POLKA W LEGGINSACH" Chodzą z pupą na wierzchu". Legginsy - zgroza Polek

Być może „afera legginsowa”, która rozpętała się na lotnisku w Denver, wydaje się nam odległa, ale spójrzmy na nasze polskie ulice. Ile kobiet – w różnym wieku i o różnej budowie ciała – nosi legginsy, uważając, że z powodzeniem mogą one zastąpić spodnie? Ile bez żadnych skrupów w obcisłych legginsach eksponuje swoje krągłości, nie zakrywając ich choćby nawet kilkoma centymetrami bluzki czy kurtki? Ubieramy się tak w szkole, pracy, a nawet do kościoła, uważając, że wolność i wygoda są ważniejsze, niż jakikolwiek dress code.

O polską legginsomanię, ale też sytuację z lotniska w Denver, postanowiłam zapytać ekspertkę do spraw wizerunku i protokołu dyplomatycznego dr Irenę Kamińską-Radomską.  - Bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo ta sytuacja z lotniska potwierdza tylko to, czego uczę na moich zajęciach z dress code’u – komentuje całą sytuację współautorka książki "Dress code dla kobiet". - Legginsy nie mogą być noszone bez spódniczki czy tuniki. To są po prostu rajtuzy bez stopek, a nie spodnie. Jeśli jakaś kobieta zakłada legginsy zamiast jeansów, pozbywa się istotnej części garderoby, jaką jest spódnica, i tym samym nadmiernie eksponuje swoją cielesność ,  Widok kobiety w legginsach może być nie tylko niesmaczny, ale też gorszący. To jest po prostu bardzo, aż za bardzo, sexy – podsumowuje.

PRZEPRASZAM, ALE WIDAĆ PANI PUPĘ...

Zatem skoro traktowanie legginsów jak jeansów to modowa wpadka i złamanie społecznego dress code’u, czy powinniśmy zwracać uwagę osobom, które właśnie w ten sposób je noszą? . Nie powinniśmy na to reagować, jadąc autobusem czy pociągiem, ale w pracy to zupełnie inna sprawa. (A co dopiero w Kościele? JP.)    Strój wzbudza lub nie wzbudza szacunku. My dzisiaj bardzo się na to oburzamy, bo przecież człowiek powinien być wolny, a co za tym idzie, powinien ubierać się tak, jak chce. To może niech panowie przychodzą do biur w legginsach czy slipkach, skoro mamy tę wolność! Jesteśmy wolni i ja się z tym zgadzam, ale nie jesteśmy wolni od konsekwencji naszych wyborów – komentuje i dodaje, że nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, sztywne zasady dress code’u stopniowo są obniżane:  Dr Irena Kamińska-Radomska tak komentuje tę sytuację:

- Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy to jest kościół, czy zbór, czy meczet, to powinniśmy dostosować się do zasad, które panują w tych miejscach.  Zawsze tak było, a czy będzie tak nadal, czas pokaże - podsumowuje.

KS. ADAM   MARTYNACNOTA SKROMNOŚCI W UBIORZEUBIÓR W KOŚCIELE !(SKRÓT)

Człowiek kulturalnyzdaje sobie sprawę z faktu, że w świecie, w którym żyjemy, obowiązuje pewna kultura ubioru. Wyobraźmy sobie, że idziemy na audiencję do króla... Jaki strój byśmy włożyli? Czyż nie staralibyśmy się ubrać jak najlepiej, tak by podkreślić nasz szacunek dla osoby, która nas przyjmuje? Tymczasem idąc na spotkanie z Królem Królów- na Mszę Świętą, ubieramy się swobodnie jak na plażę czy do jakiegoś podrzędnego lokalu. Czy tak być powinno?

     PAN JEZUSwyrzucając ze świątyni kupców powiedział: "Mój dom ma być domem modlitwy..."

Czy nasz ubiór sprzyja modlitwie? Czy świadczy o tym, że właśnie przyszliśmy się modlić?

SZCZEGÓLNIE PANIE POWINNY PAMIĘTAĆ, PO CO IDĄ DO KOŚCIOŁA???

