2015-05-Maj

2015-05-maj

Warto odświeżyć pamięć : )
Zapraszamy :Maj  2014 - CLICK
RADIO CHRYSTUSA KRÓLA
 Jeśli chcesz słuchać RADIA-SZUKAM-
SŁUCHAJ - CLICK
Niedziela, 31 maja 2015
     NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
      Uroczystość
-szukam-

Prawda o Bogu  w Trójcy Jedynym jest podstawą  religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania ona nam tejemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynym. To odrębne święto zostało wprowadzone w IX wieku a w XIV zostało rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
                     ZNAKIEM KRZYŻA WYZNAJEMY WIARĘ W TRÓJJEDYNEGO BOGA.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest ogromną przestrzenią, którą Bóg ofiaruje naszemu pragnieniu Prawdy. Cała historia zbawienia nie jest czym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty objawia się i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Kościół powołując się na Nowy Testamet, kontynuuje misję Zbawiciela: "Idżcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu - czyli zanurzajcie je - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Jeden jest Bóg i Ojciec od którego wszystko pochodzi; jeden jest Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden jest Duch Święty, w którym jest wszystko.
       Słowo Pana  jest prawe - On miłuje prawo i sprawiedliwość - ziemia jest pełna Jego Łaski.
          Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
                          Bóg przemówił - wszystko się stało i zaczęło istnieć.
   Oczy Pana zwrócone są na bogobojnych, którzy czekają na Jego Łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci.

                            SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA.
                            ============================
    Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu Nieba i Ziemi - oto ja dziecko Twoje klęczę przed Tobą i proszę o błogosławieństwo dla  mojej ukochanej Ojczyzny - POLSKI. Nowy prezydent, nowy rząd i nie wiemy co jeszcze nowego nadejdzie na nasz kraj. Pomóż nam - wiernemu ludowi Twojemu odzyskać WOLNOŚĆ materialną i duchową, gdyż jesteśmy zniewoleni na wszystkich frontach z powodu ufności w ludzkie zapewnienia i obiecanki wyborcze. Pomóż odzyskać nam zakłady pracy, majątek narodowy i bogactwa naturalne, które w sposób nienaturalny i tajemniczy zostały oddane naszym wrogom z obcych państw. Jesteśmy Twoim Narodem Wybranym i nie patrz na naszych zaborców i wrogów, bo oni zawsze będą, ale patrz na Twój wierny naród, który pomimo zdrady przez biskupów polskich, którzy nie chcą uznać oficjalnie, że są dziećmi Twojego Syna Jezusa Chrystusa KRÓLA trwonią łaskę POKOJU i bez Twojej Bożej interwencji znowu zostaniemy niewolnikami zaborców, a co najgorsze może nadejść - ofiarami wojny, która się nieuchronnie zbliża poprzez ludzką zachłanność i nieposłuszeństwo Twoich wybranych osób duchownych.
    Bóg Ojciec:
      " Wy, Moje dzieci ukochane - od lat przez ludzi pełniących rządy w Polsce nieustannie zdradzane,
powiadam wam i dobrze radzę:
            UZNAJCIE MEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA - KRÓLEM, a Ja was wówczas poprowadzę
 przez zawieruchy wojen i kataklizmów bez strat, a przekonacie się ile Jezus Chrystus KRÓL jest wart.
                   Wy - Polacy winniście się cieszyć, że Bogu powierzacie wszystko,
                          bo w Jego sercu jest zapisane wasze każde nazwisko.
    Kochajcie i wywyższajcie Mego Syna Jezusa Chrystusa, bo w NIm jest dla was pomoc jedyna.
   Dlatego Nam jest bardzo przykro, gdyż widzimy, że odrzucacie Go nie podając przyczyny.
  
​        ​
Jak długo trzeba prosić pysznych biskupów i rządy dla was nieprzyjazne?
                 Módlcie się dużo i pokutujcie i nieustannie KONGRESY zwołujcie.
Może wreszcie serca biskupów się wzruszą
​, ​
oby za długie czekanie nie zakończyło się waszą katuszą.
​   ​
 Tak Moi rycerze Jezusa Chrystusa KRÓLA
​ - ​
wróg tylko czeka, aby zaczęła się wojenna awantura
​"​
                                           ************************************
  Panie Jezu - błagamy Ciebie naszego ukochanego Przyjaciela i Zbawiciela o
​ ​
błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.
 
Pan Jezus
​:​
​              " Czy jeszcze nie macie dość tych walk międzypartyjnych?
                Czy jeszcze nie widzicie osób temu zamętowi winnych?
         Już tak dużo razy mówiłem, że jeśli kolejny rząd zapomni o Mnie​
      i pozostanę w niewoli w Częstochowie, to wtedy cały świat się dowie,
              że zdradzacie Boga i dopiero wówczas nastanie trwoga".
              *******************************************

  Duch Święty:
      " Ja nie mam nic do powiedzenia, bo i tak rozmawiacie ze Mną pełni zniechęcenia.
                      Wy tylko prosicie i żądacie bez dziękczynienia.
               A kiedy przyczynicie się do Jezusa Chrystusa uwolnienia?"
     
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". 
 
 
 
Z listów św. Atanazego, biskupa
 

Światłość, chwała i łaska w Trójcy i od Trójcy


Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.
Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło; "przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we wszystkim", w Duchu Świętym.
Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich".
To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: "Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym. 
                                                                                       
 
 
 
Trójca Święta

 


Trójca Święta
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).


Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).


Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13). "Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1, 21-22). "Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (...) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni" (1 P 1, 1).
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: "Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?" Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: "Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi". W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego". W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

Trójca Święta Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu" miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

  Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

 
 

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
który czynisz cuda na ziemi, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
Obrońco nasz i zapłato nasza wielka, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże -
którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami!

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie!
Przez Wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
wybaw nas, Panie!
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
wybaw nas, Panie!
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
wybaw nas, Panie!
Przez przyczynę Najśw. Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,
wybaw nas, Panie!

Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca,
ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,
wysłuchaj nas, Panie!
Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
 
 
Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.
  Najświętszej Trójcy wieczną cześć
  Pragniemy z serc gorących nieść;
  Strzec wiary ślubujemy,
  W niej żyć, umierać chcemy.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie tysiąclecie.
  Najświętszej Trócy ...
 
                              
    

________________________________


                        
     
 

  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
 
Panie Jezu - prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich prelegentów i uczestników K
o​
ngresu dla Społecznego panowania Jezusa Chrystusa KRÓLA.
 
Pan Jezus:​
 
 
" Oto Moi ukochani wierzący w Jezusa Chrystusa KRÓLA​
- przybądźcie na spotkanie ze Mną i czekam, aby przybył z Jasnej Góry Paulin - Waligóra.
​ ​
Otóż mam jemu dużo do powiedzenia i niech nie trzyma się swego twierdzenia,
że Jezus Chrystus KRÓL jest "darem prywatnym" dla Paulinów na własność,
gdyż na ziemi nic nie należy do ludzi. Lepiej niech posłuch
a słów Bożych i ni
 
​e
ch się nie łudzi,
że Bóg Ojciec te jego kłamstwa zaakceptuje,
bo przeor Paulinów Waligóra nieposłuszny Bogu - drogę do piekła sobie toruje.
 Wszyscy rządzący Kościołem katolickim uważają, że to oni po swojemu bieg historii nadają.
 
Zapraszam także z Polski prymasa
, póki jeszcze jego kadencja nie wygasa​,
a sługa Boży Gądecki winien mowę piękną wygłosić -
taką pełną miłości wywyższając Jezusa Chrystusa KRÓLA, aż echo po Polsce będzie tę mowę roznosić.
 
ZAPRASZAM WSZYSTKICH BISKUPÓW I POWINNI BYĆ ZASZCZYCENI,
Jezusa Chrystusa osobistym ZAPROSZENIEM, a nie powinni być zawstydzeni.
 
 
"KTÓŻ JAK BÓG" - niech wołają jednym chórem,
a pozostali wierni staną po waszej stronie jednym świętym murem.
Tyle razy
​w​
am obiecywałem i Polskę "NARODEM WYBRANYM" nazwałem
​.
WIĘC UWIERZCIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ,​
bo nie ma w Niej żadnej Osoby mniejszej czy większej.
 
 HASŁO tego KONGRESU nadaję śmiało:
 
< "KTÓŻ JAK BÓG" - W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY PANUJĄCY WIECZNIE 
 
 
             W RODZINACH, NARODACH I NA CAŁYM ŚWIECIE - SPOŁECZNIE >
 
 
     
 
 
 
 
​ Dzieci:
- Przecież to Ja najlepiej wiem​, jaką drogę powinniście wybrać, aby nie żałować i nie płakać.
- Przecież to Ja wiem, komu zawdzięczacie jeszcze pokój na świecie - rycerzom Chrystusa Króla,
którzy nie chcą
być przez masonów zniewoleni.
w to masońskie błoto.
- Przecież to Ja wiem, co dla was lepsze i mówię wam to, abyście nie upadali nawet nieświadomie
- Przecież to Ja chcę planetę ZIEMIĘ uratować i podpowiadam, proszę, namawiam,
abyście nie musieli przede Mną żałować.
- To Mnie zależy na ocaleniu ZIEMI od wojny i proszę niech lud dużo się modli: Msza Święta, Różaniec, Nowenny
i Koronki, abyście mogli żyć pod patronatem Jezusa Chrystusa KRÓLA
                                                                                        a wtedy ominie was każda awantura. AMEN".
 
 
 
                                          
 
 
 
                                          

    https://www.youtube.com/watch?v=Tay4EjnT5Vw
 
 
 
 
 ​                                                   
 

________________________________

     
    

​ TO KOGO BISKUPI BOJĄ SIĘ BARDZIEJ - PANA BOGA, CZY SZATANA?​

 http://gloria.tv/media/XYiMbpnjYn6

 http://gloria.tv/media/R48h1LAbppE
oraz
 Mimo zaproszenia abp Gądeckiego nie pozwolono w Poznaniu, na postawienie Figury Chrystusa ze Szczyglic pod Krakowem, czyli że są anty Chrystusowi

 http://gloria.tv/media/RCLSjdR1cbL


 Chrystus nie przyjedzie do Poznania. "Władze stają się wykonawcami niemieckich decyzji"

Tu parę ciekawych filmików z komentarzami

 http://www.tvn24.pl/poznan,43/spor-o-pomnik-wdziecznosci-figura-chrystusa-nie-trafi-do-poznania,546840.html 


________________________________

Polonus Anonimus

Krajobraz po bitwie

Pierwsze komentarze

Od drugiej rundy wyborów prezydenckich w tzw. III RP mija tydzień. Dobry moment by bez emocji przyjrzeć się sytuacji w kraju, który kiedyś nazywał się Polska.

Oczywiście, już ukazało się kilka znakomitych komentarzy – np. o próbach kreowania nowych partii przez stary układ: partia Kukiza, partia Balcerowicza… Autorzy owych komentarzy znakomici: mistrz Michalkiewicz, Konrad Gabriel z podziemna.tv… Nie negując słusznych spostrzeżeń, uważam jednak, że żadnego „rozdrobnienia” PO nie będzie. Po prostu – nie leży to w interesie Niemiec. Bardziej prawdopodobny jest wariant „nowego otwarcia” w PO, doszlusowania nowych ludzi – i pójścia na wybory „razem”. Przy zapewnionym poparciu niemieckich mediów i obecnym stanie umysłów Polaków – rzecz nie bez szans. Lepsza niż potencjalne rozliczenia… Wariant rozbicia PO plus „rozliczenia” - w krótkim i siłą rzeczy niezbyt możliwym do precyzyjnego przygotowania scenariuszu… Rzecz potencjalnie niebezpieczna! I dlatego żadnego „rozliczania” PO i powołania na jej trupie PO-bis nie będzie. PO pójdzie na wybory wręcz wzmocniona. W wariancie pojedynczym czy jedynie słusznej koalicji…

Ale – jaką właściwie prawdę o współczesnej Polsce ujawniły ostatnie wybory? Jakie to ma „przełożenie” na zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne?

Czego się spodziewać przy wyborach jesienią 2015 roku?

Oczywiście – media „rządowe” (TVP, Polskie radio) tudzież wszystkie niemieckie telewizornie i gazety - poprą „odnowioną” partię PO. Z wszystkimi numerami z kręgu socjotechniki wobec przeciwników: wyszydzanie, fałszywa konotacja, zatajanie faktycznego stanu państwa, itp., itd… O kreowaniu wizerunku jedynie słusznej partii i jedynie słusznej linii nawet nie wspominajmy. Może rządowi pani Kopacz (na metr w głąb) nawet Niemiachy dorzuca jakiś wizerunkowy sukces…

Amerykańska TVN i media toruńskie tak samo poprą PiS. „Stokrotka” Olejnik pewno jeszcze zostanie największą zwolenniczka Jarosława Kaczyńskiego.

A obie siły medialnie (grupy mediów: rządowo-niemiecka i amerykańsko-toruńska) bezwzględnie zablokują wszystkich przeciwników z grona opozycji antysystemowej. Co, rzecz jasna nie dotyczy - może przeznaczonych do promocji jako wariant na przyszłość - jakichś neo-lewaków od Hartmana. No i oczywiście, blokady nie będzie w temacie wyszydzania kandydatów antysystemowych jako przykładów oszołomstwa.

Jakie to da efekty? Cóż – pojedynek PO i PiS z niepewnym skutkiem, zależnym od nastrojów i przypadku. Andrzej Duda wygrał dzięki nieprawdopodobnym gafom Komorowskiego i jego sztabu oraz kreując wizerunek młodości i dynamizmu – nadziei na zmiany. Przy elektoracie, który sam chyba do końca nie wiedział, czego chce – ale wcale nie był tak mocno za kontynuacją, jakby PO chciała… Rozdzielenie się głosów oddanych na Kukiza (56% do 44%) jest tu poniekąd symptomatyczne.

W dodatku będziemy mieli zapewne trzy partie w nowym Sejmie: PO, PiS i lewacy od Hartmana. O ile naród da się na taka lipę nabrać – jak Hartman. Jeśli nie – cóż – czeka nas Sejm dwupartyjny…

Jakie realia opozycji antysystemowej ukazały ostatnie wybory?

Realia to smutne.  Ilość wejść internetowych na znakomity zresztą komentarz Konrada Gabriela z podziemna.tv (nr 115) – około 450 tysięcy w ciągu tygodnia – jak i łączna ilość głosów na kandydatów antysystemowych (wliczając nawet wątpliwie należącego do tej grupy Korwina)… Cóż, przy założeniu maksymalnej mobilizacji i faktu około 60% frekwencji (w takim wariancie 18 milionów osób pójdzie na wybory jesienią) – daje to, że owe środowiska wraz z Korwinem nie mają nawet 4% głosów…

Smutny to obraz współczesnych Polaków. W USA szanowany  Uniwersytet Pardue w Indianie przeprowadził badania ankietowe na temat, co Amerykanie sądzą o wydarzeniach 9/11? Otóż okazało się, że 40% jest przekonanych, że zamachy na dwie wieże przeprowadził od początku do końca rząd federalny. Kolejne 40% wybrało odpowiedź, że może i rząd bezpośrednio tego nie zrobił, ale z pewnością o tym wiedział i świadomie do tego dopuścił. W oficjalną wersję wydarzeń nagłośnioną w mediach (porwane samoloty, arabscy terroryści, Osama) – wierzy zdecydowanie tylko 10% populacji, a kolejne 10% wierzy, ale słabo (raczej tak).

Wyniki były takie, że od czasu tych badań – w USA nigdy już nie powtórzono prób dowiedzenia się, co społeczeństwo o wydarzeniach 9/11 myśli.

Jako z tego wynika – Amerykanie politykom, ani telewizji nie wierzą… A Polacy wstawili sobie w głowę zamiast rozumu telewizor. Ale kto znowu został w Polsce? Partyjni i milicyjni emeryci, urzędnicy wraz z rodzinami – i babcie od toruńskich mediów…?

I Internet nie okazuje się znowu taką silną bronią w kampanii wyborczej w Polsce. Większość ludzi młodych, najlepiej posługująca się Internetem – po prostu z Polski wyjechała. A te około 7 milionów Polaków przebywających za granicą - na wybory w ogromnej większości nie pójdzie – już przepisy ordynacji oraz „nasze” konsulaty zrobią wszystko, aby głosowanie im uniemożliwić…

Czy jest sposób?

Czy w związku z tym jest sposób, aby opozycja antysystemowa nie tylko mocno zaistniała – ale nawet wygrała te wybory?

A sposób jest. Polecam zajrzenie na strony piensdei.pl . Jest to tam wyłożone wręcz „łopatologicznie”.

Rozczarowanie

Niewątpliwym rozczarowaniem pierwszych dni po wyborach jest Grzegorz Braun. Niewątpliwie największa nadzieja polskiej polityki…

Jego program dalszych działań „kościół-szkoła-strzelnica” – jest łatwy do realizacji, ale… Tu w USA, w realiach amerykańskich. W Polsce żadnemu z „Braunistów” policja pozwolenia na otworzenie strzelnicy nie da. Powód? „Radykalne poglądy!” Chcesz – odwołuj się – i ciągaj po sądach przez następne pięć lat.

Zresztą – to program mogący generować społeczne skutki za kilka lat. A wybory są za pięć miesięcy. No i polska babcia wnuczusiowi paczki amunicji, aby ćwiczył sobie oko - najzwyczajniej nie kupi – bo 30% tego narodu żyje poniżej progu ubóstwa, a 60% na jego granicy. Strzelanie i życie społecznościowe – takie potrzeby zaspokaja się po zaspokojeniu cokolwiek bardziej elementarnych potrzeb.

Grzegorz Braun ujawnia tu cechy, które w Chicago nazywamy „teoretyk” – a do polityki potrzeba też, a może przede wszystkim, mocnych praktyków.

Ale chłopak jest młody, intelekt klasy najwyższej – więc może jeszcze mocny wiatr w żagle złapie…

I na ten moment, tych uwag, to by było na tyle.
 
                              
        


________________________________


Chrystus nie przyjedzie do Poznania. "Władze stają się wykonawcami niemieckich decyzji"

Tu parę ciekawych filmików z komentarzami

 

http://www.tvn24.pl/poznan,43/spor-o-pomnik-wdziecznosci-figura-chrystusa-nie-trafi-do-poznania,546840.html________________________________

Masowe mordy na chrześcijanach nie ustają!

Ponad sto osób zostało zamordowanych, gdy w ostatnią niedzielę uzbrojeni muzułmanie z ludu Fulbe napadli na wioski i obozy dla uchodźców w stanie Benue.

Według doniesień wśród zabitych w Ukura, Gafa, Per i Tse-Gusa w dystrykcie Logo były głównie kobiety, dzieci i starcy. Wiele z tych osób uciekło do tego rejonu przed wcześniejszymi pogromami.
Napastnicy byli uzbrojeni w karabiny, noże i włócznie. W czasie pięciogodzinnego ataku spalili też wiele domów. Okoliczne wioski opustoszały.
Prawdziwym niepokojem napawa fakt, że przemoc wobec chrześcijan zaczyna obejmować tereny nie tylko na północy Nigerii, lecz także w jej środkowej części.

 

Na zdjęciu masowy grób chrześcijan z Dogo Nahawa, gdzie jednej nocy w 2010 r. muzułmanie z ludu Fulbe bestialsko zamordowali pięciuset chrześcijan.

Módlmy się o naszych braci i siostry w Chrystusie mieszkających w środkowej części Nigerii, z których wielu żyje w ciągłym strachu przed napaścią.
Módlmy się o mądrość i odwagę dla nowego prezydenta Nigeria, Muhammadu Buhariego.
Módlmy się, aby rząd Nigerii podjął zdecydowane działania, by położyć kres przemocy w tym kraju.

/Źródło: Release International/

_______________________________


Prezydent Duda na Jasnej Gorze


​KORESPONDENCJA​

Prezydent elekt był w dzień po wyborach na Jasnej Górze.
Nowo mianowany gubernator Generalnej Guberni Hans Frank, w 1939 roku też tam był. Złożył wizytę na Jasnej Górze. Ale do czasu pokonania Francji Niemcy obawiali się wybuchu powstania w Polsce, zwłaszcza na wiosnę 1940 roku. Czymś musieli tumanić Polaków.
A gdzie żona i córka Prezydenta elekta? Czemu ich nie było? Za daleko miały z Krakowa? Nie są katoliczkami?
Dlaczego w relacji nie ma jakiejś przemowy Prezydenta elekta?
Dlaczego Paulini nie odnoszą się do Dudy obłudy w rodzaju: odnośnie in vitro jest prywatnie przeciw, ale jako prezydent będzie "za"? I do faktu, że oficjalne poparcie in vitro stawia go w pozycji ekskomuniki ipso facto? To jest w Kościele jakieś prawo - prawo kanoniczne - czy Paulinów i ogólnie Episkopatu Polski - nie obowiązuje? Są [ponad prawem? A gdzie był odnośnie tej wizyty Abp Metropolita Częstochowski - ks. Wacław Depo?
Dlaczego Paulini nigdy nie odcięli się od nadużywania ikony MB Częstochowskiej przez Bolka Wałęsę? Czyżby teraz kreowali nam nowego "maryjnego" prezydenta???
Rycerz Rafał.

​KORESPONDENCJA.
​Jest to odpowiedź dla p. Zofii, która zarzuca Rafałowi, że jest przeciwko A.Dudzie.​


Proszę zajrzeć do przykazań Bożych i sprawdzić, czy tam nie ma przykazania "Nie zabijaj!". I proszę zebrać informację o metodzie in vitro. I proszę się zapytać własnego rozumu, czy twierdzenie pana Dudy, że prywatnie jest przeciwko in vitro, ale jako prezydent będzie za - nie jest przy tym przypadkiem tym, co nazywamy po prostu - obłuda - i oszukiwaniem wierzących w Chrystusa.
Pościła Pani aby wygrał kandydat PiS? Odmawiała Pani Różańce w tej intencji? To jest właśnie to, co nazywamy narzucaniem Panu Bogu woli człowieka. Objawiona dla naszego narodu Wola Boża - to Intronizacja Chrystusa Króla. Tylko jeden kandydat był nienagannie katolicki i oficjalnie głosił, że poprze dzieło Intronizacji. Zarówno o Dudzie jak i o Komorowskim - Pan Jezus powiedział, że są tak samo duchowo na dnie. A chodzi tu o Objawienia prywatne w Chicago, które były poprawnie teologicznie weryfikowane i nie ulega wątpliwości, że są prawdziwe.
Ciekaw, co powie, gdy stanie przed sadem Bożym ks. Tadeusz Rydzyk - oszust aksjologiczny, który prezentuje polskim katolikom jako patriotyczne i katolickie, partie i kandydatów, którzy wcale tacy nie są.
I co powie Pani sama Bogu i Królowi, który wszak poprzez Listy Apostolskie upomina: "Mądrymi bądźcie!" - A nie dawajcie się oszukiwać ciągle tak samo, ciągle tym samym ludziom.  Mądrość jest darem Ducha Świętego - i tylko z własnej winy można się zamykać na Jego Światło będąc ochrzczoną i przyjmując Eucharystię. Ale tak wiele kobiet robi - bo woli własne emocjonalne ułudy niż prawdę. Zaś ludzi mówiących im prawdę znieważają. Zamiast choćby się zastanowić. Ot - i wszystko.
Życzę ani zamiast samoułudy otwarcie się na światło Ducha Świętego.
Rafał.
​---------------------------​
​Moja odpowiedź.
Podczas głosowania zobaczyłam, jak kobieta podchodąc do urny przeżegnała się i mówi: "Drogi Andrzejku - ratuj Polskę!​
Myślę sobie - kobieto pomyliłaś OSOBY. Przecież A.Duda nie czyni cudów a w naszej sytuacji, to tylko pomoże CUD  URATOWANIA NASZEJ POLSKI, A CUDA DOKONA TYKO JEZUS CHRYSTUS" - MK

________________________________

Łódź: Konferencja AKO o katastrofie smoleńskiej  
 
http://solidarni2010.pl/31113-lodz-konferencja-ako-o-katastrofie-smolenskiej.html?PHPSESSID=e57bfe8e6aaff52d15a95085081b6465

________________________________


Niech nad bezpieczeństwem prezydenta Dudy nie czuwa rząd


https://www.youtube.com/watch?v=FvjP_HOFu8o
 

Ewa Stankiewicz, Glenn Joergensen, Marcin Wolski - 24.05.2015

________________________________

Sz.P. Zofia Suchcicka

Szanowni Państwo,

Asia Bibi ciągle jest w więzieniu z wyrokiem śmierci. Może on zostać wykonany w każdej chwili. Z informacji, jakie przekazał nam opiekun rodziny wiemy, że Sąd Najwyższy już dwukrotnie odrzucił wnioski o kasację. Teraz czekamy na rozpatrzenie kolejnego (w tamtejszym sądownictwie nie ma ograniczenia odnośnie składania takiego wniosku tylko raz). Coraz bardziej przekonujemy się też o tym, że sądownictwo w Pakistanie nie ma wiele wspólnego z zasadami rzetelnego procesu. A nacisk muzułmanów na to, aby Asia Bibi została zamordowana jest ogromny. Nie mamy wątpliwości co do jednego: Asia Bibi żyje, bo świat się nią interesuje i wywiera presję, która powstrzymuje jej oskarżycieli przed morderstwem.

Pojawiła się nowa szansa...

Jest nią... nowy dowód w sprawie!

Zachęcam do podpisania petycji, którą przekazujemy Sądowi Najwyższemu w Pakistanie. Przygotowując petycję byliśmy w kontakcie z prawnikami Asii Bibi. Apelujemy o uwzględnienie dowodu:

http://citizengo.org/pl/23355-uwolnic-asie-bibi-nowa-szansa

Dzięki wsparciu wielu z Państwa powstał film pt. "Uwolnić Asię Bibi". Wyreżyserowany został przez Polaków: Michała Króla i Macieja Grabysę, a wyprodukowany przez CitizenGO, HazteOir.org, SWM "Młodzi Światu" i Dom Wydawniczy Rafael.

W tym filmie, jak pisze znany wielu z Państwa Andrzej Sobczyk, "dwójka głównych oskarżycieli: właściciel pola, na którym doszło do zdarzenia - Mohammed Idris i imam Qari Mohammed Salim przyznają się, że nie słyszeli słów bluźnierstwa wypowiedzianych przez Asię Bibi, znają je jedynie z relacji Asmy i Mafii - które były świadkami zdarzenia. Jednak to oni są głównymi świadkami przed pakistańskim wymiarem sprawiedliwości.

Imam ponadto stwierdza, że jest to jego religijny obowiązek, by bronić godności Proroka i dlatego zdecydował się być świadkiem w tej sprawie. Z drugiej jednak strony – skandalem jest także to, że nie wysłuchani byli żadni chrześcijańscy świadkowie pogromu i samosądu dokonywanego na Asi. W filmie wypowiada się również jeden z Imamów - ABDUL RASHEED , który stwierdza, że w razie uniewinnienia Asii Bibi przez Sąd Najwyższy - odbędą się protesty w całym Pakistanie - a kara tak czy inaczej zostanie wymierzona."