W żadnym wypadku nie jest to rewia mody. Po co zatem zakładać suknię odsłaniającą plecy? Ileż to pań przychodzi do kościoła, szczególnie latem, w strojach niemal plażowych? Te wszystkie sukienki na ramiączkach, mini, gołe pępki i brzuchy nadają się raczej na spacer nad morzem a nie na spotkanie z Ukrzyżowanym Panem w Jego Najświętszej Ofierze.

RÓWNIEŻ SPODNIE NIE SĄ WŁAŚCIWYM UBIOREM KOBIETY W  KOŚCIELE

W PIŚMIE ŚWIĘTYM, Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna  ubioru  kobiety,  gdyż każdy  kto tak postępuje,  obrzydły  jest  dla  Pana  Boga swego” (Pwt. 22.5).      Również 62-ga zasada VI SoboruPowszechnego Konstantynopolitańskiego III mówi, że osoby takie powinny być wykluczone z Kościoła.

W oczach Boga musi być to naprawdę poważna sprawa, ponieważ  w Piśmie Świętym bardzo rzadko spotykamy tak mocne  słowa.

Zaufajmy Panu Bogu i słuchajmy Go, Pan Bóg bez potrzeby by ich nie wypowiadał. 

​\\

 

 

 

 

Szanująca się pani, która ma, choć odrobinę dobrego smaku, założy spódnicę na tyle długą, by zakrywała kolana. Niedopuszczalne są jakieś rozcięcia, które nie tylko nie podkreślają pobożności ani dobrego smaku, ale stanowią przeszkodę w modlitwie i skupieniu dla innych, a szczególnie młodych mężczyzn.                

To, że taki zwyczaj wkradł się do kościołów, a słabi i chwiejni księża, (oraz liberałowie, moderniści i masoni  ( J.P.)  nie mają czasem dość odwagi, lub nie chcą by o tym powiedzieć publicznie, nie oznacza, że jest to zwyczaj dobry.

Proszę mi wybaczyć ten emocjonalny ton, ale naprawdę dzieje się źle w naszych polskichkościołach.

 Bardzo często dbamy, by zachwycać naszym strojem, ciałem ludzi podobnych nam, a przecież powinniśmy dbać przede wszystkim o piękno naszej duszy. Skromność w ubiorze i wyglądzie pomoże nam się skupić, odciąć od światowych myśli i zająć modlitwą. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, z każdej Mszy świętej wrócimy odmienieni, ubogaceni, bo Pan Jezus daje Swoją łaskę skromnym i pokornym.  AMEN     

                                                                                                                                                                     KS. ADAM   MARTYNA                                                                                                                                                    

 

DLACZEGO MATKA BOŻA PŁACZE, GDY WIDZI NIEODPOWIEDNIO UBRANE KOBIETY?

Mógłby ktoś pomyśleć, że styl ubioru nie powinien być przyczyną łez Matki Bożej.

 „Pamiętajcie matki, panny i dziewczynki, nie chodźcie nigdy w spodniach, bo to strój dla mężczyzn. Tyle lat mówię o tym, ale lud nie chce słuchać… Żadna kobieta nie może przyjmować Komunii Świętej w spodniach. Przez to Mojego Syna bardzo znieważacie. Co jest dla kobiet, to dla kobiet, a co dla mężczyzn, to dla mężczyzn… Syn Mój jest bardzo obrażony i zasmucony, że obecnie ludzie obnażają się i chodzą nago. Nie mają żadnego wstydu. Źle się dzieje na ziemi, a szatan bardzo się cieszy. Ja i Mój Syn płaczemy”.

      1.Po pierwsze płacze dlatego, że widzi konsekwencje tego stylu ubierania się w przyszłości, w następnych pokoleniach. Kto ma oczy ten widzi jak z roku na rok zgorszenie to przyjmuje coraz większe rozmiary - np. przez noszenie coraz bardziej opiętych i wyciętych spodni poniżej pasa (biodrówki) i świadome lub nieświadome odsłanianie ciała, (gołe pępki i brzuchy) również przez noszenie krótkich bluzek i koszulek - nawet w zimie. Przy schylaniu się tak ubranej kobiety lub unoszeniu rąk -  spodnie jeszcze bardziej się obniżają (poza granice wszelkiej przyzwoitości i norm ) a bluzki przesuwają do góry. Takie gorszące zachowanie kobiet przez całe wieki od Narodzenia Pana Jezusa było niespotykane.    Ale Matka Boża i Pan Jezus już dziś to wszystko widzą i dlatego cierpią i  płaczą.  Uwierzmy w to!

        2. Po drugie - płacze także dlatego, że oprócz Miłosierdzia Bożego istnieje także Sprawiedliwość Boża. Pan Bóg, jak naucza Ewangelia, po czasie Swoich pokornych próśb i ostrzeżeń, dla nieposłusznych, dopuszczał także i kary.  Matka Boża ma łaskę widzenia tych przyszłych kar i dlatego ze łzami w oczach już dziś tak serdecznie prosi nas o nawrócenie i  przyjęcie do serca Jej napomnień. Płakała też często i krwawiła w swojej drewnianej figurze w1983r. w Akita (Japonia), bo widziała już to, co się stanie i prosiła o Różaniec Święty (cud ten widziało wiele osób). Niestety nie spełniono próśb Matki Bożej.  W 2011r. nastąpiło bardzo silne trzęsienie ziemi, którego epicentrum było niedaleko miejsca tych objawień. Objawienia w Akita zostały oficjalnie zatwierdzone przez Kościół Katolicki. Badał je kard. Joseph Ratzinger  w 1988 r., kiedy pełnił jeszcze funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

       3.Po trzecie - Matka Boża płacze dlatego,że widzi cierpienia Swojego ukochanego Syna, zwłaszcza cierpienia na Golgocie po zdarciu szat, gdy cały obnażony, zakrwawiony i zawstydzony cierpi nieopisane Męki fizyczne i duchowe m. in. właśnie za te nieskromne i wręcz bezwstydne ubiory.

     Kobiety, które na Ziemi świadomie chodziły w spodniach, będą musiały to odpokutować po śmierci w gorących płomieniach Czyśćca (módlmy się, aby Bóg dał im możliwość naprawienia swoich błędów jeszcze na Ziemi).

                  Tak więc, drogie niewiasty, czym prędzej załóżcie spódnicedługie za kolana, i bez rozcięć, aby zachęcić do tego inne kobiety, i żeby nie narazić się na Gniew Boży. Będziecie dawały dobry przykład innym. Nie mówmy, że teraz są inne czasy, że to było dawno. Bóg i Jego Prawo nigdy! się nie zmieniają. Zakładajmy długie sukienki już małym dziewczynkom, jak tylko zaczną chodzić, a chłopcom spodnie.

   Pan Bóg stworzył Najświętszą Maryję Pannę, aby była dla nas wzorem kobiety na każde czasy.Matka Boża chce w nas zamieszkać i działać. Lecz jak może działać w kobiecie chodzącej w spodniach? Spróbujmy wyobrazić sobie Matkę Bożą w spodniach. Jest to nie do pomyślenia!!! Prawda, że taki obraz, nawet przez krótki moment, jest trudny do wyobrażenia? Chrześcijanie przez całe wieki brali przykład z Królowej Nieba i Ziemi. Kobieta w długiej spódnicy jest jakby światłem na wysokiej górze i jest przykładem dla innych zwiedzionych złą modą. Taką kobietą może się Pan Bóg doskonale posłużyć aby ciemności, które tak bardzo rozpowszechniły się na całym świecie, zostały rozproszone. 

   Dla potwierdzenia słuszności tych rozważań niech posłużą słowa Świętego Ojca Pio, który pewnej kobiecie spowiadającej się w bluzce z krótkimi do łokci rękawami powiedział: "Widzisz - jakbym ci uciął rękę cierpiałabyś mniej, niż będziesz cierpieć w czyśćcu”.