Aby obejrzeć fragment filmu oraz podpisać petycję należy kliknąć: http://citizengo.org/pl/23355-uwolnic-asie-bibi-nowa-szansa.

Drodzy Państwo, rozpowszechniajmy petycję wśród jak największej grupy przyjaciół i znajomych! Nie wiemy, czy uratujemy Asię (wierzymy, że tak!), ale wiemy, że ta petycja może mieć realny wpływ na jej uwolnienie. Nie zmarnujmy tej szansy! Podpisanie zajmuje zaledwie kilka sekund.

Wraz z całym Zespołem CitizenGO serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę dobrego weekendu,

Magdalena Korzekwa

Campaigns Director dla CitizenGO Polska

Dla Mediów: LINK

P.S. Po kliknięciu na link dot. petycji mogą Państwo nie tylko podpisać petycję, ale również dowiedzieć się o akcji związanej z rozsyłaniem filmu do jak największej grupy instytucji na całym świecie. Szczegóły na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie: http://asiabibi.org/ oraz po kliknięciu na "Podpisz".

P.S.2. Nie zapomnijmy wysłać informacji o petycji do jak największej grupy przyjaciół i znajomych: http://citizengo.org/pl/23355-uwolnic-asie-bibi-nowa-szansa.________________________________


Wałęsa o porażce Komorowskiego: młode wilczki atakują


http://wp.tv/i,walesa-o-porazce-komorowskiego-mlode-wilczki-atakuja,mid,1700140,cid,4051,klip.html?ticaid=514f3f

________________________________

Niemcy zbadają zamach w Smoleńsku. Mecenas Hambura dla Niezalezna.pl: (traktują to bardzo poważnie?)http://niezalezna.pl/67555-niemcy-zbadaja-zamach-w-smolensku-mecenas-hambura-dla-niezaleznapl-traktuja-bardzo-powaznie
 
 Dlaczego dziś interesuje Niemców sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej?
Wcześniej takiej postawy nie obserwowaliśmy...
Myślę, że to efekt zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Kilka dni temu spotkałem się federalnym ministrem sprawiedliwości Niemiec i przekazałem mu książkę Jurgena Rotha, aby się z tą tematyką zaznajomił.

A może chodzi o to żeby tak poprowadzić śledztwo żeby jednak nic nie wykryć bo przecież Pan Tusk jest teraz w Niemczech
I TRZEBA GŁUPIEGO ZROBIĆ JESZCZE GŁUPSZYM  NO NIE ?

TAK JAK Z SIKORSKIM DOWIEDZIELIŚMY ŚIĘ COŚ WIĘCEJ NIE WRĘCZ MOŻNA POWIEDZIEĆ ŻE ZOSTALIŚMY GŁUPSI NIŻ BYLIŚMY
 
 
 

Niemiecka prokuratura bada Smoleńsk. Kompromitacja NPW

http://emerytka.salon24.pl/651707,niemiecka-prokuratura-bada-smolensk-kompromitacja-npw

Powołał się przy tym na notatkę agenta BND, który dowiedział się od swoich dwóch niezależnych, nieznających się wzajemnie rosyjskich i polskich źródeł, że na tupolewa z delegacją polską zamachu dokonała specjalna grupa rosyjskich służb specjalnych. Na dodatek dokonano tego w kooperacji z kimś z kręgu władzy w Polsce. (...)


________________________________


Grzegorz Braun komentuje wyniki wyborów prezydenckich
 


________________________________


Apel Jerzego Zięby do lekarzy i ludzi dobrej woli

                              
    Znalezione obrazy dla zapytania ZDROWIE

________________________________


NATO : Tego lata może dojść do wojny jądrowej z Rosją

 


________________________________


 TO JEST STRASZNE -
 ŻE RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM WOLĄ WYBRAĆ WOJNĘ I ŚMIERĆ NIŻ UZNAĆ BOGA KRÓLEM.
 
MY WIERNI PANU BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSWI KRÓLOWI PRAGNIEMY, ABY RZĄDZĄCY W PAŃSTWACH I KOŚCIELE KATOLICKIM, A PRZEDE WSZYSTKIM PAPIEŻ FRANCISZEK CHCIELI UZNAĆ PANA BOGA KRÓLEM, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM NA POKÓJ ŚWIATOWY. 
Nam ludziom wierzącym w Boga Wszechmogącego trudno jest zrozumieć, dlaczego słudzy tego Króla - wszyscy biskupi i kardynałowie nie chcą uznać Pana Boga za KRÓLA. Przecież wiedzą, że staną przed tym Królem, więc świadomie te wszystkie nieprawośći czynią. Tłumaczenie jest tylko jedno -  ci wszyscy nienawidzą Pana Boga, bo gdyby z miłości spełnili życzenie Boże, to by wszystkich uratowali. My ludzie świeccy nie rozumiemy jak do tego może dojść, że wszyscy biskupi tak bardzo nienawidzą Jezusa Chrystusa, że nawet nie chcą o Nim mówić w radio, np. Redemptoryści i Paulini.​ Absolutnie nie rozumiem ich i wcale nie współczuje im w momencie spotkania z Panem Bogiem- KRÓLEM.


http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/anonimowe-zrodlo-nato-potwierdza-ze-tego-lata-moze-dojsc-wojny-jadrowej-rosja


________________________________

  NIESTETY Z PRZYKROŚCIĄ STWIERDZAM  - HISTORIA SIĘ POWTARZA.
 
TAK SAMO ZACHOWYWAŁ SIĘ LECH WAŁĘSA z Matką Boską w klapie marynarki - WIZYTA W CZĘSTOCHOWIE NA JASNEJ GÓRZE, U PAPIEŻA W WATYKANIE​, a potem......wyprzedał obcym nasze zakłady pracy a nowym włacicielom zakazał płacić
​podatki ​
przez 3 lata. Wprst zwoływał obcych - "przybywajcie i kupujce" za co został wynagrodzony obficie NAGRODĄ NOBLA. 
Tak nie robi patriota, bo powinien rozprzedać wśród pracowników ich zakłady pracy.
 
JEŻELI KAŻDY PREZYDENT NIE ZACZNIE OD ZAWIERZENIA POLSKI PANU BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI, TO W KOŃCU ZOSTANIEMY NIEWOLNIKAMI OBCYCH, KTÓRZY PRZYJDĄ DO POLSKI I POWIEDZĄ, ŻE TO JEST ICH ZIEMIA OBIECANA.........CO JUŻ WIELE RAZY MÓWILI.
   A także powiedzą, jak już wiele razy mówili: "wasze ulice, a nasze kamienice".
Możemy  podejrzewać, że tak będzie, gdyż ani Andrzej Duda, ani "Radio Maryja" czy "TV Trwam" nigdy nie mówili o Chrystusie KRÓLU, więc już wiemy, że nie będzie dobrze. A co najgorsze, że wprowadzają ludzkość w błąd
​,​
jak to zro
​b​
ił Lech Wałęsa. No i co? Jemu jest bardzo dobrze a u ludzi........bieda.
​--------------------------------------------​

Koniecznie zobaczcie ponizszy link....nie wszystkie media to podawaly.
WLASCIWY CZLOWIEK NA WLASCIWYM MIEJSCU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prezydent elekt na Jasnej Górze !!!!
WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU !!!!! Prezydent elekt Andrzej Duda w czasie ogłaszania oficjalnych wyników wyborów prezydenckich ob...
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 


________________________________


     
      http://m.natemat.pl/852f70953a4754e7a835278f60e6b393,640,0,0,0.jpg
 
 
ZAMACH STANU .....-

KRYSTYNA PAWŁOWICZ​

 http://gloria.tv/media/R48h1LAbppE


________________________________


Partie rządzące przegłosowały pośpiesznie kontrowersyjną zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

admin, czw., 2015-05-28 18:50
 
 
Skala zjawiska: 
 lokalne
Źródło: Internet

O planach procedowania w trybie przyspieszonym ustawy o Trybunale Konstytucyjnym informowaliśmy zaledwie kilka dni temu, a już została ona pośpiesznie przegłosowana. Skandaliczna nowelizacja ustawy otworzy możliwość do odwołania Prezydenta na podstawie niesprecyzowanych przesłanek, ale też pozwoli na przejęcie Trybunału Konstytucyjnego przez prawników sprzyjających obecnemu układowi władzy.

 

 

 

Pośpieszne procedowanie nowego prawa zdziwiło nawet prorządową zwykle Gazetę Wyborczą, która zauważa, że ustawa jest swego rodzaju zamachem na niezawisłość Trybunału. Prawo, wedle którego grupka prawników może unieważnić wybór najwyższego urzędnika dokonany przez stwierdzanie niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu, wydaje się być przygotowywaniem gruntu pod zamach stanu, który może być już planowany.

 

Nowy projekt obniża też drastycznie wymagania wobec kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie kandydat na sędziego tej instytucji musiał posiadać tytuł przynajmniej doktora habilitowanego lub dziesięć lat praktyki prawniczej.

File 42665

Po przyjęciu projektu PO wystarczyłoby zajmowanie przez 10 lat stanowisk w instytucjach publicznych związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa. To w sposób oczywisty otwiera drogę do Trybunału nawet posłom o ile posiadają tytuł magistra prawa. Dzięki forsowanej zmianie prawa zamiast wstawić trzech PO wstawi pięciu takich dyspozycyjnych pseudosędziów.

 

Nie ma chyba szans, żeby zdominowany przez PO (dzięki Jednomandatowym Okręgom Wyborczym) Senat odrzucił ten projekt ustawy. Nikt chyba też nie liczy na to, że ustępujący prezydent Komorowski skwapliwie tego nie podpisze. Platforma Obywatelska pokazuje nam dobitnie, że dobrowolnie władzy nie odda i aż strach pomyśleć do czego jeszcze zdolni są ci ludzie.

 

za:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/partie-rzadzace-przeglosowaly-pospiesznie-kontrowersyjna-zmiane-ustawy-o-trybunale-konstyt

 

 

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT

________________________________


 
​ PREZYDENT KOMOROWKIS WIDOCZNIE JEST BARDZO WINNY, BO CHCE ZNISZCZYĆ ŚLADY SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, BO GDTYBY BYŁ NIEWINNY, TO ROZMAWIAŁBY PO LUDZKU O NIE PISANIE TYCH KSIĄŻEK, ALE JAK ZWYKLE "JAKI PAN, TAKI KRAM" - JAKI RZĄDCA TAKIE I JEGO DZIAŁANIE-NISZCZENIE LUB ZABIJANIE.
 

http://wirtualnapolonia.com/2015/05/23/atak-na-ksiegarnie-warszawskiej-gazety-zniszczono-m-in-ksiazki-sumlinskiego/

Wirtualna Polonia w dniu 2015-05-23

Atak na księgarnię Warszawskiej Gazety. Zniszczono m.in. książki Sumlińskiego

https://www.youtube.com/watch?v=1lXU2jXkgQg

Doom Boom

________________________________


  
 
 

Duda i co dalej - Max Kolonko Mówi Jak Jest   

________________________________

Paweł Kukiz zdemaskowan


​PRAWDA WSZYSTKICH WYZWOLI....A KŁAMSTWO ZAWSZE SIĘ WYDA.​


________________________________

Piątek, 29 maja 2015
    ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
     
 
Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.
W 1907 r., mając błogosławieństwo papieża Piusa X, z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie s. Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia - rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.
W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów - był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. "Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie" - powtarzała często.
Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.
Założone przez św. Urszulę Ledóchowską zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego realizuje swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, kilkanaście we Włoszech i pojedyncze w 12 innych krajach.
Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był św. Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał nieliczne wolne chwile w gościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie nocował często w domu zgromadzenia na Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu na konklawe w październiku 1978 r. Już jako papież odwiedzał domy urszulanek w Rzymie (1986 r.), w Zakopanem (1997 r.) i w Warszawie (1999 r.).

W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie
 
 
 
Z pism św. Urszuli Ledóchowskiej
 

Radujcie się w Panu

Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu.
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych, co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać - bo twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce Ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się nad nędzą ludzką.
Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zostawił zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić często, bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci, tym uśmiechem, który mówi o miłości i dobroci Bożej.
Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.
 
    
 
 
 

Litania do świętej Urszuli Ledóchowskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,
Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,
Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,
Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,
Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,
Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,
Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,
Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność,
Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,
Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: "Pragnę" Boskiego Odkupiciela,
Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,
Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego,
Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,
Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,
Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,
Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości,
Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu,
Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących,
Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,
Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana,
Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,
Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,
Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi,
Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
                                                                           
       http://urszula.ovh.org/gal_07_00.jpg
 

Modlitwa za kapłanów


Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości, łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.
 
Cuda dokonane przez Boga za wstawiennictwem matki Urszuli Ledóchowskiej
 
 

________________________________


Nie wybierajcie śmieci


________________________________


2015 - A - 097

 
 
USOPAŁ informuje, iż rozsyła teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.
Podgląd załącznika (V.27.426) - Od 29.05.2014 Plemię – naturalistyczny obraz wewnętrznego życia w ukraińskim internacie dla niepełnosprawnych – na ekranach polskich kin.pdf
Podgląd załącznika (V.27.423) - Wizyta – dokument ukazujący przygotowanie władz Wielkiej Brytanii i ONZ do potencjalnego lądowania UFO.pdf
Podgląd załącznika (V.27.424) - Atak na księgarnię Warszawskiej Gazety. Zniszczono m.in. książki Sumlińskiego.pdf

________________________________

Bierzmy udział w marszach dla życia i rodziny w dniu 31.05.2015 


http://gloria.tv/media/YjQEdMyBtxW


                              
       

________________________________

TYLKO DLA BOGATYCH, KTÓRZY CHCĄ ŻYĆ WIECZNIE I SĄ PEWNI, ŻE SĄ MĄDRZEJSZY OD BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, A MY BIEDNI........... MUSIMY UMRZEĆ.​
Doom Boom


Najpotężniejszą siłą na świecie, o wartości ponad 300 bilionów dolarów


Podgląd załącznika Doom Boom.pdf

_______________________________

BAJKI PEŁNE PORNO I ZAKLĘĆ - BAJKI DISNEY'A

​RODZICE I DZIECI TAKŻE NIE OGLĄDAJCIE BAJEK DISNEYA, BO W KAŻDEJ JEST ZŁO.​

________________________________

  Czwartek, 28 maja 2015
   JEZUSA CHRYSTUSA
     NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
   Święto
 
 
    
 
Z Encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII
 

Chrystus kapłanem i żertwą ofiarną

Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa Apostoła: "To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie", domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie - na ile ludzkie możliwości pozwalają - te uczucia, którymi ogarnięta była dusza Boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z siebie samego; w każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i Najwyższemu Majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie.
Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili, i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl św. Pawła: "Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża".
 
 
               http://wsercupolska.org/joomla/images/stories/articles/krzyz%20i%20hostia.jpg
 
Słowa Ewangelii według św. Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym".
 
 
 
 
 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wielki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dobroczynny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro święta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro niepokalana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przejednania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przebłagania, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, wybaw nas Jezu.
Od grzechu świętokradztwa, wybaw nas Jezu.
Od ducha niepowściągliwości, wybaw nas Jezu.
Od pogoni za pieniądzem, wybaw nas Jezu.
Od wszelkiej chciwości, wybaw nas Jezu.
Od złego używania majątku kościelnego, wybaw nas Jezu.
Od miłości świata i jego pychy, wybaw nas Jezu.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, wybaw nas Jezu.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, wybaw nas Jezu.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem, wybaw nas Jezu.
Przez Twego kapłańskiego ducha, wybaw nas Jezu.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, wybaw nas Jezu.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, wybaw nas Jezu.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, wybaw nas Jezu.

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, wysłuchaj nas, Panie.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy wysłuchaj nas, Panie.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, wysłuchaj nas, Panie.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
                       

     

________________________________ZAPOWIEDŹ WOJNY........
 
​ Sybilla już zapowiedziała, że gdy prezydent dużego państwa będzie rasy czarnej i czterdziesty,  to będą już czasy ostateczne i zakończą się wielką wojną wyniszczającą świat.
 Prezydent Obama zapowiedział, że wprowadzi....czipy  (Apokalipsa).
Wysoki urzędnik NATO Jan Schindler powiedział, że świat jeszcze latem tego
roku prawdopodobnie będzie w wojnie. Mówi że "będziemy mieć szczęście jeśli
nie będzie to wojna nuklearna". Wypowiedział się tak na twiterze, a media ta
wypowiedź z ignorowały. Istnieją przesłanki, że wpis ten został celowo
umieszczony ze źródeł NATO, aby podkreślić, jak poważna jest sytuacja
geopolityczna w tym momencie. Wszystkie lokalne wojny są tylko wstępem do
wielkie trzeciej wojny światowej USA - Chiny. Wczoraj NATO rozpoczęło jedne
z największych w historii w Europie ćwiczeń sił powietrznych w których biorą
udział członkowie NATO jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, oraz nie
członkowie NATO, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia i Holandia.

Chińskie gazety piszą że  "Wojna jest nieunikniona, jeśli  USA się nie
wycofa z terenów morskich w okolicach ich terenów". Niesławny inwestor
miliarder George Soros powiedział w zeszłym tygodniu, że planeta zmierza do
III wojny światowej.  Ostrzegł także przed  sojuszem wojskowym między
Chinami i Rosją. We wrześniu 2014 chiński profesor pisał na łamach rządowej
gazety, że Chiny przygotowują się do III wojny światowej, która według niego
może nastąpić w wyniku eskalacji konfliktu między Rosją a Ameryką na temat
sytuacji na Ukrainie.


Turecki premier Erdogan obiecuje po wyborach czerwcowych do parlamentu że
zaatakuje Izrael i wyzwoli Jerozolimę.

ISIS kalif Bagdadi wzywa wszystkich muzułmanów, aby rozpocząć Armagedon.
Wzywa do ostatniej wyniszczającej wojny światowej islamu z Zachodem i
Izraelem.

 Tak więc zagraża nam iż wojna obejmie tereny  Europy, Bliskiego Wschodu,
Azji i Pacyfiku Ameryki Północnej. Dlatego Królowa Pokoju mówi do nas
"Drogie dzieci, módlcie się i miejcie wiarę w moc modlitwy". Matka Boża
powiedziała kiedyś, że nie wiemy, jaką wartość ma dla Boga nasz post.
Poprzez post można oddalić nawet groźbę wojny.

(.) Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie o pokój w świecie.
Módlcie się, aby spełniły się moje plany, plany pokoju. Módlcie się dzieci,
módlcie się, aby pokój zapanował w świecie. (Medziugorje 23 sierpnia 2013)


https://dzieckonmp.wordpress.com/

                              
   
     
 
 
​KORESPONDENCJA - SEN​

Dziś śniło mi się, że byliśmy na wyjeździe, jakiejś pielgrzymce objazdowej po kraju; weszłam do małego kościoła, starodawnego, który w środku stał się jakby większa kaplicą; z daleka widziałam ołtarz i Tabernakulum na środkowej ścianie, było obszernie, jakoś dużo miejsca, pusto – bez ławek ( na co  nie zwróciłam większej uwagi); ktoś podszedł do mnie i mówi:  zaraz przyjdą ludzie i będzie nabożeństwo. Kiedy jeszcze rozmawiałam, raptem odwróciłam się i zobaczyłam ludzi leżących na podłodze, było tak ciasno, że leżeli  - jak to się mówi – pokotem, jeden obok drugiego twarzą do ziemi – krzyżem. Wszyscy, jak jeden, nie było miejsca na nic, tylko zostało tyle co dla mnie i osoby, z którą rozmawiałam… wszyscy byli jakby jednakowo ubrani, popielato szare kolory, wyglądali jak jakieś wojsko, czy zakon… Osłupiałam. Zrozumiałam tą pustkę wcześniejszą i brak ławek!

Po prostu, tutaj wszyscy się modlą leżąc krzyżem! Nie ma innej formy! Tylko leżenie krzyżem!

Kiedy wyszłam stamtąd, były drzwi – ponoć do kaplicy pamięci Jana Pawła II, ale niestety  zamknięte. Szukano kogoś do otwarcia, ale nie udało się znaleźć, po czym dał się słyszeć, bardziej na zewnątrz, głos prelegenta. Czytał przemówienie Jana Pawła II, ale brzmiało to , jak pośmiertny manifest JPII do Kościoła, do pap. Franciszka… nie pamiętam dokładnie słów, ale brzmiało to jak swoiste memento z zza grobu…

Potem miał być nocleg i podano mi kartkę z wytycznymi trasy na następny dzień, a tam napisane: ojciec Pio…. San Giovani Rotondo… byłam zdumiona, przecież jeździmy po Polsce! Jak  jutro pojedziemy do Włoch! Ale, tam był jeszcze trzeci napis – też dotyczący o. Pio… odczułam, że w trudnych sprawach, problemach rodzinnych, osobistych,  mamy zwracać się właśnie do o. Pio… mocno zapamiętałam tą wskazówkę, jeszcze po przebudzeniu do niej wracałam….

________________________________


OTO SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA, BO BOŻEJ NIE CHCĄ UZNAĆ LUDZIE BEZBOŻNI.​


https://www.youtube.com/watch?v=Vrd6slFqHe4

Rafał Gawroński o podsłuchach: chodzi o polskie mięso armatnie na wojnę judeosatanistów z Rosją

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QVucG6iu7w
________________________________

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI I ŚWIATA.

​             BEZ BOŻEJ POMOCY, TO NA NIC WSTAWAĆ I O PÓŁNOCY.​

​NIKOMU NIE WIERZĘ, ŻADNEMU CZŁOWIEKOWI, GDYŻ JEST OMYLNY I WPŁYWOWY. 
DOPIERO UWIERZĘ, JEŚLI ZAPROSI DO RZĄDZENIA PANA JEZUSA
​,​
NAJLEPSZEGO DORADCĘ I PRZYJACIELA.
WYWYŻSZENIE PANA JEZUSA I UZNANIE GO NASZYM KRÓLEM MUSI NASTĄPIĆ, INACZEJ NIE MA SZANS ŻADEN PREZYDENT, R
​Ó​
WNIE
​Ż​
 A.
​ ​
DUDA,  A  PAN JEZUS WCI
​ĄŻ​
 CZEKA, BO CHCE NAS RATOWA
​Ć​
.
​ ​
MAMY DOOKOŁA PEŁNO WROGÓW I NAWET  A. DUDA GDYBY CHCIA
​Ł​
ZROBIĆ CO
Ś​
DOBREGO, TO NAPASTNICY MU NIE POZWOLĄ.
​"​
PIS
​"​ - 
TEŻ MIAŁ NA POCZĄTKU DOBRE CELE I PLANY, ALE WROGOWIE IM NIE POZWOLILI,  MIESZALI, PRZESZKADZALI AŻ........ZABILI. JEŚLI A.
​ ​
DUDA BĘDZIE CHCIAL WSPÓŁPRACOWAĆ Z PANEM BOGIEM A NIE Z IZRAELITAMI, TO NAPEWNO PAN BÓG SWOJE OBIETNICE SPEŁNI I ZAPEWNI POKÓJ NA CAŁYM ŚWIECIE.

​ ​
​LECH WAŁĘSA, POSLU
​Ż​
YL SI
​Ę​
ZNACZKIEM Z WIZERUNKIEM MATKI BO
​Ż​
EJ - KRÓLOWEJ POLSKI, OTRZYMA
​Ł​
 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIEŻA,  I C
​ÓŻ​
?  NIESTETY, TO WSZYSTKO BYŁO MU POTRZEBNE DO UTRZYMANIA SIĘ PRZY WŁADZY, DLA ZMYLENIA NAS PATRIOTÓW. ZDRADZIŁ POLAKÓW, BO ZAPRASZAŁ OBCOKRAJOWCÓW DO WYKUPYWANIA NASZYCH FABRYK, ZAKŁADÓW PRACY, STOCZNI ZAMIAST ZAPROPONOWAĆ PRACOWNIKOM TYCH ZAKŁADÓW PRACY
​ ZAKUP MAJĄTKU NARODOWEGO​
. NIESTETY, BEZ OFICJALNEGO UZNANIA PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI NIKT NIE MO
​Ż​
E BYĆ DOBRYM PREZYDENTEM.
 JEST TO NIEZROZUMIAŁE DLA NAS - DLACZEGO NIE CHCĄ UCZYNIĆ ODDANIA
​POLSK
I​
 PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU? POWINNI SIĘ SZCZYCIĆ, ŻE PAN BÓG CHCE POMAGAĆ POLAKOM I CHCE SPEŁNIĆ SWOJE OBIETNICE  WYWYŻSZAJ
Ą
​C​
 NASZ KRAJ, GDYŻ OD POLSKI ZACZNIE SI
​Ę​
 POKÓJ NA ŚWIECIE.

​MÓDLMY SIĘ O POKÓJ, KTÓRY JEST CIĄGLE ZAGROŻONY......​
Dlaczego papież lekceważy słowa Boże, a powinien zawierzyć cały świat Panu Jezuswi KRÓLOWI i wywyższyć Go do godności królewskiej - przeciez to jest najłatwiejszy sposób na POKÓJ.

ZAPOWIEDŹ WOJNY........
​ Sybilla już zapowiedziała, że gdy prezydent dużego państwa będzie rasy czarnej i czterdziesty,  to będą już czasy ostateczne i zakończą się wielką wojną wyniszczającą świat.
​ 
Prezydent Obama zapowiedział, że wprowadzi....czipy  (Apokalipsa).
Wysoki urzędnik NATO Jan Schindler powiedział, że świat jeszcze latem tego
​ ​
roku prawdopodobnie będzie w wojnie. Mówi że "będziemy mieć szczęście jeśli
​ ​
nie będzie to wojna nuklearna". Wypowiedział się tak na twiterze, a media ta wypowiedź z ignorowały. Istnieją przesłanki, że wpis ten został celowo
​ ​
umieszczony ze źródeł NATO, aby podkreślić, jak poważna jest sytuacja
​ ​
geopolityczna w tym momencie. Wszystkie lokalne wojny są tylko wstępem do wielkie trzeciej wojny światowej USA - Chiny. Wczoraj NATO rozpoczęło jedne
​ ​
z największych w historii w Europie ćwiczeń sił powietrznych w których biorą
​ ​
udział członkowie NATO jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, oraz nie członkowie NATO, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia i Holandia.
​ ​
Chińskie gazety piszą że  "Wojna jest nieunikniona, jeśli  USA się nie
​ ​
wycofa z terenów morskich w okolicach ich terenów". Niesławny inwestor
​ ​
miliarder George Soros powiedział w zeszłym tygodniu, że planeta zmierza do
​ ​
III wojny światowej.  Ostrzegł także przed  sojuszem wojskowym między
​ ​
Chinami i Rosją. We wrześniu 2014 chiński profesor pisał na łamach rządowej
​ ​
gazety, że Chiny
​ ​
przygotowują się do III wojny światowej, która według niego
​ ​
może nastąpić w wyniku eskalacji konfliktu między Rosją a Ameryką na temat
​ ​
sytuacji na Ukrainie.


Turecki premier Erdogan obiecuje po wyborach czerwcowych do parlamentu że
​ ​
zaatakuje Izrael i wyzwoli Jerozolimę.

ISIS kalif Bagdadi wzywa wszystkich muzułmanów, aby rozpocząć Armagedon.
Wzywa do ostatniej wyniszczającej wojny światowej islamu z Zachodem i
​ ​
Izraelem.

 Tak więc zagraża nam iż wojna obejmie tereny  Europy, Bliskiego Wschodu,
​ ​
Azji i Pacyfiku Ameryki Północnej. Dlatego Królowa Pokoju mówi do nas
"Drogie dzieci, módlcie się i miejcie wiarę w moc modlitwy". Matka Boża
​ ​
powiedziała kiedyś, że nie wiemy, jaką wartość ma dla Boga nasz post.
​ ​
Poprzez post można oddalić nawet groźbę wojny.
(.) Drogie dzieci, w tym czasie módlcie się szczególnie o pokój w świecie.
​ ​
Módlcie się, aby spełniły się moje plany, plany pokoju. Módlcie się dzieci,
​ ​
módlcie się, aby pokój zapanował w świecie. 
​              ​
(Medziugorje 23 sierpnia 2013)
​  
  ​
https://dzieckonmp.wordpress.com/


​KORESPONDENCJA - SEN​
Dziś śniło mi się, że byliśmy na wyjeździe, jakiejś pielgrzymce objazdowej po kraju; weszłam do małego kościoła, starodawnego, który w środku stał się jakby większa kaplicą; z daleka widziałam ołtarz i Tabernakulum na środkowej ścianie, było obszernie, jakoś dużo miejsca, pusto – bez ławek ( na co  nie zwróciłam większej uwagi); ktoś podszedł do mnie i mówi:  zaraz przyjdą ludzie i będzie nabożeństwo. Kiedy jeszcze rozmawiałam, raptem odwróciłam się i zobaczyłam ludzi leżących na podłodze, było tak ciasno, że leżeli  - jak to się mówi – pokotem, jeden obok drugiego twarzą do ziemi – krzyżem. Wszyscy, jak jeden, nie było miejsca na nic, tylko zostało tyle co dla mnie i osoby, z którą rozmawiałam… wszyscy byli jakby jednakowo ubrani, popielato szare kolory, wyglądali jak jakieś wojsko, czy zakon… Osłupiałam. Zrozumiałam tą pustkę wcześniejszą i brak ławek!
Po prostu, tutaj wszyscy się modlą leżąc krzyżem! Nie ma innej formy! Tylko leżenie krzyżem!
Kiedy wyszłam stamtąd, były drzwi – ponoć do kaplicy pamięci Jana Pawła II, ale niestety  zamknięte. Szukano kogoś do otwarcia, ale nie udało się znaleźć, po czym dał się słyszeć, bardziej na zewnątrz, głos prelegenta. Czytał przemówienie Jana Pawła II, ale brzmiało to , jak pośmiertny manifest JPII do Kościoła, do pap. Franciszka… nie pamiętam dokładnie słów, ale brzmiało to jak swoiste memento z zza grobu…
Potem miał być nocleg i podano mi kartkę z wytycznymi trasy na następny dzień, a tam napisane: ojciec Pio…. San Giovani Rotondo… byłam zdumiona, przecież jeździmy po Polsce! Jak  jutro pojedziemy do Włoch! Ale, tam był jeszcze trzeci napis – też dotyczący o. Pio… odczułam, że w trudnych sprawach, problemach rodzinnych, osobistych,  mamy zwracać się właśnie do o. Pio… mocno zapamiętałam tą wskazówkę, jeszcze po przebudzeniu do niej wracałam….
 

________________________________      

Naukowcy

   
 

_______________________________

​MEDJUGORIE​  

Medjugorje - światło pojawia się nad tabernakulum w czasie odmawiania OJCZE NASZ po łacinie

 

Ci, który nie wierzą że Medjugorie jest świętym miejscem z powodu OBJAWIEŃ, niech odejdą od wiary katolickiej​, która cała jest cudem i oparta jest na cudach Bożych.
MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie DOPUŚĆ ABYŚMY ULEGLI POKUSIE, ale nas zbaw ode złego.
Amen.
 
ORATIO DOMINICA

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.


________________________________

 


​ZAPRASZAM  DO   NIEBA​

https://www.youtube.com/watch?v=KZDPKvg7iEY
https://www.youtube.com/watch?v=1CARMOCu1xo
https://www.youtube.com/watch?v=3yeFpCw9enU


________________________________

   


http://radiolwow.org/apel-polakow-z-kresow-wschodnich-do-rodakow-z-macierzy-przed-wyborami-prezydenckimi

Apel Polaków z Kresów Wschodnich do Rodaków z Macierzy

________________________________

POTRZEBNA JEST NATYCHMIASTOWA AKCJA WYZWOLENIA ZIEMI SPOD PANOWANIA DEMONÓW.​

WSZYSTKIEMU ZŁU NA ŚWIECIE WINNI SĄ PAPIEŻE, BISKUPI I WSZYSCY RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM​, GDYŻ NIE SĄ POSŁUSZNI PANU BOGU, KTÓRY POWINIEN BYĆ JAK NAJSZYBCIEJ UZNANY I WYWYŻSZONY DO CZCI KRÓLEWSKIEJ, BO ON JAKO KRÓL ZMIENI SERCA LUDZI I ZAPANUJE POKÓJ NA CAŁYM ŚWIEIE. JAK WIDZIMY OD PRAWIE DWÓCH TYSIĘCY LAT PAN JEZUS JEST ZOSTAWIONY NA KRZYŻU I DO TEJ PORY NIKT NIE CHCE SPEŁNIĆ PROŚBY KRÓLA WSZECHŚWIATA, ABY ZECHCIAŁ Z WŁASNEJ WOLI I Z MIŁOŚCI WYWYŻSZYĆ PANA BOGA, KTÓRY WSZYSTKO UCZYNI, ABY ZAPANOWAŁ NA ZIEMI POKÓJ MIĘDZY NARODAMI, BO PO TO NARODZIŁ SIĘ, ABY POMAGAĆ CZŁOWIEKOWI JAKO BRATU. NIESTETY PYCHA LUDZKA DOPROWADZI DO ZNISZCZENIA ZUPEŁNEGO ZIEMI, BO GDY NIE MA BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU TO PANUJE SZATAN I DEMONY, KTÓRYM ZALEŻY TYLKO NA LUDZKIM NIESZCZĘŚCIU.
 PAPIEŻ FRANCISZEK JAK NARAZIE TO TYLKI UMIE SIĘ UŚMIECHAĆ A PRZECIEŻ NIE MA Z CZEGO ANI DOCZEGO.​ NIE WIADOMO, CZY DOCZEKAMY WRZEŚNIA, GDY DALEJ BĘDZIE PANOWAŁ ZŁY DUCH NIENAWIŚCI DO WSZELKIEGO STWORZENIA BOŻEGO.


 

 Please whole Christian world of prayer for Syria, Iraq, Pakistan -

prosba o modlitwe całego świata chrzescijanskiego

25 maj 2015r - z ostatnich dni


 

 
________________________________

​24 MAJ 2015 r.​     NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
Dz. 2,1-11
 W Dniu Pięćdziesiątnicy około godziny 9 przed południem DUCH ŚWIĘTY zstąpił pod postacią wichru i ogna na uczniów zgromadzonych w wieczerniku. Wszyscy byli w tym samym  miejscu. I stał się z nagła z Nieba szum, jakby nadchodzącego wichru gwałtowanego i napełnił cały dom gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na każdym z nich z osobna i zaczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał.
     
           "Przyjdź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień.
             Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień......
    
   Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
                        ------------------------------------------------------

Duchu Święty
 - bardzo posimy o wskazówki dla Polski, gdyż dzisiaj odbyła się II tura głosowania na prezydenta.
  Duch Święty:
    " Program demonizacji Polski jest już rozpoczęty przez silną grupę ludzi o demonicznych sercach. 
                              Ja, chociaż Bogiem jestem nie mogę być wszędy.
               Ja jestem z miłości Bożej wam dany i do ludzkości przez Jezusa posłany.
 Niestety ludzie nie mają swojego zdania 
                 a słuchając niemieckich i żydowskich mediów są oszukiwani od rana. 
      Przykro mówić, ale i biskupi was oszukują, a tym samym tamy między wami a Mną budują. 
 Ja - Trzecia Osoba Boska - DUCH ŚWIĘTY Pocieszyciel,
                          od Zmartwychwstania Jezusa DOBRO i MIŁOŚĆ rozsyłam
 i do poszanowania Trójcy Świętej was wzywam.
   
     Dla Nas w Niebie nie jest zrozumiałe, że episkopat w Polsce zachowuje się zuchwale.
        Nie mówi o Mnie Trzeciej Osobie Boskiej, ani o Bogu Ojcu Wszechmogącemu
wszystkiemu zaradzającemu.
                 Niestety, nikt z episkopatu nie prosi o wskazówki, ani o radę 
                             i dlatego Bóg Ojciec wyznaczył już datę. 
                do rozpoczęcia działania demonów zniszczenia planety ZIEMI. 
     Gdyż, jeśli  nie będzie Jezus Chrystus  KRÓLEM, to na ziemi na lepsze nic się nie zmieni.
                     Już "DOŚĆ" Bóg Ojciec powiedział i "STOP" grzechowi,
              i na ziemi rozpoczną się kataklizmy, wojny i zobaczycie jak to boli.
                     Nie chcecie być dobrymi i prawymi mieszkańcami ziemi,
                            to będziecie przez wrogów waszych zniewoleni.
Będzie człowiek dla człowieka wrogiem,
                   że nie ropoznacie kto jest z wami, a kto przeciwko wam.
     Z braku miłości w sercach waszych, zapanuje smutek i żałość w sercach Naszych.

 Wyścig zbrojeń się zaczyna.
     Wyścig pomysłów pruderyjnych na miarę czasów waszych rozkwitnie w szkołach i dewiacje
  a dla demonów owacje. 
     Ja DUCH ŚWIĘTY będę z serc waszych wypchnięty, gdyż nikt nie mówi w kościołach o Mnie,
                           a religia katolicka nie jest traktowana godnie.
    "Uczeni w Piśmie" wiele PRAWD podważają i swym zachowaniem Trójcę Świętą obrażają.
                                             -----------------------------------
KORESPONDENCJA.​

​Byłam w Kaplicy na adoracji
​ Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie​
i nie wiedziałam, czy pozostać u Króla, czy jechać do "Jezuitów" - ( tak mówimy)​ na Nabożeństwo.
  Pan Jezus
​lekko uśmiechnięty ​
powiedział
​ powoli pięknym spokojnym głosem:
   
 ​
 "Jedź do Jezuitów, będzie pięknie i będzie śpiewał chór Anielski".

I pojechałam z koleżanką. Rzeczywiście od momentu wejścia moje serce napełnił Duch Święty radością, 
a tym bardziej, że zaczął śpiewać pięknie chór młodzieżowy. Może także był chór Anielski ale ten chór tak pięknie śpiewał, że moja dusza była pod Niebem. Modlitwy i śpiew; modlitwy i śpiew
​​
. Wszystko odbyło się tak bardzo spokojnie, tak bardzo Duch Święty obdarzył ludzi szczęśćiem, że widiać  było
​na  ich twarzach działanie Ducha Świętego
.
​ Dekoracje tworzyły odpowiedni nastrój do tego święta. W koszyku były położone zwinięte kartki z napisami z Pisma Świętego oraz wypowiedzi świętych osób
​ ​
z Nieba. Można było przez mikrofon czytać treść tych tajemnic. ​
Ja wyciągnęłam taki ​sekret: "Żyć miłością to dawać się bez miar, nie chcieć i nie żądać jakiejkolwiek zapłaty" - Teresy z Lisielux. 
Najbardziej przykro nam było, gdy
​ż​
był tylko jeden kapłan a przecież oczekiwaliśmy na wielu
​,
gdyż w Ośrodku -
Sanktuarium Jezuickim pracuje wielu kapłanów​
​.​
--------------------------------------------

Subject: serce dla ducha swietego ks. olszewskiKRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE.

Panie Jezu, co myślisz o
​"​
Radiu Chrystusa Króla
​"​
?
  Pan Jezus:
            " Tak, RADIO CHRYSTUSA KRÓLA być powinno, bo to jest Moje następne "oczko w głowie" i niech ten tylko ubolewa, kto go straci.
​ ​
To jest niesłychane, żeby milion ludzi - Polaków wierzących w Chrystusa nie mogło utrzymać Mego radia.
​ Obserwuję was i obciążam winą Archidiecezję w Chicago​.
Biskup polonijny jest najbardziej waszej niedoli finansowej winny. Na samą wiadomość, że powołuję RADIO CHRYSTUSA KRÓLA powinen cieszyć się i wspomagać je nieustannie, a on zakazuje kapłanom o Mnie oficjalnie mówić i stawia się wyżej ode Mnie - Jezusa Chrystusa KRÓLA, to dlatego wieczność jego będzie ponura. 
To jest niepojęte, że biskupi rządzą światem.
   My w Niebie ubolewamy, że tak trudno wam znaleźć sponsorów i dalej czekamy, bo w tym 
​R 
adiu kapłani pięknie mówią
 o waszym Jezusie Chrystusie KRÓLU kochanym. To wam mówię, że będę smutny, gdy was zgubię. Róbcie wszystko, co w waszej mocy i życzę wam, aby duch wasz chciał być ochoczy do uświadamiania rodaków waszych.
​ ​
    
​  POLSKĘ SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁEM I DO GODNOŚCI KRÓLESTWA PODNIEŚĆ CHCIAŁEM,​ LECZ ZNOWU BISKUPI MI W TYM PRZESZKADZAJĄ I PONAD BOGA WZAJEMNIE SIĘ WYWYŻSZAJĄ.

 Królewska Polska byłaby wzorem dla innych narodów, a wtedy pozbyłaby się wszekich niepokojów.
 Już od kilku lat to mówię, że kto nie uznaje Mnie KRÓLEM, ten będzie miał życie wieczne ponure.
             
​               ​
"Bez Boga - ni do proga" - wasze przysłowie mówi.
  Nadawanie w RADIO i jego PROWADZENIE kontynuujcie, aby nastąpiło w Bogu odrodzenie.
 Obwiniam Archidiecezję w Chicag
o​
, a szczególnie biskupa polonijnego,
 gdyż na kilka milionów Polaków-mieszkańców Chicago, nie powinno być żadnych przeszkód, a raczej zadowolenie, a niestety występuje u kapłanów w Chicago demoniczne zniewolenie.
                      Posłuszni winni być BOGU - Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI, 
  a nie panującemu w achidiecezji demonowi.
          No tak - Moi drodzy wierni apostołowie, zachowajcie się z honorem i uczciwie
  i bądźcie dla innych uczciwi i sumienia wzorem.
Ale i tak dużo czynności Bożych w sercach ludzi żeście wykonali, gdyż ludzie usłyszeli wiele o wrogach
naszych - masonach - wykładni. To oni masoni są wsystkiemu winnii. Sami  się odkryli wszyscy ci, którzy się zamknęli na nazwę CHRYSTUS KRÓL, gdyż nie przyłączyli się do współpracy. Przecież muszą kiedyś umrzeć w ich czasie I przecież wiedzą, że jest Bóg i szatan oraz do kogo teraz
​ ​
ich dusze
​ należą​
​      

Serce dla ducha swietego ks.Olszewski

  

________________________________


WAZNE I DONIOSLE WYDARZENIE W POLSCE - MIEDZYNARODOWY KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA!

-szukam-

________________________________


25 maja 2015

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

 

 

 

 

      

 

 

Mk 10, 17-27

 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń , z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

*************************************

 

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

 

Litania do Maryi Matki Kościoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Maryjo, Dziewico z Nazaretu, módl się za nami.
Umiłowana Córko Ojca, módl się za nami.
Dziewico wybrana przed wiekami, módl się za nami.
Matko od wieków przewidziana, módl się za nami.
Córko Adama, módl się za nami.
Nowe Stworzenie, módl się za nami.
Córko Syjonu, módl się za nami.
Wybrana spośród ubogich Pana, módl się za nami.
Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami.
Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego, módl się za nami.
Świątynio Ducha, módl się za nami.
Pełna łaski, módl się za nami.
Dziewico błogosławiona, módl się za nami.
Dziewico Niepokalana, módl się za nami.
Matko Emmanuela, módl się za nami.
Matko Jezusa, módl się za nami.
Matko Syna Bożego, módl się za nami.
Matko Chrystusa, módl się za nami.
Matko Odkupiciela, módl się za nami.
Matko Pana i Zbawiciela, módl się za nami.
Ty, która dałaś życie światu, módl się za nami.
Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana, módl się za nami.
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia, módl się za nami.
Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu, módl się za nami.
Nowa Ewo, módl się za nami.
Matko żyjących, módl się za nami.
Matko ludzi, módl się za nami.
Matko wierzących, módl się za nami.
Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego, módl się za nami.
Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą, módl się za nami.
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata, módl się za nami.
Pierwowzorze Kościoła, módl się za nami.
Najznakomitsza cząstko Kościoła, módl się za nami.
Wzorze świętości we wspólnocie wybranych, módl się za nami.
Matko chrześcijan, módl się za nami.
Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko, módl się za nami.
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, módl się za nami.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

     
  

 

Z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II

 

Maryja pierwowzorem Kościoła

 

Błogosławiona Dziewica z racji daru i roli Boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.
W tajemnicy Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi Boga dała wiarę nie skażoną żadnym wątpieniem. Zrodziła zaś Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała swą miłością macierzyńską.
I oto Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.
A podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót. Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca.
Albowiem Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca. Kościół zaś, zabiegając o chwałę Chrystusa, staje się bardziej podobny do swego wzniosłego Pierwowzoru, postępując ustawicznie w wierze, nadziei i miłości oraz szukając we wszystkim woli Bożej i będąc jej posłusznym.
Stąd też i w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, co zrodziła Chrystusa, który po to się począł z Ducha Świętego i narodził z Dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał. Ta zaś Dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które powinno ożywiać wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła.
 
 
                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=wYx1KJpkjFs
 

O BOGURODZICO, DZIEWICO

 

O Bogurodzico, Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą słodko nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń pasterzy Kościoła w ich apostolskim posłannictwie i oręduj za nimi. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami i laikatem, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.

Ty, która przez swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański.

Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal miłość.

Wspomnij na tych, którzy żyją w niebezpieczeństwie i potrzebach. Wyjednaj im, Matko, siłę i moc wytrwania.

Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.

O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy. Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania.

Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogurodzico Dziewico, oddajemy w końcu cały rodzaj ludzki. Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oddal od niego kary za grzechy. Obdarz nasz cały świat pokojem – w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

 

                  


________________________________

Orędzie z 25 maja 2015 r.

 „Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci, aby Bóg was wypełnił swoją miłością, a będziecie radością dla innych. Wasze świadectwo będzie mocne, a wszystko co czynicie będzie przeplecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i o wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 


________________________________MARYJO KRÓLOWO POLSKI RATUJ SWÓJ KRAJ BO GINIEMY WŚRÓD NAPIERAJĄCYCH WROGÓW.


​ POLACY - MÓDLCIE SIĘ O BOŻE PROWADZENIE ​GDYŻ NARAZIE MAMY FAŁSZYWYCH POLAKÓW NA SCENIE POLITYCZNEJ, GDYŻ OBECNI LUDZIE W RZĄDZIE W POLSCE  PRACUJĄ DLA NASZYCH WROGÓW.


 
​ NIE MA NA KOGO GŁOSOWAĆ !!! NIE MA KOMU ZAUFAĆ - NIESTETY OBAJ SĄ NASZYMI WROGAMI. TRZEBA SŁUCHAĆ PANA BOGA, BO ON WIE NAJLEPIEJ A REDEMTORYŚCI SROGO ZAPŁACĄ ZA WYNOSZENIE CZŁOWIEKA PONAD PANA BOGA​. NIESTETY A.DUDA NIC NIE MÓWI O PANU BOGU I JEGO PROWADZENI
​U​
NASZEJ OJCZYZNY. WIDZIMY JAK PROWADZĄ NASZĄ OJCZYZNĘ LUDZIE PODDANI DEMONOWI - SAMO ZŁO - SAMO ZŁO.

________________________________

         

 stary ksiadz i
​ ​
policja popatrz


 
 

1. Posyłam was na pracę bez nagrody
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud,
Niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posyłam was przydawać do mych trzód.

Ref.: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,
Tak i Ja was ślę.

2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was radosną głosić wieść.

Ref; Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,
Tak i Ja was ślę.

3. Posyłam was na krańce tego świata,
Gdzie w samotności serce nieraz łka,
Opuścić każę ojca, matkę, brata,
Posyłam was na drogi Mojej szlak.

Ref: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,
Tak i Ja was ślę.

4. Posyłam was do serc z zawiści twardych,
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,
Posyłam was na całej ziemi krąg.

Ref: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,
Tak i Ja was ślę.
 
 
 
 ________________________________


(częsciowe tłumaczenie)

Syria - SOS !!! - Please help Christians. Syria: Śmierć i terror.

Syria spływa krwią - Bp Ephrem Joseph Younan 

Na rynku w Syrii - chrzescijanska dziewczynka kosztuje 100$ - on the market in Syria -

Christian girl costs  100$ - A jak sie nie da sprzedac, to zawsze mozna uzyc i wyslac do Allaha

w ramach milosierdzia

- Syrian-Armenians Need Help--NOW !- Syryjsko- Ormianie Need  Help -

TERAZ !...Archbishop Amel Nona...https://youtu.be/q7E-KLG8wfE

- Pomoc dla Syrii - Syria 2015 - https://youtu.be/2YGng7uRezU

Syria -  Dotychczas zginęło 220 tys. chrześcijan - to jej bezpośrednie ofiary.

Chrześcijanie w Syrii czują się izolowani i zapomniani przez świat.

Przemoc i zniszczenie to ich codzienność. Chrześcijanie się jednak nie poddają.

Wierzą, że Jezus wesprze ich i pomoże przetrwać czas próby.

Brutalna walka, zniszczone domy, zabici i ranni. Oto codzienność syryjska.

Prześladowania religijne nie tylko nie ustają, ale wręcz nasilają się.  

Zbombardowano Katedrę w Aleppo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________


Chrześcijanie w potrzasku wojny!


Dowiedz się więcej:

Co to znaczy być chrześcijaninem w Syrii! (wideo)

300 syryjskich rodzin czeka na polski cud (wideo)

Według doniesień syryjscy chrześcijanie znajdują się w zacieśniającym się potrzasku między różnymi stronami zaangażowanymi w bardzo krwawą i brutalną wojnę domową w Syrii. Szczególne zagrożenie dla nich stanowi Państwo Islamskie, które w ostatnim okresie zdobyło kolejne tereny i kontroluje już ponad połowę kraju! Módlmy się, aby wszelka możliwa pomoc w porę do nich dotarła. Na zdjęciu jeden z wielu zburzonych kościołów w Syrii. (fot. World Watch Monitor) Na zdjęciu jeden z wielu zburzonych kościołów w Syrii. (fot. World Watch Monitor)

________________________________

  

 
PLANETA ZIEMIA​
 

http://innemedium.pl/wiadomosc/rezonans-schumanna-puls-ziemi-podwoil-sie-nadchodzi-radykalna-zmiana-poziomie-planety

Rezonans Schumanna, puls Ziemi, podwoił się - nadchodzi radykalna zmiana na poziomie planety?

Od 1986 roku wiadomo, że istnieje coś takiego jak puls planety, zwany też od nazwiska jego odkrywcy rezonansem Schumanna. Jest to elektromagnetyczna częstotliwość Ziemi, która przez długi czas uważana była za stałą i wynosiła 7,83 Hz. Potem jedna wielkość ta zaczęła się zmieniać i obecnie jest to już 16,5 Hz.

________________________________


24 maja 2015 Zesłanie Ducha Świętego - VIII Tydzień Wielkanocny

 

 

     

 

J 20, 19-23

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."

 

Sekwencja o Duchu Świętym

 
 

      

Żyć w Duchu Świętym - homilia ks. Michała Olszewskiego SCJ

Żyć na co dzień w Duchu Świętym, to pozwolić Bogu dotknąć ran naszych serc. XXI wiek ma to do siebie, że ciężko znaleźć człowieka, który by nie był poraniony. Niszczy nas wiele spraw. Jezus chce dotykać ludzkiego wnętrza, chce to wszystko leczyć: zdradzoną miłość, serca sponiewierane przez nałogi i przemoc.

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego,  (J 20,19-23)

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

1. Początek
    Cała tajemnica naszego życia chrześcijańskiego zaczyna się od chrztu świętego. Nie byłoby kapłanów, sióstr, naszych rodziców i nas, gdyby nie chrzest święty. W chwili przyjęcia tego sakramentu otrzymaliśmy Ducha Świętego, i od tamtej pory Jezus, prowadząc nas przez życie, jeszcze bardziej tę obecność odnawia, pogłębia, jeszcze bardziej nas ze sobą scala. Problem polega na tym, że myśląc o Duchu Świętym, często przyjmujemy jedną z dwóch skrajnych postaw. Czasem odsuwamy Go na margines, bo bliższy jest nam Bóg Ojciec, a najbliższy – Jezus. Duch Święty pojawia się wprawdzie na bierzmowaniu, w katechezie, w jakiejś modlitwie, ale zawsze z boku, jakby mniej ważny. Albo przeciwnie: są grupy, których członkowie o niczym innym nie mówią, tylko o Duchu Świętym – i nazywamy ich nawiedzeńcami czy schizolami.

2. Miejsce dla Ducha
    Warto przywrócić Duchowi Świętemu należne Mu miejsce w naszym życiu. Nie przeceniać Go ani nie spychać na bok. On chce być obecny jako ten, którego obiecał nam Jezus, jako Duch prawdy, Duch pocieszenia, Duch miłości, Duch przypominający słowa Jezusa, Duch Ożywiciel, Duch uzdrowienia. I Duch Święty ma takie uprzywilejowane miejsce – w naszych sercach. Po to Kościół obchodzi uroczystości, przeżywa tajemnice – żeby zrozumieć rolę Ducha Świętego, zwrócić mu Jego miejsce, odpowiednio Go czcić, uwielbiać. On jest dla nas wszystkich. Nie trzeba być specjalnie wybranym, by zostać przez Niego dotkniętym. Jezus posyła Ducha Świętego do wszystkich, którzy o to proszą. Mówi: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. Nie mówi: „Jeśli będziesz łysy, kolorowy, gruby, chudy, to tchnę na ciebie Ducha Świętego”. Nie – On przechodzi przez zamknięte drzwi twojego lęku, obaw, pogubienia życiowego i mówi: „Przyjmij Ducha Świętego” niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś.
    To przyjęcie Ducha Świętego sprawia, że zaczynamy się zmieniać. Nie trzeba nic więcej poza przekonaniem, że On jest pośród nas, że towarzyszy ci w każdej sytuacji twojego życia – czy cierpisz, śmiejesz się, upadasz czy wstajesz, On jest obok ciebie. Działa w twoim sercu, napełnia je odwagą i siłą do walki, podnosi cię, uzdrawia twoje rany. A przede wszystkim: objawia ci Jezusa. Jestem księdzem zaledwie cztery lata, ale dzięki temu, że Duch objawia Jezusa, przez ten okres nie widziałem tylko jednego z cudów na własne oczy: wskrzeszenia. Takie rzeczy czyni Jezus przez Ducha Świętego. Podobnie jak przed dwoma tysiącami lat.