      Tu nie trzeba komentarza, ale można spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki będzie los tych niewiast,  które noszą sukienki zbyt krótkie lub z rozcięciami, lub też przychodzą do kościoła na Mszę Świętą czy uczestniczą w innych Sakramentach w spodniach?

ALBO, JAK  I BĘDZIE LOS I WIECZNOŚĆ  KSIĘŻY – KTÓRZY WCALE NIE REAGUJĄ I NIE ZWRACAJĄ UWAGI?

PRAWDOPODOBNIE PIEKŁO, BO TO NIE  SĄ PRAWDZIWI KSIĘŻA, SŁUDZY BOŻY – TO SĄ LIBERALNO-MODERNISTYCZNO-MASOŃSCY SŁUDZY SZATANA, WROGOWIE PANA BOGA,  KOŚCIOŁA I ŚWIETEJ  WIARY KATOLICKIEJ  ! !

,,KOMU WIELE  DANO, OD TEGO WIELE WYMAGAĆ  SIĘ  BĘDZIE;  A KOMU WIELE ZLECONO, TYM WIĘCEJ OD NIEGO  ŻĄDAĆ  BĘDĄ”  ( Łk 12,39-48)

CYTAT KS. PIOTRA SKARGI:     ,,A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi i małego serca, którzy

                                                 gniewem się sprawiedliwym i świętym, ku obronie czci Boga

                                                        nie zapalają a gorliwości nie   mają i jako straszydła na wróble stoją.

JEŚLI BOISZ SIĘ PRAWDY I JEJ GŁOSZENIA, to już jesteś niewolnikiem i sługą – SZATANA!

Oprac. Jerzy Poleszczuk  tel..515 483 352   e-mail:  pol-jerz5o@wp.pl    Puzdrowo-2017

PRZECZYTAJ, SKSERUJ, PRZEKAZUJ DALEJ, ZWŁASZCZA KAPŁANOM !

             

 

TERROR W POLSKICH PARAFIACH i remedium - ks. Jacek Bałemba SDB

„Venite, adoremus et procidamus et genua flectamus ante Dominum, qui fecit nos”
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i ZEGNIJMY KOLANA PRZED PANEM, który nas stworzył(Ps 95, 6)
                                             TERROR?  Jaki terror?  W polskich parafiach?
       Terror w polskich parafiach. Oto przejawy tego terroru: bezpardonowe podeptanie tysiącletniego, szlachetnego, katolickiego, królewskiego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Musztrowanie, oskarżanie, dezawuowanie i marginalizowanie katolików wierzących, którzy pozostają wierni tysiącletniemu, szlachetnemu, katolickiemu, królewskiemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Zamykanie ust kapłanom, którzy w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI ośmielają się mówić o ważności i nieodzowności klękania przed Panem Jezusem prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie – vere, realiter, substantialiter – obecnym w Najświętszym Sakramencie. Rozwalanie balasek – w dalszym ciągu!
         Czternastoletnia inteligentna polska dziewczynka przyjmuje Komunię Świętą w postawie klęczącej. Pełniący obowiązki duszpasterzy regularnie biorą ją na spytki: dlaczego ty klękasz? Cel ich jest oczywisty: doprowadzić tę młodą duszę do porzucenia katolickiego zwyczaju klękania. ( lub nawet pomijanie osób klękających, albo zmuszanie do powstania J.P.) Nie do wiary? Fakty. W polskiej parafii.
                                                          PRZED LATY ŚPIEWAŁ MŁYNARSKI Z IRONICZNYM REALIZMEM O PEWNYCH LUDZIACH:
Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę: Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?”.
       