3. Żyć w Duchu Świętym
    Żyć w Duchu Świętym to doświadczać Jego obecności dzięki widzialnym znakom, które czyni. Bo tak jak dwadzieścia wieków temu tak i dziś na całym świecie głosi się Ewangelię o Królestwie Bożym. Ludzie są uzdrawiani z chorób, na które medycyna nie ma odpowiedzi. Grzechy są odpuszczane. Jezus rozprawia się ze złem, które poniewiera człowieka. Widziałem ludzi, którzy wstawali z wózków, odrzucali kule, wychodzili z depresji, kiedy najlepsi psychiatrzy nie potrafili pomóc. Trzymałem na rękach ludzi, z których wychodziły złe duchy. Takich rzeczy dokonuje Jezus mocą Ducha Świętego dzisiaj, codziennie, dwadzieścia cztery godziny na dobę. To jest obecność Ducha Świętego: w każdej biedzie ludzkiego życia, w każdej ranie ludzkiego serca, ale też w każdym szczęściu.

    Kiedyś odwiedziłem parafię, w której organizowane były msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Podczas adoracji Pan przyszedł ze słowem, że pośród zgromadzonych ludzi jest mężczyzna chorujący na ból stóp, niemogący stać na nogach od kilku lat, czujący, jakby w jego stopy wbijano gwoździe. Później, kiedy jeszcze trwała modlitwa, kapłan zaprosił tych, którzy zostali uzdrowieni przez Jezusa tego wieczora, do wyjścia z ławek i klęknięcia przed Najświętszym Sakramentem, a jeśli ktoś ma odwagę – do wypowiedzenia świadectwa. Wyszedł mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat, w garniturze, i powiedział, że od trzech lat cierpiał na ostrogę pięty. Nie do wyleczenia farmakologicznie, a do operacji bał się podejść, gdyż groziła kalectwem. W czasie modlitwy poczuł ciepło i luz w bucie – pierwszy raz od dawna. Wszystko zniknęło. Mężczyzna powiedział: „Mogę wstać, choć lekarze nie dawali szans”. Jezus uzdrawia mocą Ducha, nawet jeśli lekarze nie są w stanie tego uczynić.

     Ulubionym miejscem działania Ducha Świętego jest serce człowieka. Nie znajdziesz Go w sklepie czy na łące, nie znajdziesz w wyjątkowym sanktuarium, do którego pojedziesz, jeśli nie poszukasz Go w swoim sercu; będziesz tylko całe życie błądzić i wypatrywać. A wszystko zależy od ciebie: musisz tylko odważyć się otworzyć serce i powiedzieć: „Duchu Jezusa, objaw mi się w moim sercu”. To tam rozgrywa się wielka duchowa walka o to, byś uratował Jezusa w swoim życiu. Byś żył z Jezusem i spotkał się z Nim w niebie. Bez Ducha Świętego, czyli bez łaski uświęcającej, bez czystego serca, umieramy: trwamy w ciemności, rujnujemy relacje z ludźmi i odrzucamy Boga. Kiedy zamykamy się na Ducha Świętego, wszystko obumiera.

    Żyć na co dzień w Duchu Świętym to pozwolić Bogu dotknąć ran naszych serc. XXI wiek ma to do siebie, że ciężko znaleźć człowieka, który by nie był poraniony. Niszczy nas wiele spraw. Mnóstwo krzywdy doświadczamy w rodzinach, wspólnotach, od „przyjaciół”. I Jezus chce dotykać ludzkiego wnętrza, chce to wszystko leczyć: zdradzoną miłość, serca sponiewierane przez nałogi i przemoc. On chce przychodzić bez względu na to, kim jesteś, ile masz lat, jakie masz problemy. Do każdego z nas. Żyć w Duchu Świętym, to pozwolić Mu wkroczyć w swoją intymność, codzienność, przeżywane kłopoty i troski.

________________________________

  RODACY !!!
 - RATUJMY NASZĄ OJCZYZNĘ PRZED WROGAMI DO KRÓRYCH NALEŻY TAKŻE OBECNY RZĄD W POLSCE
!!!


sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

 Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 26-27-28 maja
​​


- WEZWANIE do mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do
  ​
czuwania i walki o uczciwą Polskę!
To: JulZiel5493@gmail.com

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Podaj dalej, opublikuj, umieść w internecie!

Nie możemy być naiwni. Musimy być przygotowani i musimy obronić się przed
​ ​
fałszerstwem, gdyby takowe nastąpiło wiemy że się spotkamy pod PKW w Warszawie!
Pomożemy im prawidłowo policzyć głosy!!!
Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 26-27-28 maja - WEZWANIE do
​ ​
mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do czuwania i walki o uczciwą
​ ​
Polskę!

Ze strony Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę http://wp.me/p3vwgV-R2

POWSTAŃ POLSKO! - mężnie przypilnujemy ogłoszenia wyników wyborów, będziemy
​ ​
czuwać i walczyć o uczciwą Polskę!
Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, pomni na poprzednie doświadczenia z
​ ​
fałszowaniem wyników wyborów w Ojczyźnie naszej, biorąc pod uwagę tak wiele
​ ​
nieprawidłowości w prawie wyborczym i luk prawnych pozostawionych w Wytycznych
​ ​
PKW, które z łatwością mogą być wykorzystane do masowego fałszowania wyników
​ ​
wyborów, wzywają wszystkich patriotów by w przypadku jakiejkolwiek próby
​ ​
fałszowania wyborów, stawili się natychmiast i licznie na legalnie zgłoszonym
​ ​
zgromadzeniu publicznym, które zostało wyznaczone w poniedziałek po wyborach na
​ ​
godzinę 18.00 pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie w obszarze
​ ​
ulic Frascati, Senackiej i Wiejskiej.


Zgromadzenie nasze rozpoczynamy w dniu 26.05.2015, kontynuujemy we wtorek 27.05
i środę 28.05 - codziennie od godz. 18.00 do 21.00 kończąc Apelem Jasnogórskim.
W zależności od rozwoju sytuacji plan ten może zostać zmodyfikowany o czym
​ ​
poinformujemy osobno.

https://www.google.pl/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Komisja+Wyborcza.+Krajowe+Biuro+Wyborcze/@52.225988,21.025917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471eccfafc8af2e9:0xb653274f629a1cc
Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
​  -  ​
Jadwiga Lepieszo
​  -  ​
505 075 818

www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

________________________________

O 2 turze wyborów


MARYJO KRÓLOWO POLSKI RATUJ SWÓJ KRAJ BO GINIEMY WŚRÓD NAPIERAJĄCYCH WROGÓW.


​ POLACY - MÓDLCIE SIĘ O BOŻE PROWADZENIE ​GDYŻ NARAZIE MAMY FAŁSZYWYCH POLAKÓW NA SCENIE POLITYCZNEJ, GDYŻ OBECNI LUDZIE W RZĄDZIE W POLSCE  PRACUJĄ DLA NASZYCH WROGÓW.
​ NIE MA NA KOGO GŁOSOWAĆ !!! NIE MA KOMU ZAUFAĆ - NIESTETY OBAJ SĄ NASZYMI WROGAMI. TRZEBA SŁUCHAĆ PANA BOGA, BO ON WIE NAJLEPIEJ A REDEMTORYŚCI SROGO ZAPŁACĄ ZA WYNOSZENIE CZŁOWIEKA PONAD PANA BOGA​. NIESTETY A.DUDA NIC NIE MÓWI O PANU BOGU I JEGO PROWADZENI
​U​
NASZEJ OJCZYZNY.
WIDZIMY JAK PROWADZĄ NASZĄ OJCZYZNĘ LUDZIE PODDANI DEMONOWI - SAMO ZŁO - SAMO ZŁO.

________________________________


NIESTETY, NIE MA KOMU BRONIĆ NARODU POLSKIEGO. RZĄD W POLSCE PAMIĘTA TYLKO O SOBIE 
I NAWZAJEM SIĘ WYCHALAJĄ. PRZYKRO NAM JEST, ŻE NAWET NIE BRONIĄ NAS BISKUPI TYLKO MILCZĄCO PRZYZWALAJĄ NA OSKARŻANIE POLAKÓW ZA NIEZAWINIONE WINY..

https://marucha.wordpress.com/2015/05/21/materialy-dotyczace-mordu-w-jedwabnem/#more-50953
Posted by Marucha w dniu 2015-05-21 (czwartek)

Materiały dotyczące mordu w Jedwabnem

 

W marcu 2001 r. pan Leszek Kocoń – kierownik Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przeprowadził kwerendę w wyniku której odnalezione zostały materiały źródłowe dotyczące wydarzeń w Jedwabnem 10 lipca 1941 r.


 

Odpowiedzi: 21 to “Materiały dotyczące mordu w Jedwabnem”

16. HDKK (Honorowa Dywizja Komandosów Kultury) said

________________________________

 Zaproszenie na wykład Ks. Jana Jenkinsa "Dlaczego Msza Święta powinna być po łacinie"
 


baner_dlaczego_Jan_Jenkins v3
 
Serdecznie zapraszam
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
Krzysztof z Łodzi, www.radiochrystusakrola.pl


________________________________


Uwaga - to będzie mega przekręt - dla prezydenta którego nie chce PO - PSL ?


________________________________


II Tura

                    
             

http://niezalezna.pl/66508-uwaga-tak-moga-falszowac-wybory-idz-na-glosowanie-z-wlasnym-dlugopisem 

Uwaga, tak mogą fałszować wybory! Idź na głosowanie z własnym długopisem

Okazuje się, że do sfałszowania wyników wyborów wcale nie są potrzebne wyrafinowane metody. Wystarczą odpowiednie... długopisy, a konkretnie wkłady do nich. Ogłoszenia o możliwości nabycia takich wkładów – których tusz wyparowuje po kilku godzinach nie pozostawiając żadnego śladu – zaczęły pojawiać się w sieci niedługo przed wyborami prezydenckimi.

Na portalach aukcyjnych można kupić długopisy ze specjalnym żelowym wkładem. Na jednym z nich sprzedawca tak reklamuje produkt: „Końcówka tego wkładu jest bardzo czuła, dzięki czemu już bardzo delikatne muśniecie kartki wystarczy, żeby nanieść na nią wyraźny tekst – a po wyparowaniu (około 4 godziny) nie pozostanie ABSOLUTNIE żaden ślad na kartce!!!”.

Podaje też bardzo istotną informację – dzięki wkładowi pisze się tak delikatnie, że końcówka nie uszkodzi kartki, a końcowy efekt jest taki „jakbyś na kartce nigdy nic nie napisał”.

W tym ogłoszenie nie ma sugestii, że długopisu ze specjalnym wkładem można użyć do fałszowania wyborów, ale wprost pisze się o tym na innym z aukcyjnych portali.

Specjalny długopis na wybory – znikający X przy nazwisku” – zachwala swój produkt ogłoszeniodawca. I zachęca, że w oferowanym wkładzie jest tusz, który znika po kilku godzinach. „Zatem głosujesz na swojego kandydata, po czym X znika przed zliczeniem głosów – zatem twój głos jest nieważny, bo
karta do głosowania jest pusta” – wyjaśnia sprzedający.

Długopis ze znikającym wkładem kosztuje około 10 zł, więc jest stosunkowo tani, a dodatkowo przy zakupach hurtowych oferowane są zniżki. Wyobraźmy więc sobie, co by się działo, jeśli ktoś wpadłby na pomysł, aby takie długopisy, bez ponoszenia większych kosztów, powykładać tylko w niektórych lokalach wyborczych... Warto więc – idąc na głosowanie – wziąć ze sobą własny długopis.

*******

HLI-Polska <newsletter@hli.org.pl>


Co złego trzeba jeszcze zrobić Polakom, aby wreszcie powiedzieli DOŚĆ!

 W wywiadzie telewizyjnym po debacie Bronisław Komorowski powiedział jedną rzecz prawdziwą, że te wybory mają olbrzymie znaczenie, bo chodzi o zupełnie odmienną wizję Polski. Tak, to prawda!

W niedzielę Zesłania Ducha św. Polacy zadecydują czy chcą Polski zakłamanej, skorumpowanej, skierowanej przeciwko rodzinom, promującej gejowską subkulturę genderową i demoralizującą nasze dzieci, atakującą Krzyż i niszczącą naszą katolicką tradycję i kulturę. Tej wizji Polski zaciekle broni Bronisław Komorowski.

Czy wybiorą Polskę św. Jana Pawła II? Polskę, która ceni swoich obywateli, chroni swoje dzieci i młodzież, szanuje wiarę i Pana Boga? Polskę Solidarności i Polskę w pełni wolną?

Pan Bóg nikogo nie zmusza, daje wolny wybór. My teraz taki wolny wybór mamy. Co wybierzemy, od tego będzie zależała przyszłość nasza i naszych dzieci.

Środowiska liberalne już to zrozumiały i gwałtownie się mobilizują. Aktor, który publicznie odczytywał bluźnierczą sztukę „Golgota Piknik” wypowiada się w telewizji, że nie wyobraża sobie takiej Polski, w której nie byłoby mu wolno publicznie bluźnić. Młode lesbijki krzyczą, że trzeba ratować wolność, bo czują się zagrożone. Młodzieżówka PO publicznie zamyka się w klatkach. Liberalne media wmawiają, że debatę wygrał Bronisław Komorowski, który broni tych lewackich zachowań i poglądów oraz kłamie.

Komorowski twierdzi, że trzeba się wzajemnie szanować, ale nigdy nie bronił (i nie zamierza bronić) coraz częściej obrażanych i atakowanych wierzących katolików. Nie broni polskich rodzin, nie chroni dzieci! Nie popiera rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie o taką wolność zabiegaliśmy walcząc z komuną i tworząc Solidarność.

A ja ciągle się zastanawiam, co złego trzeba jeszcze zrobić Polakom, aby wreszcie powiedzieli DOŚĆ!

Naszą szansą jest Andrzej Duda, a nie wiadomo czy nie jest to nasza ostatnia szansa.

 

Ewa H. Kowalewska
HLI Polska

*******

https://dzieckonmp.wordpress.com/2015/05/21/alarmujace-wiesci-z-sejmu-szybko-pracuja-nad-ustawa-pozwalajaca-marszalkowi-sejmu-zabrac-wladze-prezydentowi/

Alarmujące wieści z Sejmu: Szybko pracują nad ustawą pozwalającą Marszałkowi Sejmu zabrać władzę Prezydentowi

Sejm w szybkim tempie pracuje nad projektem Komorowskiego umożliwiającym zawieszenie władzy Prezydenta.

Przepychany w Sejmie ostatnio w wielkim pośpiechu z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 1590), obok wielu zasadniczych sprzeczności z obowiązującą Konstytucją i regułami demokracji, przewiduje też wykraczającą poza ramy Ustawy Zasadniczej procedurę „stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej”.

Po uchwaleniu tej ustawy i po ewentualnym wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta może więc teoretycznie zdarzyć się sytuacja, że marszałek Sejmu złoży do TK wniosek o stwierdzenie „czasowej niemożności sprawowania urzędu Prezydenta RP” przez Andrzeja Dudę, uzasadniając to (bo tak mu akurat przyjdzie na myśl) np. chorobą psychiczną prezydenta, przejawiającą się np. w jego działaniach na arenie międzynarodowej i realizowaniu interesów Polski odmiennie od linii realizowanej przez dotychczasowy układ władzy. Choćby w sprawach klimatycznych, energetycznych lub też w działaniach prezydenta w obronie „frankowiczów” przed bankami itp. Takie działanie (zamach?) marszałka Sejmu nie jest w świetle nowej, szykowanej przez obecny układ władzy ustawy o TK całkowicie wykluczone. II czytanie projektu nowej ustawy o TK zaplanowano w Sejmie już na wtorek, 26 maja, ok. godziny 11.00. ALARMUJĘ!

Cały artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/137389,przejsciowe-zawieszenie-prezydenta.html 

******

 Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 25-26-27 maja - WEZWANIE do mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do czuwania i walki o uczciwą Polskę!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podaj dalej, opublikuj, umieść w internecie!

Nie możemy być naiwni. Musimy być przygotowani i musimy obronić się przed fałszerstwem, gdyby takowe nastąpiło wiemy że się spotkamy pod PKW w Warszawie!
Pomożemy im prawidłowo policzyć głosy!!!
Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 25-26-27 maja - WEZWANIE do mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do czuwania i walki o uczciwą Polskę!

Ze strony Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
http://wp.me/p3vwgV-R2

POWSTAŃ POLSKO! - mężnie przypilnujemy ogłoszenia wyników wyborów, będziemy czuwać i walczyć o uczciwą Polskę!
Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, pomni na poprzednie doświadczenia z fałszowaniem wyników wyborów w Ojczyźnie naszej, biorąc pod uwagę tak wiele nieprawidłowości w prawie wyborczym i luk prawnych pozostawionych w Wytycznych PKW, które z łatwością mogą być wykorzystane do masowego fałszowania wyników
wyborów, wzywają wszystkich patriotów by w przypadku jakiejkolwiek próby fałszowania wyborów, stawili się natychmiast i licznie na legalnie zgłoszonym zgromadzeniu publicznym, które zostało wyznaczone w poniedziałek po wyborach na godzinę 18.00 pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie w obszarze
ulic Frascati, Senackiej i Wiejskiej.
Zgromadzenie nasze rozpoczynamy w dniu 25.05.2015, kontynuujemy we wtorek 26.05 i środę 27.05 - codziennie od godz. 18.00 do 21.00 kończąc Apelem Jasnogórskim.
W zależności od rozwoju sytuacji plan ten może zostać zmodyfikowany o czym poinformujemy osobno.
https://www.google.pl/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Komisja+Wyborcza.+Krajowe+Biuro+Wyborcze/@52.225988,21.025917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471eccfafc8af2e9:0xb653274f629a1cc
Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
Jadwiga Lepieszo
505 075 818

www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl ________________________________
  Piątek, 22 maja 2015


          ŚW. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY
 
Rita urodziła się w Roccaporena koło Cascii ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą.
Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją dobrocią potrafiła jednak pozyskać go dla Chrystusa. Umierając, przebaczył swoim mordercom. Młoda wdowa, w obawie, by jej synowie nie pomścili śmierci ojca, prosiła Boga, by ich raczej zabrał ze świata i nie dopuścił do zemsty. Podczas szalejącej dżumy śmierć zabrała także jej dzieci.
Rita została sama, ale z sercem pełnym miłości. W osamotnieniu odżyło w niej pragnienie zrealizowania powołania zakonnego i życia w służbie Bogu i bliźnim. Pokonawszy trudności, została przyjęta do klasztoru Sióstr Augustianek św. Marii Magdaleny w Cascii. 15 lat przed śmiercią otrzymała na czole stygmat z korony cierniowej Chrystusa. Po 40 latach życia zakonnego marła 22 maja 1474 r. Św. Rita połączyła w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką cierpienia. Jest wzorem dla kobiet różnego stanu: dla świeckich i dla zakonnic. Ciało świętej, zachowane od rozkładu, jest wystawione do publicznej czci w szklanym sarkofagu, w sanktuarium poświęconym jej imieniu w Cascii.
         
Z wykładu Ewangelii bł. Szymona z Cascii
 

Miłość Boga i bliźniego

Tę jedną naukę, która jest streszczeniem całego Pisma św., trzeba koniecznie znać i rozważać: "Będziesz miłował Boga twego całym swoim sercem, całą swoją dusza, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (Łk 10, 27).
Zastanów się więc i staraj się kochać Boga, jeśli chcesz się zbawić i osiągnąć życie wieczne. Jeśli zaś chcesz go znaleźć, by Mu okazać całą swoją miłość, nie szukaj Go poza swym domem, a nawet poza sobą. Szukaj Go w sobie i z utęsknieniem, a na pewno Go znajdziesz.
Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, myśl dalej i staraj się kochać swego bliźniego. A twój bliźni to nie syn, brat czy inny krewny lub bliski w znaczeniu świeckim. Każdy bowiem człowiek potrzebujący twego wsparcia lub pomocy, duchowej czy materialnej, jest twoim bliźnim. Bliźnim staje się człowiek dla człowieka przez to, że odczuwa potrzebę i przez to, że niesie pomoc.
Idź więc, chrześcijaninie, i naśladuj, jak umiesz i potrafisz, dobrego Samarytanina. Nie pozwól, by cię oszukało i zwiodło skąpstwo, lenistwo, niedbalstwo, a bez wątpienia osiągniesz życie wieczne.
Wszędzie jest pełno bliźnich i potrzebujących pomocy duchowej lub materialnej. Nie każdy jednak, kto ich odnajduje i dostrzega, lituje się nad nimi i pragnie przez to stać się ich bliźnim.
 
 
Modlitwy do św. Rity
(święta od spraw beznadziejnych)
     Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją).

    I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.* * * * *
     Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Amen.* * * * *

film o św. Ricie

https://www.youtube.com/watch?v=FmsyXxWhqQc
 
 
Litania do św. Rity
(święta od spraw beznadziejnych)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Maryjo,
Niepokalana Dziewico,
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego,
Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami
Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory,
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą,
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył,

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu
- przepuść nam, Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej
- wysłuchaj nas, Panie.

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU , który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze
- zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 
               

________________________________

POLACY - RODACY -
 PODPISUCIE PETYCJE​ O URATOWANIE POLSKIEJ ZIEMI.

 

http://petycja.ekorozwoj.pl/

wysyłamy petycję do Marsz Sikorskiego o szybkie przeprowadz referendum o lasach, bo od złożenia 2 mln głosow upłynął rok 9 maja, a za rok, w maj​ ​

2016, cudzoziemcy zaczną masowo kupować polską ziemię "razem z
​ ​
inwentarzem" (pod tym co pod spodem). Jest juz 2600 000 glosow. 
Petycję obecnie podpisało 500 osób.
​   ​Z Panem Bogiem
​ ​
-  ​
MR

To jest straszne, żeby naród polski błagał rząd polski, aby nie sprzedawał ziemi i lasów polskich. Jak się nie nadaje taki rząd - to wynocha z Polski. Dobry gospodarz zbiera i skupuje a nie marnuje. Jeśli jest złym gospodarzem, to powinien odejść.​ Bezczelnie na oczach całego świata trwonią majątek nie należący do nich.    Co to za rząd zdradziecki, żeby naród polski musiał walczyć z rządzącymi tym narodem o życie tego narodu.To jest nienormalne, aby tak było dalej.                                                                                                                            

A najgosze jes​

to, że
​ ​
​w tej zdradzie narodu polskiego ​pomagają rządzący Kościołem katolickim,
​ ​
czyli Episkopat,​
​ ​
gdyż milczą, a powinni zarządzić MODLITWY w całym kraju o zaprzestanie trw​onienia majątku narodowego
​ ​
a oni tych kapłanów, którzy błagają Pana Jezusa KRÓLA o pomoc - wyrzucają z KOŚCIOŁA i nakładają na tych Bożych kapłanów kary.​
​ ​
Mieczysława Kordas​


________________________________

RZĄDZĄCY NARODEM POLSKIM I KOŚCIOŁEM KATOLICKIM DLATEGO NIE CHCĄ PANA BOGA WYWYŻSZYĆ NA KRÓLA I PRZYJACIELA, ABY NIE ZAKŁÓCAŁ ICH PLANÓW W SPRZEDAŻY NASZEGO KRAJU I UNICESTWIENIU GO. RZĄDZĄCY W POLSCE I W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE NIE CHCĄ PANA BOGA UZNAĆ KRÓLEM, ABY NIE UJAWNIŁ ICH PLANÓW ZDRADZIECKICH. GŁUPCY - PRZECIEŻ PAN BOG PRZEMIENIŁBY SERCA LUDZKIE I ŻYLIBYŚMY WSZYSCY W PRAWORZĄDNYM PAŃSTWIE, W PRAWDZIE I W DOBROBYCIE PONIEWAŻ PRZYJACIEL NIE ZDRADZA I NIE ZABIJA JAK OBECNY RZĄD TO ROBI.​ 
TO JEST STRASZNE, ŻE CI LUDZIE WYBIERAJĄ ŚWIADOMIE WIECZNE POTĘPIENIE I TAK BARDZO CHCĄ ŻYĆ W WIECZNOŚĆI W PIEKLE - WIECZNYM OGNIU. TO JEST STRASZNE, ŻE TAKĄ WIECZNOŚĆ WYBIERAJĄ TAKŻE BISKUPI I KARDYNAŁOWIE (WIĘKSZOŚĆ ICH). 

-SZUKAM-

________________________________


NIE RZUCIM ZIEMI - dwa filmiki

www.smkp.pl.
Są one o haniebnej wyprzedaży ziemi polskiej przez rządzących Polską,
którzy reprezentują interesy obcych nacji i wyznań. Stracimy Polskę, jeśli
będziemy milczeć i poprzestaniemy na obserwacji tego, co się dzieje.
POLSKA CZEKA NA OFIARĘ PRZED BOGIEM I PRZED LUDŹMI!
Bez ofiary nie będzie zwycięstwa!

Zapraszamy do obejrzenia tych filmików.

Zarząd SMKP

Inauguracja kampanii NIE RZUCIM ZIEMI

KLIKNIJ I POSŁUCHAJ

Profesor Andrzej Nowak patron Kampanii NIE RZUCIM ZIEMI

KLIKNIJ I POSŁUCHAJ


________________________________

  Czwartek, 21 maja 2015


 ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
 
 
                          
 
 
 
Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa
 

Śmierć męczenników jest przejściem do życia

"Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą". Prosi nas święty Paweł, a raczej to Bóg sam prosi za pośrednictwem Apostoła, ponieważ bardziej pragnie być miłowany niż wzbudzać lęk, bardziej pragnie być Ojcem niż Panem. Tymi zaś słowami ukazuje Apostoł wszystkim ludziom najgłębszą istotę kapłaństwa: "Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą".
O niesłychana godności chrześcijańskiego kapłaństwa! Tutaj człowiek sam jest dla siebie ofiarą i kapłanem. Nie szuka poza sobą, co mógłby ofiarować Bogu. Sam w sobie i z sobą przynosi to, co winien za siebie złożyć Bogu w ofierze. Ofiara nie ulega zniszczeniu i kapłan pozostaje ten sam. Ofiara żyje nadal, a kapłan jej nie zabija.
"Proszę was, bracia - powiada Apostoł - przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą". Bracia! Taka ofiara ma wzór w ofierze Chrystusa, który ciało swe wydał za życie świata, a przecież pozostał żywym. On to uczynił siebie żywą ofiarą, albowiem zabity, nie przestał żyć. W takiej ofierze śmierć odebrała swą należność, ale żertwa ofiarna żyje nie zniszczona, i dlatego śmierć doznaje klęski. Stąd to męczennicy rodzą się, gdy umierają, zaczynają życie, gdy je kończą, żyją, gdy są zabijani, jaśnieją na niebie, kiedy na ziemi ogłasza się ich koniec.
"Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą i świętą". O tym właśnie mówił Prorok: "Nie chciałeś ofiary i daru, lecz przygotowałeś mi ciało".
Bądź przeto ofiarą i kapłanem Boga. Obyś nie zaprzepaścił tego, co dała ci i powierzyła moc Boża. Przywdziej szatę świętości. Przepasz się pasem czystości. Chrystus niech będzie osłoną twej głowy. Krzyż na twym czole niechaj broni cię zawsze. Strzeż w swoim sercu sakramentu Bożych pouczeń. Rozpal wonne kadzidło twojej modlitwy. Pochwyć miecz Ducha. Serce swe uczyń ołtarzem. W ten sposób z ufnością złóż swoje ciało na ofiarę dla Boga.
Bóg pragnie wiary, nie śmierci. Modlitwy żąda, nie krwi. Daje się przebłagać szczerością serca, nie śmiercią. Wskazał na to, gdy zażądał od Abrahama ofiary z syna. Cóż bowiem, jeśli nie siebie samego ofiarował Abraham w swoim synu. I czego, jeśli nie wiary wymagał od Abrahama Bóg, który jak ofiarować nakazał, tak nie dozwolił zabić. Nie może wszak umrzeć ten, kogo dosięgnie miecz przynoszący życie. Niechaj więc Bóg nasz, który jest "drogą, prawdą i życiem", wybawi nas od śmierci i doprowadzi do życia wiecznego.
Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi. Pierwsza pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi z roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze klerykiem, Jan figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. W roku 1381 studiował prawo na uniwersytecie w Pradze. W latach 1382-1387 studiował także w Padwie. W roku 1387 jako doktor prawa powrócił do Pragi. Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa lata potem również kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji.
Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Jan, będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla (razem z dwoma prałatami) 20 marca 1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król. Potem na pół żywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Ludowa legenda dodała do żywotu, że kapłanowi przywiązano kamień młyński do szyi i że kamień ten urwał się; że niezwykła jasność obudziła mieszkańców Pragi; że król, widząc poruszenie ludu, odbył pokutę i tym podobne opowieści. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk.
Po śmierci Wacława IV (+ 1419) kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się jego pierwsze życiorysy, a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII jest już nazywany "błogosławionym" i wymieniany wśród patronów Pragi i Czech. Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero w roku 1710 z polecenia cesarza Józefa I. Innocenty XIII w 1720 roku potwierdził tytuł błogosławionego. Ten sam papież zatwierdził tekst Mszy świętej i Liturgii Godzin ku czci Błogosławionego na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Dnia 19 marca 1729 roku papież Benedykt XII ogłosił go formalnie świętym. Podobnie jak język św. Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana Nepomucena jest zachowany cało w artystycznym, osobnym relikwiarzu katedry praskiej.
Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana Nepomucena są liczne figury stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele takich figur można spotkać w całej Polsce. Jest także popularnym patronem kościołów i parafii.

W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku palma męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd, wieniec z gwiazd - w środku napis TACUI - "milczałem"; woda, zamek.
Litania do św. Jana Nepomucena
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Janie, Nepomucenie,
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze,
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze,
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy,
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych,
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności,
Święty Janie, duchem prorockim napełniony,
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany,
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony,
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie,
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie,
Święty Janie, nasz wielki Patronie,
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.


Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego zgorszenia,
Od wszelkiego złego zrozumienia,
Od niesławy świata,
Od śmierci wiecznej,
Od świętokradzkiej spowiedzi,
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od ucisku sumienia,
Od odwlekania pokuty świętej,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
Od przewrotnego towarzystwa,
Od wyjawienia sekretów,
Od zaniedbania powinności,
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,
Przez haniebne z łotrami porównanie,
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,
Przez gorzką śmierć Twoją,
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena,
W dzień sądu Twego.

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył,
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Panie Jezu Chryste Królu , który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Panie Jezu Chryste Królu , który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.


Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć błogosławionego Jana, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________

     
        
 
​     DUCHU  PRZENAJŚWIĘTSZY, BOŻE JEDNOŚCI, ZGODY I POKOJU, BŁAGAMY CIĘ POKORN
I​
E, ABYŚ ZAWSZE JEDNOCZY
Ł
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH W CHRYSTUSA W JEGO ŚWIĘTYM KOŚCIELE.
 
​Panie Jezu --ludzie w dalszym ciągu pytają jak powinni głosować na drugiej turze wyborów na prezydenta Polski - Duda czy Komorowski? 
 Pan Jezus: 
"Jak już mówiłem - obaj są żli i dlatego teraz nie będę wam podpowiadał. Tak dużo razy ludzie nie chcieli słuchać podpowiedzi  i natchnień Bożych. Ludzie tak dużo razy nie chcieli słuchać Moich wyraźnych poleceń i próśb
​.​
 
Najlepszym przykładem jest Objawienie Maryi w Fatimie. 
Lu
d​
zie zlekcewa
ż​
yli tak ważne Moje słowa i dalej lekceważą. 
  
 Módlcie się nieustannie o Boże prowadzenie.
A głosowanie? Postępujcie według swojej wolnej woli, gdyż nie będziecie mieli od Boga niewoli".
*********************************

Cejrowski krótko o Komorowskim :)


​ .....oraz "świadectwa​" pracy obecnego rządu zdrajców narodu polskiego. I jeszcza ma odwagę i czelność obecny prezydent prosić o zagłosowanie na niego. Jak on się nie wstydzi? Niestety, nie ma wstydu ani honoru. Zdrada ojczyzny to samo znaczy co zdrada Pana Boga i takich czeka wieczne potępienie. A niech się palą wszyscy zdrajcy, wcale nie jest mi ich żal, ponieważ zdradzają świadomie i z premedytacją.

________________________________


Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

 

fides-et-ratio

 

logo_radio_chkr_gotowe.png

Chrystus Krol 3 korony_v2.jpg

ZAPRASZAMY na

 

Międzynarodowy Kongres

„Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla”

 

POZNAŃ, 6 czerwca(sobota) A.D. 2015

 

----------------------------------------------------------------------------------

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Piotrowo 2, godzina 10:00

WYKŁADY POPROWADZĄ

------------------------------------------------------------

Ks. Abp Jan Paweł Lenga

Ks. Tomasz Jochemczyk (Włochy)

Ks. Edmund Naujokaitis FSSPX (Litwa)

Cav. Luca Pavan-Bresciano (Włochy)

prof. Joseph Sladky (USA)

Teresa Drapińska

Prof. Roberto de Mattei (Włochy)

Grzegorz Braun

dr Stanisław Krajski

Andrzej Wronka

 

Program artystyczny:

Maciej Wróblewski, Kazimierz Węgrzyn

 

Na zakończenie Kongresu

około godziny 18 - 19-tej

zostanie odczytany 

Uroczysty AKT INTRONIZACYJNY

Posiadający Imprimatur

Kurii Bielsko Żywieckiej z 2007 roku

 

Rozpoczęcie Międzynarodowego Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla o godzinie 8:30 Mszą Świętą w Tradycyjnym Rycie rzymskim. Msza Święta odbędzie się w Kościele pw Św. Michała Archanioła w Poznaniu przy  ul. Stolarskiej 7, rozpoczęcie wykładów o godz. 10:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. 

 

Wydrukuj PLAKAT: | HTML | PDF | PNG |

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONGRESIE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WSTĘP BEZPŁATNY

PRZEJDŹ DALEJ

FACEBOOK

fides-et-ratio.pl

kongresdlachrystusakrola.pl

radiochrystusakrola.pl

 

_______________________________

Sumli�ski1122.JPG


________________________________

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI I ŚWIATA.

​Komorowski sprzedał Polskę, ale gdzie są pieniądze, komu je dał?
Duda odda resztę Polski za darmo w prezencie swoim przełożonym z Izraela.
Nie ma różnicy, bo i tak głosowanie będzie sfałszowane jak każde i bez odpowiedzialości za fałsz. Wszystkie skargi są zagłuszane przez wrogie media
​, ​
bo do nich też należy do niedawna Boże "Radio Maryja a od momentu uwielbiania przez nich człowieka A.Dudy zamiast Pana Boga
​- KRÓLA POLSKI I ŚWIATA ​
powinno nazywać się RADIO KS. DYREKTORA TADEUSZA RYDZYKA.". MK

2015 - A - 096
USOPAŁ informuje, iż rozsyła teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.Podgląd załącznika (V.19.420) - Życzenia od Pani Mieczysławy z okazji jubileuszu 30-lecia kapłaństwa ks. P. Natanka.pdf
Podgląd załącznika (V.19.421) - MATKO OSTROBRAMSKA GDY NAS POLSKA BOLI!.pdf
Podgląd załącznika (V.19.422) - „Obudź się Polsko!” – apel żołnierza polskiego podziemia. Wideo.pdf

________________________________


Petycja do ks Tadeusza Rydzyka

W dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Petycja do Ojca Dyrektora TV Trwam i Radia Maryja, Tadeusza Rydzyka

 

Przewielebny Ojcze Dyrektorze!

Lansowany przez Ciebie w wyborach na prezydenta RP Andrzej Duda nie wypowiedział ani słowa protestu przeciwko fałszywemu obarczaniu Polaków odpowiedzialnością za holocaust czy przeciwko przestępczym próbom wymuszenia od Polaków gigantycznych nienależnych odszkodowań.

Podobnie stwierdził, że prywatnie jest przeciwko in vitro, ale jako prezydent będzie tę metodę popierał.

Metoda in vitro jest zbrodnicza. Powoduje w ok. 90% poczęcia dzieci z poważnymi wadami genetycznymi, zabijanymi potem poprzez aborcję. Nadto powoduje powstanie dużej liczby zamrożonych zarodków ludzkich, które w rozumieniu zarówno nauk biologicznych, jak i Świętego Prawa Kościoła – są poczętymi ludźmi. Potem najczęściej te zamrożone zarodki ludzkie „spłukuje się” do zlewu. Natomiast zataja się przed ogłupionymi przez mass-media Polakami istnienie etycznej, taniej i skutecznej metody leczenia niepłodności małżeńskiej zwanej naprotechnologią. 95% szans urodzenia zdrowego dziecka! (Te właśnie zatajane informacje powinien prezentować katolicki kandydat.)

Oczywiście – z obroną Polaków przed antypolskim fałszem – pan Duda miałby pewne trudności. Musiałby zacząć od własnego teścia, żydowskiego stalinowskiego poety, który za swój zbrodniczy fałsz (Polacy w Kielcach rozbijali kolbami karabinów główki żydowskich dzieci) nigdy dotychczas nawet nie przeprosił.

A głosowanie w tzw. Parlamencie Europy przeciwko utworzeniu państwa palestyńskiego – do czego obligują władze państwa Izrael rezolucje ONZ – pokazało, że kandydat Duda reprezentuje przede wszystkim interesy żydowskie.

Ojcze Dyrektorze!

Katolik pragnący przestrzegać przykazania Boże nie miał żadnej możliwości głosowania na Andrzeja Dudę. Poparcie tej kandydatury oznacza popieranie łamania przykazań Bożych: Nie zabijaj, Nie kradnij i Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu twemu.

Nadto jawna deklaracja poparcia dla metody in vitro stawia pana Dudę w pozycji ekskomuniki ipso facto – o czym Ty, Ojcze Dyrektorze, doskonale wiesz. O ile w ogóle pan Duda to chrześcijanin. Czy on ma ślub katolicki, czy w synagodze?

Ojcze Dyrektorze!

Popierając pana Andrzeja Dudę i prezentując go jako kandydata katolickiego i patriotycznego dokonałeś tzw. fałszu aksjologicznego według określeń pani prof. Anny Raźny. Po prostu oszukujesz katolików świeckich – przedstawiając im za takie osoby i partie, które wcale katolickie ani patriotyczne nie są. Nie jest partią ani katolicką, ani patriotyczną PiS. Optująca za traktatami lizbońskimi i torpedująca wzmocnienie prawnej ochrony życia w Konstytucji RP – by przytoczyć oczywiste na to dowody z przeszłości. I PiS nigdy taką partią nie był, ani nie jest – a Ty, Ojcze Dyrektorze jesteś główną osobą odpowiedzialną za ogłupianie Polaków i kreowanie im fałszywych wizerunków jako patriotów i katolików ludzi, którzy wcale tacy nie są.

Mówisz, że inni kandydaci, prawdziwie katoliccy, za późno rozpoczęli kampanię. Że nie mają żadnej szansy. To dlaczego zastosowałeś wobec nich całkowitą blokadę – nie dałeś żadnej możliwości wypowiedzi poprzez kierowane przez Ciebie media? A w temacie rozpoczęcia kampanii – oni ją rozpoczęli w terminach przewidzianych przez prawo. Widocznie Ty już się „związałeś” poparciem dla Dudy – przedwcześnie…

Oczywiście, odpowiedzialność za grzechy cudze i grzech zgorszenia – bo przecież głosowanie na Andrzeja Dudę było czynem przeciwko Bożym przykazaniom: Nie zabijaj, Nie mów fałszywego świadectwa i Nie kradnij – spada na Twoją nieszczęsną duszę. Podobnie jak współodpowiedzialność za wszystkie antypolskie czyny i słowa takiego prezydenta, o ile zostanie wybrany. A katolik chcący zachowywać Boże przykazania nigdy nie miał żadnej możliwości by na takie partie jak PiS, czy na takich kandydatów jak Duda głosować. (Poza 2005 czy 2010 rokiem. W 2005 roku nikt jeszcze nie wiedział, że to oszuści, a tragedia 2010 roku dawała nadzieję na zmianę polityki J. Kaczyńskiego.) Zwróć uwagę, że tego fałszu aksjologicznego dokonujesz od lat – i przedstawiasz ogłupionym Polakom rzeczy, jakimi one wcale nie są. Tym sposobem już jesteś współwinny wszystkich antypolskich i pozorowanych działań partii PiS. To tak jak z Antonim Macierewiczem, który (może widzi w tym jakąś szansę?) - tylko uwiarygodnia wersję, że śmierć członków delegacji polskiej nastąpiła w Smoleńsku. Sprawcom zamachu w Warszawie to wcale specjalnie nie przeszkadza. Ale gorzej - skutkiem fałszywej i pozornej opozycji, jaką uprawia PiS - jest oczywista promocja antychrześcijaństwa w Polsce w postaci narzucanych satanistycznych rozwiązań w prawie, wychowaniu, szkolnictwie i w ekonomii. Dzieło to postępuje z uderzającą szybkością. Nigdy by tak nie postępowało, gdyby natrafiło na rzeczywistą patriotyczną i katolicką opozycję, także naprawdę – a nie w sposób pozorowany – dążącą do zwycięstwa w wyborach.

Oczywiście – słowa Ewangelii, iż gorszącemu maluczkich lepiej byłoby, aby mu kamień młyński przywiązano do szyi i aby się taki w ogóle nie narodził – doskonale znasz.

Wszystkie te fakty wyżej wskazane czynią zasadnym pytania – i tą petycją wnosimy o Twoją publiczną odpowiedź na nie:

1.    Przystąpiłeś Ojcze Dyrektorze do masonerii?

2.    Podpisałeś z nimi umowę o współpracy?

3.    Od kiedy jesteś na ich usługach?

4.    Do czego konkretnie się zobowiązałeś?

5.    Może w inny sposób jesteś uzależniony od osób na usługach szatana? (WSI?)

6.    Z ciekawości, co Ci obiecali – i czy im wierzysz?

7.    Czy zapomniałeś, jak ten PiS i lider tej partii oszukali Ciebie w sprawie katolickich kandydatów do Euro-parlamentu?

Ponieważ wyłudziłeś ogromne pieniądze od wierzących w Chrystusa – i to najczęściej w bardzo trudnej sytuacji materialnej – tym bardziej mamy prawo żądać twoich publicznych odpowiedzi. Te pieniądze były Ci ofiarowane na katolickie i patriotyczne media – a jeśli służą one innym wartościom i celom – to Twoje zbiórki są tylko formą oszustwa, wyłudzeniem. Nadto, jeśli ciągle apelujesz o datki i składki – to ujawnij treść hipotetycznych umów z antypolskimi i antychrześcijańskimi siłami. (Umowy ustne – jak wiesz, to jedno i to samo.) To wynika, gdybyś nie wiedział, z elementarnej uczciwości wobec ludzi.

I nieszczęsny – ratuj swoją biedną duszę! Zejdź z drogi tego notorycznego fałszu aksjologicznego! To najgorsza odmiana fałszu – podstawianie fałszywych wartości w miejsce prawdziwych i tumanienie, że to te prawdziwe – przy pomocy całej siły przekazu medialnego.

Jeśli Duda zostanie prezydentem – to jego antypolskie działania będą wkrótce oczywiste dla wszystkich – a Ty oczywistym winnym w oczach całego narodu. A jeżeli to gra pozorów – i Duda ma zadanie z wdziękiem przegrać (co jak wiesz wcale nie jest niemożliwe), a całe to kandydowanie to gra WSI, aby zablokować możliwe przejście do drugiej rundy prawdziwego katolickiego kandydata – to jesteś współwinny kolejnej kadencji zdrajcy stanu. Wespół z Jarosławem Kaczyńskim kolejny raz oszukałeś cały naród polski, a zwłaszcza wierzących w Chrystusa. Więc tym bardziej jak najszybciej nawróć się i czyń dobro!

Ted Sokalski, Komandor sługa.

________________________________


Prof. B. Chazan prosi nas o zaangażowanie


RATUJMY LUDZI, RATUJMY ŚWIAT......

Szanowni Państwo,
prawie rok temu ponad 100 tys. Polaków podpisało się pod listem poparcia i wdzięczności skierowanym do prof. Bogdana Chazana (jego autorem jest Zbigniew Kaliszuk). Dziś piszę w sprawie akcji, odnośnie której wiadomość do sygnatariuszy wspomnianego listu napisał sam prof. Bogdan Chazan (list wklejam niżej). 
"Szanowni Państwo,
Niedawno przysłali Państwo dla mnie wyrazy poparcia za pośrednictwem CitizenGO. Za ten głos solidarności pragnę Państwu ponownie serdecznie podziękować. W tamtym szczególnie trudnym czasie było to dla mnie nieocenione wsparcie.
Stajemy jednak przed nowym wyzwaniem i dlatego chcę dziś prosić Państwa o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z dalszą częścią tego listu, gdzie opisuję tę szczególnie ważną sprawę.
Polskie prawo wciąż pozwala mordować dzieci nienarodzone. Każdy kolejny miesiąc to dziesiątki ofiar. W 2013 r. było ich 751, a ponad 96% dzieci jest mordowanych z powodu samego tylko podejrzenia o chorobę.
Ponieważ badania prenatalne wykonuje się nawet do 5 miesiąca ciąży, dzieci w Polsce są zabijane wówczas, kiedy ważą prawie kilogram. Ruchy ich ciała są wyczuwalne przez matkę, na główce pojawiają się pierwsze włosy, a na paluszkach paznokcie.
Jedną ze stosowanych w tych przypadkach metod aborcji jest tzw. aborcja przez rozszerzenie i wydobycie. Chirurgicznie rozszerza się szyjkę macicy, miażdzy ciało dziecka i wydobywa kleszczami kolejne jego kawałki. Dziecko czuje te tortury i umiera w męczarniach. W latach 2008 - 2014 w samym tylko woj. mazowieckim użyto tej metody 1324 razy.
Nie jesteśmy jednak skazani na taką sytuację.
Razem możemy to zmienić!
Aby to osiągnąć 3 kwietnia 2015 r. zarejestrowany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", którego jestem członkiem. Do 26 czerwca trwa zbiórka 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy zapewniającym prawo do życia dla każdego dziecka.
W ciągu pierwszego miesiąca zbiórki wolontariusze Komitetu wykonali już ogromną pracę. Duże popracie dla projektu można zaobserwować szczególnie wśród młodych ludzi. Każdego dnia, dzięki kampanii społecznej, która towarzyszy zbiórce podpisów, wiele osób dowiaduje się czym jest aborcja i opowiada przeciw temu morderczemu procederowi. 
To jednak wciąż mało! Aby zwiększyć siłę oddziaływania:
Pilnie potrzebujemy pomocy ludzi dobrej woli!
Zbieranie podpisów jest bardzo proste. Podpisać może się każdy, kto ma prawo do głosowania w wyborach.
Wiele osób, choć popiera tę sprawę nie podpisuje się - nie wszyscy wiedzą o inicjatywie, nie do każdego zdołamy dotrzeć. Dlatego gdyby tylko mieli 
Państwo taką możliwość - warto zorganizować zbiórkę w swojej parafii, na spotkaniu rodzinnym. Warto zapytać znajomych, sąsiadów, wspólnotę. Lekarze zbierają w swoich gabinetach, przedsiębiorcy w miejscach pracy.
Każdy podpis jest ważny! Każdy zbliża nas do powstrzymania rzezi niewiniątek i cierpienia nienarodzonych dzieci. Wspomniane 100 tysięcy to niezbędne minimum. Im więcej podpisów zbierzemy, tym większą siłę oddziaływania będzie miała nasza akcja.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie. W każdej formie w jakiej uznają Państwo za stosowne. Wasza pomoc pozwoli uratować życie dzieci. Zebrane podpisy wywierają wpływ na opinię publiczną i przyczyniają się do zmian na lepsze!
Wszystkie potrzebne materiały
można pobrać tutaj:
Zbiórka trwa do 23 czerwca 2015 r.
Z tym działaniem nie można zwlekać. Zwolennicy aborcji silnie naciskają na jej legalizację i prowadzą własne kampanie społeczne, które manipulują świadomością Polaków. Te działania muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją z naszej strony.
Wiemy, że zbiórki podpisów to dobre narzędzie. Aborcjoniści z obawą mówią o tych incjatywach: "nawet lewica dostrzega siłę tego wpływu i nie wiemy jak będzie dalej", przyznając że wszelkie próby legalizacji aborcji w Polsce są w całkowitej defensywie.
Wierzę, że nie jest Państwu obojętny los malutkich dzieci, dlatego z góry dziękuję za każdą pomoc i wsparcie. Razem możemy powstrzymać aborcję!
Serdecznie Państwa pozdrawiam!
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan"
W imieniu całego zespołu CitizenGO również pragnę zachęcić Państwa do akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który chroni życie każdego dziecka. Nie mam żadnych wątpliwości, że takie właśnie powinno być prawo i że jesteśmy zobowiązani do tego, aby robić, co w naszej mocy, aby złe prawo zmienić.
Serdecznie pozdrawiam,
Magdalena Korzekwa
Campaigns Director
----
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.
Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: hlesni2@yahoo.com. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.

________________________________


 

 

 

 

Oficjalne strony:

 

www.kongresdlachrystusakrola.pl

 

www.radiochrystusakrola.pl

 

www.fides-et-ratio.pl

 

Kontakt do organizatorów:

Tel: 12 266-56-36

Tel: 42 661-47-98

 

 

Międzynarodowy Kongres

„Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla”

 

Poznań, 6 czerwca (sobota) A.D. 2015

 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

 

 

 

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Piotrowo 2

 

Rozpoczęcie Międzynarodowego Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla o godzinie 8:30 Mszą Świętą w klasycznym rycie rzymskim, Msza Święta odbędzie się w Kościele pw Św. Michała Archanioła w Poznaniu przy ul. Stolarskiej 7, rozpoczęcie wykładów o godz. 10:00     w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2.

 

PROGRAM:

 

Ks. Abp Jan Paweł Lenga

„Dzisiejsza sytuacja Kościoła"

 

Ks. Tomasz Jochemczyk (Włochy)

„Chrystusowi Królowi dana jest wszelka władza na niebie i ziemi"

 

Ks. Edmund Naujokaitis FSSPX (Łotwa)

„Enc. Piusa XI Quas Primas

nauczanie Kościoła o Królowaniu Chrystusa"

 

Cav. Luca Pavan-Bresciano (Włochy)

„Jarzmo moje słodkie jest a brzemię moje lekkie”

 

prof. Joseph Sladky (USA)

„Apostolstwo dla Chrystusa Króla”

 

Teresa Drapińska

„Misja Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny”

 

PRZERWA ok. godz. 14:00

 

Prof. Roberto de Mattei (Włochy)

„Posoborowy kryzys Kościoła

a społeczne panowanie Chrystusa Króla"

 

Grzegorz Braun

„Intronizacja Chrystusa Króla i monarchizm polityczny"

 

dr Stanisław Krajski

„Królestwo Chrystusowe na ziemi - przyszły ustrój Polski "

 

Andrzej Wronka

„Królowanie Chrystusa i Kościół wojujący

sekty, psychomanipulacja - zagrożenia wiary”

 

Program artystyczny:

Maciej Wróblewski, Kazimierz Węgrzyn

 

Na zakończenie odczytanie AKTU INTRONIZACYJNEGO

Imprimatur: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka w Bielsku - Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r.

 

WSTĘP WOLNY

 

 

Wersja do wydruku plik PDF

 

 

________________________________


Celebrytkę Zamachowską wyleczą z Voodoo w szpitalu duchowym! | Fronda.pl

"....We Włoszech magia jest bardzo powszechnym problemem i funkcjonuje tam
wiele technik magicznych, które może nie są brazylijskim Voodoo, ale są
równie skuteczne. Nie zawsze używana jest tam lalka, bo są nowoczesne
metody, jak przekłuwanie szpilkami fotografii. Istnieje też spontanicznie,
bez rytuałów rzucanie zaklęć, czy tak zwanego "złego oka". I nie są to fakty
z grona ludzi ciemnych na wsi, ale tak na zaklęcia walczą ze sobą mafie w
miastach i to zjawisko staje się coraz powszechniejsze. Tematu Voodoo
dotyczy szczególnie rozdział VI. "Maleficium, opętanie diabelskie a
interwencja Kościoła" w punkcie "Maleficium jako fakt nie do zaakceptowania"
Słowo Maleficium obejmuje różnego rodzaju czyny zło-czynienia. Jest to
poważny grzech, omawiany już przez św Tomasza z Akwinu. Biskupi odnoszący
się do realiów włoskich, używają innego nazewnictwa niż św. Tomasz, ale
równie poważnie przestrzegają przed realnością magii "Między naszymi ludźmi
bardzo rozpowszechnione jest pojęcie fattura, stosowanej na czyjąś szkodę.
Na ogół jest ono rozumiane jako akt przekleństwa, gest potępienia lub
zjawisko sugestii zdolnej przysporzyć zła tym, do których jest zwrócone, bez
przekonania - przynajmniej w sposób bezpośredni lub wyraźny - że jest to
czyn natury demonicznej. Pomimo swego prostackiego charakteru, czyn taki
należy uznawać jako nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego w
takiej samej mierze, w jakiej jawi się on jako działanie przeciwne
religijnej cnocie sprawiedliwości i miłości. Nie można akceptować, by ktoś
pragnął zła i czynił zło komuś drugiemu. O wiele poważniejsze jest
maleficium, które ma w swym zamiarze powierzenie czegoś, co jest jego
przedmiotem (elementy nieożywione, zwierzęta i przede wszystkim osoby), mocy
lub jakimkolwiek wpływom demona. W podobnych przypadkach, o ile jest to
zrealizowane z tym specyficznym zamysłem, przybiera taką formę magii
"czarnej", która stanowi działanie ciężko grzeszne..."