Podeptano już w polskich parafiach tysiącletni, szlachetny, katolicki, królewski zwyczaj przyjmowania  

                                 Komunii Świętej w postawie klęczącej. Co będzie następne do zdeptania?
Człowiek wierzący klęka przed Panem Bogiem. Centralne zagadnienie kultury! Kardynał Joseph Ratzinger pisał: „Istnieją wpływowe środowiska, ( liberalno-modernistyczno-masońskie J.P) które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”. „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii).
          Neokatolickie media tego tematu nie poruszają. Wpływowa ignorancja? Niejasne priorytety tematyczno-ramówkowe? Inne cele?
Paradoksy. Bywają. Jeśli Proboszcz naraził się ludziom, bo coś tam zrobił czy powiedział, co się ludziom „nie podobało”, to potrafili przyjechać z taczką po tego Proboszcza i jeszcze wezwać niebieską telewizję, żeby było atrakcyjniej.

         Natomiast jakoś nie słychać, żeby ktoś przyjechał z taczką po Proboszcza, bo tenże lekceważy największą świętość: Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  (Obrażanie i poniżanie Pana Boga jest dozwolone ! J.P.)

       Ludzie się tym nie przejmują, jeśli ujmuje się czci Panu Jezusowi-BOGU!   Przejmują się, jeśli urazi się ich nos. Egoizm skrajny. Nikogo nie zachęcam do przyjeżdżania z taczką po kapłana.
        Ileż nonszalancji, lekceważenia, profanacji… Bezczelne wyrzucanie tabernaculów z centralnego miejsca kościołów. Szaleństwo detronizacji Boga! Kim są ludzie, którzy wydają takie decyzje? Jaką mają misję? Jakie mają cele? Do czego chcą prowadzić i doprowadzić?
       Tyle tabernaculów w Polsce! W iluż kościołach i kaplicach Pan Jezus pozostaje sam. Pan Jezus pozostaje sam! „Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie – Chrystusa Jezusa” (Flp 2, 21). Istota neoreligii.
        Jezus Chrystus! W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności” (Dz 8, 33). „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.   Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. A kto się przejmuje Jego losem?” (Iz 53, 3.6.8).
         Mimo naszego prostactwa, obojętności i egoizmu zastanówmy się w końcu poważnie nad pełną miłości wymówką Pana Jezusa: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40). Kwestia jednej godziny. Kwestia wiary. Kwestia miłości. W Najświętszym Sakramencie jest prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie – vere, realiter, substantialiter – obecny Pan Jezus. Klękam. Przed Nim
.
       
TERROR w polskich parafiach podeptał tysiącletni, szlachetny, katolicki, królewski zwyczaj przyjmowania

KOMUNII ŚWIĘTEJ NA KLĘCZĄCO.
REMEDIUM?   Katolicy w Polsce mogą powoływać się na trzy argumenty, ABY ZACHOWAĆ I PRZYWRÓCIĆ JAKO POWSZECHNĄ POSTAWĘ KLĘCZĄCĄ PRZY PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ. WYSTARCZĄ TYLKO TE TRZY ARGUMENTY:
Obiektywna prawda jako punkt wyjścia wszelkiej refleksji nad adekwatnymi postawami wobec Najświętszego Sakramentu. Ta obiektywna prawda jest następująca: w tej białej, milczącej Hostii jest Pan Bóg. Obiektywną prawdą jest prawdziwa, rzeczywista, substancjalna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przed Panem Bogiem się klęka. Oczywiste.
Historia. Tysiącletni, szlachetny, katolicki, królewski zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Pokolenia naszych przodków, polscy monarchowie i wszyscy polscy Święci przyjmowali Komunię Świętą klęcząc!
Wola Ojca Świętego Benedykta XVI, który aktualnie jest pierwszym liturgiem w Kościele. Od 2008 roku nasz Papież Benedykt XVI zdecydowanie i konsekwentnie powrócił do zwyczaju Komunii Świętej w postawie klęczącej. Kard. Alfons Maria Stickler SDB, salezjanin wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, mówił: „Wobec tego wszystkiego, co w posoborowej reformie owemu katolickiemu pojęciu kultu nie odpowiada, wolno nam w katolickim OPORZE powoływać się na wolę Ojca Świętego (do której mają się dołączyć biskupi i wszyscy zajmujący jakiekolwiek urzędy pastoralne)”!
           Katolicy w Polsce mogą powoływać się na powyższe trzy argumenty, aby zachować i przywrócić jako powszechną

                      postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Wystarczą tylko te trzy argumenty.