****
A dziś tak wielu ludzi zamieszcza swoje fotografie na portalach
społecznościach, nie zdając sobie sprawy, że mogą w każdej chwili być
obiektem działań różnorakich magów, szamanów, czarowników, wróżbitów, którzy
będą rzucać czary, "złe oko", stosować na nich vooduu i inne formy
maleficjum... sami dobrowolnie pozwalają sobie szkodzić...
Przykre to, ale dzisiejszy szeroko pojęty ekshibicjonizm ludzi daje niestety
często katastrofalne efekty...
Doprawdy, zacznijmy myśleć wreszcie o konsekwencjach swoich działań...


http://www.fronda.pl/a/celebrytke-zamachowska-wylecza-z-voodoo-w-szpitalu-du
chowym,51668.html


________________________________


 
​RÓŻNYMI SPOSOBAMI CHCĄ ZNISZCZYĆ NARÓD POLSKI.
 

_______________________________

          

Ratujmy mlodzież                    

       

​ WRÓG NARODU POLSKIEGO WIE GDZIE TRAFIĆ.......​A ZDRADZIECKI RZĄD W POLSCE TO AKCEPTUJE.

Temat:
​-
Ratujmy mlodziez


Pax et Bonum.
Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na tę sprawę, ze względu na jej poważne

​ ​
skutki:

http://pigulkasmierci.pl/podpisz-petycje/


________________________________

Co złego trzeba jeszcze zrobić Polakom, aby wreszcie powiedzieli DOŚĆ!

W wywiadzie telewizyjnym po debacie Bronisław Komorowski powiedział jedną rzecz prawdziwą, że te wybory mają olbrzymie znaczenie, bo chodzi o zupełnie odmienną wizję Polski. Tak, to prawda!

W niedzielę Zesłania Ducha św. Polacy zadecydują czy chcą Polski zakłamanej, skorumpowanej, skierowanej przeciwko rodzinom, promującej gejowską subkulturę genderową i demoralizującą nasze dzieci, atakującą Krzyż i niszczącą naszą katolicką tradycję i kulturę. Tej wizji Polski zaciekle broni Bronisław Komorowski.

Czy wybiorą Polskę św. Jana Pawła II? Polskę, która ceni swoich obywateli, chroni swoje dzieci i młodzież, szanuje wiarę i Pana Boga? Polskę Solidarności i Polskę w pełni wolną?

Pan Bóg nikogo nie zmusza, daje wolny wybór. My teraz taki wolny wybór mamy. Co wybierzemy, od tego będzie zależała przyszłość nasza i naszych dzieci.

Środowiska liberalne już to zrozumiały i gwałtownie się mobilizują. Aktor, który publicznie odczytywał bluźnierczą sztukę „Golgota Piknik” wypowiada się w telewizji, że nie wyobraża sobie takiej Polski, w której nie byłoby mu wolno publicznie bluźnić. Młode lesbijki krzyczą, że trzeba ratować wolność, bo czują się zagrożone. Młodzieżówka PO publicznie zamyka się w klatkach. Liberalne media wmawiają, że debatę wygrał Bronisław Komorowski, który broni tych lewackich zachowań i poglądów oraz kłamie.

Komorowski twierdzi, że trzeba się wzajemnie szanować, ale nigdy nie bronił (i nie zamierza bronić) coraz częściej obrażanych i atakowanych wierzących katolików. Nie broni polskich rodzin, nie chroni dzieci! Nie popiera rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie o taką wolność zabiegaliśmy walcząc z komuną i tworząc Solidarność.

A ja ciągle się zastanawiam, co złego trzeba jeszcze zrobić Polakom, aby wreszcie powiedzieli DOŚĆ!

Naszą szansą jest Andrzej Duda, a nie wiadomo czy nie jest to nasza ostatnia szansa.

  Ewa H. Kowalewska
HLI Polska

________________________________

Ważne tematy o drowiu , żywności i o Panu Jezusie = Marana tha

                    
  Znalezione obrazy dla zapytania ZDROWIE
 
 
zobaczmy temat - cukier -legalny narkotyk - jak wyjść z uzależnienia i chorób
https://www.youtube.com/watch?v=qx_zjIxdT-I


b. ciekawy temat - jak żyć zdrowo psychofizycznie i duchowo,
https://www.youtube.com/watch?v=gPr6RQpUwaU

niebezpieczne dodatki do żywności - warto wiedzieć
https://www.youtube.com/watch?v=mrN3W9U3IfU

codzienne życie - jedzenie i praca - w oczekiwaniu a przyjście Pana Jezusa wg Pisma Świętego
https://www.youtube.com/watch?v=65fLpsj45HE


________________________________


  TYLKO BÓG - JEZUS CHRYSTUS - KRÓL ZAPROWADZI POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI I MIEDZY NARODAMI W SPOSÓB POKOJOWY.

Temat: : Pieniądze imperium Antychrysta już gotowe - Wolna Polska - Wiadomości

Dnia 20 maja 2015

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pieniadze-imperium-antychrysta-juz-gotowe-2014-01

Wolna Polska – Wiadomości

Najnowsze

 • Home
  ​    ​
  NWO
  ​    ​
  Apokalipsa
 • Pieniądze imperium Antychrysta już gotowe

Opublikowano Styczeń 8, 2014 Przez RX W Apokalipsa, NWO

Pieniądze imperium Antychrysta już gotowe 

Pieniądze imperium Antychrysta już gotowe. Obecnie władcy „Nowego Porządku Świata” przestali już ukrywać swoje szatańskie plany i przeszli do jawnej fazy swojej działalności. Prawdopodobnie są oni już tak pewni swojego zwycięstwa, że przestali się obawiać tego, że uciskane przez nich narody mogą powstać i skruszyć im „rogi i kopyta”. Jednym z przejawów ich działalności skoncentrowanej na jednoczeniu ludzkości pod jednym władcą, Antychrystem, jest stworzenie waluty przyszłego światowego imperium. Była ona wyemitowana, jako seria próbna, w Belgii i nazywa się „United future world currency” (Waluta przyszłego zjednoczonego świata).

a9

a9,1

a9,2

Projektanci tego znaku pieniężnego przedstawiają obraz kuli ziemskiej na której kontynenty pokryte są tą monetą.

a9,3

Główną cechą tych monet jest to, że na nich, w nieco wystylizowanej formie, ukazany jest ich władca, który dobrze znany jest z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła.

a9,4

Na jednej z tych szatańskich monet przedstawieni są mężczyzna i kobieta, odwróceni do siebie plecami, nad którymi umieszczony jest tenże właśnie satanistyczny symbol. Poniżej mężczyzny i kobiety widnieje rozerwany łańcuch i napis „break the chains of bondage” co się tłumaczy „zerwij łańcuchy niewoli”. Oczywiście jest to symbol walki z tradycyjną rodziną, walki roznieconej na całym świecie przez zauszników „nowego porządku świata”.

a9,5

Monety te w sposób otwarty przedstawiają nam istotę globalizacji, która jest, w pierwszej kolejności, nie politycznym ani nie ekonomicznym, ale duchowym procesem ukierunkowanym na zbudowanie „Nowego Porządku Świata-New World Order” czyli imperium nadchodzącego Antychrysta.

Пресс-служба Движения “Сопротивление Новому Мировому Порядку”

(Służba Prasowa Ruchu „Opór wobec New World Order”)

Za: http://dsnmp.yomu.ru/dengi-vsemirnogo-gosudarstva-antihrista-uzhe-gotovyi-foto/

Data publikacji: 6.01.2014

Przekład: RX

Tags : , , , , , , ,

Przekaż dalej !

facebook
​    ​
twitter
pinterest
​      ​
linkedin
​  ​
gplus
​     ​
tumblr
​    ​
email

________________________________

           

Tajemnicze Przymierze - The Secret Covenant - realizowany plan zniszczenia ludzkości < Monitor Polski

 
 
 Tajemnicze Przymierze - The Secret Covenant - realizowany plan zniszczenia ludzkości < Monitor Polski
.....

Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów,
​ ​
podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.

Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak
​ ​
ze nigdy nie połapią się, co się dzieje.

Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków
​ ​
odurzających w pokarmie, wodzie oraz w powietrzu.

Będą pod parasolem trucizn, w którąkolwiek stronę się skierują.

Lekkie metale będą powodować utratę zmysłów. Będziemy obiecywać lekarstwa na
​ ​
wielu frontach, jednakże będziemy im dodawać jeszcze więcej trucizn.

Trucizny będą absorbowane poprzez skórę i usta, będą one niszczyć ich umysły
​ ​
oraz narządy rozrodcze. W wyniku tego będą się rodzić martwe niemowlęta a my
​ ​
będziemy ukrywać te informacje przed nimi.

Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza, co piją, jedzą, wdychają i
​ ​
noszą.

Musimy być genialni w rozprowadzaniu trucizn ponieważ mogą to dostrzec.

Będziemy ich przekonywać, że trucizny są dobre, połączymy to z wesołymi
​ ​
obrazkami i muzyką.

Tych poszukujących pomocy zwerbujemy, aby dalej rozpowszechniali nasze
​ ​
trucizny.

Będą widzieć nasze produkty w filmach i będą rosnąć akceptując je i nigdy
​​
się nie dowiedzą o rzeczywistych ich efektach.

Podczas porodów będziemy wstrzykiwać trucizny do krwi ich dzieci przekonując
​ ​
ich, że to dla ich pomocy.

Będziemy rozpoczynać wcześnie, kiedy ich umysły będą młode, będziemy
​ ​
atakować dzieci tym, co one najbardziej lubią, słodyczami.

Kiedy ich zęby będą próchnieć, wypełnimy je metalami, które będą zabijać ich
​ ​
umysły oraz okradać je z ich przyszłości.

Kiedy ich zdolności do nauki zostaną naruszone, będziemy tworzyć lekarstwa,
​ ​
który uczynią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla
​ ​
których będziemy tworzyć jeszcze więcej lekarstw.

Będziemy czynić ich uległymi i słabymi przed nami poprzez naszą moc.

Będą one wzrastać w depresji, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas o
​ ​
pomoc, damy im więcej trucizny.

Będziemy koncentrować ich uwagę ku pieniądzowi oraz ku dobrami materialnymi,
​ ​
nie będą w stanie zachować wewnętrznej samokontroli.

Będziemy odwracać ich uwagę nierządem, zewnętrznymi przyjemnościami oraz
​ ​
grami, więc nie będą w stanie się jednoczyć.

Ich umysły będą zawsze należeć do nas i oni zawszę będą posłuszni naszym
​ ​
poleceniom.

Jeżeli odmówią nam, znajdziemy sposoby na technologię kontroli umysłu w ich
​ ​
życiu. Będziemy wykorzystywać strach jako naszą broń.

Ustanowimy ich rządy oraz ustanowimy także opozycję. Będziemy kontrolowali
​ ​
obie strony.

Zawsze będziemy ukrywać nasze cele ale zawszę będziemy realizować nasz plan.

Będą wykonywać pracę dla nas, a my będziemy ich wynagradzać za ich trud.

Nasze rodziny nigdy nie będą się z nimi mieszać. Nasza krew musi być zawsze
​ ​
czysta, taka jest nasza droga .

Spowodujemy, że będą się zabijać wzajemnie, kiedy tylko będzie to w naszym
​ ​
interesie.

Będziemy ich separować od siebie za pomocą dogmatów i religii.

Będziemy ściśle kontrolować wszystkie aspekty ich życia i będziemy nimi


Będziemy kontynuować kontrolę ich życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i
​ ​
dźwięk.

Użyjemy wszelkich dostępnych środków aby to uzyskać.

Narzędzia te zostaną stworzone ich pracą.

Będą nienawidzić siebie i bliźniego.

Zawsze będziemy ukrywać świętą prawdę przed nimi, że my jesteśmy wszyscy
​ ​
jedno. Tego nie mogą się nigdy dowiedzieć.

Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją, zawsze muszą myśleć, że
​ ​
nie są równi.

Krok po kroku, krok po kroku będziemy zdążali do celu.

Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać
​ ​
totalną kontrolę nad nimi.

Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów
​ ​
wolności, jaką jeszcze będą posiadać.

Ustanowimy system monetarny który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz
​ ​
ich dzieci w długach.

Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy
​ ​
odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów.

Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć które my
faworyzujemy.

Kiedy powstaną przeciw nam zgnieciemy ich jak insekty, ponieważ są mniej
​ ​
kierować, co myśleć i jak mysleć.

Będziemy nimi kierować delikatnie i grzecznie, pozwalając im myśleć, że są
​ ​
samodzielni.

Będziemy siać nieprzyjaźń pomiędzy nimi poprzez nasze frakcje.

Kiedy światło wiedzy zaświeci pomiędzy nimi, wygasimy je poprzez szyderstwo
​ ​
lun śmierć, którekolwiek nam będzie bardziej pasowało.

Spowodujemy, że będą sobie wyrywać serca i zabijać własne dzieci.

Uzyskamy to używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca i gniewu,
​ ​
naszego przyjaciela.

Nienawiść oślepi ich całkowicie i oni nigdy się nie zorientują, że z ICH
​ ​
konfliktów wyłonimy się MY jako ich władcy. Będą zbyt zajęci wzajemnym
​ ​
zabijaniem się.

Będą się kąpać we własnej krwi i zabijać swoich bliźnich tak długo, jak
​ ​
długo uznamy to za konieczne.

Osiągać będziemy z tego wielkie korzyści, dlatego że oni nas nie widzą
​ ​
ponieważ nie mogą nas widzieć.

Nasze korzyści z ich wojen i ich śmierci będą kontynuowane.

Będziemy to powtarzać tak długo, dopóki nasz ultymatywny cel nie zostanie
​ ​
osiągnięty.
​ ​
warte niż one.

Będą bezbronni bez możliwości działania ponieważ nie będą posiadali broni.

Powołamy niektórych z nich aby realizowali nasze plany, obiecamy im życie
​ ​
wieczne, ale oni nigdy tego nie otrzymają ponieważ nie należą do nas.

Rekrutów nazywać będziemy "zainicjowanymi" i będą tak indoktrynowani aby
​ ​
wierzyć w fałszywe rytuały oraz pisma wyższych sfer. Członkowie tych grup
​ ​
będą myśleć że są z nami ale nigdy nie będą znali prawdy.

Oni nigdy nie mogą poznać prawdy ponieważ mogą się odwrócić przeciwko nam.

Za ich pracę będą nagradzani ziemskimi rzeczami oraz wielkimi tytułami, ale
​ ​
oni nigdy nie staną się nieśmiertelnymi i nigdy się z nami nie połączą,
​ ​
nigdy nie otrzymają światła i nigdy nie będą podróżować ku gwiazdom.

Nigdy nie osiągną wyższych realiów, ponieważ zabijanie własnego rodzaju
​ ​
zastopuje ich postęp w kierunku oświecenia.

Prawda będzie ukryta przed nimi będąc jednocześnie wprost w ich twarze, takze nie będą w stanie skupić się na niej, zanim nie będzie za późno.

O tak, będzie wielka iluzja wolności, że oni nigdy nie zauważą tego, że są
​ ​
naszymi niewolnikami.

Kiedy wszystko osiągniemy, rzeczywistość, którą utworzymy dla nich będzie
​ ​
znaczyła, że jesteśmy ich właścicielami.

Rzeczywistość będzie ich więzieniem. Będą żyli we własnych snach.

Kiedy osiągniemy nasz cel, rozpocznie się nowa era dominacji .


Ich umysły będą powiązanie z ich wierzeniami, wierzeniami, które my
​ ​
ustaliliśmy od dawien dawna.

Ale kiedy zorientują się, zniszczymy ich. ONI NIGDY TEGO NIE MOGĄ WIEDZIEĆ.

Jeżeli kiedykolwiek znajdą tę prawdę, że będą w stanie nas zniszczyć, zaczną
​ ​
działać w tym kierunku.

Nigdy nie muszą się dowiedzieć co uczyniliśmy, ponieważ jeżeli się dowiedzą,
​ ​
nie mamy gdzie uciec i będzie łatwo widzieć kim jesteśmy, kiedy zasłona
​ ​
zostanie usunięta.

Kiedy nasze działania ujawnią kim jesteśmy, będą nas ścigać i nikt nie da
​ ​
nam ochrony.

To jest tajemnicze przymierze poprzez które będziemy żyli teraz oraz w
​ ​
przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń.

To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią. My jesteśmy tymi ,
​ ​
którzy zstąpili z nieba na ziemię.


http://www.monitor-polski.pl/tajemnicze-przymierze-the-secret-covenant-realizowany-plan-zniszczenia-ludzkosci/#more-10705
________________________________


Materiały


https://www.youtube.com/watch?v=Bq8Roilm1RY&feature=youtube_gdata_player

https://www.youtube.com/watch?v=5YXVZ0S4Q0Q

https://www.youtube.com/watch?v=j1x1fFI1aHI

http://pikio.pl/tak-wyglada-smietnik-po-spotkaniu-z-komorowskim-we-wroclawiu/

https://www.youtube.com/watch?v=Zc4JBTdUfKg#t=10

________________________________

   ​

Spot filmowy o kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu


MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem . Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Chryste Królu prosimy zlej swoje błogosławieństwo na Kongres poświęcony Tobie w Poznaniu na prowadzących, prelegentów i wszystkich uczestników. Daj nam  odwagę abyśmy wszyscy świadczyli  światu że jedyne zwycięstwo przyjdzie przez Twoje święte Królowanie.Amen.

________________________________

Ksiądz Piotr Jubilat 30 lat Kapłaństwa!

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

Panie Jezu - prosimy o Twoje Błogosławieństwo dla ks. Piotra Natanka. Bardzo go cenimy i szanujemy, gdyż on pokazał nam Ciebie jako KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA, bo "niby Twoi" apostołowie w episkopacie uczynili Ciebie SŁUGĄ a my - wierni kochający Ciebie BOGA ponad życie swoje z tym się nie zgadzamy. Ci "niby Twoi" apostołowie ubierają się w piękne złocone stroje a Ciebie BOGA upodobali sobie tylko wiszącego i nagiego na Krzyżu, bo SŁUGA to tylko może wisieć i cierpieć, tak jak oni tego chcą. 
  Pan Jezus:
  " O, ksiądz Piotr Natanek? Bierzcie z niego przykład. Niech każdy  będzie zapatrzony w jego wykład.
    Niepotrzebnie unosi się bez powodu, ale bardzo dobrze mówi do polskiego narodu.
    Błogosławi jego każdego dnia cała Trójca Przenajświętsza.
    Proszę ciebie kapłanie - przekazuj Moje słowa z Ewangelii,
    a odrodzenie się Ducha Świętego was odmieni.
    Bo Duch Święty jest najważniejszy, chociaż nie jest od Nas większy ani mniejszy.
    Po Moim Zmartwychwstaniu  Duch Święty pracuje niestrudzenie
    i pragnie, aby w każdym sercu nastąpiło Boże prowadzenie".

20150517.Kochany Księże Piotrze Jubilacie 30 lecia Kapłaństwa!
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Matka Maria Królowa Polski!
W Dniu tak wielkiego i ważnego dla Ciebie, dla Mamusi Anastazji i dla nas
Jubileuszu 30 lecia Twego Kapłaństwa, składamy Ci najlepsze i najszczersze
życzenia Błogosławieństwa Boga na dalsze 30 lat w pełnym zdrowiu i zadowoleniu!
Szczęść Ci Boże a Bóg Ci dopomoże! My śpiewamy Ci 100 lat i modlimy się za Ciebie!
Dnia 17 maja 2015 będziemy cały dzień uczestniczyli w modlitwie z Tobą przez internet.
Motto! Wierzę w Boga i Bogu jestem posłuszny a nie człowieczkowi!!
http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1 
http://gloria.tv/?user=48386&videos

________________________________

2015 - A - 095
USOPAŁ informuje, iż rozsyła teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.
Podgląd załącznika (V.18.417) - ZAPROSZENIE IV KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWNIA CHRYSTUSA KRÓLA.pdf
Podgląd załącznika (V.18.415) - Który z kandydatów odważy się powiedzieć Polakom prawdę.pdf
Podgląd załącznika (V.18.416) - JAWA Media Info nr 098.pdf
Podgląd załącznika (V.18.413) - Skąd taki wynik Kukiza.pdf
Podgląd załącznika (V.18.414) - Węgierska partia domaga się autonomii dla Polaków na Ukrainie i przypomina o zbrodniach UPA.pdf

________________________________


Zmyłka Komorowskiego
 
 
 
Bronisław Komorowski mylił się absolutnie twierdząc, że w PiS nie lubią Żydów. Jest dokładnie przeciwnie: PiS, mimo całej swojej patriotycznej i narodowej demagogii, to najbardziej pro-syjonistyczna i pro-żydowska partia w Polsce od czasu upadku nieboszczki Unii Wolności. Pod spodem egzemplifikacja:
 
        

________________________________


FATIMA​
 
​PAN JEZUS ukazując mi się na Krzyżu w kościele św. Jana Brebeuf ​w Niles powiedział, że najbardziej cierpi:
 
- za grzechy nieczystości;
- za grzechy aborcji,
- a po krótkiej chwili ..... za grzechy kapłanów.
 
Ciało Pana Jezusa rozpięte na Krzyżu było całe we krwi i nie było żadnego miejsca wolnego bez niej.  Twarz miał bardzo zbolałą.


10 faktów na temat Fatimy, o których zbyt często zapominasz
.
 
 
​Kapłani powinni często mówić o tych grzechach
​,​
a także o sposobie ubierania się kobiet -
​ ​
szczególnie. 
Mężczyźni także przychodzą do kościoła niestosownie ubrani, bo często w krótkich spodniach. Czy tak poszliby z wizytą do królowej angielskiej?  W kościele jest Ktoś większy od królowej ziemskiej, bo KRÓL Wszechświata, to tym bardziej wymagany jest przyzwoity strój.​
    

________________________________


ŚWIADECTWO LUDZI  KOCHAJĄCYCH CHRYSTUSA KRÓLA I WALCZĄCYCH O WYNIESIENIE GO DO GODNOŚCI KRÓLA POLSKI!
 
  
 
 
4 STYCZNIA 2014 SOBOTA BYLIŚMY W CZĘSTOCHOWIE, CHRYSTUS KRÓL BYŁ W KAPLICY PIUSA XII, UWIĄZANY NA KABLU W BRUDNEJ
​SALI
BEZ OŚWIETLENIA I ZASTAWIONY CHOINKAMI.
 
PRZYJECHALIŚMY 23 LISTOPADA W ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.
PRZYWITALIŚMY MATKĘ BOŻĄ I POSZLIŚMY DO KAPLICY W POSZUKIWANIU  CHRYSTUSA KRÓLA. PO DRODZE SPOTKALIŚMY KSIĘDZA, KTÓRY WCZEŚNIEJ SPOWIADAŁ.ZAPYTAŁAM CZY COŚ NIE WIE O CHRYSTUSIE KRÓLU, BYŁA KRÓTKA WYMIANA ZDAŃ NIE ZBYT MIŁA
ODPOWIEDZIAŁ TE SŁOWA:
​  ​
" ONI GO NIE CHCĄ" 
I  SZYBKO POSZEDŁ POWIADOMIĆ PAULINÓW.
ZDĄŻYLIŚMY DOJŚĆ DO KAPLICY A OJCIEC PAULIN BARDZO SZYBKO SZEDŁ DO NAS I ZACZĄŁ KRZYCZEĆ,"DLACZEGO TO ROBIMY ROSZADĘ"
 ZAPYTAŁAM DLACZEGO TA KAPLICA JEST TAK PIĘKNIE WYSPRZĄTANA OŚWIETLONA I RÓWNA.
​ ​
POWIESZONY PORTRET JAKIEGOŚ BISKUPA I NIE NA KABLU, JAK WISIAŁ JEZUS KRÓL.A DLACZEGO TAK OKRUTNIE OBESZLI SIĘ Z WIZERUNKIEM  CHRYSTUSA KRÓLA A TERAZ PEWNO LEŻY
W
 LOCHU I MARNIEJE.
TEN PAULIN ZACZĄŁ BARDZO KRZYCZEĆ BYM SIĘ MODLIŁA, ODPOWIEDZIAŁAM ŻE TO SAMO DOTYCZY RÓWNIEŻ JEGO ZA TO OKRUTNE OBCHODZENIE SIĘ Z CHRYSTUSEM KRÓLEM.
​ ​
NASTĄPIŁA BARDZO BURZLIWA ROZMOWA MIĘDZY NAMI I NIE UDAŁO SIĘ OJCU PAULINOWI
​,​
TO POWIEDZIAŁ:
 
" A TERAZ COŚ PANI POWIEM: TEN OBRAZ ZOSTAŁ PRZEKAZANY PRZEZ POLONIĘ JAKO WOTUM DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI  ZAKONY PAULINÓW I OD NAS ZALEŻY CO Z NIM ZROBIMY."
 
NADMIENIŁ JESZCZE ŻE OSOBY , KTÓRE TEN OBRAZ PRZYWI
OZŁY -
ZOSTAWI
ŁY
GO I SIĘ NIM NIE INTERESOWA
​ŁY​
,
​ A​ 
ONI​
​ ​
NIE POWIEDZIELI GDZIE MA BYĆ POWIESZONY I W JAKIM CHARAKTERZE.
​  ​
Celina z Warszawy
_________________________________________________________
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.
 
 
KORESPONDENCJA:​

Pragnę podzielić się radością, jaka spotkała mnie w sobote 16-go na pięknych

 uroczystosciach w  Czestochowie. Kiedy szłam na kolanach przed Cudownym Obrazem

 Mateczki Bozej Jasnogórskiej, Krolowej Polski, przed samym Jej wizerunkiem -

 ojciec Franciszkanin z Niepokalanowa (poznał mnie) będący przy samej balustradzie,

  inny zakonnik i 5 kapłanów poblogoslawiło mnie na czole i usłyszałam piekne słowa.

 Kiedy z radosci doszłam do siebie to jeszcze usłyszalam od przyszlej siostry zakonnej

 piękne słowa, ze Pan Jezus mnie bardzo kocha i wylewa na mnie bardzo duzo łask.

 Po ludzku o malo nie fruwałam z radosci. Kiedy się modliłam 2 osoby podeszly do mnie

 i modliły sie nade mną. Podziękowałam i powiedziałam im, ze czuje się jakbym była pijana,

 one odpowiedziały mi, ze upiłam się młodym winem. Chwała Panu i Maryi!.

 Duzo modliliśmy sie w ciągu całego dnia za swoje parafie i swoich Kapłanów.

         

KOMENTARZ.