ERGO:  Duszo katolicka, która przyjmujesz Komunię Świętą w postawie klęczącej! Bądź spokojna!
Jeśli Ci powiedzą, że jesteś pyszna – nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że jesteś nieposłuszna – nie wierz im!

Jeśli Ci powiedzą, że się wywyższasz – nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że chcesz zwrócić na siebie uwagę – nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że wprowadzasz zamieszanie – nie wierz w to!

Klękając z wiarą przed Najświętszym Sakramentem realizujesz Słowo Boże: Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca (Flp 2,10-11)
ODWAGI!   AMEN.   Za: sacerdoshyacinthus.com/…/terror-w-polski…

Jeśli boisz się prawdy i jej głoszenia, to już jesteś niewolnikiem i sługą – demona ! (J.P.)                                           

PARĘ SŁÓW OD JERZEGO:  Czcigodny, Boży i prawdziwy Kapłanie Ks. Jacku, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za ten artykuł.

TOJEST najprawdziwsza prawda, o której  piszesz, lecz niestety to są bardzo bolesne i straszne  fakty, które pokazują do czego doprowadzili  wrogowie Pana Boga i Kościoła św. liberalno-modernistyczno- masońscy pseudo duchowni –słudzy szatana. Oczywiście za akceptacją , a nawet z pomocą takich samych  zdemonizowanych i farbowanych katolików ,,Ale”, którzy z tchórzostwa, letniej i małej Wiary,  pod pozorem posłuszeństwa swoim parafialnym pasterzom - raczej pastuchom, którzy prowadzą swoje bezmyślne owce-raczej barany, bo chyba nimi są,  skoro nie mają  dość rozumu, pokory i dobrej woli, żeby KLĘKNĄĆ PRZED PANEM BOGIEM, na wieczne potępienie do swojego pana - szefa  SZATANA!     

 

PRZECZYTAJ, zastanów sie, ZACZNIJ KLĘKAĆ! Nie bądź baranem, lecz z pokorą - KLĘKNIJ przed PANEM !

SKSERUJ I PRZEKAŻ DALEJ!   Jerzy Poleszczuk pol-jerz50@wp.pl   515 483 352 Puzdrowo 2017 

UPADNIJ NA KOLANA…

Pieśń śpiewana w wielu kościołach w ,,katolickiej” Polsce, w trakcie przyjmowania Komunii św. przez wiernych, którzy jak gęsi w rzędzie i  na stojąco, nawet bez przyklęknięcia, przed MAJESTATEM  NAJWYŻSZEGO  BOGA!  Obraz niesamowitej hipokryzji, bezczelności, braku pokory, czci  i  szatańskiego zdemonizowania, czy zwykłego tchórzostwa, za przyzwoleniem, czy wręcz nakazem, liberalno-modernistyczno-masońskich pseudo kapłanów, wikariuszy, proboszczów parafii i biskupów.

                                    

Przed PANEM BOGIEM i do BOGA,  

     TYLKO NA KOLANACH !

        PAMIĘTAJ O TYM,  NIE SŁUCHAJ!

        LIBERAŁA I  MODERNISTY – KAPŁANA!

WIĘC PADNIJ NA KOLANA,

W TEJ  HOSTII  JEST  NASZ  BÓG!!!

Nie klęka przed Nim tylko,

Szatan - nasz i Pana Boga wróg,

         A słudzy jego - kapłani,

         Prostują wiernym skłon,

         Nie wierzą chyba wcale,

         Że żywy mieszka ON!

 Stąd kolan prostych,

Przybywa, ciągle wciąż.

Postawa, bez godności i szacunku.

Nie klęka żona, dzieci i mąż.

 

 Stoją, kucają rozkraczeni,

 Przed BOGIEM – toż to szok!

 A duchowni, słudzy demona,

 Tolerują taki krok.

KLĘKANIE JEST OD BOGA,

Brak zgiętych kolan znak.

Szatańska to jest spr