Ja bardzo proszę wszystkich pielgrzymów, aby upominali się (nie prosili, ale uporczywie upominli się​
​) u księży Paulinów.​
​ Nie mówię "ojców", gdyż mamy tylko jednego Ojca w Niebie. A poza tym, gdyby Paulini chcieli być "prawdziwymi Bożymi ojcami"​
​ , to wiedzieliby, że Matka Boża pragnie "być - rządzić" razem ze swoim Synem także KRÓLEM i czym prędzej uwolniliby z niewoli piękny i już cudowny wizerunek Chrystusa KRÓLA.Tak samo ziemskie matki królowe czynią, że po ich śmierci rządy krajem obejmują właśnie ich synowie.
Czy o tym nie wiedzą Paulini?​
​To my świeccy wiemy a duchowni nie wiedzą?
Ciesz się Ewo z takiej łaski, ale pamiętaj o Chrystusie KRÓLU i o Polsce, a nie myśl tylko o sobie.​
Ewa, czy nie czytasz naszej strony i nie wiesz, że Matka Boża płacze nad nami, a całe Niebo jest s żałobie z powodu niewoli jej Syna?. MK​
​ 

 

 

                                                                      

NOWENNA  W  INTENCJI  OJCZYZNY 
ORAZ  WYBORU  PREZYDENTA, KTÓRY BĘDZIE WIERNIE SŁUŻYŁ PANU BOGU I OJCZYŹNIE

  

Dzień 1.  16 maja (sobota)
Intencja: Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli – patrona Polski 
o wybór Prezydenta Polski, który będzie wiernie służył Panu Bogu i Ojczyźnie.

  

Dzień 2.  17 maja (niedziela)
Intencja: O wybór Prezydenta Polski, który będzie dbał o polską tradycję,  kulturę oraz naukę.

  

Dzień 3.  18 maja (poniedziałek)
Intencja: Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – o wybór Prezydenta Polski, który będzie troszczył się o rodziny, a także o prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z cenionymi przez nich wartościami.

  

Dzień 4.  19 maja (wtorek)
Intencja: Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki o wybór Prezydenta Polski, który będzie zabiegał o prawdę w życiu społecznym, szacunek dla każdego człowieka  oraz godne warunki pracy i życia Polaków.

  

Dzień 5.  20 maja (środa)
Intencja: O wybór Prezydenta Polski, który będzie szanował i bronił życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

  

Dzień 6.  21 maja (czwartek)
Intencja: O wybór Prezydenta Polski, który będzie się troszczył o zapewnienie godnych warunków wzrastania i rozwoju dzieci i młodzieży, a także o powrót do Ojczyzny, tych młodych, którzy musieli z Polski wyemigrować w poszukiwaniu pracy.

  

Dzień 7.  22 maja (piątek)
Intencja: Za wstawiennictwem św. Rity -  O wybór Prezydenta Polski, który w trudnych sytuacjach będzie ufał Miłosierdziu Bożemu i służył narodowi polskiemu troszcząc się o jego prawdziwe dobro.

  

  
Dzień 8.  23 maja (sobota)
Intencja: Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski -  o obronę Polski przed zagrożeniami zewnętrznymi i wybór Prezydenta Polski, który będzie zabiegał o bezpieczeństwo i rozwój naszej Ojczyzny.

  

Dzień 9.  24 maja (niedziela)
Intencja: O światło Ducha Świętego dla Polaków i szczególną opiekę Królowej Polski nad naszą Ojczyzną w dzień II tury wyborów prezydenckich.

  

  

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen._________________________________

FAJNA BAJECZKA


​TAKIE ŻYCIE​

http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/emigracja-emerytow-najpierw-z-polski-wyjechali-mlodzi,2124099,1021?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Niedziela, 17 maja (06:00)
 

Emigracja emerytów. Najpierw z Polski wyjechali młodzi, teraz walizki pakują seniorzy

https://miziaforum.wordpress.com/2015/05/17/p-o-alarmuje-swoich-ubecy-sbecy-lwp-powcy-milicjanci-i-kable-uciekajcie-z-polski/

Posted by miziaforum w dniu Maj 17, 2015

P.O ALARMUJE SWOICH !!! – UBECY , SBECY, LWP- powcy, MILICJANCI I KABLE – UCIEKAJCIE Z POLSKI !!


Emigracja emerytów. Najpierw z Polski wyjechali młodzi, teraz walizki pakują seniorzy

 

Czytaj wiÄcej na http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/emigracja-emerytow-najpierw-z-polski-wyjechali-mlodzi,2124099,1021?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

_________________________________


„Tegoroczne wybory to jest walka na śmierć i życie.
Nie dla Polski, bo Polska przetrwa, choć z ogromnymi,
niepotrzebnymi stratami, jakie przynosi każdy dzień rządów
najgorszej na pewno władzy w historii III RP.”

prof. Andrzej Nowak

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy poniżej wzór bardzo ważnej uchwały obwodowej komisji wyborczej (okw) w sprawie odstąpienia od wykorzystania techniki elektronicznej przy sporządzaniu protokołu wyników głosowania w obwodzie. Zachęcamy wszystkie obwodowe komisje wyborcze do podjęcia tej uchwały na spotkaniach 23 maja lub 24 maja, jeszcze przed udostępnieniem lokali wyborczych na głosowanie (można również później).

 

Podjęcie tej uchwały pozwoli na całkowite wyeliminowanie poważnego ryzyka związanego z testowaniem nieukończonego i nie posiadającego odpowiednich parametrów jakościowych rządowego systemu informatycznego Wspomaganie Organów Wyborczych (WOW), a tym samym na wyeliminowanie błędów, jakie mogą pojawić się na etapie wprowadzania wyników głosownia do tego systemu oraz etapie ich transmitowania z obwodowych komisji wyborczych do okręgowych komisji wyborczych. 

 

Stosowanie systemu WOW jest tylko zalecane przez PKW, co jednoznacznie wynika w §1 ust.1 i 2 oraz §2 ust.1 wytycznych PKW z dnia 8 kwietnia 2015 roku (link), ale nie jest obligatoryjne. Uchwała krajowych okw o odstąpieniu od wykorzystania systemu informatycznego WOW może być podjęta na podstawie pkt. 68 wytycznych PKW dla krajowych okw z dnia 9 marca 2015 r. (link), lub na podstawie pkt. 62 wytycznych PKW dla zagranicznych okw z dnia 8 kwietnia 2015 r. (link). Podstawową przeszkodą w wykorzystaniu informatycznego systemu WOW jest jego ograniczona funkcjonalność, niestabilność i niekompletność. Oznacza to, że wszystkie okw mające obowiązek działania w interesie publicznym, powinny w drugiej turze wyborów prezydenckich odstąpić od wykorzystania sytemu WOW, aby uniknąć poważnego ryzyka zniekształcenia wyników głosowania. Decyzja w tej sprawie spoczywa wyłącznie po stronie okw. 

 

Możliwość nieprawidłowego działania systemu WOW została potwierdzona przez PKW w czasie konferencji prasowej w dniu 8 maja 2014 roku (link). W czasie tej konferencji PKW jednoznacznie stwierdziła, że „system nie jest jeszcze do końca zbudowany” i PKW będzie dopiero „próbować ten system przetestować” (23’50” nagrania). Należy z całą mocą podkreślić, że takie podejście do rozwijania i używania rządowych systemów informatycznych jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest testowanie nieukończonego systemu informatycznego w czasie rzeczywistego aktu wyborczego. Testowanie systemu informatycznego może być prowadzone tylko i wyłącznie po wyborach. Korzystanie ze wspomagania rządowej infrastruktury informatycznej w czasie wyborów dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy jest ona w pełni funkcjonalna, przetestowana, stabilna i dostępna we wszystkich, a nie tylko w części obwodowych komisji wyborczych. 

 

Członkowie okw pod żadnym pozorem nie powinni angażować się w testowanie systemu WOW, przyjmując na siebie zobowiązanie do przesyłania okręgowym komisjom wyborczym wygenerowanym z tego systemu komunikatów błędów i ostrzeżeń (pkt. 69 wytycznych PKW dla okw-kraj z dnia 9.03.2015 r./pkt. 63 wytycznych PKW dla okw-zagranica z dnia 8.05.2015 r.). Ich jedynym zadaniem jest rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie aktu wyborczego oraz bezbłędne ustalenie wyników głosownia w obwodzie. W tegorocznych wyborach prezydenckich zarządzono ręczne obliczanie wyników głosowania i ręcznie powinien być wypisany protokół wyników głosowania w obwodzie, stanowiący podstawę do ustalenia zbiorczego wyniku wyborów. 

 

Podejmując uchwałę w sprawie odstąpienia od wykorzystania techniki elektronicznej przy sporządzaniu protokołu wyników głosowania w obwodzie należy kierować się przesłankami, na jakich oparła swoją uchwałę w tej sprawie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 84 w Toronto, w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Komisja ta całkowicie zrezygnowała z wykorzystywania wspomagającej funkcji systemu informatycznego WOW, uzasadniając swoją decyzję opisanymi wyżej okolicznościami. Ręcznie wypisany przez tę Komisję protokół wyników głosownia został zatwierdzony wraz załączoną uchwałą i jest dostępny jest na stronach Konsulatu Generalnego w Toronto (link). Nie należy zatem mieć żadnych wątpliwości dotyczących dopuszczalności podjęcia takiej uchwały. Przy jej podejmowaniu należy jedynie pamiętać, aby w punkcie 21. protokołu wyników głosowania (link) umieścić odpowiednią adnotację o jej podjęciu, na przykład o takiej treści:

 

"Z uwagi na brak obowiązku stosowania systemu informatycznego przy ustalaniu wyników głosownia oraz konieczność prawidłowego policzenia wszystkich pozycji protokołu, Komisja podjęła uchwałę o odstąpieniu od wykorzystywania systemu informatycznego dostarczonego przez Państwową Komisje Wyborczą i postanowiła o przygotowaniu i przekazaniu papierowej wersji protokołu wyników głosowania w obwodzie, która zgodnie z wytycznymi PKW stanowi podstawę do ustalenia zbiorczego wyniku głosowania. Komisja nie widzi potrzeby korzystania ze wspomagającej funkcji systemu informatycznego, dostrzega natomiast poważne ryzyka związane z jego wykorzystywaniem. Uchwała stanowi załącznik nr ……”.

 

Wzory załączonych uchwał skonsultowane zostały z prawnikami Ruchu Kontroli Wyborów w kraju i zagranicą. Komentarz video w sprawie precedensowej uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 84 w Toronto został przygotowany został przez TV Niezależna Polonia z Ottawy (link, link, link).

 

JAWA Media

Wzór uchwały dla krajowych obwodowych komisji wyborczych: 

Format DOC - kliknij tutaj 

Format PDF - kliknij tutaj 

Wzór uchwały dla zagranicznych obwodowych komisji wyborczych: 

Format DOC - kliknij tutaj 

Format PDF - kliknij tutaj 

Błędy w systemie komputerowym PKW

Szczegółowe dane uzyskane z protokołów papierowych, wywieszonych w siedzibach  Obwodowych Komisji Wyborczych odbiegają od analogicznych danych, opublikowanych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Takie przypadki zanotowano dla komisji obwodowych w Krakowie. Zdaniem Członków Ruchu Kontroli Wyborów rozbieżności potwierdzają, że system komputerowy - faktycznie wykorzystywany do agregowania danych oraz liczenia wyników wyborów jest wadliwy.

System generuje błędy, które nie są korygowane poprzez porównanie z treścią protokołów papierowych.  Rozbieżności poddają w wątpliwość zapewnienie PKW, że system komputerowy pełni jedynie funkcję wspomagającą, tj. sprawdzenia poprawności liczenia. Gdyby pracownicy Krajowego Biura Wyborczego (ok. 300 osób) działali zgodnie z wyjaśnieniem PKW, to powinni znaleźć i skorygować rozbieżności przed opublikowaniem danych cząstkowych na oficjalnej stronie PKW. Jednocześnie PKW odmówiło publikacji w internecie skanów protokołów, co ułatwiłoby kontrolę społeczną. 

Członkowie Ruchu Kontroli Wyborów wskazali wyrywkowo dwie komisje obwodowe w Krakowie: OKW nr 5  (Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Miodowej 36) oraz OKW nr 15 (Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. św. Marka 34).  Rozbieżności dotyczą kart do głosowania:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Krakowie

Komisja spisała co następuje:

PKW publikuje:

540 kart wyjętych z urny 
539 kart ważnych 
1 karta nieważna

540 kart wyjętych z urny 
540 kart ważnych 
0 kart nieważnych

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Krakowie

Komisja spisała co następuje: 

PKW publikuje:

800 karty otrzymane 
68 karty niewykorzystane 
732 karty wydane 

800 karty otrzymane 
68 karty niewykorzystane 
734 karty wydane (nadwyżka 2 kart)

W opisanych przypadkach, po rozpoznaniu protestu wyborczego sąd najprawdopodobniej tradycyjnie uzna, że „nieprawidłowości są drobne i nie mają wpływu na wynik wyborów”

Warto zauważyć, że okres testowania systemu informatycznego był bardzo krótki oraz nie jest znany  zakres przeprowadzonych testów. Powyższe budzi poważne wątpliwości także w zakresie oficjalnie podanych wyników zbiorczych, zwłaszcza przez okręgowe komisje wyborcze, które nie miały fizycznej możliwości ręcznego obliczenia wyników. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby okręgowe komisje wyborcze były w stanie w ciągu kilku lub kilkunastu godzin zliczyć ręcznie dane z około tysiąca obwodowych komisji wyborczych. Okręgowe komisje wyborcze obsługują od 204 (okręg nr 34 Suwałki) do 1787 (okręg nr 21 Warszawa) komisji obwodowych. 

Warto także zwrócić uwagę, że mężowie zaufania skierowani do Państwowej Komisji Wyborczej nie mieli żadnej możliwości obserwowania pracy osób obsługujących system komputerowy. Nie zostały także przedstawione możliwości użytkowe tego systemu komputerowego przeznaczonego do obsługi wyborów. Rzeczywiste funkcje realizowane przez państwowy system informatyczny dedykowany do obsługi wyborów wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

Ustalenia RKW budzą uzasadnione obawy związane z używaniem w dniu głosowania niepewnego systemu informatycznego, który nie jest w stanie rozpoznać najprostszych błędów przy wprowadzaniu danych. 

Ruch Kontroli Wyborów 

Obwodowe komisje wyborcze wysokiego ryzyka

RKW prezentuje listę komisji o podwyższonym ryzyku wystąpienia fałszerstw wyborczych. Przy jej ustalaniu skrzyżowano dwa kryteria: najwyższy odsetek głosów nieważnych i wielkość komisji w oparciu o dane pochodzące z wyborów prezydenckich 2010 i 2015 oraz wyborów samorządowych 2014. 

Pobierz listę - kliknij tutaj, albo tutaj, albo w ikonę

---

Wzór protestu wyborczego 

W załączeniu wzór protestu wyborczego oraz poradnik portalu Masz Głos Masz Wybór, w którym (na końcu) opisane są zasady składania protestów wyborczych. Obok przepisów kodeksu karnego i kodeksu wyborczego można pomocniczo wykorzystać listę przesłanek do unieważnienia wyborów opublikowanych przez Klub Jagielloński. Lista ta oraz opisy dotyczące protestów wyborczych znajduje się w naszym poradniku o fałszerstwach na stronach 26-29 (link). 

Wzór protestu wyborczego - kliknij tutaj 
Poradnik wyborczy - kliknij tutaj 
Lista przesłanek do protestów - kliknij tutaj

TRUDNO UWIERZYĆ
W WYBORCZY CUD NAD WISŁĄ... 

 

16 listopada ubiegłego roku, chwilę po ogłoszeniu tzw. exit poll wyborcy PiS usłyszeli radosną wiadomość – „Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe!”. „Sztab PiS triumfuje”, „PiS wygrywa niemal w każdej grupie wiekowej. Młodzi zdecydowanie wskazali na partię Kaczyńskiego”– głosiły „wolne media”, a Jarosław Kaczyński stwierdził: „Wygraliśmy! Wszystko jest możliwe!”

 

Przyszły kandydat opozycji w wyborach prezydenckich Andrzej Duda nie krył zadowolenia i w wypowiedzi dla wPolityce.pl uznał: „To piękny wieczór. Monopol, który miała Platforma, da się przełamać! Przede wszystkim to niesamowity dla nas, piękny wieczór. To pierwsze zwycięstwo od dawna, bo przecież to nasze zwycięstwo po długiej przerwie. Nie tylko jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale dziękujemy tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i zagłosowali na naszych kandydatów”. 

 

Chwilę później, demokratycznym „sznytem” popisała się E. Kopacz:

 

"My tych wyników nie będziemy kwestionować, nie będziemy mówić, że ktoś sfałszował wybory. Gratulujemy zwycięzcom, tym, którzy w tych wyborach byli od nas lepsi. Co nie znaczy, że wszystko jest dane na zawsze".

 

Ostatnie zdanie tej wypowiedzi raczej umknęło uwadze rozemocjonowanych polityków opozycji. 16 listopada, na podstawie wróżby zwanej exit poll, PiS i wszystkie „wolne media” zgodnie wiwatowały z powodu „święta demokracji”.

 

Następnego dnia dowiedzieliśmy się, jak należy rozumieć zagadkową przepowiednię E. Kopacz. Schwytana w „pułapkę” exit poll opozycja została zmuszona do nagłej zmiany narracji i wkrótce łamy „wolnych mediów” zaroiły się od uwag dalece odbiegających od radosnej atmosfery: „Najbardziej skandaliczne wybory w III RP. Takich rzeczy nie widziano nawet w PRL...” – głosili „niezależni” publicyści po konfrontacji z faktami. "Nie krasnoludki, tylko ‘zielone ludziki’ sfałszowały wybory. Niestety było na to przyzwolenie władz" – grzmiał rzecznik Mastalerek, a J.Gowin dopowiadał "Jestem przekonany, że mogło dojść do masowego zafałszowania, czy nazwijmy rzecz precyzyjnie: sfałszowania wyborów”. Również prezes PiS nie miał wątpliwości, jak wyglądało „święto demokracji” III RP: „Muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane!” –ogłosił Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej. Padły też  zapowiedzi konkretnych działań: „Przyjdzie moment, gdy pokażemy całkiem bezpośrednie dowody na fałszerstwa tych wyborów. Jest ich wiele”, „Chcemy audytu i nowych wyborów!, To szansa na obronę polskiej demokracji", „Wykażemy na jaką skalę w Polsce fałszuje się wybory” – deklarowali politycy PiS. 

 

W raporcie przygotowanym przez posłów zasiadających w Zespole Parlamentarnym ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, znalazło się stwierdzenie – „Wybory samorządowe naruszają standardy demokratyczne i są niezgodne z wymogami instytucji UE, zasługują na ocenę niedostateczną”. 

 

Słuchając wówczas wypowiedzi niektórych polityków PiS, można było odnieść wrażenie, że opozycja nie uzna legalności wyborów i wezwie swoich zwolenników do ogólnopolskiego protestu:”Majdan byłby odpowiednią reakcją na obecną sytuację. III RP od początku była zarażona bakteriami gnicia” – twierdził prof. Legutko, zaś wiceprezes PiS Brudziński zauważył - "Nigdy nie było takiego społecznego oburzenia, jak teraz, gdy wyraźnie widać, że mamy do czynienia ze sfałszowanym wynikiem wyborów samorządowych"

 

Po kilkutygodniowej medialnej „burzy”, sprawa fałszerstw wyborczych została jednak definitywnie porzucona, a ostateczne reakcje opozycji dostosowano do „rady” udzielonej przez niezrównaną prof. Staniszkis – „Jarosław Kaczyński popełnia błąd. PiS powinno powtarzać: wygraliśmy! PiS powinno cieszyć się, że ma najwięcej młodych ludzi, że jednak wygrał. Pokazywać twarz triumfu, a nie twarz kogoś kto szuka dziury w całym, słusznie być może, ale to nie pomaga w kolejnej wygranej”. Ponieważ w podobnym tonie wypowiadali się opozycyjni „specjaliści od służb” („Radykalizowanie nastrojów sprzyja pozostaniu rządzących przy władzy”- ogłosił B. Święczkowski) -  temat wygaszono i zepchnięto na margines. 

 

Ówczesny problem opozycji trafnie wyraził prof. Andrzej Nowak: „Stajemy wobec straszliwego dylematu. Albo uznamy się za głupców, którzy nie umieją skreślić poprawnie krzyżyka na kartce wyborczej, albo za podpalaczy, którzy chcą zniszczyć obywatelski konsensus”. Niestety, w tej logice wyraźnie zabrakło trzeciej opcji i wezwania, byśmy wreszcie stali się  panami własnego losu i podjęli otwartą walkę z reżimowym determinizmem. 

 

Przez kolejne miesiące narrację zdominował nastrój  „oczekiwania na zwycięstwo” i nakaz „mobilizacji elektoratu”, a ktokolwiek próbował podważać partyjny optymizm lub przypominał o powinnościach i obietnicach PiS-u z okresu wyborów samorządowych, mógł liczyć na miano defetysty i „wroga opozycji”. 

 

Zapytacie Państwo – po co przypominam o tych „nieprzyjemnych” wydarzeniach i powracam do dawno zapomnianych spraw? Robię to ze świadomością, że obecna sytuacja stanowi niemal wierną replikę ówczesnej gry i - ze względu na logikę owej kombinacji – musi zakończyć się porażką PiS-u. 

 

Narzędzie zwane exit poll i tym razem posłużyło do wywołania euforii środowiska opozycji i skutecznie wyciszyło podejrzenia o fałszowanie wyborów. Efektywność tego narzędzia opiera się na podstawowej znajomości zasad psychologii społecznej i założeniu, iż ten, kto przyjął już wiadomość o wygranej i widzi siebie w roli zwycięzcy, niełatwo rozstanie się z takim wyobrażeniem i nie zechce zrezygnować z przeżywania miłych chwil. Ubiegłoroczną kombinację zmodyfikowano jednak w taki sposób, że narzucona już opozycji wizja wygranej została ugruntowana tzw. oficjalnymi wynikami ogłoszonymi przez PKW.  

 

Wprawdzie wynik ten jest wyraźnie symboliczny (0,99%) i wskazuje raczej na prognozę „wyrównanych” szans obu kandydatów, to przyjęta już narracja o „wielkim zwycięstwie” Andrzeja Dudy stała się powszechnie obowiązująca. Tak dalece, że zewsząd dobiegają zapowiedzi wygranej, a temat zagrożeń związanych z fałszerstwami został zepchnięty na drugi plan. Choć od dnia wyborów upłynęły już trzy dobry, próżno szukać  raportów  z partyjnego Korpusu Ochrony Wyborów, zaś doniesienia społecznego Ruchu Kontroli Wyborów mówią tylko o pojedynczych incydentach i „długiej liście nieprawidłowości”. 

 

Nie sądzę, by miało się to zmienić. Zasada ograniczonego zaufania do reżimowych instytucji (chętnie podnoszona przez polityków PiS i publicystów „wolnych mediów) oraz doświadczenia z ubiegłorocznej farsy, wymagałyby odmowy uznania oficjalnych wyników PKW i podjęcia próby ich całościowej weryfikacji. Ludzie zaangażowani w RKW wykonali już kawał wyśmienitej roboty i zdobyte przez nich dane, byłyby zapewne wystarczające do przeprowadzenia takiego sprawdzianu. Jeśli wypadnie pozytywnie –wówczas partia pana Kaczyńskiego mogłaby ogłosić, że jej kandydat wygrał I turę wyborów. Tylko wyniki niezależne od ustaleń reżimu, mogłyby usprawiedliwiać obecną „strategię” PiS-u. 

 

Cóż jednak, gdyby okazało się, że suma wszystkich „nieprawidłowości i incydentów” dowodzi sfałszowania wyniku podanego przez PKW?  Tu zadziała zastawiona pułapka. Dziś nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której opozycja informuje, że kandydat Duda nie jest jednak zwycięzcą i domaga się unieważnienia pierwszej tury. Dlatego nie tylko nie spodziewam się rzetelnego i całościowego raportu z przebiegu tego głosowania, ale uważam, że środowisko opozycji za żadną cenę nie zrezygnuje z uprawiania partyjnego optymizmu i skutecznie wyciszy głosy „niepoprawnych pesymistów”.  

 

Przekonanie o możliwości odebrania prezydentury Komorowskiemu „potęgą karty wyborczej”, w równym stopniu wynika z zabobonu mitologii demokracji, jak z wiary w wyniki I tury i bajkowego zjawiska zwanego „przepływem elektoratu”. 

 

To ostatnie wydaje się dość mocną przynętą  i zostało ugruntowane przy pomocy prostego zabiegu wykreowania tzw. trzeciej siły, w osobie „antysystemowego” P. Kukiza. Z tego rozwiązania korzystano podczas wielu wcześniejszych wyborów. Skoro w roku 2011 opozycja gładko zaakceptowała trzecie miejsce „Ruchu Palikota” i jego „zaskakujący”, ponad dziesięcioprocentowy wynik, tym łatwiej przyjęła informacje o „niespodziewanie wysokim” poparciu dla muzyka -radykała. O ile w zdarzeniu sprzed czterech lat mogło chodzić o bezpieczne (poza podejrzeniem o fałszerstwo) wprowadzenie do Sejmu najbliższego sojusznika reżimu, o tyle cel obecnej kombinacji byłyby bardziej złożony. 

 

Ogłoszenie, że P. Kukiz uzyskał ponad 20 procent głosów oraz przeświadczenie, jakoby walka o jego elektorat miała zdecydować o ostatecznym wyniku wyborów, zdominowało niemal całą uwagę środowiska opozycji i już ukierunkowało jej działania. „Wolne media” ochoczo uczestniczą w tej inscenizacji, a niektórzy z publicystów okrzyknęli nawet, że „Paweł Kukiz jest najważniejszą osobą w Polsce w maju 2015 roku. To on może zdecydować kto zostanie prezydentem”. Główny bohater umiejętnie podgrzewa te emocje i unikając jednoznacznych deklaracji poparcia (co umyka uwadze opozycji), kreuje ów elektorat na wyborczy „język u wagi”. 

 

Pozwolę sobie wyrazić zarys spiskowej teorii i zapytam – jak zareaguje PiS, gdy wynik B. Komorowskiego w II turze zostanie powiększony o udział w owych 20 procentach Kukiza? Czy i jak wykaże oszustwo wyborcze, jeśli część tego elektoratu okaże się zwolennikami polityka Platformy? Ta ilość (ponad 3 miliony) głosów może stanowić najważniejszy „rezerwuar zapasowy” lokatora Belwederu. Niezwykle łatwy do użycia i zagospodarowania, ponieważ bajkowe opowieści o „przepływie elektoratu” skutecznie stłumią głosy nazbyt podejrzliwych obserwatorów. 

 

Gdyby opozycja potrafiła zweryfikować oficjalne wyniki i udzieliła rzetelnej odpowiedzi na pytanie – ile osób naprawdę głosowało na Kukiza i jaki jest wynik I tury, wiedziałaby, czy i o co toczyć walkę. Zdając się na werdykt PKW i wchodząc w pułapki sondażowe, wydaje się uczestniczyć w grze, na którą nie ma najmniejszego wpływu. 

 

Z tym zaniechaniem wiąże się kolejne. Nie słychać bowiem zapowiedzi reakcji na ewentualne fałszerstwa podczas II tury wyborów. Nie wiemy, jak zachowa się wówczas PiS i jakie kroki podejmie. Nie znamy żadnego „planu awaryjnego” na wypadek takiego scenariusza. Zapowiedzi kierowania spraw do prokuratury bądź mnożenie sądowych protestów wyborczych, można włożyć między bajki. Jeśli żaden z ponad półtora tysiąca protestów z roku 2014 nie spowodował unieważnienia wyborów, tylko człowiek złej woli lub kompletny ignorant mógłby pokładać nadzieję w takich rozwiązaniach. 

 

Można zatem przyjąć, że ogarnięta zwycięskim amokiem opozycja nie zdecyduje się na wyrażenie czytelnego komunikatu – jeśli wybory zostaną sfałszowane, uznamy je za nieważne, wezwiemy do ulicznych protestów i obywatelskiego nieposłuszeństwa. Będziemy zabiegać o nagłośnienie fałszerstw na arenie międzynarodowej i odmówimy jakiejkolwiek współpracy z uzurpatorem w Pałacu Prezydenckim. 

 

Być może nawet taka zapowiedź nie zniechęciłaby reżimu do „kreowania” wyniku wyborczego. Tworzyłaby jednak całkowicie inny, bliższy realiom III RP klimat, dawała gwarancje wyborcom uczestniczącym w II turze i wytyczała wyraźną granicę wiary w „zdobycze demokracji”.

Aleksander Ścios   |   Bez Dekretu   

TESTY DWUBIEGUNOWE Z KOZŁEM OFIARNYM

Kampania Bronisława Komorowskiego jest tak fatalna, że nie ma mowy o przypadku. Nigdy wcześniej nie pokazywano tylu wpadek, a też trudno oprzeć się wrażeniu, że wręcz trwa polowanie na wpadki Bronka. PiS mógłby sobie na spacery Komorowskiego posyłać 100 inwalidek i 5 tysięcy młodych ludzi pytających jak żyć i żaden TVN w życiu, by tego nie pokazał, podobnie jak nie pokazywał wielu innych „przebojów”. Mam pojęcie o czym pisze, ponieważ z dwóch stron obserwowałem relacjonowanie sprawy z Owsiakiem. W głównych mediach mielono temat „hejterstwa” i jednocześnie blokowano wszystkie informacje na temat ksiąg rachunkowych razem z prywatnymi biznesami „Jurka”.

Gdzieś tak mniej więcej od 3 lat piszę, że koniec PO nastąpi wtedy, gdy media zaczną tratować partię złodziei tak, jak potraktowały SLD w 2005 roku. Jeszcze nie można mówić, że nastąpiła powtórka z rozrywki, ale z całą pewnością trwają testy i to na kilku frontach. Wszystko da się ludowi wcisnąć, przychodzi jednak taki moment, w którym ludzie już nie słuchają, nie przyswajają żadnych informacji, bo wystarczy im widok zmęczonej gęby, czy szyldu partyjnego, aby polecieć do toalety. Ten punkt krytyczny prawie został osiągnięty, ale przy wielkim wspólnym wysiłku propagandowym udałoby się pozostawić Komorowskiego na stołku, a i jesienne wybory PO jeszcze mogłaby wygrać. Mało ważne jest jednak, co by się udało, poważna ekipa musi mieć co najmniej wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów i dlatego zmęczony materiał w asekuracyjnej opcji podlega renowacji, w radykalnej wymianie. Widać gołym okiem, że na przegranej Komorowskiego zależy nie tylko PiS-owi i wielu wyborcom różnych środowisk opozycyjnych, spore wysiłki, żeby tak się stało czynią poważni ludzie bezpieki i niemała cześć PO.

Pierwszy test nowego podziału sił przeszedł więcej niż pomyślnie, 20% Pawła Kukiza to jest kapitał na poziomie 40% potrzebnych do przejęcia władzy. Sam Kukiz nie zrobi z tym nic, ale właściwi ludzie brawurowo poprowadzą owieczki jedynie słuszną drogą. Budowanie partii, to nie krzyki na wiecach i telewizji samotnego trybuna ludowego, do tej roboty trzeba mieć struktury, zaplecze finansowe, ludzi i dogadane media. Kukiz będzie sobie gadał, co chce, najważniejsi są posłowie, jakich wprowadzi do sejmu, a tych, jak Palikotowi, wybiorą mu sponsorzy i macherzy od budowania partii. Po wyborach pan Paweł będzie mógł pyskować ile wlezie, ale łapkę w sejmie musi podnosić na telefon od Michnika, wtedy dostanie pełną osłonę medialną. Jeśli zacznie wierzgać i cudować, wsadzą go do trumny razem z Palikotem, a całą menażerię wchłonie jakaś „poważna partia”. Jaka niby? Poważne partie się robią na zamówienie. Rzeczpospolita pokazał pierwszy sondaż z udziałem nowych sił politycznych i wychodzi na to, że PO rozpadnie się na: PO kadłubkowe z nowym liderem (Schetyna?) 24%, Partię Kukiza 18%, Partię Balcerowicza 11%. Wszystkie trzy formacje wywodzą się i powiązane są z jedyną słuszną linią realizowaną od 25 lat. Wprawdzie liderem nowego rozdania zostaje PiS z poparciem 32%, ale wystarczy dodać to co mamy powyżej i ta informacja staje się nieistotna. Poza wszystkim, tak znaczące prowadzenie PiS natychmiast przełoży się na „straszenie” i hasło do wyborców: „wszystko, tylko nie PiS, macie wybór od PO, przez Balcerowicza, aż po Kukiza”.

Do każdej operacji, zwłaszcza gdy pozostało pół roku, potrzebny jest katalizator. Doświadczeni obserwatorzy sceny politycznej w mig zauważą, że doskonałym katalizatorem byłaby porażka Bronisława Komorowskiego i tak właśnie jest. Gorszym, ale dopuszczalnym otwarciem jest minimalne zwycięstwo Bronka, dlatego w tej chwili najprawdopodobniej dzieje się cud, który nazywa się uczciwe wybory w uczciwych mediach. Macherzy dają sygnały do mediów, że można zacząć obiektywnie pokazywać kampanie wyborcze, stąd te śmiechy z Komorowskiego i występy Olechowskiego, który wprost mówi, że PO 4xnałagała. Po co to szaleństwo? Po pierwsze najwyraźniej istnieją dwie grupy i dwa pomysły, co wydaje się naturalne w podobnych rozgrywkach. Jedni zdecydowanie oczekują przegranej Komorowskiego, aby z potężną siłą odpalić strach przed monopolem władzy PiS. Drudzy uważają, że cena może nie jest zaporowa, ale jednak dość wysoka i warto pójść na kilka procent różnicy, kosztem mniejszego strachu przed władzą PiS. Granie na takiej granicy nie daje żadnej pewności, o ile wykluczyć, że PKW zrealizuje każdy plan z precyzją co do promila. W moim przekonaniu nie wchodzi to w grę i to z wielu powodów, z których przytoczę tylko jeden. Fałszerstwo wyborcze jako metoda na uratowanie skompromitowanego Bronka zniosłoby strach przed PiS i wywołało jeszcze większy opór społeczny wobec władzy PO. Pozostaje kompromis, czyli najbardziej profesjonalne badanie sondażowe.

Brak fałszerstw wyborczych i prawie obiektywne relacje medialne dają mistrzom marionetek niezwykle ceną informację – jakie są rzeczywiste nastroje społeczne i jakiego towaru politycznego lud oczekuje. Prezydent w Polsce nie ma wielkiego wpływu na rzeczywistość, mało tego, można spokojnie powtórzyć „przemysł pogardy” i wykorzystać prezydenturę Dudy do gry politycznej w identycznym wymiarze, jak to było w przypadku śp. Lecha Kaczyńskiego. Co innego realna władza w rządzie i parlamencie, tutaj żartów nie ma i aby władzę utrzymać warto pognębić, a nawet poświęcić niezgułę Komorowskiego. Nie ma innego sposobu na wybór optymalnego rozwiązanie, trzeba przetestować dwa możliwe scenariusze. Komorowski jest narzędziem w rękach odpowiednich ludzi, którzy użyli go do znacznie poważniejszej operacji niż walka o żyrandol. Pierwsze testy z Kukizem pod patronatem KGHM i dolnośląskiej zbierani PO wyszły rewelacyjnie, dla równowagi potrzeba kogoś „rozsądnego” i tu obsadzono Balcerowicza. Po przetasowaniu do dyspozycji pozostanie 24% PO, 18% Kukiza, 11% Balcerowicza. Podane proporcje nie mają większego znaczenia i mogą się zamieniać miejscami. Ważne, żeby PiS nie uzyskało wyniku pozwalającego na samodzielne rządy. Smutni panowie układając klocki na nowo zyskują ponad 60% głosów w sejmie do pełnej dyspozycji, bo tak to się przełoży wynik wyborczy 3 wymyślonych partii. PiS z 35% w wyborach nawet jeśli się dogada z Kukizem, to w pół roku telewizja zrobi z tej koalicji miazgę. Innych opcji i koalicji nie ma, ponieważ przy okazji i w ramach „świeżości” znika ze sceny SLD z PSL.

Matka Kurka 

Źródło: Kontrowersje.net

PS Tekst napisałem przed doniesieniami medialnymi o śmierci Ojca Pawła Kukiza i piszę o tym, aby słabiej rozgarnięci nie używali tandetnych „argumentów”. Ta tragiczna wiadomość nie ma i nie może mieć żadnego związku z analizą stricte polityczną.

PRZEŚLIJ NAM PROTOKÓŁ 
Z GŁOSOWANIA!

Nadal potrzebujemy Twojej pomocy przy kontrolowaniu prawidłowości przebiegu wyborów! Zarejestruj się w systemie RKW-IT
pod adresem: 

http://siepoliczymy.pl

 

 

Kliknij grafikę obok lub tutaj 

Bibuła

UE domaga się aby Polska przyjęła dwa tysiące imigrantów pt, maj 15, 2015
Kresowianie zadają Andrzejowi Dudzie pytania dotyczące Ukrainy pt, maj 15, 2015
Blokowanie zakonnicy, by nie mówiła o prześladowaniu chrześcijan pt, maj 15, 2015
Kongregacja oczekuje, że biskupi będą bronić… islamu pt, maj 15, 2015
Książka Sumlińskiego o Komorowskim wycofywana ze sprzedaży pt, maj 15, 2015
“Wyborcza” wykonuje wyrok i sugeruje, że monarchizm to faszyzm pt, maj 15, 2015
Wychodzimy z okopów! – Grzegorz Braun śr, maj 13, 2015
Żydowski Instytut Historyczny: Duda na prezydenta!!! śr, maj 13, 2015
Wyprzedano już 97% polskiego majątku – Polacy zostali dziadami śr, maj 13, 2015
Doradca premiera Australii: „globalne ocieplenie” to podstęp. pon, maj 11, 2015
W Opolskiem – Kukiz byłby w drugiej turze; w Toronto – Braun pon, maj 11,
Trzy lata temu Benedykt XVI mógł zginąć w zamachu pon, maj 11, 2015
O nabożeństwie do Serca Jezusowego – bp J.Sebastian Pelczar pon, maj 11, 2015
Dwaj papieże, dwa nauczania — któremu powinniśmy wierzyć? pon, maj 11, 2015 
Posoborowie zdycha w Belgii nie, maj 10, 2015 

Biznes Alert 

• Grecja sprzeda Pireus pt, maj 15, 2015

• Debiut obligacji Enei na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy pt, maj 15, 2015

• Bezpieczeństwo energetyczne w wyborach prezydenckich. pt, maj 15, 2015

• Strajk niemieckich kolejarzy zakończył się pełnym sukcesem pt, maj 15, 2015

• Ukraina otrzymuje miesięcznie 100 mln dolarów za tranzyt gazu pt, maj 15, 2015

• Ile Gazprom i Novatek płacą za lobbing w USA? pt, maj 15, 2015

• Tauron podpisał list intencyjny ws. KWK Brzeszcze pt, maj 15, 2015

• Min.Gospodarki zaprasza do konsultacji noweli ustawy o OZE pt, maj 15, 2015

• Rząd (nie)tnie taryfy dla prosumentów pt, maj 15, 2015

• Nowela ustawy o OZE to zamach na energetykę obywatelską pt, maj 15, 2015_________________________________


​ Pan Bóg, Przyjaciel jest wspaniały - stworzył taki cudowny świat a durny człowiek chce to wszystko zniszczyć bombami, wojnami, podziemnymi wstrząsami - ćwiczeniami wojskowymi i nawet powoduje wybuchy wulkanów.


MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ
://gloria.tv/media/7is7y8UTcWH_________________________________

Niedziela, 17 maja 2015
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO 
                                       
 
      
17 maj 2015 
  Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania Pana Jezusa. Pascha - Przejście Pańskie osiąga w tej Tajemnicy swój kres.
​Cz​
łowieczeńst
​w​
o Zbawiciel
​a​
otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. 

Dziękujemy Tobie​ Panie Jezu nasz Zbawicielu i Odkupicielu za Twoje Łaski. Przeżywamy kolejną rocznicę Twojego Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia i bardzo prosimy o Błogosławieństwo Twoje i słowa nadziei dla Twojego wiernego ludu.
  Pan Jezus:
  " Wy, Moje dzieci ukochane -
 jesteście wierne całemu Niebu, a Ja dla was zawsze taki sam pozostanę.
 Dla wiernego Mojego ludu, dla tych, co nie szczędzą swojego trudu;
 Dla tych, którzy dzień i noc przychodzą na adorację Mojego Najświętszego Ciała i wieczną ad
​h​
or
​t​
ację.
 Jestem zawsze waszym Ojcem, Bratem, Przyjacielem i Zbawicielem,
 ale jakże ważne dla Mnie jest u was Moje KRÓLOWANIE, gdyż od Polski pokój światowy nastanie.
     
 Przemienię wasze serca na "miłosierne" i będą zawsze Trójcy Przenajświętszej wierne.
 Nie bójcie się oddać wasze serca, rodziny i narody pod opiekę Chrystusowi KRÓLOWI -
 a zobaczycie jak będzie pi
​ę​
knie na waszej ziemi, bo Ja nie oddam was żadnemu demonowi.
 Zastanówcie się póki jestem jeszcze MIŁOSIERNY, bo i tak długo czekam, a wasz odzew jest mierny.

 Ja nie znajd
​u​
ję u biskupów odpowiedzi i dlatego cały świat na globie bezbożności  siedzi.
  Biskupi i kardynałowie sami siebie wychwalają i wywyższają, ale do Nieba pretensje mają 
  o wszystko, choć w ich duszach jest demoniczne trzęsawisko.
 Ja do Nieba wstąpiłem jako KRÓL PEŁNEJ BOŻEJ CHWAŁY,
  a wy ludzie uczyniliście z tego zjawisko
​- ​
w sposób niedoskonały.
  Takie wielkie wydarzenie
​to​
 powinny bić dzwony, bo naród polski obecnie jest bardzo zagubiony".

 
 
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie o Wniebowstąpieniu Pańskim, Maj 98, 1-2) 

Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który przyszedł z nieba

W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła, który mówi: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi". Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane. 
Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?", oraz: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść". 
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim. 
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi słowami: "Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, który jest w niebie". 
To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności: On jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko On, bo i my Nim jesteśmy dzięki temu, że stał się Synem Człowieczym dla nas, a my synami Bożymi przez Niego. 
Tak więc mówi Apostoł: "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało; tak też jest i z Chrystusem". Nie jest powiedziane: "Tak też jest z Chrystusem", lecz: "Tak też jest i z Chrystusem". Chrystus więc ma wiele członków, ale jedno Ciało. 
Chrystus zstąpił z nieba przez miłosierdzie i wstąpił tylko On sam, a my w Nim przez łaskę. I tak tylko Chrystus zstąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez to nie utożsamiamy bynajmniej Chrystusa, jako Głowy, z Jego Ciałem, lecz stwierdzamy nierozdzielną jedność Ciała z Jego Głową.
 
 
                                              http://pasja.wg.emmerich.fm.interiowo.pl/menu_zycie_jezusa013.htm#
 
 

Mk 16, 15-20

 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni. Gdy wypełnił swoją misję na ziemi, postanowił wrócić do nieba. Uczniowie na nowo uwierzyli w Niego. Przekonali się, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Przypomniały im się wszystkie Jego wcześniejsze nauki. Teraz Jezus przekazywał im swoje ostatnie pouczenia o Królestwie Bożym. Chociaż tylko czasem do nich przychodził, nie czuli się opuszczeni. Opiekowała się nimi Maryja. Została przecież ich Matką. Często przebywali razem, modlili się, odprawiali Mszę świętą. Pewnego dnia Jezus im polecił, by zebrali się wszyscy na górze za miastem. Miało to być ostatnie pożegnanie. Gdy zobaczyli Jezusa, oddali Mu pokłon. Jezus przemówił do nich uroczyście i powiedział: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Po tych słowach wzniósł się do nieba. Uczniowie długo jeszcze wpatrywali się w niebo, ale ujrzeli tylko dwóch Aniołów. Od nich dowiedzieli się, że Jezus powróci na ziemię, aby nas osądzić. Wtedy powrócili do miasta i jeszcze gorliwiej opowiadali wszystkim o Królestwie Bożym.

W dniu Wniebowstąpienia zakończył się ponad trzydziestoletni czas pobytu Zbawiciela na ziemi. Jezus oddał swoje życie z miłości do nas i powrócił do Ojca. Jednak nie zostawił nas sierotami. Pozostał z nami we wspólnocie Kościoła i w sakramentach świętych. Nadal troszczy się o nasz los na ziemi. Zależy Mu, byśmy zasłużyli na niebo. Odszedł i równocześnie pozostał z nami. Tak potrafi tylko Bóg. Dziękujemy Ci, Duchu Święty za wszystko, co Jezus Chrystus uczynił dla nas. Ty wskazuj nam codziennie drogę do nieba.

Jezus stał się człowiekiem. Zamieszkał na ziemi. Był wzorowym dzieckiem. Pokazał nam, jak mamy żyć. Gdy wykonał cały plan zbawienia ludzi, powrócił do nieba. Teraz czeka tam na nas. Poszedł przygotować mieszkanie dla każdego człowieka. W niebie jest nasza wieczna ojczyzna. Chcemy naśladować Jego święte życie na ziemi. Chcemy się teraz bardzo starać, aby kiedyś na zawsze zamieszkać w niebie. Chcemy żyć tak, jakby Jezus za chwilę miał przyjść na ziemię. Powiedział przecież, żebyśmy byli w każdej chwili gotowi na Jego ponowne przyjście.

_________________________________

XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Św. na Jasnej Górze 2015 -transmisja

DRODZY RODACY BEZ KRÓLA  - POLSKA NIE MA ŻADNYCH ŁASK.
 UPOMINAJCIE SIĘ W CZĘSTOCHOWIE O WYSTAWIENIE OBRAZU PANA JEZUSA KRÓLA POLSKI, ABY Z MARYJĄ KRÓLOWA POLSKI UCZYNILI CUD WYZWOLENIA NASZEJ OJCZYZNY Z NIEWOLI WROGÓW.​ ZA KAŻDYM RAZEM UPOMINAJCIE SIĘ ABY PAN JEZUS - KRÓL MÓGŁ BYĆ Z WAMI.
baner_dlaczego_Jan_Jenkins v2
 
baner_kongres_w_poznaniu_1
 
baner_kongres_w_poznaniu_2
 
Zaproszenie_na_kongres
 

Wersja do wydruku PLAKATU – zaproszenia na Kongres
w pliku pdf jest w załączniku:

___________________________________________________

DRODZY RODACY ZA KAŻDYM RAZEM UPOMINAJCIE SIĘ O WYNIESIENIE Z LOCHÓW OBRAZU PANA JEZUSA KRÓLA POLSKI, BO BEZ KRÓLA - MARYJA KRÓLOWA POLSKI NIE WYSŁUCHA WAS.​ Sobota – Dzień Otwarty–16.05.2015 Jasna Góra

09.30 – Powitanie zawiązanie wspólnoty
10.00 – Modlitwa do Ducha Świętego i Maryi – ekipa Młodzi Młodym
10.15 – Konferencja I – „Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce” – Darek Jeziorny. „Co to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś?” – ks. Marian Rajchel
11.00 – Modlitwa i świadectwa – ks. Andrzej Grefkowicz
12.30 – Anioł Pański i uwielbienie – ks. Sławomir Płusa
13.00 – przerwa obiadowa
14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – abp Wacław Depo. Modlitwa uwielbienia – Genia Teleszewska, ks. Marcin Wrzos
15.15 – Konferencja II – „Wezwani do jedności” – Wspólnota Chemin Neuf
16.00 – przygotowanie do Eucharystii
16.30 – EUCHARYSTIA. Przewodniczenie i homilia – ks. bp Piotr Turzyński

Posługa muzyczna: Gospel Rain


___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani

pozdrawiam z Medjugorie  i przesyłam orędzie z objawienia Iwana, które było w poniedziałek prawie dotarliśmy.
Przy okazji info, że mamy jeszcze 3 wolne miejsca na Zesłanie Ducha Świętego od 21-29 maja.

Pozdrawiam
​   -    ​
Z Panem Bogiem
Ewa J.
 
 
         
 

Orędzie dla Ivana 11 maja 2015r.

Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was, abyście w tym czasie modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować tutaj. Módlcie się drogie dzieci i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i wstawia się za każdym z was przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

___________________________________________________


"Demony seksu (zapowiedź nr 1)"
 
 

___________________________________________________

16 maja
Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik
patron Polski

 
                      

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.
31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak zwanej "trzeciej probacji" w Nieświeżu.
W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.
Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić do "profesji uroczystej", co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą o. Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.
Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek "łowca dusz - duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.
Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku 1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym roku Kozacy ponownie najeżdżają Polskę. W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 kilometrów. Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: "Jesteś ty ksiądz?". "Tak", padła odpowiedź, "moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.
Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, a potem rozbiory przerwały te starania. Ponownie Andrzej miał ukazać się w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi, o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.
W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano przełożenia relikwii. W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego. W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu do kaplicy św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu. 17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta). W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt do Polski, a następnie przez wiele polskich miast (w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. W Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej. W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście. Podczas pożaru tego kościoła trumnę przeniesiono do dominikańskiego kościoła św. Jacka, by w roku 1945 przenieść ją ponownie do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. Tam do dziś szczątki doznają czci w nowo wybudowanym kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do rangi narodowego sanktuarium. Warto jeszcze dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja papież Pius XII wydał osobną encyklikę (16 V 1957), wychwalając wielkiego Męczennika.
W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest ponadto patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.

                                                              

                                                                         

 

Litania do św. Andrzeja Boboli 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, 
- zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  
Duchu Święty, Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, - uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:


Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo,nasz wielki Patronie!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
Twoje życie dopełniło się męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Z Encykliki papieża Piusa XII

Boga miłował ponad wszystko i szukał jedynie Jego chwały

 

Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa. 
"Sprawiedliwy z wiary żyć będzie", mówi Apostoł narodów. Wymownym tego dowodem jest życie świętego Andrzeja. Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół katolicki naucza i każe czynić i całym sercem do tego się przykładał. Już w młodości tłumił w sobie burzące się w nim złe skłonności, które po nieszczęsnym upadku Adama tak bardzo targają naszą ludzką naturą; przeciwstawiał się im oraz je ujarzmiał, a także usilnie wyrabiał w sobie chrześcijańską postawę i cnoty. 
Płonął on wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Boga miłował ponad wszystko i wedle wskazań swego Ojca i Zakonodawcy szukał jedynie Jego chwały. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał, i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Bo gdy został kapłanem, oddał się cały pracy apostolskiej i jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary tej, która przynosi owoce dobrych uczynków. Ów niestrudzony wyznawca Chrystusa sam żył tą wiarą i za nią oddał w ofierze swoje życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych wśród tych, które sławi Kościół. 
Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wystawiana na ciężką próbę i ze wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją i szerzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trudności i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich uchylać, bo chrześcijanin ma być niezachwiany w działaniu i w przeciwnościach. Ale Bóg stokrotnie mu to wynagrodzi szczęśliwością wiecznego życia. Jednakże, jeżeli istotnie chcemy mężnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym męczeństwem. Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód naszej wiary, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu i oddając się całkowicie i wielkodusznie Temu, który jest naszym Stwórcą i Zbawcą, a który będzie kiedyś w niebie naszą nieprzemijającą radością. 
Niech więc będzie nam przykładem męstwo Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary, zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego gorliwość apostolska i niech każdy według swoich sił i możliwości przyczynia się do umocnienia i szerzenia królestwa Chrystusowego na ziemi.
 
                                                                                            http://adonai.pl/cuda/?id=25

___________________________________________________

Grzegorz Braun dla mediów. Wieczór Wyborczy

 https://www.youtube.com/watch?t=163&v=tTAYUN7CneY

Przyszły Ustrój Polski - Krajski i Braun

Nie ma różnicy czy wygra Komorowski czy Duda. Wychodzi na to samo- system trzyma się dobrze. 
Jeśli wygra Komorowski- nic się nie zmieni. Jeśli Duda- przynajmniej przez rok będzie blokowany przez Parlament i vice versa.
Koniec końców, nie ma sensu głosować na żadnego z nich. Nie dajcie sobie wmówić, że warto głosować na mniejsze zło. Zło to zło, zaś prawda leży tam gdzie leży. W pierwszych demokratycznych wyborach naszej cywilizacji Żydzi wybrali Barabasza, Jezusa posyłając na śmierć. Wybrali mniejsze zło ich zdaniem. Tyle, że mniejsze zło nigdy nie stanie się dobrem. Tylko zaś dobro się liczy.
​  ​
https://www.facebook.com/events/456930734482380/
​     **********************************************​  

​      ​
Skoro ludzie nie poszli na głosowanie w I turze i ne przejmowali się wynikami, to teraz tym bardziej nie ide. BYło trochę ponad 40 % głosujących, to tym bardziej teraz nie idę.. Obaj kandydaci, to nasi wrogowie. Komorowski sprzedał Polskę w ok.90% a Duda rozda resztę za darmo swoim ziomkom. I powiedzą jak przed II wojną: " wasze ulice - nasze kamienice".

___________________________________________________

JestemKatolem.pl – serwis rzymskokatolicki

___________________________________________________


Papież akceptuje prywatne objawienia

POBIERZ!
Podgląd załącznika Papież akceptuje prywatne objawienia.pdf

___________________________________________________


Nowennę do św. Rity odmawiamy od 13 do 22 maja. To patronka od spraw beznadziejnych.  Modlitwę – nowennę do św. Rity – znajdziesz tutaj:

http://rita.rozaniec.info/nowenna-do-sw-rity/


___________________________________________________


PRZEKRĘTY FAŁS